09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ekim 1961 CÜMHURÎTET Maceranın hikâyesi F. Bohçe hususi maçta Dinamoya 10 mağlup oldu Baştarafı 1 inci sahifede den kurulmuş bir barikat önümüze neden gece görmek istemesin? çıktı. Cin gibi bir jandarma eri or Baştarafı 1 ıneı sahitede Bundan sonra balk idare tdceek. Ere, cPeki geleceğiz» diyerek gi taya atıldı. Biz onu da yanımızda Baştarafı 1 inci sahifede dürü İsmet Tan da tabancaları ile Peki ama niçin? C.H.P. ni Bu millet lıtanbulun eıiri olamaz. şeriri yakalamıslardır. yinmeğe başladık. O sabırsızlanı kinin arkadaşı sandık. Meğer değil Denir eri, Tuğamiralin, jandarma yetişerek, kazandırmamaya çalışmanızı anla Geçen iktidara da söyledim, bu yordu. Kendisinden bir söz almak miş. Durduk, arabadan indik. Batugayınm bulunduğu mahalde bek Deniz erinin tevkifi, maden mühen imkânsızdı. Esmer, kuru yüzünde rikatın yanında jandarma karakol rım, ama niçin bilhassa Ismet Pa. îstanbulu parçalamak lftzım. de Toplantıyı Y.T.P., C.H.P. ve lediğini de ilâve etmiştir. Mazhar disleri ve köylerden dönen C.H.P. dim, meram anlatamadım, belâlagözleri parhyor, buna rağmen iç binası görüldü. 38. kilometrede Kisa?. Kunt, hemen hazırlanarak erle be ekipinin ihban sayesinde mümkün razh Jandarma Karakolunda imirını buldular. Ama görürsünüz, A.P. taraftan halk birlikte raber kendi arabası ile kumandan olmuştur. me şüphe girmiyordu. büyük bir olgunluk içinde lığa gitmek istemiş, bu arada eşi Derhal hâdiseden haberdar ediGiyindik ve aşağıya indik. Eşim şız. Jandarmanın arkasından binaSustu. Onun yerine şişmanı bu, olacak. Bütün memleket ithatakip etti de benı bırakmak istemedi. Er. dan elinde tabanca Nahiye Müdürü de kendisini bırakmak lstemiye len Çanakkale Valisi Niyazi Dalobeklediğim cevabı vermek is lâtçısı Istanbulun esiri olamaz. Şu «O da gelsin bakalım» dedi. Aşağ ve orman bekçisi çıktılar. Hepsi rek arabaya binmiştir. Bu suretle kay, Başsavcı Faruk Saner, Jantiyormuş gibi bir hareket yap ithalâtı limanlara taksim edin, oya indik. Araba otelin önündeyd aslan gibi çevik. Fakat gösterişsiz arkada Tomson tabancalı deniz eri darma Tugay Komutanı Albay Hitı. Sonra elleri ve dirsekleriyle ralardan memlekete girsin. Bakın Otomobiliraizin kapısını açtık. E insanlardı. Ama onların ciddi hali parçalanır, deolduğu halde Tugaya giüilmiş, fa dayet Sümerkan, Emniyet Müdürü kalabalığı vardı. Bana doğru Istanbul nasıl Tiran, 1 (Hususi) Bugün bu yürüdü. Kısa boyu ve yus Dinlemediler, fakat bu, yarm şöyle bır davrandı. Sanki kaçakm karşısında bizimki şaşırdı. Jandarkat er arabanın burada durması Hüseyin Taluy, Merkez Kumandadim. şız gibı. Kenditini temin ettik. Ara ma, deniz erinin yanına geldi, iki rada Arnavutluk milli takımına 7 yuvarlak vücudiyle na rjıeydan vermiyerek, silâh teh nı Yarbay Hüseyin Hüsnü Erdoğgeldi geldi mutlaka olacak. Istanbul... Istanbaya bindik. Ben direksiyona gir si de silâhlarını birbirlerine karşı oyuncu veren ve halen lider vazi geldi tâ önümde durdu. Beyaz bul... Istanbul... Nedir ki bu Istan didi altmda yola devam edilmesi muş, Jandarma Merkez Birlik Kudim. Eşim yanıma oturdu. Er a r tutuyorlardı. Jandarma gaibe ses yette bulunan Dinamo takımı ile başörtüsünün omuzlarına saldığı bul... Ben İstanbula iki şey için mandanı Binbaşı Doğan Şahinler, ni istemiştir. lendi: «Arkadan sarın şunu!..». De hususi bir karşılaşma yapan Fenerkaya geçti. Silâhj da bizlere m giderim. Biri gazinolarında keyif Arkadaşımız, çarnâçâı yola de hâdise yerine giderek hâdiseye el niz eri bu lâfın kime söylendiğini bahçe Futbol Takımı, bu rnüsaba uçları sert hareketleriyle savru çatıp eğlenmek için... İki... veccih idi. Thomson'un namlus vam etmiş, 18 kilometre sonra koymuşlardır. Sabaha kadar süren luyordu. Onun altındaki saçları anlamak üzere yarım döndü, işte kayı 10 kaybetmiştir. tam ensemin hizasmda idi. Demiriri köylerde seçim kampanyasından tahkikat henüz neticelenmemiştir. Evet, iki? soğukluğunu cildimde hissediyor o zaman jandarmanın yıldırım süOyunun yegâne golünü 52. daki bir badana fırçası kadar sert, kaAncak şeririn bazı siyasi sanıkdönen 15 kişilik bir C.H P. ekipine lın ve diken dikendi. Yüzü o kaCevap vermedi, altın dışini gösdum. Sordum: «Nerede bu Tuğa> ratiyle erin eline vurduğu ve silâ kada Vasil atmıştır. rastlaymca Kunt, arabayı durdur lar hesabına hareket ettiği ve bu hı düşürdüğünü gördük. Artık kurmiral?» Sarı Lâcivertliler ilk devrede dar kırmızı ve o kadar şişti ki in tere göstere ve ince dudaklarmı muş, deniz eri, bütün bu kafüeyi nu yapmak için bir hayli para al bilhassa defansta başarılı bir oyun san, derisinin altına kan doldu yaya yaya sırıttı. Jandarma Tugayından 1 kilo tulmuştuk. de silâhla tehdit ederek «Yaklaş dığı anlaşılmaktadır. Deniz erinin Bu sırada yanımda oturan siyah üzerinden Tomson mokineli taban Sonradan anladık: Karakolda bu çıkarmışlarsa da, bir anlık tered rulmuş sanıyordu. metre sonra, cevabını verdi. KARS, 1 Dun gece geç saatler mayın, hepinizi yakarım» diyerek cadan başka, 280 mermi çıkmıştır. Ne söyliyecek diye bekliyordum. saçlı, traşı uzamış sarı benizli, uüç kişiden başka kimseler yokmuş. düt neticesi yedikleri golle sahaGittik, gittik, nc amiral var fak tefek bir adam «biz kuyruk de otomobille Erzurumdan Karsa arabayı yine yoluna devam ettirBana ezberlenmiş hissini veren Duruşma sabah saat 9,30 da hmkimse... Yine sorduk: «Yahu, hem Jandarma tamamiyle hayalî eşhas dan 10 maslup ayrılmışlardır. miştir lar...» diye söze başladı ama onu gelen Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem nutkuna şöyle başladı: şehrim nereye gidiyoruz? Bir kilo tan bahsetmiş! Bundan sonra Vali, Bir müddet sonra Maden Tetkik trahınç dolu Çanakkale Ağır Ceza Alican, bu sabah saat 10 da İnönü bütün komutanlar, Savcı ve bütün Bu köylü, bu zavallı köylü da çabucak susturdular. metre dedik, 10 u geçtik!..» Arama Mühendislerinin arabaları Mahkemesinde başlamış, 14,45 e Ziyaretten sonra bu altın dişli Meydanında 2 bini aşkın bir va na ıastlanılnu^, fakat fcunlar da kadar devam etmiştir. öğleden şehirlinin esiri midir? Bu biçare Cevap şu oldu: «Bu askeri gır Çanakkale vaka yerine geldiler. Korkup korkmadığımı mı anla İçelde köylüler, adaylara köylü, aç, perişan köylü şehirliye adam için de arkadaşım «kardeşi tandaş kitlesine hitap etmiştir. dır, iöyliyemem. Hem biraz çtbuk aynı şekilde silâh tehdidi ile uzak sonra tekrar başlamış ve 16.30 a Meydanda toplananların arasın laştırıldıktan sonra tekrar yola de kadar sürmüştür. Neticede nnığın sürünüz. Tugamiralin bulunduğu mak istiyorsunuz? Tabiî korktum, esir olmakta devam edecek midir? ihtilâlden çok zarara uğradı» debulanık su ikram da göğsünde altıoklariyle C.H.P vam edilmiştir. 38. kilometrede bu mevkufivet halinin devamma kadi. ama fazla değil... Böyle hâdiseler konvoya yetişiniz.» Biz buna mâni olacağız. Bu konvoy da nereden çıktı? Bir kaç defa başımdan geçti! Samsunlu bütün A.P. liler el nin de bulunduğu burada A.P. a lunau Kirazh jandarma karakolu rar verilerek 10 ekime bırakılmış ediyorlar Dur hanım, ne demek istiyorden yüksek sesle: «Oğlum, ben bu bette bu tipler içine sığmazlar. daylariyle bazı A.P. mensuplarının nı yaklaşıldığı sırada yolun tele tır. Baştarafı 4 üneü sahifede sun? da Ekrem Alican'ı dinledikleri göişten bir şey anlamadım. Seu gali Çanakkale olayı ile ilgili alıştılar» dediler. Kahvemin >'» Demeğe kalmadı. kalabahktaki Meselâ idare heyeti azalannı ka rülmüştür. Ancak, içerisine küçük fon direkleri ile kurulan bar'katDuruşmada sanığın Çanakkale ba bazı kimseler hesabma çalışıyor nında bir bardak su bulunuyor. erkekler kimi yeldirmesinden, ki nunlara ve milli antlaşma hüküm çocukların bindirildiği A.P. lilere larla kapatıldığı görülmlüş ve a • Boğaz Müstahkem Mevki Kumansun» dedim, «ben artık ilerliyemi olarak eski bir D. P. linin du. Bu su da adaylara verılen mi kolundan çekerek kadını geri lerine çok bağlı gördüm. Görü ait bir kamyonun, A.P. lehinde te rabsda bulunan Mazhar Kunt, eşl danlığında muhafız eri olduğu an yeceğim..» şümde yanılmıyorsam nazarı dik zahürat yaparak miüng sahası ya ve silf.hlı deniz eri, kendüerini si laşılmıstır. Çanakkale dışındaki sudan farksızdı. Şöyle suyu elim aldılar. ifadesi alındı tlerlemezsen, vururum, emir Yapmayın, bırakın konuşa katlerini celbederim. D.P. lilerin kınlarından geçmesi hoş karşılan per almış bir jandarma eri karşı Hamidiye Cephaneliğinde nöbet aldım, bu pislikleri yiyemiyeceğim Baştarafı l ıncı sahifede sında bulmuşlardır. aldım. Bakın tize müsamaha ede1946 daki propagandalarına pek tuttuğu için kendisine Tomson münfesih D.P. Ocak Başkanı iken, için hiç bir zaman aday olamıya lım. meramını anlatsın! demeye benziyen bu garip fikirleri halk mamıştır. rek üstünüzü bile aramadım..» Jandarma eri Halil Sanoğlu, deçahştım ama kadınların ikisi de n Toplantıda ilk konuşmayı yapan niz erine hücum etmiş, o sırada or tabanca teslim edildiği de ortaya Vay... tş ciddileşti demek, ne yap Davutpaşaya gönderilmiş daha son cağımı da düşünerek, bardağı koy karşısında işlenmesine mâni olçıkmıştır. 280 mermiyi de ordudan Adliyesinde dum yerine. Bana da gücenmişler kalabalığm arasında kaybolup git sunlar. C.H.P. D.P. dâvası bizi Hasan Kangal, dinleyiciler arasın man koruyucusu ile nahiye mümalı? Gecenin karanlığmda müm ra hakkında Eyüp çaldığı anlaşılmıştır. daki C.H.P. lilerı göstererek «Türk dâva açılmıştır. Aslen Rizeli olan di ama, rey endişem olmadığın tiler. kün olduğu kadar y»vaş gidiyor Bana refakat eden Samsunlu ar zaten ikiye ayırmış iken bir de köy siyasi tarihinin güzel bir örneğin dan hiç olmazsa midcm rahattı.. Sanık Hilmi Mutlu, 1950 sen*dum. Belki arijadan, önden gelen eski Ocak Başkanının 9 çocuğunkadaş dışarı çıkınca kulağıma fı lüşehirli, taşralılstanbullu diye vermekteyiz. Bu durum bize yan *** sinde Bulgaristan'dan Türkiyeye ler olur, belki bir kurtuluş yolu dan ikinci oğlu halen Çanakkale Gümüşpala, milleti sıldadı: «Köylü falan değildir, parçalara bölünürsek bu yeni düş bakacak düşmanlara en asîl cevapIçelde C.H.P. ve A.P. başa gümuhacir olarak gelmiş ve Taşlıbulabilirim. Deniz Müstahkem Mevkiinde telmanlıkların zehiri ile neticelerini tır» demiştir. tarlaya iskân edilmiştir. O zamanNihayet dediğimiz oldu. Karşı sizci olarak askerliğini yapmakta reşecek... Merkez dahil bütün il doğma büyüme Samsunludur. Tev birliğe dâvet etti Bilâhare Kars milletvekili aday dan bu yana üstüste 28 »ene ağır çelerde çok sakin bir hava var. fik 1leri buna bankadan kredi al tahmin edemiyeceğiniz felâketledan, Karayollannm iki arabası gö dır. re sürükleniriz. BaşUrafı 1 inci sanifede hapis cezasma çarptınlmasını, ge • Sırrı Öktem konuşmuştur. Son ola^ züktü. Arkalarında C.H.P. nin köyDiğer çocuklan ile devrimden C.H.P. liler ilçede demokratık bir dırdı. o da bir arsay a sahip oluCevat Fehmi BAŞKUT rak kürsüye gelen Y.T.P. Gene ve memleket sathında yayılmakta rektiren soygunculuk gibi muhlerden dönen adaylariyle dolu iki sonra Taşlıtarlayı terkederı Hüse seçimin en güzel örneğini vere verdi. Bunu n üstüne apartıman Başkanı Ekrem Alican, irticalen dır. Bugüne kadar bazı tertip cipi de vardı. Ohhh!... kurtulduk. yin iki yıldır Sakarya'nın bir ban ceklerinden bahsederlerken, A.P. kuracaktı ama devir değişti.» telif suçlar işlemiştir. Fakat, bir saat süren bir konuşma yapmış tezvirlerle karşılaştık. Istırap çefc Aî Kanunlanndan istifade ettiğinBurada en az yirmi kişi oltnalı. He liyösünde kahve işleterek ailesine liler «bize sataşacaklar. o zaman Bu naklettiği tamamen bir iddive ezcümle şunları söylemiştir men arabayı yolun ortasma süre baktığını iddia etmektedir. tik. Fakat milletin göstermekte ol den cezaevinden çıkmıştır. Mutlu biz de onlara göstereceğiz» diyerek adan ibaret... Günahı sevabı arka«Demokrasi hayatındaki gelişme duğu itimad, ıstırabımızı haüflet gene duruşma sırasında akıl hasrek durdum. Karşıdan gelenler de Uzun bir süre Devlet Deniz Yol içlerinde kilitlenen kini açığa vur daşıma ait. miz 27 mayıstan sonra inkişaf et ti ve bizi teşçi etti. Şuna işaret e talığı dolayısiyle iki defa tedavi durup, çıktılar, koştular. Onlara larında çaiışmış, 1946 da Taşlıtar maktan asla çekinmiyorlar. Bugün miştir. Demokrasi rejiminin kolay deyim ki, Yuvarlak Masa toplant* gördüfünü ve kendisine dejenere vaziyeti anlatmak istedim. Yardım laya gelerek Yine aynı toplantıda altın dişli, yerleşmiştir. Once kü duruma Röre Içelin 7 milletbir rejim olmadığını son 15 yıllık sına iştirak etmedim diyenler top psikopat teşhisinin konduğunu iledilendim. Deniz eri bir köşede vavekilinden 4 ünü C.H.P.. üçünü A Karadeniz şiveli, 5055 yaşlarında tecrübe göstermiştir. Yeni esaslara lantıya iştirak ettiler ve imza e t ri sünnüştür. ziyet almıj. Thomson'u bize çevir leri çiftçilik ve karısına kurduğu dokuma tezgâhı ile çocuklarına P. nin çıkarması en yakın ihtimal bir A.P. li gözüme çarptı. Giyinimüstenit yeni bir rejim kurulur tiler.» miş, hepimizi hedef tutmuştu. Eli Hilmi Mutlu, Kiraıhda verdiği ken geçmiş tecrübelerden ders al tetikteydi. Thomson emniyette bile bakmıştır. Ocak Başkanı olduktan Senatörler için bir tahmin yapmak şinde tam bir ta$ralı kibarın özen A. P. lideri sözlerine devamla mak mecburiyetindeyiz. Demokra Yuvarlak Masanın partiler arasın ilk ifadede Taşlıtarla eski DJ». teşdeğildi. Hattâ sürekli ateş mandalı onra gecekondu yeri sattığı ve biraz erkense de, C.H.P. nin kaza tisi görülüyordu. Göğsünde kalın si rejimi birtakım tezvir, ihtiras ve da kardeşlik kurulmasının ve bu kilâtmın kodamanlanndan Hüsedahi açıktı. Bırden bağırdı: «Hepi gecekondu yapımına müsaade için nacağını söylemek kehanet olmaz bir altın saat kordonu ışıldıyordu. Etrafındakilerde n itibar görüyor, demagoji yeraltı çalışmalannın ya kardeşlik havasının devam ettiril yin Kansız'dan Mazhar Kunt'u İsnizi yakarım. Rahat durun!..» ön göçmen vadantaşlan tazyik ederek herhalde... Il Başkanı ve adayların ifadele onlar namına cevaplar veriyordu. A. P. teşkilâtı tarafından dün pıldığı rejim değildir. Demokratik mesinin temini için yapılan bir top tanbula getirmesi için mektup aldeki arabadakilere hitaben ilâve para aldığı iddia edilmektedir. rine bakacak olursanız her ikisi Onu söyletmek için Halk Partili muhtelif yerl^rinde 9 açıkhava idarelerde iktidar ve muhalefet lantı olduğunu söyledi ve A. P. nin dıgını ve bunu başardığı takdirde etti : kendisine 30 bin lira verileceğini « Gidiniz, emir var... Askeri ıır Geyikli ve 31. Klm. olay de seçimi 5 e iki kendilerinin ka lerin tahmin, iddia ve mütalea o toplantısı tertip edilmiş, diğer si partileri arasında hiçbir fark yok bir muvazaa partisi olduğu hak söylemiştir. Fakat duruşmada ifazanacaklarını ifade etmektedirler larak söyledikleri hangi sözü nak yasi toplantılar gibi dünküler de tur. Her ikisi de memleket menfa kındaki söylentilere de temasla: dır ve ben bunları götüreceğim.» desini reddetmiş, bunları tehdit alları nasıl cereyan Mersinde dürüst bir valinin h i . letsem bazılarını sert ve kaba, ba seçmenlerin ilgisini toplamamış ati için çalışır. Partizan idare en Çaresiz, adamcağızlar bizi bırak « Bizim muvazaaya ihtiyacımız korkunç idaredir. Bu şekilde hare yok. Ancak zayıf partüere yakışan tmda, korkiyle söylediğini ileri «ür mayesinde, dürüst bir seçimin ya. zılarını mutedil şekilde alaya aldı. tır. tılar. Biz de kurbanlık koyun gibi müştür. etmiş ti. pılacağına hemen hemen herkes Nihayet Cumhuriyet'in tarafsız Bunlardan Emirgân açıkhava ket eden partileri (memlekete iha böyle bir harekete ihtiyacımız da yolumuza devam etmeğe başlağık. Baştaratı l ıncı sahifede müttefik. Savcı Faruk Saner, gayrimeşru olmadığından, Adalet Partisini toplantısı, seçim kampanyası ba net etmiş) addederiz... demiş ve yoktur. Yuvarlak Masada attığımız Birden er : tutmadıgından şikâyete başladı. şındanberi tertip edilenlerin en Kars bölgesinin mühim dâvası ku imzaya sadıkız. Tertip ve tezvir bir sebeple ve devlete ait bir silâh« Dur!..» dedi. «Işıklan löndur, Hakikaten, yanlarında gazetecilerin de bulunduğu bu iki milletveEtrafındakiler sert ifadelerini yu kısa süreni olmak yönünden re raklık üzerinde durmuştur. kontak anahtarını da bana ver.» ler ne olursa olsun güler yüzlı la ve tehdit yoliyle birden fazla Dün 8 A. P. li daha 9 Konuşmasından sonra Alican, o karşılayıp milli ve vatani vazife kimsenin hürriyetini zorla tahdit muşatmak için kan ter içinde bo kor t^şkil etmiştir. Dediğini yaptık. Sebep: Arka kiline oraya geldikleri 1 eylii müsaades ettiği için Türk Ceza Kanununun nezarete alındı calıyorlar, fakat o hiç birini dinEmirgân Çınaraltı kahvelerinin muzlar üzerinde otomobiline ka mize devam edeceğiz.» dan bizi takip ediyorlarmif. Haki gecesi karaya çıkma 179/2, 281 ve 80 inci maddelerinin 1 hemen arka kısmında saat 10 da dar götürülmüş ve bilâhare uçakla katen biraz lonra bir cip geldi. lç verilmemiş, fakat ısrarlan üzerine A.P. Istanbul İl Başkanı Muhit lemiyordu. Gümüşpala, asırlık düşmanın A sanık hakkında tatbikını istemiştir. lerinde Maden Arama mühendisle !emi gece yarısı iskeleden uzaklaş tin Güven'den sonra 7 kişi daha yapılması kararlaşan toplantı, din Ankaraya dönmüştür. Bu memleketi Istanbuldan rupaya uzanan soğuk harp kolları Talep edilen ceza en az 5 sene 3 ay, ri varmış. Biraz «onra onlar da dur mlmış ve Imroza gittikten sonra nezaret altına alınmıştır. Eminönü idare edemezsiniz, diye bağırdı. leyici bulunamaması yüzünden genin bizim istikametimize de yönel en fazla da 15 sene ağır hapistir. ancak sabaha karşı tekrar Çanak ve Fatih mitingleri sırasında yapdular. Arabadan indıler. Er tilâhciktirilmis ve nihayet saat 1120 diği takdirde yekvücut olarak r kaleye yanaşmıştı. İki milletveki tıkları konuşmalarda suç unsuru la tehdit ederek onlara da emretti: de, llçe İdare Kurulu üyeleri ve kabele edeceğimizin muhakkak ol «Kontak anahtarlannızı yeriniıl» li de labahın çok erken saatinden görüldüğünden nezaret altına alıkonusacak h^tipler dahil 4050 kiduğuna göre, hal böyle iken birbistifade ederek karaya çıkabilmiş nanlar şunlardır: Bu mühendisltr işi hafiften alır şinin huzuru ile başlamıştır. rimizle çekişmenin memleket içm göründüler. Hadueye ehemmiyet lerdi. zararlı olacağını, ortada paylaşıla11.20 de haşlıyan toplantı, senaNaci öktem A.P. milletvekili aOndan sonraki macera malumvermiyormu» gibi davrandılar ve cak bir şey bulunmadığını, bu topto adayı özel Şahingiray il«î İl dayı, Gülhiz Mankut A.P. milletyollarına gittiler. Bizimle alakala dur. Milletvekillerinin Çanakkarakların hepimizin vatani bulun Gençlik Kolu Başknnının kısa korı yoktu. Bize de: «Canım asker i« leden binbir bahane ile ayrılmala vekili adayı, Mehmet Yüksel, Ke duğunu, A. P. nin bir kanun ve ninuşmalannı mütaakıp, ilgisizlik Baştarafı 1 inci sahifede New York'un büyük firmaların zam partisi olarak vazifeye devam te, gidin bakahm, »öylediğini ya nna müsaade edilmiyor, önlerine mal Acuner, Nail, Yusuf, Ibrahim yüzünden 12 dakika sonra, saat dan B. Altman müessesesi memle Layik. pın... Ne olaeakî» adliyeye teslim edilmiştir.» demişedeceğini söyledi. ürlü mâniler dikiliyordu. 11.32 de sona ermiştir. Sanıklar dün öğleden sonra örtir. ketimizdeki Seli Halı Endüstrisi Meğer bu mühendiılerin bildikNihayet çarşamba günü Emniİl İdare Kurulunun kararı gere ile bir anlaşma yaparak 15.000 met A P. lideri müteakıben seçim leri varmış. Hemen gidip Kirazh yet Umum Müdürü Cemal Göktan fi Idare ilgililerine teslim çdilmişIçisleri Bakanı Nâsır Zeytinoğlu ğince, bugünden itibaren A P . açık re kare halı satin almıştır. beyannamesini yeni neşretmekt Karakoluoa ve nahtyesine telefon da bir uçakla buraya gelmişti. Biz lerdir. Millî menfaatlere zarar vehava toplantıları yapılmıyacaktır. olduklarını, bu münasebetle, ilk da şunları söylemiştir : rici faaliyette bulundukları iddiaetmişler. Ihracata önümüzdeki günlerde seçim konuşmasını yarın Izmir'de gazeteciler hemen Valiliğe koştuk sı ile haklarında tahkikat açılan • Olaya hakikaten çok üzülT. T. P. toplantısında hâdise başlanacaktır. Tekrar yolumuza devama basla Emniyet Genel Müdürü. Valinin oyapacağına işaret etti ve sözlerini düm. Maalesef çok müessif bir hâY.T.P. dün beşi açık, üçü ka7 kişinin durumlan örfi İdare tadık. Artık mukadderata boyun eğ dasında idi. Vali Fahrettin Akkutdise. Fakat suçluyu yakaladık ve şöyle bitirdi: palı olmak üzere şehrimizde 8 top mekten ba»ka yapacak bir şey kal lu'dan rica ettik, Cemal Beyle gö rafından tetkik edilecek, lüzum İZMİR Devlet ve Hükümet « Bazı partilerin seçim netices adliyeye sevkettik. Esasen suçlu görüldüğü takdirde tahkikat sivil Başkanı Org. Cemal Gürsel bu gü lantı tertip etmiştir. Particilik yüzünden kanlı ne olursa olsun, iktidara biz gele yirmi seneye mahkum olmuş ve mamıştı. Bir an sinirlendim, git rüşmek istediğimizi söyledik. Faettirilecek nü Karsıyakadaki evinde istirahatBunlardan sabih saat 10 da Taşmek istemediğimi löyledim. Silâhı kat Emniyet Umum Müdürü tele mahkemelere intikal ceğiz diye konuştuklarım işitiyoruz aftan istifade ederek tahliye olunbir kavga oldu tir. lıtarla'da tertip edilen toplantı, enseme dayadı. Ben kapıyı açma fonla göriiştügünü bildirerek biz le geçirmiştir. Saat 11.30 da balkomuş bir sabıkalıdır.. Geçmiş olIzmitte bir AJP. li sday Baştarafı 1 inci sahifede Biz, sayın Devlet Başkanımızın ve sun.» ğa davrandım. Arkadan yakamdan nuna çıkan Gürsel, karşıda gazete hâdiseli geçmiştir. Mikrofona geMilli Birlik Komitemizin seçirnle nezaret altına alındı tuttu, yaka parçalandı. Tekrar yo eri kabul bile etmedi. cileri görünce, «Yine siz misiniz? l^n Osman Buçukoğlu isimli bir ğini bildirmiştir. rin tarafsız olacağı, hangi parti Emniyet Genel Müdürü Ihsan AMecburen Vali ile kapı önünde Izmit, 1 (Telefonla) İki gün Sizden hiç rahat yok mu?» diye Y.T.P. linin C.H.P. ve Inönü'ye la düzüldük, ama, çok geçmeden Olaya şahit olanlann ifadelerine ağır şekilde hücumu üzerine, din göre, hâdise şu şekilde cereyan et kazanırsa iktidara o partinin gele ras ise, olayın vukuundan kısa bir ir iki dakika görüştük ve bu gö önce Akçeşme bucağındaki A.P. volun ortasına telefon direklerinrek lâtifede bulunmuş ve Izmire rüşme esnasmda kendisinden me yasi toplantısında âmmeyi telâş ve dinlenmek için geldiğini tekrar et leyicilerden Etem Gülden müdaha miştir: «C.H.P. li Senatör ve mil ceği hakkındaki sözlerine bütün zaman sonra haberdar edildiğini ve usların nihayet Geyikliye gidip heyecana düşürecek bir konuşma miştir. Bunun üzerine gazeteciler, lede bulunmuş ve «O pis ağzına o letvekili adaylarından Fehmi Be kalbimiz ve mevcudiyetimizle ina az sonra da Kirazh mevkiinde janHususî bir uçakla bağırmıştır. til, Ali Rıza Ulusoy, Bekir Şeyh niyoruz. darmaların yol kesmesiyle sanığın gidemiyeceklerini sorduk. Vali bi yapan A.P. Kocaeli milletvekili «Vaziyetler nasıl Paşam?» diye sor isimleri alma» diye Bu memleket, 28 milyemluk Türk :e aynen şunları söyledi: adayı Süreyya Sofuoğlu gece geç muşlardır. Gürsel şu cevabı ver Bu müdahale üzerine Y.T.P. liler oğlu, ile parti idarecilerinden mü milletinin vatanıdır. Bu millet, kar yakalandığım ve Savcılıkça tahkiÇanakkale'ye giden eki^ Etem Gülden'in üzerine hücum teşekkil 20 kişilik bir grup prokata başlanmış olduğunu ifade et Elbette giderler, neden gide vakit yakalanarak nezaret altına miştir : deşlik ve birlik istiyor. İşte Adapimiz kaza atlattı mesinler? alınmıştır. « Hava çok güzel. Ben hiç dı etmişlerdir. Fakat araya girenler paganda konuşması yapmak için let Partisi, bunu temin ederse, en miş ve hâdiseden duyduğu derin yatıştırmışlarüzüntüye temasla, gerek arkadaşı Ama evvelce bırakılmadılar. şarıya çıkmıyacağım. Yazılacak olayı büyümeden BMtaralı 1 inci sahifede tspartada üç hfidise Kizilçin köyünün Yukarı Mahal mukaddes vazifesini yapmış olacak dır. Y.T.P. lilerden Murat Berk mıza ve gerekse gazetamize «geçolis mâni oldu. gitmiştir. Türk Hava Yollannın Isparta, 1 (Telefonla) Şehri bir şeylerim var..« lesine gittikleri sırada Y.T.P. nin tır. 27 Mayısın ruh ve havasından miş olsun» temennisinde bulunmuş isimli biri, çenesine yumruk attığı « Mektup mu yazacaksınız?» Bunu sırf kendi selâmetleri mizde seçim propagandalan yapıçift motorlu Tug uçağıyla »aat iki Senato adayı Osman Hacıbal ayrılan bazı gazetelerin kullandıkEmniyet Genel Müdürünün « Herhalde mektup değildir.» iddiasiyle Etem Gülden'den dâva oğlu ve Şevket ÖzberS de konuş ları «kuyruk» ve «düşiik» kelime tur. 15.10 da Yeşüköy Hava Alanından için yaptık. Şimdi artık yollar e lırken üç hâdise vukua gelmiştir. verdiği bilgiye nazaran suçlu er, Devlet Başkanı, siyasi durumla cı olmuştur. min. Deniz askerleri nöbet bekli Keçiborlu ilçesindeki toplantıda hareket etmiş ve 16.05 de Çanakka ma yapmak için aynı köye gelmiş leriyle yaratmağa çalıştıkları hava eski bir sabıkahdır ve bu işi niçin or. Gitmelerine mâni yok. Ayni toplantıda konuşan aday lerdir. İki partili adayları anlaş karşısında, partimiz vazife bildiği Yuvarlak Masa antlaşmasını çiğ alâkalı olarak da şunları söylemiş leye vâsıl olmuştur. Neşriyat Müise, A.P. y* tıktan sonra Y.T.P. adayları, C. istikamette yürümeğe başlamıştı yaptığını da tam olarak ifade edeHemen oradan gidip milletvekil niyen C.H.P. adayı Em. Kur. Alb. ;ir : Samim Yücedere dürümüz Cevat Fehmi Başkut, memiştir. « En büyük temennimiz, parti şiddetle çatmış, «AP. teşkilâtı erini bularak durumu kendilerine Şükrü Dökmeci hakkında takibaKayhan Sağlamer, Vedat Etensel H. P. lilerin hoparlörlerî ile ilkve yürümekte devam edecektir.» Diğer taraftan birçok ilgililer de inlattık. Tokat mebusu Daniş Yur ta geçilmiş, aynı ilçede hükümeti erin halkı birbirine sevdirecek ve memlekete kin ve intikam tohum önce konuşmaya başlamışlar ve ve Foto Muhabiri Selçuk AybaBahkesir'de telefonla geçmiş olsun demişlerdir. birbirine düşman etmiyecek şekil ları yayarken, liderleri Gümüş Y.T.P. li Osman Hacıbaloğlu'nun akul Valiye telefonu açtı: ağ:r bir lisanla tenkid eden ve bir tar'da n müteşekkil ekip, Istanbula istanbuTda Bahkesir. 1 A.P. Genel Başkamasaya konuşması Fahrettin, sen gazeteci arka jandarma tarafından ihbar edilen de çalışmasıdır. Partiler milletimi pala her gün yuvarlak dönmek için saat 18 de Çanakkasırasında, C.H.P. ye nı Ragıp Gümüşpala ilimizde bu ze lâyık olmağa çalışmahdırlar. Hâdise ile ilgili tahkikatla bizzat le Hava Alamndan hareket etmiş, laşlara Geyikliye gidebileceğimizi A.P. adayı Dr. Mustafa Gülciğil i Türk milleti temizdir, asildir. Üs sadakatten 27 Mayısa inançtan çatması ve bazı ağır sözler sarfet gezisinde en sert konuşmasını yapbahs»derek siyasi iki yüzlülüğün mesi üzerine bir C.H.P. li idareci meşgul olan ve vaka mahalline çin kovuştuırna başlamış ve A.P. fakat Dakota tipi Tug uçağı ha öylemişsin. mıştır. Ali Hikmet Paşa Meydanınü, başı yırtık pırtık olabilir. FaVe Validen teminat alması üze kapalı salon toplantısına müdaha kat ruhu büyüktür. Bazı kötü ko en mükemmel örneğini vermekte «Yalan söylüyorsun» diyerek, ha da tertiplenen mitingde gayet si 2. Kolordu Kumandanını gönderen vadaki bir motor ârızası dolayısiy dir» demiştir. Örfi Idare ve 1. Ordu Kumandanı le eden silâhlı bir jandarma eri ine de ilâve etti: le 10 dakika sonra mecburi iniş tibin sözüne müdahale etmiştir. nirli olarak konuşan Gümüşpala, nuşmalar oluyqr. Onların da olmaC.H.P. nin îstanbul toplantı» Peki o halde biz bugün 2 de hakkında (seçimi ihlâl) suçundan ması lâzım. Biz iyiye doğru gitmek yapmıştır. Tug, Çanakkale Hava her gittiği vilâyette dağıtılan ve Korgeneral Cemal Tural, Örfi İdaİşte ekseriyetle eski D.P. li olan C.H.P. nin dün Kurtuluşta ter Kizilçin'in Yukarı Mahalle halkı, bizzat şahsını hedef tutan beyanna re Kurmay Başkanı Kur. Alb. EAlanında süratle tahliye edilmiş lareket ediyoruz. Bizlere bir şey takibata geçilmiştir. istiyoruz. lleriye gidişi köstekliyetip ettiği toplantıda İstanbul mil Y.T.P. adayının sözünün kesilme meleri ele alarak, «Gittiğim yerler min Aytekin ile üzüntülerini bildir lursa çoluk çocuk sana emanet. A.P. tl Başkanı serbest ve derhal yangın söndürme cihazcek hareketlerin tohumları bugünBöylece yola çıkıldı. Milletvekilbırakıldı den atılmamalıdır. Durmak zamanı letvekili adayı Suphi Bsykam'dan sine kızarak C.H.P. li adayların de birtakım beyannamelerle karşı miş ve gazetemize «geçmiş olsun» ları celbedilerek alev alan sağ mo 29.9.961 günü Eyüp'te yaptığı değil. Milletçe birbirimize faydalı sonra söz alan senato adayı Bur ve idarecilerin üzerine yürümüş aştım. Burada da bana bir gazete demiştir. toruna karbon oksit sıkılmış ve eri öndeki arabada idi. Bizler de kıss rkadakinde. konuşmada dini siyasete âlet olabilecek şekilde çok, hem de pek tehlike önlenmiştir. tür. Adaylar ancak meydandaki 'e beyanname getirdiler. Bunlar bir özetini yaptıktan sonra, «öyle camiye sığınmak suretiyle dayak îülünç arkadaşlar. Bizi birbirimizMeşhur köprüyü geçtik. Tatn ettiği iddiası ile önce Örfi çok çalışmamız lâzımdır.» Böylece 7 kişinin hayatının mev bir yaşa geldik ki, doğruyu söyte yemekten kurtulmuşlardır. den ayıracak olan bu paçavralara zuubahis olacağı bir uçak kazası îzine ile Geyikli yollannın kav İdareye verilen Istanbul A. P. İl VEFAT mekten baska yapacak bir şeyimiz inanmayın. Huzurumuza ancak bu ak noktası olan 31 inci kilomet Başkanı ve milletvekili adayı Yük kaptan pilotlar Ahmet Bursalı ve Fakat idarecilerden birkaç kişi paçavralarla geliyorlar. Bunu yakalmadı. 950 den itibaren 4 üncü Halime Açıncı'nın eşi, Ismail. eye gelmiştik ki ağaçlıkların ara sek Mimar Mııhittin Güven'in dün Âdil Güngör'ün soğukkanlıhkları defadır seçim kampanyasma işti eski D.P. liler tarafmda n yere ya pan bir iki partizandır. Ama buSaffet, Vahit Açıncı'nın sevgili ndan 35 . 40 kişi çıktı ve araba Eyüp Savcılığı tarafından ifadesi ve maharetleri sayesinde bertaraf babalan, Rabia, Mediha ve rak ediyorum. Bundan evvel söy tırılarak tekme, tokat ile dövül nu yapanları millet başında tutmıları durdurdu. Bizim otomobil 150 alınmıştır. Ayrıca dosya üzerinde edilmiştir. müşlerdir. Bilhassa kadjnlar kav Zeynep Açıncı'nın kayınbabaacaktır. Bu, bir iki adam çirkef lediklerim oldu mu olmadı mı? Çanakkale Hava Alanında ışık metre kadar geride idi. Olduğu yapılan tetkik sonunda Eyüp Savlan, Çankınlı Keşşaf oğullaOnu düşünün, ona göre karar ve ganm elebaşıhğını yapmışlar ve le büyük vatandaş kitlesini kirle Baştarafı 1 inci sahifede landırma tertibatı olmadığından muz yerde kaldık. îndik ve koş rılığı sanığı ve dosyayı Ağır Ceza nndan rin» demşitir. Feiek. C.H.P. nin «üç kurban verdikse, hepimizi de emez. Millet 13 seneden beri onMahkemesine intikal ettirmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bugün H.VCI HAFIZ bastıran gece dolayısiyle bir baş tuk. öldü mü zannediyorsunuz?» diye arın haddini bildirmiştir.» demişFakat gelenlerin ellerinde kalın Dün nöbetçi bulunan 4. Ağır ğleden sonra Dışişleri Bakanlı iktidardan uzaklasıs sebebini şöy rek C.H.P. lilere saldırmışlardır. :ir. ka uçak getirilememiş ve ekipiMEHMET AÇINCI sopalar vardı. Başlarmda bulunan Ceza Mahkemesinde saat 14.30 da ğmda çalışmalar yapılmıştır. Ay le izah etmiştir: «30 s»ne uzun miz İstanbula dönememistir. 1.10.1961 pazar günü vefat etAynı köyün Aşağı Mahallesinde Gümüşpalaya A.P. İl Başkanı taÇanakkale D.P. il idare kurulu 2 yargılanmasına başlanan Istanbul ıca Dışişleri Bakanlığınm bu ko devre. Bu devre içerisinde hata miştir. Cenazesi 2.10.1961 paluda bir tebliğ yayınlaması muh yapmamıs da olsa bir iktidardan oturan ve umumiyetle hepsi de afından pirinç bir anahtar hediye nci Başkanı Arif Erensoy, bizzat A.P. Başkanı Güven konuşmasını zartesi günü ikindi namazını emeldir. Bakanlar Kurulu da bıkılır. Içinizde 30 senedir evli C.H.P. li olan köylüler kavgayı idilmiştir. Başkan, Ibrahim isminde iki ka uzun uzun izah etmiş dini siyaset» mütaakıp Fatih Camjinden kalıcele ve olağanüstü bir toplantıya olan var mı? Onlar bu hissi daha duyunca olay mahalline gelmişGümüşpala sözlerine devamla, dınlarak Edimekapı Sehitliğinbadayı mebuslarm otomobiline âlet etmediğini belirtmiştir. VEFAT iyi bilirler. Hele bir de evdeki ler, taş ve sopalarla Yukarı Ma Biz Yuvarlak Masaya inanıyoruz. dekl aile kabristanına defnediyaklaşarak derhal geri dönülmeDaha sonra Konuşmayı dinliyen ağırılmıştır. Merhum Baytar Kaymakaraı lecektlr. Allah rahmet eylesin. kanlarına sorarlarsa daha iyi an hallelilerin üzerine yürümüşlrr Burada imzasını attığımız kardeşsini istediler. Bu arada Arif. sah 1. Şube Komiser Muavini Kâzım Snriye Hükümet Başkanının Hasan Zihni Akyar ve Sıdıka Aile »fradı dir. Birkaç kişinin ölümüne yol lik ve arkadaşhğın kuvvet bulmalarlar» demiştir. nenin fotoğrafmı çekmek istiyen Meriç ile konuşmaları not eden Devlet Başkanımıza telgrafı Akyar'ın oğullan Mukaddes NOT: Çelenk gönderilmemesi Burhan Felk'ten sonra senatör açabilecek kavg a daha fazla büyü iinı istiyoruz» demiştir ve bütün Kim'den Müfit Duru'nun koluna polis memuru Mustafr» Karao»lu Ankara 1 (a.a.) HükümetiAlperenin ve Gülen Akyar'ın rica olunur. vurarak makinesini yere düşürdü. tanık olarak dinlenmişlerdir. Sav mizin 29 eylül 1961 günü yeni Su aaayı Vedat Dicleli de bir konuş mede n adaylarıjı gayreti ile önle atandaşları birliğe dâvet etmişağabeyleri Rasim Alperenin Cumhuriyet 5380 ir. ka^nbiraderi, yakın aile dostu talep etmiş iye Hükümetini tanımaya karar Sonra sopalannı otomobile indir cı sanığın tevkifini Doktor Aysema Altmokun yameğe başladılar. Camlar tuzla buz fakat mahkeme A.P İl Başkanı ermesi üzerine Devlet ve Hüküııııınıııınıııutııııııınnmıııııııııınnıttıınııııılııııııııııııııif kını Hacı Tevfik Tatari'nin pek oldu, dam çöktü. Mebuslarla bir nın tevkifine lüzum göstermemiş met Başkanımız Orgeneral Cemal yakm dostu ve manifatura piIikte bulunan Gelibolu C.H.P. llçe tir. Duruşma müdafaa tamklarının Gürsel tarafından gönderilen telyısasın'n maruf tellâllanndan Hükümet Başkanı Aziz Beyi indirdiler ve dinlenmesi için önümüzdeki cuma rafa cevaben Suriye ŞEKAFETTİN AKYAR kovalamağa başladılar. O zavallı [ününe bırokılmıstır. A.P. İl Baş Başkanından bugün şu telgraf gel uzun zamandanberi müptelâ ya da bir kaç sopa indirerek ba kanının duruşmasına gayri mev miştir: olduğu rahatsızlıktan kurtulakuf olarak devam olunacaktır. şından yaraladılar. Ekselâns Genl. Cemal Gürsel raıyarak 1.10.961 pazar gecesi Türkiye Devlet ve Hükümet Hakkın rahmetine kavuşmuşTehdit öyle bir şekil almıştı ki tur. Cenazesi 2.10.961 pazartesi Başkanı bizler oradan uzaklaşmak mecbu Türkeş'in kızı Ankaraya günü ikametgâhı olan Fatihte Ankara riyetinde kaldık. Aziz Bey, Devlet Sofular cad. Mine apartmanıngeldi Hastahanesine yatırıldı. Yarası aTürk Hükümetinin Suriye Arap dan kaldınlarak öğle namazı ğırdı. Baştarafı 1 inci sahifede )umhuriyetini tanımaya karar Fatih Camii Şerifinde kılına« Babanızm istifa ettiği doğru erdiğini bildirmek üzere, bana Ve akşam bütün bu yolumuzu rak aile kabristanı olan Topkapıdaki ebed! istirahatgâhma öndermek lutfunda bulunduğukesenleri Çanakkale Şehir lokan mu?» tevdi edilecektir. Mevlâ rah« Böyle siyasi meseleleri evde ıuz 29 eylül tarihli telgrafımzı tasmda, büyük bir ziyafet sofrası met eyliye. konuşmayız.» ldığımı bildirmekle şeref kaza ' başında gördük. Cumhuriyet 5381 « Kendisi istifa etmiş midir? :irım. Tabiî arkadan neşir yasağı gel« Hayır. Vazifesine devam edi Ekselânslanna en samimi teşekdi ve bu hususta hiç bir şey yayor.: zamadık. ürlerimi ve komşu Türk milleti « Hindistana ahşabildiniz mi?» e hükümetinin satvel ve refahı Şunu da ilâve edeyim: 31 inci Tabii. Bilhassa babam, çok çin olduğu kadar, zâtıdevletlerikilometrede karşımıza çıkan Arif sıhhatli ve iyi.» i n büyük ödevinizdeki başarılaErensoy daha bir gün evvel D.P. « Ne zaman Yeni Delhi'ye dö nnız için de en içten gelen temen parti binasında bizlere kahve ik neceksiniz.?» ilerimi arza müsaraat ederim. ram etmiş, C.H.P. nin hareketleâUPÜ/İGUlRİ. « Imtihanlarım bitince.» Dr. Memun Kuzbari rinden mazlum tavırlarla şikâyet SIUMD/R Umay Türkeş, arkadaşımızın di Suriye Arap Cumhuriyeti etmiş, bizleri kendisine âdeta a ğer sorularına cevap vermemiş ve Başbaka n ve Dışişleri Bakanı cmdırmıştı... veğeni Yaşar Türkeş ile Esenboğauas^a 8997/5356 Mazhar KUNT aynlmıştır. MIM1MIIIIIIMIMMIIIMIIIIUIUIHIIIIIIIIIII llln Samsun'da gözleri dönmüş (A. P.) li partizanlar tanıdım konuşma yaptı ÂHcatt Karsta Çanakkalede evvelki gece vuku mutedil bir \ bulan iecavüz hâdisesi Şehrimizde partilerin tertfoledikleri toplattülar Ivürsel partileri itidâle dâvet etti Amerikaya 15 bin metrekare halı ihraç ediyoruz îlgililerin hâdise bakkında düşünceleri Mısır Türkiye ile bağlarını kesti LAG&Y BENf BUNIAR OlMAZPt!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle