09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ittt Baftsrafı ı İBCİ M*lfu4* H C««a, Hâkimler, PoUa Vacıf* BıtfUMtı 1 tMİ Mhit*4« •r«*(i v* parti toastileilerinia bir araya t»l««k Baskanlık konusUBu kaslıklararası kurulan hukuk ka •• 8al6hiy«t, Imnıyet TaaJdlitı. 7«Bİd*n cörüıraelvri fikrini Kesit* üyeleri ilari sürdüUr. Ayakuitüe misyonunea elenen kanunlar ara Milil Korunma, Asker Ailalanne •öyl«r r« isalt «d*rku AFUltrln teptan ttir»ılan il« kar|ilastı. And« yapılan bu toplantıya C.KJ4J 5 . nden kims« kaUlsıadı. Mtcll»ia bu aında tetbit olunan 84 antidemokra Yardım, Çittçi MalUrmı Koruma, eak bu ltlrazlann lsHkamttinl tâyln «t»«k kabil elmadı. güukü eturumunun tatl] edllm«ai için her parti liderinm Sraate *rup tik kanunun değiştirilmesi için yt Çiltçlyi Topraklandırma, S«»dikalannı cçkneıl ve MilUt Meclirinde ise dördüneü oylaraayı taklbın üç lar, Gümrük, Basın Yayıo ve liderin imzası ile bir Snerg* T*rerek oturumun yarına bırakılması ka n) v«çh« verilen tasarılann htpsi Turiznr. Genel Müdürlüğü Kuru • bir muhtıra ile birlikt» BaşbakanBaşk«B Karaotmanoflu talt toftunlugun fly* tamıayıuna kıyaıl» rarlastınldı. Bu karara ilk uyan Aksal ve Alican oldu. Gümüspala'ya, | lığa sunulmustur. Bunlar yeni Ba luşu. Milli Savunma Yüksek Kuyapılaeatını, 450 mUlctvekill olan Mtcllıtt 116 oy alan adayın Baıkan burada yapılacak usul işlemini anlatmak için hayli güçlük çekildi. Bakanhğı kanlar Kurulunca gözd«n geçirüe rulu, Millî Savunma olacajını blldirdi. Aneak bu fikr* A.P. 111er T« bir ktıım Y.T.P. liler Saat 18.45 te Meclisin ana holünde yapılan bu ayaküstü liderltr cek ve kabul elunanlan derhal Kurulusu, ll tdareai, Ticaret Oda8 İ T U JT, (T*lefaol>) İUmizd* ları, Tabipler Birligi, Amme Alader«eedt kuraklık olmuı. tarafından itiraz olundu. Bu itiraza C.K.MJ*. lilerden d* katılanlar ol toplantısının tatbikatı ist »öyle oldu : Meclist aevkedileeektir. bu jnl lon 90 MB« lçind» förül tur. Hayvan sahlplcri üe g«nif du. Neticed* leçlm* geçm«k üzara bir tasnif heyeti >e;ildi ve mühürcaklıları, Basın Kanunu, İmar KaM.B.K., C.H.P., C.K.M.P. senatörleri aalondan ayrtldılar. Y.T.P. teTaıanlar Basbakanlıta verildl lü kftgıtlar dağıtıldı. Seçim* bu şekild* jeçılmisken C.K.M.P. nden natörlerinden 14 ü ise A P . ye «namus sözü» verdiklerini söyliyerek saCİftÇİ kitltsinl endişey* düsüren Kemal Türkoğlu bu konuda »un nunu, Maden Kanunu gibi kanun • Saadet Kaçar'ın IÖZ aldıgı görüldü. Saadet Kaçar aalt çogunluğun mer' londan çıkmadılar. Yoklama neticesinde Başkan, ekseriyetin kalmadılarda mtveut antidemokratik kuraklık yüıünden ilk d«fa olarak ları söylemiştir : maddelarin kaldırılması veya de Kınhrmak nehri de tamamiyle iyctteki lçtüzüğün 144 üncü maddeıinde açıklandığını ve burada cHa ğını aöyliyerek saat 18^0 de oturuma, yarın toplanmak üzere, son verdi. zır bulunanların mutlak ekseriyeti> dendiğini, bu sebepl» üye tamsa«Her Bakanlık kendi ne ait olan liştirilmesi gibi konulun ihtiva ekurumustur. (tklnoi aahifeden devajn) yısınm nazan itibare alınamıyacağını bildirdi. Fakat Baskan, cRiyasekafrunlarıiı Anayasaya aykırı hü d e n b ' r Üsteyi de Basbakanhğa ortaya lüks bir takım komiıyontin de konusmağa hakkı vardır. Anayasa maddegini okutuyorum» dedi kümlerini kaldırmak üzere hazırA. F. Başgil, dün istifa ve madde okundu. Aynea salt çoğunluktan kastın üye tamsayısınm culann cıktığından bunların bin» Ankara, 27 (Cumhuriyet Trleks) Siyasi partilerin Senato ve A d a l e t P a r t i s i yarı çoğunluğu olduğunda ısrar etti. fiyatlanm büyük ölçüd» artırdıkMillet Mecüsi gruplarının Başksnlık Divanları «eçimleri yapılmıştır. sebeplerini açıkladı larından ve ashnda muktesit olan C.H.P. Senato Grupu Başkan vekilliklerine Tahsin Banguoğlu İle let Bakanhğı bu bakımdan da gır Söz alan Coskun Kırca, «Anıyasanın bu maddesinin sevkindeki Hk VC dİSİplİn A.P. Hstesinden müstakil olarak Fransıı halkının iştira gücünü soHıfzı OJuı Bekata, tdare Heyeti üyeliklerine Mehmet Hazer, Suphı evını tamamlamı.ş ve l;endi saha kazanan maksat nedirî. sorusunu sorarken, A.P. lüer yine itiraza basladılar Batur, Muammer Obuz, Sedat Cumralı, Hüseyin Otan, Kâmil Coşkun sına girsn kanun tasanla.ını h»zırnuna kadar istismar ettiklerinden Samsun Senatörlüğünü edilemiyor Ord. Prof. Ali Fuat Başgil, nihayet «Beni susturamazsınız» diyen Kırca, bu Mecliste salt çogunluğun 226 oğlu ve Eşref Ayhan seçilmişlerdir. şikâyetçidirler. Ev buhranının hatlıyarak dün akşam Başbakanhğa RasUrah l ınel sahifede dün saat 11.20 de Feneryolundaki olduğunu »öyliyer*k, «228 kişinin tarafsızhğına inandığı bir kişi Baştâ çvlenmeleri de geciktirmekte lastırmıstır. Anayasa Mahkemer gSstereraemesi ve aşağıdan yukan kan seçilmeliriır.» dedi. Y.T.P. Senato Grupu Başkan Vakilliklarine Cemal Tarlan ile Bıfat oîduğunu yin» temaslarımızda din köşkünde basın mensuplarını kaY.T.P. nden Talât Asal, Coşkun Kırca'nın fikrinin esas bakımından öçten. tdare Heyeti üyeliklerine Cevdet Gebeloğlu. Halıl Agar ve Sa t« Meclisin açıldığı güııden itibı> bir hiyararsinin kurulmasını heledik. Biıde neden izdivacxn mu bul etmiştir. Başgil 4 gün önce dofru olduğunu ancak Anayasanın raeriyete koyduğu iç tüzükte iki bahattin Orhon seçilmişlerdir. en altı ay içinds kurulnıus olacak nüı «aflıvamamış olmasıdır. »enatörlükten istifa etmiş, kabilinin «ev> lenme olarak tarif hem hr. Anayasa Mahkemesi bugün sadefa 2/3 çoğunluk sağlanamazsa hazır bulunan âzanın mutlak ekseriAynı geniş koridor üzerindeki dece Avusturya, îtalya. Almanya, edildiğinl insan Pariste çok iyi hem de Cumhurbaşkanlığı adaylı yetinin kâfi geleceğini ileri sürdü. büyük iki grup salonunu paylasarj ğından vazgeçerek ansızın Ankarave Fransa'da vardır. Bunların kaanhyor. Hakikaten atalanmız kaîç tüzüğü ilk defa bahis konusu yapan Saadet Kaçar tekrar küraüA.P. ile C H P . nin milletvekilleri nunl blrlesmenin en buyük temi dan îstanbula gelmişti. Saat 20 de Millet Meclisi vt Senato toplantıları dağıldıktan nıınları tetkik edilerek yeni bir ta ve aenatörleri bir kahv» veya aiSenatörlükten niçin istifa ettiji ye gelerek Başkanlar için salt çogunlujun Î28 olduğuna şimdi kani bu sonra, dört partinin Meclis frunları kendilerine ait odalara çekil. sarı hazırlanmıg bulunmaktadır. , , natının «ev» sahibl olmak olduğulunduklarını, Divanın diğer üyeleri lçin iç tüzük hükümlerinin tatbik Anayasa Mahkemesi vetkilerini A S . , . , Ç m e k u z e r e d l ? »alonlara nu su tâbirU çok BÜZ«1 .tade • ( ni v« adayhğını da niçin geriy* al ediiebileceğini bildirdi. • mi'lerdi. dığını bildirir yazıh bir beyanını mişlerdir. . , j . " v . . . . . . • çıktıkları zaman ayn köşelere çeMeselt ciddî bir hal almııtı. Seçimler tamamlanamamıs ve bir gazetecilere okumakla yetinen BaşHlm«kte veya geıintilerinl ayn bnhran patlak vermişti. 20 tabit Senatör, Partiler arasında bir ahenk nayasadan alan ve dıger butun A ' Paris belediyeai, bugünkü yasa gil, kendisinden daha başka mevnaygsa organlarından ayn, bağım istikametlerde yapmaktadırlar. te«is etmek v« muvazene kurmak için uğraşıyorlardl. yışa uymıyan eski ve estetik gü zularda ve daha genis olarak izaSaat 11 • doğru, iç aalondan kenTekrar söz alan Coşkun Kırca, Anayasanın iç tüzükten önc« geldiCKMP Grup toplantısını bitiren ilk parti oldu. Aldığı karar, sız bir mahkeme olacak v« Anka disinl dışarıya atanlardan biri de zel binalarım muhalazada göster hat istiyen gazetecilerin diğer so ğini. 84 üncü maddenin kuruluşunda da üye tamsayısının î/3 çoğunlura'da çal'sacaktır. Onbeı üyeleri da, yarın vapılacak oUn Senato seçimlerinde, toptan Kâzım Orbay'a, di»i hassasiyetle faydahlık, gü rularını eevapsız bırakmayı tercih sağlanamadığı takdirde, üye tamsayısınm salt çoğunlukla m&ddede Millet Meclisi Başkan seçimlerinde Abdülhâk Kemal Yörük'e oy 40 yaşını dolduran Yargıtay, Danış A.P. nin Genel Başkanı Ragıp Güzellik»e feda eder bir durum ta etmiştir. olmuştur. Gümüşpala, bağh bulunduğunu jöylerii. Bu arada oylamaya eeçildiği sırada kürsü vereceklerdi. tay. Askerî Yargıtay veya Sayış müşpala Başgilin gerek kendisini ziyaret den yapılan bu konuşmaların usulsüz olduğu iddia ediliyor ve Başkankınmı? görünmektedir. Mesken tay'da baskanlık, üyelik, bassavcı derhal etrafını saran gaıetecilere Saat 21.30 olduğu halde üç parti grupu çalışmasına devam edi. buhranının bu durumu aylıklı sı eden basın mensuplanna okuduğu dan disiplin sağlanması isteniyordu. Bu sırada A P. Isparta Milletve«çalışma vaıiyetindeyiı. Kafamı mfı banliyölere çeküme ve sabah ve gerekse gazete idarehanelerine kili Mustafa Gülengül ayağa kalkarak Başkana doğru baŞırmağa, el yordu. CHP kararını busün kullandığı oylarla belirtmıstı. Senatoda hk. başkanun sözcülüğü veye ünıversitelerde hukuk. iktisat v«ya siakşam metrolar ve trenlere koşgönderdiği yazılı beyanı aynen şu kol hareketleri yapmağa, «oylama sırasında söz verilmez, riyaset vazi Kazım Orbayı, Millet Meclisinde Abdülhâk Kemal Yörükü deatek lemıştl. Grupta görüşüıen konu ise, biraz daha fedakarlık yaparak. yasal ilimler alanlarında en az beş , bajka yere verecek durumda degimıya mecbur bırakmıs, bıktırmış, dur : fesini yapsın» şekünde yüksek sesle konusmağa başladı. Bira« lonra, lim> demiş ve Gümü»pala'nm bir c Bir iki gündür basın mensup partılerı muayyen görüşler etrafında toplamak istıyordu. Bu feda. yıl öğretim üyeliği veya onbes yıl i köşede Ahmet hızla uzaklasmıstır. dolayısiyle bu yüzden hükümetten Topaloğlu ve K»avukathk yapmış olanlar arasınlarını bir hayli üzdüğüm için özüı Karlık başkanlık divanmın diğer üyeleri üzerınde olabilirdi. gayri memnun duruma duşürYargıtay Genel Bunlardan biri dan seçilecektir. Kurulunca, dördü muran Evliyaoâlu ile korrustuğu müştür. Halbuki mesken isinin de diler ve kendilerine zahmet ettikY.T.P. bugüne kadar tesanüt göstermiş, disiplinli bir parti manza Sayıştay Genel Kurulunca, üçü görülmüştür. öülü iyi bir sonuca bağianacağmın res lerinden dolayı teşekkür ederiın. Mustafa Gülengil'in gürültüler arasında çıkan sesi ve el kol hare rası vermişken, Senato seçimlerinin ikinci turu sonunda, bırdtn bire Millet Meclisi, ikisi Cumhuriyet i Apaydın rni ağızlardan müteaddit kereler Fakat ben artık gazeteciler için en ketlerinin tefsiri başka türlü oldu ve riyasete bakaret ettiği intibaı ortadan bölünmüstü. Orupta, bu bölünmenin telifine çalışılıyordu. Senatosunca, ikisi Cumhurbaşkan | A.P. nin şimdiük hiç bir grup» vadedilfBİı olduğunu bir çok kim teresan bir süje olmaktan çıktım, uyandı Meclis ffürültüye bogulmuştu. Bağıran AP liye CHP sıralarm AP ndeki hava ise gergındi. A.P. nin bir mesaj yayınhyarak Meclis. hğınca, üçü de Danıştay Genel Ku ^ Usmasma girmiyen, hizipler dışınbuna çok memnunum. Artık eskisi selerden dinledik. da kalmayı tercih eden ve bu gibi kendi köşemde en sadık arka dan Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm «ne bağırıyorsun, ne istiyor ten çekilme temayülü belirmiş ve milletvekilleri koridorlarda bağırıp rulunca seçileceklerdir. da gayret gösteren mensupları, Anayasa Mabkemest ötedenberi irahına çalıstığımız daslanm olan kitaplarımla huzur sun?» şeklinde mukabele ettiği ve ürerine doğru yürümek istediği gö çagırmaya haşlamışlardı. Senatodaki tabıi üyeler buhrana son verüzere Fransız hükümeti, ciddt bir ve sükun içinde başbaşa kalacağı rüldü. Ancak araya girenler havayı yatıstırdılar. Meclis salonu herhan mek için her partiden üçer kişilik temsilciler heyetinin bir araya geAnayasa Mahkemesinin görevle Burhan Apaydın ile Orhan Apayiıp görüşmesini istemişlerdir. AP bu teklıfi uzun müzakere ve tar ri arasında, kanunlarm ve Türkl dın ve yakın arkadaşlandır Bu çok dahill meselelerle karşı kar mı düşünerek seviniyorum. gi bir müessif hâdise olmamakla beraber kavga yapıhyor intıbaını tışmalar sonunda kabul etmiştir. ye Büyük Millet Meclisi iç tüzük arada kritik bir devrenin tnesulişıyadır ve bu meselelerin hal şe Senatörlüktsn istifa^ ederek an verdi. Bu güri'Otüler sırasında kürsüye gelen Turan Feyzioğlu şunBir aralık Fahri Özdilek, Suphi Karaman ve Ahmet Yıldız'ın, Ek lerinin Anayasaya uygunluğunu yetlerini müdrik olarak, arkadaa. killerini, hiç değilse ana hatlarım Eizın Ankaradan aynlmama gelın ları sövledi: «Yüreklerimizi parçahyan acı hatıraları bu oatı altında rem Alican ve Fahrettin Kerim Gökay ile gorüştükleri görüldü. Yıl denetlemek, Cumhurbaşkamnı, Ba lanna sükfmpt, itidal ve aklı selim bizzat Devlet Reisinin kararlaştır ce, hikâye uzundur. Bunu şöylece bir daha canlandumıyalım.» Fev'zioğlu burada bir teknik meselenm dız'ın A.P. Başkanı Ragıp Gümüşpala ile temas ederek, bir telif çaresi kanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, ; tavsiye eden A.P. liler bir hayli dıgı da bir hakikattir. kısaltayım: Ankarada geçen sah izah edilmesine calı?üdıgını, herkesin kendi. noktai nazarını ortaya aradığı da müşahade olundu. Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek | yekun tutmaktadır. Ancak, bazı Fransız vatandasla gecesi saat 20 den sabahın dördüne koyduğunu söylerken kendisine AP sıralarından lâf atılmış Bu temaslann neticeleri yarınki Senato ve Millet Meclisi toplantı Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Baş | Bugün A.P. Meclis grupunda. olacak kadar yaptığım temaslar sonunda rının fikirlerine göre General De ki oraya dönerek «Beyefendi alışacaksmuı, hukuka, hakkı teslim et larında görulecektir. kan ve üyeleri ile Cumhuriyet Baş Grup Baskanlık Divanları seçimGaulle siyast mevıulara kuvvetle buna mecbur oldum. Çünkü Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koy meğe ahsacaksınız. Bu salona sıra kapağı \nirmak için de§il, ietüzüğe «avcısını, başkanun sözcüsünü, Yar leriyle Grupun disiplini, Meelis içi hâkim oldufu halde iktisadt mevgıtay Başsavcısını ve kendi üyele faaliyetlerini kapsıvan. genel tutuzularda aynı hakimiyeti göstere mam için muhtelif partilerden be riayet etmek için geldiginizi öğreneceksiniz» dedi ve oyiamadan sonrini görevleri ile İigili suçlardan mu müzakere konusu olmuştur. memektt, buyüıden de halk in ni seven ve tutan senatör ve mil ra "ihtilâf ın büyüveceâini, bu scbeple salt çoğunluk meseleslndekı dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargı ; A . P . Grnp Baskanı dinde itibarını zedele"yici durum letvekillerinin talebı karşısında usulün tesbit edilmesi |ferekti$mi söyledi. CKMP den Memduh Erbuna söz vermiş hattâ bir de vesilamak. siyasi partilerin kapatılma , Seçimde Grup Baskanlliına t f lara düşmektedir. Geçenlerde es ka imzalamıştım. Fakat diğer ta demir salt çogunluğun 226 olduğunu söyledikten sonra Başkan rlıı ile ilgili dâvalara bakmak, stya , U n b u , roUletvekiu M u h i t t i n Güki Basvekillerden Mendea France' raftan, bahsettiğim temaslar neti yaset divanının bu tşi tezekkür ederek karar vereceğinı bildirdi ve Kısa süren bir aradan sonra tekrar toplantısına devam eden Gi partilerin gelir kaynaklan v . j v e n y e B a { k a n v e H . , , k ı e r i l w „ , ın açıkca bu durumu ilan etmesi, cesinde, adaylığımı geri almam za saat 17 de oturuma 5 dakika ara verildi. AP Grupu, Meclisi terk etmemek ve fakat durumu Cumhurbaşkanı giderleri hakk.nda verecekleri h ^ | ö m e r E k e n j ] e R ı M A k | | e y u > hattâ Generalin çekilmesinl iste rureti hasıl oldu. Ben ise verdiğim Gürsel'e bildirmek kararını almıştır. Bu kararda AP, Senatodaki tabii " P . ' . a " : 1 >"? 1 !™? k .;* n 8 y a .". 1 1 !'!' miskrdir. Genel tutum atrafmdamesi de bunun bir misalidir. An lözü geri alan insanlardan değıüyelerin kendi gruplarına baskı yaptıklarını ileri sürmektedir. Durum rılen dıger gorevleri yerine gatircak Fransayı uçurumun kenann lim. Bu durum karşısında benim ki müzakerelerde, bilhıssa fençbir muhtıra ile Cumhurbaşkanı Gürsel'e bildirilecektir. mek gibi ödevler yer almaktadır. dan nispt de olsa bir selâmet için yapacak bir iş kalmıştı: Senaler, partinin müıpet v» disiplinli Saat 17.10 da toplanan Millet Mecliai riyasetln kararmı dinledi. AP Senato ve Millet Mecliai Grupu yarın sabah saat 8.30 da Tüksek Hâkimler Kurulu sahiline çıkarmıs olan De Gaulle' törlükten istifa ederek evime dönbir yolda kanalize edilmesi tezini Bu karara Röre Anayasa hükmünün üye tam sayısını nazan itibare müsterek bir toplantı yaparak muhtırayı hazırlıyacaklardır. un evvelt hareanmaımda acele e mek. öyle yaptım. B. M. Meclisıne sevkedilecek ikin savunmuşlar ve eskimiş şöhretltri aldıgma ve bu sebeple salt çogunluğun 226 olduğuna riyaset divanının Tabiî üyelerin aracılığı ile başkan seçimi buhranına son ver ci kanun tasarısı gene altı ay için biraı kızdırmıslardır. dilmemek lâzım geldiği gibi. asıl Bu hareketimi beni seven vatan ittifakla karar verdi&i açıklandı ve derhal seçimlere geçildi. Saat mek için partiler arası görüşmelere bu gece saat 23 den sonra başmühimi onun yerine kimin konade teşekkül etmesi gereken «YükC.H.P. de durnnı cağını, kimin getirileeeğini bilmek daşlanmın anlayışla karşıhyacak 17.30 da oylama bittt. Baskanlık yanm saat ara verdi. Ara tatilinı lanmıştır. sek Hâkimler Kurulu. kanun tasaCH.P. Meclis Grupuna, en cıkar lannı ve beni mazur göreceklerini de çok faydahdır. Bizim temaslaGörüsmelerde CHP yi Turhan Feyzioğlu, tsmail Rüştü Aksal, rısıdır. Bu kanun ile de hâkimle yolun, itidal il« partiltrarası ön mütaakıp alınan oylar açıklandı. Yusuf Azizoğlu 217, Avni Doğan, rmızla sorduğumuz bu «uale bir ümit eder ve Sayın Gürselin Cum 166 ve Abdülhâk Kemâl Yörük ise 54 oy almıslardı 4 milletvekili Fethi Çelikbaş, P yi Muhittin Güven, Ferit Alpiskender, YTP yi Ek rin bütün özlük işlerinin yürütül anlasmalarla sağlanması inancı hurbaşkanlığmın Türk milleti için rem Alican, CKMP yi de Nurettin Ardıçoğlu temsil etmektedirler. çok lse aslna Fransızlar inanmesi Adalet Bakanlığından alına hakim olmuştur. îleri fedaklrlıkhayırh ve uğurlu olmasını dile çtkimser kalmıştı. Gereken oy gaglanamamıstı, en az 226 oy alınToplantıda Senato Baskanlığı için Kâzım Orbay'ın ismi üze rak bu kurula verilmektedir. Ku lara tahamrnül gösteremiyen bazı dıncı eevap veremediler. Hakika. rim.» ması lâzım geliyordu. Bu sebeple dördüncü tura geçildi. rinde bilhassa israrla durulmaktadır. ten de Franıanın kendi dıs meserul 18 asil ve beş yedek üyeden mensuplan olmakla beraber, umuöte yandan Baçgil, yeni bir parleleriyle dünya meselelerinln arzmürekkeptir. Asil üyelerden üçü mî görüs bir C.H.P. ileri geleninin ti kurmak niyetinde olmadığını ettiği eiddiyet karaısında bu mevCumhuriyet Senatosu, üçü Millet au nftzlerinde ifadestnl bulmuştur: zulara Devlet Reisi kadar hâkim eoylemıçtır. Meclisi, altısı Yargıtay, altısı ise Dördüncü turda oylsrın veribnesl yarım saatten fazla zaman al«Hidiselere anlayışla bakmak Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bugün yaptığı temaslar netice birinci smıf hâkimlerden seçilecek bir kimsenin bugünkü Fransada dı Bir yarım saatte tasnif için ara tatili verildi. Tekrar toplamhp Cumhuriyet Bayramı sinde Senato kontenjanından 3 ünü daha kullanmıştır. Yeni Senatör tir. Yeni Anayasa yargı erkine men lâzımdır. Bu koridorlarda bir kaç bulunamıyacağı hemen hemen herneticeler ilân olunduğu zaman, yine Baskanlık için gerekli oyun gündür tnühim hJdiseler olmuskesin ittifak ettiği bir hakikattir. işlerini bu bugün 12 de başlıyor Ktğlanamadığı görüldü, zir» bu sefer Yusuf Azizoğlu 213, Abdülhâk ler CHP sinden Ferit Melen, CKMP den Enver Kök ve Emekli Ge sup hâkimlerin özlükKurul, tâyin, tur. Diğer partilere mensup arkaneral Yusuf Adil Egeli'dir. Dahilt meselelerde General De kurula vermektedir. daşlarımız bu hâdiselerin içindan Gaulle'un istcnllen kiyaseti göste Bastarafı I ıncı sahıtede Kemâ! Yörük 205, Avni Doğan 2, Şevket Reşit Hatipoğlu 1 oy almışterfi işlerine de bakacaktır. başarıyla geçmişlerdir. Ve çoğunnememesini kendlne bu mevıulara Bugün saat 12 de başhyacak olan lar, R milletvekili de cekimser kalmıs,tır. lyuamazhk Mahkemesi luk rejimi kurtarma savasma ka. Yeni hükümetin kurulahâkim Hyakatll müsavirlerin yar Cumhuriyet Bayramı, pazartesı saBu seçimlerde AP ile YTP karsısına CHP ve CKMP birlıkte Üçüncü tasarı ise Uyuşmazlık tılmıştır. Anlayışlı, müffik ve t«dımeı olamamasına atfetmek 14 at 24 e kadar devam edecektir. Bu çütmıştı. 5 inci tura geçilmesi ve seçimlerin nihayet bir karara bagbilmesi için kabine, istifa Mahkemesine aittir. Bu da Anaya leransh olmak gerektlr* zımdır. Kanaatimizce Franstz hü münasebetle bütün resmi daireler, lanması Anayasa ieabı idi. Ancak bu sırada AP Başkanı Ragıp Güsanın 142 nci maddesine göre ku Bastarafı I ıneı sshıtrdr Bu açıdan ele ahnan meselell^ kümetinln kendi Devlet Reisini, bayrak ve ışıklaria donatılacak. ge edecek rulmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemümkün de. Baskanlık kabili n en müspet hal tarzma bağlaAmerikan Cumhurreisinin müsa ce fener alayları tertip eı.'ilecek • müşpala. YTP Ba,kanı Ekrem Alican ve CHP Genel Sekreten Ismaıl Bastarafı \ inci sahlfede mesi, idari, adlî, askeri yargı ıtıerRüstü Aksal'ın müstereken imzaladıkları bir önerge Başkanlıga vetaksim olmadığı için gürülmuhakkak gibidir. virleri "rnisall üzere, hatta hükü tır. dim edilmeei mütalâa olunmuf. cileri arasındaki görev Ve hüküm tü ayyuka çıkıyor. A.P., Y.T Y.T.P. ve C.K.M.P. disiplini»! Yarın »abah saat 9 ,1a Vali ve rildi. Bu önergedl 5 inci tura gidilmiyerek Millet Meclisinın yarın met dısı müşavirlerle istisareye atur. Bu muhtıra münasip bir zaanlaşmazhklarını kesin olarak çöP. ile birleşiyor, C.H.P. de C. sağlamış partiler olarak göze çarp Reisi Korganeral Hefık saat 10 da toplanması ve seçimlere devam edilmesi talep edılıyordulıstırması, bu lüzumu kendislne Belediye manda Cemal Gürsele Fahri özdi «ümıemeye yetkilidir. Başkan. ise i ^ ™ K.M.P ile. Bu vaziy»tte salt k a r a r i . n , anlatarak böyle bir çalısmıya Tulga, Vilâyette tebrİKleri kabul 3 lider biraz önce toplantı saionu dışında anlasmışlar ve bu onergeyı lek veya Sıtkı Ulay tarafından çoğunluk olan 226 oyu temin Devlet Reiıini aevketmesi, kanaa edecek, bilâhare Vatan caddesinde hazırlamışlardı. Teklif oya konuldu ve kabul edildı. S l k ^ ü y S d f n ' S ; t ^.lar/ö^emektedir takdim olunacaktır. edebilirsen et. timizce tam yerinde bir hareket yapılacak resmigeçitte hazır buluAlican ne dlyer? Oturum dağıldığı zaman »aat 20 olmustu. Bakanlar Kurulu toplantısından dir. Hani Başkan ad»dı dörde narak bir konuşma yaoacaktır. o'.ur. Y.T.P. nin Genel Başkanı Ekre Adalet Bakanı Kemal Türkoğlu filan çıkarılırsa mesele yok. sonra Devlet Bakanı Sıtkı Ulay öğleden sonra da Edırnekapı Şebundan sonra Adalet Bakanlığmın Alican kuliste etrafım saranlara: kimsenin sesi çıkmıypcak. Aşunları söylemiştir: hitliği ziyaret edilecoktir. ma neylersiniz ki; böyle bir Cumhuriyetin ilânın.n 3fl. yı'döAnkara 27 (Cumhuriyet Teleks) Birlesik toplgntıdan çı. «Usulen. Anayasa gereğince Mil içinde Türk Ceza Kanununun ba • İlk kurulscak hükümete güven hal jekünin dünyada eşi emnümü münasebetiyle nkullar ve res ksn Cumhuriyet Senatosu üyeleri kendi salonlarında saat 15.25 de 1 Birlik Bakanlar Kurulu istifası. zı maddelerinin, Ceza Muhakeme oyu vermemek için sebep yok.» 1 ALTIN FİYATLARI mî daireler, sah sabahına kadar ta. Dıvarbakır Senatörü Ihsan Hamit Tiğrel'in (YTP) rall görülmemiş. baskanlığında nı Cumhurbaşkanına takdim ede» lerı Usulü Kanununun, lcra ve If demekle fikrini açıklamıs oldu. las Kanunu, Hayvan Hırsulığının Aliean koalisyonun dBrtlü vtya til yapaeaklardır. Bir tek çıkar yolu vardır Î7 ,'10/1961 gündem gereğince Senato Başkanını seçmek için toplandı. Bu aracektir. Bugün veya yarın bu tak Men'i, Kaçakçıhğm Men'i, Hiyane üçlü olmasının lüzumundan bah1002010040 Hazırlanan programa göre, Hür da Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bir tezkere ile Cemal Cumhurlyet bunun; görüşmek, anlaşmak. dim yapılacaktır. Anayasanın al, ti Vataniye, 1609 sayılı Kanunlarda 134SO135OO riyet meydanında yapılacak tore Gürselin kontenjanından giren dört Senatörü n isimleri okundu ve Reçat Fakat bunu başarabilmek için tıncı maddesi gereğince Cumhur mevcut antidemokratik maddeleri setmedi. 1055010650 Hamtt ne, lstanbul Üniversitesini temsi bu Senatörler umumi heyete takdim edildiler. masa başma iyi niyetle, sebaşkanı arzu ederse yeni Hüküme kaldırmak üzere hazırlanan 14 ta j Partiler dış görünüşleriyle müs99009950 Gulden len bir grup, 27 Mayıs kıtası, bir olduklarını etrafa berin kanlılıkla, ve meseleyi t y O id a Tekirdag Senatörü Cemal Tarlan (YTP) ile Sivas Senatörü tin teşkiline kadar kabine devam sarının da Başbakanhğa verildiği ı pi e setmiye 1220012250 înglliz izci bölüğü, 66 ncı tümen bandosu Rifat öçten (YTP) verdikleri bir önerge ile Baskanlık seçimi için çahşıyorlar. Bunun halletmek azmiyle oturmak 14841486 edebilir. Cumhurbaşkanı tarafın. ni söylemiştir. Bakan, gösteri yü n m Degussa ve merasim taburu iştirak edecek yapı sıra A.P. Meclis Grupunda lâzımdır, yoksa peşin karar148414BR partiler arasında bir ön toplantı yapılmasmı ve bunun için oturuYerli dan yeni Başbakan tâyin edilince rüyüşlerinin artık bundan sonra ve hürriyet şehidi Turan Emeksimüzakereler devam ettikçe sertlelarla veya gövde gösteris' o zat Cumhurbaşkanının da yartam bir hürriyet havası içinde ya şen havanın bir kongre havasma zin şehit düştüğü yere bayrak çe ma bir süre sra verilmesini istediler. yaomak isterisi içİTide değil Ankara Senatörü Niyazi Ağımash (CKMP) yaptığı bir konuşdimlariyle parti liderleriyle de gö pılacağmı sözlerine eklemiş ve benzediği haberleri geldi. Hattâ kilerek, bir nıanga asker tarafın İki gün evvelki görüsmeler ma ile 1 başkan ve 3 başkan yardımcıhğınm partiler arasında kabilı rüşmek suretiyle yeni kabinenin mütaakıben de «Görülen lüzum» bir A.P. li, ggrupun resmini çekdan saygı atışı yapılaoaktır. iyi niy^tle başlamadığı için taksim olduğunu ve kâtipliklerin partilerin kuvvetlerinin oranları ile teşkili üzerindeki prensip kararın maddesi olan Î9/B ye dikkati çek •nek istiyen bir loto muhabirine: Ayrıca, saat 8,30 da Taksimde netice vermedi. Bu akşam dan sonra tesbit edecegi Bakan miştir. Bakanın izahatına göre, bun «Aman çekmeyin. karma karışık yapılacak törende Istiklâl marşı ça t^yin edilebileceğini söyledi ve önergenin aleyhinde konuştu Ağırnash veya yarın Grup temsilcileri i lınacak ve merasim komutanı tara Jaha sonra yeni bir Meclis olan Senatonun kurulduğu bu sıralarda an. k i m i g . n i ö ı e r i n d e , namzetleriyle görüşür ve teşkil dan ^ n r a Bakanlar gene 39/B yi , yine avni hava içinde bir arafından vazifelendirilen bir subay anelerin sağlaro olması gerektigi fikrini savundu. • ya gelirlerse işi bitirmek ve ettiği kablneyi Cumhurbaşkanına tatbik edebileeeklerdır. Fakat «Go ^ r na kimisini pençerelerde aSrereksigöreceksidireğe bayrak çektikten sonra â • Daha sonra verilen önerge oylamaya kondu. Kabul edildi. CKMP rülen lüzum» ibaresi «Sabit olan Meclise bir başkan seçmek arzedip Büyük Millet Me.clisinin lüıuma bina«n» şeklinde yer alniz. Herhalde hos bir resim olmıve MBK oylamada muhalif olduklarını izhar ettiler. Senatonun ilk İL 9552 6485 bideye çelenk konulaoaktır. imkânı kalmaz. Belki, kaltasdikine takdim eder. önümüzde. makta v« memurlara Danıştayda yacak» dedi. oturumu böylece 14 dakika devam etti. mazsa ne olur sanki? Diyenki günlerde bu muameleler cere 90 gün içinde dâva açabilroek yetMeelisler tflplanınca ler vardır ve olacaktır. Ama, yan etmeye başlayacaktır. Memlt kisi tanınmaktadır. Ayrıca, 39/B j öğleden sonra meelisler resmî böyie düşünenler, bilmelidirketin hükümetsiz kalması diye bir maddesi hâkimlere kati surette tat • üzakerelerini yapmak için topm ler ki, baskanlık seçimiyle mevzu yoktur. Cumhurbeşkanı ar bik olunamıyacaktır. Böylece me • Unmışlardı. lcap ettikçe verilen Senato 16.37 de tekrar oturuma başladığmda oylamaya geçil. başladığı görülen buhranlara mesi kararlaştınldı ve partiler arası yapılan temasların sonucunu zu ettiği takdirde biz yeni Hükü murlara hakıKi bir teminat tanyı • ve sea tatillerinde milletvekili bu memleketin bilhassa intiAnkara Senatörü Hıfzı Oğuz Bekata (CHP) izah etti, Baskanlık mev•• mete teslim edinceye kadar vazi maktadır. Tasarıya eklenen ek, bir a rtörler dışarıya çıkıyorlardı. Çına kal devresinde tahammülü kiinin pazarlıktan çıkarıldığını ve başkan vekillikleri, kâtiplikler felerimize Anayasa gereğince bü. madde ilt de 1951 yılında çıkan ka | beraber bir garip faaliyet k l ş l a yoktur. ile idare âmirliklerinin su esaslara göre dağıtılması gerektiğini tün selâhiyetlerimizle devam ede rardan bu yana vuku bulmuş olan başhyordu Dört partinin mensup umumi heyete bildirdi. AP ye bir başkan vekilliği, bir idare âmir. öyle bir devredeyiz ki. bir biliriz.» bütün tasarruflarla ilgili şahıslar [ l a n n f ) a n birbirini tanıyanlar gizli liği, iki kâtiplik, CHP sine bir başkan vekilliği, iki kâtiplik, YTP ye taraftan ümitler zayıf, bir taSıtkı Ulay bundan sonra kendi. da Danıştaya dâva açabilecekler • konuşmalar yapıyorlardı. bir idare âmirli&i, bir kâtiplik. raftan sinir!er gergin Meselesinin Başbakan seçileeeği hakkın dir. Vekâlet emrine alma şekü de Saat 1545 te Millet Meclisi bir leri akıl yoluyla değil de B«kata daha sonra su konusmayı yaptı: daki söylentileri yalanlamış ve aynı şartlar içine ahnmıştır. ara tatili vermişti. Tatille birlikte hislerle halletmeğe çahşır« Bu listelerin isimlerlt doldurulması partilere kalıyor DolKemal Türkoğlu, antidemokraük ^ . ^ m u t a d f a a H y e t Gürsel'in tarafsız ve Meclis dışı b a ş ! a d K sak, tam bir çıkmazın içine duıulan bu listelere bütün partiler oy verecek ve durum böylece bir sahsı da Başbakan olarak t â . hükümler ihtiva eden 84 kanun • p a r t U e r seçimlerinde B a ş k a n ı l k girer, korkarım ki, bir daha tescil edilecektir. Cumhuriyet Senatosunun bugünkü ve yarınki arasında, Milli Eğitim Bakanhğı yin edip etmiyeceği ihtimali üzebir anlaşma zemini bulma gayreda çıkamayız. çahşmalarının dört bası mamur bir anlaytşla olması için bu anlaş. rindeki soruyu şöyle cevaplandır nin isteği ile getirilen ve resmi da tine düştüler Parti mensupları ECVET GÜRESÎN maya sâdık kalmalıyız. Bugünü bütün çahşmalarm bir başlangıcı irelerde vazife almaları istenen 147 Her dereceli okulların ders ihtiyaçlarını temin ve öğretmen mıştır: üniversite öğretim üyesiyle i l g i l i ! ^ » köSelerinde «izli görüşmeler addediyorum.» srkadaşlarımızm fmeklerini değerlendirmek maksadiyle, mes«Eğer dışardan bir şahıs Başba. 114 savıh kanunun da bulumiuu I yaparlarken korıdorun nıhayetınCKMP nin Çankırı Senatörü Hâzım Dağlı ise bir sahsi görüş lektaşlarımız tarafıidan hazırlanıp. fakat maddî imkânsızlıklar I ^ cenc bir adamın ayagını suruolarak şu fılcri ileri sürdü: Baskanlık bir partiye veriürse, Başkan Seçimi kaybedince saka kan olacak ise onun B.M.M. içine nu bifdirmıştır. ! dolavısiyle piyasaya arzedemedikleri araç ve gereçlerin gerek girmesi mecburidir. Bunun için de Adalet Bakanhğı. bu kanunlar yerek ri1s salona doğru vuruduşu vekiliiklerinden biri o partiye verümesin. kendiieri ve gerekse Şirketimiz tarafından imâl edilmek üzere, kontenjanından birisini Senatoya arasmdan izalei şekavet, uyuşmaz görüldü. Gene adam mılletvekıl.elını tekrar uzatmağa tâyin ederek o vazifeyi verebilir. hk mahkemesi. Örfi îdare. Top j rine bakıyordu. Bu 28 nisan olay•>'arsa asıllarmı. yokfa resimlerini teklif mektuplariyle birlikbaşladı Bunu yapmadan önce de her halde lantı ve Gösteri Yürüyüşlerı, İ8jlannda kurşun yiyerek sakat kate (Çankırı caddesi 18 6 ANKARA) adresine göndermeleri £ < Oylama sonunda tasnifi yapacak heyetin kur'a ile tesbit edilSivas 27 (Telefonla) Seçim. parti liderleriyle bir görüşme ya timlâk kanunun tümünün yürürlükl lan Hüseyin Onur'du ilân olunur. (Basın 16205 A 9257/6500) ' Dudaklarnda bir titreyiş. gözlprr.eMni müteakip baskanlık divanına üç önerge verildi. Mucip Atak. ler dolayısiyle 15 yıllık sakalmı pacaktır. Dün geceki yemekte böy ten kaldmlmasını, içinde 27 Mayıs 1295 tarihli Mehâkimi Nizami ] rinde vaş vardı. Ona »lini uzatanlı, Ahraet Yıldız ve Suphi Gürsoytrak tarafından verilen önergede kestiren CKMP tl başkanı ve bu le bir mevzu konuşulmamıştır. Kurucu Meclis Başkanı Kâzım Orbay Senatoya aday gösteriliyordu. partinin milletvekili adayı Hacı ye Teşkilâtı hakkındakı kanunun ların sayısı da bir yıl evvelkine da bulunduğu Köy Kanunu AsKe, rıiraran çok azalmıştı. Bazı milA.P. ve Y.T.P. 6enatörlerinin verdiği diğer iki önergede ise Izmir Şevki önder seçimi kaybettikten Emekli inkılâp subay ri Memnu Mıntakalar, Türk Va • letvekiüeri aözlerini ondaş knçırSenatörü îzzet Birant aday gösteriliyordu. Kayseri Senatörü Suat Hay sonra yenide n sakallannı uzatroa tandaşlığı, Türk Parasının Kıyme • mak ıstiyorlardı Hüseyin Onur ri Ürgüplü (AP) dün gece yetkililerle yaptığı bir görüşmeden sonra ya başlamıştır. larının tebliği tini Koruma, Belediye, Umumi Hıf tanıdıeı gerıç bir milletvekili ile Baskanlık adaylığından feragat etmiş idi. Bu arada Y.T.P. senatörü 10000 lira muhammen bedelli 750 lira teminatlı İstanbul Boğazı Osman Hacıbaloğlu, «Adayların şahsi ve Anayasa muvacehesindeki du Bir Türk öldü, bir Fran Baştaratı 1 inci sahifede Eissıhha, Askeri Muhakeme, Afkt bir köşeye çekildi ve şızli görüşmeler yapar milletvfkiHerini uTT;'sts>hkem Mevki K"mandanhs»ının Bevkoz Mania Grupu Komutan rumları» hakkında söz almak istedi ise de oylamaya başlandığından de kendi göruşlerine göre emekli sız ağır yaralandı zaktan sevretmege baçladı Başkan söz vermedi. lığında bulunan 2 ve 7 No. Iu deni/. nakliye araçları. 5534114 inkılâp subaylannın orduya avdet D. P. nin mal lanna tlk oylama sonucunda 167 kişiden 89 kişinin Îzzet Bırand'a, 97 ki Izmir 27 (Telefonla) Selçuk edemiyeceği şeklinde yorumlariıkKuiisteki faaliyet devam ediyor ?"!87 lira muhamrnen bedelli 389.03 lira teminatlı Tuzla Hava Sadu. tsmail Rüştü Aksa) etrafını vunma Topcu Okulu Kumandalığında bulunan 18 kalem köhne malzeme şinin de Kâzım Orbay'a oy verdikleri ve diğerlerinin ise cekimser kal yakınlarındaki Kozpınar istasyo ları görülmüştür. müşteri çıkmıyor nu civarında dün gece yarısı feci dıkları anlaşıldı. saranlara «Yan yana yaşam^ıva Bu hususta en yetkilı merci ile. (fazJö<=jnm bedeli tahsil nnksşnı ahcıva iade edilecektir.) 5534148 Gerekli ekseriyet sağlanamadığından saat 18 de ikinci tur için oy bir trafik kazası olmuş, turistik yapılan temasta mezkür deklâras Bastarafı ] inci saJıii'ede ır.ecburuz. Yajıy3Cî<ğız, bunun bış 4089.50 lira mubamen bedelli 306.71 lira teminatlı mefsuh D.P. nin lamaya geçildi. Bu oylama sonucunda ise 176 kişiden 91 kişinin Bırant'a bir geziye çıkan bir Fransız müv o l u yonun emekli inkılâp subayları ile har.e Ocağına ait kısmı alıcı bula k a HalâsfcSrpnTİ caddesindeki binasmda bulunan muhtelif cins eşya. 74 kişinin de Orbay'a oy verdikleri ve bu turda da bir sonuç alınama hendisinin ağır yaralandığı çar hiçbir ilgi ve münasebeti bulunmabilmiş; diğerlerıne ise müsteri çık j H u sırsda Turan Feyzioğlu gele5207185227. dığı görüldü. Başkan, partilerin aralarında anlaşmaları için oturumu pışma sonunda tercümanı ölmüş dığının bildirilmiş olduğunu beyao mamıştır. rek kendi'ini Grup toplantısına tür. 2229.20 lira muhammen bedelli 167.19 lira teminatlı mefsuh D.P yarım saat tatil ettiğini bildirdi. ederiz.» Çocuk Esirgeme Kurumu bina davet etti ve saat 17.40 <a CHP Antalyadaki Esa? Şirketi münin Hocapaşa Vergi Dairesi. Kariye ocağı. Hasan Halife ve Kirmastı sında muhafaza edilmekte olan kimbilir kaçıncı d»fa toplantıya hendislerinden olan Debark Ivez, ocaklarında bulunan muhteiif cins eşya. 5207185246. DP. Tophane Oeağına ait 89 kalem girdi. Kâğıt istihsalimiz, 100 eşya 610 liraya satılmıştır. Satıian Öbür yanda Ap»ydın'»rırı da eay 2000 lira muhammen bedelli 150 lira temınatlı İstanbul Topkapı Senatoda vapıian iki oylamada da bir sonuç ahnamayınca Senato beraberinde Natık Buyral olduğu ; ; eşya arasında hurde bir soba Me retleri gö/e cırpıyordu. Orhan nun tabiî üvelerinden 20 si partiler arasmda bir anlaşmayı temin için halde otomobille geziye çıkmıştır. Sarayı Müzesi Müdiir "'"*i ,nae bulunan 44229 sayılı tek tekerlekli ve bin tona çıkıyor. AP nin Meclis içinde nıasa, lekemle, perde gibi büro l« Apaydın Meclisin anakapısı önünde avaküstü bir toplantı yaptılar. Aralarından Kozpınar istasyonu civarında bir tek silindirli Grusley Börüs Limited marka dizel motor. 5534155 zedelpnen hâkimıyetini kurtarmahmlt 27 (Telefonla) Umitteki vazımatı ve Atatürk'ün seçtikleri 'emsilcilerle parti liderlerine kendiieri ile göriişmek istedik traktörie çekilen bozuk kamyoYukarıda yazılı menkul malliir 811/961 çarşamba eünü saat 1530 ya çahşmak ii?erp faaliyete geçek tegisleri bir fotoğrafı bulunmaktaydı. lerini bildirdiler. Görüşme mahalline ilk gelen AP Genel Başkan! nun srkadan süratle gelmekte c j kâğıt fabrikalarının da Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı kapalı zarf .Gümüşpala ve onu takiben Y.T.P. Başkanı Alican oldu. C.H.P. Genel lan otomobili görmeyip so!a yöBu aradı ınşaatı tamamlanmiîtır Halen yaBilindiği gibi, D.P. Bin malları tiklerini söylüyordu usulü ile satılacaktır. nelmesiyle müthiş çgrpı»ma olmuş, pılmekta olan makineierin montc arasında değerli olanlar bundan tflbii senatörlerle de t»m«« etmiSekreteri Ismail Rüştü Aksal ise daha sonra geldi. ölmüştür. işi de yıl sonuna kadar tamamla önce satılmış vçya öğrenci tesek y« baslamışlardı. Meclis devam İEteklilerin 2490 sayılı kanunur tariiatı dairesinde hazırlanmış Se«atonun tabiî üyeleri. parti liderlerini, Meclis ve Senato Başkan Natık Buyral derhal teklif mektuplarmı mezkur tarihte en eeç saat 14.30 a kadar Komis ltklan komiîunda iknaya çalıştılar. Bunun için de partilerin daha sa Fransız mühendisi de koms haün nacak ve 1962 ba^larında faaüyete küllerin» verilmigti, Bundan son ettikçe kulıs bu havasını kaybetraki satıs 8 katımda ynpıiacaktır. meii. jececektır. yon Başkanlığına vermeleri. (Basın 8941/6501) lim bir sekilde düşünmeleri için Meclisin bugünkü oturunslarının sona d« hastahaneye kaldırılmı»tır. YUR Senato ve Meclîs, dün de Başkan seçemediler Antidemokratik 84 kanun Bir ihtilâf daha ortaya çıkıyor Kızılırmak Sivasta ilk defa tamamen kurudu Seyabal notları Grup Baskanlık Divanları Meclis grupları toplantıları Bir milleivekili bağırıp çagırıyor Bir kavga eüçlükle önleniyor SON DAKİKA Partiler arası görüşnteler Üçüncii oturum Dördüncü tur neticesi Giirsel 3 aday daha seçti Meclis Nolları Senatonun çalışmaları İLÂN Öğrefmenler Baıtkası Senatonun ikinci oturumu Ders Âlet ve Malzemeleri EnHüstrisi Anonim Şirketi Ithre MPÇIISİ Riyasetînden: MBK üyeleri Orbayı aday gösteriyorlar Zarf Usulü üe Menkul Mal Satışı) Dcfîerdsr!:s'ndan: Millî Birlik Komitesinin aracılığı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle