19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DORT CTJMHURÎYET 2 Efcim 1961 m M MUCADELESIINTIBALARI iü Içelde köylüler adayîara buiamk su ikram ediyorlaı Verdigi oylardan bugüne kadar hiç netice alamamış bölgeler var 4 ytlda su derdtmızı hâl etmedıler cieyıp Çanakkafede CHP raki partüeri ziyaretfen sonra işe başlamış <»„ .. Köylüler dâvalarını şimdıden CHP İl nterlte2Jne söyluyorlarmış. Y T P adayları arasında hâiâ mahkemesi olanlar 6a var ÇANAKKALE Buraya gelmek üzere Tekirdağdan geçerken durumu yine bir gözden geçiıdik. Y.T.P. mensuplan senatörlük adaylanndan eski vali Cemal Tarlan'ın illerine gelmif. olmasından büyük kuvvet bulmuşa benziyorlar. Cemal Tarlan'ın Tekirdağina yeklaştığı haberi üzerine pek çok kimse, karşıcı çıkmıı ve eski valiyi 55 kilometrelik bir mesafeden ahp izzeti ikram ile merkeze götürmüşler. Buralarda bütün hareket galiba bundan ibaret. Ortaya pe^ fazla Fetıereıgıl, yine Ukele dfivasiyle çıkan yok. Kiminle konuşsanız: ilgili Mesut Onur ve Avukat Ve« Biz ıjmdi geçim derdinde dat îzgı. yiz. diyor, başkalarının çıkannı Çanakkalede C.H.P. liler senadiişünecek halimiz yok...» trrlüklerden maada üç mebusluk Çok kimse işîerinden şikâyetçi. alacnklarını söylüyorlar. Y.T.P. Herkesin bu bakımdan »«vınci se lüere gelince onlar tabiî aksi ıddiada. Herkes, sonunda ekseriya Çim neticelerine bağlı. Geliboluda gbriiştüklerimirden insanı yanıltan bir takım hesapC.H.P. lüer, senatorler hsriç 2 lara dayanarak bir netice çıkarm!mehu» çıkarncaklnrından emin. ya uSrasıyor. Muhakkak olsn C.H. Herkes köylere dtgılmış. Bu hal P. nin gü^el bir jest yaparak rakip partileri ılyaret etmek surebiihassa Çanakkalede bâ'iz bir şetivlp <;erım kampanyasıt .. .u;şjakilde eöze çarpıyor. C.H.P. nin Çanakknledeki adayları e«ash kimgeler. Mebus adavları: B. Arnt, Şefik İnan, M. Çalikogiu. Izzet Diimaç ve M. Savaskan. Y T P . de de göze çarpan şahsiyctier var. Bunlavdan senatör adayları Bigadn gnıetecilere çatarak onları satılmış olmakla itham ettigi büriiriler. Ziya Termen ve Ömer Mart. Milletvekilljgi adayları da hâlen Küy'eride ır.ahkum eski D.P. mil. letvekili Servet Sezgin'in kardeşi Rafet Sez.sin, eski DP, îl Başkanı Nahit Altan, tskele olaylan ile ilpili eski Belediye Başkanı Sadi İÇEL Içelde seçim, «Tarsusta başlar, Tarsusta biter» derltr. Bu sene hiç de öyle değil. Seçim «Er böletsini karıj karı5 gezen arkttdasımu IVJuammer Erol Aydın CHP lejkjlâtını» bel bajladıgı iki genç aday gükıii Kos ve KımAl Yıldemlide başhyacak, Tarsusta biınnz ile konusurken (solda) ve AP İl Mrkezinde Senato adayı İskender Cenap E*e arkadajımu^ iddialı oldııklann» iöyltrken. teeek.» (Seçün Eklpimizden Satâhattin CtZ in çektigl re»Jmlır> tçel, iki hat üzerinde, merkeze bağh alt» Uçeden müteşekkll bir il, jlk hat d*niz kenannı, ikinci hat dağ kenarlarını teşkjl ediyor. Bu ilçelerin içinde e n fakiri, en bakımsızı Erdemli. Yetistirdiğl, sattığı doğru düriiit hif bir sey yok. Kendiıi ve ktndisiae bağlı 18 köyü lusuz, larnıçlannı dolan yagmur tularını h*m içiyor, hem nun («çtiiini ifade ederek bu güde bununla yıkanıyorlar. Onun zel luyu reddetmiş. tl Başkanı İÇİQ ErdernU h*r »eçimde reyini Ramazan Arıkan bakmış ki köydirhem dirhem satıyor ve verdiği lülerin renkleri değismis, yüzleri reylerin karsılığını bekliyor. Bu atılmış, verin bana şu suyu, dilim seney» kadar vcrdiği reylerin hiç damağıma yapıştı, kana kana bir bir karıılığını görmemiş. llçeden içeyim diyerek bir tek eli üe babir aday koymak yoluna gitmiş, şını tutup, gözlerini kapatıp barbunda da muvaffak olarak C.H. dağı Eonuna kadar dikmiş. RamaP. lisUtİne bir köylüıünü yerltş zan Bey «hepsi güzel ama, o keçi pisligi çok zor geçti bogazımdan» tirraiş... diyor. Geecn gün C H.P. lçel tl BasErderalıye gittiğimde yine bir Eııradla da haik mütertfldit. PoAYDIN «Bu zamanlhr A.P. karkanı beraberindt tsi oldufu halde înriJ inanmıyor, ve oniura iErdemliye gitmifltr, »obbet eder •ohbet sırasında, kendilerine yu. şısında fırtınalı havadan yalpa yatinıat di etmiyor. Heyecart venıi lerken Bayan Arıktn bir btrdak karıdaki hâdiseyi naklettim. llk pan kavak ağecı haline gelmiştik. ve j.''..ici bazı hi.ix!:>jier hariç, va•u istemif. Köylüler kosujraus önce hepsi gülüştüler, sonra içle Fakat bugün A.P. teskilâtına hâtnıula! kendini »mnivettrf, bui.br rini çekerek «o sudan içiremediği kim olan kaynaşma ve vatandaşın lar ve bir bardak IU (etirmisler. İçnııie cöımek ihtiyıcuııla. miz aday kalmadı. îcirdik su, ver. bu partiye olan infiali biraz daha Su »ıeak birt r«nginde, içinde dor'iıke' lu emniye".!, öt'it vn t u la«an belirsiz bir cok ntınenın dik reylerimizi, gönderdik Anka. devam eriecek olursa önümüzdeki huyı>ru ve hakjki demjkrasıyi yanında belirli bir tek §#y var.raya, ne ses çıktı, ne sada. Biz seçimlerde tulura çıkarmamız işbei:iın memleketime kım v« oıt ıji hep aynı suyu içmeğe devam et ten bile değil. Hiç bir jiartiye ıjans O da: Affedtrsiniz keçi pisliği. Y.T.t\ auaj'lijiinıJuiı tekumcit par tetadüfen il iciare kurulut^a men pa:: 1 petirebüecek, bu riururr. ı.a Hanımefendi biraz yutkunmuj, ko tik, Onlar bizim su ile ıçtiklerini tanımıyorum. Belki C H P . sene timiz için büyük bir kayıptır. A sup Avukat Muharrem Sokeli'yi sı. ,«!.);unar«ık? casının aday olduğunu düiünmüf, eritmek için sadece maden suyuna lerdenberi dondurulmuş vaziyette ma Aydında A.P de sönmek üze görebildim. Kendisi senatör seçim Işle bu rr.eçhul... VaUır^i.ıs, ÎU Arkası Sa. 5, Sii. 3 te olan oyları ile bir veya azami redir. Ortada yalnız mebus olmai' leri içın bir sürpriz bekliyor. «Mil fakat her şeye rağmtn lusuzluğu» scTunurı cevabını bekliyor. iki mılletvekili çıkarabilecektir. istiyenlerin bir takım döndürmf letvekiü olarak da üç, azami dört ^»••• • • • • • • • • • • • • • • • • • » + • Fakat bu bölgede hiç bir siyasi gayretlerinden başka hiç bir sey kişi ç'.karabilinz» diyor. • • • • • » » » • • • • • • • • • •• teşekkülün bizimle atbaşı gidebi çöremiyeceksiniz. Millette C.K M. Aydın için; seçmen psıkolojisileceğini de zannetmiyorum.» P. ne karşı büyük bir teveccüh nin mektep, yol ve su dâvalariyle Bana bunları söyliyen C.K.M.P. var.» incir müstahsilinin durumunun ni n kurucu üyelerinden, Aydın tl îstikrRrlı bir tutumla henüz kuv çok mühim olduğu n u söyliyen SoBaşkanı Dr. Cemal Işlak idi. keli, aday listesinde ilk defa yer Işlak, kuvvetinden emin bir du vetinden esash bir şey kaybetme almıç. Şükrü Kcç'un ve arkadaş?rumda. Aydının bilhassa Söke ile dİL'i. fakat herhangi bir ilerleme nın durumlarından da sitayişle Çanakkale C.H.P. mUietvekıii Kuşadası gibi ilçelerinde partisine de yapi>madıgı bildlrilen Aydın bahsediyor. «Her partili veya her C.H.P. teşkilâtı da, kendisi iç'n adayı Şefik înan binlerce kişinin kaydolduğunu söy aday bu arkadaşlar gibi çalışmış lerken, «Nihayet bunca yıllık ça garanti saydığı oylann üzerine olsa idi C.H.P. nin durumu mumış olmasıdır. Bunu burada hergörülmektedir. lışmalarımızın artık mükâfatını yatmış vaziyette hakkak ki bugünkünden çok sağ Kemaliye . Yeşildirek köviinâen tasyonda durdurmamakta, halkı, kes takdir ediyor. görebilecek bir hale geldik dos. Hangi partiye mensup olursa olsun lam olurdu» diyor. Parti aday ve ileri gelenlerinin kendileri ile konuştuğum bir çok Ahmet Üstün yazıyor: posta trenleriyîe seyahate zorlatum> diyordu. vatandaş C.H.P. için kanaatlerini Kemaliyenın demiryolu istasyo maktadır. Yapılan bu hesapsız ha işi cidden zor. Düşünün bir kere; Nazillinin Pirlibey köyünden Hü. Çanakkalenin 568 köyü ve 180 bin A.P. Aydı n îl Başkanı Hilmi su şekilde izhar ediyorlar: seyin Dağlı ile konuşuyorum Ba Bu, Eızincan Sivas arasındahi r^ketten ilçemiz halkı yolculukta Aydinçer adında emekli bir kur«Aydında C.H.P. ni n 55 ile 65 bin na münevver geçinen bir kar ki Bağıçtaş istasyonudur. Bu istasyo çok perişan olmaktadır. Haftada 7 kadar seçmeni var. Her gece bunTOrkiysoıiKİe çok partili seçünin baslangıcı olan 1946 dar may Albay. Çok heyecanlı ve Gü arasında donmuş bir reyi vardır. şinin zaman zaman söylemek iste na gelen giden yolcuların sayısı, Ekspres Karsa kadar devam etti ların hir kaçını dolaşmak, gündüz bu yana; «•eçimlerde vukua gelen enterasan, gülüç ve • düfündurticö olaylan Türk aoçim n:Uahma bir temel taçı müşpala'ya da son derece bağlı Seçimlerde asgari 2, azami 3 mil yip de söyliyemediği ve ağzında orta derecedeki vilâyetlere eşittir. 5ine göre, bunla'dan hiç değilse de pazar kurulan ilçelere gitmek olur düîünceslyle derlemeği düşündük. Bugünden itibarer, bir kişi. Beni görür görmez ilk letvekili çıkarabilir Geri kalan da gevelediği bir gerçeği, gayet açık Ötedenberi Doğu Ekspresi bu is üçünün adı geçen istasyonda dur kolay değil. bu eüturtdn bulacağın>» bu tip olaylnnn hepsi seçim haya C.H.P. ne büyük ümitler veren tasyonda bir iki dakika durur, yol ması, bölge ihtiyacını bir derecesöylediği sözler şunlar olmuştu: A.P. ile C.K.M.P arasında payla bir lisanla şöyle ifade etti: tımızdan aiınmırtır. cu ahp verirdi. Demiryoüarı ida' ye kadar karş.Iamış olacaktır. Kar bir şey de; köylülerin daha ziya«Aman kardeşim, Aydını iyi tet şılacaktır» « Efendim. ben de C H.P. Hde iktidarı alacağım tahmin ettiktevkif edilen iki adam da «biv. kik edin. Göreceksiniz ki teşkilâIsimlerinden çok bahsedilen ve yim. Bizim Aydın listesinde haki resi, son' aldığı bir kararla, Karsa sa sür'atli gideceŞim diye arada lerine meyil etmeleri. Bunu da î Kürsüden Bakırköye kendimizi CMP den aday taytı tımızda hiç bir çözülme ve kay C.H.P. aday listesine de bu devre katr"ı haîkın sevmediŞi geri zih daha kısa bir zamanda ulaşabil kiîeri kagnı ile yolculuğa zorlatabiî görmelc lâzım. Çünkü yollaettik» demişlcr; tahkikat neti. naşma yoktur. Istifa da olmamış yeni girmi? olan Şükrü Koç ileniyetli ve aristokrat ruhlu bir sü mek için, Doğu Ekspreslerini bu is mak doğru olmasa gerek.. nnı ve mekteplerini yapacak olan, cesinde 2 flrarî akıl hastası oltır. Partimizin ve Genel Başkanı M. Kemal Yılmaz'ı bulup kendi rü adam var. Bunlar seçimden sesııiarını getirecek olan yine iktidukları anlaşılan propaeandamız Gümüşpala'nın aleyhindeki leriyle konuşuyorum. Şükrü Koç çim? köy'ere gelen ve haîkı kandıdardır. cılar Bakırköye sevkedilmişsöylentilerin hepsi de yalandır. C.H.P. üstesinin bir numaralı a ran insanlardır. Maalesef bunların îşte köylüler şimdiden C.H.P. lerdi. Zaten Gümüşpala A.P. den ayrı dayı, durumundan da emin. Ke senelerdenberi köylerde. kentlerde ne dertîerini dökmeğe ve şikâyetlırsa ben de derhal istifamı verir mal Yılmaz ise, 6 numaralı aday. tuttukları hususi kiralık adamlan Uyku uyuyamıyoruz lerini bildirmeğe başlamışlar bile. ve bu teşkilâttan çekilirim.» Fakat seçmenleri tarafından çok vardır. Sitndiye kadarki seçimleri C.H.P. fcu çok mânidar buluyor. Henüz kendisine hiç bir şey sor tutulan ve sevilen bir kişi. Koç hep bunların yüzünden kaybetmişmadan benimle bu şekilde konuş Londra Üniversitesinde, Yılmaz tik. Biz eğer bu sefer de seçimleri İSTANBLIL fif muzık 7.30 Haberier Y.T.P. nden 23 aday îskele ve mayı tercih eden tl Başkanının da Paris Üniversitesinde yüksek kaybeders"k, halk ile t.eması +e7.27 Açıhş ve program 7.30 7.43 Bu sa'r.ahın şarkıları 8.15 31 inci Kilometre adıyla maruf Kjr İki marş 7.35 Sabah plâkları .Her sabah bir marş 8.20 Müzik durumu, âdeta Aydın teşkilâtında tahsillerini tamamlıyarak yurda nezzül sayan işte bu mütegallibehâdiselerden bugünlerde yine 8.00 Haberler Ü.İ5 Şarkılar 8.45 Oyun havaları 9.00 Ev ki çözülmeyi teyit etmek için hu dönmüş. Milli Eğitim ve Dışişleri ler yüzünden kaybedeceğiz Bunlar mshkeme huzuruna çıkacaklar. 8.3U Ünlü solistler 9.00 Ka kadmınm not defteri 9.45 Nesusi bir gayret sarfediyormuş şek Bakanlıklanmn da üst kademele hem kendileri çalışmaz, hem de însana bu hal garip görülüyor. 1946 teçimlerinde lsUnbnldan paııış. vın Akol'dan türküler 10.00 Fakat Y.T.P. lilere göre, bugün linde idi. rınde vazife görmüşler. Şimdı de çalışanları kıskanıp onları partibsğımsız adayhğım koyarak 11.57 Açıhş ve program 12.00 Kapanış. A.P. Senatör adayı İskender Ce. her ikisi birde C H.P. nden mil den ekarte etmeije gayret ederiçin bu zevatın adayhklannın kotrsfiğin sıluıık noktalannda n İki marş 12.05 Şarkılar (Meral 11.57 Açıhş ve programlar nulmasında herhangi bir mânl nap Ege ve mılletvekili adayı t s . letvekili adayı. propaşanda yapma|a kalkan ler.» Armağan) 12.30 öğle melodi 12.00 Hafif melodüar 12.30 Çemevcut değil. met Sezgin ile konuşuyorum. Ol. Hikmet Çankaya adlı hatibin Kendileri ile konuştuğum vatan !eri 13.00 Türküler (Neriman şitli Türk müziği 13.00 HaberBu arada diğer partilerin listedukça makul ve gerçekleri kabul A.P. ne gelince; onların »enatör komiser mnavini iken akli muTüfekçi) 13.15 Haberler ler ve Türk basınından özetler eden kişiler. «Bu karışıkhğın önü. daşlar cbu iki çocuk C.H.P. liste lerini de gözden geçirdim. Meselâ vaıene boınkluğundan eraeklisinin kurtarıcıları olacaktrr» diyor A.P. rie müntehir Namık Gedik'in 13.30 Şarkılar (Rahmi Sünmez 13.15 Küçük konser 13.45 adayları Ahmet Pakkan ve Bisa ne geçecek ve seçimlerde de muemekîi Ceza Hâkimi Nuri ö?.bay. ye aynldıgı anlaşılmıs, Bakır<cak) 14.00 Konser saati Aliye Akkıhç'tan türküler 1946 seçiminde Izmırın Bore?i Melâhat Gedik. Aydın'a hiç uğvaffak olmıya çalışacağız. Çoğun lar. Mebus namzetîeri ise; evvelâ C. köy Akıl Hastahanesine sevke 15.00 Kapanış. Aydında kaldığım müddetçe mü ramadığı halde yoklamalarda en 14.30 Nevin Güler ve Gönül Aknov» köylüleri vilâyete müra. luğun bİ2İmle beraber olduğuna H.P. li, sonra D.P. li milletvekili dilmlfti. teaddit defalar C.H.P. İl Merkezi fazla oy almış durumda. Genel 16.57 Açılış ve program 17.00 kor'dan şarkılar 15.00 Kapaeaat ederek Milli Kalkınma inanıyoruz. 8 milletvekilliğinden Süreyya Endik, öğretmen Nihat Türküler ve oyun havaları nış. Partisinin Yüce Başkanı Osman Muhtarın çllesi de dördünü kazanabileceğimizi ne uğradım. Bir takım çalışanları, Merkez de Yassıadada münfesih Atay, Ormsn Şefi Osman Babi, es17.20 Piyanist George Fever ve 16.57 Açıhş ve programlar hattâ kendiîerine vazife verilme D.P. zihniyetinin mümessili olan Acun'u sikâyet etmişler, cBizi, zannediyoruz» diyorlardı. ki D.P. milletvekillerinden KaraRitm Grupu 17.35 Radyo Er 17.00 İncesaz'dan Uşşak Faslı diğinden şikâyetçi olanları gör Menderes'in avukatı Orhan Apaygece mühim bir tebliğ var, diye şioglu, eski Tekel memuru Zihni Y.T.P. bugün için Aydında, var düm. Fakat bütün arzuma rağmen dın'ı, hirinci aday olarak üstesinin kekler Fasıl Heyeti 18.05 Eğı 17.30 Trafiğe dikkat 17.35 Turyatağımızdan kaldırıyor. Köy Te^ticioğlu. lığı ile yokluğu hiç belli olmıyan C.H.P. nin yetkili kişileriyle her başına oturtmuş. tim saati 18.15 Şarkılar (Sadi han Karabulut'tan türküler meydanına topluyor; sonra setek siyasi teşekkül. Söylendiğine nedense karşılaşamadım. Yalnız Fakat herkesin kanaatine göre Hoşses) 18.20 Seçim konuşma 17.50 Seçimlerden önce 18.00 çim propagandası yapıyor, uY.T.P. de 27 mayısa kadar Aygöre kuruluş hatâlarından dolayı asıl mücadele C.H.P. ile Y.T.P. sı (C.H.P.) 18.45 Haberler Sizin için 18.20 Seçim konuşdın'da düşük D.P. iktidarının başyuyamıyoruz» demişlerdi. ••*••••••an inkişaf edememiş olan bu partinin 19.00 Çeşitli stüdyolardan 19.20 ması (C.H.P.) 18.35 Yurttan arasında cereyan edecektir. Diğer kanlığını yapan Tevfik Ercan'ı lisSeçim konuşması (Y.T.P.) sesler 19.00 Haberler 19.15 Aydında tutunamamış olmasının iki partiden birinin alacağı oyla Duvarlarda yer tesine almış. 19.45 Şarkılar (Nursal Ünsan) Hafif müzik 19.20 Seçim kosebepleri, ilk kuruluşunda İl Başherhalde bu bakımdan en ileride C.K.M.P. listesi için de «Başla20.00 Sevilen valsler 20.20 Se nuşması (Y.T.P.) 19.30 Olaykalmamıs kanlığına Devlet Başkanı Cemal olanı takviye etmekten başka bir Seçmen sayısı: 285.832 rında imamları eksik bir eemaat çim konuşması (C.K.M.P.) lar ve yankıları 19.45 SeçimGürsel'in kardeşi Sırrı GürseTin şeye yaramıyacak. Senatör: 3, Milletvekili: 8 . grupu» diyorlar. C.K.M.P. îl Baş20.30 Şarkılar ve saz eserleri lerden önce 19.55 Çocuklarla getirilişi ve idare kurulunda çıkan Bizim fikrimize gelince, herkes 1950 seçimi: 145.583 seçmen, J kanı Dr. Işlak, benimle konusur20.45 Seçim konuşması (A.P.) başbaşa 20.00 Gönül Söyler' ihtilâflar sonunda eski D.P. lilerşimdiki .halde temayülünü saklıDP: 79.209, CHP : 62.908, CMP : ken tuhaf bir tarzda: «Biz partimi21.00 Piyano soloları 21.15 Ko den şarkılar 20.20 Seçim koden Ismet Sezgin, Nahit Menteşe yor. Bu düşüncemizi açtığımız bir ze daha ziyade arkasından adam 46 nuşma 21.30 Şarkılar (înci A nuşması (C.K.M.P.) 20.30 Gö1950 seçimi esnaıında; Mer. ve Kemal Şener'in de Y.T.P. nden köylü vatandaş bize güzel oldu.ğu sürükliyebilecekleri kaydediyoruz» 1954 seçimi: 168.878 seçmen, talay) 22.00 Çeşitli stüdyolar nül Yazar'dan dans şarkılan canın Dayehatun mahallesinin istifa ederek A.P. ye geçmeleridir. kadar şu düşündürücü eevabı ferdemişti. DP: 108.439, CHP: 55.850, CMP: dan 22.15 Radyo Senfoni Or 20.45 Seçim konuşması (A.P.) muhtarhğını yapmakta olan di: Aydında (Koca Başkan) diye a3.511 Önümüzdeki seçimler için halkın kestrası 23.00 Haberler 23.15 20.55 îki melodi 21.00 Haftanın Faik Bey. Eliyle yazdığı seçnılan, 27 Mayısa kadar D.P. nin * Yılanm doğru yürudüğü gö1957 seçimi: 187.491 seçmen, nabzını yoklamakla, siyasî görüşDans müziği ve hafif şarkılar senfonik konseri 21.50 Mikromen listelerini Kaymakama gö il idare kurulu reisliğinde, ve şim DP: 112.970, CHP: 65.345, CM rülmüş müdür? O da eğri büğrü lerinin hangi tarafa mütemayil ol23.40 Gece melodiieri 23.55 fon bir 22.15 Müzeyyen Yıldıztürmüş; Kaymakam colmadı» di de Y.T.P. saflannda bulunan ilerler, ama deliğine gelince doğduğunu öğrenmekle görevleniirilProgram 24.00 Kapanı». doğan'dan şarkılar 22.45 HaP: 4.136, Hür. P : 4.110 diyerek listeyi yırtmıştı. Faik Tevfik Erca n ile konuşuyorum. O rulur ve öyle girer!.» miş bir gözeteciyim. Batı AnadoluA NK A RA berler 23.00 Gece konseri Anayasa oylaması: 285332 Bey itina ile ikinci listeyi de da şaşkın vaziyette. Partisinin seyu, Egeyi dolaşıyorum. Bunun gibi herkes kararım soseçmen. Hayır: 133.525, Evet: yazmış; Kaymakam bu listeyi 6^7 AçUış ve günün program 23.30 Dans ve caz müziği 24.00 çimlere girip girmiyeceğini dahi • 103.777. nunda, sandık başmda belli edeAydında da şunu müşahede etde beğenmemiş ve tekrar yırtları 7.00 Günaydın 7.20 Ha Kapanış. 1954 seçimlerinde CHP il teşbiîemiyor. «Yüksel Menderes'in tim. cek. mıştı. kilâtı, afişlerini asmak için Binlerce ismi ihtiva eden Kadıköy ve Eminönü Kaymalisteyi tekrar yazmağa başlıkamlıklarından yer istemiş; BANRÜBİN M I L Î O N L A B I Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhaı KUNT Kesimü Koman; 1 9 8 yan Faik Bey ortalara geldiği Kaymakamlıklar yer kalmadılllllllllllllllllllllllIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIııllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIMlllllllllilllllltllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIllMIIIIIIIIIIIIIIIIIII ••••I • • • •I llIIIIIIIIIIiaiaillllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIıınııllllZ zdman: tı cevabını vennişlerdi. Olmadı, olmadı diye oyTakma dişleri namağa başlamış ve Şişli Fransız Hastahanesi asabiye hrlamıstı1 kliniğine kaldırılmıştı. CKMP ve AP nin «Kazanacağız» dediği ve YTP nin kayboSduğu şehir 2 genç aday sürükliyecsk 3 seçimden beri bu bölgede (Donmuş) olarak tavsif ediien CHP olaylannm kabarraa ihtimali var, biitiin bunlara ra^men ha!k hâiâ mütereddit i SEÇIMURDE NELEROLMUSTU? Derleyen. Erdoğan ARIPINÂR DKURLARLA KemaHye'sıîn stGsyon dardi t AYDIN Kendilerini aday tâyin etmişlerdi 1954 seçimlerınde prupaganda başlamadan evvel, lzmirin Ko. nak meydanında iki adam trafiği durdurup bağıra çağıra «oyunnzu f MP ye verin, mutiaka verin. Bizi seçin!» diye bağırroağa başlamışlar; derhal 1957 seçimlerinde CMP hle Bursada bir hayli çalışmışlardı. Bu arada CMP adayîarından fabrikatör Hamdı Samı Gökçen adlı bir hatip; Yeşii meydanda propaganda konuşması yaparken; bir ara heyecana gelip bağırmış; ağzından takma dişleri fırladığından konuşmasına bir müddet ara vermısti. J • • ^ • 4 • J • ^ ' • • • • • • • • • • « • • • < '••••••••••«»«»••^ • • • • • • • • • • •» • • • Fakat bütün bunlardan pek nıemnnn olmıvan Parizot hemen gidip mobtarı gordü ve: Duvdııı;uz mu? dedi, Gülendam'ın asıl hüviveti mevd.v na çjkraış... Evet öyle inıiş. Bu işi meydana çıkaran doktor Barre imiş. Gülendamı muayeııej e çağırıldığı zaman kendisini tanınuş. öte yandan Eugeenie'nir fikrinr değiştirdiğiııden baberdar edilen Rabiot villaya geldi Enjenie rolünü sonuna kadar oynamak lstiyerek ona karşı iltifatkâr davrandı. Vemefin sonlarına doğru Rabiot bir daha evlenmek arzusnnda olduğunu söyledi, Madam Lureau da: «Eugenie sizinle evlenecek dedi. Bu söz üterine Rabiot hemen ertesl sabah, Ville d'Avray kaymakamlığına giderek nikâh isleriyle meşgul oldu. Ayrıca papasa da gitti. Bilihare de Parise kadar nıanarak noterini göröp kendisiyle uzun üzadıya konuşta... Aynı gün öğleden sonra sahte papas Don Jose (Mourillon) La Tourelle villâ&ını ziyaret etti. A nastasie kendisini iltitatlarla kabul ederek: «leşekkür ederiı papas efcndi .dedi. Matmazc! Laureau nihayet evlenmeğe raıı oldu. Bundan hepimiz mesuduz.» Mouriüon da: «Alâ, dedi. Miisaade ederseniz Matmazel Lureau ile tekrar görüşeyim...» (Arkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle