16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 2 M E L ' U N K I Z CUMHUKÎYIT I IIMIIIIIIIItM" 81 Ekim 1961 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllllllllllllllllllllllllllllll|If|||||||||||||||||||||||llllllllllllllliniiailllltllllllllllllltlll|llllllllllllllllltflllllltllllllllllllllflllllIfllllIltlllflllllllllllllllllllIfllllllllMlllfl|S«||l|||fIIIIIMI11111! Çimı: TVES SATOL Ç>VİTMU Maıhar KUNT • ••lllMllllllllllltllllMMMIIIIIIMIIIIMMIIIIIIIII İT Aynı aoda hamcn önümde bir katlanmazdım. Her ne Ue... Benlm flai parladı. Kurvetll xiya göıle adım Oscar ROM. Çok naziksiniı. rimi SyİMİue kama|tırmi|tı ki bir Müşterilerime karçı azamt mfiddct «trafı ziflrt karanlık görnezaketi kendime daima düstur dflm. • Bu nrada fideUe itilip kapatı edinmisimdir. Ne vakitten beri beni da müslan gara] kapısınm dısmdan uzaklasan ayak sesleri duydum. Elim terileriniz meyanında saymağa baş de tutuğum plakayı kaldırıp ata ladmız. îsinize yarıyacak bir nesneyi rak bu sesln arkasından koşmak istedim. Fakat gözlerim karanlığa size satmağa karar verdiğimdenalısıp görür hale gelinciye kadar beri. ortalıkta kimseler kalmamıstı. Ne imiı bu nesneT tki elinln parmaklarımn uçlarıEtrafta, plâja kadar gelip dagıMellier'nin kııı hesabına bir sürü tasavvnrlan Mellier hemen kendlnl TMJ« »ttı T« kalsk k»O gece de nyku tatmıyan Mellier kısını dtt»flMellier »dada geri jeri gitti Te gBıIerini «Jn# lan dalgaltrın sesi ile meltem rüz nı birbirlerine birleştlrdl. rsrdı. Onu şehirde gayet lyi bir mektepte, servet barttı. Kalbi çarpıyordn. Çok geçmeden »ynı g81 Şurada dvarda, yabancılann niiyordn. Hava gayet ııcaktı. Adamcafız bir ıajıtnrdn. Tok rüya gBrmüyordu. GSlsre, kııı Lnoi târlannın birblrine sürttüğü hurve sosyal dnrumlyle mütenasip bir şekiide büyütge •gaçlann »rasmdsn çıktı Te lhtlyatl» ilerlemena blr solnna dönüyor, fakat bir türlü aynyamılein U kendisi ldi. Bir an için oldnğn yerde taş mı yapraklannırr,hısırtısından baf [ göılerinden lrak asude bir köşe müştü. Adamcağız şöyle düşünüyorda: «Kızım, ğe başladı. Gölge nihayet binay» yaklaştı T» kayordn. Nihayet yataktan kalkarak biraı hav» »1kesümlş gibl kaldı. Alnından loğuk terler anyan sevgililerin pek sevdikleri ka blr şey duyulmuyordu. bo kadar zarif ve kibar oldufuna göre memlekepıdso içeri lürüldü... mak ümidiyle pencereye fitti. Fakst • net K*du Bnnan mftnsn ne ojftbllirdl? Kıo bm Ay daha doğmamıştı. Itraf zifi bir hurmahk vardır. Dün gece tetln «n Mll ailelerine gelin olabillr.» Mellier kızıranhkU blr fBlge baljçede kaymıştı... rl denecek derecede karanlıktı. So sadüfen orada, şehrin tanınmış na yflıbin frank trahnm* verecek durumd» ldi. (Arkan T«X) kagın karıı tarafmda büyücek bir zenginlerinden birinin genç ve güfundahk gBrmüştüım. Bu fundalı zel karısı ile pek itimat ettiği müs gın arkasından blr kıpırdama fark tahdemlerinden birini başbaşa gör eder gibi oldum. Olanca hızımla o düm. Birbirlne iokulmus kumru gibi levisiyorlardı. Bu saadetleriray koştum. Dlkenler oliml yüzümü brma ni bozmamak İçin delikanhnıa selıyor, orama burama takılıyordu. ve seve birkaç doları göze alacağını düsündüm. Malum ya kocalar Durup etrafa kulak verdim. böyle şeyleri duyarlarsa bilhassa Ne bir ses, ne bir nefes... Ellerimle dalları ayırarak biraz kanlarının Isıkları hakktnda pek daha 1leri gitmeğe çabaladığım hayırlı olmaz. Şemsiyenizi tutarken, ayakkabınızı eskitirken hatırlasırada arkamdan doğru blr hışırtı j Dernek bu adam bu sabah teleyınız: Yabancılar karakteriniri keşfedebilirler isittim. Kendiml insiyakî bir harej fonda şantaj yapan serseri idi. Buketle sağa doğru atmağa yeltenı nu zaten daha evvel anlamah i«) ökç» ve tabanlarını iç taraf dim. ! dim. Bir blöf çekmeği düşündüm. Çemaiyenizi tutarken, ayakkabı. Genç Iıldırım Grupn ytttayor: ler, ya da yapmayı tasarlıyanlara tşte tam bu sırada sol omuzuma < Elinizde bu iddianın ispatı var nıxı «ikitirken hatırîayımı: Y« tan yıpratan lnsan kendlne hâklm n Mayıı Ihtilili bu mllleti kSlc hitap ediyoruz: Ordu 88 M B. K. bançılar karakterinizi kcıfedcbilir dir. întiıımı her seyln âstünde tu gibi kullanan bir zlhniyete karsı den ibaret degildir. Türk Ordusu •ankl bir kama saplandı. Darbe, mı dedim. tar. tnce eleyip sık dokur. Tutum. nin teslri İle .dizlerimin üzerine | Pis p r ler. yapıldı. 27 Mayıs, Anayasayı çlg Ezelden Ebede akan bir seldir. Oçökmüşüm. Davranmağa kalma Küçücük sık blr mayo. îçinde Ktrafımızdtki inıanlann d«vrani| lu hattâ bazan cimridir. neyenlere, milleti istismar edip nun mayasındaki Ruh, Ata'nın rudan ikinci darbeyi ksfama yedim. sahibinin isminin dc işlenmiş olt) Pabuçlarının 6n kısımlann: zümrelerinl zenRİnlestirmek isti hudur. ltnnı bakarak karakterlerlni ınla Ondan sonrasını bilmıyorum... yıpratanlara yen bir avuç yobaza karsı yapılduğunu bllmem billyor muydunuz. maya çahsınz. Kendlmlze gBre blr arkalarından fazla Memleketin kaderlne sahip olan Sest bana hiç te yabancı geltni Baskaî takım lnançlara varırız. Bu UZUD çok güvenmeye gelmez. Samlml dı. 27 Mayıs ihtiUli, ulusu ikiye partili partisiz mebuslar, sizlere Eğer mayoyu kâfi bulmadımz bir istir. üttelik tutumlannı mıı. değillerdir. Nezaketlerine aldan bölen ve memleketl sefalete sü hitap ediyoruz: Birlik olun, Mill! yen bir çalar saat dokuzu vururken kendime geldim. Bu saatin le sa sizi tatmin etmek için başka im keliyenler, başka türlü gSiteren mamalı. Bir'silAhtan ibarettir bu rükliyenlere karsı yapıldı. hükümeti kurun, memleketimiz 1 si tıpkı oturma odamda şömlnenin Üstelik yüzde 90 ı etrafındaM in kânlar da bulmağa çahşınz Meler de vardır. O zihnlyet TÜRK ADALETÎ ö çin her seyinizden fedakârhk eüzerinde duran yadigâr satain şe selt küçük bir kazanın hiktyesi... Beri yandan hiç kimıenin gizle. sanları alaya almaya meyillidir NÜNDE mahkum oldu. Komite ln din! Beraberce mamur, müreffeh sine benziyordu. . j Delikanlı genç kadına saldırmağa msyi düşünmedlği küçük, tabil, ler. Yakınlarını nedense küçümser saflı davrandı. ölüm cezalarının Türkiyeyi kurun. întikam alraak Gözlerlml açıp etrahma bakın! kalkınca kadın otomobile atlayıp bir çoğunu alfetti. Turklüğe yakı istiyen'.er sizlere hitap ediyoruz: d ı m batit ah;kanlık!ar karakter ü«tü acımak bilmezler. I ondan kurtulmak ister. Fakat akSig^a içiçi de bir inıanın karak şır bir büyüklük gösterdi. sakın buna teşebbüs etmeyin! «onne çok çey açıklar: Bunlara baka Kendi evimde, oturma odamda sllik bu ya yolda bir polise çarpara bu MİLLETE YAZIK OLUR. rak bir insanın gizll yönlerini bile terini açığa vurabillr: Komite dünya önünde verdiği ki divanın üzerinde yatıyordum. cak ve «dameagızı çlğneyip 81düSigarayı baç ve ijaret parmakla sözü tuttu. Anayasayı yeniden tankeşfedebilirsiniz: Genç Yıldınm Grupu Yalnız beynime sanki durmedan recektir... Delikanlı erteti gün pon arasında tutarak içenlerln çok zim ettirdi. Yalan dolanla o ANAa) Ayakkabılannın tabamnı Te bir maklneli tüfekle ateş ediyor lisi şasırtmak için kazarı yapan ökçelerini hep aynı derecede birte iyl bir tarafları vardır. En akıl. YASAYA H 40 hayır dedirten o Etiler Bebek yolu lardı. Bin müşkülâtla dirsekleri arabanm plalannı değlftirmek gidan hayalden geçmez durumlara kahpe zihniyet simdi de HAYIR viye yıpratan lhtiyatlı, lâkin ytra min üzerinde doğrulmağa çalıstım. bi dahiyane bir fikrln tatbikine giEtilerden Bebeğe giden çok kesdıhah insandır. Atna etrafındaki. bile uyabilirler. Tenkit edilecek dediSi Anayasanın gölgesine sığıOdanın bütün elektrikleri yan> rişir. Fakat aksilik bu ya tam o leri umursamadan bildiği gibi yü tarafları da yok degildir. Etrafla nıp thtilili yapanlardan, komite tirme bir yol var. Rober Kolej'den yordu. Ortadaki masanın flzerine aırada bir yabancı gelip bu amelinndakileri hoı tutmazlar. Umuml den, Ordudan intikam alma çaba geçerek Bebeğe inen bu yol, ne yarüyen biri de olabllir. yarı dolu bir şişe viski konulmuş yeyi fotoğrafla tesbit edecektir. yetle eğlenceyi severler. Konus. sında... zık ki kışm bir çamur, yazın da b) Topuk ve tabenını di| tarakarjımdaki koltuğa da yabancı bir Zannederlm ki bu fotofraf gerek kandırler. Kolay ahbap edinlrler. Biraı şişmanladık mı, bir kaç ' rak haline getirmemeye bakınız fından eskitenler: açık, • «amiml, Komite dürüst seçim yaptırdı. toz deryası halindedir. Levent'te, adam kurulmuştu. delikanhya gerekse sevgiltsine en E?Ie dostla eğlenmesini bilirler Onun bu mert davranışı ile seçi Esentepe'de, Merkez Bankası ev| Ustüne düştükçe şişmarjjamak kay temiz yürekli, ıide, nükteci, ıem kilo aldık mı, çofumuı: Bu. genç, sarışın, livri burunlu, •zından onar seneye mal olabllir. ama derin insan degildirler. lerinde, Etiler'de oturan ve Kolej Aman, deriz, bir şeyler yapıp gısı sinirlerinizi bozar. Sinirlerirıiz patik insanlardır. Fakat bazan faz mi kazanan zümre, D. P. irtikaHTi*ın hakkı vardı. KuyruSijm Menjou'vari bıyıklı blr adamdı. e) Sigarayı baş parmakla erta mını almada kullanmak istenili de okuyan bir çok genç, hattS bu Sırtında iyi terzi elinden çıkmış tam manasiyle kapana kısılmı^ı. da blraz zayıflamalı. Fena gldiyor | botuldukça, yukarıdanberi anlattı la hissi çabucak tesir altında kasenıtlerde oturan bazı öğretmenbu iş. parmak arasında tutmak samiml yor. Ey MÎLLET! Milletin reyi, | {unıı sonuçlarîa karşılaşırsınız. Bu lan bir tip de olabüirler. blr elbise, ayağmda kahyerengi Kurtuluş ümidl de kslmamıstı. liğe, dürüstlüğe, bol hatti f.zla devrilen zihniyeti yani (îhaneti, ler, bu yoldan yürüyerek Koleje podOsüet ayakkaplar, sol blleğlnVe yine çoğumuzun ilk aklına da sonunda şi^manlığa varır. Peki ne kadar istlyonunuzT gelen şey TÜcudumuzu fazla fnzla enerjiye isarettir. Bu tip insanlara hırsızlığı. Anayasayı çiğneyenleri) gidip gelmektedir. Boğaza hâkim, de de kalın altından zindrli bir Otuzar bln. çok güzel manzarası olan bu yoisletip yormak olur. Her fırsatta ne kadar guvenseniz yeridir. tasvip ettl deni!mek isteniyor. Fasa&t vardı. Siz aklınııı oynatmışsmı». yürürsek, egzersiı yaparsak yaji) Sigarasını baş ve isaret par. ziletin insanlıgın akışı tersine çev lun biraz kum. birRz cüruf dökülBenim kımıldadığımı görünee e Melekltı akliyeml hiç bir ikları eritir, fnzla kilolardan kurtumakları arasmda, yanan ucu dısarı rilip, Türkiyenin kaderi karartıl mek suretiyle, şimdiki halinden llndeki viski bardagını masanın man bu kadar yerlnde hluetm*luruı diyi» düsünürüz. İyi ki bunu gelmek üzere tutanlar enerji ve mak isteniyor. Menemende körpe kurtarılması pek âlâ mümkündür. üzerine b'.rajnrken gülümsiyerek; miştim. düîünen çok da yspmayı göze alan teşebbüs aahibi kimselerdir. Her Kubilây'ı sehit eden zihniyet, e! Bu konuda okul idaresinin de be Hele şükür dedi. nihayet ken Beş bine fltmisinizT o kadar çok değil. darbenin altından kalkmasını, her lerinde irticanın bayrağı basa ge lediyeye yardım edeceğini sanıyo dinizi toparlıyabildiniz. Acaba fazl Bardağında kalan son ruz. Okulda kalorifer olduğuna engeli cesaret ve umursamazhkla çip Ihtilâlin meşruiyetint yok etÇünkl... (Bakın bu çünki çok la kuvvetll ml vurdum diye ktndl ' diktikten sonr» ayafa kalktı. karşıiamayı becerirler. mek ve ondan intikam almak isti göre vainız oku! kaloriferlerinin kendime takaza ediyordum. Bn»mli, eok entereıandır.) Çünki (Aıkan cürufu bu yolu yarı yarıya şimdih) Bas ve işaret parmaklan ara yor. hiitt'tn o çabalarla eünize büyük Kimsinlz diye bağırdım, hem ki durumundan kurtarabilir. •ında fakat yanan ucu içerlye dog Bunu yap«ayı aklından geçirenbir şey geçmez. 800 gramcık eritene Işinlz Tar buradaî BULMACA ru tutanlar lçlerine kapalı, şüphebilmek için iikı bir yürüyüfle ne Hiç temkinlnl bozmadan panta> ei insanlardır. kadar yol yaptnBk gerekir, biliyor lonunun ütüsünu düzelttikten 234 56 7 8 t musunuz? En az 00 kilometre. Hem ra bacak bacak flstüne attı. de W kana batırmak şart. Slzi Allahın kırında bırakm»e ayakkabılarını nasıl eskittiSi Terlemezseniz yağlar yanmaz mamm mükafatının bu olacağını ni, ne de sigara içlsini göremed^ğiAma terlerseniz o zaman da rübilse ldim hiç te bu zahmetler» niz, sokaktan rastgele gelip geçen cudunuzun suyunu lcaybettiÇinlz lçrin bile karakterlerine ait bir Mathis 21.00 Senfoni müzik İHn susarsınız. Su içer içmez kayISTANBUL şeyler keşfedebilirsiniz: İSTANBUL BELEDtYESÎ b°ttijiniz kiloyu yeniden alırsınıı. 7^7 Açılış ve program 7.30 21.30 Casanova Orkestrası jf Şemsiye veya bastonlarını Bununla da kalmaz. N> kadar Şehir Tiyatrolan Iki marş 7.35 Sabah plâkları 21.45 Çağdaş besteciler 22.00 ucu arkada, koltuklarmm altında enerji harcarsanız o kadar aeıkır 8.00 Haberltr 8.15 Yurttan Dans ve caz müziği 24.00 KaYENİ TIYATRO tutanlar umumiyetle geleneklere »ınız. Sıkı bir yürüyüşten, hatırı sesler 8.40 Operetlerden seç panış. Eer gün saat 18 de ve Cumartetl * bağh, ince eleyip sık dokuyan, sayılır bir eezersizden, bir yüzme v meler 9.00 Kapanış. Pazar 15.30 da ANKARA ağır insanlardır. veya her hangi spordan sonra dev Ç Ö P Ç A T A N 11.57 Açılıs ve program 12.00 6.57 Açılış vc günün program^ Şemsiye ve bastonlannı kolgibi iştahı açılır insanın. Yiyince Yazan: T. WİLDEH Iki marş 12.05 Sarkılar (Sabi ları 7.00 Günaydın 7.20 Halarına asanların daha ziyade ego. de jismanlsr tabif. Nerede kaldı Türkçesi: H. KUNTAY te Tur Gülerman) 12.30 öğle fif müzik 7.30 Haberler 7.45 st, özçıkarını düsünen, mütehak•alı günleri temsil yoktur. zavıflamak? melodileri 13.00 Türküler Şsrkı ve saz 8.15 Her sabah Saat XI de kim kimseler olduklannı söylü•OLDAH «AÖAl Hatt* yorçunluk istahınızı kesse 13.15 Haberler 13.30 Şarkılar bir marı 8.20 Hafif melodiler ATtNALI TtMOK yor psikologlar. 1 8on d«reo« •tmıt »• (1* sismanlnmanız ihtimali çoktur. (Rıza Rit) 14.00 Esnaf ve sa 8.45 Şarkılar 9.15 Sabah Yazan: W Shakeepear* jr Yürürken baston ya da semsi mı UbUtL I Blad ATrapa ı r i o u Garip gelmsin. Tabi! ?eydir bu. natkftrlar »aati 14.10 Hafif mü müziği 9.45 Türküler 10.00 Türkçeal: O. Burlan menmıp kimM (lkl kaUoM). 1 Aiyelerinin uçlarını yere vııranlar Yorgunluk çokhnnı sismanlatır. zik 14.30 Konçerto 15.00 Ka Kapanıs. Bah günleri temsll yoktur. rlkada'ld eakl lsp*nyol •Omflrgeei ne Istediklerini bilen, enerjik, akCilnkl, kaslar Işledikçe zararh asit Telefon: 44 04 09 panıs. olan yerln halkındca. eakl TOrk k»11.57 Açılış ve programlar tif bazan da kendilerinl yüksek ler (asid laktik, aMd pürüvik) çıbilelerlnden birlnln ferdl. 4 T m l 16.57 Açıhş ve program 17.00 12.00 Karışık hafif müzik 12.30 gören kimselerdir. kanrlar. Sert, siddetll. uzun bir KADIKÖY Tiyatrosunda caraçlar» kareıhgı eakl ssul blr eoÇay saati melodileri 17.30 Şarkılar 13.00 Haberler v e jinrnastik ya da gnor kasları. bu Her gün saat 18 de ve Cumartesl guldur, kahramanlann adına hâtıra Radyo Fasıl Heyeti 18.00 Çe Türk basıhından özetler 13.15 Pazar 15.30 da olarak dlkllen. I «KOtO olmayan yüzden zehlrler ve gevşemelerine Yalnız semsiye, ba«ton mu ya.. sitli stüdyolardan 18.40 Gü Küçük konser 13.45 Nevin AB O Z O U N C D maloat» mlnanna lkl kallm*. t .engel olur. Gergin damarlarda Şapka da çok şey haber verir: nün plâklarından 18.45 Haber kol'dan türküler 14.00 Çeşitlt Yaıan: A. Defrense Blr ufat takın, çarrlllnee Kaırettls kan iyi dolaşamaz olur. Vüeutta ^ Alın örtecek kadar ör.e iğik ler 19.00 Türküler (Cemile solistler çeşitli melodiler Turkçesl: B. Danlemend Eoctnın eıerlae blrüp kaetigl merbiriken tortulan, onlan vücuttaa Cevher) 19.15 Kemal Güleş 14.30 Cevdet Bolvadin'den şarsapka muhafazakâr, içine kapalı, Saat 21 de dana çıkar. T Kk kıamı mercut •tacak olan organlara (böbrekler, l»tanbul Bılediyesi Şehir Tioğlu Orkestrası 19.30 Olaylar kılar 15.00 Kapanış. nan «Satılık Ev» piyesi S ka•ESAPTA BU YOKTV ihtiyatlı, müvazeneli, tarafsız in •ekllde. I Bazı tletln T« karma cllt gibi) eStürmegi agırlasır. Toryıtrolan rcpertuvan bugünYazan: A. Watkyn madenlerln d«n«ealnl dtLaenltren ve yankılan 19.45 Şarkılar sım cuma gününden itibaren sanın çapkasıdır. 16.57 Açılış ve programlar tulann yanması için yeter okıdTürkç«l: O. N. Karacı . A. M o m •aaa, ngunuz. t OOael (azıat. TTanlerde, bir UrafUn y«ni h»ıır20.15 Piyano ile hafiî melodiler 17.00 înci Çayırlı'dan şarkılar Kadıköy Bölümünde saat 18 ff Tersine, geriye itili »apka Jen de getirmez artık. BOtfln bo Pe y ı ı ı b t günleri temıil yoktnr. •a'dakl tarlrtlk kjyı *«hlrl«rtDd«ı lanan plyeılerle dolarken, dlde, aynı tiyatroda sa«t 18 de 20.30 Saz eserieri 20.45 Si 17.15 Eddy Howard Orkestr«ıı zevke eğilimi, har vurup harman Telefon: S8 ( 8S M blrt blr rangin tvrd. tortular kaslarda blrikirler Te ye2er taraitan çesltli (emtlerdc oynanroakta olan «Bozjuncu» lfthh Kuvvetlerin sesi 21.00 17.30 Mehmet Alkan'dan türsavurmayı, canlılığı, açık sözlülüTT7KARIDAN AfAÖITA! ni yenl ya$ tabakalannm meydstemıil •dilmekte olan birçok temıilleri ise gece saat 21 de ğü gösterir. Sonat saati 21.20 Kitap saati küler 17.45 Tanm konuşması 1 Iirkalardan b*r hmgl Urtne İSTANBUL BÖLÜMÜ n? eetiımekte eecikmezler. piyeder de iahne değiftirecektemsll edilecektir. 21.30'Şarkılar (Sami Göğüş 1750 Bağlama takımından oA Sağa veya sola eğik sapka gö Her gtm taat 11 de ve Cumartert • menaup. 1 «Bflyflk «»jrukl koea lerdir. Zayıflamak irtiyorsanız, sezlongüsküdar Tiyatroaunda oynaMeliha Yalcın) 22.00 Çeşitli yun havalan 18.00 öğretmeoglanUn karfilıgı lkl kallm* v» çozü açık, kendine güvenen İnsanın, Pazar 15.30 da Şehir Tiyatrolannda hazırt» nzamp dlnleniniz. Daha doğrusu gul. 1 Bata bolgemlzdekl kasabanan «Üçüncü Selim» piyesi 4 stüdyolardan 22.30 Ayın sa nin sesi 18.20 Sizin için 19.00 yükselme ihtirasınm, acele karar. . •A TILI K K T lanmakta olan gelecek temtill ı n m ı ı d u birlnln halkından dört hal İse bnııunla başlayınız. Şezlongukaıım cumartesi gününden itinat hareketleri 22.45 Hatif Haberler 19.15 Yaşadığımız lann, kararsızhkların habercisidir. Yasan: Ahmet Kutsl Tec«r ler şunlardır: G. B. Shaw'un tadan lkl fün iazla. 4 Yagroa etme nurn, dİTanmızı açık pencerenin 8baren Fatih Tiyatrosunda cumüzik 23.00 Haberler 23.15 günier 1925 Hafif müzik Pazartesl günleri temsil yoktur dir. «Sartorius'un Evleri., Moliere' hareketl, vllâyetleıimlsdea blrl. B nflne çekip temiz havayı koklnyı martesi ve pazar günleri matiTelefon: M 01 71 ~jr Ya şapkalannı hiç bir yana Sevilen senfonüer 23.40 Gece 19.30 Olaylar ve yankılan 18.45 Blr flil, höeuma geçecek olan kıtaya in cKadmlar Mektebi», Jac nelerde temsil olunacaktır. nu. Ve erken yatınız Yatmakla, melodileri 23.55 Program Glenn Miller ve Orkestraıı çaeğmeden, dosdoğru ve sıkı sıkı komutanıa rerdla lıyor 20.00 Çocuklarla başbadlnlenmekle zayıflanır mı. diye şa r qu«ı Robert'in «îçki», Piran24.00 Kapams. «Hesapta Bu Yoktu» temsilÜSKÜDAR BÖLÜMÜ baslanna geçirenler... Onlar geğ. K dello'nun «Size öyle Geliyorfl enür. « Noşa 20.05 Şarkılar 20.25 Kofırmayımz. Slnir listemlni en iyl Her gün saat 21 de ve Cumarteal leri ise Kadıköy Bölümünden ÎSTANBUL ÎL KADTO8Ü Iam karakterli, s&de, ağırbaşlı, te, aevoe. T sa» piyesleri; telif eterler olanuşma 20.30 Hafif müzik dflzenliyen şey, dlçlenmek, rahat Pasar 15.30 da ahnarak 4 kasımdan itibaren dürüst ve biraz durgun tiplerdir. Kalb İle lnaıup rak da: Çetin Altan'ın «Mor (385 M. 778 Ke/ı) 21.00 Kemal öncan'dan şarkılar OÇONCO IILtM etmek, uyumaktır. 6 zaman bez Üıküdar Tiyatrosunda geceleri dll İle tasdlk lsi Defter», Cahit Atay'ın «Sahil17.57 «tyi akşamlar» Te prog 21J0 Modera ilimde geliııneYasan: S. Cimco» C. E. Artvraa ler tri lşler. Yenllen şeyleri emen saat 21 de oynanacaktır. (mfirekkep keUdeki Kanape» ve «Pusuda> adCnmı gftnleri temdl yoktur. rtmlar 18.00 Unutulmıyan me ler 21.49 Zeki Yılmaıcan Te orçanlarla tortulan atan organlar Üsküdar Tiyatrosunda gecem«). I PlyasaİSTANBUL Tlyatro»» h eıerleri repertuvarda yer allodiler 18.48 Ünlü ieraeılar arkadaşları 22.00 Yuvarlak daha iyi çahşırlar. Günönözde (erda nadir bululeri temsillerden lonra rasıta (HLHAMRADA) maktadır. 19.15 Ağız armonlkasiyle melo masa 22JO Şarkılar 23.46 DA T İ T A I I I OIO nur durumda. eıkek ve kadın) »işman coksa baş zartesl geceleri hasıkıntuı çekllmemeai İçin BeyFatih Bölümünde bu gece (S«e Tlyatroeuoda) kl savaş (ilâhla"İÇ her gec«> T« diler 19.30 Yemek müıiji Haberler 23.00 Opera albühca »ebebl bu Insanlann fazîa koza kadar btobüs isletllmekte «I 1L» saat 21 den itibaren MusshipDflnkc buimacjınjı nndan. 8 Çlfcçarşamba, cumartesl 20.00 Cugat Orkestraıı JOJJ mflnden 23JO Salı fenerİTrln yorulup, (Izülüp, ülnlr sisteml den olduğu da aynca ilgililerce vaBartOn «urt 1« da zade Celal'in cBir Kavuk Devpaıar 15 te mattne halledllmiş şekli g t İM ki^lnin Yerli orkestralar 20.4S Johnny karma mQxi(i 14JW Kapanıı. gisini yitirmeleridir. tandaşlara duyurulmaktadır. aarteel Psstr l«.ll (KÖPKK KIKPICIII) karşı karsıy» g*ÇİT> ejnadıklan oyun rildi» piyesinin temsiline ba^Eşzersize, ancak fizlk ve moral TeJı 44 M W LELÎA GOÜSSEAU lardan. lanacaktır. bakımlardan iyîce dlnlenip rahat, pazartesl («ccleıl T» zwr fttn OKLtTOR öte yandan lahne degiıtirelf.dıktan sonra baslıyabilirsiniz. O u t t f da rek oynanmakta olan piyeıler Ünlü Fransız piyaniıti L«lla OSCABt zaman da yine «zorlamak» tan ka(I « M t K I D I I I C • » T) ise şunlardır : Gousseau t kasım çarşamba çınmaluımz ölçülü yürüyü>!İeT ya jünü saat 18.30 da Saray SlneYeni Tiyatro'da geceleri oyparsınız, temiz havayı bol bol, amasında blr resital verecektir. nanan cAtinalı Timon» piyeıi fARKI ğır ağır içinize çekersiniz. BacakPrograroda: Scarlatti, Schuaynı »ahnede gündüzleri, «ÇöpTA0KA KIZI Orua lanmzda kan dolajımını hızlandır mann, Faure, Debuııy Te Raçatan» piye§i ise geceleri oyPasartesl Salı Çaifamba mak için blsiklete binebilir. alışık BKPtMtZ PARtSTK Komcdl vel'in eserleri bulunmaktadır. nanmaktadır. ' olduğunuz sporlan fhiç bir zaman Peraembe Cuma Cumarteıl Pazar Selml ANDAK Istanbul BBlümünde oynazorlamadanl yapabilirsiniz. Matlneier 17 de nıareler H dadlr. Son bir öğüt daha: Kilonuzu me tc£®S5£5£i£5SS£5S5S5S5£5aa£î^^ Td: 4t »< a Kiicük seyler bile karakterinizi acıklar OKURLARLA "Milh Birlik Olun!,, Zayıflaıtıak istiyontıusunıız? o halde Şehip Tâyatrolarıncia yer değiştiren oyusılar IIIIm•••••lllllllııııtııııııımıım••ııılliıııııııı•ıllıııııııııııııııııııııııııtlııııııııııııılıııılllılııllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllınılllfl» PATTİ 419 \IİTRtM£Rİ P01A4T/M NtMBÜS*te MACEBALABk
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle