16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖK1 CUMHURÎYET 4 Ekim 1961 YURTTA 8ECIM MUCADELESİINTIBALARI Eshinin şöhretli; bugünün bahtmsız şehri Ekseriyef sisteminSn uygulosıaccgı hudut Ilimız: HakkârL.. Aşiret particiîiğinin yapıldığı bu ilimizde secimler enteresan olacak Merzifonda CHP yi, CHP Genel Merkezi yıkmış Merkez, listeye el aiıp sevilenleri dışarıda btrakııtca; CHP liSer pariiden ayrılmışlar Siyasî Mei'kezi Kunduracılar Çarşısı Olan İlimiz MERZİFON «Merzıfon bağ ungurlann etkisiyle yenl ve acaip ıçınde, bağları dağ ıçınde » Hakıbır aday listesı hazırlıyor Bunda katen Amas\anın bu şırı n ilçesi Merzıfon C H P Başkanı iskat edı Konya"mn sıjasî nabzının attığı meşhur (Kunduracılar çarsısı) solda \e Kundurarılar Demeği ba^kanı • Nasıl olacak bu ış7» dedıra dağlarla çevrılmış, her turlu hulıp lıste dışı bırakılıyor ve ıkıncı «Sıyasete tovbe» dıyen Hacı Suleyman Tabak «Kerim Ağa, demek, C H P debubat ve meyvanın yetıştığı gesıraya dorduncu durumda olan mektir Hakkaride C H P yi yıl nışçe bir djzluk içersinde buluaday getırılıyor Üçuncu adaylığa nu>or Bunda n 45 vıl oncesıne kada aldığı oy sayısına gore 7 ncl lardan beri, O ve asiretı temsıl dar Merzıfon valnız bağlarıyle d e . durumda olan Dr Ahmet Uman eder Naııl ki, D P yl Şeyh Selım ğıl bır kultur merkezı olarak da tensıp buyuruluyor Doluel'in ıska Seven ve taraftarlarınra temsıl ettı ıçerde, dışarda un «almıs O ratı ve hıç bır esasa dayanmıyan yeği gibi! » Durumu ile İleılendı5ımı manlar Kara Mustafa Paşa gıbi 20 ni aday lıstesının derlenmesmden paşa, 4 şejhulıslam ve tamnmış sonra Merzıfonda «Dananın kuyrugörünce, anlatmaya basladı Ve şâırlerın yetıştığı bu »ehırde kız ğu« kopuyor « Kerim Ağamn oğlu Ahmet erkek olmak uzere 2 Amtrlkan Merzıfonlu halkçılar yalnız üzun Zeydan, C H P mılletvekıli adavı VAZİYOR: kollejı, 2 Jusuıte Fransız lısesı, IU birde n 28 bıne yukıelmı» Mer tulu değıl ideta galeyana gelmış Adll Turkoğlu da Senator adayıdır Turk Ermenı lısesı, 3 medrese vel zıfonlular bu âni nufm «rtışmı durumdalar Gorustuğum CM P Y T P nın adayı ki Selım Seven'e hâsıl hepsı 22 okul mevcut ımıs kendı ıl olma ısteklerıni baltala lılerin hepsi bu keyfı liste tertıbi HAJCKARİ Dogu Anadoluyu güveniyor bu parti Naci Cidal ve Amerıkan kız kollejlne tâ Lonmak ıcın yapılmış kasdı sayı hata nı ve hıç bır sebep gosterılmerien fezmiyan bir inıan, yol dftvaamm Yuksekovalı Ertuğrul Alathdır dradan, St Petersburg dan kız öğ bu memleket icin zta derece mü A P nın adavı Mehmet Ünal'dır rencıler gelırmış Bugun Merzı. him blr dâva olduğunu bilemez.. Be n de, Ertuşu aşıretının adnyıfonda bır lıse bıle \o&, kız enstiDeül arfalt yollarda 160 ktlomettusu olarak kullanılan bınanın ust yım . Bılırsin D P vı Hakkaride r« hııla »rab» yarııtınnak, şehırkatında kız'ar egıtım goruyor, ald*n hartanıza ilâç getırmek lçm kazandıran Ertuşi aşıretıdır Setında şehrın hapıshanesı bulunupttik» yol blle bulamazsınız bazan lim Seven kuvvetini hep bu a?ılor Merzıfon'uların en bujuk araşıretınm, bu Mlgede Dusünün, bu yolsuz retten alırdı Ertuşî zusu bır kız en«tıtusu ile lıseve Banhuran, Gevdan Tırkî ve Kaluk yuzünd*n bir Vali, k«ndi ilkavusmak \e çok sevaıklerl ımar çesini teftise gitmek için, bazan şuran kollan benı tanırlar On ar cı kajmakamları Mehmet Erde. hudut bomfuau olan bir iki rilaye «ımdı hıç bır partıvi destekiemımı uzun zaman muhafaza etmek olduğum ti dolaymak norund» kalmaktadır vorlar Ben bagımsız Amasvadan avrılarak ıl olmak için, benı desteklemek işlerıne de Amasja'ya karşı sevgı ve bağlılık Ttbi! Hakkandra bahsrttigimi gelıyor Sonra oranm çocuğuyum, duvmadıkları her ıfadelerınden •nlamıtsımzdır Evet, Hakk&ri Vadeğıl m ı ' ı dedı anlaşılıior 1937 yılına kadar ıl llıi Çukurça ilçnlne rflhatça, kabır zat var Tuccar ve ıktısat dok» KONYA Kon\a merkezınn simerkezmin nu'usu 17 bın, ılçesı anlattıkları yası nabzı Kunduracılar Çarşısınlasız . belâsız gitmek için, Van, Hacı Yaşar, eğer toru Değerlı bır kışı olsa gerek Merzıfonun ıse 22 bın ımıs Fakat Bitlti T« Siirt illerini dolasmak doğruvsa, Hakkânde ieçım sonu da atar Bırbırıne paralel uç, bunFakat A P Muhtar Yazır ı ıktısat son nufus saMmında sıhırbaz n zorucda kalır. îfte, devletin her her uç partı\ı de zor duruma soka lara dıkev dort sokağın çevreledıdoktoru, tucear dı\e tanıtmıvor, eh dejmıscesme Ama^yanın nafu Çunku ğı «Kunduracılar Içu, Kon\a'nın çesit imklalanna tthip blr valimn bıllr kuvvetli bır aday Arkası Ss. 5, Sö 8 te yolıuzluk yüzündeşn karşılastığı Hakkârı, Turkıvenin hıç bır vıla «sıyası çevresı» dır D P devnnde, gormek lstedığı bu corluğa, fimdl d« Hakkâride vetıne benzemez Orada parti"ihk seçim propagandaıı yapmalrta o dıve bır şev joktur Sadece ma bır mılletvekılının Konva'ya geldılan adaylan karfi koymak zorun halll partıcılik vardır Yani buna ?ını du\an bır vatandaş onu bulda kalmışlardır Bu ıcbepl», Ulu. knaca «Asıret partıcılıçı> de d°mak ıçın doğruca Kunduracılar îçı r dere ve Çukurca ilçelerıne gıt. nılebıhr Sadece 2^ bın seç^em ne gıde dı Mı"et\ ekıllerınm parti den \e\a e\lennden e\\el ılk uğ ınekts olan Hakkirinin ikl adayı bulunan Hakkaride, nısbt " î i m rakları olan kunduracıların, bu sistemi yerme «ekserıvet» sıs'emı ku\\etı nereden geh'"'' na, Silrt yollannda tesadüf «ttİTi tatbik edıleceğıne gore hangı Kunduracıların pırı sayılan, avnı Bırı, Vanda Y Î P den«tnesinden adav en fatla oy alırsa o seçıle zamanda derneğın başkanı Hacı ğum' maglup çıkmış Avukat Yahva Hacı Sulevman «voğum» derken cektır S Aİei raan ö'tabak'a gore, halen Gulpınar, diğeri i»« doSutrUn Hak kendısinın hâlâ Kunduracılar Derdernek'e ka^ıtlı 581 tezgâh ka1 ıtBovlece denılebıhr kl TurkiveMerzıfon'da CHP Ğenel Merkezinm Iisteden çıkardıjı «a kannin koylüiü Hacı Yâf«T . neğı Başkanı olduğunj unutmuş z olarak da 300 350 tezgâh varde en sıc'detli seçım mucadele'en Hem o>'e bır başkan •evilen CHP U Hasan Dolnel Haeı Yasar*ı, Diyarbakırdtn ta fu anda Hakkaride devam etmek dır Bazan blr dukkânda 3 4 tez gorunu\or kı, 2000 kışımn her gun ne ış vapnırdım G«nç, leki T« memlekeUni tedir. Pek tabıî olarak uçbeş vuz gâh bulunur olarak goruyorlar Dfl$fikler 1« bafkanlannm lskabaı keedi oylan tığından tutun da kımlerın camıye Mven, cesur bir intan Hakktri nufuslu ilçelerde \e\a kırk.ellı Vıllık iktıdarları »üresince, M«r«o B« karfı Mygıtızhk olarak görüLoncaları hatırlatan bir dayanıs gıdıp kımlerın gıtmedıgıne varınd« aerbott milletveklli adayı ol nufuslu kovlerde nutufc fonu ıl yapacaklarını, yollar, olıul yorlar. Bunlann iiad«l«rıne göre İmtihan olan aday Oy yerine reçete atarak ma ve ışbırhğı duzenıne sahıp kun caya kadar hepsınden, h«r şejden \\ muş.. Yamndaki fOtr aapkah yü değıl, bmlerce taraftarh nşiretler duracılann bugun, başka bır kol haberı olan bır başkan .. lar ıns a edeceklerml raadederek 7 BCİ durumda iken I ür.cü aday 1*57 seçımlerinde Hurrıyct Arkan 8a. 5, Sü. S te zfl bıçak yaralan il« dolu Avukat de bu mucadele olmaktadır burasmı D P nın kaleıl halm» •• da veva başka bır yerde benzerıni * Partısi dığer bır partinin Adıbulmak ımkânsızdır Çırağı, kalfati'mtşler 1967 »eçımlerınde D. P. Yahya Gülpınar l»e, Hakkârinin vamandan aday gosterdığı 55 Ancak şunu da unutmamak lâ sı ve ustasıjle sovle boyle 2000 ki Konyada polıtikacıların bir türnı n Amasyada seçımı kaıanmatılerbeît Senatâr adayı Ikiri de lu vazgeçemedıklerı dın konusu vaşındakı Ah Yasar a (okuma • zımdır kı, Hakkarı memleketımını Merzıfonlular saglamıslar. Bu«terbest» olduklan için, tlele v e r . zın en fazla ıhmale u rami;, kul şıvı geçen kunduracılann, ışlerının yıne on plânda Ne hıkmetse, Kon vazma bılmıvor) dıye ıtıraz eto dı<:mda en buvuk zevklerı polıtıka, yada polıtıka yapmağa kalkanlar rada D P ovlarının mırasçısı dumışler, aanki bir partinin adaylamış, aday ımtıhana tabı tutuldaha doğru bır deyımle partıcılıkrumurda olan yalnız Adalet Par rıymiflar fibl, yollara düzölmüj turde n mahrum kalmış bır Vılâ tır 1950 den evvel bır kışı, Hacı once dmî bılgılerını takvıje edıyor mu»tu yetıdır Bu bakımdan ak'ı baş nda tısı var Y T P fazla bır faalıvet lar, sonra sı\asete atılıvorlar' ler açıret reıslennın Hakkârıje en faz Tahır Sural hanç ıstısnasız D P HOPARLÖRLERE gostereme<îığınden Amasyada seKonya gerçekten gerıcı bır yer Hacı Yışar, benlm HakkSrinln la yardımı dokunacak adavı deitek lı olan kunduracılar, zamanla D P çımlere bıle gırmıvor C K M P ıse nın ocak, bucak \e ılçe kademelerı mı' Konya halkı gerçekten yobazCEVAP durumunu cok iyi bilmeme ba lıyeceğı kuvvetle D P nın artıklarından nasıplenme muhtemeldır nı ellerıne geçırmışler ve D P ıçın lara tutkun m u ' Hıç bırısı degıl çabası ışersmde Belkı bırşeyler kıp, kazanamıyacaklannı imâ «tBoylece, Hakkânde mevcut uç de tek soz sahıbı olmuslardı D P Yuz\ıllarca Anadolunun bıhm mer 1954 s«einlerinde Istanbdl'da kopanrız umıdı ile uç gun once memt karaıhk, gülerek, «Bak fö parti ile serbest adaylardan han nın 218 ocak ve bucak teşkilâtın kezı olan, 700 yıldan berı bağrırda, •y t«snıfl yspıhrken 231 nu faahyete geçmış Halk, C K M P . receksin. Orada Ktrim Ağayı da, gısınin, »eçımi kazanacağı şımdı dan 181 ının başkanları kunduracı Mevlâna gıoı ılerı fıkırler bayrağımSTSİı ssndıktam »y yerine Dr den «fırsatçı partn dıye bahsedıY T P yl de AJ>. yl de ktmdeye den kati bır çekılde tahmın edıle lardandı Dernek Başkanı Hacı Su nı tasıyan bır fıkır adamını saklıJak Kurtaran adlı bır dokto r Gerek Y T P gerek C K levman öztabak da, D P Ilçe Kuru yan, avdını bol Konvanın gerıcı olgetıreceğiz!» roez run verdiğı sınır fasstaiıklarına < lunda, Beledıve Meclısınde, çeşıth masma ımkân var m ı ' Yok, yok aah bır ılâo reçet«^ı çtkmıstt. J M P olsun Merzıfonda ısmi olup derneklerde, Vergı Takdır Komıs ma, son 10 yılm pohtıkacısı onu cısmı olmavan parti durumundaBaşbakanı jonunda Başkan \e>a uje ıdı Sezorla boyle gosterdı lar Onun ıçm A P lıler D P oyAdres yazmamış! dınî konuları Konyada konuştu çımler sırasında Hacı'nın dukkânı lanna sahıclenerek Merzıfon şim Meclıs Başkanı Allahtan Konyada 1950 seçımlerınde Orhargaz ağlama duvarına doner, her aday dı bızım kalemız dıyorlar bahsettı, bakanı on safta belkı de ıl(,esının Muslumsoloz ko^un namzedı en azından 34 defa Hacı' 1957 seçımlerınde D P burada esS> abdestsız namazı Konyada kıldı, de bır kövlu oy'unu kullandık nın karjısında carzı endam» ederHalk Partısınden 2526 fazla oy ala 1954 seçımlerınde Barsada mılletvekıli ımamet gorevıfıı Kontan sonra Seçım Kuruluna ba r dı 1 rak seçımı kazanmış Fakat C H P CMP bir kapah salon toplanvada yapmağa kalktı Bır adama vurmuş : nın ıstısnasız butun partıhlerce tısı yaparken dışanya bakan 1954 seçımlerinde kunduracılann kırk gun delı dersen delı olurmuş, Efendım zarfın ustune ad sevılen dınamık Ilçe Başkanı Haısteğıvle, Dıv anet î^lerı Muşavere pohtıkacı da sovlıje soylıje Konhoparlorlerın onunde ıeı ınek Istanbulun bağimsız adayı res yazmavı unuttum, demıştır san Doluel gajret ve çalışmalaHejetı ujesmden Mustafa Runjun yavı gerıcı yaptı atfı ve manda dola bır kamyon bıHuseyin Kotcuoğlu Bır de adres mı yazacakrıvle aradakı farkı kapatmaya ve adav \oklamasini kazanarak lıstefakılmıştı. Hatıpler hoparlbrŞımdı A P nın tutumu jıne aytm be adam' sualıne karsılık D P kalesinı fethetmeye muvafj e gırmıs fakat D P Genel Merke nı lerden «Şnna vapacağız, bnnu Kenar mahalleler ve yakm da şo\ le konuşmuştu • zınce veto edılmıştı Bu, onları köylerde dini pfopaganda alabıldıfak olmuş Hatta Halk Partısi Mer vapacağız» dıye konnstnkça; bıraz kırmıstı ama, gonuller çabuk ğıne gıdıyor zıfonda kuvveth duruma geçmış Geçen defa yazmadık da kam\ ondakıler hep bır ağızA P nm senator a alırmış, 1957 ıçın Runvun'un mıl davlarmdan Muhtar Yazır adında Merzıfonun 67 parça kojunden an başka yefe gıtfı' ("ın: BSooo dive bağınnışlard ı letvekıllığı vadedılmıştı Nıtekım cak 810 u hârıç dığerlerınin hepRunyun 1957 de mılletvekıli olAdaya bilmece sı halkçı olmuş Kendılenyle goDüğünde bastn muş, 1954 te vetosunu kullanan D rustüğum Adalet Partısi idarecıle Bırçok şehırlerde olduğu gıbi, sordular P Genel Merkezı, bu sefer ağzını toplantısı rı de bunu ıtıraftan çekinmedıler şehrımızde de pek çok vatandaş açamamıstı ve Halk Partısının kuvvetlenmesi genel seçımlerde bağımsız olarau Uo7 seçımlerınde C H P GeDevrımden sonra partıcılıklerı nı fakır fukara babası, mutevazı adajlığmı kojmaktadır nel Başkanı Ismet fnonu, oğlu bıraz tavsavan kunduracılar, fiatSıstemlı bır şekılde çalışan, gamuhterem kımse dıve bahsettıkle Erdal ın evlenmesı munasebedı vıne kendılerım partıcılığm o, rı Ha*a n Dolueh n sağladığını ıfa zetelere bulten yollıjan adav lartıjle yapılan duğun le bır ba«engm zevkme» kaptırmış gorunude ettıler Doluel D P ıktıdarı za dan bmsı de Istanbul bağımsız mıl sın toplantısı tertıp etmış, sejorlar Tabıı hepsı de A P lı Yalçım ve ıktıdar hakkındakı fııranında da partıyı ayakta tutmak letvekılı adayı Husejm Kotcuoğlunız dernek başkanı Hacı Suleyman kırlerını soylemısfı Bu, dunlçm dırenmış ve hıç partı farkı go dur Turkıye Yapı Isçılerı Sendıkaöztabak vada ılk defa duğun salonunzetmeden her ıhtıyaç sahıbıne mad sı Başkanı olan Kotcuoğlu nun vaHakkârınm bağımsız adaylan (solda)Senator adayı avukat Yayha Aman oğlum, dıyor Bundan da yapılan bır basın toplantııı dî, mânevi yardımda bulunmuş, tandaşlara bıldırısı soyledır : Gulnınar ve milletvekıli adayı Hacı Yajar sonra parti mı, sıya»et mı Allah oımustu «Sayın vatandaşlar, CHP ılçe başkanınm buyuk, ku gostermosm' Allah, gıyasetten rızk Memleket, sanayının ılerlemesı 1 i bütun Merzıfonlular tarafınnasıp etmesın Geçen gün bır gaile kalkınır Sanayının ılerlemesı dan gevilmesı ve saygı gormesi 1946 seçımlerinde Gebze de zete A P ne geçtığımı \azmış, tovıçın ısçıye Jâyık olduğu kıjmetı seçım prnpatranrfssı yapmakia bundan ılerı gelıyor beler olsun kavıtlı değıhm, ama vermek, nasırlı ellere hurmet etahın mustakıl aday Hilral CosIşte bu Doluel, partısinden aday mek lâzım A P m kuranlar temız, dini dıyaknn'a seçmeftlerden bîrM : lığını kovuyor, yoklama »onucu netı butun kımseler' O tarafa meyIş başında tehdıt altında ıs harılım var, ama gırıp de çalışmajı ak ıkıncı aday olarak listeye gırıyor cmde mahrumıyet ve masjdur et İST4NBUL Aday efendi, 7 adet tek raEu sabahm sarkıları 8 İD Her lımdan geçırmıv orum Bız zamaGelgelehm kendısını çekemıven ve ıçınde bulunan ısçıler veraıtı ma7^7 A,ıhş ve pcgram 7 30 sabah bır mars 8 20 Sevılen ksm bvlacaksiD, yekftnn 43 o nmaa çalıştık, dernek kurduk, ca4 ada}lık lısteye gıremıyen muarız denlerını çıkanp veustu madeıeİki rasrs 7 35 Sabsh plakları me odıler 8 45 O>un havalaıı laeak. Buna cevap ver! Demıs n?ı yaptık' Kızılavda çalıştık, fakır ları partı Genel Merkezme başvura rını ısletemez Isçı rreslektaslarıma 'o0C K'bor'er 8 15 Saz e«er 9 00 Ev kadınmın not defterı Adav düsunmns taşınmış ve fukara ıçm „ Beledıyede çalıştık, Konja mılletvekıiı adayı ve AJ*. leı 8 30 Bale nu'iğı (Çay 9 45 Nurettm Çamhdağ'dan rak Amasyanin adav lıstesını de favdalı olabılrrıek ıçm s n a ' i ha\a*9»nra gehr »övlerim» d4yememleketımfffe hızmet olsun dıye II Başkanı Dr. Sait Sina kovkı cU/an Guzei») 9 00 Ka turkuler 10 00 Kapanıs ğıştırmeye muvaffak oluyorlar ta atıldım Revmızle bu "ezı mudarek Gebıevı t«rk etnMştl. Yeter gajrı, bundan sonra ben yopa^ıs 11 57 Açıhs ve programlar fucesoy »»•••••»»•»•»•»••••» ' Partı Meclısı karşı hızıbın ve bazı faa edebılırım » <>•••»••••••••••»•»»»», 11 u Afi'ış \e program 12 < ) 12 i'C Hafıf vemek mazıçı 12 30 X lllllllllllll •••llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lltlllllllllllll î'u maıs 12 Co Sark lar (Safı Gunerı Tecer den sarkılar llllllltlllllllIllimHIUIIIIIIItlMIIIIIIII j e A\la) 12 30 O s le me'odıle 13 00 Haberler \e Turk basının : Kesımlj Komaa. 200 B A N K Ü K İ N M t L Y O N L A K I Çizenz YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT rı 13 00 Tur' uler 13 15 Ha dan ozetler 13 15 Kuçuk kon "ııııııııllıiMnııııııııııKıırtırfıııııııııırtmiıuıtfM IIIIIIIIIIIIIIIIIIII • tlllflffltlllIIIIIMIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIMI "erler 13 C0 Sark'lar (Ekrem ser 13 45 Yıldız Ajhandan r "n "PT) 14 00 K C S T saatı turkuler 14 00 Pegev Lee ve r 15 0 Kdpanıs Nat «Kmg» Cole 14 30 Ya^ar K 57 Açıhs ve progıaiı 17 00 Ozel ve Aj ten l\ıgungorden Trr'r »r ve oyun havaları sarkılar 15 00 Kapanıs 17 25 Saghk ocat erı 17 30 Dans 16 57 Açıhs \e proçramlar mu'gı 17 45 Saz eserlerı 17 00 Inc^saz dan Suzmak Fasıı 18 09 Radjo Salon Orkestra<=ı 17 30 Trafığe dıkl at 17 35 1,y Sçiiî lonusrıası ( C K M Ne;rın Sıpahı den şarkılar P ) 18 45 Haberler 19 00 Çe 17 oO Seçımlerden once 18 00 sıtlı studvo'ardın 19 29 Seçım Sızm ıçm 18 20 Seçım konjşkonu«ması (A P ) 19 30 Ola\ ması (C K M P ) 18 35 Yur'tan lar ve >an\ılan 19 45 Çıgan sesler 19 00 Haberler 19 15 aıelodılerı 20 00 Sarkılar Hafıf muzık 19 20 Seçım ko 20 15 Her zaiıan se\ ı en p aklar nu<=ması (A P ) 13 30 Ola/lar ve >ankıları 19 45 Seç'm'er 20 20 Secım konuşması (CH P ) 20 45 Secım konu^rna'i (Y den once 19 55 Çocuklar'a bas T P ) 21 00 Sarkılar (Mu^affer basa 20 00 î>ecdet Tokathoğlu B rtan) 2130 Radyo Oda Or dan sarkılar 20^0 Seç m ko kestrası 22 00 Çesıtlı stud\ o numa'i ( C H P ) 20 30 Nur lardan 22 20 Ses ve saz dun K'rapınar dan dans şarkıları 1 \ami7dan cehrgier 22 45 Caz 2045 Secım konusma :! ( Y T P ) Copy'ıehı opera mortdı ftouff muzıçı 23 00 Haberler 23 15 21 00 Kon«er salonundan Dans muzıSı \e hafıf sark lar 2130 Abmet Melık ten safkılar Kn kapıdsn gırcr ffifncz Maarillon'nn sövle Ifctivar adamea£ız £«ş*nie've ysklastı v e : 23 40 Gece ve muzık 23 55 Ptog 21 50 Mıkrofon bır 22 10 Ha ve sSıiertı» *ev»tttla: «Ba }ş stîe düsiıver MOTHİHOTI kıza bır de mektup nzatarak ılâve tfifı odava gıtiı vc orada kalbı çsrparak bekle' B u bnradan bir here daha bnraya gefmistık ram 24 00 Kâpanı* dedl. Annenize bv ılâçtan her «rün bir ıki dam ettî: «Bn mektup sıse aıt. Aman Varabbı I ui't melodıler 22 30 Solrrnz mege basladı. F.ırd*n bır catırdı ofdn. Bir kaç sa detfi ve »nnesi Madam Lnreaa'nnn nasıl yavas la vetınıi. Alm ıli» bn şise&c. Bn saretle dolapcıen'den. Evet ondsrn Havdı artık çıdıvorum » A NKAR \ Teğmen den «arkılar 22 45 Ha nıve sonra c a Eu»enıe duvarıfı acıldı^ını korka * vavas zehırlendigını, doktornn nasıl bn cınayetin takı ş)s*ve do v nnmanız iaznn) etmivecejı ıçm A Bnnnrı Szerlne k;zm elirri sıkarak yı/lı kapıdan 6 57 Acılıs ve gunun program berler 23 00 Gençler ı<,ın sen rak çdrdıı. Hemen akabınıie Mouriflon oTtava onune geçtıginı anlattı ve. «Bn alçaklarm annenı nastasıe bır şcylerin farkma varamıyaeaktır.» çıktı. Teeessusle bikan taşçenıe'v» de: «Bn öehI T I 7 00 Guna\dm 7 20 Ha fsnık muzık 23 40 Dans ırnı c çıktı Fakat bn sefer u unde papas elbıselerı ze o ılaçtan vermeğe ve onu tedavı etmege deİit brni dogru daktor Mangars'ın ev ne ç 4>ireffrrj7ik 7 30 Haberler 7 45 zığı 24 00 Kapanıs yokto. vam etmeleri lâzım» dedi. e«fc» M&, (ArKası var) Konya bu seçimde ger ici Yine hatipler dini propogandaya alet etmeğe başladıiar arna ; AP nm buna rağmen şansı: 2 Milietvekili SEÇIMLERDE NELEROLMUSTU? Dörleyen. Erdöğan ARIPINAR Bir bağımsız isfanbul adayı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle