11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTTRtYET tc ıııııııııııımıııııııııımıııı D Ü NYJ1 B. Almanyada koalisyon meselesi çıkmazda Hü B E R I E R İ Berllnde hava çok gerginl BİR DAKİKA: Seçim »onu gazetelerini okuyo son IÖI lizindir hemsehrilerim.» ruz. En olgur.undan en ateslisine Siz böyle konusuyordunuz Varkadar hemen bütün yazarlarımız darh dostum. Ben de karşmızda da bir karamsarhk. bir küskünlük, gülünecek sözlere gülmeden. ağbir bezginliktir gidiyor. En yetkili lanacaklara üzülmeden donmuş hn aSızlar bile olayın üstüne e|ilirken kıjlarla sizi sessizce dınüyen kövhiç degilse çöyle bir cümle kuru lülerime bakıyordum Sözleriniz yor: «Bu beklenmedik bir sonııç yalçın kayalara çarpan, yeniden Millt Birlik hUktimeti rîegildi.» îlgi çekicidir çok. «Buve yeniden çarpan dalgalar jrihi kurulması için teşebbeklenen bir sonuçtu» demiyor: bu parçalanıp dökülüyordu ayaklarıbüse geçilecek kadarını o da beklemiyordu çün rıın dibine. Onlar size inanmıyorkü. lardı Inançlarını yitirmiçtiler çün Bir Parlâmentoda münakaşalar Bonn 27, («.a.) Bir koaliayon Şimdi derin derin düşünüyor ve kü' Bugünedek öyle çok aldatıldı olnr ve olsun diye toplanır Muhhükümeti kurulmaıı konusunda bu Limanımızdan yapılan bazı gerçekleri hatırîayıp yazıyo lar ki artık adamın doğrusunu eğ telif partilerin mensupları birbir«abahtanberi Hıriıtiyan Demokrat ruz; demokratik düzen isliyebil risinden, sözün uydurmasmı ger leriyle tartışırlar.. Fakat söviîşihracat ltrl», Liberaller aratında devam oldular EŞer raezler. Son Demokrat çoğunlııfcu Son bir hafta içinde limanımız. mek için kendine elverişli bîr or çeğinden ayıramaz etmekte olan jörüsmeler, hiç bir değil de, meclisi âzası kadar birbirine ve ran dan yapılan ihracat yekunu S mil tam ister. Bahiın yüzmesi için su siz onların kahvesme anlasmaya varılmadan «ona ermi?Berlln 27 (A.P.) Almanyanın ıırhlı tümeni bulunmaktadır. Bun dukça müjkül bir vazlyete »okmus yun gerekli olması gibi bir ülke karşıdaki kahveye girseydiniz on arızlarına küfür etmiş meclis Türtir. takıime uğrıyan eıki başkentlndc lar bile ancak r n m i geçitler içln tur. tngilizler, »ehrin komünist 1 • yon 44Ü bin lirayı bulmuçtur. yürütülebilmesi lar sizi dinlemeye gelmiyecekler kiyeye gelmiş değildir. Bu çok aIhraç edilen mallar ehemmiyet de demokrasinin Bir «koalityon anlasması» ve ba gerginllk bu gece tehlikeli bir rad«imine geçerlerken öteden beri Doğu Berline gelmekte idi. için de belirü bir düşünce ve bilgi di. Çağırsanız da gelmiyeceklerdi. yıp bir şeydir. Çocuklarımıza peK kaniıkların tahsisi konularındaki deye ulaşmıstır. Doğu Alman gcrevlilerine kimlik »ırasiyle şunlardır: Afyon, tiftik, tnjlltere endıçeli görüs a y n h k l a n aym »ekilde kal Amerikan ve komünUt tankları kuş ypmi, hah. seccade, kuzu d e . seviyesi gerektir. iyi ama bütün Acı çekmij bir toplumdu bu göritena terbıye nümuneleri vermiştir Londra 27 (a.a.) Dıslsleri B a . kâğıtları gösteregelmişlerdir. A risi, yapağı, salyar.goz mıştır. Bu şartlar altında temsücl birbirlerinden bir kaç metre me bagırsak, dünyanın çoktan ögrendiği bir ger düğünüz Vardarlı. Acı çekmis ve ve ktifürü parlâraento adabı ( ! ) merikahlarla Fransızlar buna y a . çeğimiz var bizim. Nüfusumuı yir sertlesmis. Onlara gücenmek ol arasına sokmuştur. Aroan tkiııci ler Meclisi (Bundestag) Bsşkanı safede karsıhklı mevzi tutmuslar kanlığı «özcüsü, bugünkü ba«ın naşmamaktadırlar. fiS depiler. toplantısında, Doğu Almanya maCumhuriyetin muhterem Senatör Eugene Gerntenmaier, milletvrk.il dır. mi sekiz müyondur ve bunvn yüzIşçi Sigortaları Kurumu bir de sekseninden ço£u köylüdür. ra«ı. Anlamak gerek. Yine gelme ve Milletvekllleri! kıymetli terbiRuslarla Doğulu Almanlar böykamlarının Berlin'deki Batılı me lerine mecllsi pazartesi günü top lisiniz köylerine.. Yine ve tekrar Harekât Berlinin göbeğinde, murların doğu kesimine geçmesi lelikle, AmerikalılarU Fransızlar. şikâyeti cevaplandırdı hattS lantıya çağırmanın faydasız olduFransız, Ingiliz köylüsünden tekrar. Onların ruhlarına yaklaşa ycnizi ufak tefek infialler geçit konusunda sorumsuzca bazı karar d a n Ingiüzler gibi hareket etmeğumı «öylemistir. Temsilciler Mec Doğu ve Batı bölgelerinin Istanbul Sendikalar Birliği Ku • etmiyoruz elbette. Türkiyede rak sesinizl duyurabilmek için dıs büyük öfkeler pahasına heder etlisinin toplanması için herhangt yerlerinden Friedrichstrasse kesi lar alarak kışkırtıcı hareketlerde lerirıi isteyecek vaziyettedirler. rumları, işçilerin eğitimi ile geregi lü ne demektir? Bu sorunun karsı larındaki bu kabuğun açılmasma meyin! Terbiyeden fedakârlık, me Krnçef, Batılılar» «iddetle bir tarih te«bit edilmemistir. Ko minde yer almaktadır. denî insanın yapamıyacağı kadar bulunması sonunda Berlin'de h & gibi meşgul olunmariığım iddia et lığını hep biliriz; ötedenberi ver yardımcı olmanız lâzım. hücnm etti alisyon konusunda Hıristiyan De • Bu hâdiseyi görenler Unter den sil olan durumu îngiltere Hüküme büyük bir ayıptır. Siıden nümnne mektedirler. 3457 sayılı kanuna gö gi ve asker veren, karşıhgmda hiç Seni de tekrar çağırıyorum üniMoskova 27. (A.P.) Sovyet Ko re, 100 işçi çahştıran iş yerlennde mokratlar ile Liberal Demokratlar Linden semtinde ve burada bulu tinin endişe ile karsıladığmı söyle bir sey alamıyan insan topluluŞu. versiteli karde.'im. Tepeköy kah hareketler bekliyornı. münist Partis*nin iki haftadanhpri açılması gereken kurslarm iyi taarasında temaslara ne zaman de nan Doğu Berlin Opera binası ar mlştir. Insanların fikirleri, hattS ruhMemlekete hürriyet ve demokrasi velerinde konuşturmuştuk seni. devam eden 22. kor.grsinin kapa kip edümediği söy'enmektedir. ö vam edjleceği de kararlaştırılma ka«ında 12 Sovyet tankının yerları birbirine zıd olabllir; lâkln Sözcü. bazı tngiliz gazetelerinin havası gireliberi ondan bir sey Gözlüklerinin arkasında çocuk ınştır. İki parti liderleri arasmda leşmiş olduğunu ve Sovyet birliknışında konuşan Baçbakan Nikita zellikle tş ve fşçi Bulma Kurumu pariâmento kürsü ve lalonları ne ortaya attığı gibi. Hükümetin dadaha ister olduk: Oy. gözlerin yas içindeydi. Körpe seüç haftadanberi devam eden ı»örüş lerinin de bu tankların gerisinde Kruçef. Berlin'deki son duruma te. eğitim raportörü Sait Keslerden bir hınç alroa yeri, ne bir mahalha çok Amerikan makamlarmın «Seçim sathı mâiüne. girildiği ıln titriyordu: meler bugün içinden îikılması güç hazırol vaziyetinde beklediklerini masla şunları söylemi.ştir: «Batılı memnun olmadıklarını ifade etle kahvesldir. aldıjt kar«ı tedbirlerden endişe. bir çıkmaza girmis hulunmaktmlır. bildirtnislerdir. devletler bizim, tıpkı trafik polis mektedirler. ö t e taraftan bu konu. sıralar bir de onlardan gövdelerini «... Ben lizin kmnızım, «JiyorSlyasi partilerlmlzln, demokrui lendiSi yolundaki iddialarm asıl leri gibi, istiyoruz boylu boyunca. KöylerBatı Berline yaptıkları da konuştuğumuz Kurum Başkanı dun. Ben Istanbulda Beyazıt olay ve leçim mekanlımaıını anlayift»Görüşmelerin ba?arısızlığa u*ra Bu, tahmin edildiğine göre, Ba sız olduğunu beürtmiştir. Bilindi. askeri malzeme. caşus ve sabotaicı thsan Tanrıöver, şunları söylemis derı kamyonlara dolduruyor gömasına sebep olarak, Adenauer'iıı larının içinde y«sıyan bir üniver kl yanılıçlan maaleıef parlamentılıların son günler ıçinde yapmış ği gibi. Amerikar makamları, A !arın sevkiyatını tanzim etmemizi tir: fiüslerini el kadar parti rozetleriy geçiri bajkanlıf ında kurulacuk kasiteli çocuğunuzum. Buraya, kah toya blras trajik, dramatlk bir oldukları kuvet gristerisine bir merikalı memurlann haklarma ıstemektedirler. Bu efendiler, bizi bineye katılmayı kabul etmesıne « Kanunun bize verdiği yetki le süsleyip şehir meydanlarına yı venize «eçim propagandası yap manzara vermistlr. S i y u l parti 11mukabele teşkil etmektedir. saygı cösterilmpsini saglamak üze ne zannediyorlar? Her diledikleriğıyoruz. Ve ertesi sabah gazetelekarşılık, Liberal Demokratların isler dahilinde eğitimle ilgilenmek tnak için gelmedim. Xe seçmek, ne derlerimlı sanmnlardır ki; Mr Son hafta içinde üç uefa Batılı re Doğu Bcrlin'e askerî birlikler ni yapabileceklerini mi sar.ıyor teyiz. lstendiği takdirde döküman rin birinci sahifelerinde sekiz sü seçilmek hakkım var benim. Ya partiye güveni olan vo Snflne kimi tedikleri tavizler gösterilmekte gecirmi.ştir. tun üzerinde verilen resimlerde ]ar?» dir. askerî kuvetler, Doğu Alman konlarla bunu ispat etmeye hazırız.» sım on dokuz. Ben size şunu söy •nnananıı ona leçmey* ean ataa Karşiiıklı notalar reddedildi gövdemizin bu heybetli görünüsüBerlin konusunda Kruçef, Batılı Liberallerin, Adenauer'i Başba trolunu kabul etmiyen Batılı işgal lemek için geldim. Amcalarım, a halka, geçmi» Detnokrat derrinin Durum. diplomatik alanda Birle devletlerin nü kahvemizi içerken kevifle seyAlmanya meselesini kan kabul etmeleri, partinin seçim kuvvetleri mensuplarına Dofu Sabeylerim! Milletin basına yeni i şahsi kinlerlni temıil edenleri *ok Bir mahkumun cezası rediyoruz. göstermeleri halinde programına aykırı idi ve bu karar Berline zorla yol açmış bulunmak şik Amerika ile Sovyet Rusya ara halle istek dareciler seçerken çok dikkatll o makla bir hüner Tapmı?lardır. Ha sında protestolar teatisine de y o l . Rusya'nın da 31 'irahktan evvel Evet. Anadolu koca bir gövde iiyelerin bir kısmı tarafından ivi ta idiler. lun. Aman yalvarırım sizlere, çok tfi, gaflet ve dalaletin en b8yBt« bütün neticeleri ile Doğu Almanya ile »yrı bir barıs açmıstır. karşılanmamıştı. Buna rağmen, gegibi elleri, ayaklariyle yüz yıllar Salı ve çarşamba eünkü haredikkatli o'un ki seçeceginiz adam bodur. çcn cuma günü iki parti arasında Mckova'da Amerikan Büyük El andlasması imzalannkta ı?rar et boyu bu bas için çalıştı. tçinde büaffedildi kptler ağır Amerikan Patton tank lar bir daha polis ağabeylilerime Talnıı akıl T * baairatin hlklra miyeceğini söylemis'ir. Rus liHeyapılacak isbirliğinin usullerini cisi, Hariciyeden aldığı tâlimat üze tün aydınlarımızın bulunduğu çu himayesinde yapılmıştı. Ankara 27, (a.a.) Ölüm ve ya üç dort milyon sehirli için... Ve emir verip bana ates açtırmasın •lmaaı lâzımrelen bir meellı» »ktejbit eden bir prensip anlaşma larının rine Sovyet Rı^isleri Bakanı Andrei ri: cBu işte mühim olr.ı »arih d e iar.. Beni coplarla dövdürmesinler. lm feslne en tajtır bir b l ı elan Mn sına varılmıstı. Hıristiyan Demok Her hâdisede Doğu Alman polisi Gromyko'yla k"nusmuş. durumu gil, fakat meseleye âdil bir hal ralamaya sebebiyet suçundan as baş ayrı yaçadı, gövde ayrı.. Başla rat Partinin bu hafta başında an • geriye çekilmiş ve Batı mensupla sözlü olarak protesto etmij ve Do çaresi bulunmasıdır» şeklindo ko keri mahkemece üç sene dört ay govde arasında bulunması gerekli Beni öldürmesinler. Ben ölünem nnrarlarını lıtiy» !•«••. oyilnt oyedi gün müddetle hapsine ve 833 olan bag'.ar kurulamadı bir türlü. »izler yarın çocugunuzu okutacak vene lokmujlardır. Ben ba klnl U«manın bazı noktalannın dejişti rınm Doğu kesimine geçmesine 5u Alman polisinin Berlin'de va nuşmustur. bir ö.Sretmeni kaybetmis olursu taşıyan kimaelerl maınr (firflrflm. lira ağır para cezasiyle mahkumirilmesini talep etîiği ilâve edilmek karçı koyamamıştı. Bu hâdiseler zifeli Amerikalılardan, şehrin bir Elektriginden. okulundan, gazetenux. Ben niçin öleyim? Gencim, Kin, lnaant bir talsttr. Ona yapıyetine ve ordudan ihracına karar fedir. HristiyanDemokrat Parti ö de bir tek el bile ateç edilmemiş kesiminden diğerine geçerlerken ^ir.den. suyundan, yolundan. radyo verilen (955C62) sicil sayılı persoyasamak isterim ben.. Ama eger lanın Idll veya Uyık oldnfnna anjellikle bu anlasmanın ifade tar bulunmakta idi. kimlik kâfiıdı sormaya hakları ol nel üstejmen Kadri Kızıltan'ın ce sundan. telefonundan, tiyatrosun vatanım için clmek gerekse o za latmak degil, anlatmıya kalkmak 71nın yumuçatılmasını vp bu arada Bu hareketler üzerine Doğu Al madığmı beyan etmiştir. dan, müziğindpn. aydınından bir zasının bütün neticeleriyle affedil • Liberallerin isine yarıyacaklarını man hükümet mahfillçri man seve seve bana gö'terdiğiniz bile abestir; Türklyede htlft Otbütün digine dair Milli Birlik K o m i f s i şeycikler veremedi şehirli köylü ödeve koşarım. tahmin ettikleri bazı so^yal ve ma «bu tehlikeü hâdiseler» den Bir Gromyko buna karsıhk Ameri. batırmtl Sırtlarmda top manlı lmparatorln|nnu kahlara atfettigi tahrik'.er^i pronin 24 ekim 1961 tarihli ve 81 sayı süne. Hasimin: I! hükümierin de yeniden gözden mermileri taşıyan anaların soyun ve besap vermemek İçin kaçıp ken leşik Amerikanm nesul olduğunu testo etmistır. lı kararı hugünkü Resmi Gazete fipçir'lmesini istiyordu. Lih?r:ıllpr danım. Türküm ben. Ama beni ne dl kendilerini mânen ve maddeten bildirmiştir. ile yayınlanmıştır. i*e, dış politikayı pay edebilmek Daha sonra gazetecilerle konu. «Bîhaber çövdeme gflmls konmnş den kendi soyumdan. kendi kanım mahvetnıis kimselerin dahi degll Doğulu Almanlar Pragdaki Bir san Thompson, Gromyko ile yapiçin bir devlet baskanhğının ker. Müteheyyic, mütekallis bir baş. dan bir polis ağabeyim öHürsün? akrabası, dostları hâlâ garlp bir Hong Kong 27, (A.P.) Burada' =ik Amerika Elçilijine gönder tığı görüjmenin neticesini ju tarz rlilerine bırakılmasmda ısrar edi KoltuŞumda bir iki defterimle o hürmetle ba vatan parçalamıı kim Banka kaynaklarının açılkladığma yorlardı. Bu husus Hristiyan • De • dikleri bir notada Birlejik Ame da hülâsa etmiştir: «Protestolar Ah ySrahbi nasıl birleşti kuluma giderken beni neden polis selerl tebcil ederlerken sıcafı sıpöre, Komünist Çin bir kere daha ACI BİR KAYIP mokratlar tarafından Dısisleri Ka rikanın Doğu Alman Cumhuriyeti karşıhkh olarak reddedildi.» Bu çetin başla bu suçsuz bedenln» »5ab»y!erim atlarınm nallariyle cağına 27 Mayıs lhtllSl mahkfim ve Hong Kong piyasasına büyük mik kanlığının faaliyetini tahdit erlici topraklarına girmiye hakları olMerhum Dr. Mustafa Ş»?vki Berlin'deki durum bir bakımdan ezsinler? Ben size oyunuzu filân majluplarının yakınlarından anlaeörülüyordu. Ayrıca, Di<=isleri B a madıjını bildirmiş ve Dogu Berli müHefiklerin kendilerini de ol. tarda altın külçe getirip satmaktaBpyin ojlu Stıat Demirkan'ın mi'iraları sanki bizim için söylen partiye verin demeye gelmedim. yış beklemek abes olur.. Fakat ba dır. e?i, GUltan Pflin. Gilniz. Tsniz'in kanlığına kimin getirileceği ko nin de Doğu Almanya Cumhuriyebtr polltlka lilShı m;j. Ben küeüğüm, siz kimi seçmek ge kederdldeleri Çinliler, Hong Kong'a altın ge • babalan, Aydın Pelin'in kayınnusunda da iki parti arasında an tinin baskenti oldui*Jnu bildirmişoldnfn Köy sehirden habersiz. şehir köv rektiîini daha iyi biürsiniz. Yalnız diye kullanmak, rejlme pederi, Cavide Gidel. Bchivf tirmeye basladıkları zaman esasen lasmaya varılamamıştır. tir. den.. Biri çetin. tepede. öteki suç oyunuzu kullanırken beni de, Tukadar kendilerine ve memlekete Aktulga ve Gani Demickan'ın düsmeye başlamış olduŞundan KıBütün bu güçlüklerrien sonra ağabeylori. Feride Borkman'm Birleşik Amerika. Do»u Alman suz, asağıda.. Bugüne geldiler. Ül ran Emeksizi de, diger'erini de ha yapılabilerek en büyük fenalıkır. zıl Çinlilerin 40.000 ons altını piDerin acılara karşı ln«anın tasımaHristiyan . Demokrat Parti ile Ll hükümetirıi tanımadıgı icin fimdid?madı. P^rkmrn, Duygu ailekücü bir kaç öiretmpnle, Atatürk tırlavın demeve geldim size...» yasaya sürmeleri altın fiyatlarının îflri i!e Sırn Aktulga'nm mişberal Demokrat Parti arasındaki ye kadar bu nevi notsları dikkat ya mecbur olduğn htlrmet hlsslnl büyük ölçüde düşme«ine sebebiyet çü bir kaç hatip... îşte gövdemi* Tekrar gel karde'im! Usanma ona politika mnlzrmesi hallne zrfelprt. Türkiye Eczacılar Depomüzakereler akamete uğramıstır. nazarına almamıştır. 'inümii/.deki vermiştir. Ikinci Cihan Habinin için bütün çabamız. su îdarp Hcvcfi R(!fi dan. ü^enmeden tekrar gel. Sesimi tirerek bayajılaştıranlar, hiç de.Şimdi, yeni bir formül bulunması günlerde yeniden sonundanberi altın fiyatları bugün Doîu Berline F.CZ\CX Simdi kalktyor demokratik düze duyuramamısım ki dive iclenme filse mahkfimivetten sonrakl gecerekmektedir. Yeni bir kabineyi kü kadar düşük bir seviyeye gel zoraki» girisler îasarlanmakta ne gerekli ortamı hatırlıyoruz. sakm. Hosgör köylülerimi. Yılma. llsmelerin hareket noktalarına dik Hristiyan Demokratlar ile SosyalVAHİT DEMİRKAN memişti. idi. Fakat simdi hur.ida Sovyet Acem şahının istiminden beter umudunu vitirme. yine gel!.. Sekat etselerdi bn eaflet hatatında Demokratlar kurabilfrler. Fakat 27.10.1961 fünU sabahı «ni bir Çinlilerin Hong Kong'tan maada bir hal. Hele bir seçelim. seçilelim. sin bir . . SPSİ kadar yumusak ve yürümive kalb krizi ncticPFİ vrfat rtmlsCumhurbaşkanı Heinrich Linebke tanklarının mevzi ahşları vaziye«u r.Uışmazlardı. Allah Avustralya, îngiltere ve diğer batir. Cenazeyi rs.l(1.19(îl cıımarOrtam işini sonra düçünecejiz el ferahlatıcı. Döküldügü yer mer rümlemizl hâbı gafletten ikaz eynin de taıvibini kazanan bir baska te yepyeni bir veçhe vermiş buzı memleketlerde de altın stok'.arı tesi gtlnü Ö&IP namazım mülunmaktadır. Doğu Berlinde Sovhâl çaresi bir milli birlik hükümebet diyoruz. Seçemiyoruz. seçilemi mer ol«a da bir gün iz bırakacak liye. satmakta oldukları anlaşılmaktataakıp S Ş CamiJnden kaldırı^M ti kurulmasıdır. Millî birlik hükü yet tankları 1953 >;enesinrte burada yoruz ki.. Seçecek olan gövdedir tır. dır. larak Zineirlikuyu alle kabribastır* metinde meclisteki üç parti (Hris cereyan eden kalkmmayı çünkü. Biz dünyanın en degprli Moskova 27 (A.P.) Muhtevij ne defnedfl<1ccktlr. Seni de bekliyoruz cazeteci adatiyan . Demokrat, Sosyal Demok maya geldiklerindenberi ilk defa yatı bugün açıklannn bir mektupBizde in«an kıymetl takdlr r> en serefli, en bilgili, en tecrübeh yımız sevgili Şeref Baksık. Hani Domirkan ve Pelin rat ve Liberal Demokrat) de tem Dogu Berlinde görülmüştür. Doğu ta Bajkan Kruçef, kendisine nükAllcsl in?anı olabiliriz. Ama ismimizin seninle bir yörük köyüne gitmiş dilmez. Bn böyle gelrnlg. boyle ( 1 TOPAĞACÎNDA sil edilecektir. Almanyada ayrıca Sovyet 'atik'.an leer Cumhuriypt r^ 7 ,O denemelerin durdurulması yazılı bulunduğu kâ{ıdı sandığa tik. Mnhtar bize köyün yeni nku der. Ama artık medent olmıva çaSATILÎK KATI.AR • ile müeehhez iki Doğu Alman için müracaat etmiş bilginlerin bu lışır ve batılılar ftlemine glrmlye ntncak olan el gövdrnindîr. 45 odah yeni daireler lunu görmek isteyin istemediîimimealdeki müracastlarını reddetîşte bakın biz bütün isteğimue zi sorunca «aîirmıştık hani.. Kövün nfrasırken hele »lyaset babında na Nişantaşı. Ihlamur Cad. 42 V E F A T miştir. rağmen sizi seçemeriik saym ifnı bütün evleri önümüzdeydi çünkü. mnslu ve vicdaniı adamlara ne kaTel: 47 64 54 Muharrir K.uiri Oguz un »evgili tör adayımız Reşat Tardu. Bir eeOkula henzer bir yapı görünmü dar mnhtaç oldnfnmnın her «»İL 9535/6481 Kruçef, bu mektubunda Birleşik agabeyioi, Elmas Kıskaçın ksıdeçi. V EFA T kahve yordu. Bizi iki odalı kücücük bir çlmde gfirüp, Upinoz glbl dflsüN'ihal Ya\iızdoğ^n, Bahriye Üner. re vakti köy köv, kahve Amerika ve Batı Almanyanm SovfSçen Mprhum Karph.f17.7aH»3 Ziv* lâmbaları kerpiç evden içeriye «î?te okulu nürken iki üç gün evvel Tslât. MakbulP ve özgpn Kıskaçia dolastık sizinle. Lüks yet Rusya için arzo'tiji tehliks Ulusan'ın »?1, Milfide PHndar ötnriy» Göksel vp Lütfiye B^ydar'ın n'n ıçığınria sâkin ve inandırırı muz!» diye sokmujlardı hani. Kü merhum Semsettln Günaltay hakksrsısmda Sovyet Ru»ya bu deSuran Isın. N"yran Bölgpn. kında radyolarda, bamnda onnn dayılan. Adap.ızan Şpkcr Fıbrikası sesinizle yaptıSınız o karde,«lik soh nemelere drvam mecburivptincie TAKSÎM çük sofasında bir yer ocaŞı varTovfik Ulusan ve Şaha Muhoinmemurlnrında'i betlerini unutarr.am. Cevremizi «a dı. Bembeyaz badanalanmıçtı. Dört hİ7metine ve kıymetlne lâyık ya» bıılunmaktadır. demıstır. nğlu'nun hirtcik annelerl. ÇpmNAZMİOĞUZ . ran yorgun ve hp;çin yüzlü insan metrelik odanın içini on iki tane Tilar çıkmamı» olmanına pek fl*flf t Cihan Köymrn'ln »evglll kar= Kruçef. tnşiltere ve Mirlesık Alüyornm. Dün ak?«m bn flcnntftnı IMAR VE ISKAN ?5 10.1981 tarihinrie vpf.it etmfj VP lara bakıyordum ben. Siz konusudo?i aıerika işci grupl^rı liderleri \ e yepyeni tahtadan rendelenmis, düz Montekarlo radyonanda bir reıieC"k iyi tanındığı Adayazarı Devlpt yordunuz: bilginlerine yazdıjı b>ı mektupta BAKANLIĞI lenmis alçacık okul sıraları dol ran garsonnnnn anılmam İle bö»MÜNİRE IJLUSAN h.ıst.ir.psinriPn ?S.1O .in«i tarihindp GAZİNOSU «... Arkadaj'ar, niçin birbirimi durmustu. Biz çocuklarımızın bas biitfln arttı. bu husu«ları helir'rr'İFtır. MıîkHıkaldınlarak kardeşt ve Şpkrr fr,bri27.lft.19Sl frilnü rshmeti rahkaKtıtı tpmpil^n memur ve işçijerin ze dü$man olalım.. Faydası ne bu larını okçar gibi bu boj sıraları bun tarihi 24 ekimdir. Bir gün son Bu akşamdan itibaren loksnmana kavuşmuştur. Cenaze^i Parlste mesbnr bir kahv* 1»den samimf bir topiulueu.'i ellyle nun. Hakîısmız; bu güzel yurdun oksayıp dururken muhtar anlatı ta ve pavyonda, mevcut varra Sovyet Rusya eı lıüvük nük2S. 10.1961 cumartesi günü oğ1< kanta vardır, edeblyata geçmlştlr, Adnpazanndi toprağa verilmiçtir. yete programına ilâveten içinde düçman yok değil. Evet, yordur «Bu ev iste su arkadaşın Maxim'«. Bnranın en eıkl bir »aleer bombasını infilâk ettirmiştir. namazını mütaakıp Şiçlt Camiîyi, mütpvazı VP dürüst insan hem de bir değil. iki düşTnammız trgiliz inden kaldınlarak Zincirükuyu dır.. Köye okul olsun dive ba «ör'ü. yani kapı hizmetl yapan ra\.!Zmi Og'.iZ'a M«>v!4 raimct eyliye. asrt mezarhğına defnedllecekvar bizim: Biri yoksulluk. öteki !adı. Sıraları da aramızda para liba Jerar isminde btr gartonn 87 Cumînıriyrt ^"l.'î tir. Tann rahmet eyliye. Dr. HİLMİ EVTAPAV bilgisizlik. Kızmak. yenmek, yere toplayıp uydurduk.. Gayri öğret vasında filmüs. O mflnaıebetle AÎLESl yıkmak gerekse bu iki düsmanla meni »izden..> )) Basurun (Hemorroides) in hem o adamı andılar, hem de ge( 1 t tL 9fiO5 '^' 4 V E F A T pençeleçelim. Onları yenelim elbir Kasım 1961 <2) ilâçla. Ifidavisindeki yeniliklet Pazar saat 17 de matine Jki gözlü kerpiç evini köy çocuk ne onnn şlbi yaşlı fakat hayatta Mc:"hu:ıı Ecz::cl Bekir Sıtkı îiği ile. Ben politikacı değilim ary) ri incelemek üzere Avrupaya Basm 9116/6494 t lanna okul diye bağıslıyan »u ar olan di&er bir şasSr'den blr rSporİL 9606/6572 Verguz'un e?l. Rodos esrsfınkadaslar. Hocayım ben. Buraya...» [v'gitmiştir. ÎL 9608/6571 kadasa ( ! ) baktık. Sen bana ya ta.1 naklettiler. dan Kovacı xade Hftcı Mustafa i.«*.< Siz konıısuyordunuı. Ben koyŞemsettln bey 70 ieneHk Illm. malı pantalonunu, yırtık mlntanını Efendinin ve Nesibe Hanımın V EFA T lülerime bakıyordum. Bu lusmuj, kerimelpri. îptanbuî A^nıkatlalsaret ettln. Hani «evinçli bir p çavret ve hlzmetl ve bilha^sa devbu yüzyıllar boyunca susturulmus Şirketimizin Murahha» «zası nndan KPmal Kovacı, îstanbul layla karsılasmış gibi değil de, a let adamı olarak Iffetl İle Cnmhninsanlara. Düjüncelerinl anlamak Türk Ekppre» Bank memurlaECZACI larlanmif fibl olmuştuk, Hani ya? Tiyet tarihinln en asil Kİmalarmrından Ferit Kovacı ve Arlf kabil değildi. Yorgun bakıslı gö«lı gözlerimizl blrbirimizden kacır dandır. Hele şn gırajarda blr haVAHtT DEMİRKAN'ı Ko^'^cının ablalan, esld yaverlerinin ve gölgeli yüzlerinin arEMATE KÖMtiB S0B8SI İLE mış, bir «jeylerden utanmıştık. El tırasını anmaktan kendiml alamaaramızdan ebediyen kaybetmiş İprden Abduüah Kovacı'nn yekasında ruh âlemleri sınuıkı kabiselerimlzden ml, diplomalarımız dım. lf»5D seçlmlerinde aday Idim. bulunuyoruz. Cenazesi 28.10.Î96; geni. Nevzat YPrguz ve Eczacı palı, öylece sessiz dinliyorlardı. cumartesl günü Bğle namannı Iskender Yerguz. Devlet Kara dan mı, bir şeylerden.. Hani ?u ya Î7 kisl Idik. BIzl şlmdl Talebe FeSiz Reşat Bey, rnüstesna mezl malı pantalonlu mütaakıp 5i?ll Camiinden kalYcllan Dlyarbakır bclgesi eraEbediyete intikalinin 8 inci dönüm yüı olan 23/10/1961 cuarkadas birden derasyonu merkezi olan C. H. P. yetleriniz, bilginlz ve tecrübeni* büyüyüvermijti aramızda.. Dev tütanbnl tl hinasında topladı. Biz, dınlarak ebedt lstlrahatgâhma zi mühpndisl Selim Yerguz'un martesi günü öğle namazından sonra, ruhuna ithafen Şişli Catcvdi edilecektir. ve Nigâr Ça^Iayan'm annpleri. le toplum içinden yükselmi;, »eçil lesivermişti. Bizi silip süpürmüî sivasî direktif alscaîımızı »anıvormiinde okunacak Mevlidi Şeriie merhumu sevenlerle, arzu edenHalide. Fe\Tİyet Muallft Yerdnk. Sövledi»i kısa <6T sn oldn: mis durumdasınız. Ama köylüleTürkiye Ecıacıları lerin buyurmalan rica olunur. gıızların kayınvalidPİert. Can rim yine de «izi »eçemediler. Şu tü ortahk yerden.. Hani çaresizlik KOÇMAN AİLESİ H'ikümetten sepimlrrde rn Lâboratuan A. Ş. İCİnde sen şu arkadaşın omuzunu "ug Candemir, Yekta. Şahika Cumhuriyet 6509 İL 9528/6480 nun için kl üzerinde isminiz yazılı oksayıp duruyordun boyuna, ben küçük bir yardım beklemeyln! Alve Tezcan Caglayanlann annelah ve kendl eayretinizden başka olan oy pusulasmı okumasmı bil de boş tahta sıraları.. snnelerl, Izmir Hava HastaneBİ İL 9264/6482 bir yardımcınız yoktur, Hayırlı miyorlardı. Daha dün bir tanesi k» Operatörü Dr. Binbaçı Sermet Tekrar gel gazeteci adayımız $e başarılar. Ve Hâve ettl: sab» fczahanesinde önüme geçtl Candemir'in büyük kayınvaUref Baksık. Seni seçebilrtik çok Ben bu seçimin ııamnsln ve dpsi. l.smail. Artek. Fuat Bebenim: klr. Gflkçe ve Galatagara.r Llsükür. Sana burada göstermek is tarafsız sekilde yapılmasını te Bak hele yenge. dedi, bir yanfp«l talcbelerlnden Mehmet tediğimiz bir köy dahn var. Göllü min icin hayatımı ve haysiyetimi hş is yaptık biz. Cahallıgımıza ba Yerguz'un babaannelert ce köyü. Biz gittik gördük. uyku koydum. gısla, hosgör. Bize, o beyaz taçlı Salthatı nlsvanflan larımız kaçtı. Seni de gntüreceçiz, Vt bn adara bir kac gün evvel, efendinin adı, oy kulübesindeki NACİYE YERGUZ uykuların kaç«m diye. tzmire elli tkinci Cumhnriyetin Senatörü omasada, günbatıdan yana olandır Hsnıra 24.I0.Î961 »ah gtir.ü bes kilometre mesafede bugün. ya larak öldü. Paristeki Maxim's lodedilerdi. Oysam değilmis. GündoFethiye'de Hakkın rahmetine kantasınıa garsonu kadar dahi ağudan yanaymıs.» Gülümsedifimi ni yirminei yüzyılın ikinci yarısın nılmadı. Milletler kendine hizmpt kavuşmuştur. Mevli rahmet da, bizim İkinci Cumhurivrti kurve mağfiret eyliye. görünce o da güldü: «Oldu bir keredenlere ne kadar ragbet vc hı'irCunıhurtyet «508 re yenge... Ne tdelim, tasalanma ma çabalarma giristisimizi iddia met gösterirlerse o kadar hizmet ettiğimiz. Rusun ve Amprikal'.nın gayri. Gelen tefere gözümüzü açaayaklarını yer çekiminrlen kurta görürler. rız.. Bizi kınamadm ya? Unutmayın ki 37 Mayıs ih'ilârıp uzavd» fırdöndükleri sıra. buKmamadık degil ml »ziz dojtum ACI BİR KAYIP rada, topraksız torjrnk^ız ne ke Hnin ve o viizden hasıl olan bütün Tardu? Cemıyetimizin kuruculannlime evsiz. ocaksız. okulsuz, mS kaçınılmaz ıstırap ve sarsırifiladnn. Fahrt Başkanımıı v» kıvSeni de seçemedik esnaf adayı betsiz ve acaba inanacak mi'm nn sebebi diirüst. serbest ve âdil metü hüyflJHsmOl mız, göçmen Arlil Vardarlı. tçi dı mezar'.ıksız köyler var. Bursda a bir serim saglıyabilmek idi. 13 Esı meydanda tertemiz bir halk naya r ami7da yazılı o kutsal mül kim 1961 secimlerinin bu dpreoe HAYRİ ÇAVDAR çorufiu olan seni... 27.10.1961 cuma günü vpfat < • •kiyet hakkı. yani canlı ikpn too serbest ve muntazam cereyan etBilmem ki kahvede konusurken rağm üstündp. öîünce aHmda v.it mesi için bir ihtüâ'p Hi/ıım hasıl miştlr. Cenazesi 28.10.1961 crmartesl günü (Bugün) Şlşli köylülerime tek tek bakabildin mak hakkı ellprinrien alınmı? köy olma«ı. Şemsettin GünaMay gibi Camiinden »ğ!e namazını mübir devlet adamınnı iktiiarda olmi?.. lülerimiz vsr. taakıp kaldirılarak Zineirlikumamasından ilpri gelmemis midir? «Kıymetli hemşehrilerim. diyoryu aüe kabristanına defnpdilpSizler, kövlülerimi. bu yirmi B. FKLF.K dun. Ben göçmenim. Düsmanm ne cektir. beş milyon insanı hoş çörün avdın olduğunu göçmenier iyi bilir. Ben Hemşehrilerimize duyurulur. vatandaslar: e»pr seçimlerdPn um İnıar sikâyet hcycti ktıruldıı anamm karnmdayken babamı. amSivas Yüküek Tahsi! duâunuı sonuçlan alamadınızsa. îstanbul Belediyesi BaşyardımcıTalebe Cemiyeti calarımı, teyzelerimi hasılı bütün N'OT: Çelenk gönderil'memesi sı Turan Ertue'un başkynlıjmda sülâlemi kesti düşmanlar. Benim rica olunur. kurulan 12 kiçilik bir hevet, hunövle çok okumuşluğrn vuktur. İstanbul geçinı endeksi Cumhuriyet 64^9 dan böyle vatandaşlann imar ıtıev Eizim arkadaşlarda en ummadığıŞehrimiz Ticaret Odası tarsfın. nızın cebinden üç lört diploraa çı dan her ay tertip olunan endeks zuunrlaki şikâyetlerini dinüyerekkıyor. Ben ilkokula a.ı bir şey lerden 1961 ağustosuna ait «tstan. tir. Heyet. dün faaliyete gercrek gltaılftim. Ama onLira diyorum bul Geçim Endeksi» de hazırlan 32 vatandaşın şikâyetini dinlemişŞÜKRAN YÜCEL tir. Bunlardan 22 si tmar Miidüıki, arkadaç senin bilgin varsa, be mıştır. İle lüğü nezdinde haklı 2pnjlpr,k hak nim de görgüm. tecrübem var. Buna göre: 1945 yılı 100 addedil ABDULLAH ÖZAKIN Ben esnafım bir kerre, sonra da mek sartiyle ağuf=tos 1961 de umu ları tpslim odilmiş in vatandaşgöçmenim. Bu iki foplumun dert mt endeks sayısı 273 dür. Bu sayı şm şikâyeti ise makbul addedilmeNikâhlandılar mıştir. lerint iyi bilirim. Yanmda bir Is sene başınd 272.6 idi. Her perşembp cü"ii sabph «ar<l 9 R 27.10.1961 Konya kemle de bana ver. Çünkü Millet Vadell her 1OO Vadeslz her 2Ou Liraya bir kura Numarası Bunda gıda madedleri endpk?i dan 17 ye kadar tmar MıiHür'ü . Mecli«inde benim de »öylenecek | 276.5, ısıtma ve aydınlatma 230,7, Cumhuriypt S5O8 fiünde işi olan vatandaşlar, heyete bir çift »özüm var. Fakat yine de giyim v t ev esyası 260,9 dır. Rekl&mcılık 2517/6502 başvurabileceklerdir. Rus ve Amerikan tankları burun buruna geldiler Hani, bîr şey değil de, efendilik icabı.. Meselfi, iki boktSr Blrl Btekini paiaklar. Dayatı ;iyen, eğer bütün bütün düşüp bayılmamışsa, gider galibl tfbrik eder. Bn centilmetıliğin (aslınd* sadece terbiyelili^in) yalnız spord» de^il, siyaseüe de böyle oldngnnn, yeni Cumhurbaskanını tebrik etmiyen, Osrean Bölükbaşı da elbette hilir. Bilmesine bilir de. evvelki gün Mecllste tatbik ttmediflne göre. herhalde düsüp tamamen bayılmış olraalı! D. N. GÜNÜN KONULARI Hddı'selçr Aresındd Köylümühoşgörün Yazan: Fatma Irfan Serhan • Kendi kendimize hasbihal •yr klnci Cumhuriyetfn Blrlncl I Parlâmentosu âzası AuasavaJl ya ve millete sadakat yemimnl etti. Allah cümlesine iöıünde durmak nasip etsin. Kimseden süphe etmiye haUkımız yok. Lakın geçmişteki medıslerin iiyelerinı de böyle yemin ederken dinlemiştık. Bizde Parlâmento hayaünın Ü W ve en kolay adımı bu yemindir. Giiçlükler o yemini tutmaktndır. Umalım ki bu seferkiler cskilerden ibret almışlardır. O. Sovye! tankları 1953 ten beri ilk defa Doğu Berlinde göründüler; Rusların bu hareketi Balının son günlerde Berlinde yaptığı askerî gövde göslerilerine bir cevap telâkki olunuyor Komunist Çîn büyük nıîktarda altın satıycr Kruçef, nükleer denemeleri. durdurma teklilini reddeiti BELEDİYE I. YAPI MALZEMESİ SERGİSİ f jOSEPHİN 3fl!.ES! azamî randıman M EVLÎT M A R UF KO Ç M A N ' ı n Liralık çekilişe k a t ı l ı n ı z AYRICA:1600Kişiye Çeşitli Paralkramiyeleri AKBRN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle