12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Z3 Kanm 1961 CUMHURİTET ÜÇ OAKIKA: D Ü N Yü Kahire toplantısı H AH E R L E R î göze almahyız» BİR "Suth için harbi Sindire sindîre.. Tenl hflkflmetln kurnlmaıı, • • p«yce (•{ *ldn ımı, ylne de aceleye j«lmlşe benılyor. Bir defa lhtısasa yer verllmemiı. Meselâ Sanayi Bakanlıtına pekâlft N. AJaoğln, tçlslerine de M. Gedlk getirilebilirdl. HattS, af fikrine C.H.P. de kafa aydnrdnğnna göre, oldn olacak, bir parça daha bekleyip, eski tecrfibe sahiplerlnden istlfade etmek de, zannederim, hiç kimseyi sasırtmazdı. Hanl, yavas yavaş, alısıyomz du!ü D. N. Vefa Lisesindeki çok yönlü hâdisenin yeni safhası Ctmiyet içinde m ü t u t ı «oıyal nixaml»n bormak, komflnl»m pro pagandaıı yapmak vt devrira aleyhtan sözler sarfetmek» gibi ağır suçlar yüzünden 1 numaralı örfi îdare Mahkemesince 6 yıl 8 ay agır hapse ve 2 yıl 2 ay 20 gün de emnlyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasma karar ver'len Vefa Lisesl tngilizce ögretme nl Dr. Lftmia tren'in durumunda gizll kalmış birçok gerçcklerin fîa. ha ortaya çıkması. olay etafında gs niş çapta bir ilginin uyanmasm a se bep olmuştur. lu rırdır. LJtmla lr»n îngılızceden baska rrtniiıca, Almanca ve Rumca da bilir. Yakınlanndan Mürvet Birand, Lâmia îrentn hakikl sahsiyetini belirtir mahiyette şu ilgi çekici malumatı vermistir: « öğertmen Lftmiayı çok yakın dan tanıyan bfr arkadaşıyım. Ken. disi toplumuna son deerce bağh ve vatanperver bir insandır. Kocasî Birleşmiş Milletler Teşkilâtmca Fas'a temsilci olarak tâyin edildiğinde Lâmia'nın da yanına eelmesin! istemiştir. Fakat mesle. Sini ve vatanını çok seven LSmia. 45 lisan bilmesîne rağmen o za. man bu teklifi reddetmiş ve eşine de «Nejat. sen Fas'da bu memle. ket için hizmet edebiHrsin. Fakat ben vatanım İçin orada senin kadar randımanh çalışamam ve yur duma faydah olamam. Onun için Türkiyede kalmam ve burada ö». retmenlik vaziferr.e devam etmem bu memleket için daha fay. da!ı olıır» demistir.» Telkiliier ne diyor? Kültürü, ahlâkı ve memleket severüği dolayısiyle arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevilen ve takdir edilen Lâmia Iren'i n kendi sine atfedilen suçu isleyecek ka. rakterde bir insan olmadığı belirtilmektedir. Nitekim, dün kendi. leri ile enrüstüSümüz Emniyet ve Millt Eflitlm Müdürlüklerindekl yetkili'er, tren hakkındaki müspet kanaatTeri teyit eder mahiyette ifüdelerde bulunmuşlardır. Bu ara da, olay dolayısiyle tahkikat açnv.s olan İstanbul Emniyet Mürlürlügünün yetkili şahısları, Vefa Lisesi tngilizce öğretmeninin şimdiye kadar komünist e|i!imli her hangi bir kimse ile temas e t . tiğine dair en küçük b!r emareye rastlanmadığı gibi hakkında, ola ya takaddüm eden güne kadar da her h; ıgi bir dosyanın açılmamıs oldujunu, kendisinin komünist di rijanı, sempatizanı veya zanlısı olarak hiç bir kaydının bulunmadıSmı bildirmişlerdir. Hadı'se/er Aras/ndd G «ç«n eumartesl r* pa»ar ffinlerlnl, Tlto Kahlrede Nfttırtn mlsafirl olsrak geejrdf. Seyahat etmesinl çok •eren Netam d» bn toplsntıya katıldı. 450 milyon dolara malolan nfikleer uçak taşıt gemisi Âmerika, dünyanın en hasmetli deniz knvveti olan donanmasını, tamamen atomla müteharrik hâle getiriyor Wt»hington, 22 (Fred J. Zuıy bildlrlyor) Dünyanın en büyük ve en pahah teknesi olan llk «tomla müteharrik uçak ta?ıt gemisi, seyir tecrübelerini tamamladıktan ionra 25 kasımda hizmete girecektir. Devkâri uçak taşıt gemisinin adı <Enterprise» dir. Nükleer iticisi «Enterprisp» i hiç ikmal yapmadan t«m yoila 140.000 mil, 20 knots' luk seyir süratiyle de 400,000 mil götürmektedir. Halbuki haliharırda 8 tanesi hizmette olan klâsik ve azametli «Forrestal» tipi uçak tasıt gemüerinin, tam yoüa her 4,000, seyir «üratiyle de 8.000 milde yakıt ikmali yapması gerekmektedir. Şimdi bütün dünyanın gözleri, istikbalin nükleer donanmasımn öncüsü olan ve dalgalann kıraliçe$i haline gelecek «Enterprise» da olacakt'.r. Yeni atomla müteharrik taşıt Eemisi, petrol yakıtlı harb gemilerinin sonunun başlıngıcını teskil etmektedir. Şimdilik yegâne tahdit edici fttktör, nükleer iticinin maliyetinin yüksekliğidir. «Enterprise», 450 milyon dolâra malolmuştur. Klâsik «Forrestal» tipi süper ta^ıt gemilerinin halih3zırda inşa halinde bulunan yediiîcisi, 245 milyon dolâ' ra malolacaktır. îşte bu sebeptendir ki, Amerikan Deniz Kuvvetleri, «Enterprise» a eş gemiler inça etmek yerine, dikkatini nükleer iticiiere sahip olraıyan ve petrolle çalışan klâsik taşıt gemüeri üzerine toplamıçtır. Nitekim 1970 e kadar, «Forrestal» m 3 kardeşinin daha inşa edilmesi programlaştırılmıştır. Fakat Amerikan Kongrefinin zaman zaman Deniz Kuvvetlerir.den fazla bonkör davrandığı görülmemiş değildir. Yani, «Enterprise» in müessiriyeti karşısında bütün Ame i rikan uçak taşıt gemilerinin pahahya patlamasına rağmen atomla müteharrik şekilde inşasma karar verilmesi mümkündür. Savunma Bakanı McNamarra'nm birkaç gün önce açıkîadığma göre, «Enterprise», 6 «Forrestal» tipı ve 9 diğer büyük taarruz taçıt gemilerinin etrafında toplanan Amerıkan Donanması, şimdiye kadar bir bayrak altında toplanmış en heybetli deniz kuvvetidir. Ayrıca 2 büyük taarruz uçak taşıt gemisi bakım için yedekte beklemektedır. •Her süper taşıt gemisınde, beherinde megatonluk nükleer silâhlar bulunan 50 uçak bulunmaktadır. Taşıt gcmilerindc üslenmiş ve 12 grupa taksim edilmiş 1,000 uçak da, ayrıca düşman denizaltıları aramak ve tahrip etmekle görevlendirilmiştir. Huzura balel gelecek! eni kabine kurnldn. Bu bir koalisyon kahinesidir. Böyle oluşuna şahsen raemnun olduk. Seçimlerin daha neicesi alınmadan bu sütunlarda. «Çoğunluğu hangi parti sağlarsa saglasın» bir devre için bir koalisyon hükümeti ile iktidara gelmesini nâçizane tavsiye etmiştik. Millet Meclisinde hiç bir partinin mutlak ekseriyeti elde edememi? olması bir koalisyon hükümetini zarurî hale getirdi. Ne alursa olsun normal zamanlarda belUi bir zaaf sebebi olan bu biçimdeki hüküraetler fevkalâde hallerde Iüumlu ve faydaiıdır. Bugün de bir laganüstü zamandayız. Bir ihtilâl olmuş. on senelik bir fetret devri, onun arkasından iki »eneye yakın bir istikrarsızlık ve endişe dev memleketi sarsmıştır. Maddî ve mânevî huzursuzluk elle tutulacak hale gelmiştir. Bu durumun bir fevkalâdelik arzettiği raeydandadır. Onun için tkinci Cumhurietin bu ilk hükümetini bir koaisyon şeklinde kurulmuı görmeke teselli bulmaktayız. Y Her t f lider, geçen eylül »ymda Belgmtta toplsnan tarafsızlar konferansından fonra, Uk defa kar sılasmıslar v» beraberce eylülden bn yana reçen «aman Içlndeki inkisaflan gözden geçirmişlerdir. Malumdur kl Tito. yinni ikincf ko miinlıt kongresinden bn yana Ru§ya ile daha yakm münasebetler knrmak dnrnmnndadır. Rusyanın Arnavutlugu aforoı etmesi iizerine. Kruçef, Titoya yakınljk göstermis, hattâ Hariciye Nazırı Gromiyko'yn Belgrada hile göndermistir. Dlğer taraftan Nehru da Araerikaya gitraiş ve Kennedy ile uzun gdrtişmeler yapmı.ştır. Anlasıldığına g3re Tito, Ruslarla yaptıjı temaslann neticesini, Nthru da Kennedy İle yaptıjı konuşmaların intlbaını Kahirede birbirlerine nakletraişlerdir. Haber yerildiğlne göre toplantıy\ Nâsır tertip etmiş ve tarafsız cephenin ikl liderini Mısıra dâvet ebnistfr. Nimr'm da arkadaslan İle konusacak ve danışacak çok «evleri Tardır. Bir kere Snriyenin Mısırdan aynlması üzerine Nâsır1ın hem dünyada, hcrn de Mısırda Amerikan Donanmasında, «Enteritiban çok sarsılmıs bnlnnnyor. prise» dan önce atomla müteharrik denizaltılar hizmete girmiştir. 1970 Üsteltk diktatörlük Idarelerİnin için hedef, 75 atomla müteharrik tabit netlces! olarak Mısır, tarihintaarruz denizaltısı ve 45 Polaris güde görmediğl kadar ağır bir iktiriümlü mermisi taşıyan ve gene a*adî bnhranın içine sürükmijtomla müteharrik denizaltı inşasıtir. Bn buhnndan kurtulraak dır. Şimdiye kadar birincilerinin için Nâsır, Mısır ekonomi 32 si, ikincilerının de 29 u inşa edil sini sosyalistleçtirmek hevesine ka miş veya inşası için tahsisat çıkpılmif ve isslzliğl ortadan kaldırmıştır. Halihazırda 80 Polaris gümak lcln de bn issizleri bir , dümlü mermisi taşıyan 6 atomla bahane İle tevklf etraek gibi garip i müteharrik denizaltı mevcuttur. bir çareye basvurmuştur. Diğer taBunlara ilâve olarak Amerıkan raftan Nftaır, Iki dünvn arasmda Birleşmiş Millctler Siyasî Komitcsi dün, Gana Donanması, «Long Beach» ismi veçok oynsdığı ve kendisinl müzaHindistan B.A.C. karar sureti tcklifini kabııl etti rilen atomla müteharrik ve güdüm yedeye çıkardıgı ve Krnçef'ln de !ü mermilerle mücehhez bir kruvaitimadını kaybettigl için, bem zöre. önümüzdeki scne hizmete giBirleşmiş Milletler (New York), rüş birliğine varmamı^tır. memlekette »oayalizrni tatbik et«BainSovyetler geçen hafta, müzakere recek atomla müteharrik mek, hem de Roslarla ihtilaf ba 22 (AP Radyo) Silâhsızlanma bridce» isımli bir firkateyne sahiplinde olmak gibi. hir garlp dn görüşmelerine başlıyacak >eni bir lerin «Troika» sistemine ııygun bir tir. Bir başka fırkateynin de inşateşkilâtın kurulması konusunda sekilde başlamasını arzu ettiklerirnraa «flrfiklenmistir. sına henüz boşlanmıştır. mevcut anlaşmazlığın bir an evvel ni bir daha tekrarlamışlardır. BuAnlasıldığına göre Nâsır, butfin giderilmesi ve müzakerelere yenı na göre, müzakere teşkilâtında Ba«Enterprise», hürriyeti korumak hnnlar etrafında İkl tecrflbell ar den baçlanması Amerika ve Sov tılı, Tarafsız ve Komünist memle uğruna ve muazzam masraflara kadaemdan fikir almak Isteınistlr. yetlerden talep edUmiştir. Bu çağ ketler eşit sayıda delegeler tara katlanarak Amerikanın savunma Gerçek gudur ki, Nâsır, Mmrda rı. Birleşmi.ş Milletlcrin Siyasi Ko fından temsil edilecektir. Halbuki gücünü artırmasının bir sembolü kurdnfn rejimtn avaklannm «al mitesi tarafmdan yapıirr.ıştır. Amerika, yeni teşkilâtın Cenevre sayılabilir. Savunma gücünün arlandığını htasetmeğe başlarmstır. !03 milletin ıçtirakiyle vücud bu Konferansına iştiıak eden beş Ba tırılması harcketi, çoğu 15 dakika Kendisine dayanacak yer aramak lan Siyasi Komite, Gana Hindij tılı ve be? komünist devletin deie içinde harekc'te geçebilecek şekilta ve bnnnn için de Nehru llc tan B.AJC. karar sureti teklifini geleriyle, coğrafik esas üzerinrien de hazır bekîiyen 1,700 kitalararası Tito'ya basvTirmaktadır. bugün şi^hi oyla kabul etmiştir. seçilecek 10 yeni memleketin dele bombardırr.an uçak, ayrıca nükleer Teklif pazartesi gecesi Hindistan gelerinden teşekkül etme«ini iste sKâhlarla mücehhez olan jetier de FlN DRAMI: ; dahil olmak üzere binlerce taktik Savunma Bakanı Krishna Menon mektedir. Finlandlyada herkes endişell ve uçak, takribcn 40 kıtalararası gütarafından yapılmıştı. müteesslrdir. Gromiko'nnn Fin Ha Gana Hindistan B.A.C. karar dümlü mermi ve Kara KuvvetleriKatî oiarak kabul edilen karar riciye Naıırını dâvet ederek Parsuretinin kabulünden sonra konu nı takviye için celbedilen 200,000 sureti, Amerikan ve Sovyet hükülâmentonnn feshedilmesini isteme metlerinin, Genel Kurulun haliha şan Amerika delegesi Arthur Dean, kişi gibi birçok unsurları ihtiva etAmerikanın bu müzakereler konu mektedir. sine ve Devlet Reisi Kekonnen'in zır oturumunun hitama ermesinhn karan tatfıik etmesina rafmen den evvel yapılan görüşmeler hak sunda Sovyetlerle daima görüşmeBaşta Cumhurbaşkanı Kennedy Rnsya sözünde dnrmamıs ve oyna kında izahat vennesini. talep et ğe hazır olduğunu, Amerıkamn ka olmak üzer« yetkili .Arnprîkan^ahbul edilen karar suretine muhalif dığı tatranc avununda bir taş da mektedir. Genel Kurulun oturumu siyetleri konuşmalaatAdA, bütün ha ileri sürmüs ve müzakerclcrde 20 eralıkta sofit erecckse de, Noel olmadığım bildirmiştir. bUoları. sul^ün ücrtâi 1<USkki aMİk bulnnmak fizere bir heyetin sürat yortusu tatilini mütaakıp çalışmaKrishna Menon, kararm B.M. Ge lerini açıklamışlardır. Meselâ Kenle Moskovaya gelmesinl istemiştir. lara devam edileceği zannedilmek nel Kurulunun tasvibine ve tetki nedy son konuşmannda, «Savunma kına arzedilmesini istemiştir. *Bu lebepten dolayı blzzat Kekon tedir. bütçemize 6 milyar dolâr ilâve ede nen Moskovaya gitmistir. Kekon | Gerek Amerika ve gerekse SovSiyasi Komitedeki aynı üyeler rek ve bize çok pahalıya malolmanen Ruslan ynmnşatmağa çalış/a yetler silâhsızlanma görüşmeleri Genel Kurulıı da teşkil ettikleri sına rağmen, hiç kullanamıyacağ\caktır. nin tekrar başlamasını arzu ettik için, Gana Hindistan B.A.C. ka mızdan daha fazla emin bulunmak Finlller, Rnslann vcrmıs olduk lerini bildirmişlerdir. Fakat her rar suretinin orada da tadile UE için silâhlarımızı artırıyoruz. Sulh lan notanın vahametinl anlamsmıs iki hükümet de müzakerelere baş ramadan kabul edileceöi muhak için harbi göze almamız ve hazırliklı bulunmanı?. şarttır» demistir. degillerdir, fakat, alâkayı fizerle lıvacak veni tcskilst h^lkııula sii kaktır. rine çekerek. Rnslan iy • ik etınemek için Rnsyadan jtelen bn rüıgânn karjısında gürültösnzce Inhina göstermeyl tercih etmişler ve Sırl yün Jerse,.. Rns tazyiki kanısınâa 'ial duvan dostlanna dahi, hn bulerini öncü bir mensucattır., i^har etmemelerl için ricada bnlnn moşlardır. Anlaşılıyor Ui bn tedbir mfiesslr olmannştır. Finlandiya. hür dünyanın sSzleri önfinde Inısajin bayanlanmıza dat Istemekten bile Korkarak. tayüksek klas, yumuşak yündcn' rihinin en bnhranlı günlerinden birini dahs geçirmektcdir. JERSE ELBISELERİNİ arzeder M. PÎRt Amerika iie Rusya derhal silâhsızlanma görüşmeleri yapmağa davet oEunduîar Bilindigi gibi, LSmia Iren'in ders sırastnda öjîrencileri ile yapmıs ol dugu hasbıhal mahiyetindeki bazı konuşmalar daha önce tstanbul Erkek Lisesinden bir ÖJretmeninı dövmeye teşebbüs etmesi üzerine mecburî ta«dikname ile uzaklastı rılan ve psikoloiik durumunun da muhtelif sekildeki tahriklere çok mii=a;t olduiîu bildirilen bir öğren cisi tarafmdan «kornümzm propa. eandası» sayılmıştır. Mehmet Emin Zorlu adındaki bu ögrenci. kendi Muhalefetin seçim nctiiddiasınca durumu adlî makamla. celerine yaptığı itirazlar, ra aksettirmek için çirkin bir y o bir hükümet tebliginde la başvurarak LSmia lren'i ders ortasında boynuna kement atarak «milletin serbest oiarak boSmaya teşebbüs etmistir. Bir ta tecelli cden kararına karraftan ögrenci bu sucu yüzünden şı bir suikast»! şeklinde i sivil mahkemeye veriiip. öldürme vasıflandırıldı ye teşebbüs suçundan gayrî m e v . kuf olarak yarpılanırken, dijîer ta Atina, 22 (Hususi) Seçimlen raftan da öŞretmen Dr. LSmta kaybeden Merkez Partiler Birliğinin seçim sonuçlan ile iigili olarak tren örfi îdare Mahkemesince ve 29 ekimde yaptığı itirazlar ve adı ekseriyetle verilen bir karar geregeçen teşkilâtın başkanı Papan Jince 6 yıl 8 ay aŞır hapse mahdreu'nun basın mensuplarına ver kum erlilmiştir. Mahkemenin y e . dıği beyanat üzerine Hükümet bir gâne hukukçu üvesi olan y«r?ıç Yzb Tahsin Şu51e. oîayda komütebliğ yayınlamıştır. Tebliğde ezcümle şunlara işaret nizm propaeandası unsurunun bu. lunmadıftını belirterek muhalefet edılmektedir : «Anlaşıldığı gibi, Merkez Parti şerhi vermiş ve bu karara da içtl ler Bıriiği Başkanının basın men rak etmemiştir. supları ile temas arzusu, seçimle I.Smia Iren kimdir? ıigıli müspet vakaların açıklanmasından ziyade, muhtelif tesirler yaHalen Balmumcu özel Askeri ratmak için ötedenberi yapılan gü Garnizonıında mahkumiyetini çek rültuye devam etmek amacını güt mekte olan Lâmia tren 1?12 yılmmektedir. da Giritte dogmustur. Arnavutköy Papandreunun basın toplantısı, Amprikan Kız Kole.iini bitirdik. kendisinin seçimden sonra ve bu ten sonra tngilterede dil ihtisası güne kadar seçımlerin muteber sa yaparak doktor ünvar.ını kullanyılamıyacağı hakkındakı mesnetsiz ınaya hak kazanmıştır. Mrmlpke. ve müphem beyanatlarına hıçbir timize döndükten sonra Hnvicive şey ilâve etmemiştir. Nezareti Umuru Siyasiye Umum tleri sürülen delüler ve beyanatMüdürlüŞü tarafından Bogazlar ların muhteviyatı ıyi niyet ve cidKomisyonu nibi Uluslar a rası önem diyetin yokluğunun bir ifadesi ve Yunan miiletinın serbest olarak deki bir te=ekkülde sekTtcr olarak Komisyonun tecelli eden kararına karşı bir su vazifelendirilmiştir. lâ'îvını mütPakip rigrptmenük mesıkastür.« eden Lâmia îren, Hukumet teblıği şoyie devam et lejine intisap Devrim Hükümptinin ilk Ticaret mektedir : «Parüzanlık ve kendini begenme Rakanı olan Cihnt Iren'in a5abcF.A.O. hırsı Papandreu'yu mevsuk bır se yi, Eirleşmiş Mi'lptten^ çımı kotüiemek yoluna göturnıuş temsücisi olarak h'ılen Fa;'ta butür ki, bu ahlâk ve demokratık lun?n Nejat Iren ile evlidir. Tek. Fakültesi prensıpier bakımmdan kabui edıle rik Üniversite Madrn mez. Karakterıstik olan bır olay rifirdüncü sınıfındn oVnyan 20 yada Papandreu'nun sistematik ola şında, Can Iren adında da bir o j . rak kuılandığı antidemokıaük metotlan ortmek için, dernokvası fıkri ile demokrası müessesesinı mi.temadıyen one sürmesıdir. TEŞEKKLR Şu gerçeğın kauul edilmesi icap Kıym<tli ailr h i n i r l ' " \7. eder ^f* Yunan mılletı son kararı CEMAL NEMLİOĞLU iie m â ^ e k e t e siyasi ıstıkrarı getir nıın vefatı dolnyısivlc £rrek CPmiş BOTunmaktadır. Buhu ise hiç nazrye i^tirak ptrrek VP gerek kimse geçmıştekı ucuz poütika oçiçek, mrktup ve teigraf gönderyunlarına saparak, bozamaz. mek suretiyle taziyette bulunan Istisnasız bütün vatandaşların ka bütîin ri'^t vc akrahalanmızn bui ettıği gibi seçim sonucu yainız sonfuz teşckkürlerîmizin iblAjrı mevsuk değil, fakat aynı z..manda hurn^unrî.i muhtrrrm u^z^tenimemleket bakımından faydaiıdır. zin tavapsutunu T\f\ odTiz. Bu mükemmel sonucu değerlendir Ncmîi ailcsi mek, geçmişteki hatalardan kaçına rak bir birlik halinde müspet ve yapıcı bir siyaset takip etmeğe karar vermek ve mevcut vaziyeti ALENI TEŞEKKUR ilerde devam ettirebümek, milliyetçi muhalefetin vazifesi olacakYASKF HAKKO'nun tır.» vefatı dnlayısiyle. cenazp merasimine hizzat içtirak eden. çelrnk göndcren, ç r lenk ycrin*1 ha>rır kıını^ılprnıa trbernıd.i bvılurıan. trjgraf, tplrfon vpya nıpktupla taziyctlprini bîldîrpn ^kraba \e dn«tlanm'7a alenî tcşpkkürlorimizi »r7PH«riz. H.ikko Jİlesj ÎL: 190 76i* Aichach (Batı Almanya) 22 (A. Yunanistanda tartışmalar devam ediyor İnsan derisinden abajıır ve cilt yaptıran kadın 953 Yokshall j Yeni revizyon görmüş, rad } yo, kalorifer lidir. • Telefon: 48 79 91 î Cumhuriyet 7593 f YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİNDEN: Büyük hizmet ve hjmmetleriy\e açılmış olan Istanbul Imam 71ıtip Okulunda yıllaroa Müdilr!ük VP Arapça öprftmcııliSi yapnn. hâlPn tstanbul Yüksek Is'lâm Fnstitüsü tlmi Ktlâm ve Tovhit dçrsleri hocssı clan. hizlcri yptiştirmek için h<"r ttirlü mü'skUlâta eöğüs germiç vc znrlıı'cl^ra kntlanTr,:*: aziz hncamız P.) Bavyera Adalet Bakanhğı tarafmdan bildirildiğine göre, Cenevredeki İnsan Hakları Komisyonuna müTacaat eden llse Koch, müebbet hapis cezasmın kaldırılması! nı ve Batı Almanyadaki hapishaneden tahliyesini talep etmiştir. Buchenwald Temerküz Kampının sabık Kumandanının kansı 951 senesinde bir Batı Alman mahkemesi tarafindan müebbet hapse mahkum edilmişti. Mahkemede dinlenen şahitler, korkunç temerküz kampındaki dehşet hâkimiyeti esnasmda kadının katledilmiş insanların derisinden abajur ve kitap cildi yaptırdığım söylemişler dir. Bavyera Adalet Bakanhğının bir sözcüsü, kadının bundan evvel de sefaat talebinde bulunduğunu, fakat Batı Alman mahkemelerinin bunu nazan itibara almadıklannı söylemiştir. M E V LIT InBanlîÇin mümîaı hasletlerinin sahibl aziz ruhuna ithaf cdilmck üzorç. vefatmın 40 ıncı pününe tesadüf eden 24 kasım 1961 cuma günü ikindi namazım mütaakıp Kadıköy Osmanağa camiind» Hafız KAr.l Karaca, Hafız Zeki Altm. Hafız Aıiz Bahriyeli ve IKıahan Yahya Eskişehirli tarafından Kur'anı Kerim ve Mevlit okunacaktır. Muhterem yakınlanmızın. dost ve »rkadaşlanmızla komsulanmmn ve arztı buyuran vatandaslanmızm toplantıya lçtirak buyurmalan niyazını arzederiz. Ailesi Cumhuriyet 7598 SEMÎHA ALPTOftAN'ın Şimdi bu hükümetten milletin llk bekledlği şey huzurdar, Hsngi partiye, hangi lümreye, hangi m e ı lefe mensup olursa olsun herkeı kendine göre bir huzur beklemektc<' Bu huzur nedir ve nasıl kurulur? Evvelâ klm oluraa olınn bu mem ekette can, mal, ırx emnlyeti bekliyor. Gerçi pek yaygın değil ama oldukça cür'etll ve mftnalı bir takım vak'alar, memlekette aaayif bakımından bir ekslklik oldnfnnu göstermektedir. Allahtan, kanundan ve eemiyet tepkisinden korkn kalmamıştır. Akşam üstü, şehrin en kalabalık yerlerinde yol kesillyor. Tahut daha aünnet yatagindan yeni kalkmif çoenklar gangıterlik yapıyorlar. Bnnlann lebeplerini losyologlar ve eezaeılar arıyadarsunlar, ber »eyden rrvel nannulu adamın Bu olayı. kendi yönünden incell •okakta rahatça genebllmesi, evlyen Millt Egitim Bakanlıjfı müfet ne, kflyöne korkvnuea gidebllmetişleri de tren hakkında iki rapor •I, çoeugunun kaçınltnamaıı, maha7irlnmışlardır. Zeki Zeren ve lının çalınmaman yanl atayişjn teRifat Bayer adlanndaki müfettis. mlnl 8nde gelen ilk kaygısıdır. Hülerin, hazırladıklan bu raporlar da kumet 6nce bunu ele almalı, tabıBakanhŞa gönderilmistir. Raporlar ta kuvvetlerinl, kanunları tatbik dan biri, LSmia tren'in okuldaki edebileeek ve kanunu dinlemiyendurumu, derslerine ve ögrencile lerl her yerde kovalayıp yakalıyarine karşı olan tutumu ile iigili. eak, nihayet kanun korknsunu h&dir ki. bunun müspet olarak veril kim kılacak hale getirmflidir. Bnr?iji teyid ed'lmiştir. Difer rapor nnn İ ç i n d e nıun derln düşünmiye da olayla iigili olup, Lâmia Iren vaklt yoktur. hakkmda Bakanlıkça her hangi Hururun Iklnel aartı mânevî rabir karara varılabilmesi için mah hatlıktır. Bagün kimse rahat dekeme kararının ve bu kararın da gildir. Aeaba yann ne olacak? ditemyizce tasdikinin beklenmesi ye endlşe etmekte bu yüzden elinl icap ettiği mahiyetindedir. ise lürmemekte ve beklemektedır. Bu konu etrafında dün kendile Ba da resmî ıekt8rlerde memurriyle temasa geçtiğimiz Milt Eği ların, husuıi ıcktSrde bütün diğer tim Bakanhğıni n selâhiyetli ve vatandaşlann hayatını zehirlemek mesul kişileri, durumu hassaslyet tedir. le takip ve tetkik ettiklerini ve Bnnnn Içln de malî ve Iktisadi bütün temennilerinin de. uzun yıl sahada alınmı* veya tatbiki kararlar Türk Maarifine hizmet etmis laşmış bir takım »ert vc realiteleolan bu nğretmenin temize çıktı. re uymıyan kanunlar ve tedbirler ğını görmek olduğunu belirtmiş. ardır ki, bunların hemen ıslahı ve. lerdir bir daha bByle bir tasarrufun olmıyacajjımn türlu sekilde teminata raptı lâzımdır. Bu dediklerimizin altında vergi kanunları, mal'aMEVLİT ra ve bankalara el konması ve gayri iihhi iktisadl tedbirler, hattâ komünist propagandalarının lıo» YAKUP YARAR'ın görebilecegi bazı aşırı tasarrulÖlı.niünrın 1b inei ys'iflönümüne lar vardır. Türlfl maksatlarla işlirnstlıynn 2^111961 bugilnkU per yen demagojik ve kanştıncı yayımfcn^be gtir.ü ı<ğ)e nnmazını mülar basit düşöncell kimselere bir taakıp Sanyer camiinde ruhuna refah düsmanlığı viriis'ü aşılamısithaf priilmck üzerp movlit okuTulacnktır Arzu Pdonicrin tcştır. öylesine ki bazı gafil. âciı riflrri rîca olunur. ve palavracı Orta Şark politikacılarının yaptıfcı gibi bunlar da Vusuf Yarar ve kardeçleri memleketin kalkınmasım herkesin ÎLn; ,'5«s müreffeh oluşunda değil, herkegin fakir ve aefil olusuyl» mümkön ıçormektedlrler. Boyle bir kanaat MEVLIDI ŞERİF Tilrkiyenln kalkınmasına degil, «e(il ve esir olmasına tebep olur. Ga ye bir memlekette herkeıin fakir KÂDRİ CEMÂLİnin ve muhtaç olmaıı de(il. hle klmvpfj'ının on Uçüncü «enesine «enln lefil ve muhtaç olmamaııdır. te^ariüf rden yarınki 24Ü9Iİ1 MIHI gelirln artınlması ve iyl tevruma gür.ü Beyoglu Ağa C.mii zi edilmesi de bundan dolayı IsteSrrifjrırie cjmn ncmızmı mütrınir. akıp Mevlidt Nebcvi ve Hatmi S^rif kıraat edileceğinden akraSonra sn halk arasındakl mSnaha ve d.)?tlardan arzu edenierin sız, zararlı ve pis çekisme dnrduteçriflerini rica eJeriz. rulmah, bunu körükliyenler açıKızları: FUruzan Gürgan. jta vurulmalı, niyetlerinln bulamk Ayse Cemili. Biilent Yolaç suda balık avlamak olduğu gösteÎI 166 7567 rilmelidir. Birbirine düşman gibi bakan bir kitlenin kovvetl kendi kendine erir. Bizde »aten hakiki î TEŞEKKÜR mânasiyle polltika yoktur. Hepsi • Oglumuz Abdümhm^n Yaman sokak, kahve ve meyhane dediko} Eoya'nın ileus ameliyatını büdnsundan ilerl gidemez. Bunları e5 .iük bir muvaffakıyetle yapan Ie alıp blrblrimizi kırmakta mâna • Hacettepe C c u k Hastanesi Hayoktur. î riciyp Senisi kıymetli operatörü \ Dr. MEHMET Tekdoğan KLO BX M. Cdâleddin ÖKTEN ıCELVL HOCA) fbrdiyet vo saadot âleminc gcçniüçtür. Aziz na'sı 23 kasım \9f,\ pcrçfiîibe g'üuü öcl p naınazntı mütaakıp Fatih cnmiindon k^'rlınl.ıcaktır. Ba^tıt aile?i olmak üzere yıllarc.ı iîîm ve irfamndan feyiz alır.ıç olan îalebelerine ecir ve p;tbırîar ciücycrek. aziz m h l a n na AU^h'tsn rahmet ve mağfirctlcr niyaz ederiz. V E F A T Merhume Dilâra Üstüner'ln eşi, Hallt Üstüner'in ağabeylsi. Kimya YUksek Mühendİ5i Afife Çaglar, Avukat Ulviye özümer ve Hamdiye Üstüner'in babalan, Kimya yüksek Mühendi?! Muzaffer Çağlar. A\ukat Turhan Özümer'in kaympederi. Lâle Çaglar'ın dedesi emekll Kurmay Tuğbsy LOKANTA PAVtYON Bu akşamdan itibaren programına ilâve olarak takdim eder. îfî î^î î ^ ve Dr. Yılmaz Bayraktar. Dr. \'eela Tatman, Dr. O^uz Erbil. Dr. Ayvaı Karabıjnkoğlu. Dr. Metir: Kümi. Dr. Refik Tuncay, Dr. Turgut Çamh. Dr. Yaşar Sarısoy beycfendilere "vp ser\*is hemşircleri ile diğer personele minnet ve çükranlarıniızı sunanz. Anası : Tomris Boya Babası: Cevdet Eoya Currhuriyet 7599 İspanyanın 1 No. h Vedeti AMPARÖ RENKEL ve gitaristi PACÖ R A MO N Mî RA ND A TEŞEKKÜR Sevgili oğlum agabeyim. eşim ve btricik babamız ânî vefatı dolayısiyle, çok yakın alâkalannı csirgemiyen Puro Fabrikası sahiplerine ve mesai arkadaşlanna, cenaze mcrüsimine iştirak Ptmek, çolenk göndermek lutfunda bulunan. telgraf. mektup ve evln:ize kadar gelerck bizîpri toselli eder. aziz dost ve akrabalanmua. ayrı s y n tesekküre dinmiyecek acımız mânl olduğundan. sayın gazrtcnizin tavassutunu rica ederiz. İL: 184 7566 Iren ailesi Ve nihayet, bugüne kadar türlü haksızhklarla ya ezilmis, ya parlamıs olanların durumlannı haklı hale getirmek, müspet veya menfi istihkak yanlışlıklarını düzeltmek, işi ehline vtrmek, iltiması, tehdidi kaldırmak, kanunu hâkim kılmak, dalavcreci, çapulcu ve müzevirlere artık saha kalmadıfını anlatmak lâzımdır. Bunları söylerken çabucak ve Holayca yapılır şeyler o'.madığını ve hükümette bulunanlann bunları bizim kadar takdir ettiKlrrini |bilirim; ama biz dc hasııı olarnk i uyarmalarımızı yapmalila vazifej liyiz. HER GÜN R t K F l K P \ : Bir BeUtasi dere kensrında otnruvormuş. îki çocııklu bir k?')<n ee'.miş.. Biri ktıcaîıiK'a öbnrü de ancak yürüyebiliyor. Bahaya rira etmis.. Kıızum dede! Su (cüııi tıı<*nJunu göstererek) çocusu senin '?•• nına hırakayım. Pfn bn kiirünii dereden karşıya aeçirevim. S'm'a döneyim bunu alıp çeeyim.. Bcktaşi: Pcki kızım! ılcpıi^. Kadın rocusu bırıkmış. Kuoaş!»daki be! beUle dereye yürümüş. Dcre lıi>az i sert akıyornıuş. Orta vrr'lp ÜV»»Iııa bir tas takılınıs. j amaıı zaman demive i suva düşmü';. akıntı Uanmıs. heI be^î'lc hcrabor Sclvtp^inin roz^ı onünde kaynamıs gitnıi«î. . n»rif|"ki cocuk anasüiın sııy? kajıılın :•«• Hcıı k'vbo!duîunu çorünce ha«!amıs .»Slr'mıya: Anne, aııne. . bon ?'iııcm ; i«ffiın.. Br';t;ı*ii rnk m^'^'vs'' oîmııs.. HİKMET İRENin ACI BİR KAYIP Mom .;"k "timizin F<ÇU;'I <lin âlimlprincipıı 50 senerifiıherî İ'İTTI tedris cden. istanbul StılIsniri. N M B"nua. Kabataç. GaitîFiray. DarüFÇsfikı. Vefa I^ifİPri Ar.ipça. EdPbiyat vr F~!pfr hf"n?ı. Invm Hntip I\T"ktrbi ilk Müdürü. hâlcn Yüks="k îrlâm Enstitüsü llmi Kelâm VP Tevhit hocapı. Mahtnude ö k 1pn"in oşi. Dr. Hümeyra ÖktPtı. 7.ühevr3 Akınrı ve Saadrttin ; r (Harbiye 1323C27) Hakkın rahmetine ka\'uşmuştur. Cenazesi 23 kasım perşembe günü Aksaray Vallde camlinde öğle namazını mütaakıp Edirr.ekapı Tokmaktepe kabristamna defnedilecektir. Cumhuriyet 7597 MUSTAFA ASIM ÜSTÜNER ve dört güzeli Çok orijinal bir Striptease Tipik Meksikah Şantöı MARGA LLERGÜ ı Jerse elbisesi ile kendinizi gayet rahat ve güniin her saatinde şık giyinmiş hissedersiniz. Giyimde rahatlık zerafet Vücuda müstesna bir intibak sağlayan elastikiyet ve yumuşaklık Renkierde asalet ve tatlılık HEYİRÖRME SANAYİ Silahşör cad. Eyrenozza.de Sok. .73 • 75 Bomonti Istanbul Jel: .47 5182 IL V E F AT Safranbolulu olup Kasımpaşa un değlrmeninden emekll Huhi Erkmen'in eşi. Beria ve Vedia'nın annelpri. Dr. Kemnl Bakan ve Devlet Demir Yollarında Nuri Orbay'ın kayınvalideleri. Innboluda öğretmen Mediha Döle'nin ablası, lnebolulu Hacı Osmanzade merhum HUseyin Eeyin kerimesi arzu üzerine bir hafta daha Rezervasyon Tel: 48 44 47 Her pazar 16. 18,30 tam programlı tenzilâtlı matine. Reklâmcıhk 2817/7613 SUYA ve RUTUBETE karşt MAHMUT CET.ÂLIJDDİN ÖKTEN 21 (IKT..VÎ. IIOC.A» kısını sa!ı günü Hakk?n rshmptinr kr.vupmu^tur. Cenaze nnnırîzı 2:î kasım pprpembe güüii ; elovi mütaakıp F^tih camiind" kıiıııarnk. Eriinıokapıdafei sile kabri^ıt.ınına dofnedilccektir. Cflenk gönderilmrmrHİ rica olunur. PAKİZE ERKMEN 22 kasım 19S1 günü vefat etmiçtir. Cenazesi 23 kasım 1961 perçembp günü Eyüp camii serifinden öglc namazını mütaakıp kaldırılarak Eyüp mezarlıgına d?fnedüecektlr. Tanrıdan rahmet CuıtihuriyPt 7594 Tecrit maddelerini kulianınız Taklitlerinden sakınınız Nalburlardan arayınız. Va nabbi. svııı brıı 1 1 " ^ ^ idim. j n m ı tıe!'çr<!İH v j ; . H.TKI;. ten kpıvlini j l ? m r r ' « . . Tövbe Ya Rabbi, ama doğru siiz. IL 9799/7575 ' B. FLLU&
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle