12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÂLTI SIHdbal961 Ankarmdaki 2 miüî Hg mmçu E E E E E E = E E E E E = E E E E İ maetan sonra I Bugün için futbol piyasa = sir.da söz sahibi olan bütün E milletlerin tatbik ettikleri 424 = sistemi, gerçekten modern fut = bolun ortaya koyduğu bır ye = niliktir. ~ Takımı ımüdafaada emniyet = li ve hücumda da kudretli tut ş ma esasını güden 424 sistemi = futbol kültürü ileri olan mem leketler tarafından benimsen = dıkten sonra WM, artık yavaş ^ yavaş tarıhe karışma yolunu tutmuştur. = Hâlen klâsik WM. futbol = piyasasmda birbirine zıt ne i tıceler almakla tanınmış, biz = , ve bize yakm kuvvette olan 3 | takımlar tarafından tatbik e ş A. Gücü: 2 A. Ordu: 1 G. Birlieh 2 PT.T: 0 Nurinin kaleyi bulan şutunu Sefer çeldi. Yetişen Ertan boş kaleye topu yuvarlayıverdi (20). 83. dakikada iki kişi arasmdan ayak koyan Bülent, Altınordunun yegâne sayı»ını temin etti. Maç da bu şekilde 21 Ankaragucünün galibiyeti ile son buldu. Hakemler: Needet Türkântoz, H Çankayalı, N. Köken. Ankaragücü: Yüksel Erkan, î«met Ali. Coskun, Mümtaz . Ha.yri, Candan, Hüsamettin, Ertan, Nuri. AHınordu: Sefer Namık, Nev??t Oğuz, Muhterem, Melih . Mus tafa. Yılmaz, Bulent, Altafl, Selım, GÖRÜNÜŞ Gençlerbirligi: 2 PTT: 0 Ovunculannın bir çoğu sakat ve cezalı olması sebebiyle sahaya güç takım çıkaran Gençlerbirlıği PTT yi rahat mağlup etti, PTT lilerin emektar Mustafayı da aralarına a!maları fayda vermedi, net bır şeküde yeniîdüer, PTT lerin basladığı oyuna Gençler hâkim oldular. Her iki takımın snî ataklarla birbirlerini yokîadıklan ve tehlikeli oldukları ilk devre golsüz berabere bitti. îkinci devreye hızlı giren Genc'er 47. dakikada Hıkmetin ağır kalması sebebiyle bir gol kaçırdılar. Ama 49. dakikada Hıkmetin orta5<nı boş vaziyette ortada yakahyan Orhan fırsatı kaçırmadı. Kafa iıe topu PTT kalesine gönderdi (10). Nihayet 84. dakikada ortaya aktanlan topu sağdan 18 üzerinden yakalayan Özkan fişek gibi bir şut çıkardı. Surhatin müdahalesine lağ men top sağ köşeden PTT ağlarına mıhlanıverdi. Karşılaşma da bu ?ekılde 20 Gençlerbirliğinin gaiıbiyeti ile son buldu. Hakem: Bedri Çakır. Gençlerbirliği: Doğan . Ali. Tevfık Oral, İhsan, Yılmaz Hikmet, Özkan. Orhan, Oktay. Erhan PTT: Sürhat Needet, Nıhat . Yılmaz, llhan. Ismail Ferit, Yük! Bl HAFTA İKİ MtLI.t I.Ui MAtl VAPACAK OLAN F. BAHÇELİ sel, Tanman, Mustafa. Şükrü. FUTBOLCULARDAN BİR GRUP Ali ABALI Ankara 30 (CumhuriyetTeleks! Barajdan kurtulup bu sezon millî ligde büyük takımların rüyalarına giren ânî ataklarla süratli ve fır•atçı forveti sayesinde neticeye ul»şan Altınordu bugün karsısında adam adama yakmdan oynıyan bir rakip bulunca gol çıkarması tesadüfe kalmıştı. Zaman zaman hakemin garip hareketleri seyırcileri eglendirirken oyun sertçe cereyan etti. Ama bereket ki oyuncular yi ne kendilerine hâkim oldular ve maç hâdisesiz bir şekılde bitti, tlk devrede Ankaragücü oyuns hakimdî. 14. dakikada Sefer Ertan'ın ayaklanna kapanıp muhakkak bir golü önledikten sonra 18 dakikada Hüsamettinin sert şutu beklere çarpıp geri geldi, Ertan hrsatı kaçırmadı, duzgün bir vuruşla ilk golü kaydetti (1P>. Devre 10 Ankaragücü lehine kapandı, îkınci devrede Altınordu nıspeten duzelmişti. Beraberlıgı temin etmek için Ankaragücü yarı sahasına yerlpştüer. 80. dakikada yine PAZAR GÜNÜ YAPILAN MAÇTAN BİR ™ 1 12 Kasımdaki Rusycı maçı îçin kamp yann açıhyor e E ~ E E E ~ E = E E ~ E E = E E E E E E Z E E = E E = E E = E E = S E = E E = «lan yetkili şahıslarmı 424 e özenmesi ve AyYıldızlı for = manm scn Ncrveç maçımn ^ ilk devresmde bu sistemi tat bik etmek isterken duştüğü = kötü durum bızi endişeye sev ketmiştir. E 424 snuhakkak ki çok iyi = bir sistemdır ama bu, yukarı da da ifade ettıgimiz gibi fut ş bol meıhumunun çok eskiden beri yerleşmiş olduğu memle Ş ketlerde bir reform olarak ~ kabul edilmistir. E îşte bu sebeple maalesef ta E kım olarak çok geride bulun = duğumuz dünya futbol klâs E manında ânî olarak 424 e E donmemiz önümüzdeki kritik jjZ maç dolayısiyle tehlikeli sa E yılmahdır. E 434 ü Norveç maçının ilk = yansında yüzüne gozüne bu laştıran, 15 dakika kalecisiz E oynıyan rakip karsısında boca E lıyan ve aqcak WM e dön = dükten sonra maçı kurtara E bilen takımımızın Husya ma E çmda WM e dikkat etmesi ka = çınılmaz bir zarurettiir. 5 Uzun vâdeli çahşmalar ile E bu tip sistenjdeğişikliği ya = pılması icap ederken bizim s ânl olarak 424 e donmemiz E ile ilk okul mezunu bir tale Ş benın bırden umumt iktisadı ~ okumağa heveslenmesi arasın E da hıç bir fark yoktur. S Ekrem KARPAT E Pazar gunü, rakıbi Norveçi 21 mağlüp etmesine rağmen iyi bir oyun çıkaramıyan Millî futbol tîkımımız 12 kasımda yapıîacak olan Rusya maçı için yarın lekrar KU yos'ta kampa alınacaktır. Teknik Komite tarafmdan Rusya maçı için kadroya alınması düşünülen futbolculardan sadece Lefter ile Hılmi bulunmaktadır. Halen hakkmda idari tedbir karan ahnmış bulunan Lefter'e ceza \ erilmez veya cezası affedilirse Lefter Millî takımda açık olarak yer alaeakhr. Şayet Lefter'ın cezası millî takımda yer a'masına mâni olursa bu takdirde kadroya Hılmi çağinlaeaktır. Teknik Komite iriarecileri müli takımda en guvendikleri futbolruların bu derece kötü nyunu karsısında hayret ettıkl°rini açıklamışlardır. Mrtin'in durumu Pîlerrao Kulubu tarafından kendısıne bugüne kadar izın verılen Metin dun Palermo Kulübü ile temasa geçmişse de bir netice alamamıştı. Metın Pal»rmo ile bugun de te Millî takım kadrosuna Lefter veya Hilmînîn alınması muhtemel mgs ettikten sorvra F'ederasyons Muhtemelen izahat verecektır. Metin Paiermo'nun bu hafta yapacağı lig maçında yer aldıktan son ra Rusya maçı için tekrar şehrimize gelec^ktir. Norveçliler bujün çidiyorlar Millî futbol takımımıza iki maç ta yenilip Dünya Kupasından elenen Norveç milli takımı bugün saat 12.00 de Yeşılköyden kalkacak bir ııçakla şehrimizden ayrılaraktır. Norveç millî takımı bu pazar gümi Malta'da bir karşılaşma yapacaktır. Kaçalin gitti Pazar gunü oynanan Türkiye Norveç maçını takip eden Rus başantrenörü Kaçalin dün saat 12.15 te uçakla şehrimizden ayrılmıştır. Bütün maçı fılme aldıran Kaçalin bu filmi 12 kasımda oynanacak olan Türkiye Rusya maçı için bütün Rus futbolcularına gosterecektir. Basketbol maçları Spor ve Sergi Sarayına almınca Âjan M. Tuncalp horoı kestî Dün yapılan lig maçlarmda Fenerbahçe, 1 T. Üniversite ve Darüşşafaka rakip îerinî mağlup ettîler Baıketbcl lig maçlarma dun Spor ve Sergi Saraymda devam edilmiştir. Spor ve Sergi Sarayınm tekrar spor hizmetıne verilmesı münasebetiyle basketbol ajanı, maçlardan once horoz kesmiş, hakemler ve basketbolcular kesilen horozdan akan kanlar üzerinden attemışlardır. Dün yapılan müsabakaların ilkini Fenerbahçe ile Kadıköyspor oynamışlardır. Bu maçta Batur, ömer, Güner. Halil, Hüseyin, Okan. Tuncer, Tuğrul tertibindeki F.Bahçe ekipi Muharrem, Mehmet, Aybulak. Tıılug ve Erginden kurulu Kadıköysporu 90 38 mağlup etmiştir. tlk devreyi sarı lâcivertliler 35 19 önde bitirmişlerdir. feünün ikinci maçmda ise Istanbul Teknik Üniversitesi takımı lstanbulsporu 53 36 yenmiştir. Bu maçı l.T.ü. «Tuncay, Erdal, Önder. Ferhan, Yurdun, Ömer, Yaman. Erkin. Süder» den kurulu ekipi ile oynam'ıştır. Bundan sonraki karşılaşmayı ise Darüşşafaka ile Beykoz oynannslardır. «Metin. Dursun, Halit, Haşim, Erdoğan, Irem, Taylan, Engin» tertibi ile oynıyan Darüşşafaka «Özcan, Bülent, Urel, Tanju ve Nurgun» dan müteşekkil Beykozu DÜNKÜ BASKETBOL LİGİNDE ilk devresi 37 24 biten maçta 80 F. BAHCE . K. SPOR MAÇINDAN 52 majlup etmistir. BİR ENSTANTANE DÜNKÜ MAÇINI KAZANAN F. BAHÇE BASKETBOL TAKIMI Millî ligde bu hafta nouta 12 maç yapılıyor Rus antrenörü Kaçalin pazar günü yapılan maçtan sonra gazetecüere verdigi beyanatta: « Takımınızı çok beğendim. Şimdiye kadar »eyrettigim en güzel millî takımınız» demiş.. Bizim de Kaçaline revabımız şu olacak: « Şimdiye kadar dinlediğimiz en snnturlu yalan!» îdareciler dikkat edinizRnslar 424, diyagonal veya V M yerine başka bir sistfm V knllanıvorlar. Abdülkadir TÜCELMAN Santos Madride gidecek Madrid (Hususi) Brezilya'nın Santos futbol takımı, îspanya'nın meşhur Real Madrid'ı üe karşılaşmak istemektedir. Kulübün başkanı Chury, birçok otoritelerin «dünyanın en iyi takımı» olarak gösterdıkleri Real Madrid'ie, maçlann biri Brezüya'da dığeri Ispanya'da yapılması şartiyle karşılaşmaya her zaman hazır olduklarını söylemistir. Dost aeı söyler! METİN, RISYA MAÇINDA TEKRAR GELKCEK Japon güreşçileri Tokyo oyunlarına hazırlanıyor Millî Ügde 1puvan durumu Takunlar Galatasaray îz. Süor A. Ordu Altay Fenerbahçe K. Gümruk G. Birligi Göztepe Beykoz ' K. Paşa K.S.K. A. Gücu Ş. Hilâl Beşiktaş îstanbulspor Y. Direk" D. Spor Vefa 0. 11 9 10 ' 8 9 8 9 9 9 7 7 11 9 7 5 fi fi PT.T. Fenkoy 5 G. 8 5 5 5 5 3 4 2 2 3 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 B. 2 3 3 2 1 4 1 5 4 2 0 2 3 2 3 3 1 1 2 2 M. A. î . 1 19 6 1 H 4 3 16 9 1 14 7 3 19 11 1 7 5 4 13 13 2 9 10 3 12 10 2 12 10 3 7 10 6 10 14 4 5 10 3 5 5 1 3 3 2 4 7 6 6 15 4 4 13 4 3 13 3 2 6 P. 18 13 13 12 10 9 p 8 8 8 $ n Tokyo (Hususi) 1964 de Tok. yo'da yapıîacak olan 18 inci Olım piyat Oyunlarına Japon güreşçileri çok sıkı bir şekılde hazırlanmaktadır. Bu cümleden olarak 80 kişilik geniş bir kadro seçilmiş olup, kıymelli antrenörlerin teknik idaresinde çalışmalanna baş lamıştır. Bugune kadar ağır sıkletlerde hafıf kalan Güneş Impa. ratorluğunun çocukları dinamik bir ekip kurmak için, hiç bir feda kârlıktan kaçmmamaktadırlar. îznurspor ile karşüaşırlarken bir Istanbul takımı da Izmirde iki dep lâsman maçı yapacaktır. Izmire gidecek tek Istanbul takımı olan Yeşildırek Izmirde Karşıyaka ve İzmirspor ve Altınordu Altay ile karşılaşacaktır. Diğer ts raftan Vefa ile Beykoz takımlan da Ankara deplâsmanı yapacaklaı iddialı geliyorlar dır. Bu hafta yapıîacak millî lıg İ7mir. 30 (Telefonla) Bu haf maçlarının programı su şekildeta İstanbulda Fenerbahçe ve îsUn dir. bulsporla 2 milli lig maçı yapacak Cumartesi gunu: olan şehrimizin iki kuvvetli takıIstanbulda: m ılzmirspor ve Altınordu, çahşÎstanbulspor A. OrHu malarını hızlandırmışlardır. Fenerbahçe tzmirspor Ankarada: Altınordu ve îzmirsporlu futbolŞekerhilâl Vef» cuların soyledıklerine gore. her ıkı A. Gücü , Beykoz takım da îstanbuldan puvan almaIzmirde: dan dönmiyeceklerdir. İki takımın K. Yaka Yeşildırek İstanbulda yapacağı maçlann netiGöztepe Altay celeri şehrimız spor çevrelerinde Pazar günü; merakla beklenmpktedır. tstanbulda: Îstanbulspor İzmirspor Fenerbahçe A. Ordu Ankarada: Sekerhilâl Beykoz A. Gücü Vefa tzmirde: Altay Yeşildirek Göztepe . Karşıyaka. Bu hafta milli ligte 12 maç oynanacaktır Fenerbahçe ile Istanbulspor cumartesi ve pazar günlevı iki Jzmirh takım Altınordu vf Dün Ankarada yapslan sonbahar konkur hipikleri Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) Türkiye Cokey Kulübü tarafından tertiplenen sonbahar konkurhipikleri cumartesi ve bugün Ankara Hipodromunda yapıldı. Her iki günde de kalabahk bir seyircinin toplandığı müsabakalar heyecanlı ve güzeldi. Bugün saat 10 da başlanan ve nihayete eren müsabakaların teknik neticeleri: 1 inci yarışma Güçlti mükâfatı: C. Baremi. Mânia adedi 12, atlayış 15, yükseklik 1.20 metre: 1 i Asıl Doktoroğlu . Karadağ ile 82 : saniyede, 2 E. Hoviv Aksel i Şaşör ile 84 saniyede, 3 Bayan | M. Aksel Kurşun ile 92 saniyede, 2 nci yarışma . Mnssolini mükâfatı: A. Baremi yükseklik 1.30 metre, mânia 12, atlayış 15: 1 Şahap Tarzı Bahadır ile hatasız, 2 A. Kerman . Ceylân ile 4 hata, 3 E. Hoviv Şaşör ile 4 hata, A. Doktoroğlu Karadağ ile 4 hata. 3 fincü yarışma . Cokey Kuliibii mükâfatı: A. Baremi, yükseklik 1.40 metre, mânia 12, atlayış 15. 1 Yrb. Salih Koç Eskimo ile 4 hata 103 saniyede, 2 Bnb. Nail Gönenli . Viole ile 7 hata 109 saniyede, 3 Yzb. Sabri Sarıyer Temel ile 8 hata 97 saniyede. 6. Saray (B) Izmitfa 20 mağlup oldu îzmit, 30 (Telefonla) Bugün sehrimiz şampiyonu Kâğıtspor ile bir karşılaşma yapan Galatasarayın (B) takımı 20 mağlup olmuştur. tlk devresi G.Sarayın, ikinci devresi de Kâğıtsporun baskısı «!• tında geçen maçın gollerinl 70. dakikada Yüksel, 77. dakikada da Nedim atmışlardır. Devre golsüz berabere kapanmıştır. TAZISIZ SporToto neticeleri Türkiye Norveç Y. Direk K. Paşa Beykoz K. Gümrük Ş. Hilâl . A. Ordu G. Birliği . A. Gücü A. Gücü A. Ordu G. Birliği P.T.T. K. Yaka Altay YK. Emniyet B. Spor D. Paşa Taksim Adalet Galata Yolspor . Toprakspor Sincanspor . Hacettepe 1 0 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Eşref Aydın, basın toplantısı yapacak Haber aldığıımza göre Atletizm 6 Ajanı Eşref Aydm bugün Beden 5 Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde bir 3 basın toplantısı yapacaktır. Eşref 3 Aydının son yapılan Türk • Fran3 sız Yunan üçlü atletizm müsaba2 pacağı sanılmaktadır. kalarına dair bazı açıklamalar ya SAKATLAR TEDAVİDE Merkez Ceza Heyeti tarafmdan cezslandırılan Fenerbahçeli Nedim takımda oynamamasına rağmen tedavisine devam etmektedir. Yukarıdaki resimde Nedim ile kaleci Şükrüyü doktor muayenesi sırasında görüyorsunuz. Takımlar fcn Son netice 10 tstanbnlspar Altınordn 30 Fenerbahçe İzmirspor 1.1 Îstanbulspor Izmirspor 4.0 Fenerbahçe AHınordu 1.1 Şekerhilâl . Vefa 2.3 Ankaragücü . Beykoı 1.1 Şekerhilâl Beykoı 0.1 Ankaragücü Vefa Karşıyaka Yeşildirtk . 1.» Göztepe . Altay Altay Yeşildirek 28 Göztepe Karşıyaka 01 Güneşspor Toprakspor abroin n.ı 1 0 1 1 Tiizde 54) sn 90 ÜUIIIUMUHU M!!!!!!!!!!! !!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!! ıl l l l l l t l l l l l t l ! l l l l l l l l l 0 0 1 1 2 1 2 2 B0 90 60 60 60 60 15 75 IX 60 tu aksamdan itibaren ŞEN S E S AKORD BOZULDU Operet 3 perde 5 tablo Sahneye koyan Müzik Dekor VAHİ ÖZ K. KAPOÇELLİ VALA Gişemiz her gün saat 13 te açüır, yerlerimiz numaralıdır. Çarşamba Halk günü, matine 15 te, Cumartesi talebeye tenzilâtlı matine 15 te; Pazar matine 15 te, Suare 21 âe İtalyan dansöz Maritza Boralının idaresinde Türk Bale Topluluğu Yeni Repertuarivle Atatürk Resmi Bastırılacak Türk Hava tamu Genel Merkezinden: 1 Bütün ma!zemesi ve her türlu masrafı müteahhide ait 4 ebat üzerine 50.000 adet renkli Atatürk'ün sivil ve askerî resminin b=?tırılması kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konmuştur. 2 50.000 adet resmin muhammen bedeli (100,000) lira, geçici teminat] (7500) liradır. İ5 Rîsimler 210 gramajlı Bristo) kaıton kâğıdı üzerine ofset usulıyle basılacaktır. 4 E':siltmesi 3 Kasım 1361 Cums gunü saat 15 te T.H.K. Genel Merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesini almak istiyenleı İstanbulda Lâlehde TJIJK. Şubesine, resim orijmallerüıi gcrmek ve şartname almak istiyenler Ankara'da T.H.K. Satınalma Bürosuna müracaat etmelidirler. 6 Kurum 2490 sayılı kanuna tsb: olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7 Postada geç kalan ve şubelerimize verilen kapalı ve mühürlü zarflar kabul edilmiyecektir. (Basın 8960 A. 16030/6624 M Tiyatrosunda (Satıhk Emlâk) İstanbul Defterdarlığından; 14066 lira muhammen bedelli 1054.95 lıra t e m i n a t h Beşîkta! • Arnavutköy Mah..Boyalıköşk ve Palacı gok. 74 paita. 86 ada, 15 parsel En eski: 31, Yeni: 19 kapı sayılı 72.93 M2. Ahşap Evin tamamı. 513 3246 12999 lira muhammen bedelli 974.97 lira teminath Beşiktaş Arnavutköy Mah. Boyalıköjk sok. 74 paita, 86 ada, 58 parsel Eneski: 1,19, eski, y e n i : 30, t a j : 46 kapı sayılı 83.19 M2. Ahşap Evin tamamı. 513 5424 2698 lira m u h a m m e n bedelli 202.35 lira teminath Beşiktaş Arnavutköy Mah. Boyalıköşk ve Yağhane sok. 74 pafta, 581 ada, 8 parsel Eneski, yeni: 18 kapı sayılı 65.94 M2. Bahçeli Ahşap Evin (binanın 1/2, Zeminin 12/36) payı. 513 5425 1428 lira muhammen bedelli 107.10 lira teminath Beyoğlu Camii Kebir Mah. Dörtkuyu Cad. 162 paıta, 1056 ada, 13 parsel Eski, y e n i : 36 kapı sayılı 30.50 M2. Havasız D ü k k â m n 245/2880 payı. 515 3821 7384 lira muhammen bedelli 553.80 lira t e m i n a t h Beyoğlu Pirimehmet Paşa Mah. Kumbarahane «ok. 272 pafta, 1744 ada, 10 parsel Eski, Yeni: 52 kapı sayılı 34.42 M2. Evin tamamı. 515 9612 6080 lira muhammen bedelli 456 lira t e m i n a t h Eminönü Çarşı Mah. Yağhkcılar, Çukurhan, Içhan üst katta sok. 6 pafta, 2748 ada, önkapı E s k i : 11 kapı sayıh 19 M2. Kârgir Odanm tamamı. 516 17846 1874 lira m u h a m m e n bedelli 14055 lira t e m i n a t h Fatıh Avcıbey Mah. Çakırağa yokuşu sok. 475 pafta, 2691 ada, 38 parsel vergiye göre: E s k i : 4, 6 Yeni; 2/1 kapı sayılı 23.42 M2. Arsanın tamamı. 518 3025 1676 lira muhammen bedelli 125.70 lira t e m i n a t h Fatih Avcıbey Mah. Karagözcü sok. 475 pafta, 2691 ada, 25 parsel E s k i : 3 kapı sayılı 20.95 M2. Arsanın tamamı. 518 8839 6721 lira m u h a m m e n bedelli 504.12 lıra teminath Fatih Avcıbey Mah. Karagözcü ve Kırk Odalar sok. 475 pafta, 2700 ada, 2 parsel eski: 3 kapı sayılı 84.01 M2. Arsanın tamamı. İLÂN Baltalı gürgen kalas alınacak Makina ve Kimya Endüslrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1) Kurumumuz ihtiyacı için 500 M3 Baltalı gürgen kala» latm almacaktır. 2) Şartnamesi Ankara'da Genel Müdürlükten lstanbul'da; Bankalar Caddesi 75 77 adresindeki Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 3) Ihaleye iştirak edecek olanların şartnamesine göre hazırhyacakları kapalı teklif mektuplarını 15/11/1961 günü saat 15 e kadar Kurumumuzda bulunmak üzere göndermeleri lâzımdır. 4) Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5) Kurumumuz işbu ihtiyacı, kısmen veya tamamen »atın »hp almamakta veya siparisi dilediğine vermekte tamamen lerbesttir. MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK ( B a s m : 9318. A : 162711/6626 Sayın Müşterilerimize 1 kasım 1961 tarihinden itibaren telefon numaralarnnızın «»ağıdaki şekilde değiştirildiğini arzederiz. 49 51 20 1 Cumhuriyet 6630 OPERA OTELÎ Tekel Genel Müdürlüğünden: 1 Sözleşme akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle miktan % 25 nisbetinde azakr çoğalır takriben 2000 metre kavak tomruğu Demirköy Orman İşletmesinin İğneada istif yerinden memurlarımızdan tesellüm edilecek, kara ve deniz vasıtalarıle nakledilerek Büyükdere Kibrit Fabrikasımn iskelesinde vasıta üzerinde (Karadan getirildiği takdirde Kibrit Fabrikası sahasmda vasıta üzerinde) teslimi işi mevcut şartnamesine göre pazarhkla eksiltmeye çıkarılmıstır. 2 Eksiltmesi 8/11/1961 Çarşamba günü saat 11 de Tepebaşındaki Tekel Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. i İsteklilerin 5077,50 liralık muvakkat teminat makbuzları, sair vesikaları ile birlikte belirli gün ve saatferde Komisyonumuza müracaatleri ilân olunur. Teminatlar, muameleleri Tepebaşındaki Komisyonumuzda yapıldıktan sonra Tophanedeki Genel Müdürlüğümüz veznesine eksiltmeden evvel yatırılmış olacaktır. Basın 9167'6623) I f ft ^ V (t) Ö (9 U istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 1961 1962 öğretim yılının başlaması münasebetıyle 2 kasım 1961 Perşembe günü saat 10,30 da Gümüşsuyu büıamızdaki spor salonunda yapıîacak açılış törenine, İstanbulda bulunan sayın senato üyeleriyle milletvekillerinin \e Üniversitemiz mezunlarının şeref vermeleri rics olunur. Basm 9461 .'R621 7711 lira muhammen bedelli 578.37 lira teminath Fatih Avcıbey Mah. Karagözcü ve Kırk Odalar sok. 475 pafta, 2700 ada, 3 parsel Eski: 5 kapı sayılı 96.38 M2. Arsanın tamamı. 518 9921 4275 lira muhammen bedelli 320.67 lira teminath Sarıyer Büyükdere Mah. Sefaret sok. 83 pafta, 602 ada, 11 parsel Eneski: 10 Eski,"Yeni, Taj: 12 kapı sayılı 37.40 M2. Ahşap Evin 2/7 payı. 5110 2520 Yukarıda yazılı gayrimenkuller 13/11/1961 Pazartesi günü saat, 14.30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyonda ayrı ayrı açık artırma suretiyle satılacaktır. îsteklilerin geçici teminat makbuzları, ikametgâh senetleri ve rüfus cüzdanlariyle birlikte satış günü Komisyona, fazla bügi için sözü g«çen Müdürluğe bajvurmaları. (Easır. • 9285 6540/6613) 518 8840 & Dosya ve muamelât işlerinde asgarî 5 senelik tecrübe sahibi ve ingilizce bilen memur alınacaktır. Taliplerin 1 Sözleşms akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle miktarı "/025 nispetinde azalır çoğalır 200 m3 kavak tomruğu Dirgine Orman bizzat ^fçi Sigortaları hanı kat 6 da (Tophanedeki) Işletmesinin topyeri istif yerinden memurlarımızdan tesellüm ediIPRAŞ Personel Müdürlüğüne müracaatleri rica olunur lerek kara ve deniz vasıtalariyle nakledilerek Büyükdere Kibrit Faal 3658/6610 Fabrikası iskelesinde vasıta üzerinde (karadan getirildiği takdirde Kibrit Fabrikası sahasmda vasıta üzerinde) teslimi işi mevcut şartnamesine göre pazarhkla eksiltmeye çıkarılmıstır. 2 Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 3 Pazarhğı 8/11/1961 çarşamba günü saat 10 da Tepebaşındaki Tekel 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet PH metre açık eksiltme suGenel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. retiyle satın alınacaktır. 4 Îsteklilerin 1200. lirahk muvakkat teminat makbuzları sair vesikaları ile birlikte belirli gün ve saatlerde Komisyonumuza müra 2 Eksiltmesi 13/11/1961 Pazartesi günü saat 11 de Tepebaşında caatlan ilân olunur. (Basın: 9166/6622) Tekel Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır3 Şartnamesi Komisyonumuzda îörülebilir. 4 Muhammen bedeli 5025 lira olup muvakkat teminatı 377 lıradır. DENIZCILIK BANKASl T.A.O. Teminatlar muameleleri Tepebaşındaki Genel Müdürlüğümüzde Satınalma Komisyonunda yapıldıktan sonra Tophanedeki Kelvin TEKLİF İSTEME İLÂNI handaki veznemize pazarlık saatinden evvel yatırılmış ola Ce.şitli eb'adlarda kurşun kaplı çelik tel örgülü denîz tipi hj caktır. kablo ahnacaktır. Şartnamesi Banka Fen Müdürlüğünden ah y) nabilir. Tekliflerin 11 kasım 1961 cumartesi saat 12 ye kadar « 5 îsteklilerin teminat makbuzları ve diğer kanuni vesikaları ile verilm.esı. lâzımrîır. Basm 9423/6620 y) pazarlık gün ve saatinde Komisyonumuza müracaatleri ilân olucur. Basm 9151/6625 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Tekel Genel Müdürlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle