16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Kasım 1961 CUMHURIYET BEŞ Diizce Kaymakamı yürüyüş yapanları mahkemeye verdi Diizce 22, (Telefonla) Düzce I na çıkan olay, bır Mülkiye Müfet Kaymakamının gece hastahaneye j tişi ve iki Sağlık Bakanlığı Müfet gıderek genç hemşireleri eğlence , tışi tarafından ele alınmıs, tahki>e dâvet ettiği iddiasiyle meyda. kata başlanmıştır. YÜR Hükümet programı ile iteili oalışmalar Bastarsfı 1 inel Hhlfede makta ve yarın akşama kadar Başbakanlığa gonderilmesi için Basbakanın isteğıni yerıne getırmeğe çauşmaktadır. Bu arada Maliye ve Adalet Bak a n h k l a r ı n ı n hazırlıyacağı rapor ların, mahiyeti itibariyle ilgi çekıci olacağı tahmin edilmektedir. H ü k ü m e t programmın, bugüne kadar ahsılagelen ve her istikamete çekilebılen vaadlerden zıyade realiteye uygun anlayış içinde kaleme ahnacağı, yapılacak jeylerın madde, madde t a m bir riyazı katıyetle zikredılecegı ıfade olunmaktadır. ö t e yandaD, her Bakanlık kendı programı u z e r i i d e k ı çalışmalarına devam ederken Malıve Bakanuğı ıle Ugıh hususları muzakere etmeK üzere bu sabah Maliye Bakanlığmda b u t u n Bakanların ı^tırakı ıle bır toptantı yapılmıstır. Bu toplantıda, hukumet programının mali temelini teşkil edecek olan 1962 yılı malî bütçesinin ar.a ! hatları gorusuİTiustur. Avııca, Dev let P l â n l a m a Teşkılâtı tarafından hazırlanan «1962 Geçiş Progranv> nm inceîenebılmesi için «Yüksek ' Plânlama Kurulu» na katılacak I dort Bakanın seçımı de vapılmış ı bulunmaktadir Bskanlar Kurulu toplandı Ankara, 22 (Telefonla) Bakanlar Kurulu. bugun saat 16 da tnplanmı«tır. Plânlama teşkilâtının ortaya koyduğu acı gerçek B a ş t e r s h 1 inci u h l f e d e yıllık 950 TL. olduğu ıfade edılmek tedir. Bu rakam tarım dışı faaliyet lerde bulunan kışılsrın gelırlenyle oranlandığı zaman tarım gelırlerinin üç mi«lı daha az oldueu gıbi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Tarım sektoründe kullanılan arazinm aşırı derecede parçalanması ve ote yandan asın derecede buyuk t o p ı a k l a r m çok defa bunları doğrudan dogruya isliyenlerin elınde bulunduğu ıfadp edılmetınden sor.ra, «Kuçuk toprak sahıbı veya topraksız çıftçıler ıstıhsal ve satıs fonksıyonları ıübarı;, le kooperatıf veya sendıkalar halınde mue^ır bır çekılde bırleşmedıklcııve boylece menıleketım.rdc hem buyuk mulk hem dc kuçuk arazı mulkıjetının mahzurlarını bır a r a j ^ getirdığı fikri ılerl sürülmektedır Programda ışletmeierın uygun bır buyuklufie ula?ma<:ı ıçın birle*tırme veya bolme, rasyonel ısletme ve değer'.pndırme ıçın te^kılât lanma, toprakların kullamlısı ıle mulkıvet rejımı arasmda bır denge kurulması savunıılmaktadır. Bu meselenm sımdıve kadar sadece dar anlamlı bir posval adalet açısından çıftçıvı topraklandi'ma konusu olarak ele al'ıdüına temas edılmekte ve yegâne hal çaresı olaraK da «Konu ıkt'.sadı bunyenın en on e m h bır seklorunun gelıstırılme'le ılgılı bır reorganıza^yon konusudur. Bunun hal volu ıse, lyı hazırlanmış ve plânlanmış bır (Tan m s a l Reform) dur » denilmektedır. Başvekâlet dun tebrike gelenlerîe dolup taştı Bastarafı 1 inci sahifede ğan'dan başlamak uzere Devlet Bakanlarını ziyaret ederek kendılerini, yenı görevlerı başinda tebrik etmiş ve bilâhare Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in odasına geç mıştir. Gursel Sarper ıle eorusurken Başbakan îsmet Inonu de Baş bakanlığa gelerek kendılerıne mu t lâkı oltnuştur j Gursel, saat 11 de Sarper'in odaJ «ından çıkmış ve bu sırada kapı nnunde beklemekte olan foto muhabırlerinı gorunce tnonu ile hırlikte kolkola resım çektirmıştır. | Gursel, bundan sonra Inonü'jf ' • Müsaade edersenız artık ben gıde yim» demış ve gene koluna gire; rek birlikte kapıya kadar inmışj lerdir Gürsel kapıda basın mensuplarına tebrıke geldığını ve iyı temennıîerını bıldırdığıni söyledık ten sonra Inonu'nun elini sıkarak veda etmiş ve Başbakanlıktan avrılmıştır. tnönü ıse Başbakanlıkta j çalışmıştır. Dijer ziyaretçiler Başbakanlık bugun hareketli bir gün geçirmiştır Saat 9 dan ıtıbaren bir cok Bakanhkların v u k ' e k derecelı memurları senatorler, milletvekıllerı ıle yenı Bakanların dost ve arkadaşları Başbakanlığa gelerek Devlet Bakanlarına t e b n k t e bulun muşlardır Bu arada tabıî «enatörlerden Mu cip Ataklı, Fikret Kuytak, Ekrem Acuncr ile ETirullah Çelebi de Başbakanlığa gelerek yeni Bakan İarı tebrik etmişlerdır Senatörlerin gelisleri sıra^ında Ekrem Acuner'ın neşelı oldujSu gnru'muş ve hattâ kendısı bir gazetecıve* ' N e o kumandan, biıe hıç vüz ver mıvorsun?» dıye takılmıştır. Ayrıca tabıi senatorlerden Ahmet Yıldız ıle Refet Aksoyoğlu da tebrik ıçın Ba'bak?nlığa gelmışler dır. Ahmet Yıldız Eışbakanlıktan a ^ n h r k e n gazetecilerın sorularını «Tebrikler n i tpmenniler, kar'ihklı moral desteklemefi . Bunun ıçın geldık» demıştır Bundan sonra Yıldız ıle gazetecıler kısa suren b'r sohbette bulunmuslardır. Inönfl, Giimüşpala'vı kabul etti Inönü busîün Adalet Partisı Genel Baskanı Ragıp Gumu«pata'vı l o b u l ederek keidisı\le varım «aat tsmet kalarak Paşabahçe Tekel Ispirto Fabrikası Müdürlüğünden: Izmirde fikir işçilerinin yeni asgari ücretleri Izmir, 22 (Telefonla) Fıkır işçıleri için tatbik edilecek asgari ücretleri tesbit etmek uzere şehrımızde yapılmakta olan komisyon çalışmalan bugün sona ermiş " ve brut u c r e t l e r ; gazete yazı işleri mudürlerine 2000, sekreter, istihbarat ^efi ve büro şeflerine 1500, muhabırlere 1250, foto muhabirlen n e , mütercim ve muharrirlere 1000, musahhih, telsizci ve ressamJara 800 Hra olarak tesbit edilmişBu karer» gerek işveren. gerek Diğer taraftan Kaymakamın va. ^ i ' ^ n ahnması için cuma günu yapılan sessız yüniyuşle ilgıli ola rak Savcılık, Toplantı ve Gösteri Yürüyuşleri K a n u n u n a a y k ı n ola n yurüyüşü tertıp edenleri tes bite çalısmakta ve somsturma yapmaktadır. Yurüyuş esnasında Belediyede Encumen toplantısmda bulunan Kaymakam da goste. rıye katılan bazı kimseleri tesbit etmiş ve ellerde taşınan dovizlerle kendısıne vazıfe esnasında ha karette bulunulduğunu ileri surerek haklarında dâvacı olmuştur. Hükümet, sınaî istihsali oe gazeteci temsiiciieri itiraı et' a r t ı n n a y ı g a y e «nı* bulunmaktadırlar. , edınıyor , lerınin tarıh içinde ve bugunku mâlî pohtıkalannı bılmekte zavu ret vardır. Odalarımızın bu muka Adapazan, 22 (Telefonla) Şeh yeseli tatbikatı bize buyuk kolay. rımızden îzmite gitmekte olan Va lıklar sağhyacaktır. Bugün hepıotobusü, Sapanca golu, kuzey | nı:e veda ederken ışlerınizde mu. >o!unda bır virajı dönerken sttan j vaffak o'.manızı mem'eketm mubul 76117 plâka numaralı bir kapı vaffakıyetı olarak gorduğumu bir tı kaçtıdan çıkan üç şahıs tarafın kere daha behrtırım • Eskı Başka. rian d u r d u r u l m u ş t u r . Otobüste bu nın ayrılmasından sonıa, Sanayı lunan 17 yaşında F G. adında bir Odası Mec'ı«mde Mechs Başkanlıkı:. şoför dahil bu 4 zorba tarafın ğ ı n a Şahap Kocatopçu, Başkan Ve din kaçırılmıştır. J a n d a r m a n ı n ta kıllığıne Kemal H a r a ç ; ı . Yonetım k b ı sonunda Cabir Arık, Yılmaz Kuru'.ıı uyehklerıne Fıkret E r e n . Bal, Sevki ö z k a n ve şcför Meh yol, Mustafa Suhulı, Râsım Babur. anet Sudan adındaki bu zorbalar H u s e u n Ba<=arır, Nejat KozıkoğKumbaçı köyünde vakalanmışlar lu, Faruk Gonul, Bıcan Eagcıoğlu \e adalete teslım edilmişlerdir. seçilnuşlerdır. Ötobüs durduruldu ve içindeki kız kaçmldı B a s t a r a f l i n c i NATÖ bîrlikleri hazır vaziyettedir. Bastarafı 1 inci sahifede TO'nun bütıin birlkleri hazır vazıjete getırılmi^tir Bu çesıt tehlikeler NATO devletlerıni birbırıne daha fazla guvenle ba»lıyor, eskıden boyle bir bırlık yokiu. Pek dostça o l m n a n munasebetler harıçten gelen tehdıtler karsısında tamamen ızale edılmıştır. Bu mâna ıçensınde Turk ve Yıınar kııvvetlerını en ustun bır sevıyede toD lamak ıçın ç a l ı ş n o r u / . Muhakkak kl, müşküllerımız \ ardır Fakat basarıiarımız da çok kıvmet'ıdır. Muşterek tehlıkeler karşısında he pınnız tek bır kuvvetız » Karayel fırtınası dün sabaha karşı hafifledi Bastaratt 1 inci sahifede lar da tamir edı'mektedir Telefon Ba=muduılı j>u. tstanbul ve çevre•Jindekl butun hat tamir pkıplerını seferber etmışt'r Br:, lelıkle bır g'in oncp fırtına yu7unden goru«emıven telefon abonelen. dunden ıtıbaren muntazaman konuşmalannı yapmaya ba^lamışlardır Hava traiiği aksamadı gorüşmüştür. Inonu, beraberınde C.H P Genel Sekreteri ismail Rüştü Aksal olduğu halde saat 10.35 te bır taksı ıle Başbakanlığa gelmiş, Aksal ıse aynı otombbılle, înönü'>u bırakt'ktan sonra Başbakanlıktan C.H.P. Gpnel Merkezine gıtmıstır Ismet Inonu, 11.10 da beraberınde Cıenel ,Sekr°terı Şına'i Osma olduğu halde B a ş b a k a n h j a gçlen Gümüspala'vı kabul etmiş ve kendisijle yarım saat kad«ı goru?mu'tur. BunHan sonra Gumuşpala Şııketimizın Ankara'daki işletmelerini ıdare edebilecek ehliyetli o anda Başbakanlıkta bulunan Dev let Bak^n'arı ıle Dısıs'erı Bakanı bir Makine Yüksek Miıhendisıne veva Muhendıse ihtivaç %ardır. i a da b ı r e ' zivrret vapmıs ve BasTâliplerin Ziya Gökalp caddesı No. 64 e müracaatleri. t akanlıktan ayrılmıstır GumüşpaANKABA D I A R LİMİTED ŞİKKETİ !a. 7ivar«ti h a k k ı r d a ga/etecilere. (Basın 10935 A. 17288/7622) «Ismet PaiLidan b T İ ı y a ' a k burada bulunan D»\ict Bakanlprını ziyaretle kpidi'.erini tebrik ettık. Yanı tebrıkât vrzifemizı yapmak i c n geidık demi; ve bir sazetecinin zi'V'^ırette hükümet proçramının gorüşülüp gbrjsulmediîi hakkındaki "••ru^unıı, «Havır Hük'imet {.roçr a m ı n d m bahsetmedik Sadece teh rikfe b u l u n d u k . dıverek cevaplanTakriben 70 ton tutarında, muntazam şekilde, dırmıştır muhtelif kalitede, 0.88 ılâ 3 milim kalmlığmda p a r ça saç teklif almak suretiyle satdacaktur. Mallar. fabrıka ambarır.da, iş saatlerinde görülebilir. Isteklilerin. teklif mektuplarını, teklif ettikleri fıatın "ö 15 ı tutarında banka temınat mektubu ile birlikte kapalı zarf içinde, en geç 1 aralık 1961 tarihine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne vermeleri Bastarafı 1 inci sahifede veya göndermeleri rica olunur. kendısıne odemedığı takdirde 25 Kasım Edirnenin kurtuluş gununde otelı terkedeceğını bıldırmıştır. Sütluce, Karaağaç c a d , 24, Tel: 49 44 00 Hudut boyunda memleketın yü } Faal 4321,7612 zunu ağartan ve belediyenın buyuk fedakârlıklarla >apılmasına nnavak olduğu otehn son d u r u m u halk arasmda uzuntu yaratmıştır. I3 • Su kuyusunda kullanılmak üzere bir adet Santrifüi t u lumba satın ahnacaktır. • Muhammen bedeli 9125 lira olup muvakkat teminatı 684J8 liradır. • Şartnamesi fabrıkamızda h e r z ü n «orülebilir. Taliplerinin 29/11/1961 çarşamba günü saat (15) de F a b r i kamız Komisyonuna mitracaatleri. (Basuı 10862/7601) İ L Â N PAROA SAÇ SATİLACAKTİ3 Kilit, Menteşe, v.s. imalâtçılannın nazarı dikkatine: Edirne'deki turistik otel, zarar ettiği için kapanacak ARÇELİK A. Ş. DIKKAT İlk öğretimde 85 bin öğretmene ihtiyaç var Bastarafı 1 inci lahifede yesıvle on yıl içinde 238Jİ okul yapıîacağı, koylerde ıse 17702 okul bınasının ınşa edıleceğı, mevcuda ılâveten on yılda 85.103 oğretmen yetıştırıleceğı bıldırılmekte. bunun sonucu olarak da on yılın hıtamında 4 rr.ılyon 943 çocuğun okutulması ışinın plânlasmış olacağına işarct edilmektedir. İNTERNATİONAL HARVESTER mamulâtı Paleth ve Lâstık Tekerlekli gelmijtir. Yükleyicilerimu YAPI İŞLERİ IIANI Çanakkale Bayındırlık MüdUriüğnnden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Kumkale İnekharesindt yapılacak olan tekli lojman inşaatı ışi olup keşıf bede'ı 49000 liradır. 2 İhalesi 14/12 1961 persembe eunu saat 15 de Baymdırlık Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyonu marifetiyle kapab zarf usu!'1 ile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri mesaî saatleri dahilınde Bayındırlık Müdürlüğünde h e r gün gorülebilir. 4 Eksiltmeye girebi'mek için: ») 1961 ydına ait Ticaret Odası vesikası ve usulu dairesinde 3675 liralık muvakkat t t m i n a t vermelcri. b) İsteklilerin en geç 11/12 19G1 pazartesi günü bir d ı lekçe ile Vilâyet makamma müracaat etmeleri ve dılekçelerıne hazırlayacakları plân ve teçbizat beyannamesi, teknık personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve Bayındırlık Bakanliğından almı? o l d u k l a n (B) grupundan k e ş ü bedeli kadar işın e k sıltmeFİne pirebileceklerini pösterir müteahhiilik karnesinın ve ilân tarihinden sonra almmış 3920 liralık Banka referpnsını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlık bplpeleri almaları. 5 isteklilerin hazırhvacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat (14) e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez Kevhyet ilân olunur. (Basın 10739 76041 Tasfiye Dolayısiyle Sahlüc BÜYİ'K KONKASÖR Saatte 50 ton kapasiteli, lâstik ve a v n c a demir tekerlekli, tekmil revizyonu yapılmış, spkizer metrelık iki elevatörü ile komple sekonder konkasör. Ödemede kolavlık. Müraeaat telefonu Ankara 118700 İstanbui. 44 76 31 Cumhurivet 7600 Miıkellef veya s o r n m l u n u n adı, sayadı Adnan Aykutlu ve Yâsın Kanverdı Reşat Azbay Aleko Alekoyadis Enson Bileş Akar Limt. Ştı. Nurettm Turkbent İsmail Eren, Artın Keşışoğlu, Mahmut Resne Oner Yalın A. Mustafa Tosun Burhanettin Çelikbsş Nafı Turker Ha<=an Ekın Alı Gençelı Suleyman ve Ahmet Aslan Yıldız Nurı Usta Mehme» Ozbay R°cep Ozvural Mahmut ECP Halım Saıt Prens Ebu^ol Bayazıt Hayrı Tamer Ahmet Tecellı K u r t a r Musa Kazas Enver ö n e r e n Hutbıye Karan Musa Turan ve Nacıye tsçi ve Ençin Abdullah Yeter F^^efan Keşışoğlu Remzı Demırağ Kamdı Tuıan, Ahmec Balık ^nastas Yuvamdıs Mahır Kabak(,ıoğ!u Maksut JJaranalı Nurettın Demırcıoglu Sevıt Ahmet Altınyaz Rcsıt Kızılav F e n t Tanrıover Alı Aras Cav.t Tuna Ali Adak Bursa Buntsv X a k l l j a t Turk Kahramjn öktenı Hasan Kııçukerman Ibrahım Kozucu Mehrre* Muslum Pekçoz Şekıp Bartu ve Yordan Rengavıs Şemsettın Asker İsmail Frdoğan Sevket Musluoglu ve Alı Deietas Hacı Osmanoglu Vaşar Hutpvın Knseoğlu Dairece biliııen adresi Bır gun bncekı sıddptli yıldız ka rayel fırtınası m u n a s e b e t n le ı n kıtaa uğrıyan uçak seferlerı dun muntazam.Tn yapılmıstır. Hava mu hılefeti yuzünden tatıl edılen hıçbır sefer o'.mamıştır. Yabanct ucak «eferleri ise bir Bastarafı 1 inci sahifrde pun onceki pıbı hiç aksamadan de mistır Bır haftarianben îsrap'ı r°s vam etmı^tır men zıyaret etmekte o ] a n Norvpç Cenizlerde d u r u m Başbakanı memleket donıısü hıç Gerek Karadenızde ve gerekse gormedığı Istanbulu dolaşmak ıçın Marmarada fırtına şıddetinı kayşehriP I ze uğramıstır Kendı<°ine ka betmiş olduğu ıçın seferler başları?ı ve oğlu refakat etme':tedır. mı<:tır Bıı a r a d î Bu'. ukdere onleGerhardsen ve maiyetı bu sabah rınde beklıven vapurların bır KisOslo'va muteveccıhen Istanbuldan mı Karadenıze açılmışlardır. ayrılacaktır. Karpdenızdekı yıldız povraz fırGerhardsen, karısı, çocuğu dun tınasına yakalanan ve azgın dal gunlerıni turıstık yerleri dolaşmak Kaların tesırıvle dumenı kırıldıve Kapahçarşıda ufak tefek alış ğ'.ndan telsızle yardım ıstıyen In1 ver:ş etmekle geçırmiflerdır Ba ? gılz bandıralı «London Splendır» bakan akşam uzeri otele donmesı tankerinin yardımma giden «Hone rağmen, karısı, oğlu ıle doya ra» k u r t a r m a cemi«i, bır yardımmadıgı Kapalıçarşıvı dolaşmaya cı gemı daha ı ^ e m i ş t ı r Dun »abah j devam etmıj ve kuçük bır bakır «Alemdar» k u r t a r m a gemı^i de Inba'craç satm almıstır. cılız t a n k e r n ı n yardımına gitm:?Dun Hilton otehnde sade ve ba s=p de pece geç vakte kad^r t a n sit giyinişıne. tafradan uzak tavır keri Boğpzdan ıçerı sokmak kabıl lanna bakan bır çok kımsenın o ' a m a n m t ı r Hava tamamen s a | «Bajbakan bu mu?» dıverek havret kinlestıgı takdirde. Inciliz tanl.e1 ctmesıne sebep olan Gerbard^en rı, 2 kurtarma serrisin'n arasmrta 1945 yılındanberı Norçevın huku Buvukdere önlerine çekilecektır met reıshğını \ a p m a k t a d ı r . Lıdetki Rüidenberı Kefkcn adasının rı buiunduçu Sovyah.st Partisı de, koyuna sığınan ufak tonaidaki ge1935 yılındanberı Parlâmer.toda ço mılerle balıkçı motorlerinden hazığunluşu elınde b u l u n d u r m a k t a d ı r . ları dun yoll^rına devam etmişler Norveçh.ler Baçbakailarır.den, dır. Fakat ufak mavna ve motör«^alnız memleketini riuşunen. kcn ler den'ze acılmaya cesare't e d e di partısı men<uplanna olduğu ka medıklerınden gemıcilere liman dar muhaliflerine de ivı davranan rootorü ile vıvecek eönderilnns'ir ve 'sevılen kımse» dıye halr=etrrek İTmit rafinerisinf y ı l d ı n m t'üstü tedırler. îzmıt 22 (T'lefonla) Ipras \ a d i r DAVI petrol tasf'yehanesıne du^en bir \'ldırım, ıkı defa vangın çıkarmışsa da modern teknık cıhaz'ar save sınde derhal sondurulmısstcr. Ham p«trol ünitesinin 56 metre >uksekhğındeki kule<min e m n i \ e t : ^ubaplarmdan çıkan gazlar, kule | ' e duşen y ı i d ı n m ı n tesirivle tu • | tuşmu^tur. Sondurme ameliye';ı bıttikten sonra t e k r a r yangm çık ö d e m e emri mıs. fakat vine sondürulmüştür. Türk İnter Makineleri A. Ş. Telefon: 49 28 49 Reklâmcılık 2816/76H • Norveç Başbakanı İstanbulda Ankara nofları ( (ECVET GÜRESİN YAZlYOR) | Baştarafı 1 inci sahifede Ş lan sosyalizm teriminin, tatbik şekillerindekı a y n n t ı l a r hıç h e ~ saba katılmadan günluk konuşmalarımıza adeta yerleşır olması ^ dığer işaretlerle birlikte, Turkiyedeki bu yenı ortamm istıhale = geçırmeve müsait bir çalkantı içine dogru gittiği fıkrini k u v Ş vetlendırmektedir ve galıba ihtilâlin netıcelerinden bıri de far Ş kında olarak veva olmıyarak böyle bir çalkantı için uygun ze Ş mını teşekkul ettırmesidır. ~ Nısbî temsil esasına dayanan parlâmenter sistemlerde ~ pnrtılerın bırbırini doğurmaları. fıkırlerın çeşidıne gore. çe ~ şıtlı partılerın kurulması normaldir. Henüz bızde d u r u m bojle Z olmamakla beraber buna doeru bır gıdışin başlangıcında buluns duğumuzu kabul etmemek safdıllık olur. Fıîân yerde kurulaıı ^ fa!an parti b?lki bü fıkrın değil. hıssın ptrafmda kumelen = medir. Ve belkı, bır rümuzu istismar için toplanılmaktadır ^ amma bu dâhı bunyevî değışiklığe gıdişin işaretıdir^ Aslında Turkiyede bünye değişikliği çalkantıları 1950 den = evvel başlamıştı ve Uderler geri plânda ne duşünmuş olurlarsa ^ olsunlar D P hareketi, sosyal ve ekonomık mânâda memleketı S idare eden smıfa karşı yöneltılmiş bir halk hareketı ıdı. 1950, 3 tâbıî netıce olarak kısa zamanda eski burjuva yerine, yenı bır s burjuva sınıfı ortaya çıkardı. Yeni sınıf enflâsyon yoluyla ~ gelıri artan ekserıyete davanıyordu. Ve parti mücadeleleri sı H rapında bu ekserıvetın ısmi "Cahıl» oldu. Bu defa cahıl ve mimevver dıye Turkiyede iki sun'î ve acaıp sınıf icat ettik ~ 1950 burjuvasma karşı vapılmış olan 27 Mavıs harpketınden sonra ıse askerî ıdareye rağmen Turkiyede muayyen fıkır ce reyanlarının nıspeten serbestce gelişme ımkânmı bulabıldığı jŞ ınkâr edilemez. Ancak inkâr edılmemesi ve acıkca ortaya k o ^ nulması gereken hususlardan bıri de hem ıhtılâlm pısikolojık 3 tesıri ve hem de eski ıktiîadî tatbıkatın fobısi ıle, dozu pek 3 fazla kaçmıs bir politikaja gidılmesi ve ıktısadî dalgalanma 3 ıbre^ir.in pek a?ağıya duşmes'dir. 3 İstıhlâk kısılması, istıhdam muvazenesini bozmuş, issizlık S artmış gerçek ve gereek olmıyan adam ba^ı gelır pavı aza'mış5 tır. İşte meselenm duğum noktası ve calkalanmalarm sebebi E daha zi\ade buradadır. Isterurse bu calkalanmalara hissidır. E densin. istenırse pek iptıdaî bır izah tarzı ıle menfaate daya ni5 or densin ne hakıkî sebep ve ne de netice değiçir. Hüner bu çalkantının bır takım ıktısadî tedhirler, sos; al hareketler ve ş kuvvetler dengesi voluvla bir muaj'yen ortamda durulmasını temin edebılmektedu. Öyle sanırız ki, yeni hukumetin başlarını s düşündüren ve düşündürmesi gereken en miihim mesele de = İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: 1 Hademelerimiz için 175 adet palto açık eksiltme suretiyle dıktırılecektır. 2 Eksıltme 8 12 1961 günü saat 11.00 de Taçkı^la binası içinde toplanacak olan Rektörlük Satınalma Komisyonu t a r a fından yapıbr. 3 Bir paltonun (harcı dahil) dikiş tahmin bedeli 50. lira olup tamamının geçlci teminatı 657. liradır. 4 Tâliplerin bu eksiltmeye girme şartlan, şartnamede yazıhdır. 5 Bu ise ait butun evrak ve n ü m u n e palto, harç Rektörluk Satınalma Burosunda olup h e r gün mesaî saatleri içinde gorülebilir. (Basın 10907/7606) TÜBK ALMAN' KÜLTÜR İŞLERİ KURLXU SIEGFRİED BEHREND KLÂSİK ve İSPANYOL GİTAR MÜZİĞİ KONSEBİ 24 kasım 1961 cuma «unu saat 20 30 da »TEUTONIA» nın buyuk salonunda (Galıpdede Cad 85, Tunel Beyoglu). Giris serbesttır. Numaralı yer kartlarının her gun saat 14 ve 19 a r a sında Galeri'den (Alyon sokak 152 Yenı Melek yanında) ahnması gereklıdırİ L 132/7576 Otarük ve Tekel Bakanlıgmdan 5383 sayıh Gumrük K a n u n u h ü k ü m l e r m e eore b u yıl G u m r ü k Komityonculuğu imtıhanı 11 aralık 1961, Gümruk Komisyoncu Y a r dımcılığı imtihanı da 12 arahk 1961 günlerindp yalnız Istanbul ve I z mır Gumruklerı Basmüdürlükleri ile Ankara Gumrük Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu ımtıhanlara girmek istiyenlerin b u l u n d u k l a n mahal iübariyl» yukarıda anılan en yakın G u m r ü k Başmüdür ve Müdürlüğüne bu larihten önce başvurmaları ilân olunur. (Basın 10937 A. 17291/7623) Besıktaş Nezhetıve Cad Karako! Sk No 12 Aksaray Mımarkemalettın Cad. S arım Apt. No 58'2 Yuksekkaldınm No. 68 Beyoğlu Fırnzağa Dcfterdar yokusb No 25 Levent Baltahmanı Cad. No. Besıktaş Serencebey vokusu No 8 Ayazağa ko\ u M. köy Şıçli Hanımefendı Sk. Valentiyo Apt. Xo. 87'4 Şehremını DenızaDtal Mah Şaırmehmetemın 19 Revoglu C u m h u r ı y e t Cad No. 167 Le\cnt Lesent Cad 35 Mahmutpaşa Mehmetpaşa han 9 K u r t u l u ş Baruthane No. 67 K. Mustafapaşa Kalaycı Sk No 6/1 Balat Draman Cad. No 48 Kasımpasa Babahamdı Sk No. 1 S u l t a n a h m e t Akbıyık Sk. No. 9 Terkezhane Cad. No 91 Topkapı Hallaçharan Sk. No. 18 Fatlh Moilaesref Sk No. 10 Alemdag Baltscıçıftliğı Tatih garajı Teşvıkiye Bayer Apt No 143/18 Kuçükpazar Tahtakale Bazhan H a m a n ı Sk Necatibey Cad. No. 33 Galata Bankalar han No. 8 Beşıktas Garaj Sk. No. 2 Kadıkoy Hasanpaşa Hacınecipu«ta Sk No 15 Kadıkov Bademaltı No 29 Cıhangır Sormagır Sk. No. 32/4 Sırkecı Orhanıye Cad No. 10 Avnalıbakkal Sok. No 42 T'itun Gumrük No. 2 Besıktaş Gazirefikpasa Cad Tnphane Lulecıher 1eK No 34 Sışlı A b ı d e ı h u r n y e t Cad. No. 20P '3 Besiktas Hasan Cad No 10 F a t ' h Sarısuzpl Kocnsınan Cad No 71' Kadıkoy Fenerbahçe Gazirauhtar Sk. No 45 Yalo\a Bursa Cad. Naren lokantası Kasımpasa Sioahıfmn Sk No. 01 Fatıh MıhçıUr C j d . No. 40 Anonını Şırketı Turk Imar Bankası Mesul Murtııru Nışantası Hacımansur Sk. 46 K Mu«tafapasa Mimarçe^me bk. Kadıkov Rıbt.m Cad No 2ü 180'30 111'27 76 16 Tfi 4 75/3 38 30 40/28 33/22 115,4 11?'1"İ H6 43 U9'42 134'40 ]3i 3 135 6 135/15 13ü 40 140/30 141/10 1M/19 151,2 147/39 147/46 151/9 151/32 152/40 1S2/42 ISÜ/1'J 154/7 J.%/1 135/2(1 1Î5/20 155/3'î 1,13/33 Î55/40 155/42 '55/14 156'3 156/32 156/16 lî.i'2'J 158/39 161/39 \ç\ J, 163/40 152/38 A. P. li Nebahat 10 ay | = hapse mahkum oldu Raştarafı 1 ıncı sahifede Q dan T C Kanununun 5 maddesını uv^ulıvarak cezayı 10 î y a ın dırmıştır Avrıca Nebahatın İ7Ti!rde 3 av 10 gun emnıyetı umuını ye nezaretınde bulundurulmaMna ve 2 000 liralık nakdi kefaletle tsh î'yesine karar venlmıstır. K a r a ı d a n evvel son mudafaaM j nı vapan Aslan. hıç bır verde «kahrolsun adalet» seklınde b ı r ' soz sarfetmedıâını bıldırmış ve beraetını istemistır. Aslan, u ç u m u asliye ceza mahkemesır.ce de umumi menfaatlere zarar verıeı haıeketlerden de 5 a\ haose mahkum edılmıs ve ce zası da terıl edılmistı Karar. Temyi7 Mahkemesinde tasdık edıldiiM takdirde, ArMan tecıle ucrıyan 5 aylık ceiasivle birlikte 15 ay hapis yatacaktır. İlmi Araştıncılara Fulbright Borsn 196263 ders yılında Amerikan Üniversıtelerinde ders v e r mek, veya Umı arastırma yapmak istıyen T ü r k Üniversiteleri, Yüksek O k u l l a n veya Akademıleri mensuplarma 912 b u r s verılecektir. ~ ADAYLJK SAKTLABI : 1 T ü r k vatandaşı olmak, 2 İngılizce bildiğini vesika ile Ispat etmek (ders rermek üzere gideceklerin çok iyi İngilizce bilmeleri g e r e k t i r ) 3 Doktorasmı yapmış veya muadili ilmî payeyi almış olmak, 4 Bağh bulunduğu ilmî müessesesinden bir ders yılı için izin alabilecek d u r u m d a olmak. Taliplilerin Ankarada Türklye Amerika Bırleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu K o n u r sck. No: 6 Yenişehir. İstanbulda: Fulbright Sfckreterlığı Yardımcıhğ] İstiklâl cad. No: 132 Beyoğlu adreslerinden temin edecekleri müracaat formülleri ile istenılen sair evrakı t a m a n h v a r a k 15 aralık 1961 cuma akşamına kadar Fulbright Genel Sekreterlığıne tevdi e t meleri rica olunur. (Basın 10850 A. 17227/7603) budur. E No 7,11 Batı dünyası memnun Baştarafı 1 inci sahifede Meselelen N a z ı n Lemmer. Turk heyeti i'e konuşurken şunları soylemiştır: «Berlın nasıl hur dunyanın en nevraljık noktası ı^e, Turkıye de NATO camıasmm en nevraljık mudafaa r.oktasıdır. Turkıyesiz bır mudafaa tasavvur temek mümkun değildır O nun ıçın Turkıveden sıjasî ffelişmeleri âdeta nefesımız kesılerek hevecanla takıo edıvoru?. T u r k i j e istıkrarh. sıvı! bır ıdare\e mutlaka kavuşmalıdır. Turkıyeyı bu netıceye ulaştıracak ve yine Turkiyeyi bu buhranddn kurtaracak olan tek insan Inonu'dür. Biz, çok sıkı bir ışbırliği için yeni h u k ü m e t m m n kuru!ma<ım ve m e m l e k e t m m n ı c t ı k r a r a kavuşma smı beküvoruz » Geıçckten butun Alman p o h u k a âlemi înbnü'nün hükumetı kurnıuş o^masmdan cıola\ı son derece memnunivet gostermektedir. Unıumi tefsir «udur tnönü 1946 da basladıiı ışı t a m j m l a m a k uzeredır. D e m o k r a s n ı o k u ı m u ş t u r . yenı Anayasamn ı^ıfiı altında. Turk demokrasısıne gelışmek ımkânını o verecek ve ireni r a \ a oturtacaKtır E^er tnonu kabınesı îftıkrar pohtıkasına devam edecek olursa hem hususi sektore. eenebi serma yesı >olu\la, hem de devlele ıktısadi yardım j oluyla gereken muzaheret gosteulecektir. Tki önemli noktada kendi kendimizi aldatmamamız gerekir: 1 Hürriyet ve huzur, k a n n gurultulaı ını bir müddet için teskin eder. fakat kLsa zamanda tesiri geçince. iğne yapılan kasta gibi acılar daha şicMetli d u y u ' ^ ^ i a başlar 2 Az şelismış memleket için kalkınma, hele demokrasi içinde kalkınma ıicri memleketlere yetişmek çabası değildir ve olamaz. Zira bız vıllarca yıvıp ıçmeden sadece yatırım yapsak ve çalışsak, onların gıttıkçe artan de\' hızlarına yaklaşamayız bile; nerede kaldı ki, a>adaki mesafeyi kapatalun. Bütün messle bızim için, adam ba^ma duşen gerçek gelıri mumkün olduğu kadar artu"abılmek ve bu geliri sistemin musaadesı nıspetmde âdil olarak dağıtabılmektır. ^ ^ 3 3 3 3 3 ~ ~ s s Bayııtdiülıfc Bakanlığı OEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜSÜNDEN: 1 Mıdjat havali'ınde açılan kuyular ıçın dovız tennnı ve ithalâtı tdaremizce yapılmak uzere APA ve serbest dovız *ahası memleketlerinden: Şartname No. Cinsi Tahmini bedeli 61/7K134 Dalçıç tulumbası 50 000 TL. (Submerfible Putnp) fıyat ve teklif ısteme u s u l u ıle satın ahnacaktır. 2 Teklifler 18 aralık 1961 pazarteM gunu saat 17 > e kadar DSİ Makine ve Ikmal Daı resı Reishgı Satmalma Kcnı's\onu Başkanl.Sına verılmiş veya gönderilmiş olacaktır Postada vakı gecikmeler kabul edilmez ve çecıken tekııf'.er nazarı itibara alınmaz. Telgrafla verılecek teklifler kabul edilmez. ' İstekliler. fırmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bır di lekce ile iılekçelerinde ş a r t n a m e numarasını ve hangı fırmadan teklif setireceklerıni sarıh adre^ı ıle belirterek DSİ Makine ve lkmal Dairesi Reıshğinden (DSt Etlik Tesıtlerı Ankara) şartnameleri bedelsız olarak temın edebıiırler. 1 ö d e m e gayri kabili rucu bir akredıtif'e yapılacaktır. TÜRK AMERİKAN ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ Yıllık Umumî Heyet Toplantısı Derneğimizin yıllık âdı umumî heyet toplantısı 30 kasım 1961 persembe günu saat 1700 de Derneğimizin Osmanbey"de Saır Nigâr sokak No. 90 3 deki merkezınde \ apılacaktır. Adı toplantıyı olağanustu toplantı tâkip edecektır. Bu tarıhte ekserıyet hasıl olmadığı takdirde 7 aralık persembe gunu a j n ı saat ve mahalde gelebilen uyelerle âdi ve olağanustu umumî heyet toplantıları yapılacaktır. Saym üyelerin teşrıfleri rica olunur. İDARE HEYETİ Olağanustu Toplantı Gundemi Adi Toplantı Gündemi : 1 Dcrnek tuzüğunde \ a p ı 1. Başkanhk divanı seçımi. lacak tadılâtın muzakere 2. Eski ıdare heyeti ve m u ve kabulu. kıplar r a p o r u n u n o k u n 2. Iç yonetmelıklerın rnumasu zakero ve kabulu. 3. Yeni idare heyetinin ve murakıpların seçılmesi Reklâmcılık 2813,7615 4. Ddekler. Kumkppı Değırmen Sk. No 6 Ti°,'İ9 Fdtıh Hocahusrev Cumsdettın Sk 45 1 1B5"'6 Uskudar Yunduğpıe Cjd :.rhdn Sk 10 111,20 Ortakov M a n d ı n Sk. No. fi Kuçukçekmoce. Orlako\ Aydınhk Sk. No. 31 171 2fi Uvkudar llakımıyet:mıl!ı\e Cad. Mektep Sk. No 4 İ71 M0 Aksaray Duatepe Sk No 177 172 42 Resım ve Harclar DaırM rrukelleflerır^en trafık resmı cezasından borçlu olup > u k a n d a dıiarı ve soyddları .va/ılı sah.i.lar hakkında 6183 sayılı âmme aîacakları kanumt hukmıı'ne ecp Hu 7ppl?nerı " d c m e p m ı r ' e n bılınen adreslerınde bulunan.amalart dolavısivle tebli§ edılemedıeinrfeo ı. 5avılı 1Hnunun 10.3'lılfi na maddelerı h u k m u n e gore ılgıiılerın >Jân tarihinden baslıvarak b.r ay ıçınde YSJ^I daıresıne bızzat veva bıivekâle müracaat etmeleri vevahut t a a h h u t K mektup veya TeıeraflB açık adreslerım hıldırrreleıı halınde kendılerıne sure ıle ka>ıt!ı teblıg yapılacaftı bır n v n nıiamındd muracaatte b u l ı n m ı v a n ve adresim bildırnvvenler hakkında da ısbu 'ılârın nesrı tarıhi'inen ı f b a r c n b ' r ay sonunda teblıg vapılmış sajılacağı ilân o'.unur. (Basın 10717'7SHfi> ] Petrol Rafinasyonu ve Petrokimya Sahalarında | Yetiştirilmek üzere Fransızca Bilir Kimya YÜKSEK MÜHENDİSLERİ ALlNACAK Aranan şartUr: 1 Kımya Yuksek Muhend ı*;ı derece^ıne ^ahıp olmak, 2 Çok ı>ı Fransızca bilmek ( L I ? P tdhsılını Galatasara> Lisesinde veya bir F r a n s ı z Lisesınde vaDanİHr v» «ynı zamanda ıvı ingılizce b ı l e n l t r tercıh ol jn^caktıı ) . 1 30 ya>iindan vukarı b u l u n m a m a k , îlgihlerın P.K 246 Yenişehir . Ankara adresıne bır dılekçe ile muracaatları rica o l u n u r . (Basın • 10754 A. 17195) 758fi 5 îdare ıhaleyi yapıp v a p m a m a k t a , miktarları azaltıp çogaltmakta terbesttir. (Basın: 10856 A. 17257 7602)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle