20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Norveç takımı geldi Takımımızın yaptığı düokü çalışmadan bir göriınüş ALTI CUMHURÎYEt 28 1961 Yüzme havuzu için feşebbbüse geçiliyor Yüzzme ve Su Topu Federasyonu faaliyet programını açıklamıştır: 1 Adana ve tstanbulda aralık veya ocak ayı içinde bir Yugoslav hocanın nezaretinde hakem tekâ. mül kursu açılacaktır. 2 1962 yaz sezonunda Lübnan ve Bulgaristanla su topu ve yiiz. msde milli, Yunanis'an la temsili müsabakalar yapılacaktır. 3 1962 Avrupa su topu şampıyo nasma, takımımızın bugüne kadar milli müsabaka yapmamış oîınası gözönünde tutularak, iştirak edile. cektir. 4 1962 sezonunda Istanbulda müsabaka yapılabilecek bir havuz yaptırılması için Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ve tstanbul vi lâyeti nezdinde teşebbüse geçile. cektir. Millî takımımız bugün açıklanıyor Norveç takımı Yeşilköy Hava Alanında (Salâhattin GtZ) Norveç maçına 48 saat kala , Milli takım kampındaf Röportaj: ABDÜLKADİR YÜCELMAN Sayfiye sehrlnde sognk bir amma nafile. Idareciler de ken{•/sonbahar günü kolay kolay geç di meşgnliyetlerlnden pek kampj &mlyor dogrusu. Her geçen daki. taki havanın değişmesi (çin n | r a Vpka insana bir yıl kadar nzun ge samıyorlar. O zaman da futbol.' »liyor. Üstelik beklenen bir günruların tek meşjuliyetleri yeniı (oolnnca dskikalar dolmuyor dol kaptanları Ahmet Berman oluyor. Odaları tekcr teker dolaşa »muyor., ( Kilyostaki milli takım kampın. rak arkadaşlarınm ihtiyaçları </ » d a dün de gâyet sâkin geçti. Fut ile mes<rul olan Ahmet, jirdigiV? f?bolcalar böyle mühim bir maça odadan pek kolay kolay çıkamı^ çıkamı <p <hkendilerini moralman bazırlama yor. Kendi odasına girdigi za. (} j?ya çahşıyorlar ve sayısız defa. man da bilhassa muzip arkadaşı« ıçlar kendi kendilerine «galip ge Seref kendisine rahat xerm\jot.y) > leeeğiz*, «galip geleceğiz» diye Sonra kampta bir mesele jsöyleniyorlar. Futbolcuiar için var ki o da Kilyostaki otel pbos dakikaları doldurroak bir tahdeminln yetersizlİRİ. F u t b o l ^ ?hayli güç oluyor. Kampta tek e j cular müstahdemi çağırmak için^j hlence, kendilerini şebre bağla. artık zile basmaya dahi lüzum^/ ;.van tek vâsıta telefon. Ono da (rörmüyorlar. Birkaç defa çagır (bos bnlmak mesele. Hele sehir. mışlar, netice almayınca da vaz j)den kendilerini arayanlann ço geçmişler. Şimdi söyle odalar g j u n u n dertleri bilet. Bilet bul da bir dolaşsanız mendil. çorap <<!,makta güçlük çekenler tek çare hartâ çamaşır yıkayan fntholca 1 J9.vi,6120 01de karşılarına çıkacak ları dahi görebileceksiniz. Eh 0tnemnreden mlllî takım kampını kit geçmeyince bn çamaşır yıka.' (ciistemekte buluyorlar. Büyükde. ma da onlar için galiba bir zevk re santralı da bu birkaç günlük oluyor. meşguliyetten fazlasiyle memtşte maça 48 saat kala KilvnsJ taki kampın durumu bu şekilde. •nun. Futbolcuların vakit geçireme Sâkin ve hareketsiz bir gün. Pa lkli fftdiklerinden bahsediyorduk. Evet zar cünü ne olacaeını hiç kimse ^hakikaten geçmerini bekledifl. kestiremez. Zira sâkin geçen ha ,niz dakikslar dolmak bilmiyor. valardan sonra her an bir fırtına yAntrenör Puppo Sandro biraz heklenir. Temennimiz takımımız (4dah» hareketli bir gün geçlrebil pazar günü Dolmabahçede bir gmek İçin elinden geleni yapıyor fırtına koparsın!. Yarın Dolmabahçe stadında Dün bu idmandan sonra takımın terti 3 Kupası revanş maçı için milli bi b°lli olacaktır. Takımımız bugün açıklamyor "utbol takımımızla karşılaşacak Yarın Dolmabahçe stadında Duı ıUn Norveç milli futbol takımı iün akşam saat 18 de uçakla şeh ya Kupası için Norveç milli takımı ile karşılaşacak olan milli futimize gelmistir. Hava alanında Futbol Federas bol takımımız dün de Kilyos'taki onu âzaları ve basın mensupları kampta çahşmıştır. Suat, Cande•arafından karşılanan misafir ta mir ve Can'ın sakatlıkları henüz kım doğruca kendüerme tahsis geçmiş olmamakla beraber tedavilere muntazam devam eden bu edilen otele yertesmiştir. Hususi bir uçakla gelen 46 kişi üç futbolcu yarınki maçta aynıyalik kafilede 12 seyirci, 9 gazeteci, caklardır. 6 idareci ve 18 futbolcu bulunmak Diğer taraftan Futbol Federastadır. yonu teknık komitesi bugün saat Kafilede bulunan Norveç Fut 11 de Federasyon bürosunda bir bol Federasyonu İkinci Başkanı basın toplantısı yaparak maça çıBern Hard Lind sunları söyl^miş kacak takımı açıkhyacaktır. Takımın yarın sahaya şu kadro tir: « Haziran ayında sizin takım ile çıkması kuvvetle muhtemeldir. ile yaptığımız ilk maça nazaran Necmi Candemir. tsmail Suat. şimdi daha iyiyiz. Son olarak ts Osman. Mustafa Tarık, Can, Meveç'e 20 mağlup olmamıza raç tin, B. Ahmet (Kaptan), Aydın. men iyi bir.oyun çıkardık. Pazar günkü maçtan ümith olduğumu söyliyebilirim. Gelecek pazar günü is e Malta ile bir maç oynıyacağız.» Diğer taraftan takımın Avusturyah antrenörü Willy Kmont sadece»«iyi bir maç olacak» demiştir. Voleybol teşvik musabakalanna Takımda şu fotbolcular bulunbugün Kadıköy salonunda devam maktadır: Andersen, E. Anders»n. Backe, edilecektir. 1. küme takımları ara>aKKer Bakker, Hanson, Jonson, K. Josında cercyan edecek olan musa f "™<°n. Jonson, E. Jobakaların proğramı şöyledir: * a n s ° n ' K ' J °hansen, T. Johansen, Saat 15 te: F. Bahçe İ. Ü. Spor K : ] s Logenne P e r s o n K o t t e . Logennes. Mat Kulübü. 16 da: Rasimpaşa 1. Tekhiser. Podezzen. Svenssen, Seren nik Üniversite. 17 de : Beyoğluspor sen, Thersen. Winther. Bakırköy, 18 de! DarüşşafakaKa • Norveç milli takımı bu sabah dıköyspor. Polmabahce stadında çahsarak vp Millî lig maçları bugün üç şehirde devam ediyor Kasımpaşa Yeşildirek Beykoz Karagümrük ANKARA'DA: Şekerhilâl Altmordu, Genç lerbirliği Ankaragücü, İZMİR'DE : Karşıyaka Altay kar şılaşıyorlar Mahallî ligde bugün 3 maç oynanıyor Şehrimiz Mahalli lig maçlarına hugün Şeref stadında 3 müsabaka ile devam edilecektir. Spor.Toto. da yer alan karşılaşmaların prog. ramı şöyledir: 11.00 Adalet Galata, 12.45 Davutpaşa Taksim 14.30 Y. K. Emniyet B Spor. Yoleybol leşvik miisabakaları devam ediyor Pnppo Sandro ve Candemir ' ^ ! ! ! î i î ^ ! ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ V rjjr ' M ' "* »"»•»»" • '' ^ mmııımıımmıınuımımiMiıı» .1L' .^J"L;'1 B'^' H Milli lige bugün Istanbul. Anka sında Gençlerbirliğinin kazanma ra ve Izmirde devam edilecektir. şansı yüzde 60 dır. IZMtRDE İSTANBULDA Karşıyaka Altar Kasımpaşa Yeşildirek Alsancak stadında Karşıyaka ile Dolmabahçe stadında günün ilk Altay karşılaşacaklardır. maçı Kasımpaşa ile Yeşildirek ara Geçen mevsim Milli ligde biri. sında yapılacaktır. birlerini 10 yenen iki rakibin bu Milli lige bu mevsim girmiş günkü maçta berabere kalmaları olan Yeşildireğe nazaran Kasımpa kadar, Altayın da Karşıyakanın salıların kazanma şansı yüzde 80 da galip gelmeleri ihtimali de var dir. dır. Beykoz Karagümrük Dolmabahçe stadında günün ikinci maçı Beykozla Karagümrük arasında o\ nanacaktır. Bu hafta milli maç sebebiyle mil Geçen Milli ligde Kaargümrüğü ilk maçta 3.1 yenen ve ikinci kar li liğ maçı olmıyan Besiktaş, dün yapmak üzere dün şılasmada da 00 berabere kalan 2 karşılaşma Beykozluların bugün için kazan. Konyaya gitmiştir. Siyah • Beyazma şansları rakiplerine nazaran lılar, ilk maçlannı bugün Konya Gençlerbirligi ile yaptıktan sonra yüzde 60 dır. yann Konya karması ile karşılaşaANKARADA caklardır. Maçları müteakıp AnkaŞekerhilâl . Altınordu raya hareket edecek olan. Besiktaş 19 Mayıs stadında ilk maç Şeker müteakıben çarşamba akşamı Ga hüâl ile Altınordu arasında yapı. iatasaray jj£ hususi bir karşılaşma yapacaktır. lacaktır. Geçen Milü ligde ilk maçı 20 kazanıp, ıkıncisinde 3.0 mağlüp olan Altınordunun Şekerhilâl ile Turkiye yelken şampiyonasına berabere kalmak ihtimali fazlaait son müsabaka, yarın Kalamış dır. koyunda Dragon sınıfır.da yapılaAmerikan «Goodyear Wingfoots» Gençlerbirligi Ankaragücü caktır. 3 gün devam edecek olan basketbol takımı 9 kasımda şeh19 Mayıs stadında ikinci maç Dragon yarışları. her zaman olduGençlerbirligi ile Ankaragücü ara gu gibi. yine tstanbul ve tzmir rimize celecektir. Seçme bir basketbol ekipi olan Goodyear takımı sehrimizde Spor sında oynanacaktır. dragoncuları arasında çekişmeli g« Geçen Milli ligde ilk maçta 1.0 çecektir. Bu yarışlara çok tekne ve Sergi Sarayında 9 kasım gecesi Modasporla, 11 kasım eecesi Tekyenilen ve ikinci maçta da 11 be nin istirak edeceği tahmin ertil • nik Üniversite ile ve 13 kasımda Galatasaray'la oymyacaktır. Yukarırabere kalan Ankaragücü karşı. mektedir. daki resimde Goodyear takımı Rörülmektedir. Besiktaş gitti Dragon yarışları Goodyear Geliyor ııııtrıı«ıııtiii.«»t.,,,,,,IIIIIIlllI,Mwt^tııı..,,Iı,,,,,,.1I,.MI1,,,,,,,,i,I,. .ıı.ıuı,,!,.,,,,.,,",..,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,, 1 • " Z A FE R 24 Sayfa olarak Beklediğiniz Gazete İ Sahş Ilâni m*T B K • 3 /» ;: ,„„„„„„„„„„„ ' ' Kartal İcra Memurluğundan: Ü BUGUN ÇIKTI Bitmeden Alınız. İL 9603/6505 İ L AN Bayındırlık Bakanlığı Devlef Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden: 1 Dıaleye konulan iş: Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü mıntakasında bulunan Ankara Tandoğan K.KK. Ordonat Ana Deposu sahasmda yapılacak 75 m3. lük ayaklı su deposu inşaatı ve motopomp ve ana şebekeye bağlantı işi olup muhammen kejif bedeli 118.643,14 TL. dır. 2 Talipler bu isle ilgili eksiltme dosyasmı 5. Bölge Müdürlüğü ihale komisvonuna müracaatle tetkik edebilirler. 3 Eksiltme 6/11/1961 pazartesi günü saat 1500 de Ankara İrmir caddesi No: 7 deki DSİ 5. Bölge Müdürlüğünde kurulacak eksiltme komisyonu marifetiyle rKapalı zarfn usuliyle yapılacaktır. * Muvakkat teminat miktan: (7182,16) liradır. 5 Eksilrmeye girebilmek için: a> Taliplerin bu eksiltme ilânı tarihinden sonra faaliyerte olduğuna dair Ticaret Odasmdan alınmış bir belgeyi ibraz etmeleri lâzımdub) Taliplerin resmi tatil günleri hariç en az beş eün ewel 5. B^lge Müdürlüğü iştirak belge komisyonuna müracaatla 23 3'1961 grün ve 107S.3 sayılı resmî eazetenin 12. ci maddesinin (A) veya (B) grupundaki işleri yapmıs olduğuna dair ksmplerini ibraz etmek suretiyle iştirak belgesi almaları lâzımdır. 6 Tek'ıi mektuplaj! ihsle tsrihi olan 611,1961 pazartesi günü saat (15 00) den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ihale komisvonuna teslim edilecektır. 7 Bu iş DSİ Gfiel Müdürlüğü için halen yiirürlükte olan 6200 sayıb kanuna tâbidir. (Basın 8962/6492) ?A?A OSRETMEN OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Öğretmen Okullanmn 7903 12 lira keşif bedelli kütüphane ve lâboratuvar kısmında yapılacak ses duvarı ve pencere yapımına ait işin yapılan eksiltmesine istekli çıkmadığından 31 ekim 1961 salı günü saat 10.30 da ihalesi Bomontide Oknllar Saymanhğuıda yapılmak üzere "ON» gün müddetle uzatılmıştır. 2 Şartnampler hergün çalışma saatlerinde Çapa'da Öğretmen Okul'arı Muhasebesinde görülebilir. 3 İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve 1961 yılı Ticaret Odası vesikası ile birlikte belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (Basın 9240/64991 )2 Cıva madenini ha\i arazi sahiplerinin resmi analiz raporu (9 ile acele mürsraatleri. Adres: Bay HİNRİCHS, (| Bahçelieyler, 50. sokak No:5 Ankara. Ö (Basın 9313 A. 16239 6498) fl jSSSS5Ö<5^5: Desya No: 19«0/5M 1 . rici HelinHagen marka 1,123.143 Numarah DKO 10,6 Z2 tipinde bir Istanbul. Kartal, Maltepe köyü, Gülsuyu mevkiinde, 21 pafta, 317 elektrik motoru mevcuttur. Bina natamamdır. Yan duvar üzerinde ada, 42 parsel No. lı 667.00 m2 kayden tarla ile gene aynı köy ve mev şalter ve sıgortalar bulunan bir tevzi tablosu vardır. Zeminde ise Korkide kâın 43 parsel No. lı 625.00 m2 kayden tarlanın bir borçtan dolayı tink marka 23346 numarah Do.5 tipinde yakıt pompası ile ona hareket hah hazır durumları ve teferruatlariyle satılmalarına karar verılmış veren Siemens marka 11.859.230 No. lı 4 49 S2 tipinde bir elektrik motır. Beledıyeden alınan cevabi yazıya göre imar durumlarının sanayi toru görülmüştür. îrtibatları yoktur. mıntıkasında olduğu anlaşılmıştır. Bu kısımdaki makine ve tesislerin kıymetleri : Tesçilden bugune kadar arsalar üzerıne inşa eriılen kârgir fabrika 1 Soğutma fırını tesisi 3500 T. Lirası ve diğer parsel üzerine inşa edilen büfe ve yemekhanenin cins tashihi 2 Izabe fırını (Potası ile) 2500 » » yapılmamıstır. 3 HELİNHAGEN marka DKO 10,6 Z62 tipinde Mevki'i : Şirket namına tesçil görmüş 317 ada 42 ve 43 parseller. Motor ile Fan 2 adet 4000 > » Cevizli tren istasyonuna ve eski Bağdat Caddesine pek yakın olan 4 Yakıt pompası (motoru ile) 1500 » » ve bugün ıfrazen 45 No. lı parselden geçmek hakkı olan ve "yol haline 5 İki adet üzerlerinde birer tane yaglı şalter bugelerek civardaki parsellerin bu yolun sağ ve sol tarafı hendek ve lunen tevzi tablosu 280 • » ağaç diküerek stabilize edilerek düzgün hale gelmistir. Bu parsellerin civarı tamamen fabrika sahası haline gelmiş ve elektrik mevcut11780 » • tur. Benzin ve oto yıkama mahalli ve fırını ve lokanta ve bakkalı buBinada cereyan olmadığı için motorların kontrolleri yapılamamış lunan asfalt Bağdat Caddesi günün 24 saatinde işlek ve vasıtah bulu olup halihazır vaziyetleri sağlam kabul edılmiştir. nan bir mahaldir. Ana binanın birinci katındaki işletme şefliğine bitişik olup binayı 42 parseldeki fabrikanın cing ve evsafı : Cephesi asfalt Bağdat boydan boya kateden büyük salona girildiğinde aşağıda gösterilen maCaddesine nazır zemin katı ile iki kat üzerıne kârgir birinci sınıf bir kineler tesbit edümiştir : binadır. 1 Gözlük camı imalinde kullanılan 2 adedi yatay biri şakuli Zemin kat : Toprak seviyesinden üç basamak ile bir saçak örtü olarak çahşan üç adet Optibel marka taşlama makineleri yarım akupsünden demir kapı ve buzlu camlı kapıdan gırildikte küçük bir yol ledir. sağ tarafta yine camekânh demir kapı ve burada küçük bir hol, sağ 2 İki adet camların derecelerini ayarhyan makine yarım akuptarafta halen bekçi Ibrahim'ın ikamet ettiği mahal iki oda bir holden ledır. ibarettir. Buradan cam imaline mahsus makme dairesine geçilmekte3 12 adet Optibel marka kalıp makinesi yarım akuple dir. Bir helâ ve bir lâvabo mevcuttur. 4 BuzKap marka havuzlu buzdolabı. Yukarda geçen imalât makinelerinin Türkiye'de ilk defa kullanılBirinci ve ikinci katlar: Her iki kat aşağı kat cesametınde boş ve helâ ve lâvabosu bulunan düz bir satıh zemin ve tavan betondur. Bu mış olması ve başka örneklerinin bulunmaması hasebiyle fiat tesbitiboş sahaya girmeden antrede muhasebe şeflıği bulunmaktadır. Içi nin. ancak fabrikanın envanter defterinden çıkanlmış olan fiatlardan mefruşatı tamamdır. Her iki kat da aynı şekildedir. Boş olarak göru amortismanların düşülmesiyle ortaya çıkacağı anlaşılmış olup bunlaleh "büyük salönurT'dTp "tarafında~ye"m~eküine~ve Yıcâk've soğük su bo rın Türkiye dahilinde ahcısı bulunaeağı imkânsız olacağı aşikârdır. ruları ve elektrik tesisleri mevcuttur. Aydınhğı temin için tabandan Buna nazaran tahmini olarak yukarda 1, 2, 3 sıra numarasmda yazılı 1.50 yükseklikte bir tarafta 5 ve bir tarafında 4 kapalı camlı demir ca makineler için (195000) T.Lirası takdir edümiştir. 4 sıra numarasında yazılı buzdolabı 3500 lira kıymetindedır. mekânlar mevcuttur. Çatı Katı : Çatı katı olmayıp üzerine kiremit bulunmıyan beton Bu salona açılan ve üzerinde Teknik Kontrol Dairesi levhası buluüzerine katran dökülmüş düz çatı ve burada bir su deposu vardır, mer nan bir odada gözlük camının son safhasında kontroluna yarıyan 3 diveni korkuluksuz ve çatı kapısı ahşaptır. adet alet bulunduğu görülmüş olup bunlar sabit makine veya tesis deDöküm ve Fınn kısmı : ğildirler. Bu sebeple bunlara kıymet konulmamıştır. Fabrikanın arka tarafında tek kat ve fabrikaya bitişık kârgir fabAna binadan ayrı atelye binasına gelindiğinde içerden tadece bir rikanın cümle kapısımn sol arka tarafından demir kapı ile girilen bir adet hususi tipte bir torna tezgâhı olduğu görülmüştür. Halihazır vamahaldir. Bu kısmın çatısı demir ve üzeri idrolit ile örtülüdür. Yan ziyeti 10.000 lira değerindedir. kısımlannda demir çerçeveli camlarla ışık almaktadır. İçinde sabir Netice ve kıymet : ocaklar mevcut olup ocaklardan biri natamam ve dip tarafta bir çukur Yukanda yazılı arsa ve bina kıymetleri 348200 lir« ve binalar daiçinden baca çıkmış bulunmaktadır. hilindeki optik makineler ve diğer tesisler yekunu 220280 lira değerinKıymet takdiri; arsalar : de olup cem'an 568480 lira değerinde emsal kıymetlere uygun ve bu Yukanda zikredilen mahalde ve evsafı tadat olunan sebeplerden binalar dahilinde bulurfan menkul Alman malı birçok tuğlalar ve müdolayı 317 ada 42 ve 43 parsellerin heyeti umumiyesi itibariyle düşünü teharrik mefrusat ve menkul takım ve aletler nazarı itibare alınmalerek kıymet takdir edümiştir, Çünkü her iki arsa aynı sahada ve aynı mıştır. evsafı haiz bulunmaktadır. Buradaki arsa kıymeti beher metre karesi 1 Satış 3/1/1962 Çarşamba günü saat 10 dan 11 e kadar İcra D»i100 liradan cem'an 1292,00 metrekare olduğuna göre 129.200 lira değe resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu ırtırmada tahmin edirindedir. len kıymetin 5o75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuuBinaların kıymeti : nu geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. Bu bedelle alıcı çıkFabrikanın zemin katı 312 metrekare üzerine inşe edümiş olup bi mazsa en çok artıramn taahhüdü baki kalmak şartiyle 13/1/1962 günü rinci derecede inşaat olduğundan beher metrekaresi 300 liradan 93600 saat 10/11 de icra edilmek üzere ikinci artırmaya bıraküır. Bu artırlira. Birinci kat ve ikinci katlar: Buralarda döküm ve fırın kısmı ol mada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmek şarmadığından fabrika beher katı (161) metrekare üzerine olup (300) li tiyle en çok artırana ihale olunur. radan 96600 lira, ki cem'an 190200 lira kıymetinde olduğu. 2 Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin •/b7.5 nispetinde pey akçası vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. İstiyeFabrikanın yanında Kantin binası : Bu bina iki kattan ibaret olup ait katta demir kapı ile girilir. Fab ne 20 güne kadar mehil verilebilir. Tellâliye ahcıya ait olup blrikmiş rika kısmı ve üst katına yandan ayn bir merdiven ile çıkümakta ve vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masraöyle ihale pulu merdiven korkuluğu yoktur. Ahşap kapıdan gırildikte üst katta bir müşteriye aittir. 3 îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul büfe mahalli ve bir geniş salon mevcuttur. Ön kısmında bir de balkonu vardır. Bu bina da düzgün ve temiz birinci sınıf olarak kabul edil üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair ileri »ürecekleri iddialarını 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri, aksi takdirde paylaçmiş olup ceman 38800 lira değerinde olduğu. Bu hale göre arsalarla binaların kıymetini yekun edersek 348.200 madan hariç kalacakları. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse, I. ît. lira değerinde olduğu ve böylece kanaat getirilmiş bulunduğu. Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı iki ihaFabrika dahilindeki makine ve diğer teferrnat kıymetleri : c Ana binanın sol tarafında bulunan ve yanında cam izabe dairesi le arasındaki farktan ,i)5 faiziyle birlikte mesul olacaktır. 5 Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için »çık yazan eamlı demir kapıdan girildi. îçeride kapımn karşısmda koveyor teşkilâtlı saçlardan yapümış soğutma fırını görülmüştür. Bu tesis üze olup artırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş rine içeriye verici ve havayı tahliye edici iki adet Fan bulunduğu ve ve münderecatını kabul etmiş sayüacaklan ve satış yerini terkedenler bu fanlara hareket veren biri 186104 numarah DA 370/4 tipinde 0,5 bey ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumlu malumat almak girlik Elektrik Motoru ile diğeri 66328 numarah DA 370/2 Tipinde 0,5 istiyenlerin Dairemizin 1960/580 T. sayılı dosyasma müracaatları (Basın: 9306 6468/6514) Beygirlik Elektrik Motoru olduğu görülmüş ve tesisin ait kısmında ilân olunur. konveyörlere hareket veren SCHORCH marka 1106729/16 numaralı AZ 532/4 tipinde bir Elektrik Motoru ve motora bağh EM 405/1 Tipinde 3471 seri numarah 4 kademeli Reesto ile aynı mil ile bağlantıh MUHTEREM KADlKÖYLÜLERE CYCLO Marka DMZv 6/35x4/25 Tipinde 201789 numarah çanzıman ter15/10/1961 günü yapılan genel seçimlerde partimize gösteri y) tibatı mevcut olduğu tesbit edümiştir. Bu tesis natamam olup halihalen büyük teveccüh ve itimattan dolayı bütün seçmen vatan 2j zır durumu kullanılmaz vaziyettedir. daşlarımıza teşekkürlerimizi arzeder alınan neticelerin vatanı $. Kapının sağ tarafında şalter ve sigorta tevzi tablosu gözükmekte mız ve milletimiz için hayırlı olmasını candan dilerizy) olup az ilerisinde içinde bir adet pota bulunan izabe fırını mevcuttur. CHP KADIKÖY İlce n Fırının havasını temin eden bir Fanı ve Fana hareket veren Helinİdare Kurulu V} Hagen marka 1.123,145 Numaralı DKO 10,6 Z2 Tipinde bir elektrik motoru mevcuttur. Fan bağlantılan ve Fırın tesisleri natamamdır. Difer (Basın 9363/6497) ty bir köşe de Baca ve Hava tertibatı olarak bir adet Fan ve hareket ve Herkesin aradığı Herkesin beğendiği YALNIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ TAKLİDİNDEN SAKININIZ L • İstanbul Maarif Kitaphanesi A İL 9601/6570 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğünden: Küçükyah Bölgemiz Merkez Atölyeiinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki çartlan haiz (1) adet döküm ustası alınacaktu, İsteklilerin 1/11/1961 Çarşamba günü saat 9 da Bölgede bulunmaları ilân olunur. Aranılan sartlar: 1 Sanat Enstitüsü mezunu olmak. 2 Askerliğini yapmıs ve (35) yaşmdan büyük olmamak. (Basın 9046/6493) TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1) Samsun Y. T. Bakım ve îşleme Atelyesi Merkez Müdürluğü binası Transformatör ve Dizel Elektrojen grupu tesisi işleri yapılması kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 2) Eksiltmesi 15 Kasım 1961 Çarşamba günü saat 16 da Tepebaşmdaki Tekel Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. S) Muhammen keşif bedeli 331.034, lira olup muvakkat teminatı 16.991,36 liradır. 4) Takım halindeki şartnamesi (Eksiltme şartnamesi, Mukavele Projesi, Gruplara ait hususi şartname, keşif özeti, Transformatör fenni şartnamesi, elektrik tesisatı keşif ve şartnamesi gibi) komisyonumuzda, Ankara ve Samsun Tekel Başmüdürlüklerinde görüleceği gibi 17 lira bedel mukabilinde satm da alınabilir. 5) Eksiltmeye girecekler Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesi Işti • rak Belgesi Komisyonundan bir iştirak belgesi almaları lâzımdır. Bu iştirak belgesini alabilmek için tatil günleri hariç eksiitme gününden üç gün önce aşağıdaki belgeleri : a. 23.3.1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanhğmdan alınmış en az 331.034, liralık G. Grupu mütaahhitlik kamesini, b. Mall yeterlik belgesini (bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 26.482,72 lirahk banka referansı, e. Plân ve teçhizat beyannamesini, d. Halen taahhüdü altında bulunan bütün işleri bildirir taahhüt beyannamesini, e. Teknik personel beyannamesini, 23/Mart/1961 gün ve 10763 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan (Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanhğa bağh idarelerin eksiltmelerine iştirak yöneltmenliği) esaslarına göre tanzim edip bir dilekçeye bağlıyarak Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesine vermeleri şarttır. Bu belge ve beyannameleri eksik olur veya tatmin edici mahiyette görülmiyenlere, karnesi ilândaki keşif bedelinden noksan olanlara iştirak belgesi verilmez. 6) Usulüne göre hazırlanmış teklif zarflarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyonumuza verilmesi şarttır. Postada vukubuîacak gecikmeler nazara ahnmaz. Teminatlar, muameleleri Tepebaşmdaki komisyonumuzda yapıldıktan sonra, Tophanedeki Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılmış ve alınan makbuz zarflara konulmuş olacaktır. İlân olunur. . (Basın: 9356/64S6)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle