16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ekim 1961 CDMHURÎTET DÜNYA İngilterede koparan HJ1BERIERİ Liderlerin Konuşmaları ııııııııııııımııınıtıınııııı DÜNYA POLİTİKASİNDA B İ R HAFTA tıııtııııııııııııılıııııılıııııı u sokak p , baska >erde de lâkırdiUn sısir'p konusnvorUr Ben rBasmakaSeden devarai vıllarca fne) bı> »p O r jjonCnmartesi ştinü vapılan ban ko 1 kenarındakl 39 katlı çe sımdeki ıki milyon Almanm bannşmalarda. hatıpler dogrndan lık ve cam bına. daha dogrusu. ğımsızlık ve emnıvetıni temmat gresınde «dim. Alelâde ku'üp rnüdogrnya veva indırekt ifade ile pi "lanındaki «Mechsler bması» kim a'tına alacak bır anlasma ile ıktı naspbetle'!, kosn, futbo! fslan kovasa dnrgunlnsnnn f d e r m e i e cs bilır bugunlerde naşıl kavnıyor fa etmek ve avrı bir Doğu Alman nusu'mordu., E T deleşe eıkh Biî bn topraklan tırnak'?n. hsacaklannı sbvlemi'lerdir. Parti dur. Komıtpler toplanmaya basla yanın rnevcudıyetını kabul. hattâ lilerin para toplamak uzere vpva mamış o'dugundan her çey. berora fııli bır tanıma bahşetmpk ta m>f!» ka?<varab düzelttik^ Biz bn m başka vesı'elerle Tap*!klan temas ke< amuıtıi hey«t çalonunun bulun raftan olan bır cereyan, gıttikçe gençlçr! alnınuzın teri>le bn hal<5 Londra, 1 (A.P.) Ingilterenln !ar neticestnde, durtuniugun bâlâ duğu kattad'r.Sıerra Leone'mn de Wa<=hington Tukumet ç e v r e l e n m getirdık,. Biz bu \atamn evIfttUn» lkinci Cihan Harbinde Almanyayı devam ettiğıne daır hır kanaat â'al'ğıvle şimdi tatn 100 miüete saran yeni reaüst bîr tutum da vız. Biz kammnla bombardıman etmeleri hakkında nvandığını anlamak euç olmasa aıt ın«an; hpr renkte her kıvafet vardı. tşte bu ıkmcı tutum. geV a v y v ' Sanırsımî k) »ı ior>r» çıkan 1,600 »ahifelik bir kitap buçerektir. Fatat hakıkattp, piia«a' te. her güzellik ve çırkinlıkteki çen haftanın baş nda, Kennedv'mn Plevne mnharebegine çirivoms. Parig 1, (AP) Yeni baştan kurada bu kitabı doğru bulanlar ve tıkanıkhfı dnrt aeııstov kararlan j Bans bir çare bulmıyanlar arasında gürultülu rulan ve iki yeni âza kaıanan AvBerlindekı ozel temsı!cı=ı General ŞÖVIP düsündüra.. ile baslamış, asajı \ukarı üc " I , , . münakaşalara gebebiyet vermekte rupa İktisadi Işbirliği Teşkilfttı Clav'm Alman gazetecileri i!e vap bulmak lâzım.. Ben de aynı eda ile .ürmüs , e H h a ^ t tab.î ömrünü vekıl, dplege. sekrejer VP gazetec. t'ğı husu<i bır konuîmada açığa bır güllâc tanf et+imdi.. Se» bir*ı dir. Bütün Ingiltere basım bu mü bugün yepi bir isim altında restamamlamıstır. Geçen >az. muhte kalabalgı bmaM bastanbaşa Vap vuruldu BaH Aîmanvada tepkı sıd k>5>k, ficcrden şelir gihı derin *1 nakaşalara iştirak etmektedir. men faaliyete geçmiştir. lif fsaliyet sahalannda tpkrar bir l'van kalın bej hahlar uzerırde deth o!Hu. Fakgt bu t e p t ı . K»n1.600 »ahifelik kitap on genede 20 devletin dahil bulundukları Darmaklan açık.. sık gık eöğse vneanlanırıa müşahede ed'lmistır. Ev ellerınde evrak!?rı ha'ıl bar'l yazılmıştır. Kitabı yazanlar Sir teşekkülün adı İktisadi Bırlesmiş rnlscak.. kollar aranrs ıM tarsfa îşbirliğı nakasa ederck gıdip geüyordur. nedy'nın bu tutumu. lulün ikinci yarısında i?p. satn'ar Charles Webster ve lkinci Cihan ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) ol MilleHerde verdığı buvuk derne carpık Eibi acılacak.. Ve bafladım daha zivade hararetle"mİ5 ve mu Çf^ğu. muzakerelen umumi hevpt Harbinde, bombardıman filosu pi muştur. yan'ndakı «Lounge, cınde yaptığı bazı imâ'arla benım kuık *e»le konn?mıva! i amele hacmi nzun müddettenberi sabnumın lotlarından olan ve halen tngiltere semiş gorunmeşınp mânı olmadı. Arkada$iar.. Güllâc! Eski teşkilât daha ziyade Amesröriılmemıs bir seviveye çıkmıstır. tan. el'ennde viskileri ile. dahıli harb müzesi müdürü olan Noble Genç BaskaT evvelâ Amerıkan'n Hep sasaladılar.. Devam eH'nı.. rikan Marshall yardımını AvruŞu dakikada, kim ne derse dp«i", televızyorun pkrania^ından ı»vFrankland tarafmdan yazılrcıştır. Bir tem« tepsi »lırıı.. EmeHepa memleketleri arasında koordisuretıvle takıp etr"ektedır. Berlın mpselenirie herhangi ka*'î piyasa ibresi dnrgnnluktzn ha>li Kitapta 180,000 sivil Almanın öuzaktadır. Teni iktidami bu haki Bir taraftan da hoparİTİer dur bır formule baglı olm'vacağjiı « v rîmiî, h9^a^erimlz kadar genij.. lümü ile neticelenen bombardıman ne etmek ve kıt'anın ekonomisini ledı. Sonra. Almanvanin acVpr ve trine eü'lârı nlanra kuv\ etımiıle ayarlamak için kurulmuştu. ] kati bilnjpssi, ehpmmueti h?izrlir. madan çagırrTaktadır: V^çne lar.n bütçe kifayetsi?li?i ve idaretanklarla ı k n e bolunebıldığınm serer.. ara'.ın» her gun binlerce?!Asli gayelerın gerçekleşmesi ve Yatmmlar bahsındp. tsmet tno delegesı lut'en «Loungfs» a. Nor sİ7Ük yüzunden netıcesiz kaldığı g kabul edılme^ı gereken bır realite nı k<rdı|ittiız ce^!^ı PÜ, ihtiyaçlann fazlaheını belirtlahmetsizee nı ve her 100 bombardımandan an Avrupa memleketlerinden bir çok mekle jctinmiş \e ihti^atlı davra vçç delegpsı lutfen «Loung» a, Ma olduğunu ı'ade ettı. Nıhayet, Sov riöşüp. çp'in parası jihi gerpem.. larının artık yardıma ihtıyaç gos c:tk 7 tanesinin esas hedefe yana h delçgas> onundan Mr. Cukasom yetlerın Dogu Almanya i!e avrı narak rakam zikretmemistir. EkÜstüne ninemiıin sk sacları gibi termiyecek bir duruma gelmeleri sabildiği iddia edilmektedir. Geren se sulh muahede<i ımzaîamalarının rem Alıcan ÎSE, bir rakam sov!?. ba lıı*fen« Loung» a bemmm bev»* iüttt dökerlî» ts<e Buna mukabil kitapta en çok üzerine geçen yıl Birlesik Amen«>. l î ırıcı umumi hevet toplartısı muttefıklen «ilgilendırmiyecegıni» mek Hİ7umunu duyarak. partisinln güllâç »rkada;I»r!. tftahınıı v a n » tenkide uğnyan ve hâlen emekli nka ile Kanada bu grupa resmen Amenkan vatırımları «. u ilâ 30 nisbeti ara vp^ılpsiyle. bu Loung'u az dolaş söyledi. Butün bunlar yiyinî buiunan lkinci Cihan Harbindeki iltihak etmiş ve teşkilâtı n hedefsında düzenüvpcefrinî jfadp etmı's mam.ştım' Bırleşmış Mılletlerin haberler ajansı A«sociated Pressbombardıman filolan komutanı lerinde bazı değifiklıkler yapılBen boü« »BİatırksB tsbiî fcertır. •• II nisbetinde yatırım. Türk butıın va^'flarından fazla dskkati in tanınmış yorumcusu John Hight kes EÜimeJe baıladı, Ve »ndsn Sir Arthur Harris, kitabı yazanla mıştır. çeken mubakkak ki pitoroskliği wer'a göre Batmın Doğu A'manpkonomisinin takati dahilindedir. rın saçmaladıklarını soylemiş ve OECD şimdi lcendi âzâ memleionra kim ki. Fakat öniimüzdeki ıki vp\a viç vıl riır. Belkı dp burası luzumundan ya realıtesit'i artık kabul ettiğinin şunları ilâve etmiştir: ketlerinin hayat standartlarını Vatan, mlllet... Bn t«prsklar« Fakat işaretleridır. SU GEÇİRMİYEN RADVO! Japoııja'da su gtJçırmnen porta zarfmda, umumi >atmm nisbetini farla çstafatli bır yerdır. « O zaman, kâfi derecede bom yukseltmek için gayretlerine dedan fışkıran jtibl ISflar ttmİTe 5 siirüklenmeksizin •, 2 1bu bmalarda 1 de çıktıeı mpydan< tif radyolar imâl edılmiştır. Bu radyoların bılhassa dağcılarla yuzübardıman uçağı mevcut olraydı, vam etmekle beraber teşkilâta Silâhsıılanma. v e nflkl«er baslayıncs ftr»ftan: kadar \ükseHmeSe. np hnsnsi dadır. Hele bu 16 ncı dpvrpde, her harbi, çok daha çabuk bitirirdık.» dahil olmayan mmleketleri n de cüler tarafmdan ilgiyle karşılandığı bildirilmiştir. Resimde, bir cep dentmeler Güll&c! diyp bagirdılu m ı . kaynakları \e ne de dev sPneden fazla ve her seneden daha içinde taşınacak kadar küçük olan su geçirmez radyo görülüyor. iktisadî kalkınmalarına yardımlarBes Batılı ve beş Dogulu deT. hatlp boynnnn bflkflp: nrldî bır haıfl içinde dunva me«plpt varidatı tnüsaittir. *ncak da bulunacak ve dünya serbest ti leleri buradadir En başta, gunde İPtten mütpşekkil on devletük Si«i sermave pirasaM Tahn! Bırakın d s hon«»»lı* caretini genişletmiye çalışacakbsri ne olnr? d e a e v c ve dfrhal |l«hJn t*n, dıs borclar hafiflediklpn ve minde olmamakla bersbpr, dünya lâhsiz'anma Konferansının tır. Viyana konferansinda bplirfilen teçkilâtmın rprçp\"p=mdp. Park ran 1960 da dağılması ionunda Bir lâflanm g5ndörmly« n c t İ N r •p^aşlara nv?nn bir para sivaseti Avenup'de sıralanan delegasyon bi leşmış Mılletler Genel Kurulu lnyordn. Birlesik Amerika yeni iktisadî henimsendikten sonra, dışanrian nalannda vpya Wa!dorf Astoria geçen seneki toplantısında Amerigrupun kuruluşunda ön plânda Göruvornm., b ı n yt/rltru* d» genis >ardım çörmpk \ P vatirım ntphnde 6"tuşu!pn Rprlin mesele«i ka ve Rusyavı 1 »ğuitos lofll e rol oynamıştır. hSlâ böyle konnşanlar var: 6 sevi>esini daha dolgnn kadar yeni bır konferansın zemiBirlesik Amerika Dışişleri Ba Bn topraklar, fışkır»n dtdl klt Londra, 1 (A.P.) Sovyet Tass kanı Dean Rusk OECD'nin Genel hazırlamakla vazifelendirraklastırmak bahis mpvzna ola vardır. Sonrs sira<ü Ue sılâhsızlan nıni ma, nüklepr denemeler, Kuba A mişti. Iki devlet, ikinei bir konfe mt »rkasındaa; İkinci Dünya Harbinden sonra beş hükiimet darbeAjansı, Pravda gazetesinde Sovyet Sekreteri Thorkil Kristensen'e g ö bilir. n Komunist ransın kadrpsu, yeri v e tsrihi u EbegOmtcl. hlndib» «• balbMaliye Bakanı Vasili Garbuzov'un derdiği bir mesajda yeni teşekkusinc şahit olan bıı memlekette yeni hükümetin tutuParti liderlerinin deklârasyonla merıks munasebetleri, dıplomatık zerınd» mutabık kalacaklardı. B u babalarımızla iftltaar ederis, *!•• yazdığı bir makaleyi yayjnlamak lun rında. çok vakında ij basına cele Cm'in miUetlerarafi mu siyasî çevreler tarafından dikkatle takip ediliyor kuruluşunu memnunlukla tadır. Bu makalede Sovyet Baka karşıladığını belirtmiş v e : «Atlan rek olan iktidarm karMlasacaŞı ik statüf'i. mustemlekerihk (bu arag a j e i l e geçen f ı r m u z d a Ameri eevsp veriifne* adam bapı Tntsr. Ne İse seçimle bir»» litlfe cttlk. nı Sovyet Rusyanın blr kaç gene tik Camıasının her âzâsının iktitisadi problemi bütün a<;ıklıîı ile da halledılmiş olmaktan gene çok kan temsılrisi McCloy i!e S o v v e t Beyrut 1 (AP) Suriye Birle bulunmaktad'r. Abdulnâsır ise Su spzmek kabildır ara«ında forüş Demek l«t*dijim «ndnr: Bn «efer Teııi hükuTiet, uzak ve Hammar^kıo'd'un olumü temsılcisi Zorin sonra dünyada hiç vergi ahnmıyan şadî inkişafın, beslemeye ve h « . Cumhuriyettnden ayrıldı riye'de bilhaisa az gelirhler ve bir taraftan eenıs \e masraflı icra ile yeni ve tphlıkpli bır k"nu ola meler başladı. Bu konuşmalar a artık palavradan, bol keteden vailk memleket haline geleceğini id landırmaya mâtuf işbirliği ve fa f i k A r a p ğını ve müstakil bir devlet hali koyluler arasında kendis'ni det ata girismek ihtiyacını dnvacaktır. rak Birlpsmij Milletlere gelen Kon ğustosta kesıldı. Geçen av tekrar Itlerden, hamiyet, vatan, »eya kadia etmektedir. ms ilerıgn meselesı de var ki bıınıı il aliyetlerımizi arttırmahyız» dene gelmiş olduğunu ilân etmiş ol teklıvenlerin çok olduğunu bildi DiSrr taraftan, iktisat sİTnptini başladı. Neticede, ıki devlet yeni ra sefaletle, «an açlıktan; b a l l M Garbuzov Sovyetlerin 1965 bütçe miştir. tkll ği için şimdi Suriye'ye karşı bir enflâsyon sınırı tiîcrindp frenlemek dekı bır yazıda mu'takıllen ele bır konferansın âzalarının hangi bosnrn» yflrek oynatıp tOyter flrmasına rağmen bazı polıtik çevresini 110.000 milyon ruble olarak alacağız) Ve nıhayot teşekkulun Yeni teşekküle Birlesik Amerihususunda pertmekten kaçınmaüy». Hiç kim. arastıracaktır. Dpvlet kendi problemleri. Hammar«k.iold devletlerden olacağı tahmin etmektedir. Halen bir rub ka'dan başka dahil olan memle lerce bu memleketi n Mısır ile ba propaganda ve sinir harbine giri rarelprini i ğımsızhğına halel getırmiyecek şeceğı kuvvetle tahmin edilmekte adaınlannın harcıyacakları mutabık kalmadılar fakat Birleşmiş ce böyle konn;tngv İçin teçllınlş irade le 9/10 dolar tutmaktadır (resmi un ypnnın dnldurulmasi. Rusların ketler şunlardır: Avusturya, Bel ( b i r f e derasyon haline gelmek im dır. Mılletler 16 ncı kurulu karşisına degildir ve bagfln adaylann I5Tknvvetine ve millet\rkillerinin kurdan). Garbuzov yeni çıkan bir çika, Kanada. Danimarka, Fransa, j kânlar, mevcut bulunmaktadır. tkinci Cihan Harbinin sonundan gösterrcekleri anlavı«» eöre. plde davatmakta oldukları Troıka si' muşterek bır prensip deklârasyo liyecekleri tözler, artık yer yer kanunla fabrikada ve dairelerde temi vardır.' Bı? bunların hepsini. Batı Almanya. Yunanı^tan, Izlan | F a i ç a t s o n iki gande yabancı dev beri beş hükumet darbesi ile dün edilecek neticeler deftisecektir. nu i l e çıkabıldıler. Ancak, Ameri partilerini mlllete k»r»ı ve ihtiiSçahşanlann halen ödemekte olduk Nev York'ta eeli'Ştıkçe ve gecen da, Irlanda, Italya, Luksemburg, [ letlerin Suriye'yi resmen tanıma ya rekorunu elinde tutan Suriye'. Feridun ERGİN yaiilarHa bıraktığımız yerlerden kan • Sovyet pren?ıp anlaçmaaına le karşı anşa.je eder l&flardır. Ge< l a n vergilerin nispeti her an duHollanda, Portpkız, Ispanya. Is sı ile bu ihtimale pek cıddi naza nin yeni idarecıleri bu tehlıkeli va rağmen Batı ve Doğu tezleri ara lişi Eüzei kona«mamalı, elle tutngürülmekte olduğuna işaret etmış nlmak uzprc. htı »utunisrda avrı sında hâlâ buyuk bir fark vardır. lacak >P kabill tatblk valtlcTde veç, Isvıçre, Türkıye ve Büyuk riyle bakılmamaktadır. ' ^iyeti gozonunde tuttuklarından ve bir kaç gene sonra Sovyet Rusavrı elp alıp ıicplıyereğı». Ervelâ Bu fark. Knnedy'nm BirİPimış bnlanmalı., 1 Başkan Memun Kuzbari yaban derhal ıoap eden rcform'arı bu 5 yanın dünya tarihinde hiç vergi Brıtanya. 1 rumaralı problem Berhne'e goz mılletlerde geçen haftaki nutkunu Bnrada bir noktaya, eskl ve te»Komunist Yugosla\ ya teşekkü cı memleketler temsilcilen ile te nıflara vaadetmeye baçlamışlaralmıyan ilk devlet olacağını bildir a+a!ım. le muşahit olarak dahıldir. takıben Genel Kurula »unulan rttbeli bir adav olsrak dikk»tl çemaslarına devam etmektedir ve dır. Sıyasi çevreler yeni hukumemiştir. «Harbden Kurtulus» adlı Amerı kerim. Adam çıkar kilrsüye' Berl«r> sağlam temeller üzerinde bir hu tin tutumunu dikkatle takip e t Garbuzov $ahst gelirlerden 1955 Bfn fnnn yspMSiım, bnntı ya. Beriın mpselp^i son temas ertıği kan prograroı ı l e gene Genel Kukumet kurabildiğini gösterdiği an mektedırler. »eneginde bütçenln • 155,16 sı te' » pacafım, M»aslftra ı s m , baysti « • mi» eunden (Bak: Cumhuriyet 29 ru!a sunulan 8 maddelık S o v y e t daha birçok devletin Suriye'yi res Dun geceye kadar Suriye'ye y a . min edilmişken bunun 1961 gene5'lâhsızlanma programı grasmda enTİstmsk. falan fllân» men tanıyacağı muhakkak addedıl baneı muhabirler ağustnsl geçen hafta başına ksdar gokulmamıştı. cinde "« 8,8 e düştüğüne bu yazı' ö y l e »eyler vaat eder kl hant de. Asansör (84^2.10), asan?ör ,ı mektedir. bıjyük bir dpğisiHik kaydetmedi. da gorülmektedır. Her ikı devlet Bu memleket ile telefon muhabecında ehemmiyetle isaret etmiştir. fll «ahsan. partisi topyekön teşfbf aksam ve parçalan (84.22.90), ( • Önümüzdeki günlerde Suriye'de resi açılmış olduğu halde hudutGerçi. smirlpr dahs da gMgınlestı de tedrıct »ılâhsızlanıriayı v e kon bfl» etıe onn beceremec t^te teetmektedir. Yalnı» r^elektrık motoru (85.01.32) tah |i gelişmeler ne çekil alırsa alsın lar henuz acılmamıştır. ve Batı Ber'ı.ne gid»n 3 hava ko trolu kabu) Tahmin cen «eneler hep bn lâflar edlldi. *: sisi olanların Tel: 49 31 89 a (' şimdi>e kadar cereyan eden hâdi edüdiğine gore Sunye idarecılerı rıdorunda yapılmakta olan «ıvı! Ruslar, sılâhsızlanmaya tâbı olan Tanf bls de «ın tene teçlia »ntrenm a d d e l e n n ve mıktarların dısın^müracaatı. |* seler Birlesik Arap nakliyahn Sovvetler veva Doğu Cumhuriyeti memleket dışına çıkarılacak bınîzmir. 1 (Telefonla) Denizcilik daki silâh potansiyellerının. kon maaı, provalar yaptık. Secmerıler î Cumhuriyet: 5377 f Cumhurbaşkanı Abdülnâsır'ın lerce Mısırlı sivsl ve askerın çıka Bankasınm korfez vapurlarından Almanvalıların kontrnl etme hak tmlunü is*çmektedırler. Muttefik de.. artık klmia ne yaoabileeefinl Washmgtorı 1 (a.a.t Birleçik prestijini mühim ölçüde sarsmış nlmasmı ön plâna slırttşlar' ve bu ikisi bugun Alsarcakta çarpışmış k> o!up olmad'Sı munakaşası bu ler ıte bunda haklı olarak ısrar et berkes b'liyor. Tek ba?ın» insangittıkçe Amerika Dışişleri Bakanlığından lann ne yapıp ne yapatniTKağını iş tahakkuk ettikten sonra nor lardır. Saat 13.34 te Karşıyakadan $ehre ginş sprbestısıni mektedırler. devam bildirildiğine göre, Amerika ile mektep çocnklan Sgrendi» Hele mal vaziyete geçmesini «>1e alacak gelıp Alsancak ıskelesıne yolcusu golge'endiren bır tarzda Sovyetler Birliği arasmda gergi lardır. DÜTJ Suriye'den çıkıp Bey nu boşaltan Efes vapuru hareket ettı. Fakat. ikı tarafm karşıhkh Nukleer denemeleri durdurm«k simdi.. Onnn için aıi* «kavneıılar! mübadele edilmesine yeniden başruta gelmeye muvaffsk olan bir ettiğinde, Konaktan gelerek aynı tutumlarınd? herhangi bir pren »neselesıne geJince: Daha onceki Baçünku «artlar İçinde klra U sllanması için anlaşmaya varılmıştır. gorülmedi. Ruı Amerikalı ve bir Japon dıplomat iskeleye yanaşmak uzere suratıni sıp değişikliğı bır yazımızda da belirttiğimiı gibi se ncoıinktsn vaHle* verirfe eldAmerikan Dışişleri Bakanlığı, Çam'da vaziyetin gayet normal ol kesmiş o!an Bergama vapuriyle pozisyonu. 'ki Almanva ile ayr! S o v y e t l e r devamh olarak bu konu dlye almayıni». Bitim Içln, dar v« c vanlan anlaşmaya göre, ekim ayı sulh muahede î ımzalanmas' ve yu umumi silâhsızlanma konuyw§ tabit çfÜTİller, kflçük ve «f*a slsancaktan çarpışmıstır. duğunu bildirmişlerdir, içinde Amerikamn Sovyetler Birli Teşkilâtımızda münhal buiunan 300 ve 350 lira maash " gümrük Çarpışma netıcesinde ehemmiyet. Batı Berünin bu muahedelpr çer ları ıçınde e l e almak istemişler îeler bntce«l tahipleri l ç l n bekleğinde bir ulaştırma ve Sovyetler memuru, Kolcu ve Muhafaza memurluklarına, memurin kanununun li sayılabilecek hasar olmuşsa ds. çpve<i içinde sskerden tecrıt edıl dır. Cenevredekı muzakereletin nen, amnlan ve kabiH Oıtbik nlan c Birliğinin de Amerikada bir tıp 4 uncü maddesindeki şartları haiz lise ve orta okul mezunları arasınvapurlann birbırlerıne tehlikelı mi fakat bütun csrantilerp sshıp kesılmesi ve Sovyetlerın 3 jenelık çev baTatın bnçünkfl «eviyede kalsergisi açacağını açıklamiştır. surette yaklaştıgını onceden farke ferhpst bir şçhır haline jokulması rnoratorjumu bozarak da yapılacak müsabaka imtihanı ile memtır alınacaktır. denemple mat< ve «otulsbnmesidir. C*İ!»ma den yolcular tertıbat aldık'arından tpzine. Ba^ı ppzisvonvı ı«« mçvcut re tekrar başîamalaı' arkasın'la re kaz»nç imfcSnlan cenlşler, daImtihana iştirak edeceklerin, askerliğini yapmıj ve 30 yaşını geç«tatun'jn ancak A'tnaniani" EPCIHI bü\ uk plçude hu gorus ro! p\n3' h» dotrn«a halks röven gelip i>memif olraası şarttrr. ACI BİR ÖLÜM ler!» birleşme^! s'iTPtnl? dpfışebı* mıştır. Ancak Sov; etler bu ikı ko ter acıl". b!r de !ı»v»t paBasmda Imtihan 9 ekim 1961 pazartesi gunıi hse mezunları içm saat 9 EmekH Hâkimlerden merhum leceğ'ru. bunun d'smda Berhnde r u v u bırleştirmektç gene mu"sf Utikrsr iemin edilirse ııkmtılsnn Bir duzeihne Mehmet Umay'ın merhume Seda orta okul mezunları için saat 14 de Ankara'da Bakanhkta, İstanbul Vancouver (îng'.hz K^lcmbıafak olarramışl^r, Eırleîmıs Mıüe* !!U dtiSüraü çöîfllmeğe bsıİM. Şu Avukat Rem:' Buharaİ! dun ganıye Umay'm kızı, Pr. Fuat ve Izmir Gumriıkleri Başmüdürlükleri ıle Erzurum Tekel Basmudur sı): 1, ( a a i Bır >nuddet*en be '^ceEi"! ıfad« eden ' • »" !er Gunder" Euroî'i n ü k l ' e r dere»ç 2e*e»nıze telefon ed^rek, CH P Umay'ın kardeşL, tücrardan $*r*la k< luğünde r e Mersın Gumrük Mudnrlueunde j apılacaktır. ri Komunist Çın' zıvaret etmek nden îbrac edılrnedığırı m^ler m î s e l e s ı m n 16 f c Gene! Ku Rıdvan Umay'm. Mtirvet ÖzMerkez Acftba '•»r'n ne pUrtk* endiİstekhlerin 7 ekim 1961 cumartesi gunu saat 13 e kadar aşağıda te c!ar Mareşa! Mortgomery, bu kontenıanından C H P. E'tlıs Senakan'ın ablası, Sabıt Özkan'm T'i! g u r d e m m e mustakıllen gırme•e»! •sıasmen kalktasUdır. baldızı, Medıha, Hıdayet Umay' gün Vancouver'e gelrr>istir. yazılı belgeleri dılekçelerine ekleyerek Bakanlık Zat ve Sıcıl Işleri Ancak bu sonuncusu reçr".' Ea*ı sın! hedef tutan bır BaM teklıfinı to adayı gosterılmişken, S^çım KuBonn da sade adavlar, partüer ın gorümceleri. Turha.n» MüVancouver'de dort gun kalacsk rulunun ıtırazı uzerıne adayhk+an •utumu ıdi. Aslınds. bir mu»îd»t komu^ıst blckunup muhalefetme Md. luğü ile adı geçen BaşmüdürJuklere ve Mudurluğe muracaatleri beşşer, Tunç. Esın Umay'ların o!»n ?îareşal, Komunıs* Çin'ı bu asnldığını, ıtırazın bır şekıl meçe tenb"!. daha evvelki yanlarımız rafmen ksbul etmış*ır, D s n e m e de£il, MiHÎ Bîrfifr Havüas««! kailân olunur. halalan. Dı? Tabibı Orhan, rcemleketın Komunist Partm Ba$ lesmden ıbaret olduğu"u so.vlemış di da belirttigimiz veçhile. Ba+ı !»r alarunda son haberler is», S o v nr v e tn«nmİTİp mOideleyeblîlJ, 1. Diplomanm aslı veya sureti, N'azan özkan'ın teyzeieri * Berhnp girıs «erbestiçı ile bu keyeHerin 15 ı n « bombavı pgtlattıkkam Mao ÇeTung'un dâvethsi tır. R<!kJ Bey «i+sdıuus, bi» 2. Nüfus kâğmın aslı veya guretl, HAYRİYE UMAY 1*TI, A m e r i k s r ' n yer a!*ından son olarak ziyaret ettiğıni söylemiş ve nsBsıetlerine bakaT 3. Askerlık terhis tezkeresi ash veym «ur«r!, Hakkın rahmetıne kavuşmuçrs atmosferd? de tecrübelere b»« 5namn*4»kl Mecliıltı sevlvesl pek Bahlı liderlerin komunist Çın'le tur. Cenazesi 2 10 9S1 pazartesl 4. İyi hâl kâğıdı (Muhtarlıktan), hvacağı »nerkeîindedir. ( B a k : yükseV olai'vacsSı k»B*»t!Be va. münasebet kurmaları gerektiğıni günü Şışli Camıinde ikmdi 5. C.M.U. liğinden sabıkası olmadığma dair belgs. Cumhuriyet 31 temmuz, 4 eylül, rıv»r. RHayete göre en vftkiek »*. ileri surmıiştur. Montgomerv aynamazında kaldınlaciktır. Mev6. 4,5x6 eb'admda 6 fotoğraf. lâ rahırtet eylesın. nca, Komuniçt Çin'm Birleşmiş viye'.l Mecllı ekaeriyetı Ysfnad». 11 evlul> Cumhuriyet 5379 (Suretler Noterden tasdikli olacaktır). Milletlere kabul edümesi v» giden Meclls im'«, Mp«hTir oni b*% kisiük Tahkîkst Komisyonn(Basm 7740'5363) geldiğmi sovlemiştir. Mevsime göre değil, devamh ucuzluk... t t v i n T8pılms»! v e Troik» nnn 14 âıası hnknk megnnn.. B'.rîesmış Milletîer Gene! SekreBn «evive BHries! bene* dtploBAY OSCAR: teTİ Guvenlık Korisevinın t s v s ı v e ' i 1!» G « r e ! Kuru! tartfmdan «ecıl'.r. ma. trıp«eles! değ'ldır. Bn blr kaFskat Sovvetîerin Troıks (B?k: r s k t f , ablik ve kansat nsesele*'Cumhurivet 1? hazıran) sıstemi u dir. O da aneak îahişian ivj +»11t'stad d» dahil zerinde ısrar e t t ı k l e n n e (Gromi makla anîa^ılır,, k , G>="el Kuruldaki nutku i l e res biıim \ ç büttin t s *anbulnn tamd'n e n ıfade etmiştır.l v e Guvenük dıt» bir ihm »dsmı bılınt, pave« Kon«»yınm t e k bir Genel Sekreter vükgpk se^ıyededır; «asj h»t» bov. Fiatlarımızdan bazıîarı tâMnı volunda alacag' kararı v e t o le viıksçU sevivedeküerden S'üedeceklerıne gore Genel Sekrete rekkep bır par'âra'"*o ol** acaba tpek krep ==•*" Astarhk sof 3 90 r:n dofrudan doğruya umumi he nsemlçketın hali pere varıı".. tpek krep roaroken 23 60 Taîta 6 S6 tpek krep amaroza ye+ tarafmdan tâymı ıçın bır ceSecmenier' adann secerken h'C 38 35 Krista! Saten 6 no Tpek krep Bodya reyan doğmuştur. Bu cereyan tr olmazsa karpuî seçer çıbs irnıde İpek organza I 6 2<î 38 35 (muz maruken) landa. Norveç, Liberja v e 9 dığer t>e oldngnnn arash'arak «eçınız. Ipek organza II 5 21 F 38 35 îpek krep ponie tarafsız savüabilecek devlet tara G bakiMiz M Çamaşırhk saten 8 f>0 Geçm<ı b a , M cbn! ad?m37 50 Kadife Avrupa fmdan yaratıhnıstır. Batıhlar ta lar pıvango bıletıdır. B FELEK îpek çamaşırhk 19 «0 28 75 Kadife ipek bıî bu çareye taraftardır. SovvetSaten duşes I 22.0O 1? no Naylon flck ler ise Troıka sıstemini biraz tâSaten düşes II 18.75 Bir arkadaşımiT ni*anlandı p so Naylon emprim» dil etmek suretivle hepsinin v e t o Yorganhk sire PROP NTMBUS'ıin MACE RALARL Gszetemızm Rn'at'î «nfi"^1! 10 00 Saten poplin emprime hakkı olan bîr Genel Sekreter v e 100 bükümlu 15P0 Unal Ker<koe!u ı'e 10.00 Viskon Kaşmir Yorganlık sıre I 12 Ç n üç yardımcısından muteşekki! bir arkadasımız Zelıhs Ak^azı'r'"1 nısaı me14 50 Viskon ipek Kaşmir Yorganhk »1te H 99 10 gene! sekreterlik mak«m! istemek Bn Krista! düs=s ra=imîerı «keçkln bır dave*'l topl'Jtedırler ki bu da Birlesmij MılSimü brcka1" tpek krep birman 16 ?0 le^ler idaresim felce uSra*abıle l'jgu orunde dun vanılmiştır. Genç ITântazî !am? lamç İpek krep lenjeri 19 60 Fantazi S2 00 cek o!an Torıka nstemınden a = l ı r l nısanlı'sn tebrik ederu Fantazı dubi» !am« tpek krep mongo! S4 90 Fantazı dubie !am« 7S 0<J da farV'ı değ'îdır. Mesel" daha iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı faaliyete geçti Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtımn yerinî alan yeni teşkilâta Araerîka ve Kanada da katıldılar Dünya meseleleri NewYorkta Yaıam ibrahim Çamlı Şişkin laflar.. 1 ^ Rusya dünyada ilk vergi almıyan memleket olacakmış Surivede rturumun ısormale avdet ettiği bildiriliyor AsansörEI. Moloruj îzmirde 2 körfez vapuru çarpıştı Amerikan Sovyet kulture! işbirliği >Ioıımr \Imaeak Gümrük ve Tekel Bakanlığından: Montgomery Komunist Çin'in B. M. re kabul edılmesi lâzım geldiğini söyledi YILNAZİPEK! Her türlii ipekli, fanlaıi ve jakarlı kumaşlarda boî oeşil, bol renk. Fabrika Fiatma Perakende Satış Sanat Enstitulerme devam eden kızlanmızıp emeklennın boşa gitmemesı, uzun omurlu olması için. fabrıkamı? mamuüerının kalitesi, grama]!, bol çeşit ve bol rer>k!erını gormelerı menfaatleri ıcabıdır. Genel Kurulun kuhslerindedır SI.F AVRUPA,.YÜHÖ«PEM M i OperatBr. Üroloş Dr. ! YIIMAZIPEK Fabrlkaları Salış Mağazas! İSTANBUL: Snltanharaara HVRS4. KuHurpa'k Telefon • 23 38 33 NOT: Toptancı müşterüerimızın mağazarnıza fps'ıflen rıca olunur. Bsklâmcılık 2210/557O Kemal Caglar SolUrı ve Tenasül \ Ha&tahklan Mütehassıs< ; Galatasaray, Suterazı Sok • ; Ş No. 12 Uğur Apt. Tel: 44 14 36 | İL 8918/5353 • • • • •• ••••«» f IİİKO J ISMARLAMA HÂZÎR1»^ I TPİKÖ TÖTÜHCÎ ( l O l Û t «51U*WSW Reklâmcüık 1845, o372 Vakıf lar Bankası TORKİYE YARIMî OMORBOYUNCA Aylık Gelir İKRAMİYELERİ Baım 77S0/53S9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle