13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
YUR Kışın gelecek turiste ucuz tarife tatbikı kararlaştınldı Kış aylarında tamamen durgunlaşan turizmi teşvik ve yabancı turittlcrin memleketimizi liyaretlerini «ağlamak maksadiyle bazı §eyahat acentalan ve otel lahipleri Avrupada temaslara başUmıstır. Turirtik teşekküllerin iahipleri kışın toplu halde gelecek turistleaçüısında Sağlık ve Sosyal Yardım re tenziltth tarife tatbik etmeye Bakanlığı Mesleki Murakabe Genel Müdürü Prof. Dr. Sabahattin karar vermişlerdir. Hilton Oteli Ayzın da hazır bulunarak bir ko Müdürlerinden Nazif Bölükbaşı kınuşma yapmıştır. şın turist celbi için Avrupalı seyahat acentalan ile görüşmek üzere kanmın 8 »ında Avrupaya gidecek Hırsızlar, Erzurumlu tir. Bursada da 3 kıx kardeş kayboldu Belediyenin işgale | uğramış arsaları = Aylâ Özakar'ı bulmak için yapılan araştırmalar da bir netice vermiyor Bursada esrarlı bir şeküde kay bildirmıştir. Üç kardeşin lstanbula kaçmış olîstanbul Belediyesinin t i bolan üç kız kardeş İstanbul polisi maları ihtimali tahmin edildiğinden Saltanat devrindenberi şehir z tarafından da aranmaktadır Bursada tuhafiyecilik yapan Zıya îstanbul polisi de gerekli araçtırli vatandaşlar tarafından fu E zulî olarak işgal edilmiş bö Ş Cemtekin Bursa Emniyet Müdurlü maya başlamıştır, güne muracaat ederek 22 yaşındakı öte yandan Bahçelievlerde kay8ıv«s, 30 (Telefonla) Şehrimizlük buçuk, kuçuk büyük bir jj| kızı Gülen'in yanında iki yaşmdaki bolan Aylâ Özakar'dan bugüne ka4* bir müddetten beri hazırlıklan çok arsaları vardır. Hem de oğlu ve 18 yaşındaki Gülây ile İS dar hiç bir haber ahnamamıştır. y«pıl»n Sağlık Koleji bugün yapıbunların sayısı herhangı biri E yaşmdaki Şenay ısimli iki kız kar Yapılan araştırmalar netice verlan blr törenl» Sğretime »çılmışmizin yürüteceği tahminlerin E deşi olduğu halde kaybolduğunu memektedir. tır. D8rt smjflı Sağlık Kolejinin kat kat üstundedır. Zaman za E man bu arsaların yerlerinin, ^ ölçulerinin tesbiti için me = Amerika yeni bir Hint Bayram gecesi İstanbul Diyarbakırdakİ 3 trafik ~ murlar işe koşulur, heyetler ~ ve Ankarada bazı | E teşkil edılir, bır kısmına kıy E Okyanusu filosu kuracak kazasında 4 kişi öldü koyun tacirlerini "~ met takdir olunur, işgal a 3 Washington, 30 (Fred J. Zusy bılhâdiseler oldu Diyarbakır, 30 (Telefonla) Bunından 0 zamana kadar ışle 3 dirıyor) Amerıkan Donanmasıendişeye sevketti gün Silvan, Lice ve Siverek yolAnkara, 30 (CumhurıyetTeleks) miş kira mıktarları tâyin e jZ nın, Komünist Bloka tekaddüm eErzurum, 30 (Hususı) Dün gelarında üç trafik kazası olmuş, 4 dılir, bir kısım işgalcılerden ZL dıp bır Hınt Okyanusu Filosu ku Cumhurıyet Bayramının 38 inci (S nci «ahifeden aevam) kişi ölmü?, 23 kişi de ağır yarah o ce şehrimiz ve civarında yılın en bu paralar tahsil olunur, bir E rarak geniş bir kuvvet boşluğunu yıldonümünün kutlanması dün gelarak hastahaneye kaldırılmıştır. büyük koyun hfrsızlığı olmuştur. luyoruz «Bir memlekette kanunkısım ışgalcilere ait tahsılât = I doldurması için yapılan tekhfler ce Kızılayda bazı nâhoş hâdiselcSilvan istikametinden çehre gel Koyun tacirlerini büyük bir endi larin i^i nevi rolü vardır ve bir. YAZDAN KAJLMA Dün şehrimiz, yazdan kalma bir gun yaşanus muameleleri mahkemelere in = yenılenmektedir. En son teklif A re sebebıyet vermiştir şeye sevkeden hâdise, şu şektlde birlennden farklı iki maksatla ya mekte olan şoför Turgut KarabuSaat 18 den 24 e kadar Kızılayda ve resmî tatil olması seb«biyle halk, vaktinin büyük kısmını açık hatikal eder, ışler surunceme E menkan Donanma Enstitüsünün a lnIan lut idaresindeki buğday yüklü eereyan etmiştir : pılır. Bin, hayatta mevcut olan vada geçirmiştir. Resimde, parkta çocuklarını gezdiren vatandaşlar göde kalır. E y y arasında çıkmış ve Kon toplanan ve ekserisi çeşitli fakülTürbe Deresınde Ethem Hancıre Z a b l t kamyon, fren patlaması yüzünden ihtiyaçları ve bunlann birer ifa. rülüyor. = öğrenıyoruz ki, son günler = S Ceridesınce de ıktıbas te ve yüksek okullara mensup oköprüden Famuk çayına uçmuş yaz'a ait koyun sürüsünün yanına desi olan hakiki münasebetleri = de hemşehrıler tarafından fu = I edilmiştir. Fevkalâde uzun mesafe lan gençler kutlamayı taşkm hayaklaşan 4 lilâhh haydut, sürücu tur. Kaza sırasında kamyonun üstanzim etmektir ki, bu türlü ka. • Şj zuH olarak işgal edilmiş olan ~" lerın bahis konusu olması dolayı reketleriyle âmmenin huzurunu ^ tünde bulunan yolculardan Mis çobanlarını tehdıt ederek 41 koyu nunlar mevcut olan ihtiyaç ve mu nu sürüden ayırıp gotürmüştür. = arsaların tesbiti, kıymetleri siyle mevcut en büyük uçak taşıt bozacak hale getirmişler ve bu bah A'.tın ve Vecdi Er adlı 2 kişi Aynı hâdise çiftlık köprüsü civa nasebetlerin arkasmda n gider. Ka etrafında kurulacak yüzden de yer yer âsayiş kuvvet= nin takdıri ve işgal edılme an gemilerinin ölmüştür. nükleer sılâhlarla mucehhez bir leriyle gençler arasında hâdiseler nnda da eereyan etmiş ve aynı şe nunların bir diğer rolü de, yetiş larından bu yana işlemiş ki E Lice yakmındaki kazada Meh kilde 21 koyun çahnmıştır. filodan bahsedilmektedir. çıkmış, itişip kakışmalar olmuş, tirme, seviyeyi muayyen bir dere Baştarafı 1 inei sahifede E ralanmn tesbiti çahşmalarına Ş tnet Cengiz adlı er, Siverek yolunSunulan plânda, mutasavver fi karakola götürülmek istenenlerle ceye çıkarma, hayatı ve münase. Bundan başka Hamamderesi mev ~" hız verilmiş! = da da şoför Hasan Tutal ölmüsler kiindeki sürüden 25 ve diğer bir betleri rasyonel bir surette ahlâ dirde hükümetin te$kilinde zuhur edecek buhran çok büyük olacaktırotomobiller Arada soyliyelim ki, bu ar =: lonun en aşağı atomla müteharrik polisler çekişmişler, dir. bir kruvazör, bir atom denizaltısı, devrilmek istenmiş, troleybüslerin süruden de 28 koyun çahnmıştır. kilestİTmedir. Bu türlü kanunlar, salardan pek azı üzerlerine E radyo verici istasyonu monte edilBir gün içerisinde çalıhan 115 adet münasebet ve ihtiyaçlarm önünde İzmitte bir sanat müstakil bına inşa edilmeğe E miş bir tekne, deniz piyade çıkar hareketine mâni olunmuş. sarkınkoyunun hırsızları henüz yakala yürür, bunların yolunu aydınlamusaittir. Yuzde doksan do ^ malarında kullanılacak bir helikop tılık olaylanna rastîanmıştır Genç Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Yeni Türkiye Partisi Mecnamamıştır. tır, bunlan yüksek bir ideale doğ sergisi açıldı kuzu herhangi iki bina ara ter taşıt gemısi, bir deniz uçak bö lere ve taşkınlık yapanlara cnâni ru çeker ve sürükler. Işte Medenî lis Grupu Başkanı Dr. Yusuf Azizoğlu, bueün basına verdiği bir be Izmit, 30 (Telefonla) Kocaeli smda kalmış dar hir koridor, lüğü ve bakımcıları, teknelerden olmak için Ankara Emniyet MüAntalyada bir radyo dürü Kurmay Albay Kemal Üner Kanunumuz ve bu kanunun husu yanatta «Parti temsilcilerinin CJÎ.P. adayını destekliyeceklerini taahValiliği tarafından 118 bin lira yahut yine herhangi bir bı E siyle aile ahkâmım kabul etmek hut ettiklerine dair şeref sözü verildiği iddiasının «erçekle bir alâkası S nanın ön veya «rka cephesi E biri güdümlü mermilerle müceh beraberinde Şube Mudürleri oldusarfiyle onartınlan Sultan Aziz'in istasyonu kuruluyor hez olmak üzere bir destroyer bö ğu halde geç saatlere "kadar Kızılle, Türk camiasına modern bir yoktur» demiçtir. Millet Meclisi Başkanlık seciminden feragat ettiğini E nin dışarıya uğramış olmasm ^ lüğü ve bir sancak ve muhabere tarihi Av Köşkünde bugün sergi Antalya, 30 (Telefonla) Basındüzenlenmıştir. Teknik öğretimin Yayın ve Turızm Bakanlığmca An ail^ teşkilâtı vermek, asrın aile açıklıyan Azizoğlu, şıınlan söylemiştir: "" dan vücude geltniş ince şerit ~ gemısine sahip olması istenmekte ayda bizzat hâdiselerin içine gire100. yıldönümü münasebetiyle Kız talyada kurulması uygun görülen ahlâkiyatı emperatiflerine uygun « Günlerdir devam eden Millet Meclisi Başkanı seçiminde hu lerdir. Kıymet takdir komis E dır. Bahrıyeliler halihazırda Gü rek önleyici tedbirler almış, bu •Enstitüsü ile Erkek Sanat Enstitü ve orta dalga üzerinden yayın ya bir aile nizamı kurmak ve aile se sule gelen buhran YT.P. Meclis Grupunu gerçekten uzen bir konudur. ^ yonları, şimdi DU başlıbaşına E ney Vıetnamda faalıyet gösteren rada Harbiyeliler de polise yaristenmiştir savaşabile dımcı olmuşlardır. sü öğrencilerinin hazırladığı sergi pacak olan lokal radyo istasyonu viyesini vükseltmek kullanılma ımkânından mah Ş; komünist gerıllalarla Bir hal çaresi bulunması samimî arzurmızdurGençler ellerinde mantarlar v» bugün saat 15 te Kocaeli Valisi nun etutlerı tamamlanmıştır. Altı Medeni Kanunun aile ahkâmında, rum küçük parçalara civar S cek şekılde eğitım gorecekler, aynı Anayasanın 84 üncü maddesi, Başkan seçiminde büyük gruplara Antalya yerleşmiş itiyatlara ve telakkileHüsnü Başer tarafından açılmış ayda ikmal edılebılecek ^ daki arsaların değerlerinin ş: zamanda mahallî mukabil gerilla maytap denilen ateşli çubuklar olBulvannda tır. Kız ve erkek öğrencilerin teş Radyo Istasyonundan Guney Ana re göre rötüşler yapmak, Kanunu bir rüçhan hakkı tanımamaktadır Bilâkis maddenin lâfız ve ruhu, par kıymetleriyle ölçulemiyecek ~ kuvvetlerıne kumanda edebilecek duğu halde Atatürk taşkmca hareketler yıpmışlar, bahir etmekte olduklan sanat eser dolu Bölgesi ile Kıbns istıfade e bu rolünden ve maksadmdan çe ti disiplini yoluyla grup tahakkümlerini önleyici istikamettedir. A n a derecede yüksek bedeller tâ i vasıfta olacaklardır. virmek ve hukukî inkılâbı yanda yasamızın, meseleyi partiler bahis konusu edilmeden Mecbs umumî leri dâvetliler tarafından takdirle debilecektır Bu teklıfler, Dış Politika Aras zı kadınlann üzerine, evlerin, oyin etmektedirler. «Ecri mı Ş bırakmak demek olurdu. Bu dü heyetinin iradesine bıraktığı hakikatini CH.P. li arkadaşlanmıza güçkarşılanmıştır. sil» lerini de bu kıymetlere Ş tırma Enstıtusu Dırektorü Anthony tobüslerin içine maytap atmışlarAt ve eşeklerinkinden şünce iledir ki, bu ahkâm olduğu lükle kabul ettirebildik.» uydurmaktadırlar. Belediye Ş Harrıgan tarafmdan ılerı surulmek dır. Bu hâdiselerin lanığı olarak gibi kabul ve tatbik edilmiştir. sonra keçi kulakları nın varidatını arttırmak ba E tedır. Amerıkan Donanma Enstitü saat ikiye kadar toplanarak karaAnkara Notları «(Basgil, gayri meşru birleşmeler kımından bu hareket mazur E sünun yayınları arasında çıkan kollara getirilen ve çoğunu yüklzmır, 30 (Telefonla) Eşrefpa meselesi, tş Mecmuası No. 30.31, Bastarafı I ıneı sahıfede şa ve Yeşılyurt semtlerınde bır görülebilirse de hemşehrileri E plân, herkes tarafından bılinmesi sek okul talebelerinin teskil ettiği Buna rağmen C.H.P. sözcüleri, Millet Meclisi Başkanlığının kendeyip duruyorlardı. Hakikaten muddettenberı görülen eşek ve at S 85) » lerın zararına olması noktasm S ni arzulıyan Temsilciler Meclisi â grup içinde Tugay Çelebi, llker biz de ilk günlerde aynı ların sol kulaklarının kesılmesi va(Aksoy, Medeni Kanun Devrimi dilerine verilmesinden ljaşka bir uzlaşma şartı kabul etmemekte ısrar dan kıymet takdir heyetlerı zası Danıel Flood'un gayretiyle özsüt, Avni özer, Baran Karadan, Kongre Zabıt Ceridesince iktibas şejri duşünmuyor değildik ve kalarına, bugun de keçıler ilâve e ni Savunmahyız, Forum No. 77, etmişlerdir. Bu vaziyet karşısında, sırf bir çıkmazı önleme iyi niyetle ni insafa dâvet etmeğe değer = edilmiştir. Flood, «İkinci Dünya Kemal Korkmaz, Ali Erzincan, devamlı olarak en yüksek nisbî ekseriyeti tophvabilen YTP. li aday hakikaten meaela Fuat Sir dılmıştir. Jandarma ve polıs tara l.« 1957 S. 14.) bir meseledir. Bitişik bina ve E Harbinin hitamını mütaakıp dün Yüksek Kafhoğlu, Enver Ertuğrul, men gerek 10 yıl içindeki po fından yapılan tahkikata devam etste Başgil'e göre, Medenî Ka olarak feragat ettim. C H P . dışında kalan üç parti de bu maksatla aday arsa sahipleri bunları almaya E ya sahnesınde yeralan başdondürü Oğuz Çevrek, Ahmet Ersin, Uğur litik tutumu ve gerekse, ka dilmekte ıken, bu sabah Yeşilyurt nunun Aile Hukuku kısmı, ahlâ göstermekten vazgeçmişlerdir. E mecburdurlar, mülâhazasiyle ^ cü değişiklikler, Hınt Okyanusu îçli, Mehmet Tanır, Mehmet Uras, Ertuğrul özbnkar, Ünal Arsin Sariyeri, hattâ fizik yapısı bakımın ta gunde dort kılo sut vermesiyle kiliğin en üstün nümunesidir ve (Parti temsilcilerinin CH.P. «dayını destekliyeceklerini taahhüt Ş hemşehrilere pek yuklenme nun stratejik önemıni gıttikçe ar mi Şekerci isimleri tesbit olunmuş dan Başkanlık için biçilmış kaf tanınmış olan bir keçınin 2 kulağı onu kabul etmek, zamanımızı n ah ettiklerine dair şeref sözü verdikleri) yolunda matbuata aksettirilen = sek kıymet takdirinde civar E tırmaktadır» demiştir. aynca Oguz DemirSlmez, Muzaftandı. Zira yakından tanıyanlar birden kesilmiş olduğu görülmuş Iaki zaruretlerine uymanm ve »evi :: daki emsali dikkatten u E Harrington, Afrikanın batı sa fer Seçkin, Suat ören, Ali Sever, Bu garıp hâdiseleri yapanın yemizi yükseltmenin şartıdır. Ve iddianın, gerçekle bir alâkası yoktur, sadece Millet Meclisinde en büyük ~ zak tutmasak daha ziyade in E bilirler ki bu zat, bırakınız Şarklı tür. polıtikacılığı, Garplı politikacı ti bır ruh hastası olduğu noktasında vine aynı Başgil'e göre, Medeni grupu teşkil eden C.H.P., diğer partilere eeniş bir aday listesi ile mü E saf ve adalet çsrçevesi içinde Ş hillerindekiler de dahil olmak ü Cengiz Küçük, Kadir Kılgeç, Nec. îçerlioğlu, pinden bile uzakta olacak kadar birleşılmekte ve tahkikata onemle Kanunun Aile Hukuku kısmı, aile racaat eder, milletvekillerinin itimadma mazhar olabilecek bir aday ~ kalmış oluruz, kanaatindeyiz. zere Hint Okyanusu civarındaki mi Cezayirli, Vehdi memleketlere komünist ajanlarmın dimdik bir zattır. O kadar ki eğer devam edilmektedir. havatını yıkan, bombalayan, ko. tesbit olunabilirse Grup mümessillerinin milletvekili arkadaşlanna tav ~ R. E geniş çapta gızmış olduklarını be Mehmet înal, Cafer Talay, Tevfik Ertak, Murat özbek ve Surullah önemli görülen siyaset adamları C.H.P. Adana teşkilâttnda münizmden bile zararlı bir mill! «ye ve temennilerde bulunması konuşulmuştur. Bunun dışında bir kalirttikten sonra, mütalâasına şun Sayın adlı çahıslar da yakalanamızın yanında hattâ Sirmen'e «A felâkettir. rar ve hareketin Anayasayı açıkça ihlâl olduğunu, C H P . li arkadaşları ılâve etmektedir : rak haklannda gereken muamelepolitique» vasfı tereddutsüz veriledeğişiklik bekleniyor Bir aydınm, hele bir Hukuk ho lanmızın görmemezlikten gelmelerini ve isim üzerinde mutabakat sağ«Diğer memleketler de, komü ye baılanılmıştır. bılir. Zaten biz ne istiyoruz. MecAdana, 30 (Telefonla) Adana casınm, yaşı 50 yi çoktan geçmlş lanması şartma riayet etmemelerini hayretle karşılamaktayız. Vergilerde küçük çiftçi nistlerin göz boyayıcı başarılarının Bu arada başında kalpak, yüzü lis Baskanı için: Tarafsız olacak, da genel seçımı kaybeden C.H.P. bir insanın, birbirine bu derece Biz, yapıcı ve uzlaşıcı arrularımızi hararetle muhafaza ediyokorkusundan tarafsız bir politika boyah, pantalon yerine »alvar giy. grup, lider tesirleri karşısında e îl Idare Kurulunun yerıne gençler zıt kıymet hükümlerini vermesi, lehine değişiklikler takip etmektedirler. Hint Okyanuruz. Ayni anlayışın C H P . liler tarafından da benimsenerek krizin ğilmiyecek, gerekirse partisinden den müteşekkü bir muteşebbis he ne lle izah olunabilir?! sundaki Amerikan Filosu, (salam mis bulunan Mehmet Güven ismin süratle halledilebileceği ümidindeyiz.» bıle vazgeçebilecek. Bunu herkes yet kurulması için harekete geçilteklif ediliyor Son olarak belirtmek isteriz ki, taktiğı) adı verilen mücadele usu de bir tapu kadastro okulu son yapamaz. Bu bir yaradılış, bir ka miştir. Medent Kanunun getlrdigi aile ni lune karşı koyacak kapasitede ol sınıf talebesi de Kmlayda rezalet Bastarafı 1 inci sabifede rakter meselesidir. C.H P. Avni malıdır. Bu, Batı tesirlerinin hiç çıkardığından yakalanmıştır. Meh Şimdiye kadar idarecilık yapma zamını 1951 yıhnda böylesine mah renilmiştır. Doğan'ı geri çekince, Sirmen aday mış ve partının mesul mevkilerın kum eden, yani Medent Hukukun bir izi kalmıyana kadar dilim di met Güven hakkında ammenin huAnkara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Adalet Partisi Genel îdare Kanun teklifine esas olan ve es lım kesılıp atılması mânasına gel zurunu bozmak ve kıyafet kanunu gösterildi. Zannetti ki oyları top de vazife almamış olan genç dok yerine kaim olduğu Eski Aile Hu. Kurulu 1 kasım çarşamba günü Baat 10 da fevkalâde toplantıya çağınaf muaflığına dair yeni hükümler mektedır.» na aykın giyinmekrten işlem yapıllıyacak ve bizde binbir gece ma tor, muhendıs, avukat ve ışçi tem kuku çok daha iyi idi demek isti. rılmıştır. vazeden raporda bu konuda yer a Amerıkan salları kadar süreceğinden korku silcilerınden muteşekkıl bir gru yen Başgil, bakınız vaktiyle eski Donanma Enstitüsü mıştır. Bu sırada içinde yolcu buPartiye yakın çevrelerden sızan haberlere göre, Genel îdare Kulan Başkanlık seçitninden kurtula pun ismı Genel Merkeze bıldiril aile nizamı için neler yazmıştı: rulu toplantısında Millet Meclisi Başkanlık Dıvanı seçimleri görüşü lan tekliflerın ana hatları söyle yayınlarında çıkan yazıda mıllet lunan bazı otomobilleri devirmek dir: cağız. Halbuki üstatlar bu sefer miştir. Gençler şimdihk Genel Mer «Poligam bir ailede, ne analık ve lerek bir karara vanlacak ve karar Meclis Grupuna bildirilecektir. lerarası komunızmın Hınt Okyanu istiyen bazt kimseler de polislere kezin cevabına intizar etmektedir babahk; ne de oğulluk hissi, fazietmesiyle de Fuat Sirmen'i beğenmediler. 1 Nüfusu 50 bin ve daha aşağı su sahıllerındekı ulkelere karşı ke Harbiyelilerin yardım ler. olan yerlerde, motörlü nakil vası sif bir taarruza gırişmış olduğunu dağıtılmış ve tnüessif hldiseler ön let ve kemali vücut bulup inkişaf Neden? tası kullanmamak suretiyle gezici belirttıkten sonra şöyle demekte lenebilmiştir. edemez. Çünkü böyle bir ailede, Bu nedenler, tek parti devrinin Ankara, 30 (a a.) C.K.M.P. Büyük Millet Meclisi Grup Başkan olarak perakende ticaret yapanlar dir : tstanbnlds müstebıt Adliye Bakanı, olduğun Ana ile 6 evlâdı yangında analık tahkir edilmiş ve ana gön Her bayramda olduğu gibi b a n «Bu kuvvet boşluğunu milletlerlü kırılmıştır. Analara hakaret lığından bildirildiğıne göre, parti B.M.M. Grupu 1/11/1961 çarşamba için hüküm vazedilmekte ve eski dan tutunuz da, Başkan adayının günu saat 11 de Meclis binasındaki parti grupu salonunda toplanacak kanunda gösterilen esnaf tâdat e arası komünızmden önce Amerikan kendini bilmezler tarafmdan biledilen ve ana gönlü kınlan cemi. tır. medeni haline (Sirmen ezelî beöldüler Donanması doldurmalıdır. Girift hassa îstiklâl caddesinde havaya dilmektedir. yetlerde. yüksek bir medeniyet kârlardandır) kadar bıle gelip da Bastaratı ı ıncı sahifede 2 Bir iş yeri açmaksızın gezici politik faktorler dolayısiyle Ame atılan cnaytaplar ylne yaralanmar yanır. Hem de bunları kim söylü Zeynep Ulu adındaki bir kadının ve insani ahlâk teerrüs edemez. Hü olarak müstehlike ait işleri yapan rikanın Hınt Okyanusu bölgesinde lara »ebebiyet vermiştir. Bu ar«yor bilir misiniz? Daha geçen gün gece yanmakta olan ocağın üzeri lâsa poligami bir nevi tereddidir müsait kara üsleri tesisine imkân da maytap yüzünden ban kimsesize Fuat Sirmen'in ferasetinden ni açık bırakması neticesinde çı ve hayvaniyete düşüştür.» (Başgil, îzmir, 30 (Telefonla) AP îl Merkezinde bugun ilçeler teşkilâtı küçük sanat erbabı denerek esnaf yoktur. Başvurulacak tek çare, mü ler arasında münakaşalar, kavgakerametınden ve «ansından dem kan yaagın bıtışiğındekı 2 eve de aile müessesesi ve tekamülü, Hu nın talebi üzerine uzun bir toplantı yapılmış ve seçim sonu hâdiseleri kelimesi tarif edilmekte ve iştigal zakeresi zor ve uzun surecek antlar çıkmıştır. Polis ekipleri, büvuranlar simdi Sirmen'e oy ver sirayet etmiştır. Yangının başladı kukun ana meseleleri S. 344.) hakkında ilçelerden gelen heyetlere etraflı izahatta bulunulmuştur. konularının «müstehlike ait» oldu laşmalara ihtiyaç göstermiyecek tün çalışmalanna rağmen havaya ğu belirtilmektedir. mıyenlerin dılinde varsa Nıhat E ğı evde uyumakta olan 35 yaşmdaSayın okuyucularımız, Başgil'in Bu toplantıya katılmak üzere Ankaradan şehrimize gelen AP îzmir ve Amerikan vergi mükelleflerine rım, yoksa Nihat Erim. Partisi ki Zeynep Ulu ile 2 ve 13 yaşları fikir zikzaklan hakkınd» verile. milletvekilleri Mehmet Ali Aytaş, Nıhat Kürşat ve Kadri özek ile se 3 Nüfusu 2 binden küçük olan de fazla tazyik yapmıyacak kud maytap atanlara mâni olamamıştır. Gece îstiklâl caddesinden geçen göstersın, ittifakla seçelim diyor arasındaki Dursun, Aynuma, Az cek misâllerin bunlardan ibaret çimlerden hemen sonra bilhassa Cumhurbaşkanlığı seçimi için teşkilâ köylerde gezici olarak her türlü reth ve hareket kabilıyeti fazla bir Elmas Elülcebeş isimli kadının lar. Prof. Erim aday gösterilirse mı, Firdevs, Dilhan ve Ümit ad olduğunu asla sanmasınlar. Yaptı tın temennilerini milletvekillerine duyurmak üzere Ankaraya gidip sanat ve perakende ticaret işleriy filo kurmaktır.» üzerine Aspet Karakaşoğlu adlı 18 ikinci tura hacet kalmadan belki larındakı 6 çocuğu yanarak ölmüş ğımız nakiller, sadece birkaç n ü . dönmüş olan AP ll Başkanı Mehmet Karaoğlu ve Osman Kibar, ilçeler le uğraşanlann aynı yerde aynı Harnngton'un yazdıklarına göre, işleri yapacak bir iş /en açmaları komunistler halihazırda aynı yolu yaşındaki gencin attığı maytap düs seçilir ve Meclis icin mükemmel lerdir. Olayla ilgili tahkikata baş munedir. Lüzum hâsıl olunca, di temsilcilerinin çeşitli suallerine cevap vermişlerdir. muafiyetin dışında kalmalarını in tutmuşlar ve politik hedefler için müştür. Mantosu yanıp vücudübir Başkan olur. Ancak 84 üncü lanmıştır. Üç saat devam eden gizli toplantıda anlaşıldığına göre, üzerinde ğerlerıni de peyder pey halk efnün rouhtelif yerlerinden yaralaen fazla durulan mevzuu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AP millet taç etmektedir. »nadde. her ne kadar gruplar başkSrma sunacağız. askeri kuvvete muracaat etmişlerRaporda aynca küçük çiftçi ta dir. Misal olarak Rusyanın Kuzey nan Elmas îlk Yardım Hastah'anekan adayı göstermezler demekte iBır memlekette her istikamete vekillerinin takip ettikleri tutum teşkil etmiştir. Daha sonra Senato se de, ov verecek olanlar grupa İstanbul Belediyesinin yönelmiş kuvvetler bulunur. Türk ve Millet Meclisi Başkanlıkları için yapılan «eçimlere dair de ızahat rif edilmekte ve küçük çiftçinin Koreyi sılâhlandırmasım, Mosko sine kaldınlmış, ?anık vakalanmı? işletmesinin ölçüleri tâyin edilmek va'nın Kızıl Çine bir denizaltı fi tır. bağlı bulundukları için adavın giz toplumu içinde bu kuvvetlerin en alınmıştır. Diğer taraftan 14 yasındaki Panbir talebi lı ';apaklı da olsa orada tesbiti gezararhlarında n birisi ve en tehli. Hayli hararetli geçen bu müzakerelerden sonra AP ll îdare Heye tedir. Kanunda belirtilen ölçüler losu kurması için yaptığı yardımı rekir. Nihat Erim'i «vvelâ partisi Bastaraf) I ıncı sahifede kelisi, .kara kuvvet»tir. Hortlal tindeki eksikliklerin doldurulması meselesi de ele alınmıştır. Eski ku raporda daha da büyütülerek kü ve Kızılordunun eski Birleşik A deli Çakıliş'in attığı mavtap da aday olarak gösterm°k is»em!.yor. mahsus olmak üzere, Valinin tek mak için hiç bir fırsatı kaçırmı. rulun üyelennden bır kısmı milletvekili ve Senato üyesi seçılmış ol çük çiftçilerin lehine bır durum rap Cumhuriyetine tanklar gönder Fedon Ketado isminieM çocugun başına isabet etmiş, yanarak yaramesini göstermektedır. yaratılmıştır. Bu bash başma bir handikap. Grup lifi, îçişleri Bakanının tasvibi ve yan, tam bir yeraltı faaliyeti ile dukları için îdare Heyetınde halen sekiz münhal bulunmaktadır. Goruşmeler sonunda muhtar, belediye ve vilâyet meclisi seçimleri1 inci grupta yer *lnn tahıl, afMakale, «lyı çalışan bir filo sa lanmasına sebebiyet vermiştir. Ya tan böyle bir teklif yapılmaymca Bakanlar Kurulunun tasdiki ile tâ durmadan son darbe için hazırla da, diğer partilere mensup cnillet yınle getirilmelidir. Bundan sonra nan ve bin bir kıyafet ile gayesi. nin yaklaşmakta olduğu gozonünde tutularak ılçelerdekı kadroların yon, ayçiçeği ziraatiyle ekilen ara yesinde» diye devam etmektedır, ralı çocuk tedavi altına almmış, sa «Amerika, tarıhin mecrası içinde nık Pandeli firar etmiştir. vekillerinin tekliflerini elbetteki seçilecek reisler ise 5 yıl için tek ne ulaşmakta hiç bir mahzur gör kuvvetli vaziyette muhafazası luzumunda gorüş bırhğıne vanldığı ve zinin yüz ölçümü toplamı 150 döakmasmı sağlamak maksadiyle miyen bu zehirli kuvvet, (Profe. ll îdare Kurulunun îzmir Merkezinden tanınmış ve mali bakımdan ta nümden 200 ddnüme, kabul edemez. Nitekim geçen gün dereceli olarak seçilmelidirler. 2 nci grupta yer alan bakliyat, Hint Okyanusunda muazzam bir bu yüzden feragat etmiş ve SirAyrıca Belediye Meclisi seçvmle sörlüğün ve Ordinaryüslüğün t â . katlan müsait üyelerle takviyesine karar verildiği bildirilmektedir. Serikte, jandarma ve pamuk, pancar, susam, tütün ve kuvvet muhafaza ettiğın* Asya men'in desteklenmesini istemişti. rinin bir an evvel yapılması da îç yinle elde edildiği zamanda k a . Afrıka devletlerine gosterebilir. gençlere saldıran AP zanılmış dahi olsa) bir ünvanın aa keten ziraatinde ekilen arazinin Mesele ashnda şu veya bu şahıs işleri Bakanlığından istenmiştir. hibini kendisine bayrak yapmak. yüz ölçümünün toplamı 60 dönüm Hint Okyanusu etrafındaki memledeğil, C.H P nın istedili adayı seç Bastarah 1 inci sahitede ketlere, Amerıkanın, komünizmle tan büyük menfaatler ummakta. den 75 dönüme. mernek veya secilemediŞini de gös Akıl hastalan şehirde mücadeleye cesareti olanlara yar nasına doğru yürümüşlerdir. A. P. dır. tşte onun içindir ki, biz Baş. 3 üncü grupta yer alan çeltik ve tsrmektir Y.TP. sırf bunun için dıma ve hürriyet aleyhtarı kuvvet lüer «Olur mu, böyle olur mu? gezdirildi gil'i. «en ulvî hisleri, siyasi hırsla sebze ziraatinde ekilen arazinin beyaz oy kullandı A P nin 57 üveKardeş kardeşi vurur mu?« marBakırkoy Akıl ve Smir Hastaha rın tatmini için kötüye kullanılan Bastarafı 1 inci tahifede mak üzere Fransaya geldiklerini yüz ölçürnü toplamı 30 dönümden leri imhaya hazır olduğu garantı şını söyliyerek gösteri yapan liseli si hariç digerleri bunun için boş nesınde tedavi gören hastalar, kıredilmelidır. Boyle bir fılonun ilk bu kara kuvvetin, dah a yıllar bo diklerine işaret etmişlerdir. Her söylemişlerdir. Resepsiyonlan mü 40 dönüme, verdiler. C.K M P de bu yüzden kar kıçılık gruplar halinde, başlagayesi duşman gemilerini batırmak gençlere de parti binası önunde yunca değişmez tabii Başkanı ve 4 üncü grupta yer alan meyva değil, tarafsız milletlerin davranış saldırmışlardır ova iştırak etmedı Fakat biz öyle rında doktor ve hemşıreleri olduğu kapkara bayrağı olarak» görmek. sualden sonra subaylar beraberce teakıp 6 emekli subay, Basın Atskonuşarak, cevabı üzerinde karar şesi Aydemir Balkan'a başvura verebilecek hale gelmiş bağ, incir, larını, zıhniyetlerini ve politik hetahmm ederiz ki, bu buhramn halde dun şehır içerisinde otobüs teyiz. Eserlerinin her gün kimler Gece saat 23 e doğru, gittikçe vermekte idiler. rak Türkiyenin Paris Elçiliğinde ve fındık ziraatinde yüz ölçümü deflerini Amerikanın yüksek milli büyume istıdadı gösteren A.P. liönlenmesini artık bütün partiler le gezıntı yapmışlardır. tarafından aranıp, yüzlercesinin Subaylar Türkiyeye donünceye bir basın toplantısı tertiplemek is toplamı 30 dönümden 40 dönüme, menfaatlerine uygun şekilde tâdile i^temektedirler ve yine tahmin elerin bu taşkınca hareketleri, Kay Hastalar gezintıden büyük sevinç yurdun her köşesine yollandığını Paris 5 inci grupta yer alan zeytinlik deriz ki, milletvekillerini politika duymuslar ve gezinti, ruhî rahat müşahade etmek de, bu hükmümü kadar Türkiyedeki Jostlan vası tediklerini söylemişlerdir. makam ve Garnizon Kumandanı tasiyle çalışacaklarını ve Türki Büyük Elçiliğimiz münhaldir ve lerde 800 ağaçtan 1000* ağaca, na çalışmak ovunu için deŞil. ış görmek için sızlıkları üzerinde gayet müspet zü teyit etmektedir. Yann onun Harrington fılonun «politik bir olan bir binbaşı tarafından önlen yede entellektüeller arasında, or Maslahatgüzar tarafından idare e renciyede 400 ağaçtan 500 ağaca, ATkaraya gönderen vatandaşm bir tesir icra etmiştir. görev» yükleneceğmi kaydettikten meye çahşılmıştır. Ancak, bir ara memleketin başına ne eaileler aça duda, gençlik teşekküllerinrle ve 6 nci grupta yer alan diğer mey sonra yazısını şu şekilde tamamla karakola doğru yürümek isteyen baskısı partilerin üzerinde kendiGeçen hafta buz revüsüne götü cağına, sağ kalanlanmız, ne yazık halk arasmda çok dos'lan olduğu dilmektedir. Balkan da Sefaretle s görüşerek müsaadeyi almıştır. An va ve mahsul ziraatinde ekilen a maktadır : A.P. liler güçlükle durdurulmuş. sıni h'ssettirme e başlamıştır Par rülen, bu hafta da şehirde gezdiri ki şahit olacaklardır. Bütün te nu bildirmişlerdir. cak Sefaretin Balkan'a ne cevap razinin yüz ölçümü toplamı 15 dö «Komünizme karşı açtığımız a tur. tiler ise vatandasın temayüllerini len akıl hastalan için önümüzdeki mennim, bu teşhiste yanılmış ol Türkiyede hiç bir partimn ek verdiği bilinmemektedir. nümden 20 dönüme, haftalarda buna benzer program mamdır. hesaba katmağa moc'Jiırdurlar. mansız ve uzun sürecek mucadeleOlay telsizle derhal Antalya seriyete sahip olmadığı, Millet Basın toplantısı 29 ekim pazar 7 nci grupta yer alan büyük baş de, uniformalı liderlerin politik Ecvet GÜRESİN lar hazırlanacaktır. Meclisi hakkında ise 6 ,ar şunu günü saat 16 da başlamıştır. Yerli hayvan sayısı 25 adetten 30 adede hedefleri asla gozden uzak tutma Valı ve Jandarma Alay Kumandanlığına bildinlmiştır Bu telsiz söylemişlerdir: ve yabancı gazeteciler dâvet edi veya küçük baş hayvandan 100 adıkları gibi hayatî ehemmiyeti ha« Biz bunun böyle olacağını bır lirlerken. basm toplantısının Tür detten 150 adede çıkartılması tek iz bir noktayı hatırdan çıkarmama ihbarı üzerine gece saat 24 sıra larında Antalya Jandarma Kuman sene evvel söylemiştik. Detiiğimiz kiyede Cumhuriyetin ilânımn 38 lif edilmektedir. lıyız. Kızıl Çın Şefi Mao Çe Tung' aanı beraberinde ıkı pikap dolusu tahakkuk edince siyasî partilerde yıldönümü münasebetiyle düzenAynca satış tutarı ölçüsü de un (En onemli politik faktör taki dostlanmıza yeni tekliflerde bu lendiği kendilerine Dİldirilmiştir. genişletilerek küçük çiftçi lehine banca namlusudur) sozünu de u jandarma eri olduğu halde ılçemıze gelmıstir. lunmamız normal olacaktır.» nutmamalıyız.» 6 Türk subayı, resim çekmeleri hükümler vazedilmiş'ir. Olayla ilgili olarak, dün gece 6 subay programlan hakkında için foto muhabirlerine tnüsaade 3 A.P lı ile 2 genç nezaret altına suallere doğrudan ioğruya cevap vermemişlerdir. alınmışlarsa da, bu akşam, neza. vermekten kaçınmışlar, yalnız Basın toplantısma Paris basını rete ahnanlar serbest bırakümış«Memlekette tam demosrasi temin ve radyosunda geniş yer verilmişlardır A P. lilerı n sebep olduğu edilebilmesi için daha evvel sos tir. bu üzücü olay ilçemız ve çevre. yal demokrasinin yerleşmesi gesinde günün konusu haline gelrekmektedir.» demişlerdır. miştir. «Yeni seçimlere gidilmesi icap CUMHURİYET Serık ilçesinedecek mi?» sualine ise 6 subay: den, dün akşam verilen bu haber «Memlekette mevcut muhim probüzerine Antalya Valısı ile telefon. lemlerin halıhazır sekilde teessüs la konuştuk. Vali, Serık ilçesimn etmiş bir parlâmento tarafından 85.19.10 tarife pozisyonundan Antalya ilçelerı arasınfia en çok halledilebileceğini zannetmiyoruz» bildiri mektupları alanlann siyasi parti mucadelelerı ve tartış demışlerdir. 44 34 89 telef ona müracaatları. malanna sahne olmuş bir yer ol Konferansa iştırak eden emekli duğunu söylemış ve yine «siyasi Cumhuriyet 6629 Türk subayları şunlardır: Yeni Del partilerin bir «poligonu» haline hiden Albay Alpaslan Türkeş, gelmis bulunan» Serik'te yukarıBrukselden Albay Orhan Kabibav, KAYIP Şebekemı kaybettım. daki haberımızde yazılan olayın Ottawa'dan Binbaşı Orhan Erkan Hükümsüzdür. vuku bulduğunu teyit etmiştir. h, Lizbondan Binbaşı Mustafa Kap Bercıs Türkoğlu Ancak, olayda, bır jandarma süva lan, Madridden Yüzbaşı Numan E Cumhuriyet 6637 ri onbaşısının yaralanmadığını, ba sin, La Hague'den \'u7.başı îrfan yılan erin de sar'alı olduğunu ifaSolmazer. de etmiş ve bu arada vukuu muh CUMHURÎYET Paristen aldıtemel çok büyuk bir olayın Serikğımız mütemmim malumata göre, teki idare âmirlerinin yerinde ve 14 lerden altısı, Cumhuriyet BayGERGEDAN'IN BANYOSU Batı Berhn Hayvanat Bahçesınde zamanında yaptıkları Aramyor. 3 santım. Miktar müdahale TEVSİ EDİLİYOR Kabataş araba vapuru iskelesi nin tevsii için yapılan çalışmalar hızla ilerlemekte ramı dolayısiyle Türk Sefaretinde 100 M3 Tel: 44 83 98  kı gergedanın her sabah yıkanması tam bır saat surmektedir. Ger ile önlenmiş olduğunu bildirmiş. İL: 9659 6627 ' tt ^ .^>n kazıkların çakılması sona ermiş olup iskelenin inşasına geçilmiştir. Resim; Kabataş iskele ve NATO Daimi Temsilciliğinde gedanı yıkayabilmek için ' > hususî bir yer yaptırılmıştır. Re tir. sımde gergedan yıkanırken «orülüyor. tertiplenen resepsiyonlara katjlnın yanında yapılan çalışmaları tesbit ediyor. SIVAS'TA SACLIK KOLEJİ AÇILDI Güniin konuları Meclisteki Başkanlık krizi Y.T.P. ne diyor? Neden feragal edildi A. P. Genel İdare Kurulu toplanlıya çağırıldı G.K.M.P. Grupu toplanıyor İzmirde yapılan gizli toplanlı 14 lerden 6 sı Pariste Mantar Levha
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle