09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Ekim 1961 CUMHURİYET ÜC D Rusyamn Genel Sekreterlik ile ilgili son feklifim Amerika reddetii Tarafsız memlekeller îse Sovyet teklifini tetkik için mühlet istediler YJL H A BERLERI Suriye orduları Başkumanclanı ihtilâlin sebeplerini iıah efti Diğ@r faraftan Başbakan Kuzbarî yabanc; frasın meımıpîanna Suriyenin dış siyasetinin farafsız olaeağsnı aşıkiadı BİR DAKİKA: Ya taraflı olşaydı! o Anfc*r»ds bîr etnri? önçfl. fkl tone bsjysıan vjr; Ri r i hİ7İm meîhnr F.K.O Vrnj Tür. kiye Partisi t! Bsskanı ve mifletvekili adsrı. öteki, Aydın Yalçsn. O da T.T.P mensnbn vt adavı. BD şrsîetenın dflnkfi hisva?ı. çmdan bir cümlp, öncö şirketinrtp V.T.P. VP men«np b'r çok hîEşedsr buhındugo Hofrudur. Pir ha^Ma rümİF V I.P. ırnrîi». lerini daha geni? akşpt<irmpvi b'r mil|i vazifp «ay'yorıtr f'fpşl îvj de «n nok«ş »uhsf ^*TÎ3. (İPltiP^p ^ptîriyor çayptp. Bir Yüksek Ihtısas Hastanesi açılacak •. Birleşmij Milletler, (New York Sara, 3 (ı.ı.) Silâhli Kuvvet leri anlatmistiT. ;up bulundueunıı ve baslıca gö3 (A.P.) Birlesik Amerika bu ler Baskomutanı General Abdül• Güneyli kardeşlerin soniscak r?vlerinin 1e «Suriyeü kardeşlegün dünyg teskilatımn başına mı kerim Zahreddin: verli ve ya bır birlik anlayışı oidujunu» söv rinin faalivetinı eözptlernek» oldııvakkat bir genel sekreter getiril bancı 50 gareteçinin katıldıSı bir liyen General «öyl" Hpvam ştmi? fitınu bundşm ba^ka Birinri Ormesi yolundaki bir Sovyet tekli basm toplantısında Surive ihtilâti tir: duyu zavıflatıcı fedbirler alriıkla fini reddetmiştir. Ruslar d ü n ge vc gayeleri hakkında konuçarak «Bu birlik onlar içın biıtun ko rını şöyİPtniftir B'i tpdbirler sra ce ileri sürdükleri bu teklifte mu şunları söylemiştir: muta mevkilerine e) kovmak. S » sınrla. Marejal Amr'ın 1 inçi OrHalkın ve ordunun vakarını riyeli âmirleri athyarak doğrudan du depolanndan 1 milvon Stırivakkat genel sekreterin yenına üç 0 yardımcı verilmesi ve bu dört ida koruma gayesi güden ordu ihtilâl doğruya Mısırlı idarTİİprle tema. ye lirası deŞerinde miihimmatı recinin sıkı istişare haiinde çalış harekctı ne kapitalist. ne gerici, =a gfçmek vç bövlere bütün 01 çekm?k vp Msıra göndprmpk için Hareketin zamlara aykırı hareket fimçlç. a.v verdiSi pmir de vürdır ki bu emir malarını derpiş etmijler ve bu ça ne de emperyalisttir hşmaların veto ile mukayyet bu hiç bir parti ile de ileisi voktur. rıca. .Suriyelı subaylann büyyk îhnlâlimizn kutsal hedefi Arap bir kısmını ordudan çıkar?rak VPlunmıyaeağmı belirtmişlerrii. e Kahirenitı »?k'p ettı.ei hütçe iAmerikanin Birleşmiş Mıüetler milliyetçi!i£inin korunması ve hiç va faa! bir şekilde çalişs vsseti ii?erinrtp de duran C«?nersl. Basdelegesi Büyük 3Jçi Adlai bir Arabin katılmaktan çekinmi ları Kahireye eöndererek ' Eercekiestirii ordu karîrolannı zavıflatmak de kuzey evaleti bıtçe^inin »« 54 iiniin Stevenson bugün yaptığı bir ko yeceSi bir birligin savunma masra'larına aynldıftınuşmada Rus plânmın Birleşmıç rr.p?idir.» mekti.» nı. halbııkı süney eyaletinde faRunrlan sonra «ekiz savfalık bir Milletler Genel Sekreterligi bün General ZalıredHın SurıvpHpkı vııtüna için avrılan masrafların 5a yesini bu suretle haltalıyacağmı metni okuvan General. Suriye or Mısırlı subaylardan çofiunun M'deçe bütçpsinin *'« 1 sini teçkil et 7 ve bunun gerçek bir ıı/layma te; dusurnı ihtilâle sevkeden sebep sır haber alma servislerine mentiŞ'ni «nvlpmitir kil etmediSini soylemis ve ?un • Kahırp pfpnrt:lpri» nin halkı rı eklemiştir: cSovy't plânı mu" y ı f düçürmek vp tpk bir parti vakkat genel sekre*erp, ndevinin knrarak sivaM havatı bulandirtam işlemlerini yürütrnckte yetki mak ion a!d klsrı daha b» = ta ledvermemektedir. H*Ihuki 3irleşbirl»rı de savan Gpnerai Zahredmiş Milletler teşkilâtının verimii dın ^rivjp Hpvpm ptmi^tiv: tarzda iş görebiltnesi ıçir bu elzerndir.» Ruslar bidayette bu üç kişıye. "' !ül ihtüali rspılrtı thtilâl b birbirlerini veto »ttıek hakkı taCezayir'lilerin meydaua getirecegi bu »Âıvıme Giicü.. rıî' oldu. çünkü d"<;tp?ini kP nınmasında ısrar etmisierdir. geçici bîr icra te.şekkülüııün emrine giıer^k vc »seif'iüi m^hvnlmaSa e^Hiren bjr reBu arada dünya sıyasetinde saf determinasyon> tanmıncaya kadar âsayişi korunıakla ,iim nllında vajamsS? artık H tutmamış memleketlerin temsilçinamıyacak olan bir balk n mükellef olacak leri Rus teklifini fetkik için müh^inHpn lîvordıı.» let istemislerrlir. Basbaksn Memun Kn7bpri'ntn Paı*\ 3 (A.P.) üevlpt Baş Fransada bırbirlerıne liıışpn «iyasi Usul bakımmdan Rus teklifinin basın Uonferansı Güvenlik Konseyince Genel Kuru kanı Charles de Gajlle, Cezayıre hizipleri birleşmeye ve plânını «selfdetermınasyorı hakkı» tanın desteklemeve çaâırmiçtıı la tavyiye edilmesi lâzımdır. Şanı. 3 (A.P.) Suriyenin yeni mas! yolunda yeni 'jır a'dım cjlmak Ba^hakanı Mpniun Kuzbpri vabanCezayirli milliyet<;ilrr vorumda üzere o memleketfe '<ıı «âmme ; ı cı mııb?birlpre vprdigi ilk basın butunmadılar eü* kurmayı kararlajiırdığım sövkonfpransında Suriypnın tnüftakTıınusta, Cezayu Mılli Kurtu b?l d's sivasetinin bîtaraf olacaemiştir. luş CephesİDe yakın çevreler, Ge fın\ VP Ratı veya D"S'.ı blnkları Bu kuvvetler riaımi bır hükü neral de Gdiılle'ün Cezayır haki ile taraf tutmıyaraSını büdirmiçmet kuruluncava " i r memlekekındaki son konuşmasını çımdiye tir. i ldare edecek olan gecicı bır ic kadar yorumlamamışlardır Anra te;ekkulünün ^minıde olacak laşıldığtna göre. bu ihtiyatlı dav • Yabanrı nnıhabırler ilk rlefa oır. De Gaulle'iin tasavvur ettiii ranış De Gaıılle'ün konuşmasının larak ihtilâlin baîlanîiçınd^rîberi âmme gücü bu intıkal acvresinrf» dün geçe geç vakii rsdyoda din Suriveye girebilmişlerdir. nizam ve asayıçi korıiTn^kİp müKu7beri hu konferantta Suriyelenmi? veya snrak bu sabah gazeBonn, 3 (A.P.) HırMiyan De kellef nlacak'ır. Cıımhııriyeti telerde okunabilmiç olmasından 1 nin Birle^ık Arap mokrat Partisi lideri Krnrad ADe Gaulle bu âmme gücıinün leTİ gelmektedir. Ayrıca, Ce?ayir çprçeve?ı içinde bir frderafynn Henauer ile sağcı eyilimli Hür münhasıran Cezayirlilerden kuru geçiçi hükurnetinin bütün üyeleri mevzuunun Suriye için dii=nrnılpD»mokrat Parti lideri Enrh Men acağını beHrtmiftır. Tunus'ta bulunmamaktadır. miyeceğini beürtmiştir de arasında bir koalisyon hiiküPevlet Baskanı eeçen hafta Sosmeti kurulması için yapılan müyali?t Partiri îef'eriyle yaptığı hır zakereler neticesiz Kalmıçtır. görüşmede bövle bir ta'şavvıırdan sftmis ve bu âmtne gücünun İ0.000 kişidçn kurulacağım föj'lemifti. De GauHe Cezayirde "Âmme Gücü,, kurmayı kararlaşiırd.ğrnı söyledi rievirde bakiki kabraman olpnh zor. Oııun için olmalı ki bizdp kol?y. ucuz habramanlık bev ş l i l e r i var. Bır kimçp çıkıyor. tkı e'îndenberi çehrimizde tet . dan sonra. hiç kım?e Avmpava Menderec dpvrint rnethedivor. Akiklerde bulunan Sağlık ve Soşvsl vüksfk ihti?a4 için gıtmek ihfyanidolu onunki kadar rpfsıh devri Yardını Bakanı Prof. Dr Ragîp Ü cını riuymıyacaktır B \ sşamsnıi'tır divor. Apaçık palav1 17 r;*?r. dün bır bg^ın t'^r ' '*'^! Bakanlığı bınavı 'eslim ttieı sn r^.. O devjrde AnadolnnıiTi biı çok yapprak çeçi+li =oi'iı!arı r e v a p l a n . da hastahane faalıvate c verınde aclık. »usıızlnk hüküro sür t dırmıstır demi$ ır ıniistür. Ama seçinı Kampanyası Yerli ılâç .«anayıımwi" AvruL'a lınhtj> nııDaha sonrfi B»k9n var va! 8î7 b " i?i vpni v?ni figre?yar>nda olduĞıi'ıiı ve ılâçlsriTTvzı na EİOPr«'< vp'»mle rr.rirs ! niyoni7. Artav körsiivp çıktı tnı if'iharla kullpnabilpreâim 7.ı =ö' • malarını tetkik etmiştır. karçısınâikı kitlenın 7ayıf tarafııstersffii? bötççı liyen Bakan «Haystî p h e m m i . v t i nı arar. Orasını Bicıklavıp ov alnt inatçı hir tarafsızlık. nek eö ha.!7 ilâçlardan g.'i^rısinıtı ıtholıne n'ali irin. Siaıdi de roefsnh Oeriilmii; SPV o!ma«n gerp'i. Bu9rür> cereyan hpsüprpk musafarle etmivoruz İ , tnokrat parti partizanlarıni!) revAcıkç» Y .T . p. ij olmal: rıırı'/ büt'in mpîrılekçt'!! ihiı is yeri ve rpdd^lpr I':ri bo?ta. Bıınları toplanıak i c ' i bn kadar ayın bir »ey mi kn rı»ıı karçılpmak Tran^fcrınatbr merkpztennm r» nnlanı; bosu'i» tidecek İpflat lâzutn? n . N. Ç:''ş(i£inır'. i ' â ç nrvrımı "»bphjyl» hıiEiin =ss1flılâ 1 zım. Hepyi bondan ihsret. Arna da. \;;Tı sye.iinH* çah^nı.ı!^ı rlyhn Ha "î yraF'tHa. Gn\rpttorır înı.r'ı t^ 1 h^ hn psrtüfrm »ecim be il • ı oîacalıîjı* dp.mış*!)* kolpta fabriksçında. Saa'çibni'irı ve Ipri Vıs7ir rtpÇil Van* ne P r k s n . d c F ' i m l a n n '.ili'!i"lır"> « h larıııı kentiilfri de hilmiyor'.'r '•'ı'ı tfraftar n!rT!3d!<;'n> ifade e'tik^ordunıtz mn? t«r »rr.ra vprem mıı .ılpı**ı çahsü ;ı mi v cnsvniiiT'^ • MPIP ıU*i<1.T3 çp'rlinı MP. Hp. bir sn il ekip mPUten h^^Ua lan^îrı vol'î Gercpkv ten vok! Hen 3d?vlara bakıvorıım. ^a ra'vçıminm bajlarnac Irlprindr k^l'Pİt Uivatp<li hi»««pİPr martınrlan ıtth::ren p! • ypnirlpn t'irevpn hı)pi kar.ıbf 1 olarak s.p.;.!."i V,K S J çilığını önlenek için Bpledıve 7,a var. Hatl i o'sur vazarları « » var. VtikspU tahiil enrmfl» olanlan da Rio de .faneiro. 3 (A.P.) Ikı \ k ı r v » vc Ankaranıp nir tışrn'nda fcıta Mtidürlıigü bır çjvıl r k i p ku var.. Ama dcvlet ıdare etmpk sssnsTBİize edılfr^k'ır B t r a r s k m ü r a r l p l e y p b,T;1fımif»ır Brezilyaiı gazrtecı Pcıtnkizli â?i taKabft Kn dı*f'l. H P ' P riirkiye e'bı kntfl . lider Henrıqnp C?!vao İ ' P G°npral nırı tcip bütceip 95 n n i \ " ' i MH|!k Yeni B'ihhhmiP 1 idarpdrn do'avı hırpalıntii» bir Humberto Delgsrto'nnn ypni bir bi» (ironek k r n m u ö ' u r Bnrfelın aacılarak mpırlpiipti ıdare etmek ko'ay ' * silâhlı avaklannıava kumanda < t lıraı aV netıcenin ne clccH^ını rını =1 drîüdir. 4 rt ' • Î. bjlmek mıİTnkün ıl^Ktı? • mek üzere ÇIZ'ICP Por e«!ze gir^ fremle müradelp ın'V2Uind=kî inja eriilmekfp nlan vpnı Salıkha Rizıtn mp«p|p|priml7 çok »Sır dikîerinı va?mi«tır da ecnı bi şokilrie ne binasinın nok^anları tam ımlan spylfrdir. Rmıları çözmek kin «İHtima Hora» İ I P «Trîbnna da ç.,,ifin3İan m^k üzpredir İ'?M Pdpn Prof I > l î ^ ı p l nıt " r rie öntimiirdp rol< 7an»an vnU. Ren tmprensa» gazetplerinde çıkan bu 5 "i olarsk AnkaraİR Viiksf.k İhVeni Balıkbane. 1 kasmıds hız övle adavlar görflvornm Nt bnEÜtv haberler bıırsdakı l'frtp.îizîi kay ; ' 'ii« Hastphsnpsı acıU:ıkf;r. p.iv nıete Eireçektir. kü mpsplpleri çözmek irin baıırnaklarra 'lennz teyit ecl'l^emistir. hnmı« hir fikre «abip olmsk |»VFakat Tribuna da trnnrerı*?. GPle dnr«un. hnnlann fitmlerini blle neral Pplgado'nıın «P'<;etı»rinf atilk dpfa ı«itliîine şflptoe ediiernerV fen junları yarmıştır: «Genera! ken iltidar peflnde. Me Tapahüiî nelgadıı Avrupadadır ve ancak Opmokra'i hti Oözflnfl acaeılk, • • S?la7.jr'in diktatörliik reiımi yık'l darnını Ivi «pçerek«in. PediÇine dedı'^tsn sonrs BfP7İI*' n'a dAnerPkfi) o zantana kadar ne vnptifin». ne is eördiiffine. karakterlne baBu yılın orsk jvınia Portekİ2. Ssğlık ve Sosyal Yardun Bakam.na göre böylccc, doktorlartmız yüksek ihtısas için Avrupaya gitmek ihtiyacını duymıyacakiar.. 1X2) ui 1/ kabramanları biliri? kii kahraraanlnr bir mflletiz; <(Santa Maria» olayı kahramanı; ^; ;: ;;; Portekize «rirmis Bafı Almanya'da knallsyon kabinesı kurma çalışmaları ıtetiee vermiyor Santa Maria lııkü volcu vapurunıı p]p şeçirmij "1 ın ü»!vao gpçpn hafta se^siz sada^ı? prrrilvadon avnlmış vp Rovnada. r':»ha snnrs Faristp görülrluSii vnlinHa h^bprİpr çîkrnıçtı. VAPfl fi VOTERİNİV H U Z I R I VDA rVTÜI. 1961 ÇEKİMŞİNnr, Dairesi K A 7, A N A X I, A R Sııb»miz müşterilerinden 9812 sayılı Ciizdan »shibi RF.YOGLU Şubemiz miiçferilerinden 56105 sayılı cüzdan sahibi V t F A T Zarlfe Türker'ln eşi. P r . R? =ih TilrkPr. Mürvct TOrls»r \^ Fıkrrt TUrkfr'in baba'prı. Dr V ' M I J TükPr'in kayınpprifrl v '< ınîr Tilkpr'ln rtPrlrPİ , 25 SİH Ş"Hpnıi2 mü:torı!erind«n 50?5 sayıh oüzcîan sahibi • Her dpvirde. eeçen devri Irl d* ol«g. kötii de ol«» «ven ve arsyanlar, ona hayıflananlar rard'T. Hamit dp'rîni r.rliyenlpr. tmparatorInSn hatırrr>ıs ve kendileH de beralıpr batmı<! olan tttihatcilan t»tîvenler VP aravanlar, Pnmst Ferit Pasa idarP*ini Istlrenler ve arayanlar olmamıp m'dır?. HnttS stalln d'vrini hSlS oven!eT rardır. tnisn h n ! KSh tnadın». kdii cikarına. k?h idfletlne kapılir ve fıısanUr, her PÜP «onr» bnnnjnı»k llîirndır va! Bn Iflznf seçiın propsesnd»*! sibi kendislni ve pBr*i«inl ilzaro eden söîler konn«nlnrken dab» Ha »rtar. Gelgelrlim hizde »fçini kttrsflsiipdfki raikrofon; İngiltere Kıraliçesi, fotoğrafçı eniştesine asalet ünvanı verdi. Hlemor Alınaeak münha! EnipUJi Aibay MPSTAFA FF.HMt TÜKKER (Harpııt) M^kiiTTI r^lım^tirp K P. l l l " r ı j u ? 5.S09 Lira Kazananîar miiştprilprindçn 2023 sayıh cü^dan nrVA7.!T Şuhpmiz miisterilcrindfn 15SO7 sayılı rÜ7il?n I7.MIR Çub«>miz müşterürinden 15423 s?yı!ı cüzdan BURSA ?ıhcmi7. mü^rrilprinrlen 28!7 sayılı cüzdrin YENIŞEHIR Şubemiz miiîterilr>rinden 235 sayılı cüztfan sahıbı sahibi ssbibi salıibi .• Londra, 3 (A.P.) Kraliçe Elizabeth II nin, kızkardeşi Prenses Margaret'in koçaçı Ar.tonv ArmstrongJones.a bir a'alet unvanı verdiğini bu gece Buckingham «arayından bildirilmiştir. 31 yaşmdaki eski foto£raıçı bıın dan bövle I.inley Vikontu ve Snovvdon kontu unvamnı taçıyacaktır. Bir erkek çocuklan dünyavs geldiği takdirde bebek Vikont Linley diye anılaçaktır. Margaret ı bu av fonları veya kasım iptida. larında doğum yapmak ümidinde%dır Çoçuk kız oldufi'i takdirde «Lady ArmstrongJones« diye anılaraktır. Prenses Margaret'in de kendisi bundan bövle «Asaletmeab Pren«=s Margaret, Snowdon Kontesi> tıtrini taşıyacaktır. De Gaul)<? memleket ölçü=ünde ir radyotelevizypn progratnında J konuşmuj ve Fransanın, 7 yıldanen sürüp g'tmekte olan eyaklan maya son vermek için Cezayir hal ının temsücileriyle görüjüp an l asmaya hazır oldugunu tekrarlamıçtır. Başkan: «Cezayirliler isterlerse tam baîımsızlığı. Fransa ile tamamiyle kaynaşm^yı veya bizimle ortakhk kurmayı tercih edebileceklerdir» tarzında konuşmuştur. Başkan, Cezaj'ir buhranının hal1i için gerek o memleket. gerek î Gümrük ve Tekel Bakanhğmdan Teçkılâtîmizdn b u l o n a n ?oo v e 350 l'ra m a a s l ı G ü m j 1^9046/5435 »•••••»••••••»•••••••v i rük memuru. Kolçu ve Mııhafız memurhıklarına. memuriı Kanıınıınun 4 üncii maddepindeki sartları hai? lise ve ortaokiıl mezunları «rsüinda vapılacak müsabak? imiihanı ile memuı alınaoaktır tmtihana ijtirak edeçeklerin, askerliftini yapmıç ve 30 yaşm; t;eçmemiş olması şarttır. tmtihan 9/Ekim/l9'î1 p a ı a r t e s i günü I ]« • nıezunları için ça•. » at 9 da Ortaokul m e z u n l a n Için taat 14rtpAnksrada. Bakarlıkta. Istanbul ve lzmir G ü m r ü k l e r i Baymüd'irlükleri il» E r zurum Tekel Başmüdürlüğün de ve Mersin Gümrük Mıidürlüğünde yapılaçaktır. h t e k l i l e r i n 7 ekim 1961 cumartesi günü saat 13 e kadar a ş a . İıda yazılı belgeleri riilekçeîerine ekliyerek Bskanlık Zat VP Sicil îşleri Md. lüğü ile sdı geçen Baçmüdürlüklere ve M u . dürlüğe m ü r a ç a a t l a n ilân o l u n u r . 1 Diplomanın HÇII veya s'irçti 2 Nüfus kâğıdının a s h veya sureti 3 Askerlik terhis tezkeresi aşh veys «'îreH 4 t y i hâl kâğıdı (Muhtarlıktan) 5 C.M.U. liğinden sâbıkası olmadîŞına dair belge. « 4,5X5 eb'adında fi fot"»raf. (Suretle r ( Basın; 7740) . 546? (B <>\r. Cpnszosi 4.10.1961 ç;ır;sm ^.ı ÇiinU Ö£1P n ^ m n z ı n ' i ^ n Ennr.'i Akpsray Valı'ıle C ı m i ' n d P n k^il i ı r ı i a c a k t ı r . Allah rahnıet e;. . J}7p er Iha tZMfR OSMAİ.'PEY BRYAZIT BEYOGT.I' BEYOĞLU 9037 30323 ACI BİR ÖLİ'lM Salıip Ata ahfsclıftriarı f.,... vslı mprlmcn Huiiıpi Buwu ngl'i. Ssliha Bu7<:u pçi. V'pJi Bu7 r u n u n h^bası, SPtniha KJT.Ikaya vp Nszmiye Pplçuk'un kardpşiprt. Şaâan Buzru'nıu kayınnpderi. İsmatl Kcksal'ır. rnistPF), Nezihp Tunçalp v. N'PFİme Ulujny'un dayılsri T<vf)k Karaksya VP HRmrti ''p'çuk'ıın kayırıh)rad»rl h.enüz gp.nç hır yaşta vrf.>1 ' t miçtfr. rpn?r='t buj?«nku çjr59r,ıha ırünü l'pşvikjyp Camiin•ipn <SJ]p narnızını mıit^aku k=>ldm!arak Fprıköy'deki nü.kabrlstar.ınh dpfnpdilPr'pkür ÎSTAMBl'L GALATA GALATA t7,MtK YENİŞEHlR 741 5037 53001 H# aslsn! devjnre köpflrüverenlerin eüne çertimi, bfçare E3ÎÜ • i ne dediğin! dii?nnmP7... »övlpr. OnJ [ dan «onra hir dü?iinmpdir rhrTürkiyede hfiriölerden konnşuları ^Szlerin fçlnde en «amimilpri • e memlpkpt dSvalarnîir. En «amimî «öıler hirihlrtmİTP. ettif'mir kfl förîrrdir. Onları eden'er. irlprinden etmiflerdlr. Şimdi şnrada hnrada Tnvar'al« Masa AnttasmaMn» ve ?7 Mayii ihtllSl rnbunn avl<ırı Itelen ileri eer» «ÖTİeı i?te bn «»• mimivetln devamı ve ortadan U^v. bolmoş profeıtörlprin, çıraklan ta • rafından nvandmlmak istenpn l<i" ate'idir. B)o bir mi'fîdet (çerçeklPrl l«abi!İ ft'irinclye kadar höyle. cfdT. yenlerl: beâeH %erilsnedpn. f> rT ma'itpsi yapîlrnadan hb kapriç nfrnna hinlerce aîle ve, lç or»&!nin Tikılmsgın? TBI : blr bedhaht <ktldan ber ne p»ha«'na oînrsa piîun. Idarae ve be§ on bin v&pdafa para kszftndîrmak !c!n Tfl»k paraünı lİTine l i y m r fejrpıp kıyıaetinl IS.'ıTi 950 'B • ¥B ?r Ura PEYOĞLU BEYOĞLU ANK\RA tSTANBUL 2015 42 NAZIM BUZClî İ • • * 27317 9fiR7 3! 73 HAV OSIAR: ÇANT/HÂHIl 125150 I • ADANA İSTAN'BUL HAPKÖY MFPSfN GALATA BUFŞA İZMfP KAPIKÖY 1R7V2 znıs YENİrEHtR 951 p GALATA HASKÖY GALATA RO341/C 1041 BEYAZTT 13777 i KADFKOY • KAHTKÖY f.T.AN'BrL 9700 Bunlardan başka 500 talihii de muhteüf rara ikramiye!eri kazamr.îç ve kçyfiyçt tnekfupla kendilerwe b 'S AR,\LrK 1961 ÇEKİLİŞİNDr SUAJDİiEDE F KONFORlîj BİP AP*HTTOAV DAİRESİ S*HİBİ IÇFN 5IZ DE Î3 EKİME KADAR ino IİKAIÎK FİR AÇTIRfNTZ, HEB 100 LİRAYA BİR KCR'A IPATLI, StGOBTALÎ. İKRAMİYELİ TASARRTF HFSAP HESAP beır»e b!re düşftrmeyt mi. yoksa Va LARI DA BU ÇEKİLİŞLERE İŞTIRAK EDER. j İTALYAN KAOIN Ş£»SYEt|Rİ ' 50 ^O LİR rsriKLat C4D. İ34BEY0ĞLU İL YEKTA KREDİ BAIVKASî İL 9020,5440 TÜRKİYE tan CepheçîTj* prîpwe.îc îslemİTCij!erl tolnk «©çnfcflyl» *c bırakmayi mı. deTİet aseBuiEÜMin! orsk bne*k b*sk»nlannm ns»?i Te devletl Demolrnıt Partî <v«fı h»Hne çemi fcwde*H!deTİiH amlıya> kanallsn olnny»n fabrikalsn, n? k9mfir4 oe t » ş olmadtfi b»ldr feçlm fçln knrnlnnı? ve. anesk lOfl . !W kişlye 1? Tftren fak»t mUlei« 3040 milymıs mal olan çimento fabrikslsnnı T * nlhayet »avsllı tıtanbnlds ı»J«e b»nttmsnlsr ^Jmsesi psbanos yspılmif ben on kllometreük »ifalt eaddeleıi Wr kdlkınm» ve refab egeri dlye roatermek Ifttrorlarsa, dflnT»nın en mnaırara eserlerinden nsTiIıın Misırdak! Ehramlar da. »ırf F1raxrnnlann knvTetlerıne bir deül ve kendileTİne bir reezar olarak yapılınif., Ama ytiı blnlerie ran kaybına v* Tnîîyonlarla e«irin haystlan boyunc» işkenceler altm da çalıgmstı pahsiioa meydana çikmiîtır. lçe yaramıyan, enjekleri, paralan, ömttrleri heder eden bir »ifftemle bîr takım eserler ort»ya koyraak hüner midir? AŞarı diksen büyür, insanîar kendiUSinden firer. TabiatI eşyada tekânıül Arkan Sa. 5, Sü. 8 de 9022/5437 PKOF MÎMRÜS'On MACE BALAR; Bugünden itibaren GALA olarak ACAR FİLM senenln flk yerll filminl 8 »üıemada birden tskdim ediyor. ÖLÜN FİLM ÇEKİYOR OvnayanJar: ORHAN GtnVŞİRAT IVfUHTEREM NX."R GÖNÜL BFVHAN AHMET T TEKÇE !VT||ALLA KAVUR KEMAL. BEKİR M.TBAR TERZİYAN OVVATACAĞI SİNEMALAR Beyoğlu LÜKS, Pangaltı İNCt. Aksaray BULVAR, Çarşıkapı Ş K , Eyüp MELEK, İzmir: BÜYÜK FERAH, Ada paMn ATLAS S«naryo ve Beji; \YVfy ARAKIN İL 9^35/5442 tfıâ Sununda en butfiik i •§ YAR Ayrıca 1Ö00 kişiye çeşitli para ikramiVfeleri AHBANICÜ vâdesiz her 200 lirâya 3 c5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle