09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EN GOZEL ESERLERİ EN BÜYÜK YA2ARLARIN * NANfl L z.ı. * S M BİR MELEItiN E * «ViELYttl KIMII *D»».Fa. L .u.,..,,,* $EYTAN!N ItnSIMUM & M . U , W , * CENHEI YOLU 5,^.v + NOTREBKMFIN MMMIRV H H , r + töUUAR «e SEVGİUIER tx H u w « c * MUANE 80VIRY G. F U ^ H * SİÜHURA V E S A H ^ ^ ^ T * AŞK OTOBUSU Sîefcb,« * KUMSIUM MSVT*. * €UMftHIİ9 8ÜH16P D H. L n m a * DOKÎ0S /fÇfcv, JîyAGO « P M t t r a a • SENİ X& SEVHEK KADERİN I M . G U V E N * IKLİMLER A. B M M I I VA VI N C V i İL 8925/6613 umhuri KUBUCUSU: TUNUS NADİ 1 Mflyeolana okuduju Idtap eıktı. KUMIZI ve SİYAH * AK s cSTENDHAL» Lüks ciitll 125 Ura Kitab ve Kırtasiye Evî Ankara Cad. No. 78. Tel: 22 62 08 İSTANBUL İL 8924/6616 38. yıi Sayı 13.377 Telgraf r* Teleionlarî m e k t u p »dr«si: C u m h u r i y e t tstanbul Posta K u t u s u : t s t a a b u l N o . 248 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 * 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Sah 31 Ekim 1961 i Meclisteki başkanlık krizi yarın halledilebilecek mi Grupu varın toplanacaklar Partilerin tutumu böyle devam ederse, kabine teşkilinde zuhuru muhakkak buhranıh büyük olacağı söyleniyor ıjıııııııııııııııııımıımııııııııııııııç L K M r jgençlere saldıran APIiler iki erimizi de geletı takviye ötıliyebildi ^ • p. | | D Serikte, Jandarma ve ***** Dün geceki kesif sis şehir vapur seferlerini aksattı Y.T.P. îleri gelenleri, Meclisie Curohuıîyet Halk Partisi adayını desteklİYeceklerine daîr şeref sözü verdîklerini dün yalanladılar Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) T. B. M. M. Başkanlık divanları seçimlerinde çıkan ve halü için karşılıklı bir tâviz yarışmasına sebebiyet veren krizin önümüzdeki jrünlerde sona ereceği ümit edilmektedir. T.B.M.Meclİ5İni Cumhurbaşkanlığı kontenjanı ile birlikle tertip ve teşkil edecek olan 637 senatör ve milletvekilinin, normal Meclis çalışmalarını bekliyen ve özliyen miiyonlarca vatandaşm istek ve tahammülünü takdir edecekleri, ve icraya geçmek üzere başkanlık, komis yon seçimleri veya güven oyu gibi zarurî tatbikati artık uzatmıyacakları da beklenmektedır. Bununla beraber, realite, henüz Mıllet Meclısi Başkanlık seçimlerinin halledilmediği ve hükümetin teşkili için daha şimdiden tasvip görmiyen tekliflerin ortaya atıldığıdır. i Ankara İ ! Notları 1 = Ecvet Güresin yazıyor = S E ~ S •2 = E S Ş S = = E = Ş ^ ~ E Bu Mecü» Baskanlığı hikâ = yesi, ne kadar »ürer bilmeyiz. S! Avni Doğan'ı, bir taraf be ğenmedi, Azizoğlu'nu diğer ^ taraf istetnedi, Abdülhak Ke ^ mal parti çalışmaları arasın ~ da kaynadı gitti. Yeni nam = *et Fuat Sirmen ise bir tür E lü 228 oyu tophyamıyor. s Halbuki Meclisin ilk günün 2 de Avni Doğan'm ismi bahis Z konusu edildiği zaman A.P. = liler, Y.T.P. liler, Kasım Gü = lek'e taraftar olanlar: cC.H.P. = böyle yıpranmıs isimleri or S tayt atarsa elbette oy »la maı. Baîkanlık için başka i İE sio! mi kalmadı, meselâ Fuat Ş Sirmen, mesel* Nihat Erim» E Arkajı Ss. 5, Sü. 1 de = !!!!!!!M!Hi!!!IHl! Kabine kuruluncıya kadar Anayasa, hükümetin teşkilini belirli sürelere bağlamış değıldir. Bir anlasmaya varılmadığı ve rahatça eüven oyu sağlıyacak bir hükümet teşkili mümkün görülmediği takdirde, hâlen vazife görmekte olan devrlm hükümetinin iş basında kEİmasmda kanunî bir mahzur yoktur. Anayasanın 102 nci maddesi hükmüne göre, Cumhurbaşkanımn, nuıayyen bir müddet zarfında, biı Başbakan seçmesi, Başbakanın da Bakanlar Kurulunu, belirli süre içinde tâyin etmesi hususunda herhangi bir takyit mevcut değildir. Zaman tahdidi yok Bakanlar Kurulu, sınırsız bir süre îarfmda ktırulduktan »onra dahi listesinin tam olarak Meclislere sunulması için bir zaman tahdidi yoktur. Ancak Anayasanın 103 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuruİu listesi, Meclislere sunulduğu tarihten itibaren, en geç bir hafta içinde, programı, Başbakan veya bir Bakan tarafından senato oyu istenecektir. Programın okunduğu tarihten itibaren iki tam gün seçtikten sonra, lstenen güven oyu için müzakereler başlıyacaktu. Müzakej relerin muayyen bir müddet zarfında bitirilmesi için de Anayasada bir kayıt yoktur. Ancak bir yeterlik önergesiyle sonu almacak olan görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapüacak ve güven oyu lehte çıktıgı takdirde, yeni hükümet görevine başlıyabilecektir. Her şeyden önce iyi niyet Göruldüğü gibi, kesin sınırlarla teçhiz edilmemış olan Anayasa hükümlerinin tatbikatı, ancak iyi niyet ve aklı seümden kuvvet aldıgı takdirde, yürütülme imkâm bulacaktır. Başkanlık divanları seçimi münasebetiyle, 84 üncü maddenin tatbikatında ortaya çıkan ayrı görüşler ve zıt istikametleri tercih eden davranışlar, diğer maddelerin ilerdeki tatbikatlan için cesaret kıncı olmuştur. Aynı yol tâkip edildiği tak Arkası Sa. 5, Sü. * de Bir kadına zorla tecavüz ederek 24 saat alıkoyan iki arkadaş yakalandılar «> Ankara'da Kızılay meydanında salvar ve kalpakla dolaşırken rezalet çıkaran oğrenci Mehmet Güven Serik, 30 (Hulusi Guven bildiriyor) Cumhuriyet Bayramı doUyısiyle, dün gece yapılan şenlikler esnasmda A.P. liler ban üzücü olaylara sebebiyet vermişler ve bu arada taşkınca hareketlerine mâni oimak isteyen jandarmalara saldırmışlardır. Olay söyle cereyan et. miştir: 29 Ekim Cumhuriyet Bayrammda, Kaymakamlık, hiç bir siyasi partinin merasime iştirak edemiyeceğini bildirmesine rağmen, A.P. lüer törene iştirak etmişlerdir. Törenden önce ve sonra şehrin sokakları arasında, büyük bir gövde gösterisi de yapan A.P. liler, cKahrol. sun C.H.P. ve yaşasın A.P.» diye bağınmşlardır. Köylerden getirdikleri büyük bir kalabalıkla, parti binalarınm önünde de buna benzer çeçıtli taşkınhklar yapan A.P. liler gece saat 22 sıralarında, bir C.H.P. grupuna küfür ederek saldırmış.' lardır. Ancak, Kaymakamın direk tifi üzerine, jandarma harekete geçmiş ve topluluğu dağıtmak istemiştir. Tahminen 700.800 kadar A.P. li kendilerini dağıtmak isteyen jandarmalara hücum »derek, onbaşı Kasım Veske'yi başından yaralamıslar, Rasim Efe adlı eri de yumrukla bayıltmışlardır. Ankara 30 (Telefonla) CumHaber, derhal şehre yayılmıs ve hurbaşkanhğı kontenjamndan SeAntalya Lisesinden, bayram müna natoya giren üç kişinin daha isirn sebetiyle ilçemize gelmiş bulunan Kadıköyden kalkan Moda val°ri bugün açıklanmış bulunmakta 15.20 kadar genç jandarmalara puru Haydarpaşa açıklartndır. Cumhurbaşkanı Cemal Giirselin karşı yapılan hareketi protesto dan geri döndü tâyin ettiği bu senatörl'erin üçü de etmek maksadiyle ellerinde Türk Pariste basm toplantısı yapan «14 ler» den 6 u ; (üst sıra soldan emekli Generaldir. Yeni senatörbayrağı olduğu halde A.P. ilçe bi saja) Alparslan Türkeş, trfan Solmaıer, Nnman Esin, (alt sıra ler Fahri Belen, Muzaffer AlanWevsim dolayısiyle sehrimızin soldan sağa) Orhan Erkanlı, Mnstafa Kaplan, Orhan Kabibay Arkası Sa. 5, Sü. I de kuş ve Namık Kemal Asna'dır. muhtelif semtlerini sabahtanberi mevzii olarak bastıran sis dün gece geç vakit şehrimizin îstanbul yakası ile liman içini kesif bir sekilde sarmıştır. Bu yüzden şehir içinde saat 22 den sonra trafik tamamen aksa«nıs ve halk duraklarda birîkmistir. Diğer taraitan 23,35 te Kadıköye kalkması icap eden »şehir hatlannın Anadolu Hisar vapurunun seferi iptal edilmiştir. Bu sefer tstanbul Belediyesı, Belediye ancak 00,30 da radarlı Kanlıca vaErkank, Türkeş, Kabibay, M. Kaplan, Esin ve Solmazer Türk Basın Başkanlığı seçimi için tçisleri Bapuru ile yapılabilmiştir. Kadıköy Ataşeliğinde, Türkiyede her şeyden önce sosyal demokrasinin yerleşkanlığına yeni bir teklifte bulunden 23,30 da kalkan Moda vapuru muştur. Belediye Hukuk Işlerinmesi gerektiğini ve B.M.M. nin terkibinden memnun kalmadıklarını ise Haydarpaşaya kadar gelmiş fa de hazırlanan teklife göre, devrekat kalın sis tabakası yüzünden nin hususiyeti nazarı itibara ahnabelirttiler ve kendilerini hakh çıkardılar rak, Belediye Reisi bir defaya daha fazla ileri gidemiyerek tek Arkası Sa. 5, Sü. 2 de rar Kadıköy iskelesine dönmüs f gerek irdiği vakit Paris, 30 (A.P ) Türkiyenin li menfaatler memlekete döneceğiz» demiştir. Su vç araba vapur iskelesine bağlanMillî Birlik Komitesinden çıkarımıştır. Yolculardan bir kısmı hp dış memleketlere gönderilen baylar tek tek cevap vermekten 14 subaydan 6 tanesi, Pariste Türk çekinmişler ve bütün «onferans bo ancak gece yansından sonra ÜsBasın Ataşeliğinde bir basın top yunca bir grup halinde cevap ver küdar tarikiyle Kabataştan îstan Arkası Sa. 5, Sü. 4 de bula geçebilmişlerdir. lantısı tertiplemiştir. 6 subay, 15 ekimde Türkiyede yapılan genel seçimlerin neticelerinin 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra bu derece çabuk seçimlere gidilmemesi yol lundaki görüşlerinin bir ispatı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 14 subay, Türkiyeden çıkartıldıkları vakit dış memleketlerdeki Türk büyük elçiliklerine müşavir olarak gönderilmişti. Son seçimWashington, Hint Okyanusunu çevrcliyen Asya Aflerden 3 gün sonra Türkiyede neş| rika memleketlerinde komünizmin yayılmasını önleredilen bir tebliğ, bunların mem| mek amaciyle muazzam bir nükleer kuvvet lekete dönebileceklerini bildirmişJ ti. 14 1er ne şekilde hareket edeJ meydana getirccek ceklerini tesbit efcmek üzere BrükSAYIM Dün Üsküdar Kaynıakamlığı taraimdan kaza dahılinde mev selde toplanmışlardır. (Taosı 5 inei sahifemizde) TJL okumayazma bilmiyen vatandaşların sayısımn tesbiti için yapıBasın konieransını veren 14 leı> lan sayımda, sokağa çıkma yasağı olmadığı için kesin bir sonuç elde den 6 sı, memlekete Hönüp dönmi" edilememiştir. Resimde, dün yapılan sayımdan bir sahne görülüyor. veceklerine ait sorulan suale: cMil 3 Senatör daha belli oldu \ Belediyesinin bir talebi istonbui 14'lerden 6 sı Pariste basm toplantısı yapti Âmerika yeni bir Hind Okyanusu Filosu kuracak Dün sokakta genç bir kıza sarkıntılık eden sarhoş bir er de yakalanarak ilgililere teslim edildi Kadının polise müracati üzerine olaya el konulmuş ve iki sanık yakalanarak haklannda kovuşturma açılmıştır. Diğer taraftan idarî bakımdan Haseki hastanesi de soruşturma açmıştır. Başhekim yardımcısı, olayla ilgili zabıt tutulduğunu ve sanıklar polis elinde olduğu için ifadelerini alamadıklannı söylemiştir. Diğer taraitan «arhoş bir er de dün Hürriyet meydanmdan geçmekte olan bir genç kıza sarkıatılık ettiği için orada bulunanlar taralmdan yakalanarak ilgililere teslim edilmiştir. Bayram gecesi İstanbul ve Ânkarada bazı hâdiseler oldu Yansı 5 ine! sayfada İki akşam önce yoldan geçen bir kadmı Haseki hastanesinin kalorifer dairesinde çekerek tecavüz edip 24 saat ahkoy&n iki sahıs hakkında kovusturma açılmıştır. Haseki hastanesinde kaloritercilik yapan Ahmet Poyraz ve Hüseyin Yılmaz isminde iki genç, cumartesi akşamı Haseki hastanesinin önünd^n geçen H. isimli dul bir kadını iddiaya göre zorla hastanenin kalorifer dairesinc götürmüşlerdir. Burada kadına tecavüz edip 24 jaat lalıvermiyen iki kaiadar nihayet ertesi gün bırakmıslardır. Vcrgilerde küçük çiftçi lehine değişiklikler teklig cdüiyor Esnaf muaflığının da nüfusa göre üç grupa ayrılarak ledvin edilmesi uygun görülüyor 1/ KENDIMM Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Türk vergi sisteminde bir birlik, bütünlük sağlamak ve vergi adaletini gerçekleştirmek konusunda Maliye Bakanlığı, üniversite ve özel müessese uzmanları tarafından hazırlanan raporda ayrıca esnaf muaflığı meselesine de geniş yer verilmiş bulunmaktadır. Bu raporun temel prensipleri üz«rine hazırlanacak bir kanun tasarısı Maliye Bakanlığından T.B. M.M. ne sevkedilecek kanunlar arasında bulunacaktır. 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun tâdiline matuf olan bu tasanların yeni Mec liste kabulünü müteakip 1962 malî yılı bütçesinin hazırlıklarına Ma Hye Bakanlığında başlanacağı öğ Devamı Sa. S, Sü. S da Ömürle sabır lâzım Şaka falan ettiğintiz yok, sazeteler ciddî ciddî yazıyorlar. Istanbul telefonlarının ıslahı ve mükemmellestirilmesi ancak 30 yıl sonra kabil olacakmış. Bu kadar uzan müddet sabretmesine edelim ama alâkalılar biraz ellerini çabnk tutnp bn müddeti kısaltsalar yine iyi ederler, diyornz. Çünkü ilim ve fen öyle dev adımlariyle ileriiyor lar ki 20 de|il, belki 10, hattâ belki de 5 sene sonra yeni icatlar yüzünden telli, santrallı telefonnn dünya yüzünden tamamen kalktığını görüverirlerıe hevesleri knrsaklannda kalır. Razı olsnnlar da karsılıkh anlaşalım ve elbirlifi ile şn 30 nin sıfırını kaldırıverelim. Bn^ünkü medeniyet dünyasında yaşamaya hak kazanmıs milletlerin fertlerine yakışanı da budnr. Sarhos asker yakalandığı sırada (Solda) ve bir kadını 24 saat »hk oyan \ki kafsdar karakoldâ.. IKI KISİ YARALANDI Dün Dolmabahçeden geçmekte olan «İstanbul 41709» plâka numaralı hususî otomobil,, ön lâstiği fırladjğından ağaçlara çarparak hasara uğramıştır. Resimde, iki kişinin de yaralandığı kazadan sonra otomobilin durumu görülüyor. Aııa ile 6 evlâdı yangmda Antalya'mn Korkuteli ilçesinin Kücüklü köyünde cerc; yan eden faciaya, yannıakta olan ocağm üzerinin gece yatıhrken kapanmamasi yol açtı Antalya, 30 (Telefon2a> Kor] kuteli ilçesinin Kücüklü köyünde,' dün gece çıkan yangın, 3 evin tamamen yanmasına ve aynı ailenin 7 ferdinin de ölümüne sebep olmuş Meclu Başltanhg! için turlar devam ediyor Gazeteler tur. YAPMADIK BU VATAN İÇİN..» ... Arkan Sa. 5, Su. 2 de ••• «NELER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle