20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1TÎ CUMHURtYET 4 Ekîm 1961 Nürnberg antrenörü H. Widmeyer dedi ki: «F. Bahçeye karşı iyi hazırlanmamız gerek!» Cemal &iirsel'in güreş Ue ilgili tamimi Ankara t (Cumhunyet Teleks) l«^tetve Hukumet Başkanı ». çeneral Cemal Gursel'in tnıllı sporumuz gurtşin jnri ssthıns ysyılmasını temin maksadıyle Î4.8.1961 tarihinde Bakanlıklara \e Devlet PlSnlama Tejkılâtı Mnsteşartıfma vermıç oldugu yazılı eare ek olarak a çağıdaki genelgeyi tekrar yayınlamıstır tlgi UAim tarihll ve M01 Myüı yanya «ktir Bakanlıkiar re banlara bağ lı iktısadî devlet teşekkttUerinde knrulmam emredilea gn re# akipleıi ile b» mevroda ki faaliyetlerin »on dmramn hskkmâa Bafbakuüıfa bilr' •ertlm«*ini ve bm yolda »ynoa toel blr kaano taunsının Cemal Gttnel D*vlet Baekanı ve B&fbakan Takım kaptanı ve senelerın futNurnberg (Almanya özel muhahırımız bıldırıvor) Bnrada çıkan bolcusn Morlock ıse gazeteeılerın mahallı gazeteler Nürnberg karsı sornlannı kısaca şu şekılde cevapsına ikınci turda Fenerbahçenın landırmıstır: « A\rupa Şampıyon Kulupler çıkmasını Nürnberg hesabına bır şans olarak gosterıvorlar. Bnnnnla Turnuvasında ılk turda trlandalıberaber knlup çevrelerı Fenerbah lara karşı maçlarımızı 50 ve 61 çevı kendılerı içın zorln bır rakıp gıbı açık farkla ve rahat almıstık. olarak kabnl edıvorlar Bn cum Fakat Fenerbahçe\e karşı daha leden olarak Nurnberg takımının dıkkatlı olmamız sart'» %lman\ada savılı antrenorler araMorlock bılindığı gıbı tnemlekesında balunan antrenoru Herbert tımıze 1<»51 senesınde gelmış ve 20 Wıdmeyer, gazetecılere şu beyana raa^ifibivetımızle bıten millî maçtı vermistır: ta takımımıza ikl gol atmıştı. Tine Morloek 1954 Dünva Kn« Türklerin w>rlu blr rakip olduklarını nazarı dıkkate alarak pasında Alman mılli takımı ile tttanbnlda ıvı bır netıce almava yaptıgıraız ıkı karsılasroada da bıçalısacagız. Bunnn ıçin de Fener bahçeye karşı ivi hazırlanmamız rer gol atmıstır. 36 yaşında olan Morloek hariç, gerekıyor. Şüphesız Istanbulda yaNürnberg takımının yaş vasatisi pacagımız llk müsabaka blzim İçın II dir. guıel bir sevahat olaeaktır.» Basarılı geçen tenis şampiyonasmdan notlar! Oğrenci sporcuların kulüplerle olan ilgileri tahdit edilecek Türkiye genç takımlar grup şanpiyonası Ankara, 2 (Cumhunvet TelekO 1) 28 eylul 1961 gunu 8 grup mer Tutbol Fedaraayoou Merkez Ha kezinde başlamı? olan Turkr e hetn Komıtui t ekim 1991 pazar Genç Takımlar Grup Musabakala tdai Mit MOO da Federasyon he n netieelenmiş ve Eskışehır Gruyeti • ekim 1981 paaartasi 900 da punda Ankara^ Sakarva Grupunda gfthrimiıde Federaıyon Bürosun Istanbul, Bahkesır Grupunda Iz mır, îsparta Grupunda Afyon, Zon im toplanaeaktır Futbol Federasyonunun bu top guldak Grupunda Zonguldak, Ma lantısında, A) Turkiye kupatı sta latva Grupunda Sıvas Gazıantep tftstt. B) FÎF.A n U J 7 A top Grupunda Gazıantep Samsun GruSamsun Genç karmalan laatınnda ıhnan kararlır, C) punda Altınordu maçı, şampıyon olmuslardır D) Vefa îzmirtpor maçı, Z) Fe 2) Fınal musabakalan • 8 grupta nerbahoe • Ankaragfleti maçı ihti şampiyon olan yukarıda ısımlerı lâflan, F) Kıbm Turk Federasyo vazılı bolge genç karmalannın ı»aunun yaptığı teklif gözden geçi tırakıvle 5 9 ekım 1961 tarıhlerınrılecektir de Ankarada oynanacaktır Futbol Federasyonu toplantı yapacak İkı g.un tehırle başlayıp 6 gun nın rolu buyuktü O, büyuk bır tedevam eden Turkıve Tenıs Şampı vazu içınde her yere yetışmeğe ça» yonası başladıgı gıbi sessızce ka lışıyordu pandı Havdı ılk gunlerde havanın Yukarda da belırttığımız gibl, bctfuk olması sebebıvle aeyırcıler musabakalan, fimpiyonaya dâvet pek ıltıfat etmedı dıyelım Lâkın edılen tenisçıler i l t Ankara Teniı son uç gundekı musabakalar tenıs Kulubunun belll âzalan takip et•everler ıçın gorulmeSe değerdı tıler llk uç gunde kuvvetler denk Kılyosta kampta buiuuan mılh takım oyuo caları kampm ehanrula gezıntı Organızasyon tek kelıme ile mu olmadığından tabıatıyle müsabakavaifaktı Butun ıhtımaller onceden lar kalıtesızdl Kuvvetlının hakımi hesaclanmış ve gereklı tedbırler veti altında geçıyor ve kua zamanAııl mücadele dörahnmıştı Bunda Federasyon Reı»ı da bıtıyordu düncü gunden ıtibaran başladı Dömifinale kalmak için Engin Balaş, Şefık Fenmeni mağlup etmekte hayli güçluk çekti Senelerın Fenmeni tinırlıydl ve nefeiini idare edemevmce Balaş «lındir gıbi »on setı ahverdı Ankara 3 (a a ) SporToto' Cumartaıi gunfl oynanan tek banun 6 ncı haftasının katl neticele yanlar finahnde Sevım Barulay, ri aşağıdaki şekıld* belli olmvftur geçen vıl kaybettlği şampiyonluğu 1 13 maçı tahmın eden çıkma tekrar elde etti. Aslında çok heyecanlı olan Sevım Barulay, bu kut ekım pazar gunü Bukres'te maçı.ı yapılacağı ıtaddı »ntr«cne . Haşotr Constıntın, Drid mıştır 2 12 maçı 4 kişı tahnfe »tmif surunu üzennden atabilse, tfakat Pomanja A mılh takımı llt kar man yapacaktır ja Sardel, Tataru •e beherı 70 1S5 lıra Mergen'ı çok rahat mağlup ederdı. şılaşacak olan A mılll futbol takıB milll takım çalıstı Bu Ankarada Turkıvevi tesadü j ıı maçı 34 kışı tahmın etmış Ama çekıştıler, ortada ezeli bır remımıı bu sabah taat 9 00 da oto Kadıkoyde Romanja maçı içln fî golle 1 0 mağlup eden takımın ve behen 8 253 50 lıra kabet vardı busle Bukreş c hareket ed»c»ktır kampa gıren B mıllî futbol takı bir eksığıvle aynısıdır 4 10 maçı 4S9 kışı tahmin etmif Pazar gunu oynanan tek erkekBaşkan olarak »eçılen Umum mımız dun labah Fenerb»hçe staRomen takımımn en formda e •e beherı 611 lıra ikramiye kazan ler finahnde Nazmi Barı 4 Mtt« öjleden »onr» Mudur muavıni Saım Seymener' dında çalışmıstır lemanlan kaled Voin»»cu, tolhaf mışlardır Engın Balaş'ı yenerek 10 Turkiye deT başka kafılede ıdnrecı olarak butun oyunculara lzin verılmıstır 12 maçı tahmın eden dbrt Hii şampıyonluğunu elde edıyordu. Bu Okuüararaeı musabakalar 1 kateknık komıte uyesı Fıkret An Takım bugun de çalıştnalarına Bone, sağaçık Haşoti ve goleü MDtrfor Dridja'dır Bunlann ilk iWa( nın kupon numaralan ve mahallı turnuvada Nazmı Bari tek set versımda başhvacaktır Bu konuda csn ve Saım Kaur, antn»nor ola de\ am edecektır dı, o da Engın'e karşı Esasında Engeçen vılın şampıvonu C C A dan, şunlardır konuştugumuz Mıllî Eğıtım Mu r<;k Puppo Sandro ve şu futbolru Rnmenler Bukres'tekl maçtan Bur*a 88 300 Divarbakır 8 gın, Nazmının karşısmda çozulmeHaşoti, Kızılbavrak ve Dndja d« dur Muavıni Hayrettın Kıvanç laümitli bulunmaktadır Turgav, B yıp kendıne hakım olabılseydi mağ tzmır 4 4 ^ 9 îsparta 369795 Petrolul'a meoiuptur şunları 80^1emıştI^ « Bu sene ^bmet, Mustafa, Bahrı, Neemi, Bukreş, (Hususı) Pazar gunü lup d«hi ed»bıhrdi. Ama karşısmÇOK guç şartlar alt ndayız Kulup Sure\va Basrı, Na ı Şeref, OıBukres ve îstanbulda Turkıve ile da 10 yıllık şampıyon bulunması ler saha ve salonlannı vermek man Hılmı Can Kadri, Lef*er karşılaşacak olan Romen «A» ve moralman kendısını yıkıyordu Çıft ntemıjorlar Bu durumda bazı Ismet Ogun «B» mıllî futbol takımlan halen erkekler finahnde örenlı özgenel musabakalan dahı yapamama tehkampta bulunmaktadırlar Roçıftl Barı Balaş çıftının karşısma Mılll takımımız varn ak»im menler son zamanlarda kudretle lıkesı ile karşı karşıva\ız Hatta fırtına gıbi çıfeıılar Fakat bu, uzun musabakalan bıtıremneceğımızı Bukıeş e va»«cak ve oınna gunu rınden çok şe^ kaybetmelerıne muddet devam etmedı Teknık ve duşunerek lıg usulu \enne eleme tecrube ustun geldı, Barı Balas rağmen Bukreştekı maçtan umıtlı usulunu tatbık etmeyı uygun bul çıft erkekler şampıyonluğunu elde olduklarını gızlememektedırler ettıler Nazmi Bari teri soğumadan duk KuluDİerın saha ve salonla Dünya Satranç ŞampiyoOtorıteler tstanbulda lapılacak Selanık 3 (Telefonla) Fener mıştır nnı vermeme hususundaki tutum«B» takımları tnaçınd8 Turklerın bahçe futbol takımı Tırana'dan 47 dakikada Herakhı aağıçı du karısıklar fınalı ıçin îfakat Mernu şehrimize geliyor larına karsı bız de oğrenci «pordaha şanslı olduğunu fakat ıyi doidukten «onra bugun burada rumu 1 1 japtıktan »onra 66 da genle Barulay özgenel çıftının karaısına çıktı tlk tetı verdıler. cular n kuluplerle olan ılgılerını Dun\a satranç jampnonu Holan hazırlanmış ve takvıye edılmış Ro Heraklıs takımı ile yaptığı hunıri kıkada lantrafor çok baru bır Ama ıkıncı Mtte tek başına mucatahdıtlıjecek cıddı kararlar alaca dalı Dr Max Euwe bugun otomo men takımının ivı blr netıce alma karşılaşmavı 21 kaybetmiftir ofsajt pozısvonunda taiımnı ga dele eden Nazmı Barı, durumu 1 • 1 ğız 20 ekımde vapacağımız bır bılle lehnmıze gelecektır Ünlu sının surpnz iavılmıyaeağını soyBu karşılaşmada mıllt takımla Jıp getıren golu atmııtır vazıyete getırdi Son sette sajılar basın toplantısında alacağımız bu şampıyon perşembe gunü Istanbul lemektedırler yer alacak futbolcular oynamad)Fenerbahçe Üner Atillâ, öıkararlan açıkbyacağız Ayrıca Turk Satranç Kulubunde en ijı 10 Romen «A» takımı reımen ilftn ğından Sarılâcıvertliler kotn btr can Huseym Özer, tsmail Mut 22 ıken hava karardığından maç yarıda kaldı. Nazmlnın teklıfı uzeDevlet ve Hukumet Baskanı Ce Turk musabıkı ile bır gösteri maçı edilmemesine rağmen kat! seklinı C>UT çıkarmıslardır tefa BuVnt, Aydoğan, Krgun, Se rıne bınneüik kupalan bayanlara, mal Gursel'ın emırleri ile okulla yapacaktır 32 dafa ustuste şampı almıştır Romen ekıpının pazar gu Ilk devrede 42 dakikada Bttlaef* Um ıkıncılik kupalan ise erkeklere vera sokaeağımız gures musabakala yon olan, a>nı zamanda matematık nü Dun maç yapan Fenerbahçe takı rıldi Son gun, maçlan takıbe gelahaya şu tertıple çıkma^ı >apılan faul neticesınde kazanılan rının ıerbe«t itılı bınncı kanaat doktorluğu yapan Max Euwe nın beklenmektedırpenaltıdan Ergun Fen«Tba»çe'Bİn mı A mıllt takım kafılesınt llbhak lenler içın bu müklfat tovzu hoş doneminde, grekororaen ise ıkın yapacağı maçı herkes seyredebıleVolnescu Greaou Macn yegân» golunü ataaı* ve devre 1 0 etmek için dun gece uçakla ş«hH bir »ürpnz oldu All ABALI cı kanaat doneminde yapacağız » cektır (Zavoda) . Jenei Motrok, Be Snnlicıvertlılerin lehıne kapan mıze donmüştur Rumenler «A» maçından ümitll Takım tetbit edildi "h, Millî takım bugün Bükreş'e hareket ediyor Spor Totonnn katı neticeleri Selânikte dUıtktt maçı 21 kaybeden F, Bahce döndü I IMMilMlllttMtMHIIIinillllllllllllllfllllllllllllillllllMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIimillllllllllllllll B ÜT t K Felsefe Liıgati Tamamlandı B«her elldi 40 T. L Her üç cildının batlıca satif yerlerı WEBER... E« üstun Alman malzemssi yuksek teknık ve buyük ıtınariehazırlatvmş superheterodm kw radyo Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri Cvunhuriyet 6444 Nezle VE GRİP BAŞLANGICINDA BCKÇİ SAATLERİ içın Lisans gahıplennın muracaatlan g. Ç E R A 8 İ Tahtakale Yenı Çarşı Pasajı Billur han 19 Tel 22 95 34 İL9068/5471 »•••••••••»•••<>•» » •< FRANSIZCA • ÎNGlLtZCE ve DAKTtLO BÎLEN BtR RADYOLARI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR WE Bayan Aranıyor! Muracaat P K. 600tSTANBUL \ Cumhunyet 5457 • ZAYt Istanbul Emnı\et Sandığı Befiktaı Şubesinden almı? oldugum 7tM No lu cUsdanımı zayi ettim Yenislnl alaoaSundan esHslnln hükmO yoktur 7&M No lu mudl Talip Kapt&noğlu Cumhurtyet »451 OPON FAYDALIDIR! OPON, baj, difc adale, gıaır, lumbago, romatızma ağnlarını teskın eder OPON, bayanların muay yen zamanlarciakt sannta nnda fajdalıdır OPON, gunde 6 fabM» kadar alınabılır • •••••••••••••••••••' VVEBER TİP C • 6 3 6 Lambalı * 3 dalgalı UZUN ORTA KISA ve PU, beya hoparlörlü ( 185 X 121 mm ) ve tam transformatörlüdür Ceryanı düsük olan yerlerde dahı çalışır Möblesı ceviz kaplamahdır Munzaro hoparlör ve pıkap bağlantı da YENİLİKLER (BEYOĞLÜ) • • • •• • • • • • • • • » ••• • • • •• » • • • ^ • • • • • • • • •• » » • • • • » • •••••••••••••»•»••»•» Sinemacıların Nazarı Dikkatine 8411 USANS SAHtPLERİNE OTOKAR T A Ş Taksım Şehitmuhtar Cad ^ No S/B Telefon 48 2« 06 J ÎL4053/5461 ^•••••••••••••••••••<ı Mamhane Cad Kelvio han 20 Gatata Istanbul Tel: 44 45 32 44 5123 Telgraf: KEUPEK*"* >•••••••••••••••••••••••••••••••»< V. GESAR ve ORTAKLARI ÇjFJÇİYE ÖĞÜT: Faal 3038/5433 TRAKTÖR ALACAKSANIZ m İtalvan tGALATEA S P A PRODÜCSİONİ CINIMATOGRAFICHl» Şırketınden TUEKnTE ıçın gosterme, çoğaltma ve kıralama. hakkıru satm aldığımız «MAJESTİC FİÖl» ın «rHADGI MURAD» (HACI MURAT) namı dığer (IL DİAVOLO BIANCO) fılmının TURKIYEDE kıralama, çoğaltma ve gosterme hakkı yukanda adı eeçen &rk«üe y»fagımız mnkavele mucıbı valnız Şırketımize aıttır Bu fılmın Şırketımizden baakasından kıralanmamasının menfaatınız ıcabı olduğu •• kıralayanlar hakkında kanunî mu < ameleye geçıleceğırun bılgı edınılmesı nca olunur. < Iaasn '', O MINNEAPOLIS MOLINE^^ 4 ekım Beynelmılel Hayvanları Koruma Gunudur ların gadık doetları olan hayvanları ırrmız, konıyunuc alınrz. Başınız rahat olur İL 9049 5438 ?••••••••••••»•••••••••••••••*•»••••••••••»• Tüvkiye Hayvanları Koruma Cemiy«ti Y, Reklamcıhk 2326/5454 • Reks Filimcilik Limited Şirketi İ Balıkçılara mujdeL. ^••»•••••••»••••••••»•••»••»•••»•••»••••»»»•^ • j> 1200 Metre Transport Kauçuk Band Alınacaktır Armutçuk Kömür İşletmesi Şartnamemıze gore kapah zarfla tekhf ahnmak iuretıyle mubavaa edilecek 1200 metre Transport Kauçuk Band ıhaleM 19 10 1P61 Persembe gunu saat 16 da Kdz Ereğhsı Kandıllı mev• kıınde Armutçuk Komur Işletmesı Tıcaret Grup Şefhğınde ıcra edılecektır Tekhf mektupları avnı gunde saat 15 30 a kadar A K Î Başsekreterhğme numuneler Tıcaret Grup Şefhğıne venlmış olacaktır • Şartnameler Kandıllı de Armutçuk Komur İşletmesi Tı• caret Grup Şefhgınden Znnguldak ta A K Î trtıbat Buro«undan Ankarada, Tırkne Komur l=letmelerı Kurumu Genel Mu • durlugunden îtanbul da Turkıje Komur Işletmeîerı Kurumu Satmalma • Mudur'uğunden • temm edılebıhr Muessesemız 2490 sayılı Eksıltme ve \rtırma Kanununa tâ • bı olma\ıp ıhaleM yapıp vapmamakta ve\a dıleriıSıne vap J makta serbesttır (Basın 7651'5452) »/••••••••••••••••>••••••••>«»•»••••••»<••»•• • Turk Traktör fabrıkast öz malınudiL Kasnaklı Traktorler, Pulluk, Oıskaro vesaır ektpmanlar Bol yedek parca Daımı servıs ve yermde bakıtn Her yerde acentelık Saglamlık »e garanb Butun bu »asıflan de 11 Töık Traktor fabrfkaa daıma » • »• • • • • • ••»• • » • • • • • • • ? • •» • • • • • • « »« > •• • • • • • • • zın hızmetmderJiT Müassesesinden: PİYASADA İNKILÂP YAPACAK 2310/5455 TURK TMKTÖfl M1MU11T1 EFE GELİYOR KOMPLE MEKİK ALIMCAKTIR Bakırkoi FabrıVaainın ıhtıjaçları bulunan 1500 adet Agır otomatık mekığı ıl« 2000 adet Draper otomatık mel»ğı kapah teklif suretıyle tataı alınaoak tır Buna aıt dosya mueseeaemi2 Tekstıl Safvmaâe 8ujul»i)*iır Kapah te*lıiı n uzaniK (31259 Bakırköv) jazılarak en geç 16 10H61 tsnhıne kadar mu*e&esemıı ve, a Utanbul 9»b«nıe. dekı Alım *ekRf kutwenna atılması nca olunur MiıessesemM ıhaiefi jTBprp vapmamakta ve^a dıledffme. \ apm«lrta serbesmr SP 3 nooai UOTOPOMP M'ınneapolıs Moltne TDRK TRAKTOR ve Zıraat Makınelerı A 5 PK 24 Ankara Turkiye v%. GELMİŞTİR (4 ¥e 12 Beygırlik) V GESAR ve ORTAKLARI Mumhaae Cad Ketvm han No 20 Galâts ktanbul T»l 44 48^' 445)23 KEUPEK MOTORLARI TURK TRAKTOR Balıkegır Çanakkale acentesınde peşınatlı, peşınatsız 5 sene teksıtle r satışları de\am edıvor ALI CUMALI Yesıllı caddesi No 33 B\LIKESIR Ataturk caddesı No: 133 Bandırma Beledıve Pasajı CJ2 BIGA •»^^^^^^^>^>».^%.'».%..».^..».%.•%••». IL 8909/5441 SÜMBRBAMK ALÎM VE SATIM MÜESftESEŞİ (Basın 7556 5463 IL 8946/5439
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle