12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Ocak 19fal Bastarafı 1 ıneı sahıfede sının bahıs konusu olmadıgım 0 soylemıstır Bugun Ya«sıadada Gesıklt dâ\ a Bihndığı gıbı halen Brezılya'da Bastarafı 1 incı sahıfede sına de\ am edılecek sanıklar ıle Avbar Ertugrul Alatlı, Zafer Tanyolaç, Zeyyad Kocamemı, Enver ıktıdarda bulunan hukumet Sanvekıllen «avunma'arını japacak Adakan, Enver S=fter öder, Emın Nıhat Sozen ve Nacj Bozkurt ka ta Mana, Brezılya hmanına gellardır tılmışlardır Toplantıyı tertıp edenler saat sabaha karjı 5 S0 da Ardığı takdırde gemıye el konacaBundan oncekı celsede esas hak pacı nın evını terk ederlerken bırleşme umıtlerı de kajbolmuştur ğını fakat Galvao ve arkadaşları kmdakı ıddıaname'inı serdeden Taraflar oıtaya kojduklan kontenjan ve kurucu hevete gırecek ısterlerse kendılenne sıyası mulBaşsavcı Egesel GaMkli olavları ı nıler uzerınde anlaşamamışlardır Ekrem Ahcan'ın lıderlık \apaca tecı muameleM japılacağını açıknın sanıkları olan \dnan Mende aı p^rtı 70 kışılık kurucu heyete kendl partJİerınden 56 uyenın gır lamıştır Gemı şımdl Brezılya açıklarında res Njrı Toga\ Servet Sezgm \e mesını ve gerı kalan 14 uyenın Memleketçı Cumhurıvet Partı« nden gayesıı olarak dolasıp durmaktaAhmet Hamdı Sezerın Turk Ceza te'r'kıni ıstemış ve bunu savunmuslardır Ancak bu talep karşı r Kanununun 146 '1 n c ı madde'nne t<i df n mumanaatı ıle karşılanmış ılk anlaşmazlık bu noktadan çık dır Dığer taraftan Galvao ıle Amerıgore olum cezaları^a carptırılma rri'Tir Bundan başka vıne Ekrem Alıcan'ın lıderlık vapacağı partı larını ı<;temıstı taıafiarlan kurucu hevtte dahıl olacak 70 ujenın uzerınde hassa kan donanması mensupları arasınBılhas^a dusuk Basbakan Men sı\e le duruımasını ve mazılen umumı efkara guven vermıjen kım da yolcuların Brezılya suları dısın dere=iin kendısını ne sekılde «avu selerın vazıfe almamasını ısrarla ıstemışlerdır Bu ıtırazı ılerı su da bır Amerıkan gemh ne aktarıt rerker de Memleketçı Cumhunvet Partısının kurucu hevete dahıl masını sağlamak ıçın gorusmeleııfa/a tnenıuıunu \azifesi başında ^ehit eden kacakçılar naca»ı merakla beklenmektedır Orman devam etmektedır öte vandan Demokrat tzmır da e'mek îsted'gı uyelerden ıkısını mısal olarak gostermışlerdır yakahütdıktaıı sonra Son dakıkada ahnan bır habere vasında da »aniıdar dmlenecektır KPISI taraf bu ltıraılar karşısında uzerınde durulan ıkı kışının gore Santa Marıa Brezıl a sahılle kurucu heyetten çıkarılmasını kabul etmışler fakat bu kabule pa rınden 12 mıl açık'a bır verde durBU ü \ BİR «B\B\» Ta,kasaptakı Molla Şeref mahallesnın ralel olarak kontenjanın her ıkı partıye eşıt olarak venlmesı uze mujtur Bunun makmalarda vuku Molla Guranî sokagında «Kaşıkçı Be^ba^ adı verılen bır mezar varrınde durmuşlardır Fakat bu karjihkh ıtırazlar taraf'ar arasında bulan bır arıza yuzunden ılen gel dır Bır toprak viffinından ıbaret olan mezar, adı geçen «okaaı ortam k b u l goru'memı? bırleşme gajesı>le başlıyan toplart a\rılmak mıs oldugu tahmını edılmektedır dan kapatmıs ve ıkı taraftan çıkmaz hal e sokmustur R^sım, semt suretıvle netıcelenmıştır Bu gun, Arrerıkanın en buvuk sakınlemm ba»ka bır vere nakhnı ı^tedıklerı mezarı gostermektedır gazetelerınden bın olan Ne» Yorfc Ayn çalışmalar Bırleşme umıdı kalktıktan sonra kendı kaderlerı ı>e başbtşa Tımes'ta çıkan bır \a?ıda, Amen> kalan sıjası partüer, faalıyetlerını bu sabahtan ıtıoaren kendı bun k a j a duşen vazıfr Santa Marıa gemısındekı ^ a an kurtar Bastaratı I incı sahifede \eler,nde go'termeSe bsslamıslardır Açış konuşmasını Mıllı Egıtım Cumhurıvetçi Memleket Partısının bu sabah saat 1 da başlıyan mak olduğu bura karşıhk Porte0 Kaatiller 24 saat sonra vakalandılar kız dıktatoru Salazar m desteklen Bakanı Prof Dr Turhan Fevzıoğ toplantısına Belvu Palasın 37 numaralı odası sahne olmuştur meTiesı gerektıgı vazılmıstır lu japmıştır Bakan konusmasında (Bastarafı 1 inci «ahıfede) (Bastarafı 1 ıncı sahifede) Odada partı kurucularından 50 ye yakın uye bır araja gelmiştır memurunun ola\ı bıl bu >ıl Mıllı Eğıtım saflarına 12 000 Bolu 29 (Telefonla) Mudurnu muhafdza Yıne ajnı haberde gemıdekı Bır Fransız sozcusu muzakereKongrede soz alan ışçılerın hep dırmesı uzerın» basta Bolu Orm m vedek «uba\ oğretmenın katıldıgı Bırkaç gunden beri dığer partı ıle temasta bulunanlar toplantıda butun yolcuların Yuzbaşı GalvaOrman lşl"tmesı Orman Muhafaza nıemurlarmdan Şeref Karak n , Basmuduru olmak uzere dıçer nı \enı kurulan Devlet Planlama mevcut partı arkadaşlarına durumu izah etraışler ve anlaşma umıd o>a karst sempatı besledıklerı ve lerın son derece dostâne bır hava sı bır muddet once memurlara ya lerının kalmadığını bıldırmışlerdır Buna rağmen toplantıda anlaş kendısını denekledıklen bıldınl ıçınde geçtıgını sovlemıstır Muza P''an zammın kendılenne teşmıl su^ustu vakaladığı 17 kaçakçı ta ılgılıler Mudurnu Savcısı Jandar Teşkılatının vardımlarını açıkla kerelerin buvuk bır gizlüik içinde edilmemesmden dolayı duvdukları rafından oldurulmustur Olav şov ma kuvvetlerı ı l e ko\!uler 24 saat mıstır 1961 malı vılı ıçınde Mıllı ma CErelerını aıamak isteyen uvelerin bulunduğu gozden kaçmamıştır mektedır Memleketçı Cumhurıyet Partısının kurucuları toplantıları sıravapılmış oldugu oğrenilmıstir uzuntuyu behrtmışlerdır Malı şart surei bır aramadan sonra şehıf Egıtım butçesının ledır genışlıgındpn c göVonune alınması içm Son aylardd Mudurnu Duzce crmancının 17 kaatılını yakalamış bahseden Bakan bu konuda ayrua ırd.< bazı kararlar da almışlardır Bu kararlara gore partinin adı Bılındığı gıbı ıkı devlet adamı larının «Vemleketçı Hur Demokrat Partı» olacak ve yarın Vılavete mura Hpndek ılçelerının muşterek sınır lardır şunlan soylemıstır nın bu defak buluşmalarında bıl Devlet Ba"kanı Cemal Gursele de Olav şehnmızde teessur uyanru ktası rıvarndakı Karduzu or« Bu mıllet dışınden tırnağın caat edılırken parti bu ısımle tescıl edılecektır hassa yakında vapılması muhte bır telçraf çekılmesıne karar veAvr'ca 43 maddehk tuzuklen ile 82 raaddelık programlan uze manlarmda vapılan kaçdkrıh = ı i n dırmıs sehıdn gerıde bıraktığı uç dan artırmak suretıvle Mıllı E = ı mel olan Zırve konferan«ı Ceza rılen kongrede Demirvollan tdalemek maksadıvl" muhafaza me çocuğu ıle esı, ıhtıyar ame ve ba tım davasına genış meblâğlar ayır rınne de koım^malar olmuştur vır meselesı Avrupa Musterek resının kendılerinp de zam yapaca ıfade Okunan programın bazı maddelerınde sos>al muesseselerın şumullu r m r l a m d a n Şeref Karakan ı'» basına orman teşkılatı mensupları maktadır Mutevazı ve namuslu Pazan ve Laos ıhtılâfı gıbi mev ğından ümıtlı olduklarını Eamaran 5arıkatnış gorevlendırıl t ırafından vardıma baslanmıstır mılvonlarca vatandaşın emeğının bır ^ekılde ele alınacağını ve devlet müdahalesinın gelırı az olan zular üzennde goruş teatısmde etmıslerdır mıstır Memurlar, ormanda balta mahsulu olan bu imkanları en ı\ı v t indaşlara kadar teşrnıl edıleceğı behrtılmektedır Dıger bır mad(Bastarafı 1 inci sahıtp'l»» bulunmaları beklenmektevdı seslennın fceldıgını duvarak sesm sorumluluğu al T. M. T. F. Yedek Subay şekılde kullanmak butçe ımkanları dede ı^e ık'ısadı alanda lıberal sıstemın kabul edıleceğı tasrıh olun tes olursam bu tehlıkejı savui ır Sultanahmet Ticaret Lisesinde geldığı jere gıtmışler ke<;tıkl rı tındavız Zamanı rr.ıkıadır muş olacsgımı zannedıyoruın mızı ve ınsan gucumuzu 14 adet çam ve gurgen asjacını ha »Eğlence günü» Programın dıger bır maddesınde ise gorevlerfnin «çok partılı yorsunuz kı, hosteslerın e\ lı » Oğretmen Kanununun memek ıçın gerekh esaslanısraf et• bırlı< reumle partıler arasında ışbırlığı, mılH bırlık ruhu ve kardeşlık zırlıvaı 1 kaçakçıvı 7 jakalamak Dun Sultanahmet Ticaret Lısemaması bınncı şart » te tesbıt edecegız Çalışmalarımız, ho* M ıçınde çalışmavı sağlamak ve gelıştırmek» olacagı ılen sulstemışlerdır Gelenleıın ıkt kı^ı tâdilini istiyor Dığer bır namzet de k,z lısesın u Sıvas 29 (Telefonla) Zabıta sınde bır «Eğlence Gunu» tertıp eTurk mılletıne karşı taşıdığımız olduğunu anh\?n 17 kaçakçı d°r den bu yıl mezun olmu* halen bır bultenlerıne hır=ızlık suçundan a dılmıstır (Bastarafı 1 ıncı sahıfede) buvuk sorumluluk duvgusundan rulmektedır hal mevzı almıslar ve beraberlerın Mılh Eğıtım erkanı velıler, oğO da mace dı geçmnen yegâne koyumuzun Partı varın vıla\e*e muracaat ettığı zaman kurucu olarak aşa bankada çalışmakta de bulunaı 4 tabanca \e bır fıln duğunu belırtmış aksı takdırde ılham alacaktır Bu mılletın çocuk ralı bır hajatı tercıh ettiğını soy Generek ılçesıne bağlı Karaozu retmen ve oğrencılerın hazır bu(Bu en muhım dâvada ıstenılen) lan T u r k n e u Maturk un goster ğ dakı ısimıeıi bıldıreeektır ta ıle ateşe baslamıslard r Me lunduSu bu^unde monologlar ve korkul dıgı hedefe ulaştıracak cevhere sa tnver Safter Oder Sadı Açıkkan, Necmı Akvıldız, Nacı Boz hyerek dıyor kı kovu olduğu anla'ilmi'tır Bu ko sarkılar sovlenmış murlar da mukabele etmıslerse de elde edılemıvecegınnen avrıca oğret« Havalarda gezecegım Öğle hıptırler Davamız bu cevherı en kurt, Akıf Ivıdogan, thsan Koksay, Necmettın Gundemırel. Ismaıl yumuzde okuma vazma nıspetı men Nevzat HarnedaroSlu'nun ya%>eref Karakan once dızınden yara duğunu ılave etmıştır yemeğını Atınada, akşam yemeğıBu husu^ta Mıllı Eğıtım Baka ıyı şekılde degerlendırmek dâva Hakkı Kutbjâv, Tevfık Şenocak almıs bılahare ıkıncı kursunun >.ol nı de Frankfurtta ylveceğım Us vuzde 95 in uzerinde bulunmakta zıp sahneve knvdtıgu pıveo oğrenbobrefne gırmesı uzerme s«hıt nının ve\a Kurucu Meelıs uvele sıdır > cıler tarafmdan temMİ edılmıstır telık vazıfe goreceğım, bümedığım dır Oder'in blr görüşü rının yedek subav oğretmen kaMutaakıben Talım Terbıye Genel olmuştur Munfesıh Hurrıyet Partismın toplantıda mevzuubahıs edılmesı yerlerı de oğreneceğım » Dığerının sağ oldugu anhvan ka nununa ek maddeler teklıf etne Ba ? kanı Kadrı Yorukoğlu soz al onemlı bır mesele olarak ortaya çıkmaktadır Partinin lıderhgıne ge«Sevgıhmden knrtulmak ıçın» mıs ve bu teşkılatın çalışmalarınçakçılar «ötekı kaçar bızı ele ve lerı beklenmektedır Namzetlerden bın, taş bebek kaHurnvet dan bahsetmıştır Yorukoğlu nu ta tırıleceğı soyleren Avukat Enver Safter Oder, munfesıh rır, vakahm» dıve b3gırarak Ha P.tısının bır hızbı temsıl ettığım bu sebeple partılerının bunyesınde dar guzel ve oldukça da cazibelı Kendı ıfadesıne gore, valnız bır rrazan Sarıkamıs ın uzerıne vuru Turizmle ilgili olarak bir kıben Planlama Grupu adına Kur ık lıkler dot,urablecegıni ıhsas etmış ve şu kısa beyanatı vermıştlr Alb Emın Derıcı «Planlama Kukusuru varmış o da sevgılısı imış muslerdır Can haıli ıle 15 kılo«Bırleşme kararı alamıyan partımız yakında memleketçı Hur Sevgılısmden bır an evvel kurtulru!u Teşkılatı» hakkında bılgı vermetrelık karlı orman \olunu ıkı Otelcilik Okulu açılıyor mış ve Planlama Şurasının 30 ocak Demokrat Tartı olarak hızmete gırmış olacaktır Sıyası faalıjetler mak ıçın hostes olmavı terch e t saatte katederek bo!ge\e gelen U (Bastarafı 1 ıncı sahıfede) ta goreve 2 komıte halınde başh n enedılmij oırrası ıtıbanvle daha gem? lzahat vermeyı yerınde gor mış Kendı ifadesıne gore sabah vacagını sov lemı^tır Daha sonra muvorum Kuıuluşun memlekete hayırlı olmasını haktan nıyaz ede ve akşam yolunu keser rahat vertın bulundugunu kabul ettırmek Zekaı Baloglu «Turkıye Egıtım r.m mezmış » Şa>et hostes olursam ı»ını Cemıvet uzerıne almıstır Mıllı Komısvomı Raporu» hakkınızıml kaybedeceğım ve huzura kaTurızm ıle ılgılı olarak Ceraıyet, da ılgnle takıp edılen bır konuş Diğer partidekl çalışmalar otelcıhgı kalkındırmak ıçın bır ma vapmıştır Lkıem Alıcan ın lıderlığım yapacağı sojlenen partı ıse kendi lç vuşacağım, dıjor Bunlardan başka vazıfe ıjın koOtelcilik Okulu a<,ılmasına karar valısmalarına bugun de devam etmıştır Alıcan bu sabah kendısı ıle Toplantının kapanış konuşmasını vermıştır Bu teşebbus gerçekle^tı telefonla konuşan bır arkadaşımıza • «Birleşme umıtlerı kalmaraıştırj |an kızlar da topluluğun eksenyetını teşkıl edıvorlardı, havada Bastarafı 1 ınri «ahıfede ğı takdırde ucuz ve mukemmel yapmak uzere te^rar kursuve ge bız çahşmalarımıza devam ediyoruz» demiştlr Turkıjeve len Prof Fevzıoglu, Şura çahşmadei ekul bınasmm bakımı deko ser\ısh turıst otellerı Henuz ısmı uzerınde kesın bır karara varılamıvan veya ısmi vazıfe gormek, aj rı bır zevk dıları ıçın < o le demıştır => yorlardı rasyonu bahçesının guzelleştırıl hakım olacaktır « Karanlıkta yururnektenee el gavet gızlı tutulan jenı partı buna rağmen programının ana hatlanMektupla Ucuz halk tıpı otellerın ınşası nı hazırlamıstır rnesı, ders saatlerı dışında koy fenerı kullanmak daha verımhdır 1 Basın Yaym ve Turızm Bakanlığının emırlerıvle, 1959 lstanbulda bulunmıvan, fakat Af Programda yer alan temel prensıplerden bazıları funlardır: halkımn favdalanabıleceği bır ogıçın Cemnet, hukumetın vardımını Bu kuru'un çahşmaları Mılli Egısenesi 3 uncü Kotadan Şirketımıze vapılan tahsısle Çekoslo« Vatandaşın serbest duşunce ve hareketlenne ımkân veren de yonda gazetelerden ılânı okuvan retım egıtım merkezi haline ge beklemektedır Hukumet cuz ı bır tım çalışmalanna ışık tutacaktır vakya'dan ithâl edılmekte bulunan ve aynı Bakanlıkça tespıt Demokrası, ınsanhk şerefıni bır kız da mektupla yaptığı mutınlraesı ıçın de (luks lamba=i, mıktarda yardım ettıgı takdırde Mıllı Egıtım Planı bu\uk bır mıllı mokratık havat taızı benımsenmıştır racaatte şoyle dıyor edılen esaslar dahılınde tevzı edılecek 3 üncu maddede behrradyo kıtaplık, dıkıs makınelerı bu otellerın en gems olcude kurul davavı gelıp geçıcı ınsanların ta koruvan ve vatandaşın refah ve saadetını en başarılı bır şekılde ta« Halen Afyon'dayım vetı^meması temın edılecek ve memleketıtılen mallan satın almavı arzu eden aşağıda mezkur muessesehakkuk ettıren bır duzen olarak programın butun bolumlen ıçınde mfizık âletlen, sağlık dolabı, do mız turızm bakımından veterı de sallutundan kurtaracaktır » lerın Şırketimız Umum Mudurluğune bu ılân tarıhınden ıtı>er almijtır Ferdı hurnvetler yanında ıçtımai ahengın ve eşıtlığın me ımkân ^pk Yasım 19, çok guğum ve çocuk bakımı malzemesı recede kalkınacaktır Millî Eğıtım Planlama Gcnel zel olduğumu arkadaşlarım sovlubaren en geç ıkı av ıçınde muracaatlan rıca olunur Bu sure gerçekleştınlmesı elzem gorulmektedır tamir aletlerl, goba v s ) gıbi geKnrnln toplandı Turızm mevsımıne gıreceğımız zarftnda yapılmayan talepler nazarı dıkkate alınmıvacaktır llerı ınsanhk topluluğunun ve Batı uygaçhfının hakıkt ve fayyorlar Rengım esmer, balık etınrekli va«ıtalarla donatılma, bu bu gunlerde, Almanya'dan memleAnkara, 29 (CumhurıyetTeleks) dalı u>esı olarak, Turk mılletının mödern dunyadaki yennı ancak devım Guzel turkçe bılırım An • Mallar muracaat sırasına gore tevzı edılecektır faaliyetler arasında yer almakta ketımıze gelmek uzere 30 bın tu Millî Eğıtım Planlama Kurulu Ataturk devrımlerıne sadık kalarak ve onların yerle»tjrilme»i ve ge nem Rum olduğu için rumcavı dır. a) Tı nstık belge almış muesseselerle, Turızm Buro ve Serıst muracaattavfculunmuştur Bu ılk genel kurul toplantısını bugun lıştırılmesıne çalışılarak temm olunacagına yeni partı ınanmaktadır. ana lisanım gıbı bılırim Hostes olyahat Acentelerı, Kardes koy ekulu veya okulları turıstlerın ıskânı ıçın Otelcıler Ce japmıştır Partı, ıktısadf programında kalkınmaya buyük bır önem ver mak ve vazıfe gormek ıstıyorum » Bu kurul 43 u Ankara dışmdan mektedır Bu kalkınmavı hurnyet ve istıkrar içınde başarmayı taNamzetler içinden 1215 kişivı seç segja* suresı bu oğretım j ı h ıçın mıvetı ve Hukumet elbırlığı japab) Turızm Müessesesi belgeM bulunmayan, fakat Turızme olmak uzere 186 eğıtımcıden mute sarlamaktadır Oevletçılık, kalkınma ıçınde hususi teşebbusun vanın mek bır mesele Muracaat eden1 lubat tarıhınde başlamaktadır. caktır hâdım olup Beledıye sını flamasına gore, luks bırıncı ve şekkıldır Kurulun çalışmalannı da onemlı bır yer ışgal edecektır Malıye politikası, devletin elınde ler arasında >aşı 35 ın ustunde oıkincı sınıf otel, pansıv on lokanta ve kafeterva gazmo, uç safhaya ayırmak mumkundur bır ıktısadi kalkınma vasıtası olarak mütalâa olunmakta, aynı za lan bır kız da var, kendısin» şartmuzıklı eğlence yerlerı, Talım ve Terbıje Daıresı Başkanı manda, adıl ve makul bır gelır dağılısının amacımn tahakkuku pren lann musaıt olmadığı bıldırıldi. c) Beledıye hudutları dışmdakı Tunstık yerlerde veya cıvaravnı zamanda Planlama Kurulu sıpı ıçınde ele alırmaktadır îmtıhan kapısının onu bır kadm lannda kâın mümasıl muesseselerbaşkanıdır Yeni partinin sosyal polıtıkaıında iktısaden zayıf durumda bu berberi salonundan farksızdı Nam d) Oberj motel, plâj kamp, prevantoryum, sanatorjum, Bu uç safha şoyledır • lunan vatandaşların Devlet tarafmdan hımaye edılmen gerektığıne zetlenn ellerınden taraklar ve av1 Komıteler, kaplıca ve avcılık tesıslen ınanılmaktadır Bunun ıçın iktuad! gelışmeyı kosteklemıyen, makul. nalar hıç duşmuyor Rımel ve pud ralar mutemadıven suruluvordu 2 Komısyonlar, fakat ılen bır sosval polıtıkanın tahakkukuna çalışacaktır 2 Yukarıda yazılı muesseselerın mahallı Ticaret ve Sanavı Bekleme odasının kapısı açıldı 3 Koordınas>on Grupu Sosyal guvenlığın tahakkuk ettınlmesı ana hedeflerden bırını Odaları veva meslek! derneklerınden temın edeceklen meşKomısyon grupları ıse, Genel öğ teşkıl etmektedır Sendıka hurrıyetı, grev hakkı ve kollektıf is akdı ğı zaman da ıçenden «Arpege» ve guhyet nev'ını kapasıtelennı ve aşağıda vazılı olan mallara Pans'm en tanınmış kokuları dı • retım, Mesleki ve Teknık öğretım, dığer prensıpler arasında ver almaktadır • ıhtıvaç mıktarlannı gosterır bır belge ıbraz etmeleıı şarttır şandakı korıdorları kaplıyordu Kultur Işlerı ve Guzel Sanatlar, Programda avrıca MılH Eğıtım, Sağhk, Orman Tarım ve Dm 3 tthal edılmekte olan mallar: \edat ETENSEL Yonetım Örgutu, Halk Eğıtımı konularına da genış yer venlmiştır gruplarından muteşekkıldır a) Rad\o Programı bu suretle hazırlamıs olan yeni partınm tuziık çalış malarına da bugur başlanmıştır Partı kurucuları saat 18 da Prof b) Ses alma cıhazı (Teyp) Dr Hıkmet Belber'ın yarıhanesinde c) Muhtehf tıp kilıtler Sıvas'ta yumurta, ilk de tuzuk uzerındekı çaliîmalann» devamtoplanarak geç vakıtlere kadar" etmışlerdır d) Banjo kuvetlerı fa 35 kuruşa yükseldi Alican'm izahatı e) Yer muşambası (Lınol) Sıvas 29 (Telefonla) ŞehrımızAnkara 29 (Cumhunvet Teleks) Ekrem Alıcan'ın ve Enf) Otomatık pıkaplar de son gunlerde fıjatı en çok yuk ver Safter Oder'in baskanlıklannı yapmakta oldukları partılenn bug) Sofra çatal ve bıçakları. selen maddenın başında yumurta gun bırleşmelerının lmkânsızlaşma«ı uzenne Alıcan bır toplantı ya Bastarafı 1 Incl sahifedp gelmektedır Sıvasta ılk defa ola p rpk sorulan bazı suallerı cevaplandırmıştır 4 Dığer »eraıt P ıl başkanı Munım Mustafa Pekrak yumurtamn tanesı 35 kuruşa Alıcan partınm birleşmesi ıçın talebın karsı taraftan geldığını selek'ın gorevınden ıstıfa ettığı çıkmıstır f< ka» muşterek çalışma ımkânı bulunamadıgını bıldırmış ve şunu hakkında sovlentüer ortava atılsovlemıstır mıştır Yukanda resmını gorduğuruz, son ıthalâtımız en >em sıstem, B U L M A C A « Muşterek çalışma imkftnı bulamadık Kapı kapandı Bu ış bıttı Dun bu konuda kendısi ıle goUmum Mudurluğu Anafartal ar Caddesı Ulus Ankara adretamamen otomatık, 6048 yumurtalık <o 95 randumanlı kuluçka " Bız normal olarak kendı çahşmalanmıza devam ediyoruz Progra rüştuğumuz Pek^elek* «Bazı şevsıne bizzat muracaat edılmek suretıyle oğrenılebılır makınalanmızı 19 000 lıraja satmaktavız Emsalıjle fıat mukamimız normal gafhada hızuğumuz tamamlanmak uzeredır Hafta i ler var fakat ıstıfa etmış değıhm» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yesesı yapınız Teaıyede kolavlık gosterılebılır çınde kurulnş ıçın muracaatımm yapacağız demıştır Pekselek, bugun bu koTurkıye Acentesi. U S GOKCEATAM Bızım «ayretımız, bu memlekette medenı munasebetlere ıstınat nuda basma genış bılgı vereceğını Ataturk Buharı 137 1 Ankara eden bır partıler mücadelesınde muspet ıstikamette rol oynıvabıl bildîrmıştır mektır Başka partıvı ıhva değıldır » Alıcana daha sonra partinin ıktısadi politikası »orulmuştur Alı*******»»****»****»***»»»*»**»»***»***»*»*»»***»»>»>*»»»*»»•»•»».».*» can şu cevabı vermıştırİstanbul Belediyesi ' Bız hususı teşebbuse ıstınat eden ve ona yardımcı olmavı 4 gave edınen bır devletçılık pohtıkasının zaruretıne inanıyoruz 4 Kuruluş e«nasında yapacağımız bır basın toplantısında sızlere gcruşlenmızı daha teferruath bır sekılde ızah edeceğız Buntın ıçın 4 * Şubat 1961 Temsilleri Hafta: 1 ( C H P programının sağında mı veya solunda mı yer alıyorsunuz') dı4 4 4 ye sorulacak bir sualın cevabmı programımız ortaya koyacaktır Üze2 Şubat Perşembe 21 de 4 rırde bılhassa durdugumnr nokta hususı teşebbuse yardıracı olmak 4 4 4 suretıvle memleketın kalkınmasının gaglanması gerektığl hususudur 4 Şubat Cumartesi 21 de 4 4 Az gehşmış memleketlenn baska şekılde kalkmabıleceğıne inanmı4 4 G. Puccini 4 4 yoruz » »OLDAN S\ĞA 4 A PA BTM AN 4 4 1 Bu yıl yurdumuzu fena halde Muteakıben yeni partınm alacağı ısmi Cutnhuriyetçı Memleket 4 4 baetıran mevsim (mürekkep kelune) Parfsının alması uzenne ne duşunülduğu sorulmuştur Alıcan bu hu4 4 DAİRELEEİ 4 4 2 «Sereerı huvlu zevç» mânasına susta da şunlan sövlemiştır 4 ıkı kelune 3 Çıngenelerın toplajnp 4 4 « Bız ısım uzennde kavga edecek değılız Bız Partilenn isımlerın4 4 sattıklan otlardan (çogul) 4 Yad4 4 Sahneve Koy an ZENGIN PARA edılen bır soru edatı 5 ParUk den zn ade zıhnıyetıne manıvoruz ' (Hur) ve (Demokrat) kelımelerının 4 4 degil. eskıden yazı kurutmak ıçın uzerınde durmamızın sebebı kendi sıyası huvıyetımıze uygun olduğu AYDIN GUN 4 4 İKRAMİVELERİ 4 4 ıçmdı D P lılere karşı tutumumuzu evvelce izah etmıştım Bu anlayış kullanılırdı 6 Tersl bır keskı âle4 4 Orkestre Şefı Dekor Koro Şefı tldir, bahtsız ınsanlann omürleri ıçınde kurucularımız tesbıt edılecektır Memlekete hızmet edebılme vas4 4 4 Demirhan Altuğ N. Perof Muhittın Sadak boyunca çektıkleri 7 «LJtıie» fını taşıvan msanlara partimizin kapısı açık olacaktır » 4 4 nın yan«ı erkek eetler (çoğul) 8 4 Alıcan sozlennı basımn ıkazlanndan ıstıfade ettıklennı bıldıBıletler Tepebaşı Tıjatrosu gışelerınden satısa cıkarüacaktır Goz kamıştırıcı ışık, gumüş (eskl rerek tamamlamıştır T\LEBE TENZILATI terım) 9 Memurlann simdıllk 4 t u bı olmakta devam ettıklen maaç Birleşme me katîleşti * Perşembe gunlerı talebeve cc 50 terzılât vapılacaktır \e derece kinunu bır spor çarpış.Ankara 29 (Cumhunvet Teleks) Ikı partınm bırlesmemesı ması kdtıyet kesbetmıştır Saat 18 de yenıden bır anlaşma zemıni hazırytTK*RID\V AŞAĞITA • c * 1 istanbul da Moda burnu civa lamak uzenne Barîkan Otelının 211 numaralı oda mda kalan Enver rındakı ko\un sdı 2 «"Vptal ve Adatanı «Cumhurıvetçı Mem'eket Partısı» mensuplarmdar uç kıahmak \ilıde) mânasına ıki keli sıhk bır hevet zıvaret etmıştır 45 dakıka kadar suren bu gorusmeme 3 Ikı şevı bırbinne baglıyan den çıkan Nacı Bozkurt Kemal Martı Sadı Ank'^an hıcbır açıkla4 4 hağ (eskı tenm) vı'cuttaki hastalık ma vapmamışlardır Ç E K t L I Ş mg± NtSAN 1961 oelırtı«ı şı?lerden 4 A"=\adakı ögrendığınıre gore bu »on toplantıda, partımn kurucuları \e 1 Kurumumuz Goztepe dpnolarına 1412180 TL ke=ıf be gMlerden doktorlarm gün geçtıkçe T A R t H L E R l | | | TEMMUZ 1961 f 4 her haotalıgınkını vavaş yavas bul par ınm adı üzerınd^ anlaşma o'madıSmdan 3 unru vr 4 uncu pa~dellı yıldırımdan korunna tesı satı kapalı : " ' usulu ııe yaptı EKİM 1961 mava çalıştıklan 5 Tersı eskı tıleTin bırl^ınıe ımkânı yenıden katı olarak suva dusmuştur rılacaktır Rui Sovvet htikumeti sıvaset adnmDıger taraftan, bu pece saat 22 45 te tzmırden Ankaraja gelecek OCAK 1962 î 2 Ihale 14 2 1961 •salı gunu saat lo 00 te Mudurluğumu lanndan bırının olan emeklı Orgeneral Ragıp Gumuspala'nm kurulacak partılerden îun bulunduğu BevoŞlu Bahk pazarı Mallı han kat 4 tekı Sa adıdır 6 Çevbırının başına getırılecelı sovlenmektedır tınalma Komısvonunda sapıla caktır nlınce «baş kıl• lannın bevazı» 3 Bu ıse aıt fennı ve ıdarı «artnameler her eun mesaı sa Gümüşpala'mn seyahatinin esrarı mânasına ıkı keatlerı dahılınde Satınalma Ko mısvonurıda gorulebılır tzmır 29 (Telefonla) Eskı Genel Kurmav Başkanı ve Emeklı lıme belinr 7 4 Usulune gore hazırlanacak kapalı zarf n en geç lhale gıtmi'tır Devlet Dıvan Edebıva Orgeneral Ragıp Gumuspala, bugnn Ankarava tarıhmden bır saat e u e ] Komısvona venlmesı veva tajm edı tında «Şu> karBaskanı Cemal Gursel ve bazı M B K uvelerıvle temas edecek len gun \e saatte Satınalma Komı<;\ onunda bulunacak sekılde çılıgı olarak kul olın Gumuspals'nın bu zıvaretı venı partı hazırlıklarn le de ılgı'ı po«ta ıle ıadelı taahhu^lu nlarak gonderılmesı lazındır lanılırdı yumu<!ak go r ı.lmektedır Bu ararta bugun bırdenbıre ortaya atılan GumusDunkö hulmacanınhuvluluk (eskı te pslamn venı partı kuracağı haberı şehnmızde ıhtıvatla karşılanmış 5 Postada vakı gecık~i<> kabul edilmez h«l'*dl!mls $fkl* nm) 8 önce tır Öteden ben tek lıder partısınden zıvade ekıp calısmasına tarafİLK ÇEKİLİŞE İŞTİRAK İÇİN SON PARA YATlRMA 6 Kurum Artırma Fk>;ıltme \e Ihale Kanununa tabı ol o sonra canan» gelır Güne\ Amerı tar oldugu bılınen Gumuspala nın venı kurulacak bır partıv e eğer madığından ıhaleM \apıp, \apmamakta ve^ a dıledığıne %ap ka dpve^ı vahut Tıbet tekı papaz TARİHİ 8 SUBAT 1961 dir. makta serbesttır (3851) " Çuvalm agzı varken dıbıru de sıvasete atılmava karar verırse gırmesı daha kuvv etlı bır ıhtımal > o'arak eöru'mekted lcnler (çogul) Yassıada'da buşünkü duruşmalar 2 yeni partinin birleşmesi ihtimali «Sanla Maria» Brezilya açıklarında dolaşıyor Bolu'da 17 kaçakçı, kendüerini suçüstü yakalıyan Orman Muhafaza memurunu öldürdüler Millî eğilimimize istikrar verecek plân hazırlanıyor De Gaulle, Macmillan göraşmesi sona erdi İşçiler zam için israr edivorlar Uçaklarda vaıife görmek isleyen genç kızlarımız Ornek köy: Karaözü Turistik ve Turizme: Nazarı Dikkatine Kardcş köy okulları sistemi Hadim Ni'ssseseleriv \ G.IC.M.P. Isianbul il teşkilâtınfla ihtilâf çıktı GiMA Gıda ve Ihtiyaç Maddeleri T.AŞ, ŞEHİR OPERASI RAYBANK 1% * * 1961 Yılında S CA îşci Sigortaları Kurumu istanbul Satın Alma Müdüriüğünden: ML Y O N İ .ı ra Yarım h 1* * İi RAYBANK 10 |i i s i %:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle