12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Ekinı 1961 CÜMHURİYET üaatarafı 1 ıncı satülede Bastarafı 1 tnei sahifede mus sözü olarak millete ilâ n ettlk leri prensiplerin, bütün tçşkilâtla Bu gezlp gSrdflğüm yerlard* ıanmas edilmemiştir. Sadece Yüksek Adalet Divanımn nnca da benimsenerek, davranış Bastarafı 1 inci sshlfede ki hlç bir »ey yokmu» gibl, halk kararlan üzerinde, herhangi bir larına esas almacağı beya n ve taA.P. Genel Başkam tzmirden normal hayatındaydı. Ya e«ki »taynldıktan aonra AH Ağanın kah çimler böyle miydi? Halkta bir samba neden böyle agzma kadar 10 24 eylul tarihlri aras.nda *«•»' » « t etmesi ihtimalini, kesin ahhüt edilmişti. Başlarah I ıncı sahıfede ettim. Ve bu lahada teşkilatlarına VMİHI içmi} vt îzmirde Devlet ve »evk, bir heyecan... Açık hava mi dolu? Bu ilçenin halkı yoksa çok Çekoslovakyada aç.lan Milletler • olw«k onlemek amacıyle, muşte Partileroî girişilen böyle bir lak Masa akidlerine uymayan ban hakim olmaîarı (erektigini de ken Hükümet Bajkanı Orgeneral Gür tinglerinde halk bir eğlenlyordu mu partizan? aran B R NO. fuanna katılan he rek beyanname metnının, eski ık taahhüdün, mensuplanndan her parti idarecilerinin tutum vt ha dilerine anlattım. Onun içtn teşki »el ile konusamadığını aöyledikten kl... Onlar için açık hava mitingle Sordum sorusturdum, anladım yetimiz yurda dönmüştür. ı t l d a r ıcraatıyle ilgili kısmımn ka hangi birisi tarafından, «eçmen rcketleri karşısındaki görüşleriniz lâtlanna hâkim olacaklarım v« tonra 11^0 dj Burhaniyeye vânl rl ele geçmez birer eğlence yeriy ki, is başkaymış.. Bugün çarşamy oyuna tesir etmek ve siyasî başarı I S BelerdirT Bu politikacüann hare her hangi bir müeısif olaya Mbebl olmuştur. Istanbul Tiearet ve Sanayi Oda rarların ılanmdan sonra açıklan sağlamak amacı ile ihlâl edilmedl. Şimdi ne olmus ola? Halk eğ ba, Çarşamba ilçesinin pazan var. yet vermlyeceklerini zannediyoketleri teçim platformuna ginniş lanmn işbirliğiyle pavyonu, geniş sine göz yumulması, siyasi ahlfik, Gfimüşpala saat 15.30 da Çanak lenemlyor muT Bu seçimde halk Yüzyıllardan bu yana her çarşam da hazırlanan TürkB.R.N.O. fuarın ması ittifakla kabul edilmiştir. 3 Anayasanın tanıdığı hak ve milli gelenek ve menfaatlerimizle partilerinin taahhütlerlne uygun nım.» kaley* gelmiş ve beklenen nutku ellnden oyuncağı alınmış çocuğa ba bu ilçede pazar kurulurmuş. ölçüde bir ilgi toplamış ve en fazHer şeyden haberdar nu sSylemeden EceftbAda geçmis benziyor. Eskiden bu meydan mi Bundan ötürü de ilçenin adı Çar la ziyaret edilen pavyonlar arasm hudut içinde Yüksek Adalet Diva asla bağdaşamaz. mudurT Son günlerde yapılan toplanbla tir. nı kararlannın, M. B. K. nde görü Adma konuştuğu partislnia, şetinglerinde bir konuşkan kisi çı şamba kalmış. îş anlaşıldı. Ovap: M n l m l bir kıaun pollda birinciliği Gümüfpala yano Ediraede ko kar öteki partinin adamma ağız | Hele Samsunda parti söylevcile pavyonunda kazanmıstır. Türk I şülüp karara bağlanışında, mem ref v^ namus sözü ile bağlı butikaeılar memleketlmizin menfaat nn düşük iktidann gövde gSsterisi teşhir olunan yerli leketin, siyasi ve sosyal şartlarma lunduğu taahhütlerini hiçe sayan, lannı düşünerek konuşmuyor ve ile bir benzerliği olup olmadığı nusacaktır. dolusu atar tutardı Üç yaşından j rini kimsecikler dinlemiyordu. Her mamullerimizle tarafmdan büyük ve seçme arzusundan başka. tar•adece kendi kapriılerini ve alayolundaki düşünceleri dt lorulan bu yana gelmişini, geçmişini sa i elektrik direğinde birkaç hopar mıza ziyaretçiler hediyelik eşyaları | zınıihtiyaçlarına en uygun hal hiç temsilcilere veya sözcülere, bu bir tesir ve düşünce hâkim olma partilerin müsamaha göstermesi, eaklan oylan düşünerek hareket Başkan Gürsel: «Evet bu durumu Konya, bu seçimde gerici yar döker, olmazsa aile şeceresini i lör var. Her hoparlörde de partisi alâka gösterilmiştir. mıştır. milletin ümit ve güvenini sarsıcı ediyorlar. Bu sistem artık değiş bana da bildirdiler her şeyden ha de bir iyice ortaya çıkanrdı. Yaaa j nin adı yazılı... Bu direklerdeki 4 Yüksek Adalet Divanı ka hareketlerden başka bir şey deolmadığını ispat meli ve bu yol da terkadilmelidir. berim var. Bütün bu hareketler vaatler, olmamış, olmayacak vaat hoparlörler sabahtan akşama kayapılmaktadır. Maalesef bunlann rarlarının tefhiminden sonra, ce ğildir. Verilen sözlerin tutulmaMillete ve halka doğruyu soyleler.. Halk, bu vaatlere öylesine dar öt babam öt idiyorlar. Kimse edecek zaların tahfifi veya tebdili için smın siyasî ahlâk vecibesi olduğu mek polltikaeılann asll vazifesi hepıi de rey avcılığı içln yapılı. gülerdi ki... Eskiden gerçekten bir nin, kimseciğin dinlediği yok. Bir Süveyşten geçen M. B. Komitesine yalnız bir par gerçeğini hatırlatmayı zaruri gör«Baştarafı 4 üncü sahifede bayramdı seçimler... Söğen söğeelmalıdır. Fakat bakıyonım da yor. Bu eıki ve kötü bir alışkantanesi bir hoparlöre dönüp de; ti tarafmdan değil, tekmil siyasi mekteyiz.> Türk gemisine akardurum maalesef öyle değil. Bazı lıktır. Fakat yenl nizam kurulduk müfessir Elmalıh Hamdi efendinin ne... Aaaah eskiden.. Bu gidişle es şurada bir Allahın kulu konuşupaıti lider ve yetkili temsilcileri Millt Birlik Komitesi lapık, eahil T« maksadı kötü olan tan sonra da inşaallah bunlar "hal oğlu diye takdim ediyor. Sebep ki seçimleri arıyacağız. yor, ne diyor ola, diye dönüp bak ledilir ve politikacılanmız da ter malum... yakıt yükletilmedi tarafından, müteaddit müracaat mahdut insanlar durumu lstismar 1957 seçiminde Rizede çok hoş mıyor. biye olmuş olurlar» demiş ve «on Serdengeçti'ci Osman Yüksel de ve teşebbüsler yapılmıştır. Baştaratı 4 üncü sahifede etmekte ve Türk milletine yakış mitinglerle bir olaya rastgelmiştim. Aklımda Ben varıp dinliyeyim dedim. Gülek' Erzincan'da radyo konuşmaları 5 Yuvarlak Masa toplantılan isimlendirdi^i (muhtemelen mayacak bir takım konuşmalar ile de ilgili olarak şunlan söyle A.P. Konya adayı... Dini siyasete kaldığma göre önce Hürriyet Par. Tek başıma varıp, bir hoparlörün alet ederek kendisi ve partisi adısonunda, partilerin şeref ve nâBatman olacak) gemi, habere yapmaktadırlar. Radyoda blle bfiy miştir: vaatlerde bulundu na menfaat temin ettiği gerekçesi tisi adayı çıkmış, cbiz,» demişti, altında dursam ayıp olacak: Amgöre, bu yakıtı almaksmn le konuşanlar çıkıyor. Fakat bun geçtiğimizde köylüye ma da görgüsüz adam diyecekler. Bastarafı 1 inci saniJede ile mahkemeye verilen Osman «iktidara yoluna devam etmek zorunlan bir yüzdeye vurur •• eğer ço BSIfikbsfinın konnşman ve Çanakkale muhabirimiz P. nin çiftçinin, esnaün v« sanayi Yüksel, iki saatlik bir duruşmadan buğdayı 20 kuruştan yedireceğiz.» öyle demeseler bile, tek basıma da kalmıştır. Gürsel gunlugun da bu kfitfi şekilde hare Onun arkasından kürsüye gelen öksüz öksüz durmak bir acayibilonra tevkif olundu gitti... cinin en büyük yardımcın olacaDiğ»r taraftan Mısır hüküket edtnlerin teşkil ettiğlni görür telefonla tehdit edildi ğım» belirtmiştir. «Son toplantılardaki yersiz gös Sanınz, A.P. simdi işin şakaya Millet Partisi adayı, «o bir şey mi me gitti. Altı kalabalık bir hoparmetinin Kahire'deki Türk •ek her halde o zaman gerekli ted teriler bizim gösterdiğimiz Mr gelir tarafı olmadığını anhyacak biz on kuruştan...» C.H.P. adayı lör bulmak içi »ehri dört dön Bsstarab 1 inci sahifede Gülek bu sabah uçakla Ankara diplomatik misyonuna, memn neticesidir. Fakat tır. D.P. devrinin o, yerde alıp gök altta kahr mı? O da kürsüye çık düm. Her sokakta birkaç hopar. birleri de almaktan çekinmlyece müsamahanın mesi kendisine ihtar edilmiştir. Es dan Erzincana gelmiş, hava alaleketi terketmesi için verdiği ğiz. Propagandanın kötü bir şekli biz bu müsamahayı bilerek göste te savurmalan çoktan geçti... A.P. mış, «biz de beş kuruşa...» demiş • lör. Altmdan kuş uçmuyor. Dura mühlet bir müddet uzatılmı?ki iktidar kabadayılarının bırakma nmda 30 dan fazla otomobilli blr de toplantı ve gösteri hareketleri riyoruz. Yoksa korkumuzdan de ll Başkam Dr. Sait Yücesoy, yazılı ti. En son, kürsüye D.P. çıkmıştı. tır. Türk Sefareti ve Konso dıkları bir ahşkanlık eseri olduğu kafile ve çok kalabalık bir vatanmadım. Varıp da tek başıma bir meyanında yapıla n kurban kesim ğil. Memleketin hürriyet içinde sorularımızı cevaplarken paradok «Ne icabeder ki... Bizim bu köysüphe götürmiyen bu tehditlere daş topluluğu tarafından karşılan losluğu mensuplarma, Mısır'ın hoparlörün altına dikilemedim. leridir. Şefler ötede beride gezer tekâmül etmesini ve toplumun ken sa olan merakmı da tatmin etmiş lüye yaptığımız... Aziz köylümüze pazar günü Türkive ile mü tabiî kimsenin ehemmiyet verdiği mıştır. Gülek uçaktan inişinden Yalnız bir hoparlörün altından yoktur. Onlara göre olay gayet ba itibare otomobile bininceye kaken koyunlar, danalar ve develer di kendini terbiye etmesini istiyor oluyor ve Muhtar Yazır için diyor buğdayı parasız dafıtsak ne icabe nasebetlerini k<;smesi üzerine, geçerken şöyle dediğini duydum: n kesiliyor. Bunlar iptidat hareket ve sadece bu serbesti içinde on ki : der ki...» Sahiden ne icabederdi. «Halk Partisiiiii... Bu milleteeeee.. memleketten çıkması için bi sittir. Ve bir erin firar teşebbü dar omuzlar üzerinde taşınmıştır. sünden ileri gıtmemektedir. Er tam lerdir. Bugünkü medeni âleme ya ları terbiye etmeğe çalışıyoruz. Babasını oğlundan daha iyi ta Işte böyle yarışlarda köylü bir Abdülhamit istibdadı yaşattıııı. dayette 72 saat mühlet verilteçhizatı ile firar etmiş olduğu hal Bilâhare kafile hallnde fthn hakışmayan bu hareketlerle sözüm Yoksa verebileceğim bir emirle bü nıyormuşuz dernek!. Sizee de öyle eğleniyordu ki... Dört yılda bir. mişti. Bir dahaaaa.. başımıza gelirseee... de bizim kendisini Istanbula gö reket edilmiş, güzergah boyunca ona mârifet yaptıklarını zannedi tün bu yapılanlara derhal mâni o imiş ki, bunu soru konusu yapmış bir eğlencelikti ki deme gitsin... Türk dipolmatik misyonu Engizisyon mezalimi tatbik edetürmemizi istemiştir. Bu basit gö Gülek'e sivil halk Ue birlikte aısınız!.. yorlar. Maalesef düşünemlyorlar labilirim. Bu yıl şu Yuvarlak Masa bir iş ceeeeek... Edeceeeekkk...» mensuplan şimdi iskenderirüs elbette ki ayakta durmamakta kerlerin de tezahürat yaptığı göDr. Yücesoy ayrıca A.P. nın milMeselâ Bölükbaşı dün akşamki ki bu hareketler memleketimizin etti ki köylüye... Ne söğmek ne ye'den vapurla hareket etmek Bunu hangi parti söylüyordu? dır. Suçlu ilk hamlede D.P. ileri rülmüştür. itibarını kırmaktadır. Artık bu kö konuşması ile radyoyu suiistimal letvekilliklerinin yarısmı kazana saymak, ne ortaya kirli çamaşır tasavvurundadırlar. Bilemedim. Kimse de dinlemiyor Daha tonra C B P . îl Merkezüıe gelenlerinden Hüseyin Kansız'dan tü adetlerden milleti kurtarmalı etmiştir. Biz inançlannı savunma cağını tabiî netice olarak görüyor. dökmek... bu işi yapmak için para vaadi al gelinmi» ve bir süre burada kaki, sorup öğrenemedim. Ama hanA.P. nin Konyadaki durumu hakyız. Açtığımız bu temiı yoldan na lan için partilere radyoyu verdik, dığım söylüyor. Tahkikat da bulan Gülek'e partinin örîünde birlgi Ama köylüler dıyorlar ki, «bu partinin böyle konuşacağı bel»ıl yürünüleceğinln bilinmesi ge fakat o şahsi müdafaasını yaptı. kında sonuç olarak söyliyebiliriz Hüseyinin Çanakkalede asker bir ken vatandaşlar tezahüratta buMaatteessüf radyo idarecileri de ki, A.P. bu tutumiyle şehrin kenar na bir gün, iki gün, üç gün daya li... reklr. Halâ kötü yollarda gitmekYugoslavyada vukua oğlu olduğunu gösteriyor. öte yan lunmuşlardır. Bundan sonra fayEfendim bu çarşamba pazarını aradan te israr edersek bu milletin hall onu susturup dışarıya çıkaramadı semtlerinden 15 20 bin oy alabi nabilirler partiler. Hele lir; ilçelerden de bir o kadar gele birkaç gün geçsin. Ortalık iyice yann anlatayım. Söyleyecek çok gelen bir trafik kazasın dan firar etmek istiyen bir erin tonla ve zaman zaman omıular ne olacak? Bu adamlar bunu hâlâ lar. Ben telefon ettim, fakat yetiesasen ağır olan bu suçuna gayet üzerinde şehri gezen Gülek'e dişey var. Gazetede yer yok. Suç düşünemiyorlar mı? Şunu iyi bil şemedim. Bu hareket düpedüz rad bilir. Neticede 2 milletvekili çıka bir kızışsın. O zaman sen gör ortalığı.. Bunlar eski kurtlar... Alış benlm mi? da iki Türk genci öldü. ağır baskii bir suç yüklemekte bu ğer partilere mensup vatandaşlar yoyu suiistimal edip fırsattan is rabilir. Hepsi bu kadar... sinler ki bir gü n gelecek kendileri derece fütursuz davranması aklın da büyük bir ilgi göstermlş ve şe Amanın az daha unntuyordum. Konyalı, gerici olmadığını bu se mış politikacılar. Söğmeden, kirli de bu hallerinden iğreneceklerdir. tifade ile yapılan bir rey avcılığıalacağı şey olmasa gerek. Er biz refine verilen yemekte Y.TJ». ll biri de yaralandı dır. Bölükbaşı gibi iyi tahsil gör çimlerde ispat etmek kararındadır. çamaşırlan kürsülere asmadan ya Halktaki ilgisizliği gören partililer, leri tanımaz. Zorla bineceği otomoSeçlmler tehlr edilmlyecek düşünmüşler taşınmışlar, bir yolu Baştaratı ı ıncı sahitedr Başkam Avukat Hüsamettin Atapamazlar.> Başkan Gür»el «Seçimlerin tehi müş bir adamın bu derece yanlış nu bulmuşlar. Insanoğlunun elin lan üç Türk gencinin bindikleri J bilin o uzun îstanbul yolculuğun beyli ve M.SP. ll Başkam Vehbi davranışlara düşmesi tuhaf oluBağımsız bir vatandaş da... Şu re uğramaıını veya yapılamaması Merzifonda CHP. yi C.H.Anadoluda ben hiç bağımsız vatan den ne kurtulur ki... llçelerin kala bir Volksvagen, 26 eylul 1961 salı da nasıl olsa.gündüzün bir kara Köksal d a hazır bulunmuştur. Bu nı icap ettirecek her hangi bir yor. Fakat insanlan insan yapan tahsil değil, karakter ve iyi ahlâk P. Genel Merkezi yıkmış daş görmemiştim. Bu bağımsız va balık pazar günlerini bulmuşlar. | günü akşamı, saat 19 sularında, Bel kola, bir devriyeye rastlıyacağını suretle Yuvarlak Masa Anlaşması hâdise çıkarsa hükümetin tutumu Açık hava toplantılarını o günle ı grad ile Zagrep arasında, tamirat elbette kestirmesi lâzımdı. Bu banın prensiplerine uyan bir hava ne olacaktır. şekllndeki bir soru tır. Bölükbaşının konuşmasını e Bastarafı 4 üncü sahifede tandaş da yeni icat oldu. Bu re getiriyorlar. Yarın partililerle i dolayısiyle yol kenannda bırakıl • kımdan muhabirimize telefon eden içersinde yemek yenmiş ve daha sefle dinledim. O bir defa oldu. yu da şu şekilde cevaplandınnışolarak listeye alınan kişi, aday bağımsız vatandaş da bize 27 lerin ne maksatla hareket etBir daha da yapacnazlar.» Mayıs sonrasının hediyelerin Bafraya gidiyoruz. Yann perşem mış bir kamyona çarpmıstır. Bu tikleri pekâlâ anlaşılmaktadır. An sonra açık hav a mitinginin yapıtır. «Olamaz ve çıkaramazlar. Ziyoklamasmdan iki gün öncesıne lacağı meydana gelinmiştir. be. Perşembe günü de Bafrada pa çarpma neticesinde, Volksvagende Mısırla münasebetlerimiz ra böyle bir hareket inkil&bımızı kadar psrtiye kayıtlı bile değil den birisi... Işte bu bağımsız cek bu husustaki cür'etlerine hayllk konusmayı CJÎ.P. ll Başkavatandaş da dedi ki: »Ne C. zar kurulur. însanoğlunun elinden bulunmakta olan üç Türk gencin ret etmemek de elden gelmemekBaşkan Gürsel, dış politika ile mi?. Kendisi 1957 yılına kadar ve demokrasimizi tehlikeyc düşüden Tankut Duatepe ile Ahmet Cekurtuluş yok. Köylü istediği karür. Böyle bir hareket memleket ilgili olarak Mısırla olan münase C.K.M.P. daha sonra da D.P. saf H. P., ne A.P, ne öteki partiler tedir. Çünkü dâva Ağır Cezadadır nı Alâeddin Kırtıloğlu yapmış vc dar kaçsın, gelmesin, o ona kendi mal Giray hemen ölmüş, Pamir ve bu muhterem heyetin hükmüne «Erzincanlılan refah içersinde gör te binlerce kişinin kanının dökül betlerimizin kesilm«si konusunda lannda çalışmış. Ancak yoklama Yuvarlak Masaya riayet etmiyeÇaylak adlı üçüncü gencin sağ kcceklerdir. Alışmış...» dedi.. «Alış ni dinletmenin bir yolunu bulu lu kınlmıştır. da «unları aöylemiştir: takaddüm ederek etrafa direktif mek en büyük gayemizdir. Nitemesine tebep olur. Bunu muhtelif dan iki gün önce Gümüş Hacıköy yülannda mışlar... Şimdi, bugünlerde belki yor. Bulacak. «Dağ Musaya gel«Efendim, biz yeni Suriye hükü ilçeainde partiye kaydolmuş ve veıilelerle partl liderlerine tekrar Kaza, karşıdan gelen arabaların, vermek ve tehditkâr ihtarlar sa kim CH.P. muhalefet metini tanıyınca Mısır bizimle te j adsylığını koymus. Halkçılar uzun meydanlarda söyliyemiyorlar, açık mezse, Musa dağa gider» derler. farlannı, lüzumundan fazla açma vurmak aynca bir suç teşkil et milletin hizmetinde olduğunu is^ • • • • • • • • • « maslarını kasti. Zaten kendileriyle yıllar yılmadan çalışan Merzifon açık konuşamıyorlar... Gizli gizli, • • • • • • • • • •V pat etmiş bir partidir» demlştir. lan dolayısiyle Volksvagendeki mektedir. Daha sonra alkışlar arasında mühim bir münasebetimiz de yok da D.P. kalesini dıştan fethettikle el altından 1957 de ne söylenmiş M.B.K., C.K.M.P. idare yolculann kamyonu görememesin• KOTA SlRA 102 • Sabıkslı bahriye erlnln yenl se, bugün yarın hepsini söyliyekürsüye gelen Kasım Gülek, «Rüz den ileri gelmistir. marifetleri «> Tahsiıi olanlann • tu. Esasen bizim için önemli olan rini fakat onların bazı adamlariy cekler... Din" mi, istismar edecekcileri ile bir görüşme Çanakkale 3 (Telefonla) Arka gârları sert, insanları mert aziz • Telr M 57 97 • husus, komsulanmızla iyi temas le CJIJ». kaleaini »on dakikada ler. Devrimler mi, ne devrimi? daşımız Mazhar Kunt'u ve eşini Erzincanlılar» diyerek söze başlaî ile temas etmelen £ lar kurabilmektir. Varsın Mııır içten yıktıklarını göylüyorlar. Devrimler, Yuvarlak Masa, her yaptı Mısır sefareti mensuplan kaçıran sabıkalı deniz eri Hilmi mış ve C H P . nin buğday istihsa4> ÎL 9051/5460 • bizimle münasebetlerinl kesiverDoluel'in adaylıktan uzaklaştı sey unutulaeak..» •in.» Mutlu'nun dün yeni marifetleri lini arttırmak için çahşacağını ve «»•••••••••••••••••OO«K» Baftarafı ı inci Mhlfede nlmasmdan sonra birçok C.H.P. 1 1 bir İki güne kadar ortaya çıkmıştır. Çanakkalede bir süratle Doğunun kalkınmasını ger »•r» Milll Birlik Komitesine dâAdalet Partisine geçmiş, birçoğu siyasi partinin himayesinde sene çekleştireceğini belirtmiş, «Erzin•et edllmis, ancak Bölükbaşı Mllda oyunu hiç bir partiye vermiyegidiyorlar Kadık'öy frra Menmrlu^u 1! Birlik Komltesi ile genel idare lerce ortalığı kasıp kavuran bazı canın en büyük ihtiyacı olan su Arhk, Otu yaparken çamaceğini söylüyor. Halkın infialinden kabadayılann direktifleri ve teşmeselesidir. Fırattan istifade edi Baştaratı I inci G. Menkul mallann açık kurulunun temas edebileceğini içekinen CJI.P. milletvekili adayşıra tazyik etmek için var leri sürerek bu dâvete icabet et bula hareket edeceklerdir. Kahire vikleriyle hareket ettiği muhakkak lerek Erzincanlılara bir baraj ka ları propagandaya baslanalıdan be artırma ilânı addedilen bu bedbaht erin eşyası kuvvetinizle ütünün Ozeri960/1062 lx. »y. memiştir. Bunun üzerine Komite deki Türk Büyük Ekiliğinde 39 ki dün tetkik edildigi zaman bir çok zandırmak en büyük gayemizdir» ri buraya gelip konu?ma yapama. demiştir. Gülek daha sonra C.H.P. Kadıkfiy Birtnci Sulh Hukuk Mah Genel Sekreter ile üyeleri davet şi çalışmaktadır. ne basmamza luzürn kalmışlar. Partilerin adaylara karsı Diğer taraftan Kahirenln Ankara kumaş ve elbiseler çıktığı hayretle nin tecrübeli bir parti olduğunu kötü davranmasmdan ve taşkınhk kemesl O. Menkul Satıs Memurlu etmistir. mamıştır... görülmüştür. Büyük Elçisi, yarın tstanbula give geniş dış yardımlardan kolayyapmasmdan korkmaktadırlar. Do. gundan: . Uler Komltede Kadıkoy Blrlnci S. Hukuk Mahk*decek ve muhtemelen iki üç gün Poliı, tahkikatı derinleştirince ca faydalanacağını ve bu yardımFYansız THOMSON ütüleIUPI kendi üzüntüsünü bir yana mealnln 31.5.9« T. 10«J/373 myılı C.K.MJ. Genel Sekreteri Abdül sonra Mısıra hareket edecektir.Mı mesele aydınlanmış ve bu kumaşlann plân içerisinde deferlendiriri, gayet rahat ve elinizi bırakarak partili arkadaşlannı ya llâmiyle şuyuan izalesi nmnınd» s» hak Kemal Yörük ile genel idare sır Büyük Elçiliğinin Ankaradaki lann bir müddet evvel Çanakkale leceğini söylemiştir. tıştırmaya çalışıyor. Kendisi cBen tılmasına karar vertlml» bulunan kurulundan Mustafa Kepir ve Nu personeli ise bir iki güne kadar çarşısında soyulan bir dükkândan yormadan hafif bir tazyikKasım Gülek, 40 dakika füren partinin bir neferiyim, mücadelem Mrhmut ve Fatma Seniha PekgBziln rettin Ardıçoğlu saat 14.45 te Koşehrimiıi terkedecekleıdir. çahndığı anlaşılmıştır. Dükkânı so konuşmasında seçimlerde hile olle ütüler... mevkl içi n değil, madem ki parti hlssedar bulunduklan Kadıkoy Züh mlteye gelmişler ve iki saatlik bir yan hırsız o zamandanberi ele gesokatında görüşme yapmıslardır. Bölükbasımıyacağını anlatmış ve «Koalismerkezi bizi liste dı?ı bıraktı, bu tflpaç» Mh. Tevfikbey çirilememişti. kâin vc tapunun 272 ada, 88 parselde yon kabineleri kurmak bizde zor bizim çalısmalanmıza engel ola. kayıth (!) kapı No. lu ve «12.S0 M2 nın radyo konuşmaıının mevzuuTeni blr tahkikat Aksal, «Yoksulluğu bu bir iştir. Hattâ üç Hşi bir araya maz> diyor. Fakat, partilileri he. mlktartı G. Menkutfln tamamı J0M bahis edildigi bu toplantı sonunda öte yandan Çanakkale zabıtası gelip ortaklık dahi kuramazlar nüz yatıştırmış ve ikna etmiş de sayılı Icra ve îf. Kanunu hüküm C.K.M.P. liler gazetecilerle konusyurdun sınırlanndan geçen geceki müessif kaçırma teÇoğunlukla iktidara gelen bir par maktan kaçınmışlar ve Nurettin leri daireslnde satılacaktır. gil. dışarıya atacağız» dedi şebbüsü ile ilgili görülen bir şahıs ti herşeyden evvel sağlam ve işG. Menklfln lm»r Duramu: tstan Ardıçoğlu gazetecilerin BölflkbaMüşahadelerimize göre Genel hakkında tahkikata başlamjş bu. bul Belediye«l Imar Md. nfln doeya sının konuşmalarını tasvip ediyor Merkezin teşkilâtına danısmadan Bastarafı 1 inci sahifede lunmaktadır. Bahis konusu şahıs, bilir bir hükümet kurmalıdır. Bu«rasında bulunan 10 2.961 T. 633 No. lu musunuz? sorusuna: «Bölükbaşı yol hakkında izahat rermiş ve CH «Çamur» namile maruf bir garaj nun İçin tecrübeli bir partiyi ikaday listesinde yaptığı değisiklik Imar harltasına gBre eivan gibi partinin Amasyada fazla milletve ayrık nlzam mşaata müsaittir. G. partiyi temsil eden tek şahıstır» P. seçim beyannameaine temas e • müsteciridir. Bu adam evvelki gün tidara getirmek faydalı olacaktır. killiği kazanma şansını baltala Mfnkule ehli vukuf tarafından cevabını vermiş ve: «O halde sizln derek, «Cumhuriyet Halk Partisi, arkadaşımız Mazhar Kunt'la eşinı Bu parti de ancak C.H.P. dir. Aymıştır. Artık kendisi bağ içinde, 95.000 Hra kıymet takdir edil sözünüz yok muTv» şeklindeki so ya söz vermez, veyahut verdiği kaçıran eri büyük bir cesaretle nca iç politikada hatalar yapılaruyu da: «Nasıl tefsir ederseniz e sözü mutlaka tutar, Çünkü, biz, tevkif eden jandarma erini bula bilir. Ama dış politikada hatalar bağları dağ içinde olan Merzifon miştir. G. Menkulun hall h t s r vasıflan: deb.ilirsiniz» diyerek cevaplandır sözlerini tutmıyanlann, milletin rak, iddiaya göre şahit huzurunda pahahya malolur» diyerek konuş da, Halk Partisi bağa mı konar nazarında ne hale geldiklerini gör kendisine şu mealde sözler söyle masma sou venniştir. yoksa dağa mı, onu geçimler gös Mczkur G. Menkul Kalamış'ta vapur tnıştır. iskelesinin karşısındaki Tevfikpaşa Bölükbaşı nasıl hareket etmistiT dük» demiş ve sözlerine şu şekil miştir: tbrahim KÖZ terecek. ückağında 8 kapı No. lu k&rgir ev « Senin işin mi yok? Ne diye Osman Bölükbaşı dünkü konu» de devam etmiştir: bahçeslnm arka taraflnda ve bahçe« Çetin ve ızbraph bir hürri • böyle şeylere karışırsın, zavallı Istanbulda, 3 A. P. Ü dadpn müfreı 88 sayılı pırsel olup orta maıını^ daha önce de radyoda Paris basın ataşemiz ytrlnde yenl inşa edllmekte bulu teype aldırmamış, seansa başlama yet mücadelesinden geliyoruz. Bu erin başım yakarıın. Bu işi tertip r.an iki katı tutla beden ve dahilt dan on dakika evvel radyoevine mücadeleyi büyük milletimizln ce edenler elbette senin kadar düşüngeri çağınldı ha mahkemece tevkif gıvaeız. zemin Baştaratı 1 inci sahifede taksimat duvarlan blrinci kat ta gelerek konuşmasını yapmıştır. Bu saret ve azmi sayesinde başanya müşlerdir. Bana bak, aklını başına kat dösemesi beton edildi.. Tuncah, Beyrut Habcrler Bürosu vanlan beton ve balkon dBşemeli akşamki konusmayı da teype ver ulastırdık. Şlmdi, hürriyet mücade topla, bir daha böyle işlere burnu Baatarafı l İnei sahifede Müdürlüğüne naklen tayin edilmiş ve birinci katm tavanı. dösemesi miy^n Bölükbaşı yann Konyaya lesinden de büyük bir mücadele nu sokma!> Jandarma eri hâdiseyi derhal za kut, pazar günü YalovadaM A.P. ve müdür muavini Mustafa Dayan beton kalıplan yapılmış ve zemln gideceğinden, yarınki konuşması nin eşiğindeyiz. Bu mücadelemiz, topyekun kalkınma ve vok.«ulluğu gan ise geriye çağmlmıştır. katın bir kısım pencereleri, dogT3 nı teype okumak için bugün rad bu memleketin sınırlanndan dışa bıtaya bildirmiş ve bunun üzerine toplantısında dini siyasete ilet eşahitler dinlenmlş «Çamur» ismiyle dici bir konuşma yapmış ve SavDiğer taraftan Paris basın ataşe ması ve kasalan takılmış natamam yoevine gitmiştir. Bilindiği gibi ELEKTRİK ÜTÜLERİ İLE tanınan adam hakkında tahkikat cılıkça hakkında takibata girişilsi Aydemir Balkan da geriye çağı insaat olup halen tatil edilmiî bu Yüksek Seçim Kurulunun seçim rıya atma mücadelesidir. Bu mücadele azmin de ötesinde namuslu açılmıştır. iki misli süratle yorulmadan ütUleyebilirsiniz rılmış bulunmaktadır. Her üç alunduğu. lnaaatın 150 M2 arsa dahl kanununa muvazi olarak verdiği miştir. insan ister, bllgl ve teerübe ister. Kmnfv k ı r U r u l ı n n Ultlflert taşeye de uçak biletleri pönderil linde yapılmakta, imar planında karara göre parti temsilcilerinin Emniyet... Kolaylık... Sağlamhk... Hikmet Mankut, evvelki gün ö r Tevfikpaşa •okağına bagianan gayCHP. si, Iktidarda ve muhalefette istendi miştir. fi Idare Kumandanhğı tarafmdan rimenkuliln «ol tarafından geçecek konuşmalannı daha önceden rad uzun yıllar edindlği tecrübeler ve Haber aldıgımıza göre Çanakka nezaret altına almıp bilâhare tevM E R K E Z IŞIK İ T H A L  T 9 ntetre ftnar yolu açılacagı anlasıl yo idaresine verme meeburiyeti bu tecrübelerden daha evvel aldı le Valiligl, pazar gecesi arkadaşı< • » • • • • •• • •• • • • • » • maktadır. ğı derslerle bu seçimlerdt büyük mız Mazhar Kunt ve eşini kaçıran kif edilen A.P. senatör adayı GülBankalar, Okçu Musa Cad. 80/1 Tel: 44 83 66 Telg: IŞIK MERKEZ yoktur. Satısın yapılacagı yer gttn ve Türk milletinin huzuruna çıkmak deniz eri Hilmi Mutlu'yu büyük hiz Mankut'un kocasıdır. toplantuı saat 1.11.961 çarsamba günü saat Diğer taraftan MI11Î Birlik Ko tadır. Biz, CHP. olarak mijletimi bir maharet ve cesaretle yakala 2 AJ». li hakkında tahkikat acıldı İL 9055/5476 1112 aramnda Kadıköy tcra Dairesi zin hizmetine hazmz.» Antalya, 3 (Telefonla) Seçim mağa muvaffak olan Jandarma salonunda vapılacak birinci açık mitesi bugün saat 14 ten 14.30 a »••••••»•••••»••»•••••••• »» Aksal; daha sonra köy kalkın Halit Sanoğlu ile Nahiye Müdürü propagandası maksadiyle Ferik ilartırmada tellâl tarafından üç defa kadar kısa bir toplantı yapmıştır. Bugün Suareden itibaren masmdan bahsederek, nfifusumu • îsmet Tan ve orman korucusunun çesinin Giriş köyüne giden A.P. aKonnşma çogaltılıyor bafınldıktan sonra en çok artırana LÂLE SİNEMASINDA ihale edilir. Ancak bu artırmada Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks) zun üçte ikisini teskil eden köylü aynı zamanda nakden taltiflerini daylanm karşılamağa çıkanlardan gayrlmenkulün muhammen kıymeti C.K.M.P. Genel Başkam Osman müzün halen 20 nci yüzyılın • ni de îçişleri bakanlığına teklif et Ünal Karcı ve Halit Yılmaz adın Havacılık âleminin heyecan dolu nin % 75 Ini bulması sarttır. Böyle Bölükbaşınm dün akşam Türkiye metlerinden faydalanamadıgını i miştir. muazzam şaheseri... da 2 kişi gösteri için silâhla havabir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde fade etmU ve: «Gerçek bir kalkın• ya ateş ettiklerinden yakalanarak GOrfel ne dlyort en çok arbranın taahhüdü baki kal radyolarından yapmış olduğu ko mayı arzu ediyorsak, köylerimlzi KÖR UÇUŞ (Orijinal) FRANSIZ • mak «artiyle artırma on gün daha nuşma banda alınmıştır. Bu ko vc köylümüzü kalkındırmağa mec t*mir S (Telefonla) Bugün haklarında tahkikata başlanmıştır. «Zero Hour» temdlt edllecek ve onuncu gün olan nusma CK.MJ. \ gazet*ciler ile yaptığı görüsmede, yapacağı a DANA ANDREWS 12.11.961 cumartesl günü saat 1112 çık ve kapalı seçim propagandaıı buruz» demiş ve sözlerine su şeDevlet ve Hükümet Başfcım CeİL9058/5459 de vapılacak artırma sonunda tellâl konuşmalannda toplantıda bulu kilde son vermiştir: mal Gürsel'e arkadaşımız Mazhar '• • • • • • • • » » • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • $ tarafırnjan Oç defa bagınldıktan son « Ihtilalden normal r«jime ge Kunt ve eşfain kaçmlması ile Bastarafı 3 üncü sahifede ra gayrimenkul en çok artırana İhale nanlara dinletilecektir. çlyoruz. Bu büyük bir merhaledir. ^•••••••* « • • • • • • ••••••< ••••••••••••••g Diğer taraftan Osman Bölükbaşı Bu husus siyaıl tarihimlzde başlı ilgili bir sual sorulmus ve şu ce nn bile kösteklediler. Ama yine edilir. vap alımnıştır: Bugün çarşamba tenzilâtlı de «Ben bunu isterim» diyenler olIsbn gayrimenkalfm açık artınna mn bu kontışması bastınltralc bö başına bir yer işgal «decektir. Bu halk günü S Çanakkale'de bir gazeteci maz mı? Olur. Ne yapalım. Ko sartnamesi 5.10.981 tarihinden itiba tün teşkilâta dağıtılmaya baçlan geçişin sarşmtısız olman için meSaat 18 de ve 21.15 te + ren 990/1062 izaleyi çuyu dosyasfyle mışjır. denl re seviyeli blr şckllde hara bir er tarafından kaçınlmak isten istesin. Her yıkılan Idarenin hasKAÇIRMAYINIZ • KadıkOy Icra Daireslnde herkesln Bölükbası Konyada komısaesk retlileri vardır. Onların millete ket etmeğe mecburuz. Biz, CHP. miş, ne dersinizî Biletler: ATLAS sineması ve j gorebilmelert için açıktır. Artırmaya C Bu adamm dell olması lâ vermedikleri hürriyet havasını ihAnkara, 3 (CumhuriyetTeleks) olarak liyast huzuru t«mln için bü 1 Sigortahlanmızm bir yıllık ihtiyacı bulunan Varis çorapi?tirak için gayriınenkulün muham C.K.M.P. Genel Başkam Osman tün samimiyetimlz re gayretimiz zım. B^n başka hiçbir sebep bula tllâl onlâVa dahi verdi. Bunu isteSpor Sergi Sarayında X ları, dizlik ve bileklikler teklif alma suretiyle ihale edilecektir. Tel: 48 79 49 • men kıymetinin % 7.5 nispetinde pey Bölükbaşı yann beraberinde genel le çahşacağız.» madım. Esaslı tahkikat yapılıyor. miyenlerin nasıl tezada düştükle2 Bu işe ait Fennî ve îdari şartnameler hergün mesai saatHer semte otobüs temin J akçası veya millt bir bankanm te idare kurulu üyeleri ile basın men leri dahilinde Komisyonda görülebilir. CHP. genel sekreteri Aksal, De Eğer söylendiği gibi eski D. P. rini kendileri dahi farkedemiyecek minat mektubunu tevdi etmek sartedilmiştir. ^ tır GOnOnde nrtırmaya iştlrak eden supları olduğu halde Konyaya ginizli mitinginin hitama ermesin • 'adamlanma ro!ü varsa, bu çokkadar hırslı iseler biz ne yapa3 Ihaleye iştirak edebilmek için Müdürlüğümüz veznesine İL9064/5469 • ler artırma şartnamesini ve dosya decektir. Bölükbaşı burada Uk se den sonra refak»tindekilerle bir üzücü ve kötü bir şeydir. Bunlar lıffl? Allah islâh etsin! 3000. Tl. hk teminat yatınlması lâzımdır. ^ • • • • • » » • • » d mevcut tapu kayıt, çap ve imar çim konuşmasını yapacaktır. • • • • • ••• • •^ elbetteki eezalannı görürler likte Burdura hareket etmiştir. B. FELEK 4 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfin numunelerle KAYIP Edebiyat rakülteslnden durumunu ve bütön Iflzomlu evrakbırlikte. Müdürlüğümüzün bulunduğu Beyoğlu Balıkpazan lan okumuş ve bunları tamamen aldığım »ebekemi kaybetUm. Hüküm IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllMIIIIIIIIIIIIIH • Mallı Han Kat 4 deki Satmalma Komisyonuna 18.10.1961 çark«bul etmiş ad ve itibar olunurlar. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfiınnmıııııifiııifiııııııiMiııııııııııııııaıılıııııııılıııııııııııııııııııııııı (üzdür. şamba günü saat 17.00 ye kadar verilmesi lâzımdır. 44S8 Saflye Menger Ipotek sahibl alacaklılarla irtifak P AT T İ 393 Cumhurlyet 5448 5 Posta ile iadeli Taahhütlü olarak belirli gün ve saatte hakkı sahlplerinln ve nair alâkalıbulunacak şekilde gönderilebilir. Ancak vâki gecikmeler kabul lann işbu ilSn tarihinden ttibaren on gün içinde evrakı müsbiteleriyle edilmez. DOĞU ALMANYA birHMe 9«0/1062 izaleyi snyn dosya 6 Kurumumuz Artırma Eksiltme îhale Kanununa tâbi numarasiyle satıs memurluğuna müEk Kotasından oUnadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapracaat etmelert lâzımdır. Aksl takmakta serbe?ttir. dirde haklan tapu sicilli ile »abit (Basın: 7897) . 5466 olmadıkça satıs bedelinln paylastınlmasmdan hariç bırakılicaklardır. Proforma faturası için Gayrimentoıl kendirtne Ihale edilen Müracaat: kbnse ihale bedeltai derhal veya A. ZAMBOĞLU Tel: 22 41 16 verilen mühlet lçinde ödeınesl çartİL9061/5462 tır. Aksi halde ihale feshedileeek kendisinden ewel en çok artıran KAYIP POtürge Nttfas Memur arzetmis olduğu bedelle almafa razı 45 kişilik orijinal karoserili İtalyan 750 Kg. lık 3 tekerlugundan aldığım hüviyet cüzdanımı olnrsa ona *lmaz veya bulunmazsa Japon otobüsü vfe hemoı yedi gün müddetle artırmaya lekli kamyonet, motosiklet kaybettim. HükttmsOıdür. çıkanlarak en çok artırana ihale kamyonetleri Hacı Karaman ve yedekleri edilir, iki ihale arasındaki fark ve Cumhuriyet 5468 «ececek günler için % 5 den hesap Teşhir yerimizden temin edilebilir. edlecek falz ve sair zarar ve mas',$•••••< İPÖTEKLE ?•••••'> raflar aynca hakme hacet kalmaksızın t 350,000 500,000 • tahsil llk ahcıdan memuriyetimizce olrnur. X LİRA ARANIYOR. • Taliplerin ve daha fazla bilgi Bankalar Cad. 56 İstanbul Tel: 49 14 88 48 19 33 • Yüzde 50 kâr garanti edilir. • edtomek istiyenlerln satış memuru • Tel: 71 69 76 J Kadıköy lcra Memuru Ismail YılİL 9066/5472 • Cumhuriyet 5473 • maz'a müracaatları ilân olunur. <•••••«•••••»•••»»»»•»» (Basın 787» S467) 'iiıııuHiıınnııııın ••••nnııııııııııııiHtıııı«ııılMnı»tnnııı»»ttifi>ıı Gürsel: «Bö ükboşı radyoyu suüstsma! etmiştir» dedi f Zeytinoğlu, Gümüşpaladan zabıt ve vesikalan talep etti Karadenizde halkın ilgisizliği B.R.N.O. FnrıiHİaki Her y«r bombosksn, ba|ka y«r Tirk pavyonu en çok larde miting meydanlannda söyl«vciler sinek avlarlarkcn, bu Çarşamba ilçesi bugün, bu Çarziyaret edilen yer oldu M B K dün bir açıklama yaptı FRANSIZ THOMSON İ Spor ve Sergî • Sarayında | WSSffRuL4Cı i BUZ REVUSU Kolay kahramanlık Işçi Sigortaiarı Kurumu İstanbul Sahnalma Müdürlüğünden: AKORDEON ISUZU ISO SAFİR ÛENEL TİCARET T.fl.S. t
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle