09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Her yaşm zevkle okuyacagı maeera romanlannın »ahegeri FANTOMA SERİSİ 1 rantoma 4 Fantoma Cuuı 1 Fantomaya K»m I Fantema AsılıJüv yor 3 Fartom«nın tn 9 Fantofnanrn Kııı Mkamı AKA KİTABEVİ HER KİTAP 5 LİRA Cağaloğlu, Büyiik Milâs Han 107 İstanbul ÎL 8930/6484 Senato ve Meclis Diin de Senatcda Orbay'ın adaylığı kondu iki oylamada da netice alınamadı, MBK üyeleri arabuluculuk yaptılar Senatonun 20 tabiî üyesinin giriştikleri teşebbüs neticesi üç parti lideri ile ayaküstü bir toplantı aktedildi ve Meclislerde oylamalar bugüne kaldı 38. yıl Sayı 13.374 u m h u r i yet KT7RUCUSÜ: YUNUS NADÎ Telgraf v TelefooİAK mekttrp *dre*i: Cumhuriyet tstanbul Potta Kutusu: İstanbul Ne. 246 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 NEZİHEARAZ W ,,, He u m m zevkle okuyaciğınır kıymetli eseri: v , m Hz.MUHAMMED hay*tım ıntıtan an günl B O H I İ » dh. « mkH fömkk. M «yt». O Po«u ile ödraıeli alank rondtriltr. Fiyatu 15 Vn. ATLAS KİTABEVİ • Ank^ra Caddesi No. 82 İstanbul Cumartesi 28 Ekim 1961 İL 8927/6479 Meclis 5 saat süren oylamada 5 inci tura kadar geldi, CHP önce oy kullanmadı, sonra kendi adavına oy«verdi, nihayet CKMP ile birleşti, böylece hiçbir aday secımleri kazanamadı . (Parlâmento muhabirimiz yazıyor) Ankara, 27 (Cumhuriyet Teleks) Dün verüen karar gereğince Senato ve Millet Meclisi bugün saat 15 te toplanacaktı. Ancak T.B.M. M. Umumi Kâtipliğinin bir tezkeresi ile milletvekilleri ve senatörler Meclislerin birleşik toplantısına saat 14 te dâvet olundular. Saat tam 14 te Meclis toplandı. Adalet Partisi bu sırada grup çahsmaları yapıyordu. Bu yüzden nisabın sağlanamıyacağını gören Başkan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yoklama yapılmasını istedi. Yoklama devam ederken A.P. milletvekilleri içeri girmeye başladılar. Başkan yoklamayı yanda kestirdi. Ve Cumhurbaşkanhğı kontenjanından seçilen dört tenatörün yeminlerinin. yapılacağını bildirdi. Bu sırada C.K.M.P. nden Niyazi Ağırnash'nm söz aldığı görüldü. Ağırnash, birleşik toplantıya Umumi Kâtiplikçe dâvet edıldiklerini, halbuki Meclis Başkanhğımn bu dâveti yapması gerektiğini, ikinci mesele olarak da Meclisin bugün saat 15 te toplanmasına dün karar alınmışken saat 14 te toplanmanın uygun olmadığını, netice olarak bu ikı noktadan usul dısı hareket edildiğini söyledi ve Başkanlığın, daha çalışmaların baIinda aykırı bir teamülün yerleşmemesi için dikkatini çekti. Müşterek Meclis foplanıyor Eski M.B.K. üyeleri Senatonun «nakapısında AksaK Gümüşpala ve Allcanla förüşürlerken (sagda) müşterek takrir imzalaumadan Bnee Telefoto Cumhuriyet (Ankara îstanbul) Allean nasıl hareket edileceğini Gümfifpalsya anlatırken (solda Yeni senatörler yemin ediyorlar Bundan gonra Başkan, yeni senatörleri kürsüye dâvet etti ve sırasiyle Kazım Orbay, Enver Akoğlu, Cevat Açıkalın ve Âmil Artüs alkıslar arasmda andiçtiler. Bir gün önce yemin etmiyen Hatay Mılletvekili înayet Mustaroğlu da andiçtikten sonra Başkan, Trabzon C H P . Milletvekili AH Rıza Uzuner'in verdiği önergeyi Meclisin ıttılâına arz etti. Bu önergede Cumhurbaşkam Ceınal Gürsel'e basarılar temenni ediliyor ve bağhhk bildiriliyor ve ayrıca birbuçuk yıldır memleket vazifesini omuzlarına yüklenen Milli Birlik Komitesi üyelerine teşekkür ediliyordu. önergenin okunmasından «onra oturuma son verildi. Ancak biraz sonra Millet Meclisinin toplantm başlıyacağı için salonu yalnızca senatörler terkettiler. Adalet Portisi içinde birlik terain edilemiyor ve Dün grup toplantıları yapan YTP ve CKMP, Meclis gruplarmda disiplin sağlamış parti manzarası arzediyorlar C. H, P. de umumi hava diğer partilere karşı daha tokranslı, anlayışlı ve müşHk davramlması şeklinde tecelli ediyor Ankara 27 ( Cumhuriyet Teleks) T. B. M. M.. bugün öğleden sonraki toplantılanna başlamadan önce, siyasi parti gruplan sabah saat 10 dan itibaren odalarında çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaiar, hiç bir parti grupunda sakin geçmemiş, senatör ve milletvekillerine sinirli bir hava daima hâkim olmuştur. Dakikalar geçtikçe Meclis koridorlarında, içerdeki havaya tahamül edemiyenlerin sayısı artmıştır. Üzerinde uğraşılan, herkesi sinırli yapan veya soğukkanh politikacıları tebessüm etiren konu, başkanlık seçimleriyle ilgilidir. Önümüzdeki günlerde kurulacak olan Bakanlar Kurulu meselesi daha ziyade liderleri iîgilendiriyor. A.P. deki teri hava A.P. nin havası daha sert. daha gergindir. Diğer partilere nazaran göstermeğe mecbur kaldıkları faaliyetin sebebi. bu partinin tam oi turmamaşı. bir taazzuv alâmeti | Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Telefoto Cumhuriyet (Ankara İstanbul) hararetli münakasaların cereyan ettigi Meclis kulisinden bir köşe Büyük MUlet Meclisi Kulislerinde Senato ve Meclis ayn ayrı toplanıyorlar Bir tarafta Senato toplantıya girerken diğer tarafta Mület Meclisi de toplanmağa başlamıştı. Biraz evvel birleşik toplantıdan çıkan milletvekilleri salona girmiyorlardı. Saat 15.10 du. Millet Meclisinin geçici Başkan Yakup Kadri Karaosmanoğlu riyasetteki yerini almış ve kâtip, yoklama yapmak üzere mikrefon önüne gelmişti. Yoklama devam ederken milletvekilleri çoğaldığından yoklamaya da lüzum kalmadı. Başkan seçimine devam ediliyor Baskan. dün yarıda kalan Millet Meclisi Başkanı seçimine devam edileceğini sbyledi. Anayasanır. 84 üncü maddesine göre bu ikinci tur seçimleri idi. Dünkü gibi Başkanhğa iki aday vardı. Bunlardan biri Y.T.P. nin gösterdiği Yusuf Azizoğlu. diğeri C.K.M.P. nin adayı Abdülhak Kemal Ybrük idi. C.H.P. liler dünkü gibi salondan çıkmamakla beraber oylannı kullanmadılar. Bu suretle ikinci turun da neticesi ahnamıyacaktı. Zira C.H.P. nin katı'maması ile üçte iki çoğunluk olan H01 oy sağlanamıyacak ve üçüncü turda salt çoğunluk esasına uygun olarak yapılacak seçime C.H.P. katılacaktı. Oylar verilmeğe başlandı. Saat 15.45 te ov ve'rmenin sonu alındı ve tasnif için yarım saat oturuma ara verildi. Saat 18.25 te açflan ikinci oturum•a Başkan neticeyi okudu. Bu nei ticeye göre, seçimlere 265 iştirak ol PVJÇ. 215 oy Yusuf Azizoğlu, 58 oy Abdülhak Kemal Yörük almış ve iki Vişi de çekimeer kalrmşti. Başkanliktan ücüncü tura geçildiği bil (Ecvet Güresin yazıyor) iirildifi sırada Bursa CHP MilletNispî temsil usulü istikrarvekili fbrahim öktem bir önerge sız hükümet ve diğer tehlikeverdi. Bunda Avni Doğan Başkanlı lerine rağmen neden kabul |a aday gösteriliyordu. Bu suretle edildi? Daha ziyade partizan idareyi kaldırmak, iki duş aylar üç aday arasında bölünecek ti. Ancak seçime geçilmeden önce man bloku yeni partilerle böCHP nden Sefik tnan söz alarak lerek muvazeneli hale getirAravasanın 84. maddesi gereğince raek için değil mi? Ve yine salt çoğunluk esasına riayet oluna bu sıstem değil midir partiler caSmı fakat salt çoğunluğun üye arasmdaki görüsrne. konuşma voluyla anlaşmayı temin e'amsayısının mı, yoksa Mecliste ha den?. zır bulunanlarm mı çcşunluğu ol duğuna bir karar verilmesini isteBunların hepsini bilir. hepdi. Bu işin halledilmesi gerektiğini sinı söyler bu politikacılar a Arkası Sa. S, Sü 3 te ma, gelin anlaçın dedıler mi, herkes bir tarafa çeker ve bugünkü gibi turlar devam eder gider Eğer bugün tabii çenato üyeleri araya girip de liderlerı gruplarına çekmeğe ikna etmemiş olsaydılar, Millet Meclişindeki oylama, BirIpşmiş Milletlerde geçen yıl Eorüldıjğ'i gibi aylarca da rievam edebilırdi. Mesele nedir? Meclis Notları Telefoto Cumhuriyet (Ankara • tstanbul) Aksal. Gümüşpala, Alican müşterek takriri imzalarken Cumhuriyet Bayramı bugün 12 de başlıyor m Dün Millet Meciisine ve Senatoya Başkanlık Divanını seçmek. Anavasadaki maclde. psrtiler güçleri nispetinrie Divandan pay aliTİar dîyor. nivor ama. Baçkan vekilliklerini, kâtipüklpri pavlaşmak Arkası Sa 5. Sü. 5 te Antidemokratik 84 kanunla ilgili tasarılar Başbakanlıkta Anayasa Mahkemesi Kanunu da Meclise sevkedilecek ilh tasars olarak Bakanlar Kurulunda Yeni Hükümetin kurulabilmesi için kabine istifa edecek Ankara 27, (Cumhuriyet Teleks) Bakanlar Kurulu bugün iki saat devam eden bir toplantı yapmıştır. Fahri özdilekin Başkanlığmda yBpılsn toplantıda Anayasa okun. muş, Cumhurbaşkanma Hükümeti seçme imkânlannı bahşedecek ser besünin hazırlanması ve bunun bir muhtıra halinde kendisine tak Arkası Sa. 5, sü. 6 da Cumhuriyetin ilânmın 38.yıldönümümünasebetiyle resmî müesseseler salı sabahma kadar tâtil Tazisı 5 inci S3 :'.?) KOALİSYON Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Adalet Bakanı Kemal Türkoğlu bugün bir basın toplantısı yaparak Anayasa Mahkemesinin teşDün Vatan caddesinde yapılan geçit resmi provalarından bir an kili, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Uyuşmazlık Mahkemesi ile, ya tümü, ya da bazı maddeleri itibariyle antidemokratik olup kaldırılması Başbakanhğa teklif olunan 84 kanun hakkında izahat vermiş, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun yürürlükten kaldırılaAnkara, 27 (CumhuriyetTejeks) cağını. «Görülen lüzum» maddesi olan 39/B nin yeni bir şekil aldı Eminsu Genel İdare Kurulu bu gün yaymladığı bir bildiride ordu ğını ifade etmiştir. • temsilcileri ve parti liderleri arasında imzalanan protokol ile ilgi84 antidemokratik kannn Dün Millî Emlâk Müdürlüğünde devam edilen Adalet Bakanı, T. B. M. Meciisi li açıklamada bulunmuştur. Bildiri şöyledir: müzayedede, sadece Tophane ocağına ait mallara ne ilk defa Bakanlar Kurulunca « Ordu • Parti liderleri anlaşmaAnayasa Mahkemesi kanun tasarıalıcı bulundu sının sunulacağını belirtmiştir. A sı sonucunda tutulan protokolda. ordu ile ilgili kanunlarm ve bu dalet Bakanlığmca bir süreden beMahkeme karariyle feshedilmiş devam edilmiştır. Ancak. 8 parti ri yapılan çalışmalar sonunda ha meyanda 42 sayılı kanunun hiçbir zırlanan kanun tasanlan ve Ba suretle değiştirilemiyeceği husu Dulunan Demokrat Parti teşkilâtı halinde ve açık artırma ile satışa sundaki kısmmı bazı gazeteciler na ait menkul malların satışına çıkarılan malların sadece D.P Top Arkası Sa. 5, Sü. T de Arkası Sa. 5, Sü. 6 da dün de Milli Emlâk Müdürlüğünde Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Emekli inkılâp subaylarının tebliği D.P. nin mallarına müşteri çıkmıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle