12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURÎYET £3 Kasnn 1961 Can pazartesi günü halya'ya harekei ediyor Son haitalarda çıkardığı oyun Avrupah organizatörler tarafından dikkatle takip edilen Fenerbahçeli Can Bartu nihayet Roma ve F i o rentina kulüpleri ile prensip anlaşmasına varmıştır. Bu kulüplerden bilhassa Fiorentina Can'ı almak için elinden geleni yapmaktadır. Fenerbahçe takımımn Avrupa Şampiyon Kuiupler Turn.uvasmda evvelki sene Czepel ile yaptıgı maçlan takip eden meşhur Hidaekuti'nin tavsiyesi üzerine Fıorentina takıraı Can'ı almağa karar vermiştir. Fiorentina Can için 50.000 dolâr (500.000 lira) vermeğı gozden çıkarmıştır. Bu bedelin 170.000 lirasını Fenerbahçe Kulübü alacaktır. Can Bartu bu teklifi kabul ettiğinden pazartesı gunu ttalya'ya gıdecektir. Kıymetli futbolcu orada Fiorentinalı idarecilerle bütün hususlarda anlaştığı takdirde kasım transferinden faydalanarak mukavele imzalıyacak ve takımda yerini alacaktır. Can. Fıorentina ile anlaşamadığı takdirde Romalı idareciler ile temasa geçecektir. Devlet Vekili Cumhuriyet'e beyanat verdi 'Amatör sporun korunması ön plâna alınmalıdır, Röportaj: ALİ ABALl Bütün Türk spor teşkilâtının bağlandıgı Devlet Bakanlığının başına Necmi Öktem gelmiş ve dünden İtibaren vazifesine resmen başlamıştır. Necmi Öktem Tumgeneralükten emeklidir. Beden ve fikir eğitimini 30 seneye yakın askeri hayatı içinde tamamlamıştır. Simdi de Turk sporunu kalkındırmak ve onu tam bir disiplin içıne almak için gay ret gösterecek ve bugüne kadar spor teşkilâtmda görülen aksaklık lar, suiistimaller. adam kayırmalar da muhtemelen kalmıyacaktır. Kendisiyle yeni makamında Cumhuriyet adına tanışmak ve Türk sporunun ıstıkbaii hakkındaki düşüncelerini anlamak için Bakanlığa gittiğim zaman herhangi bir randevu ve formalıteye lüzum kalmadan yanına çıkabildim. Buna biraz da şaşırdım. Yeni vazifesinde bir gazeteciyle lk mülâkatı yapan Necmi Öötem maksadımızı anlar anlamaz söze şöyle başladı : Tabiatiyle spor teşkilâtımız hakkında henüz esaslı bir fikir sahibi değilim. Bütün konuları ayrı ayrı etkik edip karara varmak en normal yoldur. Spor herkesin küçükten itibaren meşgul olduğu bir konudur. Ben de bu işe sokak aralarında içi kıtık dolu topun peşinden koşarak başladım. Kuleli ve Edirne idadilerinde sınıf takımlaında yer aldım. Zeytinburnu Zabitan Mektebinde (o sirada îstanbul îngiliz işgali altında olduğundan Harbiye adiyle kurulmasına musaade etmemişlerdir) rahmetli gureşçi Tayyarın nezaretinde bir müddet atletizme merak sardım ve çahştım. Orduda ise spor yapmamakla beraber daima meşgul oldum. Meselâ 1955 yılında Trabzonda albay olarak 48. Tümen Komutanhğını yaparken bir Karagücü akımı teşkil ettik. Grup birincisi lan takımımız Adapazarında iyi derece aldı. Aynı zamanda takımımız sivil kulüpler arasındaki müsabakaya katılmış ve birinci olmuştu. Her müsabakayı takip etmemekberaber milli müsabakaları hiç «açırmak istemem ve çok heyecan :iuyarım. Herhangi bir kulübe kaıtlı deeilim ama Galatasaraya karşı özel bir sempatim vardır. Spor teşkilâtımız kendi çevresi dahilindeki imkânlarla inkişafa çalışmaktadır. Kanaatimce Milli Eğitimle el ele verirsek sporumuz hız la ilerler ve inkişaf eder. Gayem bunu temine çalışmaktır. Aynca tesissiz spor yapılmaz. öğrendiği me göre Toto'dan toplanan para 36 milyona çıkmıştır. Sporun sıklet i merkezini teşkil eden îstanbul, Ankara ve tzmir şehirlerinde ilk olarak bütün ihtiyaçlarımıza cevap verecek tesislerin kısa zamanda ya pılması gerektiğine kaniyim. Aynı zamanda amatör spcrun korunma' sı ön plâna alınmalıdır. [ Sporseverlerimiz emin olsunlar, memleketimiz için en faydalı işler yapılacaktır. Bunu elbirliğiyle bajaracağız.» Öktem'in vaktini fazla almıştık. Gelip, kabul edilenlerle odamız dolmuştu. Müsterih olarak huzurlarından avrıldım. Arsenal; 1 Dinamo: 1 Londra, 22 (Hususi) Salı gecesi Londrada elektrik ışıkları altında ve 55 bin seyirci önünde yapılan futbol maçında Ingilterenin meshur Arsenal ta kımı ile Rusya şampiyonu Kiev Dinamosu yenişemiyerek 1 1 berabere kalmışlardır. Kiev Dinamosu Ingilterede yap tığı 3 maçtan 2 sinde berabere kalmış, 1 inde mağlup olmuştur. Rus milli futbol takımı 6. Amerikada beğenildi Buenos Aires, (Hususi) Gegen cumartesi gecesi Buenos Aires'te Arjantini, kendi .»ahasında ilk Avrupa takımı olarak mağlup eden Rus milli futbol takımı, Güney Amerika'da çok beğenilmişür. Gazeteler, Rusların Amerikahlar kadar futbol Kus milli futbol takımı CAN BARTU (İtalya yolcusu) F. Bahçe ve Beşiktaş son idmanlarını Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı için takımlar son hazırlıklarını tamamlamaktadırlar. Beşiktaş karşısma oldukça idcialı çıkacak olan Sarılâcivertlller bu karşılaşma için son çahşmalan nı bugün saat 14.00 de kendi sahalarında yapacaklardır. Halen vatani vazifesini yapmakta olan Yüksel'e idareciler izin aldıklanndan bu futbolcu bugünkü idmana çıkacaktır. Fenerbahçe bugünkü sntrenmanı müteakip Kadıköyde kampa girecektir. Siyahbeyazhlar da bugün Fenerbahçe maçı için son antrenman larını yapacaklardır. Beşiktaş takımının pazar günkü maç için değişik bir tertip hazırlıyacagı beklenmektedir. Diğer takımlar da çalısacaklar Galatasaray takımı Berkoı maçı için çalışmalarına devam etmek tedir. Tehlikelt rakipleri Beykozdan çok çekinen Sarıkırmızılılar, bilhassa Candemir'in sakatlıgı ile meşgnl olmaktadırlar. Aynca pazar günü bir trafik ka zasında burun kemiği çaltıyan ve alçıya konan Turgay'ın bu hafta Beykoı maçıda oynıyabileceğini doktorlar ifade etmişlerdir bugiin yapacaklar Greko Romenciler diin kampa girdiler Grekoromen milli takım namzet leri dün akşam Emirgânda kampa girmiştir. Kampa 13 grekoromen, 12 de karakucak guresçisi katılacak tır. Aralık ayında da serbest milli takım namzetleri kampa gireceklerdir. Emre gitti F.l.L.A. Teknik Komite âzası Vehbi Emre, Paris'te yapılacak toplantıya katılmak üzere dün şehrimizden ayrılmıştır. NECMİ OKTEM sanatında ileri gitmediğini yazmakla beraber, kuvvetli bir kollektif olduğunu, netice ahcı oynadığını ve Yâ?in, Maslenkin, Voronin, Metrevelli ile Ponedelnik'in klâslarının süper yıldızlarla mukayese edilebileceğini kavdetmektedirler. KISA HABERLER Okullararası maçlara d ün de devam edildi. İsfanbul voleybol takımı bugiin Ankaraya gidiyor 24, 25 ve 26 kasımda Ankara'da yapılacak karmalar voleybol şampiyonasına katılacak tstanbul karması bugün başkente gidecektir. Ankaraya gidecek voleybolcular şunlardır: Hüseyin, Tanzer, Yıldıray, Erdal (G. Saray), Yalçın, Ender (Darüşşafaka), Şakir (Beykoz), Oktay (Bakırkoy). «Ali Ihsan Kalmaz» adı altında yapılacak bu müsabakalara tstanbuldan başka Ankara. Izmir ve diğer 3 karma takım iştirak edecektir. Yapı Enstitüsü Şişli Koleiini 100 vendi Okul spor yurtları spor faaliyet S. Ahmet Sanat: 18, Eyüp Lisesi leri 4. hafta maçlarına dün futlıol. Motör Sanata hükmen galip. Voleybol: Nişaniaş Kız Li<e^ı basketbol ve voleybnl branşlsrın da devam edildi. Futbolda Y?pı Orta: 2 Alman Lisesi Orta 0, S. Enstitüsü Şişli Kolejini 100 mağ Münü Örta: 2 S. Selim ö r t a : 2, lup ederken Vefa Lisesi de Avus Alman Lisesi: 2 Eseyan Kız Liturya Lisesini 32 yendi. Eminönü eesi: 0, Erenköy Orta: 2 K. köy lokalinde en güzel ve zevkli maç, Orta: 0, Çamlıca Kız Lisesi: i Nişantaşı Kız Li?esi Orta kısmı ile Erenkoy Kız Lisesi 0. M. Sanat Alnıan Lisesi Orta kısımları era En«t. 1 Eyüp Lisesi 0. K. Köv sında yapıldı ve kendilerinden boy F.rkek Orta: 2 Kartal Orta: 0, ca hayli üstün olan râkiplerini Ni Sultanahmet Sanat: 2 Zoğrafsantaşlı kücükler 20 maîlup etti yan: 0. . Kadıköyde de Çamlıca ozeli Futbol: Vefa: 3 Avusturya Lirakibi Ercnköy Kız Lisesini 2 0 sesi: 2, Yapı Enst. 10 Şisli K o \'rndi. leji: 0, H. Paşa Sanat Enst. 3 M. Sanat Enst. 0, Kabataş Lisesi: N'etireler: Basketbol: Z»grafyan Lise^i: 60 1 B. Ticaret: 0. 100 metre serbestte 53.6 ile hârıka bir dünya rekoru tesis eden yüzücü Dos Santos memle ketinde yılın sporcusu seçilmis tir. 4700 oy fark i!e horoz siklet dünya boks şampiyonu Eder Jofre ikinciliğe lâyık gorülmüştür. Meşhıır Pele ancak sekizinci olabilmiştir. *** Pazar gunu Montevideo'nun L30 bin kiçilik «Centenario» stadında Rusya ile karşılaçacak o'.an Uruguay milli futbol takımı Cerro ile yaptıgı hazırlık maçını 50 kazanmıştır. *** tspanyol mi'.li futbol takımı hugün Madridin «Bernabeu» stadında Fas ile ikinci dünya kupası eieme maçını oynıyacak •ır. Kazablanka'da yapılan ilk karşılaşmayı 1 0 Ispanya kazan mıştır. *** Geride bıraktığımız pazar gü nü Zagrepte Avusturyayı 21 maKİup eden Yugoslav milli fut bol takımı. Asya turnesine çıkmıçtır. Yucoslav takımı Asya turnesindeki ilk maçını pazar günü Seul'de Güney Kore ile yapacaktır. Italyanın Fiorentina kulübü, transfer etmek istedigi Perulu soliç Seminario'yu sat:n almak tan vazgeçmistir. *** Belgradın meşhur Kızıl Yıldız futbol takımı aralık 'ayında Güney Amerikada büyük bir îurneye çıkarak muhtelif maçlar oynıyacaktır. *** Edinburg'ta yapılan Fuar Şehirleri turnuvasının ikinci tur rövanş maçında Yugoslav Kızıl Yıldız takımı, îskoçyanın Hibernian takımına 1 0 galip gelmiştir. Belgraddaki ilk maçı 40 kazanan Kızıl Yıldız tur atlamıstır. *** Barcelona'da oynanan Fuar Sehirl.Tİ futbol maçında Ispanyanın Espanol takımı. Ingilterenin .Sirmingham takımını 52 mağlup etmi;tir. Rövans karşılaçması 7 aralıkta Birming hamria vapılaraktır. Pietrangeli 26, 27 ve 29 aralık tarihlerınde Melbourne'da Davis kupasının finalinde Avustralya ile karşılaşacak olan İtalya tenis takımı çu roketlerden müteşekkildir: Piertrangeli, Sirola Taschini, Jacovini îtalya takımı 25 kasımda Avustralyaya hareket edecektir. *** 7 millete mensup 42 atletin iştirakiyle yapılan Brüksel enternasyonal kros yarışını Beîçikalı Clerchx kazanmıştır. Clerckx 9.5 kilometrelik parkuru 32.08.2 de katetmiştir. ,m,.,,ıiıîııırıiHmimm :,.,..........„. „„..,.......•......................". ."" •""•' '»""""' .i .......„...,......„.,.,.„.„„„„,„.,..,...„..„.„.......,.......„.„ I1I1IIIIMIMIIIIII İstanbul Delterdarlığından: Adı ve »oyadı Mecit Soygun Ruben Kuyumcuyan Bülent Tekener Ekrem Aşlama Agop Modoryan Tanar Sallasi Ismail Hakkı Arcan Manol Kaymakoğlu Arakelyon Mardivosyan Halit Bilgiç Foto Kononidis Stefanos Kefallo Boğos Karayan Ertem Göreç Hüseyin Aksoy Fuat Beycan Mahir Ş. Peksoy Nevriye Sicimoğlu Mukaddes Peksoy Yako Alter Hadiye Savaşer Nazif Kuruşkanat Şevket Dinçeli Tahsin Sülün Emine Münderisoğlu Cemile Nuhoğlu Yılmaz Nevzat Lütfü Karaboya Dursun Yılmaz Necati Ayseli Muharrem özaslan Muzaffer Özaslan Meliha Gerçeker Cemil Hoş Miyase Altınkıhç Mehmet Yıldız Mehmet Celâl Dinçkol Aleksandıra Levendis Mustafa Tanoğlu Sevim Kapatepe Seniha Çakmak Güzin Özkaç Sabrive Demiryol Sofiya Prımoris Ali Acar Nerime Arslan Makbuie Erkin Asiye Altan Ali Vasfi Ozge Elizabet A D R E S î Versinin nev'i Damga resmi Cezanın nev'i Kusur cezası Hesap No. 96070/5329 96070/5334 96070/5336 96070/5337 96070/5339 96070/5343 96070 5345 96070/5346 96070/5366 96070/5367 96070/5368 96070/5372 g6070/5373 96070/5374 96070,5664 96070,5666 96070,5676 96070/5678 96070/5679 96070/5682 96070/5687 96070..5688 96070/5690 96070/5693 96070 5695 96070/5696 960^70/5824 96070/5825 96070/5854 96070/5856 96070/5862 96070/5863 96070/6129 96070/6141 96070/6144 96170/1143 96170/1232 96170/1241 96170/1325 96170/1363 96170/1789 96170/2204 96170/2609 96170/4536 96170/4550 96170/4590 96170/4625 96170/4627 96170'466ü 96170,4761 İLLER BANKASINDAN ..„.. İL 9973 7572 Elektrik Malzemesi ve Hurda Demir Eşya Satılacakfır. 1 Aşağıda yazıh cinsi, miktarı, tahmini bedeli, teminatı ve «atıj tarihleri ve Batıj yeri hizalarmda yazıh malzeme ve hurdalar gruplar halinde ayrı ayrı veya «toptan olmak sartiyle açık a ^ tırma suretiyle satılacaktır. 2 Malzemeler bulundukla n yerlerde artırmanın yapılacajı güne kadar görülebilir ve orada teslim edilir. 3 Bankamız 2490 sayılı kanun hükümlerine tâbi değildir. 4 Satış şartnamesini görmek ve cteminat yatırmak üzere Bankamız Muhaıebe Müdürlüğüne müracaat edılmesi. Tahmini Satış tarihi İle malzemenin bulun. Bedeli Teminatı dngn ve satısın yaılacağı yer C i n s1 Miktarı Grup Muhtelif takatte motör Dizel motörü Jeneratör Eiektrikli cereskal Muhtelif cereskal Eiektrikli kaynak trafosu Torna tezgâhı (9 m.) 42 7 2 1 1 1 10.000 35.000 5250 2.000 3.000 2.000 3.000 1.500, ) 6.12.1961 ) saat 14,30 4.950 ) 787,50 ) 300, ) 450, ) 300, ) 450, ) 8.12.1961 KONGRETE DAVET Türkiye Eski Muharipler Cemi yeti 1961 yılı genel kongresi 28 kasım 1961 salı günü, nisap olmadıgı MAKİNESİ HALLETTİ takdirde 29 kasım 1961 çarşamba günü İstanbul örduevinde yapılacaktır. Gündem aşağıdadır: G ÜNDE M : a) Yoklama ve kongrenin açılrnası b) Kongre divanının seçilmesi Kadıköy Sivritas Sok. No. 14/1 e> îhtiram duruşu, AVRUPA ELEKTRİK d) Gündemin okunması, Reşim ve Harclar Vergi Dairesi mükelleflerinden olup adları ve soyadları ile namlarına salınan vereılerin nev'üeri yukarıda e) Idare heyeti raporu ile yıllık I Ses ve projekstyonu ile 1000 klşilik salonları idare edebilir| vazılı bulıınan sahıslara posta ile gönderilmiş olan mektuplar bilinen adreslerın yanlı$ olması veya deâismis bulunması veya SUPURGELERİ bilânço ve yeni bütçenin okun• Filmi yıpratmadan geçiren yegane makinedir vurt difir.a cıkmıs olması sebebiyle eeri geimis olduğundan kendilerine sure ile kavıt ve teblie vapılmak üzere ilân tarihinden ması, ıtibaven bir av içinde daıremize bi^zat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya teleraflaaçık adreslerini • Optik ve manyetîk ses terübatlıdır g) Komisyonların seçilmesi, (Basın 10812/7583) bildırmelerı 213 sayıh Verci Usul Kanununun 103105 inci madde leri gereâince ilân olunur. Istıklal Cad. 30 • Yedek parçası boldur h) Raporlar üzerinde konuşma ve heyetin ibrası, İL 69/7569 • Servisleıimizdeki muhte/n mevzulu yOzlern fiim 1ERTA H!N i) Komisyon raporlannın incelenemrinlzdedlr HUSUV mesi, J) Seçim, Sahibinin eliyle satılık 60 ve 62 k) Federasyonlar üzerinde görüjSubeler me, ANKARA TmljjM» tdil Han T.l 17 69 79 C? SS 45 1) Dilekler, Calatıurıy Y.nlçarj, Na. 40 l.ttnbul IZMİH 34802 35621 4DANA 1597 Tel, «12 57< m) Seçim tasnif neticesinin ilânı, ARABALARI K^npı: 7a>f lasulü ile llalatya Hava Garnizonunda Yatakhane kongrenin kapanışı. Müracaat: Sirkeci Demirkapı j tsaah yapı'>'a1t kpşik bcdfl: 813.77530 lira olup geçici teminatı Cumhuriyet 7625 Tahmini bedeli 35.000.000. TL (Y. Otuzbeş milyon Türk lirası) (Basın 10886,7610) No. 7 Dr. Hâlil Sezer Karyola { 33.3P? lirsrlır. Thalpsi 12 12 1961 salı günü saat 15.00 de Komisyonda olan inşaat ve tesisat ihalesi yapılacaktır. Fabrikası. | vpp'p'aVtır. K>=sif vc şartnsmrler her gün öğleden evvel Komisyonda İTHAL MAL1 EDY MARKA Bu ihaleye iştiraki arzu eden Türk Firmalannın, bir ön seçim (tL • 156/7571) l vt î't. Lv A liîinde görülehilir. vapılmak üzere, aşağıda belirti len hususları 8 aralık 1961 tarihi. BULAŞIK YlKAMA MAKİNALARl Dr. ORHAN TOROS : ne kadar Ankara Paris Cad desi No. 52 de NATO Deniz En. ? fpipkîii^rin inalp gününden ep az üç eün evvel Hv. Inş. Grp. Avrupadan avdet etmiş ve : YALNIZ TOPTAN frasttüktür Grup Başkanlığm a bildirmeleri: BV. r.a müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 hastalarmı kabule başlamıştır. SATIŞ İLÂNI Müracaat: Sultanhamam Hacı Küçük sokak No 9 İstanbul a. NATO işlerine girmeye m iiiaade eden NATO Emniyet belsâyıiı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacakları teklif zarfları(Basm 10946/7620) Telefon: 22 47 94. Reklâmcılık 2806/7578 gesi veya fotokopisi, İstanbul 6 ncı tcra nı ihsie saatindpn bir ssat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başb. Bankalarda mevcut kredlsini gösterir banka taahhüt mek. kstılıetn» vernıeleri. Posta ile göncerilecek zarflardaki gecikmeler hiç Memurluğundan: tubu, bir suretle kabul edilmez. (2313 Basın 10831/759U) 959 4214 c. Son 15 yıl içinde yapmış olduğu işleri, kesif bedellerini, baş. Bir borçtan dclayı mahcuz olup lama ve geçici kabul tarihlerini, tip ve mahiyetlerini tevsik paraya çevriImeBİne karar verilen İ eden resmi belgeler, muhammen kıymeti: ll.fiOO L. Yemek mafası, koltuk. radyo. hah. sehpa d. Hâlen taahhüdünde bulun duğu işleri. keşif bedellerini, takımı. büfe. avize, gardrpp, buz baçlama tarihini, hakiki bitm e tarihini, tip ve mahiyetlerini Aşağıda çerekli bilgileri verilen helva kapalı zarfla satın alınacaktır. Teklif tnektuplarınm ihale saatindolabı. Fatih Akdeniz caddesi No. 42 ıe bugünkü durumunu tevsik eden resmi belgeler, den bir saat evvel verilmesi şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez şartnamesi İstanbul ve de 27.11.961 pazartefi günü saat 1213 e. İhaleye yerli veya yaban cı fırmalarla hususi veya resmi Ankara Levazım Ami^ikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. Şartnamesinde 1/4 nispetinde fazla alıte açık artırma ile atılacaktır. MuMemurın Kanununun 4 ün cü maddesi gereğince Yüksek r nrtaklık halinde iştirak arzu edildiŞi takdirde (a), (b) ve (c) hammçn kıymeti i 75 ini buîmadıği nabilir kaydı bulunduğundan teminat 2490 sayılı kanunun 24 üncü maddesine göre hesaplanmıştır. Okul mç'iınu ıkı fneilizce ok utmanı ahnacaktır. maddelerinde istenilen hususla r ortaklığı teşkil eden bütü n fir. takdirde ikinci artırması 23.11.961 (2323 Basın 10R41 '759l'ı Taliplerin bir dilekçe ile Teknik Üniversitenin Gümüssumalar için ayrı ayrı olmak üze re bildirilecektir. İlân olunur. salı günü a^ni mahal ve saatte yapıFiatı Muhammen thale &in ve yu bına?ındaki Yabancı Diller Okulu Müdürhigüne müracaatlacaktır. Alıcıların mahallindeki me(Basın: 10753, A. 17194) 7537 ları ri^a n'ıınur. fBasın 10815'7580) muruna müracaatlan ilân olunur. C İ B I I Miktarı bedeü Geçici T. saati (Basın 10804 7539) Tahin helvası 40.000 Kg. 360 Krş. 144.000 TL. 10250 TL. 11/12/1961 saat i5 Beyoglu Alyon Soner Yeni Meleh han 6 Taksim Feriköv Baruthane 99 3 Beyoglu Yenisehir Akagalar Sok. 11/1 Sısli Meciriiveköv Esentepe Cami t$n. Sisli Kurtulus Azak Sok. No. 7/2 Beyoalu Bülbül Kücuk Ziba No. 11/13 Bevoelu Tarlabaşı Cad. No. 107 BeyoSlu Kalvoncu Kömürcü Zevnel No. 19 '1Beyoglu Yenisehir Golbaşı Sok. No. 86/2 tstiklâl Cad. 344/5 Beyoslu Hamam Sok. No. 15 Hevociu Istiklâl Cad. No. 15 Bevoslu ASa Cami Öeüt sokak No. 8/14 Beyoslu Hüseyinaga B. Bavram 28/2 üsküdar Aziz Mahmut Ef. Tepsi Fırın Sok. 1618 Göztepe Demirci Faik Sok. No. 23 Eminönü Hocahatun Mah. Darüzhadis Sok. 6/2 Keçeciler Yamalı Sok. No. 1 Karagümrük Eminönü Hacıhatun Mah. Darülhadis Sok. 6,2 Galatasaray Mısırlı Triko MaSazası Sülevmaniye Dökmeciler No. 102 Lâleli Taş Han No. 1 Sultanahmet Yerebatan Cad. No. 10 Devlet Malzeme Ofisinde Edirnekapı Tekirsarav Karun Ef. Sok. 2 2 Edirnekapı Avcıbev Karaeöz Sok. No. 68 Besiktas Ziraat Fidanhğı Mühendısi Besiktas Seferberlik Müdürlüeünde Eminönü Piverloti Cad. No. 58.4 Üsküdar Aziz Mehmet Ef. Sok. No. 61 Selimiye Taya Kadın Sok. No. 31 Selimiye Taya Kadın Sok. No. 31 Besiktas Köviçi Celebioğlu Sok. No. 15 Sısli Halâskârgazi Cad. 322 Sisli Perihan sokak Öncü Apt. No. 1 Kurtulus PeskiraSası sokak No. 6 Ergenekon Cad. No. 29/3 Fındıkiı Sahpazarı vokusu No. 8 Baruthane Cad. Baha Sahin Sok. No. 80 Feriköv Nisantası Güzelbahçe Kuyulu Bostan Sok. No. 5/4 Selâp A. Havdarpasa Cayır Cad. No. 1/1 Topkapı Maltepe Gümüssuyu Cad. No. 12 Bevoglu Kaptanpasa Pivale Deeirmen Sok. 53 Feriköy Savas sokak No. 237 Itfaive Cad. Tezgâhçılar Sok. No. 7 Sisli Operatör Raif Bev Sok. No. 8/3 Yenisehir Bostan Mah. Tevfik Ef. Sok. 34/1 Kücük Avasofva Özbek Carsı Sok. No. 27 Mecidiveköv Tasocak Sok. No. 8 961 3S90 Bir borçtan dolayı mahcuz clup f.itılmaBina karar verilen .'Î500 lira kıymetinde Norç nıarka vitrinli 4 kapılı buz dolabının açık artırmaFi 23.11.961 persembe günü »aat 1213 arası Fındıkiı Mpbusan caddcsi No. 91 1 bakkal dükkânında yapılacaktır. O gün verilecek bpdel muhammen kıymetinin r i 75 ini bulmadılrı takdirde 24.11.961 cuma günü ayni nıahal ve saatte ikinci satıçı yapılarak en çok pey sürene pcsin para ile ihale edileceği ilAn olunur. . (Basın 10323 7592) İstanbul 4 iincü İcra Memurluğundan: Banka binası arkasındaki arsada TAKSİTLE Gaz ve Kömür sobalan Havagazı fırın ocaklan Saimekadın Fabrlka saat 14,30 durağındaki depomuzda ÜÇKEN'de Utiklâl Cad. 30 IL 69,7570 10 960 15 3.9.1960 tarihinde Yakacık Yetiçtirme Yurdu karçifindaki köçküride vefat eden Doktor îsmail Kenan Sunalı ikametgAhında tesbit edilen 184 parçadan ibaret muhtelif cin? buz dolabı, karjcla, radyo, kanape ve koltuk ve hah, yemek tabakları. gardrop. pikap ve dcktorlara mahpus tıbbt tesisat ve sairenin açık artırma ile fatılacaktır. Birinci artırmanın 26.11.1961 pazar günü saat 10 dan itibaren Yakacık Çocuk Yetiştirme Yurdu karçısındaki ikametgâhında yapılacaktır. Birinci artırmada veriîen kıymetlerin ?i 75 ine istekll bulunmazsa 1.12.1961 cuma günu aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat verene iatılacağı gibi tellâliye ve «air belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. MENKUL SATIŞ İLÂNI Kartal Tereke Hâkimliğinden 11 1 2.500 Konkrasör (Avrupa) Konkrasör (Yerli) 1 1.500' Muhtelif boru kahbı 12.650 (hurda) (kilosu 30 Krş.) 42240 Kg. (Brıket ve havlu taşı kahbı (kilosu 50 Krş.) 1.000 Kg. 500 (Konkrasör şasesi) (7 ve 12 dilimii kazan) (kilosu 50 Krş.) 6.000 Kilo 3.000, (Semaver tipli kazan) (kilosu 50 Krş.) 2.000 Kilo 1.000, (Hurda saç parçaları) 200, (Kapı ve pencere söküntüleri 3.000, Y * ît u n 82.600, 800,) 1.897,50 ) 675, ) ) 480, ) 12.390 ) (Basm 10752 A. 17192/7582) Anadolu yakası ev'.erine G A Z tevzii Tel: 55 31 05 (Basm 10700/7621) Türk Petrol Şirketi Göztepe bayii İ İ OKULLARVESİNEMACILAR'IN'DİKKATİNE ELEKTRİĞİ OLMIYAN KÖYVEKASABALARDA SİNEMA DAVASINI { { : \ TİRIA SE A İ M N TAKSİTLE TERTA ÜÇKEN'de 4 No. !u Sal. Al. Kom. Baskanlığından Ankara Volkswagen INŞAAT İLÂNI îslanbif! Tsknik Üniversitesi Yabancı Piüer Okulu Müdilrlîiğünden: Izmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyon Başkanlığından:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle