16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HCİ IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CUMHURÎYET 4 Ekim 19(il Kaybettiğimiz Millî Değerler Nihat Reşat Belger Hekimlik Hayatı Yaıan: Reşat Ekrem KOÇU Pazartesi günü toprağa tevdi ettiğimiz Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, hiç tereddüt etmiyelim: «Büyük adara» dı. Bir Arap filozofu, «üç çeşit insan vardır; her zaman, her yerde lâzım «gıda gibi insan», yerinde, zamanında lâzım «devâ gibi insan», Allahın bizi şerlerinden korumasmı dilediğimiz her zaman, her yerde bulunan «illet gibi insan» diyor. Prof. Dr. N. R. Belger devâ gi. bi insandı. Bu insanlar nâdir ve güç yetisirler, büyük işler basarır lar. IIIIMIIIIIIIIIMIIIIIUIHIMII TETKİKLER HEl Fakat o sıralarda Cem d« vali olarak Konya'da gö revli bulunuyor. du. Üstelik, çifte portrede gördüğümüz genç çehre Cera'in sonradan Avrupada yapılm;ş eskislerine benzememekte, şehzadenin tariflerine de pek uymamaktadır. ölellikle burun çizgileri Osmanlı tipinden apayrıdır. Cetn'i görenler sol gözünün şehlâ olduğunu söyl« mişlerdir. Portrede yalnız bu husus açıkca belirtilmiştir. Buna dayanarak kesin bir yargıya varmak doğru olur mu? Babinger tereddüt ediyor. Zaten onu kararsızlığa sürükliyen daha başka noktalar da var. Onbeşinci yüzyılda moda olduğu üzere karşılıklı portrelerin yüz yüze tam profilden çizil memiş bulunması, modeller aras» daki boy oranının resim tekniğine aykırı kaçması, tablonun çözülemiyen sırlarıdır. Babinger, daha ziyade iki ihtimal üzerinde duruyor: Fatih, ya çok sevdiği oğlu M NAUNA ^ v 1 MİH1NA ^ Kapıcı, bn bjUıratına, çocuklok çaglannı anlatmakla başlar. Kitabm bn ilk knmında, çoonk, anne»inln, kSf« penooretd »vapurdan iner inmez de yanıma bir zâbit gelerek: Siıi kuman nünde çorap sökükleri diktiğini, çorap yamadıjını anlatırken dan Paşanın emri ile tevkif ediyo şöyle der: «Annem, pencere Snündeki sedirde otnrmuş, bir iepet bir daha bu konu ile ilgileneceğini Profesör pek ilginç ve düşündürürum!... dedi. Limandan hapishadolusu deligin etrafına çorap Srmekle meşgnldflj» akhma getirmezdim. Klâsik Doğu cü noktalara dokunuyor. Broşürneye görtürüldüm ve bir odaya Bucünlerde olnp blten islere bakıyornm da hep deligin etrave Batı dillerinin, ayrıca geniş bir deki ifade metodunu izlemeksizin kapatıldım. Sebep? Suçum nedir? fına çorap ören o kapıcının annesini hatırlıyorum. GSrünen hep tarih kültürünün kendine sağladı kendi anlayışıma göre bunları ömeçhul!. Ardından yeni bir emir onlardır: bir takım deliklerin et rafına hanl banl çorap Ormekle • • | ı imkânlar sayesinde (Fatih Meh zetlemiye çalışayım! geldi: Beyruttan karayolu ile Ermeşgnl insanlar. Fatih'i nasıl bilirsiniz? Yirmibiı zuruma götürülecektim!..» İ.E.T.T., Kurtuluş troleybüs met ve zamanı) yazarı bütün kaySeçim propagandaaı faaliyeti, dftne kadar mecb.nl. belki yaZavalh genç doktor sebep, auç nakları yıllarca derinlemesine eleş yaşında tstanbul'u alan, bir kıhç hattının projelerini nn da Syle kalmaıı mukadder, ama yanmn meşhnrn, yannın araya dursun.. Bir greve iştirak tirmiş, gereği gibi değerlendirmiş vuruşu ile Ortaçağa son veren bu tamamlıvor kahramanı olmak emeliyle ortaya stılmif kinkseleri raeydanlara ada| ona «âsi, muzır genç» damgasımn değil mi ıdi? fstanbul'un beşyü büyük komutan ve devlet dökmüstür. züncü fetih yılında yayınlanan ki mının gerçek yüz çizgüeri nasıldı? Î.E.T.T. îdaresi. Istanbul halkıvurulması içi n kâfi gelmiştir. Her kafadan bir ses çıkmakta. Bu müstakbel kahramao nam Bunu bilmiyecek ne var? di| O devirde Beyruttan karayolu nın taşınması ile ilgili çalışmala tap aydın batı çevrelerinde derhal zetlerinin her biri bir sey sSylflyor, bir şeyler vaadediyor, beldikkati çekmis, kısa zamanda yeceksiniz. Bellini'nin National I ile Erzurum, bir gencin kahredil nna devam etmektedir. ki kendi söylediklerine kendileri de lnanıyor. portresini hatırlarEdirnekapıya dösenmekte olan Türkçeden gayri bütün medenî dil Gallery'deki i mesi, yok edilmesi demektir. NiKendi söylediklerine kendi inamnak çok güsel aey. Inandıfitroleybüs hattının bitirilmesine ça lere çevrilmisti. Artık yorucu a ıın, Fatih ne mene bir kişi imiş Çagdaş Türk tabâbetinin pek • hat Reşat, Beyruttan Kıbrısa, ora nı lnana lnana yapabilmek, hiç değilse yapmaga ealışma* »aranlarsın. Unlü ttalyan sanatçısını j dan da Fransaya, Parise kaçtı. Ve hşıhrken. Kurtulus hattınin pro raştırmalara paydos deyip bir köseçkin bir simasi, seçkin devlet tiyle. getirtip, yobazlann İeleri tamamlanmaktadır. Kurtu şeye yaslanmak Profesörün hakkı Venedikten adamı, diplomat Prof. Dr. Nihat j kahır yüzünden lutuf tecelli etti. homurtusuna kulak asmıyarak Ama vaidlerin çoğu, ne yazık kl, on sene sonra üzerine talustaki tramvav hatlarının sökül sayılmaz mı idi? Reşat Belger 7 şubat 1882 de U s . i Şovle ki, Paris Tıb Fakültesine gi rlhin perdesi inen belâlı devrin kopye edllmis köhne malUndır. Fakat yanılmışım. Bir kaç hafta yağlıboya kendi resmini yaptıran mesi. trafik sıkıntısı göz önünde küdarda Pasalimanında doğdu. I derek o devri n en namlı hocalaBir karanhk devrin uçnrsnz sahneleri üzerine perde inmetutularak yaz mevsimine bırakıla önce elime geçen iki yeni büdiri ilk aydın Osmanlı hükümdarı FaDevlet Şurası Temyız Mahkemesi ı rından birkaçının derslerini dinden evvel kendi gözlerine perde indiği için etrafı gormekten aciz sini gördüğüm zaman hem Babin tih değil rni idi? leyınce, başını elleri içine dldı ve eaktır. Reisi Reşat Beyin oğludur. Pek kalan baıı kişiler, sözlerinin nereye varacağını düşünmeden lleDoğrusu, Babinger'i okuyuncıya ger'in aynı konu üzerindeki çalışküçük yaşta iken okuma yazmayı • üjündü, karar verdi: «Ben rtaha rt geri konnsorken, bn kadar hafııa yoksnnlnğuna İnsan hayret malanna bıkmadan devam ettiği değin ben de böyle düşünürdüm. • ckumalıyım!» k Hemen Paııs Sıhhî murakabe ekiplerinin evde öğrendi, ve henüz 7 yaşında, ediyor, hattfi acıyor. Hafıza ve şnur yoksunlufu. LSfın nihayet ni biraz hayretle öğrendim; Meğer gerçeğe tıpatıp uygun de ] Mustafa'nın ölümü üzerine, hatıakran ve emsâli ilk okula girer fıp Fakültesine yazıldı. «Assistanfaaliveti fiiliyata dayandıfını da gsıetel erde okudunnı. Arkadaşımız hem de, bu vesile ile, tarih deni ğilmiş bu düşünce. 1916 yıhndan rasını yaşatmak amacıyla, şehzace Publique» diye bir kurum varken o, Paşakapısı Askerî RüştiyeBelediye sıhhî murakabe ekiple len bilim dalının ne kadar derin beri National Gallery'de bulunan denin daha önce yapılmış bir porMazhar Knnt'un başına gelenler, bu harekete cür'et edenlerin sine girdi. Dcrt sene sonra da, 11 dı, Tıp Fakültesi ile sıkı işbirliği ri, eylul avmda şehirde yaptıklan lere inilse medeniyete o nispette Fatih portresi her ne kadar Belli tresini kendininkinin karsısına kop her yeydan evvel hafızadan yana son dereee fakir oldnklarını yasında, parlak bir giriş imtihanı yapıyordu, o açtığı müsabaka imti kontrollarda 5 lokanta, 1 işkembeışık salan bitmez tükemınez bir ha ni'nin fırçasından çıkma ise de, ye ettirmiştir, ya da, her ne kagösteriyor. kazanarak Askeri Tıbbiye îdadi hanlarını kazanan gençlere, diyar cl," 1 fırın ve 1 salam imalâth?nezine olduğunu bir daha gördüm. yüzyıllar boyunca bu resim üze dar burun Osmanlı burnuna benHilâ aynı teraneyl dinler gibiyiz. Hafııa! beser nlsyanla magaripleri ile fakir gençlere fskülsine devama başladı, orada üç. se sinin sıhhî noksanhklarından do!aProfesörün yeni yaymları, biri rinden (tamir maksadı ile olacak) zemese de, tablodaki delikanh luldfir teranesini. ne okudu, Mektebi Tıbbiyei Şâhâ : t e d e t a h s l l e devam imkânını sağ yı faaliyetlerine son vermiştir. ttalyanca, biri de Almanca olarak bir çok fırçalar daha geçtiği için Cem Sultandıç. Çorap örmek Istiyenlere sunu anlatmak lcabeder ki, Brmeğe neye geçti, ve 1901 de, 19 yaşında , h > r ° r d u N l h a * Reşat bu imtihanı broçür halindedir ttalyanca bro eser sanat gücü yönünden epeyce Çifte portre gerçekten Bellini'Bir genc kadtn întihara k a z a n d l ; v e b u y e n i t a h s i l yeltendikleri çorap, Andre Dahl'in anlattığı blr sepet dolusu deyüzbaaı rütbesi ile doktor diploma i devreîürde 17. yüzyıl sonlarına doğru hırpalanmii, raodele benzerlik de nin fırçasından mı çıkmıştır, yoklikten ibarettir, çok eski püskü, yırtık pırtıktır, dlkl» tutmaı tesebbüs etti tam on yıl sürdü; bir yandan ıı aldı. tstanbula gelen Francesco Scarel recesi de şüpheli bir hal almıştır. sa aynı okuldan bir başka sanatçı yama tutmaz. Bn çorabı örmeğe muvaffak olsalar blle, Işl bltlrTıbbiyei Şahâne'nin Uk iki yıh. i F a k u I t e 6 °ur yandan Parisin en Cihangirde oturan Meral isimll la adlı bir îtalyanın burada çizdi National Gallery film lâboratuva ya mı aittir? Bu konuda söz söyledikleri gün, çorabı ancak kendi baslanna giyeeeklerdlr. nı naıt ikinoiai. .on dört yılmı da I b u y u k "«tahaneleri Türk dokto bir genç kadm. dün gece odasında ği ve bir albüm halinde o zaman rında yapılan röntgen incelemeleri mek yetkisini kendinde bulamıyan Hamdl VAROÖLÜ sınıf birincisi olarak bitirmisti. * r u n a me »l*SJnde geniş bir uiuk barmn bir halde bulunmujMır ilk k , ( l k i n c j viyana bozgunu sırala sonunda gerçek böylece ortaya tarihci profesör, ilgili sanat uzO »ırada Gülhânede bir hasta I a ç t l I t l m a t l a r " « . sevgilerini, tak yardım hastahanesine yatırılan i r ] n d a ) A v u s t u r y a tmparatoru Bi çıkmıştır. Bu müzedeki Fatih port manlarım konuşmıya çağırmaktahant tesis edilmis, Dr. Rider ve i d l r l e n m kazandığı hocaları yalnız genç kadın tedavi altına ülınmıs rinci Leopold'a sunduğu on iki re resinin ancak kavuk ve sarık kıs dır. Dr. Dyke adında iki Alman Pro 1 F r a n s a n l n degil, dünya tıp âlemi tır. sim izah edilmektedir. Profesör mını belirten yağhboyalar BelliYapılan tahkikat sonucunda, Meen büyük feıörün idaresinde yeni meıun ol | ™" «njjüyük şöhretleri idi: DejeSayın Babinger'in bilgıli ve me Babinger bu albümü Viyana'd» A ni'ye aittir. Çehre üzerinde yabanrine. Dieulafoy, Mareel Labbe, ralin ailevî bir meseleye üzülerek mus asker tabibler için bir tatbimilli kitaplığında bul cı eller öylesine oynamışlardır ki todlu araştırmalara dayanan son ACI BİR KAYIP uyku hapı içmek pureti ile havatı vusturya kat mektebi ittihaz edilmisti. On Thoinot, Enriquez, Loeper BaÖ na son verrnek istediSi anlasılmış muştur. Onyedinci yüzyıl boyunca Bellini'nin boyaları alt katta K çalışmalarım Türk aydınlatına diDivrik earaiından merhum Mehmet Müftak Beyin oğlu, dokuz yasında »e henüz. bıyıkları binski, Widal, Edouard Quenu. limin döndüğünce özetlemiye çaîstanbul'a gerçi bir çok yabancı mülü kalmıştır. tır. Sarıca Ragıp Paşanın damadı, Fethiye Berker'in kıymetli esi, yeni terlemiş genç yüzbaşı birkaç i s i Ol zamanlar Fransız tababeti, bu sanatcı gelmiş, gerek şehrin, gerek m îmdi, gelelim birinci sahifemiz lıştım. Bu arada oldukça yadırgaay burada çalıstı. "j e r l e , en şâşaalı devritu yaşıŞermin Berker ile Güzin Hıtay'ın sevgili babaJan, Yükaek MüBir kadın teM't edilerek dokunmadan anıtlann çeşitli resimlerini yap de fotokopisini gördüğünüz çifte dığım bir noktaya ı j T t t •» i yordu. Kesifleri üe tvp dünyasına hendis Sım Hıtay'ın kayınpederi, merhum Dr. Niyazi Müştak A sornldu mıştır. Scarella'nın özelliSi ressam portreye: Onbeşinıi yüz yıl koşulla geçemiyeceğim: değerli bilim adaArkadaşlannın hemen hepsı taş ,,,, »,,t , ... ... . . ,. , Berker, Asiye Baraz ve Zarife Berker'in fctrdesleri, Ziraat Tarlabası Genisyokus sokak 8 i değil de bir tnühendis, ya da bir rı içinde uzak ülkelerden onca zah mı II. Mehmet'den söz ederken kiralı fakir gençlerdi, ayhklan veril 1 ., ış * tutan bu buyuk ustadlardan numarada oturan 50 vasındaki Fat mimar oluşudur. Böylece önümüzMühendisi Hikmet Baraz, Baskonsolos Rıfat Baraz, Ticaret mediği için patasız kalmışlar, çok metle tstanbula gelen burada ay mi zaman nedense bu büyük koj başka tüberküloz, sifilis, çocuk, Ataşesi Ferid Baraz, Feride Baraz ve Lütfiye Anbal'ın dayılan, müşkül duruma düşmüşlerdi, bir | ma Mertoglu. 3 kişi tarafındsn S deki resimler sanat değerinden larca kalan bir sanatçıya Fatih sa mutan ve devlet adamı hakkında, j göz, deri »e akıl hastalıkları sevis lümle tehdit edilerek soyuldugunu ziyade bir plân niteligi göstermekgrev yaptüar, hastahaneye gitme Yenal Berker, Erol ve Tezer Baraz'm amcalan, Füsua, Talât dece bir yağlıboya resmini yaptı küçük düsürücü demiyeyim, fakat lerine de devam etti, meslekî kül iddia etmiştir te, ilkel de olsa bir rölöve'yi an np adamı geri gönderir mi? Bu bi düşmanca deylmler kullanıyor ve diler. Nihat Reşat da tek kahp gö ve Eren'in büyükbabaları, türii genişledi, birkaç ay da PasKasımpaşada oturan tdriı Keçeli dırdığı içi n anıtlann dunımu hak raz zayıf bir ihtimal sayılsa gerek böylece objektif olduğundan şüpze batmamak için greve istirak EmekU Büyükelçi tteur İ k l a b o r a t u 0İ j Enstitüsünde ve anatomi paetti; ceza hissesi evvelâ üç gün ' ° " . n d a çalı*tı. Dok İle Bmin Turhan ve tbrahim Deve kında • bize daha sçık bir fikir tir. Koyu bir softa, bir yobaz u he etmediğim kendi çalışmalarının gün ŞEVKİ BERKER I tora ımtihanını bitirince «Mide ci, evvelki jrece saat 1.30 sıralann vermektedir. Albümde şehrin ge lan II. Bayezit, babasınm yerine değerini yine kendi kalemi ile gölzindan, sonra Hicazda Yenbu kasa. evine ?elmişlerdir., n e l görünüşü, Topkapı Sarayı ve geçer geçmez ilk iş olarak saray geliyor. tkinci Murad'ın miştik fel2 ekim 1961 pazartesi akşamı Hakkın rahmetine kavtıgmustur. basındaki bir askeri birligin dok i kanserinin yeni metodlar ile erken da Fatmanın torluğuna tâyin ile sürgün oldu. teşhisi» mevzulu tezi kabul edil Kadım bir süredenberi tanıyan ld Yedikule'den başka onyedinel yüz daki bütün tabloları Bitpazarına sefesine karşı duyduğu hayranhğı Cenazesi bugün öğle namazmı mütaakıp Şisli Camiinden di ve tıb doktoru ünvamnı aldı, ris, kapıyı açtırmakta «üçlük çek yıl sonuna değin îstanbulda yapıl gönderip ortadan kaldırmaıa idi sahifeler dolusu anlatan Profesör, Bana söyle anlatmıştı: kaldırüarak Zincirlikuyudaki ebedî istirahatgâhma tevdi olum*miş. arkadaşlan ile beraber i Fatih'e gelinee, ne kadar gayret «Yol hazırlıkları arasında Yen ve 1926 yılında Paris'da hekimliğe çeri girdikten sonra Fatmayı bı mış bulunan bütün selâtin cami bugün, Londra'daki portre dahil, nacaktır. Mevlâ rahmet eyleye. Ailesi başladı. 1928 ve 1929 kışiannda Mı leri de teker teker yer almıştır. Fatih'in emriyle Belllni burada ne etse de kendini tutamıyor, koca Cumhuriyet 5450 bu'un suyu, havau, hayat sart j s l r d a Kahırede bir maayenehâne çakla tehdit edip altınlarını alıp Haka/>ı zaman zaman korkunç, ttalyanca metinden iyi sökeme yapmışsa hepti, hem de bozulmaları hakkında mâlumat toplamaya I a ç t l . karmışlardır. hain, katı yürekli bir adam oladim ı m ı tarihsel değeri bakıtnınbaaladım. O sırada tstanbulda Polis sabaha karşı tdrisin Kasım da bunların en önemlisi Fatih Ca mi| bir halde, bizim müzelerimiz rak göstermeğe çalışırken sanınm Hocalarından Marccl Labbe'nin de bulunacaktı. Kimbilir, atılıp n dört vebft vakası görüldü. Abdül tav&iyesi ile 1930 dan 1936 yılı go pasadaki evini aramış ve sanıkları mii olduğu anlaşılıyor. 1766 dep dagıtılan eserler arasında turada biraz fazlaca mübalâğaya kapılıhamit çok ürkmüş, o devrin şch nuna kadar Plombieres kaphcası yakalamıştır. tddia. "tahklk olunremi ıırasında büyük ölçüde za burada (izli kalmif olanlan belki yor. retli mütehassısı Prof. Beach nın müşavir mütehasiisı olarak ça maktadır. Fatih'in bir melek olmadığını rara uğrıyan bu camii, sonralan hilâ vardır. tşte son zamanlarda Salıdan başka her gün adında bir îngiliz hekimini Istatu hştı. 1936 da tstanbula geldi. Ya. Belediye memur alacak III. Mustafa yeni baştan yaptırmış, ortaya çıkan çifte portre bunlar kabul ederim. Her büyük adam gi18 de bula dâvet etmis. Onun tavsiyesi j ] o v a kaplıcalarınm mütehassıs he Belediye barem içl münhal kad yapılırken de anıtın asıl »ekli de dan biridir. Geçen yıl ölen îsviç bi elbette onun da* kusurlu tarafCnmartesi Pazar uzerıne padışah iki genç asker dok | k ] r n v e müdürlüğüne tâyin edildi. rolan için imtihanla ortaokul me ğiştirilmiştir. Scartlla'run albümü lan olmuştur. Ancak yaıtdığı çarell Orientalist Rudolf Tıchudi t°™'.,muthi, hastalıgın kay; Kaphcada her şeyden evvel ther zunu ve askeriijini vapmış memur F»tih camiini bize ilk hali ile tagünleri Saat 1530 da bunu, rahatsız edilmekten çekin ğin sartlan İçinde çok ileri, çok olan mal sulann ilmin bugünkü icapla alacaktır. nıtan bugünedek bulunmuı galiba diği için kimliğini açıklamak iste üstün bir kişilik tasıdıgım da usini eroTetmis; bana teklif ettiler, rına göre bendlenmesini temin etbiricik eserdir. Bir knmarfaane basıldı miyen zengin bir Burjuva ailesin nutmamak gerekir. Ben tarihçi dehemen kabul ettim ve Bombaya ti, sonra modern tedâvi usulleri* de bulmuftur. 34x<5 boyunda bir ğilim. Geçeri gün tesadüfen elime Kasımpaşa matbaa arkası 20 nugittim. nin tatbikini sağladı ve bu müesse marah evin odasında kumar oyöteki brojür, Profesör Babin tahta üzerine yapılmış olan tablo geçen Chaninov'un Rusya tarihin«Bombayda, havesie, aakla ev senin bütün simasmı yeniledi; binandı2mı haber alan gece ekipleri ger'in Viyana Bilimler Akademisl nun arkasında ttalyanca olarak de gözjime çarpan bir noktayı savelâ hastahanelerde çahştım, ve naları ile ve parkları ile... Tiinrnton kumarhaneyi basmışlardır. Necmi ne «unduğu bir bildiriyi yayınla (tkinci Mehmet ve oğlu, Gentile yın Profesöre (haddim olmıyarak) ba hakkında bakteryolojik arastır Yalovayı, Avrupadaki emsâli şu Morgül'ün işlettigi kumarhanede. ırraktadır. Broşürün sonunda par Bellini tarafından) ibaresi yazılı hatırlatmak isterim: Fatih'in çağ•e malan, buluşaln, ve bilhassa veba şehirleri arasına koyan, hiç te Hüseyin önemli, Şevki Kanbur, lak kâfıt üzerinde ayrıca on foto dır. Eseri dikkatle inceliyen Pro daşı olan III. Ivan bilgisiz, kaba asısı «zerindeki tctkikleri takip reddüt etmiyelim, Dr. N. R. Bel Hüseyin Cevahiroğlu, Necmi Mor kopi vardır. Bu küçük eserinde fesör Babinger, bunun sanat değe saba bir hükümdanmıs. Kansı Soettim. Pasteur'ün talebesl Dr. gerdir. gül ve Yakup Sırrı yakalanmışlarri yüksek bir tablo olduğunu söy phie'nin etkisi ile îtalyadan mlHaffkinein idar«jinde Bombay ci. 1938 de Istanbul Tıp Fakültesi dır. Kumarhane mühürlenmi?, ne lüyor. Londradakinin aksine çifte marlar, ressamlar, sanatçılar gevarındaki Parel'deki hastahanede tedris heyeti içine alındı; yeni ih zaret altına ahnan sanıklar için portre orijinal karakterini olduğu tirterek Moskova'yı güzelleştlrmek TEŞEKKt : çahştım. Birbuçuk yıl »onra Istan das edile n Hydrolimatologie kür tahkikata basîanmıştır. gibi muhafaza etmektedir. Burada istemiş. Bunlardan «Bolonyah TioSenelerdenberi çetanekte olbula döndüm. Eümde bir güzel ', süsü Profesörlüğüne tâyin edildi. Çevtren: Dekort Fatih, Bellini'nin sonradan karıştı ravanti degli Alberti II. Mehmed'duğum basur (Hemoroitl 111e»ertifika.. Türkiyede veba ile mü ! Milletlerarası muhtelif tıp kongre Ekim 4 Rebiülâhır 24 ttnden elektrik tedavtriyle . rılmış resmini andırmakla bera in çağırısını reddederek. oğlu ve Hale Kuntay Turgut Atalay cadele edebilecek bir genç hekim!. j lerine işürak etti. Muhtelif hastabeni kurtaran Istanbul Hasta f ber, çok daha canlı, çok daha inan çırağı ile Moskova'ya gitmiş, fakat JC Beni ne gibi bir vazifeye tâyin ' hanelerin başhekimliklerinde bunesi Operatörü î c dıncı bir gerçeklik hali içinde go orada Bellini'nin tstanbul sarayıni (i Sahneye Koyan: Şirin Devrim edeceklerini bekliyordum.. Bir i lundu. 1957 de Paris Üniversitesi da nail olduğu saygılı muameleyi» c x Dr. MUSTAFA KARTa rülmektedir. r ç kişi çıkıp d» Hindistanda ne yap i fahrî Profesörlüğüne seçüdi. görememiş. Tırnak içine »ldığım şilkranlanmı Mldlrtrtm. Acaba II. Mehmed'in karfitında satırlan Rus tarihçisi aynen yazDra. A». Sb. tın diye »ormadı, elime verilen i Prof. Dr. N. Reşat Belgerin heV. J 6.00] 12.03ll».l>|17.4T[19.19| 4.Î1 ki delikanh kimdir? Bu soruyu u maktadır. Mehmet Ali Oıen sertifikaya bakmadı. Bir gün Bey j kimlik hayaUnı bu şerefli cHonoVENİ TİYATRO zun boylu ele alarak çeşitli ihtiCumhuriyet 5446 rut Askerî Hastahanesine tâyin ' ris Causa» ile kapayabiliriz. Profesör Babinger bir zamanlar E. 112.111 6.15 9.31| 12.001 1.30J10.33 maller üzerinde duran Babinger, Avrupayı korkuttuğu için bugttn edildigimi tebliğ ettiler. Beyrutta ' (Yann: Diplomat Belçer) şimdilik kesin bir sonuca varama Fatih'e sinirlenjnemelidir. Bir tadığım soylüyor. Bu, herhalde f«h rih bilgini olarak değil ama blr TEŞEKKÜR zadelerden biri olacaktır. Ama han yirminci yüzyıl insanı olarak bu(Baauı 7927/5475) Kulak «HMİiyatlml (Shea) gisi? Fatih'in üç oğlu yardı: Ba gün Avrupalılan sinirlendirecek bttyflk hlr muvaffakıyetle yayezlt, Mustafa ye Cem. Bunlardan çok başka şeyler var dünyada. Bir >•••»»•»••»•»•••••••••»••••••••••••••••••••• '• pan çok muhterem hocam Prof. en büyüğü olan Bayeziti hiç MV tarihçi olan Av jsturya'nın AnkaDr. SAFA KARATAY»a mezdi. Üstelik Bellini tstanbula ra Büyük Elçisi sayın Hartl'ın geve Ünlverette Kulak. Burun. gcldigi ııralarda Bayezit tstanbul çen giin belirttiği gibi, II. MehBogaı klinlgl doktor ve hemştdan uıaklarda, Amasya'da bulunu med'i ilk Renaissance hükümdan relerine seasuz tesekkflrleriml yordu. îkinci oğlu Mustafa genç saymak belki de yerinde bir düaraedeılııı. Dr. rarkan yaşında ölmüştü. Kalıyor Cem. şünce olacaktır. * CumhurtTet S448 Tablodaki genç ıdıraın Sultan Cem olması kuvTttli bir ihtimal olarak akla geliyor. Fatih, pek • Beyoglu 5. Noteri huzurunda yapılan Bankamızın 1/10/1961 • TEŞEKKÜR s*vdiği, büyük ümitler bagladıgı <ı tarihli ikramiye kesidesincle: • ve kendindtn sonra Osmanlı tahtıANTCP flSTISI 215709 Ankara'dnki uçak kaıasında n a geçlrmek istediği Cem'le birlikkaybettiglmlz • Faal 285S/5İ31 İJL 9O43/S434 •te bir resmlni yaptırmıt olabilir. îstanhul halkının taşınması problemi Tarihimizle ilgili yeni vesikalar Fatih Sultan Mehmed'e dairl9S3 yılında tamamladıgı muazxam eserinden sonra Prof. Franz Babinger'in r Örülen çorap NADÎR NADI F ransız mizah yazarı Andre Dahl «Knlnbemln etrabnda aeyahat> adlı kltabını, bir kapıoının hatıratı t*man tserine yaımıştır. ÇÖPÇATAN i Denizcilik Bankası \ \ Tttrk Anonim Ortakhğı \ 1 0 . 0 0 0 LİRA KAZANANLAR Unkapanı Şubemizden Ankara Tenisehir Şubemizden Ankar* Yerüşehir Şubemizden Beylerbeyi Şubemizden Kacuköy Şubemizden (1833) No. lu Hesap Sahibi (1878) ( 126) ( 232) » » » » » » > » » » » » DOĞAN TENGİZMAN'ın E^CUMHURİYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: U Arkasıııda veşil ipekli bir manto vardı. Kıyafeti ve tavrı daimî sertlışrini kaybetmiş gibiydi. tki talebe merak içinde durdnlar. araba kayboîuneıya kadar arkasından baktılar. Arabaları tenhâ ve ba>;?Ieri sessiz Çamlıea yollanndan geeerken aîaçlık I^r arasından bir scs geldi. Biri son zamanlarda radyonun çok çaldığı bir şarkıyı söylüyordu: Sazlar çalınır Çamhca'mn bahçelerinde Bülbül sesi var şarkıların nagtnelerinde, Bir taze bahar şenliği var... diyen ses boşlukta çınlıyordu. Tepeye varıp da bir kahveye oturduklan zaman, Münir ile Selçuk o günlerde Adliyedeki karışık fakat dikkate deger bir dâvayı tartışıyorlar, Mediha da ikisini de havrete düşüren sağIam n:ülai?.a!ar serdediyordu. Evet. iki evlinin, birnevi balayı olmasa bile, bal günn olması çereken bir anda birbirlerinc ve diinyaya karşı hiç bir değisiklih gösterdiği yoktu. Cç arkadaşın bir pazar gezintisi oldu bu. o kadar. 15a nikâhtan sonra hemen iki yıl Teşil köskte bir eennef tir= kftno hükum surdü. H»y»tla> nnda hiç bir defifme olmamıstı. Mediha her lamanki gibi evin idaresini büyük bir kabiliyetle yapıyordu. Münir ile münasebetleri de belki evvelkinden daha sakin ve hazur içinde geçiyordu. Münir akşamları eve geldiği zaman önce onnn odasına ujrnyor, orada değilse. gidip ihtiyarı oyalamak için onun mizacına nyçun bir hikâye okuyordn. Geceleri de, nikâhlı kansını odasına çağırdığı zamanlarda Mediha bazan yukarı çıkıyor, bazan da «Bu akşam gelemem, elimde çok tashih edilecek kâğıt var, sonra bir de hikâye yazıyorum» derdi, Bir iki defa, bilhassa ilk günlerde Münir onu kol'.arının arasına alıp vnkarıva âdeta kaçırmıştı. Mnvaffak olamadığı zaman kendisi Mediha'nın yatak odasına gidiyor, onun yatağına yatıyorda. Münasebetlerindeki bu sükun içinde arasıra çocoklar gibi şakalaşıyorlardı. Bazı zaman Münir dışandaki kadınlarla oîan münasebetlerinden Mediha'ya babseder, ikisi dnrmadan gülerlerdi. Fakat bir defa Mediha; «Bana bak, çapkın Birdenbire boylu. sırma saçlı bir lık e t t l g i n k a d ı n l a r d a n k a n n a kadm göründü bahMtıven d o g n degil, onUno h»yriyetlerini gteetmeliıhu <V yerek Münir'in agzını kapayıverdi. Acaba bn, kıskançlık yahut ıstırap neticesi miydl, yoksa bir ıskadan mı ibaretti?. Bnnn Mflnir hiç anhyatnsdı. Fakat aen İki ttç ay zarunda, MünJr hiç MÜ nasebette bnlnndnğn kadınlardan babsetmez old«. Acab» bn, Mediha'nin ihtanndan nu, yoksa bm defa ciddl bir yaıiyet mi hasıl olmnştn da ondan mıydı? Bnnn da Mediha anlıyamadı. Fakat isleriyle o kadar meagnldü ki, oturnp dtt«röndügü lamanlar çok szdı. Şhndi bn raziyetin baslangıeı devrine alt meseleyi tetkik edelim.Hoskadem'in stmdl hnknk ta lebelerine kiraladıği İM odalı evlnin »rkasındaki bflyflk re yefil babçenin sahlbi eradski bir apartmsnda otvrnyordg. Adamın knı on yıl SDM, Mediha öfretraen iken, Uk eknlun Mtn sınıfındaydı. Bir gfln kn hastalanmıs, MedUıa da ona ellnden tntarak apartmandaki allesine fStürmof y% onnnla mesgnl elmvata. Ondan lonrt Mediha'yı daima kabnl günlerinde israrla davet etmislerse de, Mediha berrnntat gosyete toplnluçundan kaçınmıştı. Esasen, hastalık meseleleri hariç, komşuların hiç biriyle sıkı sosyal münasebetlerde balnnmamıştı. Buna karşıhk, hâkim Münir bu Erzurumln tüccar ailenin bazı dâvaları fle ilçilenmis, arada bir kabnl günlerine £itmiş, oradakl genç, ihtlyar hannnlarla ve tüccar toplulujfuyla beraber kokteyl ve çay ilemlerine katılmıştı. Bilhassa. aile Bİa " Hatiee'nin Btediha'nuı lı>e>lıgı deTTtndea kalms h»tıralannı nakledislnl severek din lenli. tki ay Bnce Hatiee'nin doğnm günü münasebetiyle hayll mntmntaa blr toplantı ohnaıtu. HaUc^nin biıaat gellp Mediha'ya riea etmesine rafmen, Mediha o günkfi derslerini bırakatzuyacaguu stylemls, fenç kııa yesil ko«ktn tdeU lilezsr olan bahçesinden bir bnket gön dermekle ikUfa etmlgti. Fakat Münir bermutat gitti. A kâkim bey Çar«us nedea ba kadar eaJıııyorT Teşll kS«ke medent blr kıyafet Tcnnek için mfitemadiyen p a n kasanıyar. Blstm hanp T « parifta kSşMn Içini şim di ep*ye« deriftirdi. Baheemiz de •svn tsyesinde bambaşka h < ölümU mon»v«b«tiyle büyük «cımızı paylasanlara dertn minnet ve tesekkttrlerimlzl arz edertz. Afiatd M» KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİZ YUn Trlko, Tr«nçkot, Yağmurlufc, Marrto = = = = = = E E = = = 5,000 LİRA KAZANANLAR ( 86) No. lu Hesap Sahibi (30772) » » » » ( 29) » » » » ne İSABET ETMİŞTİR • » EMİN HAKARAR'da Sultanhamam Dağtvfllu Han K«t.' 2 No. 2 3 Tel. : 22 48 82 11 TAKSiTLE ÎL SMT/9436 tzmir Konak Şubemizden Galata Merkez Şubemizden Beylerbeyi Şubemizden 1000. , 500. ve diğer çeşitli miktarlarda para ikramiyes; kazananların isimleri Şubelerimiz gişelerine asüdığı gibi keyfiyet kendilerine mektupla da bildiriîmiştir. D İ K K A I : İkramiye çeküisine katılmak tasarruf hesabı açtrrmak lazımdır. CUMHURIYET Nüshası 25 Kuruş 75.00 40.00 M00 için en az 1S0 liralık bir oldm. E Bana •Byledikten »eıır» erkek kaJm Içki tftnege, ksttâ dana etmefe baaladılar. Hatlee antveainc ««41 ki; Anneolgim, ŞekzuH. hattımlar kCaUerine geleli bir hafta olayer, evvelisi gfln ona sokak ta gftrdnm, davet ettim. Doğru su gelrnemesine hayret ettim. Münir gülerek: Bn nazlıların sahj klm oluyor? diye sordu. Kışuı bnrada degiller. Ken disi babasıyla Taksim'de oto rur. Geçen yaı barada hiç gör mediniı mi? Barada hep naali genç kadınlar gSrdüm ama, aralannda hangisinin sah oldogann bana söylemediniz. (Arkaıı T V ) E = = = = E E E E = E E E E = E E ~ E = = Baıid Tarklye Lira Kr. U n Ki. 1SOJ« (000 **•*> B u ı n r* Y»y«n Cumhuriyet Matbaaolık «« Oaseteeiltk TOrk Anonim Şirketl Cagaloglu Halkevi Sokak No. S»41 Sahibi Y«n • ayuk I aytık VADESİZ HESAPLARDA HER 50 LİRAYA VADELİ HESAPLARDA HER 25 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI VERİLİR. (Basm 7894/5464 NÂZİME NADİ Gazetemize gönderüen evrai vc yazılar na^redilsin edllmesin lade edilmez. îlânlardan meroliyeı kabul edllmez. * Aboa* n tlâzı ı«len için. sarlın üstüne «Abone» veya «Jlân Servisi» kaydınm kr.nmsn lâzırodır BU GAZETE BASİN AHLAK YASASINA OYMAY1 TAAEHtJT KTMİŞTİB. VECDİ K1ZILDEMİR ialerinl flilen tdare eden Mesu) Müdül İSTANBUL TİCARET ODASINDAK | İstanbul İktisadî ve Ticar" İlimler Akademisi ile müştereken açılnuş bulunan Pratik Ticaret Akşanı Kurslarmm 30. devr<5i için öğrenci kayıtlarma başlanılmıştır. Kıırslar okuma, yizmn bilen herkese açik ohıp parasızdır. Kayıt için her gün yukarıda adı geçen Akademiye bîr adet • fotoğrafla müracaat olunabilir. Kurslarda, Muhasebe, Ticaret Axitmeti&, Maü Bil^er, Ticarf Muhaberat ve Daktilo dersleri okutulmaktadır. Derslere 16 ekim 1961 pazartesi «ünü saat 1800 de başlaBacaktar. (Basın 7921/5474) ^İ VllIIIIIIIlIllllllIIIIIIIfllllIlllllIEIIIllIlllllIItlllillllIlllllllfllllIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIllIIIIllllllIIIIIlllllIIIIlllllIIIIIIIIIlllIlllIlilllllllIlllllIIIlfllllllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIllllllltX^ •••*•< •••••••••••••••••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle