14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 ücak 1961 (JUMHURÎYET DÜNYA Çiffe (K) lann polilikası HABER Sbltttk, Komünist Çin, Amerikayı işlerine karışmakla itham etti Sağlık Bakanının kendi iç inceiemeleri Hddı'se/e Tiirk operetinin ilk tenoru: Tahammül meselesi ütun sütun yazı yazıyornı; sanıyoruz ki herkes bnnları okur. Okumuyor. Ben bile kendi yazımı okumuyorum. iani herkes. her yazılanı okumıya mecbur değil. Hoşuna veya zıddına giderse okur. tkisi arasındaki yazıları okumaz. Onnn için biz arasıra yazılarımıza biraz tuz biber ekenz. Gavriciddî gibi bir çeşni veririz. Ne yaparsm kardeşim? Bu dünya birbirine yutturma dünyası (Biraz lâübali oldu.. affedersiniz). Her gün şu tankerleri Boğazdan geçerken görürdük. Ne taşır, ne götürür bacmi. kıymeti nedir? Hayal bile etmezdik. Birader.. şu i'ugoslav gemisi bir buçuk aydır yanıyor. yanıyor, yanıyor. Ne imis bu geminin içindeki akaryakıt. Boeaziçi yanardağa döndü.. sönüp sönüp patlıyor Pat layınca da civarını yaktnak tehli E Pekin. 29 (a.a.) Pekin Radyosu yorumcusu, Amerika Birleşik Devletlerinin Birleşmiş Milletler nezdindeki yeni daimi temsilcisi Adlaı Stevenson'un ilk basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ıle Komünist Çin arasındaki' ınünasebetlere temas eden sozierıni yorum Bn mcvznda bilinenler şnnlardır. larken, ortada challi gereken pek çok mesele» bulunduğunu işaret Geçen hafta camartesi çünü Bay etmiş ve bu arada Amerikan tem(K.) Moskovatf» Amerika Elçisini silcisini «Komünist Çin'ın işlerine kabnl ederek kendisiyle nıun u karışmakla» suçlandırmıştır. zun şörüşmüştür. Araerika Elçisi P.ilindiği gıbi. Adlai Stevenso.ı. Clewlyn Thompson ile Hratçef'in arası hîç açılmamış ve meşhor ilk basın toplantısmda. gerektı^ı zora (tf2) uçak olayları eereyan ettigi takdirde Formo?a Adasının başvurularak a!ınacağı yolunda zamanlarda bile Bay Hrntçef onu Komünist Çin tarafından yapılan kırmamağa, üzmemece çok dikkat tehditler. Birleşmiş Milletlere üye etmişti. îşte bn müzakerelerden olan bütün memleketlerin saygı sonradır ki Sefir Clewlvn Thomp gösterecekleri kuvvete başvurmason. Kennedy'ye bu konuşmalar ma prensipıyle kabili telif des'lhakkmda nznn bir rapor yazmış dir. demisti. ve bnrada mayıs ayında inkıtaa uğnyan Zirve konferansının tekrar başlaması için Hrntçef'in yaDmış oldnfu jayrt açık ve sarih teklifleri kendisine nlastırmışlır nternasyonal ilemde. yeni ve defifik bir rüzgârın estiği hissedilmektedir. Bugün lüzumundan fazla iyimser bir eda ile, çifte (K.) lar. yani Hrntçef ile Kennedy el ele vererek., yeni bir üslup içinde. dünya snlhünü koruyacaklardır ümidini besliyenler, çofalmışlardır. Amerika Hariciye Nazırı Dean Rusk, Kennedy'nin niyetlerini açıklamamakla beraber, iki taraflı müzakere ihtimalini de reddetmi» değildir. Pekin, halli gereken pek çok mesele varken Amerikanın yeni Birleşmiş Milletler temsilcisi Stevenson'un Formoza işiyle uğraşmasinıhoşkarşılamadığınıbildirdi| Ankara. 29 (Cumhuriyet Teîeks) Sağlık ve Sosyal Yardım Baka j nı Prof Ragip Üner. bu sabah beraberinde Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Osman Yaşar :1e An i kara Vali muavini ve Sağlık Mü < dürü olduğu halde Beypazarına gıt miştir Bakan. yeni tesis edilen Bey pazarı sağlık merkezini teftiş et : miş ve eksiklerinin derhal tamam • lanması için ilgiülere emir vermış tır. Üner, bu arada sağlık merkezinde hizmet gören hemşirelerle hususî surette meşgul olmuş ve her türlü istirahatlerinin temın edılmesi ve kendilerine gereken ih ; tımamın gösterilmesini bildirmiş ] LütfuUah 40. sanat yılı «iibilesi S Sürun'nin Geçen pazar günü. Kennedv, huzurnna Dean Rusk ile Chester Bowles'i ve Millî Savnnma Bakanı MacNamara'yı ve bir takım eksperleri dâvet ederek Sefirin gönderdiği raporu tetkik etmistir. Bu tetkikatın nelicesinde Dean Rnsk $a deme.le bulunmustur. «Gerek Devlet Reisi ve gerek ben. gayet geniş ve serbest bir şekilde Agra. 29 (A.P.) Knaliı,e Elıbaşka memleketlerlp müzakereye saoeth ıle Prens Phüip'i, Yeni Delgirmek bususnnda diplomatik yol hi'ye gelişleri sırasmda muazzarn Iara başvnrmaktan çekinmemefe bir kalabahk karşılamıştır. İlgili karar vermij bulunuvornz. Bn göbir poiis memuru. kalabahğın 2 U 0 rüjmeler resmi veya ravri resmî bin kışiden fazla olduğunu söyleolabilir. Halkin dıs politika mev miştir. Bir gece önceden şiddetli znnnda aydınlanmak istenıesini yağmurların yağmış olması, birçok de tabii karvlıyornz. Fakat bn is köylünün karşılama törenine iştiFerhat Abbas ve Fransız İstihbarat Bakanı, <ek. bir sefirimizin herhanfi bir rak edememesme sebep olmuştur. verdikleri demeçlerde görüşmelere hazır devletle yaptıgı konnsmaların za Dükün. karşılanmadan çok mem mam gelmeden ifşa dilebiiece|i mâ nun kaldığı bildırilmektedir. olduklarını sövlediler. nasını tazammun etmez.* Kıraliçe ve kocasına refakat e Bu beyandaıı anlaşılıvor ki Ken den Madam Pandit ise Kıraliçenin Londra. 29 (R.) Cezayir ihti an evvel barışın iağlanması için nedv, çok tedbirli olarak fakat Düke: «Hiç bu kadar kalabahk gör lâfmda iki tarafm anlaşma ümıt hükümetinin Miiliyetçilerle görüşe dün miı?> diye sorduğunu açıkla leri yeniden ortaya çıkmıştır. «izlice çalısmak istemekte ve bu bileceğini ifade ederek. «istikba'.de Fransız İstihbarat Bakanı. bugün Cezayir'de çeşitli cemaatlerin sulh snretle Moskova ile rahatsız edil mıştır. Dük: «Hiç bir zaman» diye verdiği bir demeçte. Cezayir'de bir içinde bir arada yaşamalannın temeden konuşmak arznsunu izhar cevap vermiştir. min edileceğini» söylemiştir. j Ayrıca Kıraliçe Elisabeth. Agraetmektedir. Bir zirve konferansına muarız degildir. fakat, bövle daki TacMahal türbesini de gezÖte yandan hâlen Endonezya'da bir konferansın akanetle netice miş ve karıkoca her ikisi de bu bulunan Geçici Cezayir Hükümeti . lenmemesi için. her törlü earan sanat şaheseri karşısında lıayran Başkanı Ferhat Abbas da Milliyet | tiyî de pe«inen elde ettıek arzu lıklarını gizliyememişlerdir.. çiler adına vaptığı bir konuşmada. sundadır. Bn metod neticevi vakFransa ile barış anlaşmasma varılaştınnakta işe yanyarak dahi ollabilmesi için görüşmelere hazır ol sa, bir takım müttefikleri endUeduklarını söylemiş. bundan sonra ye düffirdn^n de muhakkaktır. İki ayrı teşekkül birleşerek yapılacak işlenn artık Fı?nsa'ya Meselâ, Londra bundan ciddî olaj sermayesi 67 milyon sterlin düştüğünü ilâve etmistir. rak üıülmiiş ve. MaçMillan'ın da Elizabeih'T Yeni Delhi'de 200.000 kişi karşıladı BELÇİKAL1 tSİKLEK Kuııyonun Kıvu eyaletinde Dulunan baz! Belçika askerleri. Kongo'lular tarafından esir edilmişlerdir. Belçikalı askeıler. daha sonra Lumumbacılarm kuvvetli bulunduktan Stanleyvil'le nakledılmişlerdir. Resimde. Belçikah askerler. sevkedılmek üzere getirildikleri hava alanında Kongoluiarı? nezaretinde görülüvorlar. Cezayirli Milliyeîcilerle Fransızlar arasııtda yeni müzakere ümidi belirdi Arap Dısişleri en büyük Basın Teşekkülü Londra. 29 (a.a.) Avrupa ve belki de bütün dünyanın basın grupu «Odhams Press» ve «Thomp tnçiltere Başvekili, evvelâ De Bağdad'da bugiin açılacak son Nevvspapers» in birlesmesi neGaulle ile, sonra snbatın başında ticesinde teşekkül etmistir. olan konferansa Tunus'un da Adenauer ile görüsecektir. bu • ThompsorjL. Odhams» adını akatılıp katılmıyacağı görütmeler esnasında arkadaşlarıla,n yeni grupun sermayesi 67 milnıerak ediliyor Tahran. 29 fa.a.) Perşembe nj Kennedy'nin gizli diplomasiyon îngiliz lirası olarak tahmin pününden beri kayıp olan Amerisinden .ikâvrt edeceti tah<nin eedilmekte olup. "rakipleri »Mirror kan Hava Kuvvetlerine ait iki modilmektedir. DiŞer taraftan. AmeBağdat, 29 (a.a.) Yaıııı açıla Pictorial» ve •Beaverbrook» grurika. îngilterenin dnvdn*u hu en cak olan Arap Birliğı Dısişleri Ba punu çok geride bırakmaktadır. torlu uçağın enkazı fran'ın güneyin deki bir dağda bulunmuştur. diseden fazla üzülmemekte. zira. kanları konferansına katılacak he «Odhampress» grupu şu gazeteUoaktaki iki kisinin âkıbeti hak Adenaner zivaretinden sonra, yetler, Bağdat'a gelmeye başlamışleri neşretmektedir: kında henüz bir haber alınamamış MacMillan. Amerikaya giderek ve lardır. Bağdat siyasi çevrelerinde. 1 «Daily Herald» tirajı 1.500.000 tır. Kaza yerine yardım ekipleri orada Kennedy ile nznn uznn rö üzerınde en fazla durulan mesele. 2 «People» tirajı 4 milyonu aşl sevkedilmiştir. riismrk imkânını hulaoak, ve bn Tunus'un Arap Birliğine ikı senesnretle endi.<eleri bertaraf edilmiş dir tatbik ettiği boykot kaıarından kın. vazgeçip geçmıyeceğidir. | 3 IVoııan. haftahk kadın der olacaktır. diye düşnnmektpdir. Yarın açılacak olan konferansın gişi. Tirajı 3 milyonu aşkm. M. PtRt gündeminde şu meseleler yer al • Ayrıca rlulton» grupu ve4 maitadır: Cezayır, Filistin. Isra ya «Xe\vnes> grupuna ait kadın el'in atom üzerindekı çahşmaları. dergileri ve teknik dergiler. Romeo ve Julliette'in giz Ürdün • tsrael arasındakı Şeria nelı «Thompson Ne\vspapers» grupu ri dolayısiyle ortaya çıkan lice evlendikleri kilisenin Fransanın sahrada yaptığı ihtilâf. şu 1 gazeteleri neşretmektedir: atom «Sunday Timess haftalık. Rio De Janeiro, 29 (a.a.) Evdenemeleri. Konferansa katılmak Tirajı hir milyon. çan kulesi yıkıldı velki gündenberi Brezilyayı sıdüzere dün gece Bağdat'ta gelen 2 «Scotsman» günlük. Verona. 29 fa.a.) Efsaneye gö Fas Adüye Bakanı Abdülhâlik, A | 3 Vüâyet gazetelerinden 4 detli bir sıcak dalgası kaplamıştır. ıe Shakespeare'in ölmez kahrama rap Devlet Başkanları arasında bir ; sabah ve 7 akşam £azete«i ve bir Hararet gölgede 40 dereceden a nı Romeo ve Juliette'ın gizlice ev konferans toplanması meselesinin j çok dergiler. şağıya düşmemektedir. lenmiş oldukları Verona'daki Sa ve Fas'ın Moritanya üzerindeki id| «Thompson» grupunu idare eden Rio De Janeiro'da 40. Saopaulo'inte Croix kilisesinin çan kulesi dialarınm da müzakere edileceğini Kanadalı milyoner Sir Roy Thomp ! da 80 kışi sıcaktan hastalanmıçlardiin gece yıkılmıştır. söylemistiı. dır. hil bulnnmadı£ı bir kombinezon içinde rifte (K.) lann karsı kar»ıv» müzakereleri. âsabî bir havanın dogmasına sebep olmuştur. Bakanları Konferansı olan tek bir grup halini aldı Kayıp Amerikan uçağı İran'da diisüp parçalanmıs Brezilycıda şiddefli sıcaklar 1961 YILINDA L OOO TURKİYE PARANIZIN. oo "•"• .J Bakşn bu arada. sağlık personeli^ meyanında hemşirenin de aynı de j recede rol oynıyacağını belirtmiş | tir. .: Dört saat kadar sağiık merkezinin eksiklerile meşgul olan Sağiık Bakanı. bilâhare yol üzerinde hâlâ şn korkulu rüyadan kurtnlabulunan Ayaş'ta bakılmağa muh • laç çocukları yetiştirme yurdunu madı: bir volkan eteğinde yaşıyan /iyaret ederek, çocukları teker tekimseler gibi!. ker tetkik etmiş. sıhhi durumları ile meşgul olmuştur. Santa Maria adında imiş.. içinÜner. burada da kimsesi/ çocukde 700 seyyah varmış.. gemiyi kaların bir yurda yerleştirilmesi için 40 yıl önce ilk Tiirk operet trio su: Ömer Aydın, Selâh Cehdi ve çırmışlar.. sebebi de Portekizdeki alınması icabeden tedbirler üzerinLütfullab Siirurî diktatörluge karşı bir hareket yap de durmuştur. Ankara'daki kimsesiz çocukların. bir yuva bulması Turkiye'nin Batıya yönelmesinin «lik önce Celâl Süruri'yi sah miş olmak. Portekizde Profesör Salazar aicin gayret sarfedilmesini istiyen müzik alanında ilk öncülerinden neye çıkardım. Sonra Yusuf SüruBakan. Vali yardımcısına Keçiö biri de «Operet» tir. Halka en ya ri'yi piyes yazmağa teşvik ettim. dmda bir üniversite hocası yıllarren'dekı Recep Peker köşkünü, bu kın sanat kollanndan biri olan ope 1935 36 yılında Konservatuvardan danberi Başvekildir. Adam p y e t işe tahsis edebileceğini bildirmiş ret, memleketimizde çok sesli mü Ali Sürurî'yi alarak «Halime» Ope mazbnt ahlâklıdır. Kendisini bir tir. zik denemeleri içinde muhakkak retinde sahneye çıkardım. Kızım askerî ihtilâl zorla is başına getirSağlık Bakanı daha sonra. 90 ki en çok etki yapmış sahne mü Gülriz Sürurî ise Muhsin Ertuğrul' miştir. Adam istememiştir. Onlar kimsesiz çocuk banndıran Zirkayı zik tarzıdır. Bu yolun gelişmesi un teşvikiyle Şehir Tiyatrosuna in ısrar etmişlerdir. O da Portekizı köyündeki yurdu da ziyaret ede ^erekirken. ak«ine yıllar geçtikçe tisap etti.» bu sekilde idarevi kabul etmistir. rek Ankara'ya dönmüştür. bırçok sebepler yüzünden bu klâ Lütfullah Süruri 1 yıldan beri Haklı haksız meselesi bir tarafa.. 2 sik ve gerçek sanat kolunun soysuz ikinci eşi Şükran Süruriyle evli bir transatlantik gemiyi zaptetErzincan'da Atatürk laşması ve günümüzde ise ölü ha dır. özel hayatında çok bahtiyar mekle Portekizde idare defişır le gelmesı. memleketimiz hesabına olduğunu söyliyen Lütfullah Süru mi? Akıllı isi degil.. içerideki seyAnıtı Yaptırma Derneği üzüntü verecek bir durumdur. ri. her an çehresinden eksik olmı yahlara oldu ne oldnysa... kuruldu tşte yorucu sanat hayatının 40 van neşe ve kahkahayı muntazam Bu gemi beynelmilel hnknk Lızincan 29 (Hususıl Şehrimiz yılını «operet» yolunda harcamış hayata. hergün yaptığı soğuk du kaidelerine göre korsandır ve dcşa ve asırı zevkleri olrfîâmasına de bugün" kadar Atatürk a.iıtı ve jönkomik ve kompozisyön rolniz filosu kendisini tutmakla müveya büstü dikilmemiştir. Bu hulerinde büyük başarı gostermiş ilk medyundur. kelleftir. Politika tarafı ayrı bir « Operetten başka hiçbir zev dâva. MISU dikkate alan Lisenin genç tenorlarımızdan Lütfullah Sürurı' nin 7 mart salı gecesi Yeni Tiyat kim yoktur. Sadece yelkenı çok ogretmenleri (Erzincanda Atatürk Bunun sonu ne olur? Anıtını Yaptırma Derneği) adı al roda «40. Yıl Sanat Jübilesi» yapı severim, 9 yıl bırıncilik aldım» diEğer gemiye hâkim olanların tında bir dernek kurmuşlardır. lacaktır. Kendisiyle görüştüğümüz yen Lütfullah Süruri, tek amacını: Dernek formaliteler tamamlanınoa değerli sanatçının sanat hayatını «Ülmeden önce eskiden istediğim akılları başlarında ise bu kadarla bir limanda gelecek hafta faaliyete geçecek ve ve bazı hâtıralannı kısaca sanat gibi gerçek klâsik opereti ihya1 ede iktifa edip gemiyi i en kısa zamaida Erzincan'da Ata sever okurlarımıza tekrar hatırla hilriTrkMr Hıınun ıcın <i(d' r* hır teslim ederler. Meğer ki Portekiz sömürgelerinden birine sıfına. Atürk'ün adına lâyık bir heyk^l tabilmeyi, operete emek vermiş bir sanatçı için çok görmüyoruz... kılları bir kanş yukanda ise dikilecektir. Türk sahnesinin «Sürurî Kardeşgemiyi sabote eder, ya karaya oDiyarbakır Radyoevinin leri» nden Lütfullah Süruri ilk detnrtnr. va baska sekilde tahrıp fa tiyatroya 1921 yılında girmiş. ü ederler. inşaatına başlanıyor zaman «Ticareti Bahriye Mektebi» Diyarbakır 29 (Telefonla) Rad nin son sınıfında ımiş, yeğeni SeMemııun oldnk. Nihayet Maliye yoevi in.şaatı ş^hrimizde güntin zai N'amık (ilk İstanbul Operetinin Vekilimiz vergiler ve öteki mukonusu hali.ıe gelmiştir. Geçen büyük komiği) ile ilk operet beshim kararlar ve hükfimler hakyıl Ankara'da ihalesi yapılan Rad tecimiz Muhlis Sabahattin'in teşkında «şakkı «efe» etti. (Yani dnjcıevi arsası teşbit edilmiş ve in kıl ettiği «Yeni Operet» trupunda dakl»nnı birbirinden ayırdı, kosaata başlanmıştır. l.stimlâk Heve önce «Çaresaz» ı. sonra sırasiyle naştu). Bn da pek lümmİB »dt. tinin iiç ay ünce arsa rayici için Vedat örfi Bengü'nün «Balo KaBir devlet adamının konu«ması F.elediye'ye yaptığı müracaata bu çakları», F. Lehar'ın «Tarla Kuşubaşka, bir vilâyet defterdannın güne kadar cevap veıilmed>ği için ve diğer tanınmış operetleri oynainşaata başlanamamıştır. Oysa. mıştır. îzmirin kurtuluşunda proVekâletten aldığı emir fiıerine aynı tarihte ihaleye çıkarılan Kr fesyonel olarak sanatını beyanat vermesi başkadır. Hele meslek zurum. Van. Urfa ve Mardin Rad halıne getiren Lütfullah Süruri ve vergi hükümlerinin yeniden muteyoevleri.ıin inşaatları sona »rmfk arkadaşları. •Izmır thtiyat Zabitlehassıslara tetkik ettirileceği haküzeredir. Bu duruhı Diyarbakırlı ri Derneği> yararına Izmırde Bahkındaki ifade «zehercihet» sevinilar arasında üzüntii uvandırmıstır. ribaba parkı önündeki salaş tiyatlecek bir şeydir. roda. merhume Halide Pişkin'le Zira, gerçekten vergi ameliyat bırükte «Çaresaz» ı oynamışlar. Bu ve nazariyatına uymıyan hüküm salaş tiyatronun bir ö/elliği de şuV EFA T ler vardır. Haıineye de bir fayda dur: Salınesinin iki kapısı denize temin etmiyecegi âşikâr otan bu Samsun eşrafından merlıum açıldığı için, mehtaplı gecelerde Falıriye Taşaıı ve merhum Eehükümlerin bir rötüşe tâbi tntul l.ııtlullah Siirurî 40 yıl sonra bazı sahnelerde deniz fon olarak z:ıcı Rahmi TaFan'ın kızı. Sevki ması zaruridir. Zaten, bütün malî tekrar söyliyeceği «Tarla Kusu»T.ısan. Bedia G'Slcüoğlu. Eczacı kullanılırmış! Bu arada Nuri Genç kânunlar, her an tashita ve tâdil ndaki şarkıları ezberliyor •vimyaeer Türkân Taşan. Snbave Reşıt Gürzap'ın trupa iltihakınedilmeye tnahkumdurlar. Bunların hat Suna Kurdoğlu'nun. N'ilüfer uan sonra. «Süreyya Opereti» yle lokal verilsin kâfi! Bunun dışında mahiyetleri bunu gerektirmekteRasim Dokur'un kardeşleri. Lv. ilk eşi (Gülriz Süruri'nin annesi) heışey bizde var. Bilhassa değerli dir. Bnb. Fethi Sedefin eşi. Inci merhurrje Suzan hanımla birlikte sanatçılar..» sözleriyle belirtmiştir. Vf Sule Sedefin biricik sevgi i * # * «Yunanistan turnesi»ne çıkılmış; Sanatçının «40. Sanat Yılı Jübi•ıiıneleri. Nezihi Gülcüoğlu. Ismini «Hür Demokrat Parti» ko«Muhlis'in Çocuklan Operet Heye lesi» çok ilgi çekici bir programı Mıırmn. Rasim Dokur'un. D>. yacaklarmış. Cğurlu, kademli ol • ti» adı altında Anadolu turneşı ya ihtiva etmektedir. Bilhassa Franz Neomettin Kurdoğlu'nun b.iisun. Vallahi ben açık sözlü ada'hzı. Alh. Münir Çnyırlı'mn pılmış ve nihayet «Halk Opere Lehar'ın «Tarla Kuşu» operetinin mım. Demokrat Parti lâfmdan ig veğeni. Oya ve Veteriner Ht>ti» nde ünlü İrma Toto (Karaca) 1. perdesinin Türkiyede ilk defa rendim.. de başında «hür» kelimekim Vıîmaz Tiiîin. ^îîne, Yılfhz ile birlikte, büyük sükse yapan o oymyanlar tarafından tekrar oy si olup olmadığına bakmıyorum, '; ; llci:oğlu ve Muzaffer Rasim peretleri oynamışlar. Fakat bütün nanması, bu gecenin büyük bir ö bakamıvorum. Dogrusunu d» söyleDokur'un teyzelori. A«îan. T<>bu temsilleriıı içinde Türkiyenin zelliğini teskil edecektır. Ibrahim mek lâzım gelirse, Demokrat Parsun Tükdojran ile Nihnt Sedef'n ilk operet triosu sayılan tanınnr.ş Delidenız (Koca Yusuf). Reşit Gür ti, on senelik iktidarı zamanında vengeleri. Batur. Coskun. DOJTU tffet tbrahim ve Türkiyenin «co zap (jön komik), Lütfullah Süru daima «Hür Demokrat Parti» ol • \lkar Taoan'ın Kenıal. Su ıt. quelin» i sayılan Selâh Cehdi'si ile ri (ressam Sermet), Şevkiye May mustur; ama «Hürriyetçi DemokCazip. Erol vp Tamer Köroğlu•Tin kuziııleri Fahire). Celâl Süruri rat Parti» olamamıştır. O kadar birlikte oynadıkları «Çaresaz». hâ (Kokot tıralarının temel taşını teskil et (Kambur kahveci), Şeref Şenpınar hür idiler ki, biç bir sorgu suale Bayan AYHA\ SEDEF miş. Bütün operetlerde birlikte oy (komik) ve Mehmet Karaca'nın rol ngramadan, yol keser, adam dö'7 ocak 19H günü AnksraMj Veli ver, matbaa basar, suikastler ternadığı sanatçılar arasında Veli Da alacağı bu temsilde ayrıca çeçirmiş olduğu kalb krizi netiyı, Mehmet Karaca, Ibrahim Deli Dayı Korosu yer alacaktır. Prog tip ederlerdi. Kızmayın arkadaş •esinde genç yasta vefat etnii"!deniz. Re.şit Gürzap. Şeref Şenpı ramda ayrıca Şehir Tiyatrosundan lar! Bunları ben mi yaptım? Her tir. Cenazesi Ankara'dan tstannar. Şevkiye May (ilk ünlü sub bir perdelik oyun, İlham Gençer biri, zamanın en nüfnzlularından bul'a getirtilmis olup 30 ocak '961 günü (Bugiin) Sğle namıret), Yaşar Özsoy. Celâl Yakup. Orkestrası. Haldun Dormen Tiyat sayılan Demokrat mebus veya baş».ını mütaakıp Sişli Camii SeKemal Tözel. Muammer Rüşen rosu. Darvaş ve arkadaşları bulun kanlarının kuraandası altında, gö nfinden atıri'ir.ik Feriköy aihkimseler (Muammer Karaca ı ve diğeıieriyle maktadır. Münir Nureddin Selçuk |üsleri D. P. damgalı •iTzarlıĞmdaki ebedî istirahatyeni bestelediği defil miydi bu hareketleri yapanolan müşterek hâtıralannı Lütful da bu jübileye. câhına tevdi edilecektir. Tanrışarkıları çalacak bir kentet eşliğin lar?. Hangi hür Demokrat ses çılah Süruri'nin unutmasına imkân d?tn mağfiret nivnz evleriz. de. solist olarak seve seve katıla kardı? yok .. Esi vc Kardeşleri cağını söylemiştir. Tekrar güzel «Süruri Kardeşleı» in sahneye bir operet gecesini bize bu jübileBen size birşey söyliyeyim mi?. çıkış sırasını sorduğum zaman, se nin yaşatmasını dileriz. Bence 46 lı veya 49 İn demokrat par sinde biraz heyecan belirdi ve şöytililer bir raüddet perhize girseler Selmi ANDAK le cevap verdi : çok iyi olur. Çünki ilk siyasî tesebbüsleri olan mefsnh Demokrat Partiyi ve o iktidara gelince demokrasiyi ve memleketi nasıl idare(!) ettiklerini gördük. Bir müddet perhiz etmezlerse eski sistem alışıkhgı kendini gösterir de yiııe Sayın İthalâtçı Tüccarlarımızın dikkat nazarına eskisi gibi idare çayretine düşerler dive endise etmektevim. Bu da ne onlara, ne gayrilerine faydalı olnr, degil mi? D. B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. den: M/V"27MAYIS,, Japonya'dan yurda nakledilecek hamulesi mevcut olan savın İthalâtçı Tüccarlarımızın, hamulenin cins ve miktariyle, ima lâtçı ve yükleyici firma adresleriyle Şirketimize müracaatlan ve yükleyiciierine bu hususta tâiimat vermeleri rica olunur Galata Yeni Yoicu Salonu D. B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. Telefon: 44 38 72 IYE BANKASI İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİ Japonya'da ınsa ediiip yurda müteveccıhen ilk seferıni yapacak olan (27 MAYIS) Şilepimiz 15/20 şubat 1961 tarihleri arasında TOYAMA Limamndan ticari eşya yükleyecektir. Hem anlamıvorum Bu eski Demokratlar mutlaka parti kurmak veya partiye girmeâe mahküm mndurlar? Nedir bu tehalük? Hep hakikat söyliyen nırım: birini ta Tasfiye Haünde Karamürsel Mensucat ve Ticare) Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: Şirketimiz hissedarları, aşa ğıdaki gündemde yazıh hususatın müzakeresi için, 11 Mart 1961 cumartesi günü saat 1 da tstan0 bul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han Kat 3 de tstanbul Ticaret Odaşı Salonunda yapılacak senelik âdi Cmumî heyet toplantısına dâvet olunurlar. 31 aralık 1960 tarihli Bilânço ve kâr ve zarar hesapları Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine âmade bulundurulmakta r 'ır. Asaleten ve vekâleten en az ikiyüz hisseye sahip olan Hissedarların toplantı gününden bir hafta evveline kadar Istanbul'da Vefada Taştekneler Camii sokak 24 numaradaki büıomuza müracaatla (Giriş kartı) almaları rica olunur. GÜNDEM: 1 Tasfiye heyeti ve murakıplar tarafından haz;rlanan ıaporların okunması. 2 31 aralık 1960 tarihli bilânço i'.e kâr ve zarar hesaplaıının müzakeresi ve tasdiki. Hava hııgün pııvraz. Yarın bayram. Günler kısaldı. Disim a&rıvor. Ve daha bövle yüzlerce hakikatleri fütursuzca. pervasızca siivler ve «Ben hakikati söylcrim» ripr: ama ö.vlP hakikatler ki kecibnyn ızu eihi bir saat çiğııe. hir danıla bal. Valhasıl.. su hakikat hakikatsiz lıir âşinâdır. B. FELEK Veterinerlerin kongresi Ankara'da toplandı • Ankara 29 i Cumhuriyet Te!ek>) Türk Veteriner Derneğinin genel kurulu bugün Kızılay binasında saat 1 da yapılmıştır. 0 Gündem gereğince yönetim ıle denetim kurulları raporlaniın okunma^mdan sonra dernek üyeleri söz alarak bazı şiddetli teıkidler ytpmışlar ve temennilerde bulunmuşlardır. Bu arada söz alan bir ü y e «Milletlerarası Veteriner ZooTeknik Teşkilâtı» na geçmiş yılların üyelik borçlarınm ö<J?nmediğini ve bunun bir an evvel ödenmesi gerektiğini söylemiştir. Kongre zaman zaman esprili ve gürültülü geçmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle