16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Lıra 1) Çozumlu Matematık Alıştırma ve Probleralerı (Orta III) 75 2) Çozulmuş Cebır Problemlerı 10, 3) Çozulmuş Geometn Problemlerı 5 4) Çozumlu Trigonometrı Problemlen (MI) 12.5 5) Geometrık Çızım Problemlerını çozmek ıçın Metodlar ve Teorilcr 4 Istenen kıtaplar odemelı gondeıUir Post« masrafı ahnmaz tSTANBtL KİTABEVİ Beyaııt P.K. 8îtt. T d : H U M Yıldız . M1/U74 ORTAOKÜL VE LtSE YARDIMCI «ATEMATth KtTAPLARI : u m h ur i yet RURUCUSU: STJNLS NADİ Eugenie Grandet Honor£ de Bahachn başlıca şaheserlerı srasmda ılk akla gelenlerden bırı belltı d« bıruıeısı olan bu n m a n şımdıye kadar btfkaç kere dılımıze çevrümıştı Ancak Tahsın Yücel'm bu yenı çevırı«i kadar hıçbın eserın guzelbğını duvuramanuştı Cımri bır baba ıle hassas kızmm bu dranunı Varlık Yayınlan sıze sunmuştur FıyatJ 4 hra İL 8920/5347 38. yıl Sayı 13.348 v» »ektup •dresi. Cumhunyet Utdnbui Post» Kntusu t=tadfcnl N* 246 Teletonlar: 22 42 90 22 «2 96 22 Vt 97 22 42 48 22 U M Fazartesi 2 Ekim 1961 Kunt'u kaçırcm sabıkalı Thomson tabancalı idi Deniz eri, Kunt ve eşini geoeyarı sı ofelinden aldı, Deniz Kamandanı çagırıyor diy« şihlr dışıni çıkardı, fakat 38 inci küomttrede yakalandt, şehre gairildi, muhakemesine başlandı. Sabıkalı vakalandığı zaman, arkadaşımızı kaçırm ası için eski Demokratlardan 30 bin lira aldığını süvlediğı halde mahkemede ifadesini değiştirdi. İstanbul'a kaçmak istediğini, arkadaşımızın arabası bulunduğu için onu seçerek silâhİR arzıminu tatbik mevkiine koyduğunu anlattı. Cumhuriyet Yazarı ve Eşi Tehditle Kaçırıldılar Mazfaar Kunt ve e a Munezzeh Kunt Çanakkalede Evvelki Gece Vukubulan Tecavüz Hâdisesi Hususı surette Çanakkaleye giden ekipimiz bildiriyor^ Çanakkale 1 Seiimleı takip ıçın burada bulunan ga'etemız mu habıri Mazhar Kunt dun gece "il inci kılometre sanıkları t < ıf ndaıı < tertlp edildİEine muhakkak nazarl ile bakılan korkunç bir suiKa«tltn ancak soğukkanhlıgı ve hıxı ıvı tesaduflerin \ardımı ıle uerınde ba/ı vırtıklarla kurtulmu^tur Mazhar Kunt'un esi ıle b rlıkte kalmakta olduğu Doğın Palas otelme SEce \an<=ina do^ru denı? eı elbnesi gnmış ve eltnHe h'r Tım»on makınelısı bulunan bır şahıs selerek kendısını Denı? Bırlıgı Komutanlıcına Tuğam'ralın çağırdığını bıldırmıs ve endışe edılfcek bır şe\ın olmadıjını sovlemıs»ır Arkası S*. 5. S» 7 de Huseyin Kansız Hususî bir uçakla Çanakkaleye Naceranın hikâyesi giden ekipimiz kaza atlattı Yazan: Mazhar Koat ÇANAKKALE 1 Dun ek a™ bıraz vorulmuştum Kaliığım otelde oldukça erken, aat 10 a doğru %attım Ne ka lar vakıt geçmıştı bılemı\oum sonradan ıkı <aat kadaı J\ uduğumu anladım saat 1 de. )attı£ım odanıtı kapı^ınjn vurulmasıyle u\andlm Esım hemen davranarak açtı, benı de uvandırdı Bır deniz en be nı ıstıvordu Kalktım Eıle coruştum U zun bo>lu, esmer, bııık bu ~ runlu sınırlı bir adımdı Ar S Ktsında deniz erı unıformtsı Ş vardı Omuzund» bır Thomson asılndı Tuğamıral benı gor Ş mek utıyormuç Allah, Allah, Ş gece yıruı bu divete sebep S •eydı7 . An», er bu «ucle e » s vap veremezdı Jandarma Tu Ş men Komutanı geçenlerde be S nı gunduz gormek ıstememıs S mıydı' Sımdı Denız Komutanı a Arkası Sa S, Sü. 1 de = Dün akşam 18 de Çanakkale hava meydanından hareket eden ekipimizin bindiği uçağın motörü tutuştu, pilotların tecrübesi sayesinde bir facianın önü ahndı.. (Hususî surette giden Cumhuriyet ekipi btidiriyor) C*B«kkal« 1 ArkâAısımıı Maıhar Kunt v* efimn baflarına gelan mueıııf hldıselerı raahallin. de tetkık ve takıp ve onlara ge$. mif oltun demek nıyttıyle bir Cumhumet ekıpı bugun ozel bır uçakla Istanbuldan Çanakkaleje Arkası Sa S, Sfl. l d e l Çanakkale olayı ile ilgili olarak eskl bir DP linin ifadesi alındı Bu şahsın oğlu, arkadaşı mızı kaçıran erle aynı birlikte bulunuyor. llgililerin hâdise hakkında dbşünceleri Ankaıa 1 (Cumhurıvet Teleks) Oazetemıı adına <eçım propaganda faaHjetını takıp ettnek uzere Çanakka leje gıden ark«da?ımız Ma/ har Kunt un maru? kaldıgı tertıp munasebetnle Anka a da ılgılıler du\ulan uzun u\u belırtmışlerdır Bu arada Devlet Bakanı vı Iıllı Bırlık Komıte^ı u\e«ı reneral Sıtkı Lrla^ .Çok nuteessır oldum Oıdu Ku nandanı ola\ ıle llçılenmek edır Suçlu^u vakalanmı* \c Arkası Sa. 5 Sü. 8 de rtllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIflflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr Particilik yuzunaen kanlı bir kavga oldu •• •• m IIIIIMIIIMIIIirillMIIIIIIIIII Liderlerin Radyo Konusmaları IIIIMIIIIIIIIHIIMIIII llllllllllllllll Muhabırınnzın Çanakkal» de ka(.ırılması tla>ı ıle ılgllı olardk para vaddedıp daam oldurtmeje teşvık zannı altındn Huse\ın Kan MZ ısımlı e«kı bır D P l ı n n dun Bırıncı ŞuDede ıfddesı alınmıstır Kansız 27 Ma\ıs ae\ rımınde Arkası Sa. S, Sü. 2 de Tokat'jii. Zile ilçesinin bir köyünde vukubulan hâdisede 28 köylü yaralandı, 7 kişi de nezarete alındı Türkeş'in kızı flnkaraya geldi •tıtımıifn Turkesin k ı a ıre yeğcoi nydıabiriauaia umartesı şece>.ı, radvoda ıkı partı lıderını arka arka^a dınledım Her ıkı konuşmada, ıktısadı meseleler on plâna alınmıstı. Ismet inonu'nun nutkunda. bızıat vazdıgını sandığım baslançıç kısmı, kuvvetlı ve tesırlı ıdı. Ekrem Alıcan da, mıkrofon onunde sağlam cumleler %e tok bır ıfade ıle partısının gorusunu açıkladı. tsmet tnonu >e Ekrem Alıcan, bır noktada tam mutabakat balınde gorunmektedırler. Bın memleket hızmetinde altmıs \ıl emek \ermıs ve dıSerı on bır vıllık siyaset havahnda karakter knvveti go«ternııs olan bn ıkı lıder, seçim kampanvalannda hudntsuz vaidlerle halkı aldatnıağa «pa>dos» deGejıkü eskı DP Başkanı «ofor Alı Osman Oz, eski DP Merkez mek ^aruretine inanmaktadırlar. Ilçe Baskanı Mehmet Yıpt, e*kı DP Ocak Ratkanı H. Şenytoek Tapamıvacakları veva japamadıkları ıslerı açıkça sbvleme^e kararE\velkı >ıl ortalarında Halk C H P Tokat mılletvekıh Danıs lı bırkaç devlet adamının mevcnFarti'inın, o zaman Genel Sek Yurdtkulla Ankar» raillevekılı dıvetı, va«adlğımız şartlar altında, reterı bulunan Ka«ım Gulek'ın, Saffet Omay'dan murekkep heiımıt vericı bir alâmet savılabılır. arkadaşlarının ve bunlara refa vetin maceraları henuz hatırlart*met tnonu «enflâsvona dusmekat eden ga/etecılerın Çanakka dadır mek husuMinda dıkkatlı olacajını» le gezısınden donerken GevıkllHukumet o sıralarda bu ıkı belırtmekle her zaman olduŞu sıde ueradıkları tecavuz hâdisesi kışılık heyetl Ç»nakkaleye ayak bı buvnk bır dâvanın rııhnnu tek i'erıne bu olavı tahkık maksa ba«tırmamak kararmı Termıştı cumleve sıidırmava mnvaffak ol Arkası Sa. S, Su. Z de mustur Ekrem Alıcan da ıstıkrarlı emnıvetlı ve ctnrgnn olmnan bir ıktısat sıvasetı çudülecejını sovlıverek paralei bir rota >>7erınde hnlunducunc dusundurmektedır. Zıraatın kalkındırılması ekoromının mnvazeneli gelisme sartlarına kavnstnrülması ve ıs hncminin eenisletilmp«ı, önuımızdeki devrede bütun partılerin birleştikleri bır hedef tenkil edecek eihl gp7iıkmektedır. Penılebılir kı, parti liderlen ıktisat sıvasetinın hedefifrrni ı«abet1e tavın ettois vazıvetted>rler. Bn hir suphesiz memleket hesabına veni blr merhale teskıl etmektedir. Simdı önnmnzdeki megele konjonktıır sartlarımn hatasi7 nlsrak tp«fııt priılebılmeci ve fedbır'prın Ge\ıklı hadıseleri sanıklarından eskı DJ* n Ounci Bajkanı ona ^nre âvar1anahiltne«ir)<r \<nl \rii Erensov. eazete<ı Hüseyin Oktay eski DP Oeak Baskanı tuçlük de. hnradartır Mahmut Pomak C Goyikli ve 31. Km. olayları nasıl eereyan etmişti İmtihanlara girmek özere g*I«n Umay Tüıkeş MbasaM vazifesine devara ettiğini 'dirtü Ankara 1, (CumhuriyetTeleks) Geçen yıl hukumet muşavın olarak Yenı Delhı'ye tâyın olunan e«kı Mılh Bırlık Komıtesı uyest emeklı Kurmav Albay Alparslan TOKAT Tokat'ın Zıle tlçesı Turkeş'm kızı Umay Turkeş bu ne bağlı Kızılçın ko>unde bır a gun uçakla Ankara'ya gelmıştır Ankara da Kız LıseMnın son eı dayın konuşmasına mudahale j u zunden Y T P lıler ıle C H P lı nıfında ogrencı bulunan ve geçen ler arasında buvuk blr mevdan yıl devam edemıjen Umav Turkeş, dun gece «aat 24 te bır uçakla Yeka% gası çıkmıştır Ta^h sopalı kavga sonunda 28 e nı Delhı den hareketle bu sabah \akın koylu hafıf ve ağır olmak saat 6,25 te Esenboğa hava alanına uzere jaralanmıştır Olayla ılgı ınmıştır Umay Turkeş uçaktan ınerken lı gorulen 1 kışı nezaret altına alınmıs ve ıfadelerını mutaakıp kendısıyle konu^an bır arkadaşımıza rmtıhanları ıçın Ankara'va serbest bırakılmışlardır Zıle Sav. geldığını ve *onra tekrar Yenı Deleısı Ali Zıver Demıryuz, tahkıka hı ye donpceeını sovlemıştır Umav tın gızh cerevan ettığını, şımdılık Turkeş ıle arkada^ımız ara>;ında ubır sev soylıvemıveceğını ıfadesı çak merdıvenlerınden gumruk kon alınanlar arasındg suçlu bulundu trolune kadar şu konuşma geçmısğu takdırde adlneve «evkedılece. tır: Arkssı Sa. 5, Sfl. 6 da Arkası Sa. 5, Sü S te Mısır Tiirkiyeîle bağlanm kesti Ankara 1 (Telefonla) Bugun Kahıre Buyuk Elçımıze, Mısır Hukumetı, Turk Hukumetı ıle bu tun munasebetlermı kestığını bîldırmıştır Sebep olarak dâ Sunje Hukumetmı tanımış olmamız gostenlmektedır Arkası Sa. 5, Su. 4 de Gumuşpala dun Bandırmada konujurken Gümüşpala milleti birliğe dâvet etti ••• Bandırma 1 Dun geceyı Balıkesırde geçıren A P lıden Gumuşpala bu sabah Susurlukta \aptıfı kısa konusmaiı muteakıp Bandırmaya gelerek Cumhuriyet meydanında kalabalık bır dınleyıcı kut lesı onunde 20 dakıkalık bır ko nuşma japtı Gumuspsla, bu konuşmasında bugunku .evahatının propaganda gezı«ı değıl, bır tdnıçma gezısınden ıbaret bulunduğuna ışaretle dedı kı« Partımız teşekkulunden ıtıbaren vazıfesınde muvaffak olmakta Arkası Sa. 5, Sü 7 de A. P. Genel Baskanı bazı gazetelerin kötü hava yarattıklarıru soyliyerek bunlara cattı Samsunda gözleri dönmüş (A. P.) li partizanlar tanıdım Parti merkezinde biri, iktidara gelirlerse İstanbulu parçalıyacaklarını söylüyor; bir kadın olan diğeri ise İstanbula yöneltilen bu kini bütün şehirlere teşmil ediyordu. Samgunda Adalet Partısının ıl merkezinde ıdım Etrafım bır buvuk ve kansık kalabalık tarafından sanlmıstı Içlermde temız gıyınmış, varhklı kımselerden partal kıyafeth sokak adamma kadar her çesıt msan vardı Aralarında ıkı de kadın goruyordum Bırısı sışman bırısı zayıf ıdı Zavıfı orta boylu uçujç benızlı şışmanı daha kısa ve madına kıpkırmızı ıdı 4050 jaş arasında forunuyorltrdı tkıti d« mj%k y«l dırmeler gıymışler, başların a baş ortuler atmışlardı. bakışlan dık, seslen yuksek, konuşmaları pervasiMİı Arkası Sa. 3, Su "! te Ferîdun ERGİN Dün 8 A.P. li daha nezarete alındı T a a n 5 taıel Ben otekılerle seçım netıcelerı hakkında tahmmler vuruturken zayıft bırden tız bır se«le bağırdı: O îsmet Paşavı kazandırmıvacafiE, müeadelemız ışte bunun ıçın olarak Başımı ona doğru çevırerek sor dum Arlusı Sa. S, Sfl. 4 * e
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle