16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SlEldmlKl CUMHURİYET Ü N YA HÜB E R I E R I Kongo birlikleri Katanga topraklarına gırmış emokratik besaplara y a v u yavaş alısmalıyıı. Onlann da çarpması. bölmesl, toplaması. çıkarması vardır. Bılır misiniz, Türkçe konuştognmuı devirlerde ba dört operas.Tondan toplamaya kara eümle derler•• di. Cumhurbaşkanma hakaret Hatti hesap bilmıyenler için; Oııun kara cümlesi zayıitır, etti Geçen pazartesi günu. Kuzey çok korkulan nükleer maddeler denırdi. Acaba neden böyle denlr Alemdarda Binbirdirek mahalden bıri sütlere musaHat olan «to; diye bir hesap hocası dostnma lor«Uıabtthville, 30 («J.) Kuzey lesinde oturan Abdullah Kemal E Kutbunu çevreliyen 80. arz daireKatanga'da Kaniama'dan aiınan »in, gece saat 24 sıralannda evinde si üzerındekı Novaya Zemlıa ada dine 131» dır Son bır habere göre muştum haberlert (öre, Kongo ordusuna içkı içerken sarhoş olmuş ve evismda. Kurrenın tâ oteki ucundaki tngılterede, bu maddenın 30 mega Cem'i bılmiyen adam kara kamenıup 4 bölük asker dün Katan i nin camlarını kırarak «Hürriyet, Yeni Zelanda'mn balta gırmemıs tonluk infılâktan sonra tehlikeli ra düşünür de ondan! cevabını ga topraklarına girmiş ve 6 mil ge ; ormanlarında bıle yürekleri tıt bır şekilde vavılması ıhtımalı kar vermUti. Hey gıdi günler» TürkHürrıyet» diye bağırmış ve iddıaya nişliğinde bir arazi parçasını işgal şısında. pıyasaya normal yollargöre Cumhurbaşkanı Cemal Gür reten bir mfılâk oldu: Sovyetler, konuşurduli, $ımdi de Turkçe etmişlerdir. | sel'e hakaretArr.ız sözler sarfetmis 30 megaton kuvvetınde olan yani dan çıkarılmakta olan sutlerin der denemelert ı lantik •ahillenne gelmiştır. UppBala, l»vtç, 30 (A.P.) Upp konuşmsd». nükletr konuşuyuruz ama.. Resmen teyid «dümiyen bu ha ] y«nlden başlanmasını bir kere d da1 W a g ^asbington meteoroloji büro tir. Şikâyet üzerine yakalanan sa dınamitlerın en yenisı ve en vıkı hal satıştan kaldınlmasma ve ve Hikâye lâ/ıra ya!. j btrlere göre, Kongo askerleri Lu •ala rasathanesi bu labah Sovyetrıne tozdan mamul sütlenn konlerin blr »uperr^ükleer bomba pat ha takbih eden Nehru, Birleşmiş sundan bildirildiîine göre, saatte nık hakkında kovuşturma açılmış cısı Trinıtrotoluen'ın (T. N T ) 30 Bir kekerae.. ama iyice kekebılaşı nehri üzerindeki strate}ik tır. milyon tonuna tekabül eden 22. masına karar verilmıştır. Daha sülatmış oiduklarını açıklarnıştır. Milletlere bu konuyla ilgili olarak 125 kilometre hızla ilerliyen bulut Kisamba demıryol koprüsünü ele tü pastörıze etmevi basaramıyan, me! Tedavi için bır enstitüve gıtnukleer bombalannı patlattılar. Trafik kazasmda 2 er mis.. aylar soııra ıal,ın bir dostoyoSunluğunu geçırdikttn lonra Katanga toprak Bomba bu subah Türkiye saatiyle •unulan Hint karar tasarısının yan bir kaç gün sonra d2ha politlkacılarını kır atlar üshş tefsir edildiğıni ve son Sovvet kavbetmiş bir şekilde Avrupa sayaralandı Şayet bu bomba me^kun'blr sanu görmüş.. o dostu da kekemenın larına girmişlerdir. Kisamba köp 10.33 de patlatılmıştır. tunde bır camiden bir camiye haSabaha karsı saat 4 sıralarında ha üzerinde infılâk ettirilmıs olînfilâkı tesbit edilen bombanın denemelerini bir dereceyt tedavıye gıttiğıni biliyor. Sormnş: rusü Katanga Kongo sınırı uzerın kadar hilleri üzerine gelecektir. valarda uçuran Turkiyemiz. ıc.ne geçen pazartesi patlatılan ve bütaıvip eder mânada teîâkki olundedır. Nasıl oldun? Rahat konuşabiDün gece merker ve kuzey ovaia şoför Durdun Kandemir'in idare saydı, 24 mil kutrur.da bır daire düştüğü Levanten çarşısı hayatınKatanga birliklerinin de tınır tün dünyada protesto lesleri yük duğunu belırterek bundan hayre n n ı , Ohio'ya ve Missisçippi vâdi «ındekı «80150 Kastamonu» plâkalı içmdekı butün binalan tahrip e dan ne zaman silkînip kurtulacak liyor musun?.. kamyon Ankara asfaltından tstanü bolgesine takviye gönderdiklerı selmesine «bebiyet veren süper te düştüğünü sdylemiştir Kekeme basını »allamış. sinln kuzeyine düşen siddetli vağ bula gehrken, Süreyyapaşa yolu decek, 80 mil kutrundaki bir daı ' tır? bombadan 2,5 veya üç misli kuvhaber verilmektedir. Konuş bakayım! murlarm. bu bulutun radyoaktivi kavşağından an) olarak önüne çı renin ıçindeki bütun vanar madHint eyalet valilerinin bir topDiğer meseleler îyi haber alan çevreler Kongo vette olduğu Uppsala rasathanesi lantısında konuşan Nehru, mem tesinin bir kısmını vervüzüne indeleri ateşliyecekti. Bombanın 700 Birdenbire başiamış: kan er Halıt Uğur'un kullandığı leketinin bütün atom denemeleribirliklerinin hakikaten bir işgal Müdiirü Dr. Baath tarafından a Diğer meselelere gelince: Laos dirdiŞi tahmın edilmektedir Me 195029 sayılı askert jeeple çarpış rontgenlik radıasyonu. ınfilâk nok Kırk kiip, kırkının da kolpa pazartesi hareketine mi gıriştikleri, yoksa çıklanmaktadır. Geçen tasınin 3 mil civarındaki butün ın meselesı. herhangi yenı <5Tr millet kırık kiip! Kıvılcım çıtırdattırıcı; ka teoroloji servisleri buna rağmen mıştır. Kaniama bölgesınde yaşıyan hal patlatılan süperbombanm 3 me ne muanz olduğunu ve Hint 0 sanları öldurecek, 40 mil ötesmde lerarası mudahaleye luzutn kalma Her iki vasıta hasara uğramış. kı bütün m^anların derilerinde va dan kendi kendıne hal olma yolu lardan muın? Kapı (îcırdattırcıkın moralini bozmak gayesi ile mi, gatonluk bir bomba olduğu tesbit î « r tMansının sadece insanl müla radyoaktivlte nispetinin tehlikeli lardan mısın? Ne kıvılcım (.ıtırdatsayılacak seviyeve çıkmıyacağına jeepte yangm çıkmıs. er Halit ile teşebbüse geçtiklerinin pek bellı edilmişti. | hazalar ihtivs ettiğini belirtmiştir nıklar peyda edecekti Bundan na girmıştır. Tarafsıı bir Laos'un tırıcılardanım, ne kapı gıcırdattıisaret etmektedirler. yanında bulunpn er tsmail Tokatlı olmadığını sö'ylemektedirler. Bu arada Londrada «Kew> ra Son nüklecr denemeden hasıl elan başka, bu infılâktan doğan nükle kurulması içın üç ayrı seviyede rıcılardanım.. şu tesbihi imamelemuhtelif yerlerinden yaralanmısBombanın 100 megatonlnk sathanesi sözcüsü, Rusyanın bu er tozu bulutu. binlerce mil urak konuşulmakta ıdı: Cenevre'deki 14 meli mi, imamelememeli mi? debnlut, Atlantik sahillerinde lardır. olması ihtimali sabah patlattığı bombanın 50 meOlayın soruşturulmasına pol'J taki yuzbinlerce, belki de milyon Devlet konferansında, Ban Namo miş. Ve oh: diye bir nefeı almıı. Sovyetlerin yaptıkları son nükgatcn takatinde olduğunu teyit etUppsala (Isveç), 30 (AP) Bü tarafından el konulmuş, yarah as larca insana (bu, nükleer tozları ne'de Laoç lular arasındakı alt ka Dostu. leer denemeden hasıl olan atom miştir. olan deme toplantısmda ve uç prensler tün dünya efkannı hiçe sayan Sov kerler Haydarpasa A?ker! Hastaha istedi*i yere lürukliyecek Bravo! Aşkolınn.. diye membulutu, New England ve Kanada. Nehru, nükleer denemeleri bir rüzgârlann kaprısine bağlı) kısır arasında. Cenevre Konferansı La nnnluğnnu bildiıince zavall) batyetler bu sabah msanıyetin »ahıt nesine kâldırılmıştır. nın guneydoğu kısmı üzerinden kere daha takbih etti hktan kan kanserine kadar turlü os'un taralsızhğını kontrol edecek lamış olduğu ve insanoğlu eliyle yapıMeydan kavsrasında 4 kîşi Dün Yeni Delhi'de yaptığı bir geçtikten sonra, Amerikanın At. lan en buyük infilâkı son nükleer elâların tohumur.u taşıyacaktı. milletlerarası komısyonun yetkıle Eeeevet.. aaaamama! Bo ba yaralandı u son ihtimal bugün gerçekles ri konusunda takılıp dururken, ba bu la la laf ları.. he h t her bombalannı atmosferde patlatmakKarta! Maitepede alacak rüzünPrensler arasında geçen haziranda za za zaman.. ko ko ko k« nn nn». iştır bile. la yapmı^lardır. den büvük bir kavga çıkmıştır. Nitekim geı^en pazartesi günü Zürih'de yapılan bir toplantı ile nuş na» maraa.. mfl, müm, m&mttm Avrupadakı bilgin ve uzmanların Faik, Hakkı ve Tayyar Yayla is;uz Denızı'nin kurşun rengi «ema başhyan temaslar, Ban Namone'mümkükfln değil ki ki ki! cevabını belirtttjıne gore bugunkü ınfilik mindeki kardesler ile kahvecilık en az 50 ve muhtemelen 100 mega vapan Ebuzer, Kemal ve Abhas ı ile beyaz cümpdıyeleri arasm dekı çahşmalardan da faydalana vermiş. Moıkova, 30 (AP) Sovyet Koa yukselen mantar şekündeki rak 2 hafta evvel Hiyen Heup'da tonluk nükleer bır bombadır. Bu S&rak pdlı dijer üç kardeş arasmmunist Partısinin 22 nci KongresıBizira yeni Tflrkçt de bSrle.. Aulut insanlarla meskun sahalara yapılan ikinci bir toDİantı ile nison ıhtımal uzerınde daha çok du da çıkan kavpa sor.ucunda, Hakkı ne iştirak eden 5.000 delege bugün navasa, yankılar, bizim ikinci ••oğru sur'atle ilerlemektedir. A havet ilk mühim meyvasını verdi: hife.. bazı blldiriler.. ondan sonr».. rulmaktadır. Çünku bugünkü infi bıeakla Kemal ve Abhas'ı muhtealkışlar arasında Stalın'in naaşının Kızıl Meydandan kaldınlmasma Bazı gazeteler, seçimin tazyik altında yapıldığım j lâkın geçen pazartesi Sovyetlerin lif yerlerinden. Abba>: da sopa ile merikan meteoroloji istasyonları Laos, üç rakip (DoŞu taraftan relsln bizim Türkçe. başından ağır a gore, 100 mil uzunluğundaki bu Pathet Lao. Batı taraftarı Hüküoybirliğiyle karar vermişlerdir. patlattıklan bombadan en az 2,5 Hakkı ve Tayvarı ve hile karıştığını iddia ediyorlar Stalin'in naaşı, Lenin'ın yamnda elâket buiutu. bu satırlar yazıl tnet Kuvvetlerı. tarafsızlar) gru3 misli daha kuvveth olduğu tes surette varalamıştır. $Imdi ba y&renlikten lenra t»ir Kızıl Meydandaki muazzam âbidebit edılmiştır. Geçen hafta patlaYaralılar *edavi altma almmış, ığı sırada (cumartesı), Kuzey Ja pun Prens şeflermin aralarından başkasına teçelim. seçtiği bir başvekile kavuştu. Bu, de yatmakta idi. dirmektedırler onya ile Kamçatka Yarımadası tılan bombanın ı«e en az 30 mega sanıkîardan Hakkı ve Faikin üzeAtina, 30 (A P.) YunanistanEskiden kara cümle*i layıf olaıtBu teklif, Kruçef, Stalin'in kaa daki genel leçımlerde Karamanlis Son netıcelere göre Radikal mil tonluk bir bomba olduğu o zaman rinde bulunan kamalar rausadere rasındaki Kuril Adalan üzerin tarafsız Prens Suvana Fuma idi. ları imtihan için şu tnall torarlarGaçen hafta Laos Kıralından hütil ve hıAhar olduğunu bildirdık in Radikal »ağcı partisi reylerin lî birlik partisı oylann edilmiştir. yuzdt tesbit edılmişti. en Kuzey Amerika'ya doğru kaydı ten sonra Kongreye yapılmış ve yüzde ellısînden fazlasını temin e ellisini almıştır. ıaktadır. Yalnız şu var ki, bulu kümeti kurmak için gereken res Bir adam blr yera bir u a t U bugiin oybirliğiyle kabul edılmis derek kat'i bir ekseriyet sağlamıs Gazeteler, Kral Paul'ün yeni hüun Kuzey Kutbundan Kuril Ada m! yetkiyi de alan Fuma (bu vet flderse, be» adam aynı yert kae kinin Fuma aleyhinde olan Parlâtır. arına kadar olan 4 günlük yolcubulunmaktadır. Halen yalnız bir kümeti kurma yetkisini tekrar Ka satte rider? Çoeuk açıkrozıt (1) Mogkova Radyosunun bugün bil kaç uzak mıntakadan neticeler gel ramanlis'e vereceğini belirtmekteuğu esna^ında Moskova tarihinin mento'nun tasvibi ahnmadan ve bir aaati beşe takaim der. dırdiğint göre, binlerce delege a memıs, fakat ulasan neticeler Ka dirler. n büyuk protesto yağmuruna uğ rilebilmesi için anayasada bazı de II dakikada (ider. dlyebillrdl. yağa kalkarak alkışlar ve tezahü ramanlis'e tam bir ekseriyeti g« Diğer taraftan Demokrat eephtamış, bu arsda Birlesik Milletler ğişiklikler yapılmıştı). şimdi diblıda rat arasında bu kararı vermişler tirmis bulunmaktadır. ğer iki prens meslekdaşını, 16 kişi Roca da azarlardı.. t i n k l nin organı olan «Avgt» gaztteıt, îiyasl Komitesi de te«ekkülünden <;< cn(v dir. Kruçef, Stalin hakkındaki ko Tnnan seçimleri ve Atina basını seçimin tazyik altında yapıldığım eri en ıür'atli kararını çıkarmıs lik kabinenin teşkilini konuşmak (oğn hocalann marifetl nuşmasmda, Stalin'in temizlik aüzere, kasım ayında tekraf top laiırtmak. aldatmaktır Ottya ç«Atma. 30 (a.a ) Sağcı Yunan ve hllt karıştığını iddia etmekttmeliyelerinde Komünist Partısinln lantıva çagırmıçtır. Bundan sonra cnfnn zekSsını Blçecek. tmtfhan» basını, Basbskan Karamanlis'in dir. Kruçef 2Î. Rus Komünist Parti Laos'un yabancı kuvvetlerden tec girmis biçare! Zaten karnı ı ( n r . en güzide elemanlannı temizlemi» Komünist tğilimll bu gazete, Radikal mıllt birlik partisinin sei Kongresinde 50 megatonluk bir rit edılmesi ve bu memleketm hu Hele hıraz da sert toca ie çetıefıl olduğunu bildirmişti. çim zaferini büyük başlıklarla bil «halkımız. yeni ve serbest bir ıtlombanm der.eneceğini ilân ettiSi zura kavuşması kalmaktadır (Bak ders ise.. aırası mı bövle »aşırtmaStalin'in naaşı nereye taşınacak çltn yapılması için mücadeleyt de:aman, 101 devletin içtirak ettiji Cumhuriyet 12. 26 Haziran). heniiz bilinmlyor ealann, çalımların? vam edec«ktir» demektedir Moskova, 3 (AP) Moskova'daÜ 'e Birleşmiş Mılletlerın ana komiİSimdi hen siıe hnna tjenztr bir Merkez partiler birliğlni destekki Komünist Partisi Kongresinde esi olan Siyas! Komitede Sovyet Bu iyi habere geçen hafta iki iyi ınal aoracağım: Hyen Atina gazetelerine gört, bu Stalin'in naaşınm Lenin'in yanınerin bütün itirazlarına rağmen 16. haber daha katıldı. Angola milliparti liderleri de blr toplantı ya 10 milyon klşl 450 klsiyt bır dan uzaklaştırılması teklifi Lenindönem gündemine alınmış olan vetçilerının şefı Holden Roberto parak seçimin dürüstlüğünden günde seçerse, 450 kişi bir kİJİYİ grat Parti Birincı Sekreteri olan nükleer denemeleri durdurma me Portekiz'lııerm bağım.;ızlık hareşüphe izhar ettiklerini belirtecek kaç günde teçer? îvan Spiridinov tarafmdan yapıleler,i konuşulmakta ıdı (Bak: 2 ketinin bastınlmış olduguna dat( ve muhtemelen seçiml muteber say Ne kadar hesap nocaıı. ne kamı» ve oybirliğiyle kabul edılmişekim tarihli Cumhuriyet) Burada verdıkleri bevanatın hak'kate uymıyacaklarını ilân edeceklerdlr. dar riyaziyeci. ne «adar mstematir. Lenin'in yanından kaldırılacak tez münakaşa edıüyordu Her madığını bilâkis. harekâtm Mıllt tikçi varıta hodro meydan. Vall»olan sabık Sovyet liderinin naaşıhangi bir kontrol »nlasms^ını bek yetçiler lehine ınkı^af ettiSinı ilSn hi bulamazsınır.. nın nereye nakledileceği henüz emeden Rıısların tekrar tecrube etti. Bonn, 30 (R.) Batı Almanya Diğer taraftan. Hammers!ste dört (ünde ıeki« dtfadır» tesbit edılmemiştir. ere basladıkları 1 eylül tarihın kjold'un yerine veni bir sekrpter Dısisleri Bakanı Von Brentano, buMebusaıı Mecliıl Reisi •eçilemlden önceki ihtiyarl moratorvoma tayın edilmesi meselen, Amerikan gün Adetıauer ile yapmı» olduğu bir gbrüşmeden sonra. bes senedir donülmesini istiyen Hmdistan tezi, delegeii ile Sovyet deleç^sınin bir yor, veçilemiyor. Simdi bir baska işgal etmekte olduğu Dışişleri Baböyle btr motartoryofu artık kabul kaç haftadan beri haşbasa yaptık sual daba: 450 kişi bir kigiji 4 tunde • • kanlığından ıstifa ettiğini açıklatmiyen ve kontrollu ve devamlı ları müzakere neticesinde yalnız mıştır. Bundan başka Von Brentabir anlaşmıya varılmadıkça tecrü tâli ehemmiyette bir ihtılâf nok çemezse. bir koaligyon, btr Baano, mensup olduğu Hıristiyan Debeleri durdurmakta fayda görmi tası kalmak suretij'le ve umumi vekili kaç günde leçer? mokrat Partisıne de yenı kurulaVe giz bu hesapları vaparken.. yen Batı tezi ve meseleyi umumt yetle Genel Sekreterlik müesseseParis, 30 (a.a.) PaTİs ve Borcak olan koalisyon hukumetinde Milyonlarca vatandaş. bir silâhjızlanma progrnmı dışın sinin şekli etrafmda mevcut anlaşdeaux'de büyük caddelere meçhul vazife alamıyacağını bildırmiştır. Ah blr hfikttmet knrulsa! Ah da gorüşmeyi reddeden Sovyet te mazhğın da halline varıyacak bir Dışişleri Bakanlığından bir ıbzcü şahıslar tarafından çok sık bir şeti. Kruçef dünyayı alt üst eden şekilde çozülme voluna girdi. Bu bir huzur gelse! Ab bir iıtikrara kilde serpılen çiviler bir çok otoViyan», 30 (a.a.) Sovyet Ko nün açıkladığma gore, Von Bren mobillerin ziucirleme olarak 18sbeyanatını verlnce, Sovyetlerin meseleden. ufukları gene birden kavuşsak! Ab bir iş bulsak! Alı münist Partisinin 22 nci kongresin tano'nun bu istıfası, son zamanlar tiklerinin patlamasma sebep olmuş Kuzey komşusu 5 devlet, Kanada kararan Berlin meselesi ve son haf bir, birbirimizi anlasak.. diye kıvde siddetli hücuma maruz kalmıs da çıkmaza gıren iç pohtika ve bil tur. Danimarka. Isveç, Norveç ve JaT talardaki askert inkişaflar netice ranıp dumyor. hassa koalisyon kabinesı ile ilgılibulunan Sovyet eski Dışişleri Baponya bu konuda süregelmekte sinde Laos'un bir milletlerarası ça Pariste bazı büyük caddelerden dir. Müstafı bakan yenı hükümete *** kanı Molotof, üç gündenberi Vi ve milletvekillerıne başanlar dıle başka bu çivilerin en fazla serpildaha doğru«u iki büyük devletin tışma alanı olarak terketmek tizeGazetelerdr mühım blr babfır •yanadaki apartımanından hiç dıkaprisi yüzunden sürunegelmekte re olduğu verini almıya namzet Champ» Elvsee» ve mıştir. Bu suretle uzun bir sureden rtiği yerler ları çıkmamıştır. olan, konuşmaların derhal gerı bı görünen Vietnamla beraber gele kudum. Meçhul şahıslar eşeklerin beri çıkmazda olan koalisyon hü NotreDame cıvarıdır Temizlik işknlaklarını kçsivormn»» merak Milletlerarası Atom Enerjisi A kümetinin kurulması nıhayet kabil !eri servi<leri cgddeleri ve mey rakılma'îinı ve GenSÎ Kurul'a Sov. cek yazımızda barnedeceğiz. ettim.. bir eşek dostuma tordnm.. jansında Sovyet temsilcisi olan olabılecektır. Hstırlarda olduğu dan'.arı çivilerden temizlemek i (evet, eşeklerden de doatam varetlerı bu tasavvurlanndan vazgeMolotof, eşiyle oirlikte her gün üzere, Hıristiyan. Demokratlarla çin derhal faalivete geçmislerdir dır. Ve kendilerinden pek memçirmek uzere Birleşmiş Milletleri civardaki parklarda yürüyüş yap koalisyona yanaşan Hür Demok Polis failleri henüz bulamanıştır nnnum.) resmen harekete geçirmeyi hedef mak âdetinde idi. ratlar, evvelâ Adaneuer'in BaşbaBordeaux'de lâ<;t'5i patlıvan oto TEŞEKKÜR Yahu! Nedir bo liıln kalaktutan bir karar sureti gönderilmeAvusturya gazeteleri, Molotofun kanhğına ıtiraz etmıçler, bunu sok mobillerin sayısı 31 u bulmuştur. larınıza karşı ınikastler? sini teklif ettıler. Sovyetler bu teAielmiıin büyügü Türkiye ya Batıya iltica etmek, yahııt, Ko tureme>mce, Von Brentano'yu tutsebbüse türlü uıul oyunlariyl» Ecxacılsr Deppsu îdare Heyetı Kıskançlık afabev! dedi.. fitmünist Çin veya AmavutluSa sı turnıuslardı. Son göruşmeler de bu karçı koydular. Fakat 30 megatonRelsi ğınmak istiyeceğine dair tahmin yüzden netice vermemıştı. Şımdı tl. luk bombalannı infılâk ettirmele«CZACI VEF AT ler yürütmektedirler. Fakat yetki yenı hükümetin teşkıli içın iki parBen Snee cevaptan mcmnon « • • ri ve dünya efkârı umumiyesınin lı diplomatik çevreler bu tahmin ti arasındakı gorüşmeler yeniden dum. Sonra birdenbire çaktım.. aVAHİT DEMİRKAN'ın Bayan Alek?sndra DemlrcnJ birden karşılarında ayaklanması İerin doğru çıkmıyacağmı söyle başlamıs bulunmaktadır. ma a çoktan azaklasmıstı. Güya aramızdan i n i olarak ayrılmacı lu. Bay Panayot Demlrcoğlu ve »onunda rıcat etmek mecburiyetnektedırler dolayniyl» »cımızı paylaşan biz de zeki diye geçinlriı ya!. nisanlm, Bayan Klavdya Lorr100.000 lira 1 adst tinde kaldılar. Sovyetlere komşu degerli «rkadaşlanna. bajta Bing Crosby'nin bir bardıı ve bütün akrahalan. *** Türkiye Eezacılar Deposu olmak diğer devletler, îzlanda, tran v« •evgilt »nnçleri ve »krabal^n MEVLİT 1 adet 100.000 lira üı«r« bütün eczacıhk camlasıHER GCN BİR FIKRA: çocuğu daha oldu Pakistan'ın da katıldığı teklif, g«Se"gıli abianı Dul Bayan MALAMA Şlf* C»m r»brikalan vr Çocukken kByden aynlmif.. •#çen perşembe günü 75 lehte, 10 a n>, Los Angeles, 30 (a.a.) Bing 50.000 lira J adot C.H.P. aileslne. yakın «lâkalaDEMtRCOĞLU'nun SEHER ÜLGÜ'nün hirde okumnş. Tıllar tonra k8ya leyhte (Sovyet Bloku ve Küba) Crosby'nin eşi aktris Kathy Grant nnı e€İrgemiy«"n ve blzlmle vefatınıh '0. gününe tesadüf (Sideridu) dönmiis.. tarlada calısan babasının 50.000 lira ve bir çekimser (Mali) oyla kabul 1 adet «ynı tstırabı duysn bütün dostbir kız çocuğu dünyaya getirmiseden 2.11961 perşembe gü^ıî vefat ettigıni derin teessürle yanına gelmiş.. konnşuyor, konotdildi. lann» ««mlmiyetlt tesekkür tir. Kathy Grant ve Bing Crosby'oğle nanıazmı mütaakıp Teşvibtldirlrler. Cenaze merasımi 5.000 lira fnyor ama köy tâbirlerinl hatırlı20 adet •derls. nin bir kız ve bir erkek çocukları kıye Camıinde azız ruhuna ıtBirlesmiı Milletlır t«sebbü«ö bugün »alı 31 eklm 1961 saat 15 yamıyor.. yerde tırnak yakarı yaDemirkan T* Pelln «ilelerı haf edilmek üzere Kur'anı Kedaha vardır. te Şislfde Metamorfosl» Rum 1.000 lir* Sovyetleri ikinci Tt bu sefer 100 adet tan tırmıgı görmüş.. ve Cumhuriyet «831 nm ve Mevlidi Şerif okunacaMeıarlık klllseslnde lcra o!umegatonluk bir dev bombayı patKır.dan akraba. dost ve arka Baba! Nedir şn yerde yatan nacaktır. 500 Hra 200 adet latmaktan ne dtrece meneder bilicîaşlariyle arzu eden din karşeyin adı? Unutmaşum! deyinee Isbu İlân hususi davetiy* yedeşlerünizin teşrifi rica olunur. nemer Ancak Yugoslavya ve Sovhabası da zaten içerliyormu» oğlurme kalmdlr. 4000 adet 100 lita VEFAT Kardeşl yetlere en yakın tarafsızlar dahil na hemen: Cenaze Levazımatı vm Ser\i^ Mu'i'Hin Şahinbaş bütün dünyanın Moskova'nın kari'j Haznedarda telefonlu daire % Sevgili babamız Işleri PİSTOF Bas ucuna! O sana sövler! deCumhunyet P635 cem'an 1.000.000 lira eskl Çankaya J2 7164 47 V (îtına dikildiği vt Sovyetlerin muTel: 44 42 3« miş. OJlan da, avanak biri imi» KomUerlerinden <f) Cumhuriyet 6533 Çı azzam bir presti] kaybma uğradıCumhurtyet 6639 her halde. TırmıjSın ucana basınca. Eregli Kömürle4ı muhakkaktır. Bu harekette Sov manivelâ nazarivesi mucibince tırSEHİT HAVACININ ri Işletmesl. Has yetlerle komşu olan v t 30 megamığın sapı verden kalkıp ojlanın tane Idare AmirÎMEVLİDİ tonluk infilâkm yarattıgı nükleer ^^^^. SUBAY ve MEMURLARA s ^ t s ^ ^ S S S S S S ^ a alnının ortasıııa carpmış.. Oflan lığlnden emekli. Konya'da Akrotoılara en çok maruz bırakılan tek Denir As?ubayda. HİÇ PEŞİN VERMEDEN PEŞİN FİAT1NA S nıhasi uçuşlan sılif sahibi 8 batı devleti resml prolarından Yılmaz Hay canına yandırım tırmıfı! rasında şehit oCoşkun'un babatestoları ile ön plândadır. Bu böylup Bakırköy'de T sı, Maden Mü demi'... Baba da memnnn: 1« iken Sovyetlere karşı zaman zatoprağa \ en!en şimdi hatırladın mı? diyesiye hendlsi îdris AnHer çeşit giyim eşyası ' S man hlç lüzuıtnu oîmıyan cıkişlaı çok sevgili oğlulâfı! cı'nın kaympedemuz yapmış olan Türk Hariclyesinin şu ZARİFGİYİMEVİ Jt ri Fürüzan AnB. FELF.R anda oylamada kullandığı lehte Püot Tetmen Sultanhamam Haçopulo han altı No. 35 (.Cadde üstünde) â reyin dışında hiç bir aksülâmel TUNCER İLYAS COŞKUN Telefon:: 27 23 46 ~ """ ^ göstermemiş olması da garlptir. AyKUTun kalb krlzf netioesi 58 ekim cuTürkiye adeta dünya vicdanımn 1 kasırn PCl çarmartesi günü Hakkin rahnıetıvt nükleer devrin dışında imiş gi69.11.10 şamba günü ikın ne ka\uşmuçtur. Cenaz^?i 29 bl yaşamaktadır. Nükleer tecrübedidon ponra Ea eklm tkindi namazını mütaakıp PORSELEN kırköy Çars! Camıinde okuttulerin tekrar başladığı tarihten beValide Camiinden ahnarak. rulacak kırk Mevlidıne akrjTopkapı alle mezarhğma defne Tahsısı sahıpieııııın £Z y.1 .">6 ri bütün dünyada yağmur sulannBankamıza merhun 957 mahsulü. BAFRA menşeli 70 ton balarla kendisini tanıyan, sedilmlştir. Mevlâ rahrret ev!iv<No ya telefnn etmelerı ınen daki, mer'alardaki, denizlerdeki. ven ve istıyenlerın teşrıfipri tütün satılacaktır. Nümuneyi gdrmek ve görüşmek istiyenlerin Evlâtlan faatlei' ıcahıdır. hattâ ineklerin bünyesindeki rad| rica nlunuı. Cmhurivet 6«28 1 Umum Müdüılüğümlıze müracaatleri.' Tel: 44 75 83 İL: 9668 6638 yo aktivite miktarı ölçülmekte, AİİPS! İL 9613'6614 tedbirler alınmaktadır, Bugün en Cunıhrı\ct fifi"2 Rekllmcüık 2533/6618 tstanbul Imnlytt Müdürlüğünün pasaport verme yttkisi 4 kasımdan itibaren kaldırılacaktır. 6 kasım sabahından itibaren bütün pasaportlar Ankaradaki Emniyet Genel Müdürlüğünden verilecektir. Rusya muazzam çapta bir nükleer bomba daha pallallı Bunun geçen pazartesi patlatılan 30 megatonluk bombadan 2,5 veya 3 misli daha kuvvetli olduğu bildiriliyor Pasaportları 6 DÜNYA POLİTİKASINDA BİR HAFTA kasımdan itibaren iıiııımınmıııııııınııııııı Ankara verecek lOOmiluzunluğundaki IIIIIH1III111IIIIIIIIIIIIIIIIH Bir hesap felâket buiutu Yazan: İbrahim Çamlı D Stalinin naşı kızıi meydandan kaldırılıyor Karamanlis'in Radikal Millî Birlik Partisi seçimleri kazandı Von Brentano'nun ist.fasii.dan sonra koalisyon hiikümeti mümkün görülüyor Molotof üç gündür evinden çıkmıyor • Pariste meçhul kisiler yollara çivî serptiler YILBAŞ! BÜYÜK İKRAMİYELER ÇEKİLİŞİNDE 5 kişiye birer apartman dairesi ayrıca 1 milyon liralık , KİRALIK çeşitli para jkramiyeleri Taksitle Satış , I Demirbank T.A.S. ümum Müdürlüğünden:| YAPIVE KREDİ BANKASI sununda BiRKİ$iYE sılik 851T/881T 8 KASIMA KADAR hesap açınız AKBA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle