16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Kesimli Roman: 25 M E L ' U N K I Z CUMHUBlYET • ••••IIIMIIIIIIllllllllllillllllUIIUIIIIIllIIlllIlllltlllllllIlllillllllllll 23 Kasım 1961 Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT MELEK Yü ZLÜ 40 Herıfin hâlt ayılmadığma ba yalnız kahyordum. Elımı, kolumü ve ayaklarımı kıhrsa pek te kıyasıya konmuşum germek suretıyle bır tecrübeye gıha Ban» bak, cavlağı çekmif ol riştim. Fakat bağİ3rı o kadar sıkı ma^m? | sarmışlardı ki değil gevşemek, es] Zannetmem, öyle bir şey olsa nemedıler bile. Üstehk bu tecrubetı benzı solardı. | belenm esnasında ıpler etlerıme Henfın geberdığır.e yanmam, busbutun gomulüyor ve adamakılSanımy'ye hesap vermek var son lı canımı yakıyordu Fa7la «ıkı'an ra. Malum ya Patron söyledi, ba yerlerımde kan cevelânı du'İLİu na h°rsfı canlı getırsinîer onun.a ıçın bu nahiyelenm de hi'sızieştıgorulecek cır hesabım var, demış. ğıni farkediyorduTn Var mısın bır ıddıasma? Beş | Bu sırada birdenbire akhma Ludakikaya kalmaz bu herıf kalkar, cie geldı. oğle üstü yatağıma bağlı bır de hora teper ortalıkta... | Onu îçimden «Zor teptırırsın sen ba ^bir halde ıçeri odada bırakmışt'.m. na horayı!» dedım ö y l e ya, bey Eğer hâlâ orada ise, ve ben onu ] nımın zonklamasmdan hora tepe bu derece insafsızca bağlamadıSın cek değıl ya kalkıp yuruyecek bi ma nazaran, kendını kurtara ı'irbe belki bana da faydası olurdu le halım yoktu Lucie, diye seslendim, Hallo... Bır tnüddet daha gözum kapalı baygın rolu yaptıktan sonra artık Lucie! H:ç bir cevap vok canım Eikıldı Evvelâ kolumu ba Lucie, beni duyuyor musucaÇımı kımıldattım, «onra gozlerinuz? mı aç*ıra Yıne sea seda yok V ılnız kon^oRov benım kendıme geldiğımı guıi'nce memnun olmjştu. Arka lun u?erındekı saatın tıkırtısı i'e bır tevıye cama çarpan bir «ınedaşına, Hele şükür dedı, ver simdı ğın vızıltısı. T Aİlah Allah ne oldu bu kı/a .. bana ŞJ ıpi E^i'iro oğleden evvel Lucie'ye, Yoksa baŞlarını çözup bfnim aryaptığımı onlar şımdi bana yaptı kamdan kıraı mı kırışi? lar, benı kıskıvrak koltuğa bağîal Alnımda ter tanelennin birikttyavaş dılar... , j ğıni hıssedıyorum. Yaveş belirmeğe başlıyan bir ümitsizhk, Bu ış bittıkten sonra Nick, o ko1 ca elleri ile yüzümu okşadı. ıiçimde kökleymeŞe vüz tutuyor, î l n e o akşam knrt avcısı Jean Renaud, Terrois'a gitnuşti. Işinı gördiikten sonra orads yemek yemiş, herkesin ve gelinin serefine kadeb k&Idırmıstı. Sonra kejiflenerek tekrar yola çıkmış ve eski sarkılar söyliye söşliye Fremicourt değirmenine gelmişti. Renaud'nun bağdayı Sğfitülmfiştfi. Un çuvalı hazır duruyordu. DeŞirmenoi: «Carura koca eo\ah sırtınızda götürmeyin, dedi. Tann benim arsba köye gideeck. Sizin çuvalı da götürür. Renaud bn tekliften memnun oldn. Değirmencı ken disine içkl de ikram ettl... Renaud değirmenden avnldığı zamsn saat doktn bnçuğa {elmisti. Rendi kendine geç kaldıgı fçin çıkısıyor, karısınin merak edeceğini (Itişiinüyordu. Böylece yol alırken birden durdn. Birisl inlivordu Biraz dikkat edince yolun kenannda kalkmağa ngraşan blrini gördü. Hemen adamcaiııın y u u n a koştn, dis çSktü ve blras doğrnlttn. Taralı güçlükle nefes alıyordn. Bir aralık başı föfsünün üstune düstü. O laman Renaud yabancının elbiselerl kan içtnde oldnğnnu gtirdü. Zavallı adam neden bu hale düşmfiftüT. (Arkııı r»r) B ıcımınıze göre mo del! 3ir model guzel olabilir, zarıf gorünebilir aroa tıze yakışıp yakışmıyacağını kestirmek için «model seçme tekniği»nı bilmelisinlz. * Diyelim, omuzlar.mz geniş, kalçalannız dar. Hangi biçimler size gider? Geniş, iri yakalar, boynu saran kalkık yakalar. «V» biçiml yaka açıklığı, eşarplar, büstü uzun gosteren biçimler, duz mantolar, raglan kollar. (Biçimi ne ajursa olsun elbiselerinizin kollannı 1 gantım ıçerden taktınnız), uzun caketli dar tayyörler, kısa kollu sıkı roblar. Neler yaraşmazî Erkek biçımleri, bolerolar, yatay dekolteler, genış robalır. + Ya da bustunuz ince, kalgalarınıı genit, diyelim. Neler slz* yakışır? Caketi kalça hizatmda biten, bol etekli tayyörler. Şal yakah, tayyör yakah kloş mantolar. Bustu belden aşağıya uzanan roblarNeler yakışmaz? Sıkı suveterler, kolsuı elbiseler, çok geniş etekler, kısa caketli tayydrler eknse kumastan etekler. OKURLARLA Koşuyolunda asayiş!. Birincl tiptenseniı bn modell şri'memellslniı çadsFinda Koşnyoln'ndan bir oknmnını y« leri ve geceleri gezintıye çıkanlar, »yor: yorulduklarında dınlenmek için, Kadıköy, Kojuyolunda devamlı yerlere ve ağaç diplerıne oturmak • Haydi çımdi sıkılma artık to, olarak hırsızlık vak'aları görül zorundadırlar. Her ne kadar geçen sunum. Sammy amcan nerede ise > Dışardan kulağıma gelen bir tımektedır. Nitekim bundan bir yıl Mılll bankalanmızdan biri, örgelır, onunla tatlı tatlı sohb«t • kırdı beni yerimden sanki hoplatı. muddet önce Ko?uyolu, Kâtıpsa nek bir davranışla v e halka hiıyor. Bu tıkırdıyı şimdi daha vsz'h dersin. hh «okak 100 numaralı eve mut met düşuncesıyle buraya 5 6 tane Yavasca Bu şakayı pek sevmiş olacaklar bir »ekildt duyuyorum fak penceresinden giren hırsız bir sâbit sıra kojnmuş ıse de, bunlar kı ıkı=i de kahkahalarla güldüler.' bir kapının açılıp kapandığını farte gazocağı; aynı gece bir başka eve ihtıyaca kâfı değildır Acaba, oteBağlarımı son bir tetkikten geçir edıvorum. Bu benım vatak odagiren hırsız elbise ile bin lıra para ki Mıllî bankalanmız da aynı şeAldanmama ımk^n dikten sonra ikisı de odayı terket mın kapısı. çaldı. Ertesı gece bııım evi ziya yi vapamazlar mı?.. tı. Bir kaç dakıka sonra çahştın yok, çünku evde yegâne gıcırdıvan ret ettı, ama, uyanmamız üzerine CEVABIMIZ: lan bır raotor sesınden evden de kapı o .. bir şey çalmadan kaçmak zorunda Bankalarımız bu işi, ker.di men çılnp gıitıklprını anladım Lucie liz misiniz diye seslenikaldı Hırsızı yakalatmak için du faatlerıni de gozorunde tutarak, Sammy henü? gorunmediğine yorum. duk çaldığımız halde bekçilerın bır an once yapmahrîırlar Çunkü Şımdı ayak sesleri ber.ım bulunhiç biri gelmedi, Koşuyolu nokta bankalanmız için bundan guzel nazaran kısa da olsa bir muddet duğum oturma odasımn kapısına sına gıttıîımde. bekçı iceride uyu bir reklâm fır^atı olarraz!. doğru yaklaşıyor. Bunlar, bır eryordu. Telefonla Yeldegırmeni koΫSTAN'BUL BELEDlYESl keğın adımları. Bu adımlann sahırakoluna durumu anlattım, «Gelın Sehir Tivatrolan bi her kim ıse kendinı müdafaade ifademzı alalım'» dedüer. KaIıparta'dan Dr. Neeip Koyln yadan acız bir kadının bulunduSu YENİ TİYATRO rakola gidıp ifade verdim. Bu raünyor: Her gün »aat 18 1c ve Cumartert bir odadan çıkıp aynı vaziyette nasebetle de. Kojuyolu, Ibrahima«Okurlarımızla Başbaşa» Sütubenim bulunduğum oday» ge'.mekPaxiı 15 S da O ğa, Yeldeğirmeni gibi üç geniş nunuzda, (Radyoda gonlumüzu ka 1 KT 1 DA R te semtin ancak 5 polis tarafından rartan havalar) başlıklı bır mekSalı günlen ttmall yoktur Bütün benliğimi »aran amanaıı korunduğunu Sğrendım Koşuyo tup okudum Her gün saat 21 de Radyoda, açılıştan bır korku boğazımda düğümlenılunda bir cinayet ıslense, kaatüın 8 e kadar sıkıcı v» ağır bır alaÇ Ö P Ç A T A N yor. Kendi kendime cesaret veretutulması için Yeldeğırmeninden franga çalındığından bahsediliyor. Salı güni'rl Umsil yoktur. bılmek için avazım çıktığı kadar Çarşamba saat 14 30 da polis gelmesi beklenir. Onun için Sanırsınız kı Beetlıoven veya pnzır !•f'^t 11 de Kim var orada, diye bağırıyoKoşuvoluna bir karakol yapılmalı Brahms'dan parçalar Halbakı çaÇOCUR TİYATRO8Ü rum. ya da Koşuyclu noktasında 2 polı lır.an hafıf bptı muzığıdır Radyo relctnn 44 04 0» Ayak leılerinin lahibi şimdi sın dsimt olarak bulund'irulması Idaıesı bu kadar çefitlı zevk ve kapının önünde. Nefes aldığını bıi lâzımdır. istekler karşıs^nda hangı bırinı FATİH TİYATROSU le duyuyorum. tdlmin etsın" Dıyeceğını ^u ki' Bus.iat 1S30 da Peki, ne olacak 9 imd:? Asabıra tun radyo dınleyicıierıni kendı fık OçCNCtl 8 E | İ M rınde sanıp ona gore mütalâa yu Temsil gı'nleri Cumartesl ve Pazar o derece gergın kı daha fazla beklemeğe bile tahammülüm yok. YiHet gün saat 21 de rutmek yanlıştır. Sabahlevm bırıne barbar bağırıyorum. BİR K\VUK DEVRtl.Dİ sıni gonul ferahhğı ile evden çıPizartesı günlerl temsil yoktur Girin gireceksenız içeri! Ne karan aynı muzık, bır dığerini goKadıkSy'den Rifik Akçora yazıTPİ°fr.n 22 01 71 duruyorsunuz orada? nul sıkıntısı ile çıkarabılır. yor: Kapı ağır ağır açılıyor. CEVABIMIZ. Moda «ürprızlerle yajar Sl kı ;ı bir miiyarderler aürprizi ile geModa Kadıköyün en güzel secıtKADIKÖY Tiyatrosunda Eşikte; iri yarı, itüçük hilekar Radyo dinleyicilerıne, hoj vakit Her gün 'a,,t 18 de ve Cumaıtesi • iıyor: «en sade bir gorunüs altın da en buyuk luks». Hiç, ama hiç lerınden bıridir. Yılın her mevsıgözlü, kocaman yelken kulakh, geçırtırken bile bır çok şeyler oğfazar 15 30 da bır susu olmıyan, dumduz bir rob dujununuz. Üstunden gıyılen ca minde, hele yaz aylannda gecelefok bahğı gibi şişman bir adam B ATI L1 K K V renmesi, ince zevkler aşılaması lreti de kendı gibi duz. Yalnız ıri bır yakası var. rı mehtapta, Moda burnundan ve duruyor. Her gün saat 81 de Bunun luks neresinde 7 diyecek tiniz tabıt. Rob da, caket de en pa civanndan Marmara denizini, îs gereken çok cepheli bır okuldur. (Arkan var). BOZGTJNCÜ hah kürklerden birinden yapılıyor. Meselâ sıyah «breıtschuvantz» t«n tanbulun gece manzarasım, Ada Radyo tdarelerı, bu ana ülküleriPe'şembe günlert temsil yolrtur. ne bag'.ı kalarak, az çok dınleyicive buna daha da pahalı bir kürk (meselâ vızon) yaka konuluyor. lan, Fenerbahçe koyunu seyretTelefon 3(1 0(1 8Î B U L M A C A mek, zevklerin en büyüğüdür. A lerının isteklerinı de dıkkate »1mak zorundadırlar. Butun zorluk, ma ne yazık ki, bu tabiî güzellikÜSKÜDAR BÖLÜMÜ lerden faydalanmak, biraz temız bu ana ulkü ile ısteklerin ıyi kom Her gün saat 21 de ve Cumarted 1 2 3 4 5 6 78 9 bıne edılmesindedir. hava almak için burada akşam üst Paıar 15 30 da HESAPT4 BU YORTO Curıa günlert temsil yolrtur. o Radyolann ödevi Miiyarderler sürpr'zi \ Bankalarımızın bunu yapmakta menfaatlerl var!. f Italyjn modacıhğı Ikicci Dünya harbmden sonra çok gelişti. B u . îkinci tiptenseniz bu modeli gun Parıs'le boy ölçüşuyor. Onun seçmeyiniz. yaratamadığı yenıiıkleri yaratmak istıyor. Son günlerde defılelerde bir inkilâp yapmaya kalktı, Bilirsıniz Pans moda«ında defile adeta kut<al bır şeydir. Hazırlıklar bir s'.r havası içınde başlar biter. De filelerde yalnız modellerin önemi vardır. Bütün dikkat onların ü s «Viking tedavisi» Amerıka'da ya tunde toplanır. «Chanel» in defile gıbı tedavi lerinde bir mâbet sessızliği var. nıklan «Vıking»ler dır Başka modaevlerinde mode modası çıktı. Modayı ortaya atan lin pı\\ yuksek sesle sovlenir. Cha. Izlandalı hekimler. Bugune kadar nel'de bu bile yasaktır «Balene tatbik edilenlerin en basitı. Yanan iea> moc'ellerınden bir tanesinin yer «oğuk suya batmhyor Vak. bıle defile salonundaki geçitten tiyle Viking'ler öyle yaparlarmış. * bir karış ötede gorulebileceğini aklırdan bile geçirmez Her şey Televizyonlu telefon, artık özleinsamn o kadar hesaphdır Ve bütün bu diğiniz, merak ettiginız »ekiller Fransız moda dünyasmda yalnız sesini duymakla kalmıya. caksınız. Yüzünü de goreceksiniz. birer kanundur, bozulamaz. «Ekranh telefonlar>ın perdesinde Italyanlarsa her şeyi kendi sen, televizyon seyreder gibı, konuştu rahat karakterlerine uydurdular. ğunuz kimseyi seyredeceksiniz. Bu Bir kaç manken geçecek dlye bu ij tevgilileri arada bir guç durum kadar saygı v e sessizlıği müba. lara sokacak. Sere serpe otururken lâgalı buluyorlar. Italya'da h e bir telefon. Tam da duymayı e n men her gün bir defile var a m ı çok istedığımz ses ama, «Ah şu e k . şarkı festivallerf gibi gürültü. ran olmasa..» Böyle saç baş kanşık lü, patırdüı, törensiz, bzentisiz, da görünmek olur mu? Tabi! sür. sıkı yasaksız. Moda defılesi b u . prizler de olacak arada Yanlışlıkla rada esrarlı sanat havasından çı çevirdiğiniz numaradan karçınıza kıyor. Bir gösteri halini alıyor. başınızı döndürecek bir tip çıkacak. Modellerin arasına varyete prog Belki de tam tersı olacak Dostunu ramlan karıştınlıyor. Cazlar, zu, yakınımzı ararken sert, bezgin, danslar, baleler, revü «ahneleri, hasta ya da «inirli biri çıkıverecek hattâ akrobasi ve sirk numara. karjınıza Kim bilir belki de ilerde ları . Bu «gösteri defile»ler iyi yeni evlenenlerden şunu duyaca. takdim edildikleri zaman gerçek ğız: «Telefon ekranında tanışmış * ten bir inkilâp sayılabilirler ama tık., ış ucuz varveteve ddkülünce hiç bir sanat degerleri kalmıvor F a . kat eeçenlerde Palazzo Grassi'de riye «Meoda Sirki» adı verilmişti. bunlaTi en gii'el bir örnegi v e Çok onjinaldı. Altı pandomimadan ' nlriı Palazzo Gressi Venedik'te, üçu yağmur temasını ışliyordu. : Büvük Kanal ÜTerinde çok guzel Yağmur yağıyor. Bir yanda denız. ' bir eskı ?ari3n saravıdır Zaman önce bir penguen balesi. Sonra ] zaman burada resim sergüeri açı. mankenler sırtlarında yağmurluk i Iıı çe^ith sanat hareketleri geçer. larla (bu yıl empermeabl, moda. ', Snn mo'ia dpfilesmde seyirciler bi nın gözdesi oldu.) balık gibi sudan le başlı başına bir âlemdi. Göste çıkıyorlardı. Makine Mühendisleri aranıyor fe Cemir ve Çelik İşietmeleri . Genel Miiderlüpndsn: * (Karabük) 1 11I 1 1 1 Şan Sinemasında OPERA «Viking Tedavisîı» lîletmelerimiz Yardımcı îçletmeler Müdürlüğune bağlı kısım Mudürlüklerinde istihdam edılmek üzere, yeni mezun olan v e . ya tercıhan 23 yılhk teerübeleri bulunan, Makın a Y Muhen. dislerıyle Makina Muhendıslerine ıhtıyacımız vardır. 72<4 sayılı kar.unun 5 inci maddesı hükürnlerı uyarınca e m e k h h i e esas aylık ücretinin üç üst derecesi tu'arında verılecek ucrette n başka, yılda Iki aylık ücretler.ne kadar ikra. mıye ve ayda ücretinin °'o 10 r u nispetınde maden ısleme yeri tazmınatı odenecek pek cüz'i masraf karşılığında vazıfe evı tahsıs olunacaktır. İsteklılerm, durumlan hak kında lüzumlu bılgıyı ıhtiva edecek dılekçelerıyle Genel Mu dürluğümüze muracaat etmelerı rıca olunur. (Basın: 10757/7585) LANCIA ÖZEN TİCARET Ltd. Şti. 7 ve 10 TONLUK KAMYONLARIMIZ GELMİŞTİR Cumhuriyet Cad. 237 Tel: 47 66 80 • 81 Telgr : ORFOT Istanbul İL 95/7574 PÂK ANERIGAN WORLD AffiWAYS Have vacancie* for Turkiah Nationals as traffic handling representatives at Yejilköy Airport Must have good education and speak and write fluent EngUsh. Age limit 27. Applicants wül be interviewed at 1000 on November 28 at Yeşilköy Airport on the 2nd floor of PAA Offlce. (Faal 4Î84/7S62) Her pereembe saat 21.1S te L\ TRAVtATA 21.30 Paul Weston Orkestrası ISTANBUL Telefon: 48 67 92 7 27 Açılış ve program 7.30 21.45 Senfcnık muzık ve dans Sabah plâkları 8 00 Haberler ve caz muzıği 24 00 Kapanış. SİTE TtYATROSU 8 15 Sarkılar 8.30 Solodan U".vl Vrf.z (Tel: 47 77 82) ANKAKA orke~tra\a 9 00 Kapanış. PAR\ İSTEME BENDEV 6.57 Açıhş ve gunun programH«r akşam 2115 te, Cumartesl. Pasar 11.57 Açılış ve program 12.00 ları 7.00 Günaydın 120 HaŞarküar (Ahmet Çağan) 12.30 fıf muzik 7.30 Haberler 7.45 harlç hergün tenzilâth matlne U de. P.ızartesi temsil yoktur ö ğ l e melodilerı 13.00 ŞarkıİOLDAN BAÖAl Şarkı v e saz 8 15 Sevilen solar (Mehha Yalçınl 13.15 Ha1 tNeml glderüerek utılac meylıstler Sevilen melodıler tSTANBUL TİTstrofB va» mânasına mürekkep bir kelime. berier 13.30 Yurttan sesler 8 45 Şarkılar 9.15 Saoah müzi(ELHAMRADA) I Senatör (mürekkep kelime). 14.00 Preklâsık bestecıler 14.30 ğı 9.45 Türküler 10.00 Ka^ izartesi geceleri h» 3 Herhangl bir yere ulaşma İşi Kadın saatı 14.40 Hafıf muzık panış. nç her gece ve (eski terlm), Orta Aeya Bktlzü 4 15.00 Kapanış. çarşamba cumarteal Cörf mlktarda, çevrilince Haliç et11.57 Açılış v e programlar 16 57 Açıhş ve program 17.00 pazar 15 te matlne rafındakl lskelelerden blrlnln adı Dıskotekten mikrofona 17.20 12.00 Hafıf melodiler 12.30 Ul(KÖPEK KIRPICISI) bellrlr. 9 Bir r*ngln ter»L hastaviye Taskent'ten şarkılar Okul spor saatı 17.30 Radyo hklar v« llletler (eekl usul çofu!). Haberler 13 İ5 Küçük Erkekler Fasıl Heyetı 18.00 13.00 p. zartesl geceleri ve her fun 8 Vldalı çlvllerd* bulunan glrlnti konser 13.45 Saz eserlen v* çıkıntıl»r» »ahlp, «rkek ced. 7 Çesıth stüdyolardan 18.40 Gusaat 6 da Acıklı, güzcl tanat. t Lezzetler ve (ÎÖMtNEDEKt CKSET) nun plâklarmdan 18.45 Ha 14.00 Müzik 14.30 Kutlu Padlnugın duydufu ««vkler (enkl usul yash'dan fartalar 15.00 Kapabener 19.00 Şarkılar 19.15 çogul), bir wfst takın. 9 îlave par KCÇOK I A H M Saz eserlerı 19.30 Olaylar v e nış. ç«u yalcınd* degll. TAgRA KIZ1 Oyan yankıları 19.45 Kıiçuk Orkes16J7 Açıhş v« programlar YTJKABIDVN AJAÖITA: Pazartesl Salı • Çarşamba tra 20.15 Avrupa Edebiyatm 17.00 Hüseyin Gökmen'den jar1 Sevdalılann bagmda « e n dan portreler 20.30 Şarkılar kılar 17^0 Edmundo Ros Or HEPİMİZ PARİSTE Komedi Perşembe Cuma Cumartegl Pasaı (mOrekkep kelime). t Kaşıntı 11(Meral Ajmağan) 21.00 Radyo kestrası 17.45 Solmaz Teğmen' lettne ugramış famfly» (lkl kelime). Matlneleı 17 de suareler « dedlr. Tıyatrosu 22.00 Oda muzıği den şarkılar 18.00 Din v e ah3 Habeşlıtan klban. pasaportlann Tel: 49 5(1 5» 22.45 Gece melodılen 23.00 Ha lâk üzerine konuşma 18.15 SiOzerlne verilen şerhlerden. 4 Nlsberler 23.15 Dans v e caz mü zin için 19 00 Haberler 1915 yana ugramak. 5 «Dillnle tadma ORALOÖLD Tlyatraa bak!» karşılıgı bir emlr. 6 Mızığı 2355 Program 24.00 Ka Yaşadığımız günler 1925 HaHer »tıjarn 11.15 d» • r.arede okuna^'.n panış. fif müzik 19.30 Çeşitll müzik Cumartesl, Pazar ııtıı ıt dörtte lklsi, bır 19.45 Gitar kuarteti J0.00 matine 15 te İ S T A N B U L İ L RADTOSÜ sııat takisı, kaÇocuklarla ba»b«şa 20.05 CevDKNtZDEN OBLKN (385 M. 778 Ke/ı) lın ve ddrt koşe KADIN riyt Ceyhun'dan şarkılar 20.30 17.58 «îyi akşamlar» ve prog dislerden. 7 Ek Pazartesl cünlert Kanşık hafif müzik 21.00 Türk Şitme ve hamıırramlar 18.00 Sevilen cıerler temsil yoktnr. özel programı 21.50 laftırma işlerınne 19.15 Meyer Davi» Orkeıtrası müziği Tel: 49 49 S5 kullanılan es s 19^0 Yemek müzigi 20.00 Mikrofonda tiyttro 22.45 Hamadde'.er (çoğul) Percy Faıth Orkeıtrası J0.15 berler 23.00 Bir beiteci ve tıeBULVAR TtYATROSU 8 Hedcfe tam rt 23.30 Caz müziği 24.00 Plâklar arasında 20.45 Müzik LETLECİV ÖMHO Dnnku buJLmacanjn vuruş harckctı. albümü 21.00 Oda müziği Kaptmıs. Baare: 9.15; Çarşamba, Cumarteal halledrlmts şekll 9 Çok SUFIJ Pasar Matine: 16.15; Tel 21 13 Sl ktmse, pek elvertsll. 3 4 5 6 7 8 9 u •••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IH "•••••••••••••ın,,,,,,,,,,,,,„,„„„,„„ nmıun,,,,,, P A T Tİ 442 ,,,„•••IIIIIIIIIIIIIIIII • •••IIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI» PROF. NtMBÜS'Ön MACS lllllllllllllllllllllllllıl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle