16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yenl çılrtı: Erleh Mari» Remarfue'nto gon e«eri TANRININ GÖZDESİ YOK DtöBR CIKMIg KSERLER Ertch Marim Remarffue : Sennek re Olraek Zamanı I2.s« Laon Urlı : Ezoduı 12.50 JazoM A. Michencr : Rawal 11.50 Eleanor H Port«r ! PolHyann» T.M li. T.L. T.L. T.L AKAY KİTABEVİ Ankan C»d. Ko, «5. tıtutbnl. Tel: 21 11 H RekUnualdc 2776/7579 u mh u r iyet KURÜCÜSU: rUNÜS NADİ Islim dınının buyuk kurucusundan sonra gelenlerin hayat ve menkıbeieri • Hz. MUHAMMED in TORUNLARI Yazan: NEZİHE ARAZ Hu.asl b a dlt. I nakli (Smlek. SM u y d P««t» II» Sdemeli *\tnk *Sıx)erilir. ATLAS KİTABEVİ Ankara Caddeii No. 82 İstanbul 38. yıl Sayı 13.400 Telgrat ve mektup adresl: Cumhuriyet tstanbul Porta Kutusu: tstaabul Ko. 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 23 Kasım 1961 İL 9643/7565 Yapılması imkânsız işler programa ^lınmıyacak Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) Hükümet programmı hazırlamak üzere, Bakanlar kendi ihtisaslariyle ilgili kısımlar üzerindeki çahşmalarına bugün de devam etmişlerdir. Programm T.B.M.M. nde ve kamu oyunda tam bir tasvip ve güven kazanması içın, elden gelen gayret gösterilmekte ve tatbikatı gayrimümkün vaadlerin programa dahil edilmemesine dikkat olunmaktadır. Yarın aksama kadar, Bakanlann program üzerindeki çahşmalannın bitirıleceği ve toplanan kısıtnların yarın akşamki Bakanlar Kurulu toplantısmda müzakere edileceği bildirilmektedir. Bu müzakerelerin euma ve cumartesi gününe kadar sürmesi ve Meclise sunulacak hükümet programımn cumartesi günü tamamlanmış olmatı gerekmektedir. Pazar gunü CJi.P. ve A.P. Meclis gruplarmın «yrı ı j n toplanarak, hazırlanmış olan hükümet programı üzerinde ve etrafında istişari mahiyette tartışacakları bildirilmektedir. Her Bakanhk kendi daireslne ait olan dokümanlan süratle topla ArkMi Sa. B, Sü. S te Hükümet programı ile ilgili galışmalar Plânlama teşkilâtınm ortaya koyduğu acı gerçek Köylünün ortalama yılhk geliri 950 lira Bu durumun düzeltilmesi için yegâne çıkar yol topraklann kullanılışx ile mülkiyet rejinıi arasında bir denge kurulması şeklinde görülüyor. Ankara, 22 (Telefonla) Memleket nüfusunun gıda ihtiyacını ve ihracat mallarının önemli bir kısmının karşılandiğı «tarım sektörü» konusunda Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 1962 geçiş programında oldukça ilgi çekici bilgiler yer almaktadır. Bu sektörün 1962 yılı içinde takip edeceği seyir ve göstereceği meseleler ilmi bir açıdan incelenmiş ve bu sektör için alınması gereken tedbir ve tavsiyelere yer verilmiştir. Memleketimizdeki tarım sektöru nün karşılaştığı güçlüklerin başında işlenen arazinin köylü nüfusuna oranla küçüklüğü ve bunun sonucu işletmelerin küçüklüğü ile bu arazilerin aileler arasında dafiılışı gosterilmiştır. Bu duruma gore memleketimizdeki çiftçi aılelerınin yüzde 75 inin toplam tarım arazisınin yüzde 29 unu, geri kaian yüzde 25 çiftçi ailesinin işledikleri tarım arazisinin yüzde 71 ini teşkil etmektedir. Böylece birinci grupu teşkil eden ailelere 2,95 hektar, ikinci gruptaki ailelere 22^7 hektar arazi düşmektedir. Bu durumun fert başına düşen çiftçi gelirine menfi tesıri bulunduğu belirtildikten sonra yaklaşık olarak köylünün ortalama gelirinin Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Meclise sunulacak olan program, cumartesi gününe kadar bütün teferruatt ile tamamlanacak Bu hususla ilgili olarak yayınlanan bir raporda dörtlü tedrisat yapan okullann da bulunduğu bildiriliyor j ilk öğretimde 85 bin öğretmene ihtiyaç • var Norvec Başbakanı Gerhardsen Norveç Başbakanı Istanbul'da Einar Gerljardsen in sade ve basit giyinişine ve tafradan uzak hallerini görenler, «Başbakan bu mu?» demekten kendilerini alamadılar Norveç Başbakanı Einar Gerhardsen dün sabah saat 10.30 da uçakla Telâvivden şehrimize gel Arkası Sa. 5, Sü. 3 te •• Dün 1962 yılı bütçesi ile ilgili olarak Maliye Bakanhğında vapılan toplantı (solda) ve Malije Bakanı Şefik İnan (sağda) Başvekâlet dün tebrike Ankara notları gelenlerle dolup taştı Gürsel de Inönü ve Devlet Bakanlarmı ziyarel ettikten sonra eski mesai arkadaşlanyla vedalaşiı Ankara, 22 (CucahuriyctTelekı) Cumhurbaskanı Cemal Gürsel, beraberinde yaverl«ri olduğu hald», bu sabah Başbakanlıga gelerek yeni Bakanları tebrik ve Basbakanlık mensuplanna Teda etmistir. Saat 9.15 tt Basbakanlığa gelen Gürsel, kapıda Devlet Bakanları T« Başbakanhk Müstesarı ile Başbakanhk özel Kalem Müdrü tara Imdan karşılanmıştır. O ıırada tsmet înönü Başbakan hkta bulunmadığından Gürsel, Başbakan Yardımcısı Akif lyido Arkası Ss. 5, Sü. 5 te 'jıııııııııııııııııııııııııııııı ııııımıııımııııımııımiLr Düsükler hakhmda 2 dosya daha tamamlandi Ankara 22, (CumhuriyetTeleks) Milll Eğitim Bakanhğında teşekkül eden tlkögTetim Komitesi raporunu hazırlamı;, bunu bir kitap halinde on yılhk plânta birlikte ve MilH Eğitim Şurastna sevk edilmek üzere Bakanlığa sunmustur. Raporda, milll eğiümin amacmın cmilletimizi hür düsüncenin h&kim olduğu bir hava içinde bilgi, sanat, teknik ve refah derecosi bakımlanndan Batı uygarhğının seviyesine yükseltmek, Türk milletinin sahip olduğu milll, ahlâki, insant üstün değerleri geliştirmek, onu Batı uygarlığınm yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmek> olduğu belirtilmekte ve bunun için de ilköğretimin değeri ve rolü anlatılmaktadır. Komite, ilköğretimin on yılhk plâmnda yapılacak işleri ele almalrta, bugün Türkiye'de »ehir ve kasabalarda 2185, köylerde 19968 olmak üzere 22153 okulun mevcut olduğunu, bunlardan 1275 inin ikili, 36 sının üçlü ve birinin de dörtlü öğretim yaptığmı açıklamaktadır. Raporda bunları önlemek ga Arkan Sa. 5, Sü. 6 da Batı dünyası memnun Bonn. Geçen pazar gunü nü Berlinde geçiren ve komünistlerin çehri ikiye bölen duvarlanm gözleri ile gbren 160 NATO Parlâmento üyesine bir ziyafet veren Alman Arkası Sa. 5, Sü. 4 de SııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııH 27 Mayıs devriminden sonra, Vilâyet ve Belediyed»ki yolsu/lukları meydana çıkarmak makradıy(ECVET GÜRESİN YAZİYOR) le kurulan özel kom'syon, Yargıtay Ceza Dairesine 2 dosya daha Bir tarafta hüfcümetin programı hazırlana dursun, bir tagöndermiştir. rafta da yeni partilerin kurulması için kesif faaliyet var. TuBirinci dâva, zamanın Belediye tunur veya tutunmaz. Izmir'de kurulan DP rümuzlu Devrim yetkilileri ve Encümen üyeleri aPartisi, işçilerin bir sosyal demokrat yahut yeni işçi partisi leyhir.e açılmıştır. Sanıkların Be lediye Sarayı inşaatı sırasında gekurmaya çahşmaları, 1946 demokratları adı altında bir ekipin rekli kanuni formaliteleri iKmal Köprülü ile temasları, AP, YTP, ve CKMP den bir kısım miletmeden sarfiyat yaptıkları iddia letvekillerinin yeni bir partınin, belki hukümetin güven oyu edilmektedir. almasmdan biraz sonra faaliyete geçmesi için gayret etmeleri, Kemal Aygün aleyhindckı diğer yeni bir ortama girmekte olduğumuzu gösteren emârelerdir. dâvada ise Da'mabahçe vo'amun Bunlara ilâveten, yıllardır ağıza alınmasından bile korkudüzenlenmesi sırasında Be'.fri'ye Arkası Sa. 5. Sü. 5 te = nin 65.000 lira zarara sokulduğu öne sürülmektedir. Hükümet sınaî istihsali artırmayı gaye ediniyor Sanayiin ham madde ihtiyacuu temin edebilmesi için bütün kolaylıklar gösterilecek Şehrimiz Sanayi Odası Meclisi dun ayhk toplantısını yaparak Meclis Başkan ve Başkan Vekili ile Yönetim Kurulunu seçmiştir. Toplantıya Meclisin eski Baskanı ve çimdiki Sanayi Bakanı Prof. Fethi Çelikbas da iştirak etmiş ve yeni Bakanlığı hakkında önemli bir konuşma yapmıştır. F. Çelikbas yeni kabinede sana. yi işlerini tedvir edecek Bakanhğa getirilmiş olmaktan memnuni. yetini belirtmiş, kendisinin de eski bir sanayici olması sıfatiyle dâ valara vukufu olduğunu bu se. beple sınai meselelerin halli konu sunda çahşabileceğini söyliyerek demiştir ki: « Sınai istihsali arttırmayı prensip olarak kabul etmiş bulun maktayız. Bunun için sanayiin ham madde ihtiyaçlarını teminde bütün kolaylıkları göstereceğimiz gi bi ihracatı arttırmanın da çarele. rini araştıracağız. Yeni envestismanlera gidilebilmesi için vergi politikasmda gerekenin yapılması önemle ele ahnacak konulardan. dır. Bu alanda sanayi memleket Arkası Sa. 5, Sü. 2 d e Karayel iııiıııatı dün sabaha karşı haf ifledi Biııta rağmett Karadenizde bir tanker imdat istedi, İzmit Rafinerisine düşen bir yıldırım yangınlara sebep oldu Bir gece içinde Istanbulun hayatını felce uğratan yıldız karayel fırtınası, dün sabaha karşı hafiflemiş ve hava yumuşamıştır. Dün şehrimizde hava çok bulutlu ol muş, rüzgârlar, karayel ve yıldız karayelden orta kuvvette esmiş tir. Sühunet 2 ile 4 derece arasında değişmiştir. Yeşilköy Meydan Meteoroloji îstasyonu tarafından verilen bilgiye göre, bugün hava daha yumuşıya cak ve sühunet yükselecektir. Telefon direkleri tamir edildi Gebzede yıkılan 40 kadar telefon direği yüzünden Istanbulan diğer illerle telefon ve telgraf irtibatı kesilmişti. P.T.T. hat bakım ekipleri gece gündüz yaptıkları ça lışma sonucunda yıkılan telefon direklerinin hemen hepsini yeniden dikmiş, bu arada kopan telleri tamir etmiştir. Bir gece içinde telefon ve telgraf hatlarının üçte ikisi onarılmıştır. Bu suretle İstanbul ile diğer il ler arasındaki irtibat yeniden kurulmuştur. Hatlann tamirine rağmen, henüz İstanbul ile 22 il arasındaki te lefonlar çalışamamaktadır. Bu iller şunlardır: Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iskenderun, îzmir, Isparta, Konya, Kütahya, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Zonguldak. Bu arada Karabük ve Yalova ile de görüşme yapılamamaktadır. Ankara, 24 kanal Ozerinden çalışıyor Hatlann üçte ıkisir.in çahsması dolayısiyle İstanbul ile Ankara arasmda 24 kanaldan görüşme yaüilabilmektedir. Ancak, hatlardaki ârıza, tamamen giderilmediği için konuşmalar zaman zaman kesintili olarak devam etmektedir. Bundan başka Bursa, Balıkesir, Bandırma ve Çanakkale muhaverelerinde de kesintiler olmakta dır. Şehtr telefonlarının arızalan glderlliyor Şehir içi telefonlarındaki anza Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Nebahat Aslan dünkü dunışmasına getirılirken AP li Nebahat 10 ay hapse mahkum oldu Adliyeyi tahkir suçundan İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan A. P. li Nebahat Aslan, dün, 10 ay hapis cezasına mahkum edilmiştir. Mahkeme Aslanı evvelâ 1 yıl hapse mahkum etmişse de, sonra Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Vefa Lisesindeki Dün Başbakanlığı ziyaret eden Cumhurbaşkam Gürsel'i Başbakan İnönü tejyi ederken çok yönlii hâdisenin yeni safhası NATO b i r l i k l e r i azır vaziyettedir « . İzmir Karargâhmda konuşan Albay R. Ripple, Berlin meselesinin ciddi bir tehlike olduğunu söyledi îzmir 22 (Telefonla) NATO İzmir Kara uvvetleri Karargâhında bugün basin mensuplan için tertirlenen hususi bir konferansta NATO'nun ciddi tehlikeler karşısında bulunduğu ifade edilmiştir. Amerikalı kurmay Albay Richard Ripple şöyle demiştir: c Berlin mesele«i bu ciddi tehlikelerden biridir. Zannederim ki. bu son tehdit muvacehe?inde N'A Aşağı tükürsen sakal.. Yukan I Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Polis ve Maarif, L. Iren'in Edirne'deki turistik otel lehinde konuşuyorlar zarar ettiği için kapanacak •• . . «YUKSEK HAYAT» Eski bir İngiliz sömürgesi iken bağımsulığını kazanan Gana'ya resmî ziyaretini tamamlamış bulunan Kıraliçe Elizabeth, Acra'da şerefine verilen bir suarede Başbakan Nkrumah ile dansederken görüîmektedir. Dansın adı. dilimizde «Yüksek Hayat» anlamına gelmektedir ve kalça bir tarafa kıvrılırken. ayak diğer tarafta sallanmaktadır. Şimmi ile çarliston arası bir havası vardır. Aynı dansta Edinbure Dükü de Bayan ^fkrumah•a kavalyelik yapmıştır. Yakınlan Lâmia öğretmenin bundan bir müddet önce eşi Birleşmiş Milletlerce Fas'a temsilci tâyin edilince kendisi ile gitmiye rek «Ben öğretmenlik yaparak vatanıma daha faydalı olacağım kanaatündeyirn» dediğini belirtiyorlar... (Yazısını 3 üncü sahifenin ** acı sütununda Oteli işleten Banka zararın yüzde doksanına katılınadığı takdirde işletmeyi bırakacağ.nı Edirne Belediyesine bildirdi Edırne 22 <Telefonla) Şehrimizin Kervan otelini işleten Turizm Bankası, bir sene içinde. döşeme ve onarım için sağladığı krediye ve binaya 126 bin lira faiz ve kira ödediğinden zarar etmektedir. 1 Baakanıc } *enelü bilânçosu çıkarılmadığı için işletmeden mütevellit zararı henüz belli değildir. Eski ıktidar zamanında yapılmış bir anlaşma gereğince, otel zararmın °>90 ı beiediyeye isabet etmektedir. Tır^ro Bankası, beledive Z3rarı a. 5. Nü. 6 d» tükürsen bıyık... 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle