09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 224 BANKERİN MİLYONLARI CVMHUKfTR ÇİMD: YVES SAYOL. ÇeTİrco: M u h a r KUNT 18 JEkhn 1991 MELEKYÜZLÜ^ 14 Caaıaa bia de bir aamanlar bu Haekattla •musunun üzerinden drrr«l»ıl gtçirdik. Unuttun mu t bahge kapııından giren bir otomofünleri? Artık bix o çağlarda ha bilin vlllinın önüne gelip durduyatımızı yaşadıktan sonra bugünün Junu görtnüstüm. gençlerı bizden de geri kalacak Arabanın çatısı üzerinde koca ko değiller ya... Ne dersiniı Scott? ca pariak öeyaz harflerle vazılmış «Tabi!» dedim ama içimden de bir kelime okunuyordu: POLÎS. bu bahgin bir an evvel kapatılmaOtomobilden inen kuru uzun »ı için dua ettim. Eicken, nazarla boylu bir adam bizİTi bulunduğunnı benden ayırmadan; muz terasa doğru yürüdü. Sırtır Gelelim içimize dedi, Mister daki elbise, Allah bilir ya. terziHackett de NewYork'ta kurulacak nin elinden çıktığı günden beri lsle yakından ilgileniyor. Yüzelli ütü yüzü görmemiş, başındaki yağ bin dolar para koyacağı bir isin lı sapkasını ensesıne dogru yıkmış MerMİmden aonra yemek Joramle'ntn konau Charle**l ml dusfinfîyonannz?» Denlsa: «Evet Grandval çlttlJğine yerletmifti. Eugtale 11* L«basına gtçectk insanla tamımak tı. Yanımıza gelince kendini, Ch»rleı de HSıyt MonrUlan'daa blr mektap tında yendt Bu konak artık Madam Lnrcan'ya dtdl ve baaını Bnune eğdl. Engenle krndistni fipeolen'in evlenmelerinden blr kaç fün ıonr» Charalmıstı ve ba mretle annedyle babaıının • fün arzuıunu izhar ettiği için ılzi ça Emniyet müfettisi West. olaaltti. Zlyafetten sonra dsvetliler da£ıldılar ve ev rek: «Gczyaslarınızı »iliniz, dedi. Takınd» CharIfs'ln babasma Mounllon Imıalı blr mektnp gelgçlftliğe geleceklerinl Sğrenmiatl. Baba: «Blıl ntJırdım. rak takdlm etti. Sizleri rakatsız et de Lncien'in kardeşleriyle Eugenie'nin annninden les'l g8refck>,iniz. Bizier Ninvllle'e gideceğiz ve di. Bn mektnp blr davetname Idl ve kendisinin den boraya davet ettiler billyor mnsnn dedl. CharDemek beni çagmsının baska bir tlmse özür dilerim. başka kimse kalmadı. Birden Euçenle göriimcesiiirl de tctürmeŞi kararlastırrnıştık .. Maksadımıı muayyen bır tarihte Grandval'da bnlnnmagım telea eevaben: Gallba mal aaiılbl çlftllft bana klraMbebl yokmu|. Sırtımdan dağ ka Eicken. her zamankinden de sert oln gSıleri yaşlı oldngnna gfirdü ve kıccagın blr ılıe blr ifirpriı yapmaktı... tnin maksadlyle yazılmısiı. Adamoafrz karısını lamak irtlyor ama slıi ne diye davet ettlfini andar bir yük kalkmııtı. Rahat bir bir tavırla müfettlften ne istedigik&şeye çekerek: Tjnına alarak Grandval'a gittlfi ııman karsılaFarİK felerek Kont de Bnlenreie j6rfl»meıinlamadım, dedi. O ıırada blr nıak avlnya iki aranefeı aldım. Hackett; ni »ordu. «DenİM nedea afhyorraııuT diye aordm. Yok doo aanra Charln evvelee Partıotiann tattuga rınd» ognllannı gördüler. barun geldlflni haber verdl. (Arkan T»I) Siza ban şeyler lorabilir mi Dün geceki kazayı duymuşsuyim dedi. nuzdur her halde. Şoförü maalespf Buyurun efendicn. Imradersi henüz yakahyamadım Harry Brvnlz! an'a çarpan arabnyı meydana çı Tabil hususi hayatınıza alt ol karmak için sehirdeki bütün nakil mıyacak bu soracaklarım. Çünkü va.«ıtalarını bir kortrole tâbi tutuL'llllllMIHinillllH: hususl hayatınız, bir skandal mev yoruz. Bu meyanda sizinkıleri de ııııııtııııııııımıııu: IUU olmadıkça, beni şahsen ilgi görmek için burava ge'.dik lendirmez. Eicken'in yüzü bir arda morarYüzündeki babayani ifade hiç dı. değişmemisti. Yalnız son cümlesi Benim ne alâkam var bu ly da, 193S yapım blr etki nçaktao Sunturlu belâ Limonlukta hayat Hava ni «öylerken içimi okumak ister le? = Sunturlu bcîft blr kahvehane yapmışlar. Düıce'den bir hâkim yaııyor. vur ettıgi kadar çeJtıci olsaydı, ös mlj gibi gözünü gözümün içlne dik Btr alAkanız olmadı?ını ben L'çagın motSrtt ve bütttn terJapoolar. blr n ı t ı r l ı k*U bisikletl Hoşnutsuıluk Uçaktan kahve ön plânt ılınmııı Utenen ka retmen ııkıntısı çekilmemaıi la ti. de billyorum. Fakst nihayet fortlbatı yerinde bırakılmı», yalya f»tnı«laj. «**ba. blr kırau Ve ümit ederim ki böyle bir malite icabı yapılacak bir muamenunlardar. biri de Sğretmenlerin zımdı. Yorucu meıleklerinin kenYerden havaya nıı mobllyaıı dejlstirilmis, marottazo; fettr, ««Imlyerı bıntfc. intibakiyle ilgili kanundur. Ancak, dilerin» yüklediğl yükten kurtul riske girmiyecek kadar luurunuu le. ArabBlanmzı görebilir mlyin? titmlyon etnatnden blr pfifknlkabul etmek lâzımdır kl, bugün mak için mealeklerinl terkedip •ahip olmasım bilirsinlz. kı tarkedrp bafka yer« (5f etbaaladı. Terflen kaj Do«tum bu sizin yaptıpınıza lt beli. en iyi durumda olanlar, iubsylar başka mesleklere g|çen, bu yüi Eicken; mek. Koyotta yerlllerl de »Iraberlere fört, ba fmbrikslardan lsgüzarhk derîer Dört gütıdiir ba Ba beU, KJyatta'Aa »tneler Scott aklı başında çocuktur. cagımı kırdıgım için o heVim oladan sonra öğretmenlerdir. Mesai den genij olçüde öğretmen kıthdl bByle yapma|a başlamiflar. hir tanesi böyle bir âlet icadıdeztb*ri devaxa edlp gidiyor. azlığı ve yeknasaklığı, tatil gun ğına sebep olan öğretmenlerin ıa Ondan böyle seyler beklenmez dl cak kalpazanlar beni yerimden bina mnvaffak olmn^tnr. Blr n«vl aaxb. OHsman, blr Limonlukta hayat 'erinin çokluğu gibı lehlerine olan yısı binlerın üstündedır. 35 . 40 ye homurdandı. le kımıldatmıyorlar. Arabayı nemayman •rdunı. Blr kamanBir plânörön lçlne bir blslk Zaten ben de ona sadece ta reden kullanaca&ım. bir çok durumlaı mevcutıur. Bu yıllık bır ilkokuî öğretmeninin asKallforntyalı feza klmya «• let pedalı, zinclri vesairesl yeraaaLftrı var. Tnylerl •tekl msy me«!ek erbabı arka srkaya bu ?e 1 maaşı 90 100 lira, kıdemin bu kılmak istedim. Bilirsln Roger, be1 manı W?I!» Alan Weeb, feza hamanlftnnkindan daha açık r*bk le^tirilecek. tniş tekerleklerl ve Bana verilen vazifeyi ifa etkilde tatmın ve tatyip edilmiştır. derecesine yükselmi? blr hâklmin nim ne kadar şakacı bir insan olMllletleraruı Federaıta. KıtylflUr bana Mr laim tokpervane bn baslt tertibatla lşmek mecburiyetindeyim. Halbuki hâkımlerden hıç bahso maaçı ise (hâkimlik tarmlnntı ha duğumu . Şimdi latife blr yana •ufİAi. Tslf* glraaora dlyorllyecek, nçak havalanacsk. Elckan bına isaret ederek, lunmazl. Meselâ 1935 yılmdan iti riç) 125 150 lira ari.«ındadır îlk artık ciddî konuşahm. Lw. Otnsnl k*raa aaaytniın Talnız, ba hava blslkletinin Gotürün bu adamı neve bakaHakikaten sakacı bır insan olup baren en aşağı dört senelik fakul okuma seferbei'liğini gerçekleştirIkl mahzurn var. Birl havada •alar yerleştirllmi;, blr de, n te mezunlan aynı maaşı alırlar. memız için daha on binlerce dğ olmadıgım bilmem ama Hackettin cak'a haksın dedi. yalnız söylevin dnrabilmemek, daha dogrosu çajın tarihçtsin! «nlatan Iev B« («aaral k«yaa Kadrosuzluktan beş yılda bir terfi retmer.e ihtivacımız vardır. Bu kad .özleri bana pek mânidar ?elmişti. elini biraz sıkı tutsun, ben evimuçmağa devanı etmek için, bl lıav.ılar asılmıs. Oradan anlaşıh«r mhah •tratına bir humay eden hâkımlerın kaybettiS; maa? royu sağhyabilmemiz ancak, öğ Dun gece yanımda bir kadın oldu de pn'Mlerin flnk atmasmdan hiç •ikletçinin pedallerl boynna 1?hvor ki, uçak, 1939 1940 da >abay«<t taplnvor, • | i ı k < har«ve kıdern durumu hiç dikkate a retmenliği çekici bir hale getir gunu nuhakkak farketmişti Yal hoslanTiam letrneğe mecbnr oluşu. tkincisl T^est ile beraber merdivenlerpılan ilk Rus . Finlandiya harkfttuı b'r pllnını bjtnrlıyarUr. nız acaba Lucie'yi teshis edebillmmaz!. Eğer intibak kanunlarma mekle mumkündür. de ba cins blr uçağın ;imdilik den rnip blnanın arka tarafma doŞ binde Mareşal Maıır.erheim'in loaanlara hl« aidırmıyao msy mis miydi?... ihtiytç vaısa, bu srada cefah hâhiç bir tlcarî kıymet ffade etkullandığı uçakmış. manlarmj9 bmnlar, Talıua tarîslere dair bir hayli görüsüldü. ru vürüdük. Eicken'ln görüs ravikimler zümresinin de yaralarınm Hükümet doktorlan da meyişi. lalarm hfloom •diyorlar, 8yle Hackett her vesile ile bana »ual yesinden çıkar çıkmaz basmdaki sarıîrnasını i^tırhsm edıyoruz. Yerden havaya şikâyetçi blr toUn »dlyerU» kl hlf blr ler soruyor, ben de sorduklarını şapkayı çıkarıp tPrinl kurulıyar CEVABIMIZ. yonnnnn yaptıfı bir konıredt şey bırmkmıyerUr. cevaplar.dınyorum Bir yanm «a Emnivet müfettisi bana dönerek: Bugünkü hayat pahalıhğı şartEvlerde kallanılan elektriklı Çanakkale tlçelerlnden blr Hütöı alarak Merih geıefcnlnde Patronunuz mu sizin bu aat kadar konuştuktan sonra ayaga lan karşısmda, Türkiye Cumhuri kümet Tabibi yazıyor: rihazlann bir çok nçak kazalaO|i« 7Mne|İ MaMBd* yahat yasıyan canlı mahluklara dalr dam. diye sordu. yeti memurlarından hic bir zum Lıse ve 6 yıllık yorucu ve kalkarak bana elinl uzattı. rına sebep oldufn meydana çıkmehtapb feeeltrd*. b*kıyormbir konuşrna yapmış. Evet. Sizi daha fazla ahkoymıyahm renin bu arada hâkimlerımizin de >ıpraticı bir tıp tahsilinden gonra, tı. n u , reneral Talfe Şiracom^ Z^ Memlcket temsilclıi S00 eks Size gıpte «trniyecefim» emln durumu pariak sayılamaz!. Her Anadolumuzun 8 O . 1000 nüfuslu Mister Scott. S'ze iyi e^lenceler. 0 nnn aakerleri, el ele tntaamufAmerika'da, Minneapolis'de. perin katıldığı konprede MerlSesinin tonu hiç hoşuma gitme olabilirsinlz. zümrenin kendıne göre ayrı ayrı rr.âhrumıyet bnlpelerinde fedakârlar, tarlalara dotm yola revan bir evin bozulan eîek'ronik «ibe dair bir yıgın topo^rafik 1 Yolumuzun fizerinde, blr ağaç dert'.eri, şikayetleri vardır. Ama ca çalışmaktay.z!. Hükumet ta mişti. Ona bir cevap vcrmeğe haolnyorUr. Dslja dalja leilyor1 yüzünden, a ci\ardaki bava 1 zahat veren Weeb ezcümle denğreımen'.erle kıyas edılirse, «hâ bipliği, Frengi tabipliği, Adli ta zırlanırken kelimeler boğazımda kümesinln gölpesinde bıraktıgım lar. Marmnnlardan lklıl blr ealanınıîa, yere inmek istijeu umif ki. Pontiac'ın önünden geçerken kım tazminatı» adı aitında özel ö biplik gibi sjsyal hizmetleri, seve düğümlenip kaldı. »aca tırmamyor. Vasifelerl, çalıların vcrdikleri ifaretler Bütün dünya milletleri el West, denek alan hâkımlerinriurumuhiç seve yapmaktayız!. Frengıli, Tibaskına n{ramamak Içln, füzzaptcdilenıemiş ve kazalar g.ıç blrllğl edip de Mer'be bir ko!n(Aıkan T»r) şüphe yok ki oğretmenlerden çok folu, Çarbonlu, Veremli hastalarcülfik etmek. Gelen olona yayNe de olsa, hava bisikletl en önlenmiş. BELEDtYESÎ ni göndereck olsalar, orada ba;daha ıvidir Bunun en güzel ispa !a, yanyana. burun buruna çahî tSTANTîUL jarayı basıyorlar, ya£macılan ucuz hava postası olacaŞı için lıca enerji kaynajı jünes olan Şehir Tiyatrolan tı, kendılerıne bir türlü memurluk maktayız!. Bu ağır ve ciddî hiznyanyorUr. Onlar bSyleee bek icadı büyük ilgi toplıyacak disun'î bir toplnm yaratabilecek B U L MAC A sırası .gelmedıginden şikâyet eden met karşılığı, ayda 450 lira maaş YENİ TIYATRO çilik ederken Stekiler de tarye umuluyor. lerdir. tnsanlar, hayvanlar ve almaktayız!. Bunun dışında ayda Her fün saat 13 de ve Cumart««l kadınh erkekli bir çok hâkim lalarda mahsulü yolmakls meşbitkiler, Merih'te, tazyik edil1 2 3 4 5 6 ? "8 9 Hoşnutsuzluk Pazir 15 30 da stajyennden aldığımız mektuplar bir kuruj bile geliri olmıyan arks mı> havada, serler içinde yaşıÇ Ö P Ç A T A N dır. Hâkımlik, tawir ^ttiğimız daşlarımız pek çoktur. Buna karDünyanın, hallerinden en bo$ yabilecfklerdir. Hava, ın, ylveYaıan: T. WlLDER durumda olsaydı hâkımlik mesle şılık günde 80 100 lira «lan münut kadınları sanılan AmerikaTurkç<»»l: H. KUNTAY cek maddelerl, keza yine lerler Sine bu kadar ilpi gösteriltnezdi. hendisler, maaşlarından başka »yh hatunlar, daha doğrnıa bunSalı fünlrri tetnsll yoktur. İçinde yetigtirilebilecektir. Ilaöğretmenlik mesleğinde durum da 700 • 1200 lira «rasında tarmiSaat 21 de ların blr kısraı hornurdanmağa r.at alan hâkim ve ormancılann valandırma tertibatı, kilometbunun tam ter=iriedir öğretmen ATtNATI TtMOH başiamışlar. Banlar Amerikan sayısı on bir/leri buldugu halde relerce nzanlnkta bornlar vaYazan W Shak«tpe«r« yok'ıuğundan, 450 mevcutlu birçok Dışişleri BakanlıŞı memurn obu kadar az ayhk almamız revâ •ıtasiyle olacak. Turkçesi: O. Burlan okuüarm bir öğretm^nle idare emı? Bi?e de, uygun BTrülecek bir Alim, lnsanların Merjhte han lan kadmlar. Bir karar çıkmıç, Salı günlerl temsll yoktuı. 4c Boston'da, Lojan hava a d;ldiğini. yine aldığımız yüzlerce tazminat verilmesim rica ediyoTelefon 44 04 M fi şartlar altında yasıvaoaklalanı lokanlasmda çalıjan elek •sikâyet mpktubundan anlıyoruz. raz. rını anlatan daha blr lürü ( trikii bir sinek öldünnt; makiÖğretmenlik, okurumuzun tasavKADIKÖY Tiyatrosunda lahat vermiş. Çok ilgi toplan;si bozulmuş, ba yüzden bir Her gün çaat 18 de ve Cumartesi mış. Talnız yer yüzünde inuçak düşmiiş. Meğer sinek 61Pazar 15 30 da AksilIJe bskın kl maymnn san gibi ya^amak dururken darme makir.esi bir elektrikli BOZGUNCTJ orduıunn ptiakfirtmek lmkftnçökyüzüne çıkıp limonluklarda işaret vermifl, uçağın pilotu Yazan: A. Defrens* sız. Evvelâ bn maymnnlan 81turfanda hıvar hayatı sürmebuna yanlış tefsir etraişmi?. Türkçesl' B. Danlemend •OLDAN fAÖA: dürmefi yaaak eden blr kannn nin sebebini anlatmamış. Saat 21 de * Cap Canaveral'de be? fü1 Yetlstirdigl «lraaUrtyl» mcehur var. Diyelim kl kanan yok, bn HE8APTA BU TOKTO Tilâyetlmlrin haîkından. t «Endişe zeden biri radvofnnik dalgalarYaıan: A. Watkyn sefer hurafe var. Japonlann 1 Hava bisikleti 11» geçnı otuı fflnlOk ıama.i> karda bozukluk yüzönden gecik İSTANBIIL ANKAKA Türkçe«l O. N Karaca . A. Moran eılıfı Ikl kelime. S N« verirsen Londralı iş adamlarından tikadına j6re maymon flldür mekte imiş. 6 57 Açılıj ve gunün program12" Açılı» ve program 120 Per?embe punleri temsil yoktur. yiyen fakat bir tOrlO doymak bilHenry Kremer Islmll biri, bir mek ntnr»nzlnk fetirlr. KSpek ne kadar kadın ve kıı memnr Evlerde knlianılan elektriklı Telefon: S8 0« 81 îki mars 7.35 Sabah plâkları ları 7.00 Günaydın 7.20 Hamlyen kteıseler (çogul). 4 Denlzbnçnk sene kadar 6ncr, lnsan beıliyelim deml«ler. Ama ba v&rsa hepsinin hakiki yaşı ka P.Ofl Haberler 8 15 Oyun ha fif müzık 7 30 Haberler lerdekl yOkselme hareketi (ccgrafya knvvetiyle hareket edpn bir a yıtlarda göziikecek denilmlf. eihazların çoklnjtn ve çeşitlilisefcr de köpekler m»ymanlarterlml), Tuıtl olarak iki t*raft u»valar; 8 30 Sabah konseri 7.45 Şarkı ve saz 8 15 H»r saİSTANBUL BÖLÜMÜ fi dikkate alınarak, bfr harb la blr olmnflar, onlan kovala çuca makine icat edectk klmŞimdi Washir.çton bn kararın bah bır mars 8.20 îtalyan me9 00 Kapanış. Her gün «aat 21 de ve Cumartesi • lastırmaya çalısan. t Sayi, çalısılıp ha'inde banîann bozalması yüstye büyücek blr mökâfat veraıyorlar ds tshlplerlne taırlıyarattığı trpki ile mesşulmuş. meydana getlrilen ş»T. 6 Nota, çev Pazar 15.30 da 11.57'Açıhs ve program 12.00 lodıleri 8.45 Şarkılar" 9.15 zünden vukua gelebilecek bu receiinl Ilân etmistl. Bir çok yorlar. rillne» «genls» ln taınamiyle âVI « ATILI K E T tstık!ql Marşı ve Cumhuriyet Sabah müziği 9 45 Türküler türlu tehlikeleri ön'emek üzeUçaktan kahve bellrir, eski harflerden birtnin okunçak fabrikası, o zamandsnhfMaymnnlardan knrtnlmanın Yaznn. Ahmet Kutsi Tecer Bayramınm baslamcsı 12.05 1C.03 Kapanış. mısu. T «Kendlsiyle yarışmaya Finlândiyada, Hameenlinna' re tedbirler düşünüîüyormuş. Pazsrtesl günleri temsil yoktuı bir tek çaresl kalmış, evl bar ri, bu meselcnin halli için ufMarşlanmız 12.15 Şarkılar 11.57 Açılış ve programlar kalkısan yalnıı bir tane> mânasın» Telffnn 22 01 71 (Salih Dizer) 12.45 Radyo Sa 12.00 Kafif yemek müziği 12.30 rillllllHllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!lllllllllllllllll!illllllllilllllll!ll!ll!l!llllllllllllllll!llllimi!limillllllllllllllHflll!!!iıİki kelime. 8 Çevrillnee eski eserlon Orkestrası 13 00 Saz eser Solmaz Teğmen'den şarkılar ler uzmanlannın tarih! yerlerde yap ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ 13.30 13.00 Haberler ve Turk basınınÇ&tZ/P, TAKAT GEHÇZK\ lerı 13.15 Haberler 14.0lı dan özetler 13.15 Cumhurbaş Her gün saat 21 de s'e Cumarte»l tıklan meydana çıkar, en iyileri îspanya'da ve Hindistan'da dokunur. Şarkılar (Safıye Aylâ) Pazar 15.30 da 1 Kutuplarda yaşıyan hem tuda Sevılen eserler 14.40 Türkuler kanlığı Armoni Mızıkası 13.40 ÜÇÜNCO IELİH yüt«n hem de karada gezlnen hayve oyun havalan 15.00 Genç Kayıp arar.ıyor 13.45 Şarkılar Bır Amerikan bır yldcnumünü Yazan: S Clmcoz C. E. A n t n s T»n, frnahk 'eski teriml. ler için 15.25 Kay,p mektup 14.00 Haftalık programîarın kutlamak için Fransa'dan 500 litre Cuma ırünleri temsil yoktur. YTTKARIDAN A8AÖITA: ları 15.30 Şarkılar 16.00 Caz takdımi 14.15 Turhan Toper' Mosella şarabı almış, 3,5 milyon 1 «Uranyum çekird'gini parçasanatı 16 30 Yurttan sesler den şarkılar 14.45 Sizin için frank ödemiştir. lamaktan hasıl olan kuvvet yüı yılı» Moda biidiğiniı küçücük ş«yl«rTSTANBUt Tlyatromı mânasına tki kelime 2 «Tannva 17 00 Melodıden melodiye 17.15 15.20 Küçük konser 15.45 * (ELHAMRA) den «kla gelmez güıelllkler ytrat Bır varmış bir yokmuş 17.30 Müzeyyen Yıldızdoğan'dan şarKOPEK KIRPICISI) lbadet etmege mahiu» yeri farU îsrael Ziraat Bakanı General Damasa dunyaya söz dinleten blr MRadyo Kume Fasıl Heyeti kılar 16.15 Neşeîi ınüzlk Rahat ve 'pr akaam «aat J1.1S karsılıgı iki ke'.lme S yon, elinde kürek, tırmıkla rasgele Farah Diba'nın eski bir arkadaşı onun için 18.00 Çeşıth studyolardan 18.4U 16.45 Saniye Can'dan tdrküler nat olur mu idi? î?te onun yepya'e. Çarşamba. Cumar sakin (eski t«rim), masallardaki devbir Israelli gibi on gun tarlalarda Günün plâklarından 18.45 Ha 17.00 Çocuk saati 18.00 Spor lerlyle meshur dag. 4 ni bir sürprizi: lıyonk. Parls'te tesi, Pazar Matin* ile Fransa arasmda şlmdi Almanya «evvelce ayaklannı bastıra bastıra yürürdü, hsfımsız çalıştı. berler 10 00 Türküler (Rıdvan sayfası 18.15 Sizın için 19.00 şımdi hangi kuvaiöre, hangi buti. •aat 15 de durumdakl küçük bOlge. seyrek firCor) 19.15 Orhan Avşar Tan * ğe gitser.iz küçük chazır fiyonk» Tel: 44 M S« Haberler 1915 Yaşadığımız erkek gibi tok bir sesi vardı» dedi gülü olarak vucuda getirilmiş bez go Orkestrası 19.30 Olaylar ve gunler 19.25 Hafif müzik Paris'te, yılın en kötü romanma îarm satıldığmı göreceksiniz. Ka. 5 «DİHnle tadma bak!» karsılığrı yankıları 19.45 Şarkılar (Ni 19.30 Olaylar ve yankılan «Julei» mükâfatı verildi. Eserı yadıfe, seten, paylon kordelelerden KCÇCK SARNS bir emir. bir çegâr Uluerer) 20.15 Portekiz ve 19.45 İki mars 19.50 Oyun hazan Annabel adında bir kadın. duz renk, çizgili, işlemeli çeşit çe TAŞRA KIZI Oyun şit kardeç'n y i Peki ya Kıraliçe?.. O da değiç îran Şahı ile Süreyya aynldılar •£. Fransa'da. i!k defa. bir por Ispanya melodıleri 20.45 Ko valan 20 00 Çocuklarla basbaPazarteat Salı Çarşamba şıt fiyonklar. Her gün başınızın ayrılah ilk defa bir »ehlrde bu. memi; mi?. n»ı. 8 «Muavnusma 21.00 Şarkılar (Mülki sa 20.05 Ziya Taşker.t'ten sartatıl sınema açıldı. 3.000 mukavva HEPÎMÎZ PARtSTE Komedi yen bir esasa gii bir yenne takacaksınız. Oo!... Dört yıl önce Kıraliçe lundular. Pariste arabaları karşıye Ecevit) 21.30 Cumartesi gePergembe Cuma • Cumartesi Pazar re düzeltiş» m«ıBu arada dikkat edilecek'nokta. la?tı. ixd kız tıpinde idi. Ayaklarına koltuk var içinde. Seyirciler is. cesi için müzık 22.00 Çeşitlı kılar 20.30 Orhan Sezener Matineler 17 de suareler îl dedir. n&sma İki keliDans Orkestrası 21.00 Nevin lar da var: Uzun yuzlüler, enine bastıra bastıra yürürdü, erkek gi terlerse akşam giderken koltukla Süreyy», beyaı viıonlar giymiş. stüdyolardan 22.30 Caz şarkı Demirdöven'den şarkılar 21 35 Tel: 49 5« 52 me. 7 TPrsi bır bantla takmalı bu fiyonku. Kı tl. «Maxim> de bir Amentalı karı bi tok bir sesi vardı. O kadar ka. rını da alıp gidebiliyorlar. lan 22.45 Haiif melodiler Ozanlarla on dakıka 21.45 ls«kollannla kuşatıp sa. yuvarlak yuzlüler iki yanlara, koca dostlan İle yemekten dönü dınlasmış, o kadar güzelleşmis ki, kucakla!» karçı23.00 Haberler 23.15 îlham tediğinlz müzikle danı 22.15 ODA TÎTARTROSÜ ja da hir yana, uzunluğuna. lığı hir emirdir. Gençerle tatil gecesi 23.40 Lâ Şarkılar 22.45 Haberler 23.00 yordu. Şah eşi ile bir kabareye gi simdi... Nefıs bir Kıraliçe, öyle (Ses Tiyatrosunda) Ayak parmaklarınız değil mi? Şah doğruıu iyl leçti.» tin Amerika ritmi 23.55 Prog Sizinle yarım saat 23.30 Hafif «S EL » Dflnkfl bulmac.nn küçük kaya p^r dlyordu. Tüy ve moda Hergün »a»t 18 da hsllertllmlj jekl' çası. 8 «Cahüve zekânız ram 24.00 Kapanış. m melodiler 24.00 Kapanış. Farah Dibt aerefıne Terilea »» Ünlü modacı Pierre Balmain lhCumartesi Pazar 18.15 t« ler» karşılığı eski usul bir çoğul. 9 tişamlı kış tuvaletlerini tüyden hane bir baloda Tahran liseainde. Son günlerde Amerikada pedikur Tel: 44 93 »9 Dişlenme eseri olarak kalmış yer. Kokusuz ki arkada;larından Sâide İle knr. iğnelerle süsledi. ler taralından eğlencell bir istati?. Yine bir göre Ingiliz Domates zararh olabilir jılaşmıştır. Tahran Emniyet âmi kadmlarınm istatistiğekoku kullan. tik yapıldı: Ayak parmaklarına "îı 80 i rinin kızıdır bu. Gazetecilere: bakarak insanlarm bâzı özellikleBAY OSCAK: Domates yiyiniz, domates yıyi Ferahla, affedersiniz Kıraliçe mıyorlar. % 20 si de ancak mecbur rini keşfetmek. Bu istatistik »onu n L Her yıl mevsim boyunca bu sağ \ hazretleri ile aynı lisede idik, de. kalınca sürüyor. cuna göre ayak parmaklarımn j . oçudunü dinleriz. Gerçekten do miştir. Dört yıldır, yâni liseden çı kincisi başparmaklarından uzun oAltın şiş matesın favdasına dıyocek yoktur kalı beri birbirımizi gormemiştik. lanlonn zekâsı çok ileri, çok geama fazlasma giderseniz zararlı da Beni tanımıyacak sandım ama taZengin bır Amerikalı kadın el lişmijtir. Zekânızı ölçmek demek olabilır O guzel kırmızı rengini ve nıdı hemen: örgüsü robların yaratıcısı Annie elinizde. Hakkında ksjin bir hük. ren madde kolaykolay sındınleme «Ne kadar zayıflamışsın.» dedi. Blat'a teşekkür için bir çiit altın me varmak için ayak parmaklandığinden karaciğeri yorar. Gazeteciler »oruyorlar: ıçi» gönderdi. mzı ölçmeli imissiniz. DKURLARLA YAZAN.'flAMDİ VARO^LU Hâkimler ve öğrettnenler En son baş süsü: Fiyonk S ILE SUREYYA AYNI §EHİRDE! " l " " " " " " 1 ' »»" 1 1 1 1 1 1 ''1 1 1 1 1 1 «IMU „„ „„„„ llimiMMMimiMMMIIIIIIMMMIMII MMII........,,.,..••••••.•1.1 P ATT İ BU 4PAHIN 416 ACI &R FRBiYAPn PROP NÎMBÜS'fl» MACEBALARB
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle