12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKİ CUMHURÎYET SO Ocak 1961 psane hgtıralan BORAH f ASKERLİK BAHİSLERİ | Küçiicük bir yardım 27 ıııı=ııtııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi!iıııııııııııııııııııııııııııııiiiııııifiııııııııııııııııİıııı HEM AHtn küpü adyonun olaylar ve yankıları saatinde, spiker söze batlarken tarizmden lâf açtı ve «turlzm denilen altın kipüne elimizi daldırmasını bilmiyonak...» gibi bir efimle ile devam etti. Bu hükiim hem dogrn. hem yanlış. Daha doğrnsn eksik. Küpe elimizi daldırmasını bilmiyor de|iliz. daldırmasını biliyoruz da çıkarmasını bilmiyornz. öniimfize, eerçekten de içi altınla doln bir küp bırakılmıştır Tıka basa doln bir kfin. Karnı çenüiş, ama agzı daar bir küp. Bir el zor sığacak eibi dar. Teoesinden bakınca, içindekl çil altınların saçtuı pırıltılar göz kamastırıvor. atiz sniandırıyor Sevtan. bn ktine elinl da'dır avuc avnc topla. çıkar. bozdur bozdnr harea, pasalar gibi yasa, divor. Knlalımıza. bn servet kıvamete kadar tîikenmea. dive fısıldıvor Küpteki altmların bn ışıltısına, şevtanın bn fısıltısına can davanır eibi deÇil. Hic dü»0nmeden elimizi daldınvoruz. Yalnız. ne var? Küpe dalan elimlzi küpten çıkaramıyoruz. Küpe dalan el. avneladılh altınla dolup ynmrnk haline gelince, küpin dar a>zmdan sitin dısarı çıkamaz olnyor. Avucumnzu hiraz revsctsek. altınlan avnçla çtkannağa oğraşaca*ımız veHe. her seferinde. iki parmak ncnnda Cçer beser altın cıkarmakla vetinsek küpteki altın kısa zamanda, ölümfizde korı bir vıjfın tegkil edeeek. Ama. elmnvor i«te. Olamıror. Biz. baska islerde de övle ama. hele tnrizm işinde. altın urnıırta vn'nurt'n •• favtışnn saskın sahihine benzivornz. >! Sehre otel mi lâzım? t«e en büvüjünden baslavıp, tnrist lenilen altın vumnrtfllı tavuğun bütün yumurtalarını blrden toplami*i veltenivomz. Tnriste lokanta mı lâzım? Hcmen bir tnristik belge nsulu lcadedip pivazeıda bir liraya yenllen Arnavut eiSerinin tabaSını tnriste on lirava «atmnŞa tavujnn karnını yine follukmuş çîbi. hîr ham'pflp bA«qlt»v)«*^ calısıvoruz. Elimizi altın kfiniine da'dırd'ktan sonra. avncnmuznn alabildiff kadar altınt toptın kaldırmak hırsı, elimizi küpten b«f cekmeee bizt mecbur ediyor. Turizmin altın kflpflne dalarken brl parça mütevazl olmayı bilmeliviz. rcnzlukları. temizlikleri. ko nukseverlikleri ile, küçük. mütevazi oteller. Yine ncuzluklan, yine temizlikleri, mahallî renkleri. vemeklerlnin halis Türk vemefi evsafı ile, bn memleketi bir çelene bir dah^ ar^tacak mü tevazi lokantalar. tnrist denîlen zümrfidâ ankayı, bir kazıkrılık beratından başka bir sey olmıyan tn'istiU h<'»eden rok daha knvvetle çekecek âmillerdir. Bnnlar olmadıkça biz, elimizi turizmin altın küpfine daldınp da'dırıp, rüvada avnçlanan altın yıifınlan gibi hava eiva ile doln olarak geri eckmeğe sittin sene devam ederiz. Hamdi VAKOĞLU Mütevekkil, kadere boyun eğ J tarlasına atlaması, eşınmesı, otla • miş, kuzu gibi mahkumlar vardır ması gibi bir şeydir. Üç aylık mun ki, bunların cezalarım doldurup tazam bir iş hayatı içinde hamur hürriyete kavuşmaları ile geri dön gibi yoğurulur ve yepyeni bir şemeleri arasmda nadiren bir kaç kil, bambaşka bir hüviyet kazanır hafU, çok defa birkaç gün, bazan bunlar.. Cemivot içinde vazife göda birkaç saat anca geçer.. bun • ren, faydalı birer uzuv olur, çıkarlardan bir tip, tenekeci Kâzıra, es lar kanaatindeyim.. mer bir vatandaştır. Tenekeci KâKâzımlar iki lokma, sadece iki tngüfîreye çekilBatı Almanya =ı ,zıra kadar sessiz, zararsız, herkes lokma için çalarlar Bütün kapılar Yazan mesı mukadder lâhlı kuvvetlerı le iyi geçinen, daima aşağıdan a bunların yüzüne kapahdır. Sahipolacak gibi goKııımay Başkanı lan adam az bulunur. Eline geçir siz kediler gibi aralık bulduklan m runmaktedir. Bu Heusinger, Alman diği bir dolap menteşesinin tek ka kapıdan mutfaklara sızmaktan bas Evvelki gece Kadıköyde Yelde h a v a , mütalâa Alma'idenız nadını, üzerinde üç vida deliğı o ka da çareleri yoktur. Binler, on ğirmeninde bir evin damında da ve k a r a kuvvet i'ayı, müttefik de lan, sigara kâğıdı eb'adındaki bu bınler, yüz binler çalmak hevesindemir parçasım, bahçenin bir ke de değildirler; günlük nafaka pe mat ile iki kavinbiraderi arasında lerinin îngilterede manevra ve te le bır ihtiyaç tabiativle meydana | olsa yabancı bır devlet topraklananndaki sarnıç tulumbasının mer şındedirler Mahkumlar için iş yer kav»a çıkmıştır Olav sörledir: nnda orduyu besliyecek cephane, sis imkânları eide edebilmeleri mer, yalak taşına sürte sürte bi Kırkahvesi soka^mda 37 savılı için müzakerelenn devam ettigi gelecektir »ilâh ve materyal raenbaları arama lerı kurulsa, infaz sisteminde ya lemiş, bu bir; bir de yurnruk ka pılan degisikliklerle, bunlann ce evde oturan Ereun Kesir eve çece ni söylemiştir. ffade. askeri meseğa sevketrr.ektedir. dar taş parçası uydurmuş, ikı; bir *a sureleri. kısaltılacağı yerde, bu 21.30 da geldiSi zaman esi Gülten'NATO üyesı bulunmasına rağNATO silâh, cephane ve rnaterlelere uzak olan okuyucu'ara bide güdük kurşun kalem, etti mi • yerlerinde geçirtilse ve ömür in evde bulunmadığına sinirlenhenüz, istediği yalini standard bir hale getir5 raz yabancı gelecektir Bundan men Almar.yaya üç?.. Bütün takım, taklavatı bu. leri boyunca çalışmak ve kazan mif. oda cam'anm kırmaŞa hajla mek için büyük çahşmalar mevmiktar ve sekilde silâh ve kuvKantinden bir Vita tenekesi uydur mak ımkânına sahip kılınsatar hiç mı«tır Ayni evin alt kafında otu dolayı sevgili okuyueularımızı bu vet yapmak müsaadesi verilme« cut olmakla beraber, muhtelıf sidu mu, bir saat sonra mükemnoel değılse, yansı bir daha su^ i « l . ran kavinbiraderi Tahir Ertunç i konuda aydınlatmagı faydalı bilmijtir. EJer Almanvaya böyle bir yasi sebeplerle. henüz gayeye ue dik. bir maltız çıkar ortaya.. hem de rnezler.. * * le Mehmet Ertunr camların niçin i müsaade verilmi' olsa. varadılu; laşmış değildir Yine münferit ıskarası, küllüğü, sürgülü kapağı, Daha başlangıçta şurasını belirt ta asker ve sanavide böyiik bir devletlerin kendüerine mahgus 6Ya geri kalanlar?. Megelâ bizte kırıldıÇını anlamak için yukarı ka hiç çaşmıyan ölçüleri, muntazam mek lâzımdır ki: cümledeki «ma varlık olan bu m^m'eketin. ana zel silâh ve materyali mevcut buta çıkmışlardır Bunu duvan ErOn hendesi ve cazip şekliyle... Ziyaret r> G e ' d e d o ğ r u y ° I a k ° y ' talim terbive gun W dama fırlamıstır Damda nevra» kelİTiesi. e vatan topraklarını düsman cizme lunmaktadır. Bu meyanda Almangünleri dışandan gelen yemekler, Pıyangonun Yılba»ı ikrami mahalle haikının ilei i!e takip et maksadiyle yapılacak tatbikattan ya da müttefik devlet topraklabaşlangıçta Üniversite tebldotun yesı vursa böylesine üç ay da tiği kavga çıkmıj, datnat ile iki ziyade harekât maksadiyle kuv sinrien kurtarmak gave«ivle mu rında anbar. meydan. tamirhane dan, sonraları üsküdar'daki bir yanmaz! Spor Toto'da 13 tuttursa kayinbirader birbirlerine girmiş vetlerin kullanılma=:ın! ifade et azzam bir taarruz nrrtnsu mevrîa . lokantadan getirttiğim yemekler na getirmesi muhakkaktır. Bura ve sair tesısler yaptırmak ıhtıvaon beş gün sonra yine Ceza kalerdir. mektedir. hep Kâzım'ın çire destli mehareti da tecavüz ile taarruzu birbirin' cını duymaktadıı (ve vahut da Alolan bu maltızlarda ısınmıj, yu nununun sahifelerini kanşfcrmaPolisler de dama çıkarak kavgaden ayırmak lâzımdır Tecavüz, manyanın böyle bir ihtiyaç duy*•* murtalı pastırmalarımız, sucukla ya baçhyacak. vurgunun sonunda ması lâzımdır). Nltekim Almanyakay. ele verse bile, bilemedin cılan avırmıs. eli kesilen Ergun'u Müzakerelerin mahiyetini anlat baska bir mi'letin tonrak. menba. yanın Fransa ve tspanya ile bu rımız bu maltızlarda pişmiştir.. vok etmeSi uç, beş ayhk ceza ile işi n i ç i n d e n tedavi altma almıç ve haklarmda mak için harbin aldığı yeni ka j hürrivet VP Kâz:m bu işten günde on markayı konuda bir anlaşma yaptığı makovuçturma acmıçtır çıkabıleceği plâniar kuracakt.r rakterden ise ba=l.yacagız. Birin herîef alır Taarri!7 ise. muavven doğrultmanın yolunu bulurdu. bir askerî durıımun lehe cevril I lumdur. Bundan dolayı AlmanyaMübarek Allahin her gecesi köBıçak yerine Kadıköy semtinde günün kona ci Dünya Harbine kadar statik o,SVerî Mr hare I mn, tngiltere ile de aynı konuŞedeki alt ranzasına kurulur da su olan damdaki kavganın soruş larak gelen kara harbinin tkinci me.i icin v » n da bir anlaşmaya varmak ıstedışjı Dünya Harbinde dinamik bir s ?ey e! Çömelir, Vita tenekesini iki dizi h» doSrusu bu bir nevi kıvnlıştır turmasına devam ohınmaktadır. tahmin edilır. a a r r u z gozlukleri burnunun ucunda. kaarasına sıkıştırır, keski, bıçak yekil aldısı malumdur Yani Birin, * °'dugu da zamanla kıvrine kullandığı menteçe parçasını rakaph ceza kanunu elinde, irci Dünya Harbinin ana kara cep metini kavbetmivecek olan bır a Mustafa Çağlar defnedildı garanm birini göndOrür, «bürünü Ahırda cıkan yangında 9 inek ta so z idur bir eline, çekiç vazifesi gören taş hesi dört sene müddetle Marn c i | ' ' Vefatını teessurle haber verdıgıparçasım öbür eline ahp i?e koyu yakar, saatler saati çalışır.. ile bir koyun yanarak öldü varınds durakladığı halde: tkinci | miz ses sanatkârı Mustafa Çağlar' lur. Evvelâ tenekeyi yekpâre, düz Kendine göre prensipleri varMaltepede Kuleliköşk mpvkiin Dünya Harbindeki cephe hatları,' Bu mütalâalar Alman ordusu ın cenazesı dün öğle namazını mubir satıh haline getirir. Bahçenin dır. Dolandıracağı adam mutlaka de Sadık Tansu'va ait ahırda bir Avrupada olsun, Balkanlarda olnun, gelecek harbin hemen ilk taakıp Şişlı Camiinden ahnmıs ve bir kenarındaki sarnıcın üstü be «uça iftirak etmij olmalıdır. öy yangın çıkmıç ve içeride bulunan sun. Kuzev Afrikada olsun vüzton döşelidir. Bu döşemenin bir lesıne bir suça te»ebbüs edilmeii 9 inek ile bir koyun yanarak 61 lerce kilometre rakkas gibi sa! günlerinde taarrıız vap?cak bir Zincirlikuyu Asri Mezarlığına defn k°n edilmistir.Törende sehrin tanınmış aetirümpsir^okı yanı 30 40 santimetre yükseklik dır kı netice almak icin sermayemüşlerdir. Yapılan incelemede lanmış durmuştur. Üçüncü bir dilift'nden ortava koyar Zira müs simaları ile ses ve saz sanatkârlate bir ıet, alçacık. bir duvar gibi ye ihtiyaç olmalıdır. Meselâ, ruhdir ve taşla örülrr.üştür. Bu taşlar satsız define aramak ve bulmak yangının. ahırda yatan Hasan Ya Dünva Harbinde bu sallanmanın takhel düsman Almanvadan içe n. kalabahk bir halk kitlesi hazır kut'un :sınmak için yaktıfı ateş daha büyük mesafelere çıkacağı ri girecek olursa çok büyük bir buHınmuştur ^ dan üst kenarı muntazamca yontul gibi. Dolandırılacak şahıs kendi ten çıktığı anlaşılm'^tır da kolayca tahmin edilebilir. muş olan bir tanesi örs vazifesi gö sanavi, ilk madde kavn?eı ve bunM E V L İT rür. Kâzım, bu öriün üzerinde arzusiyle ise katılmalı. para koyBu sallanmanın icabı olarak î dan daha fazla olarak eski bir meBulgar ticaret heyeti neticede tenekesini düzler. Kansla, göz ka «nah, bilfiil çalışjaalı, Merhum Hacı Aslanın mahdumu, kinci Dünya Harbinde münferit deniye* çok büvük bir ıstıraba sübulunan defîneden daha cok menrarı ile şurasını büker, burasını eAnkara'ya gitti Makbule Sadıkoğlu'nun eşi. Kemal milletlerin orduları, kendi ana rüklenecektir ger, uydurma keskisiyle kap«k de faat sağlamak için, kendisi taraEvvelki gün Semplon ekspresi vatan topraklarmı terkedip komHal böyle iken Fransızlar ve In Sadıkoğlu, Suat Meserretçioglu'nun liğini açar, kurşun kalemia* baa fından tamimına »ahİD olmak icin ile Sofyadan şehrimize gelen Ma şu olan müttefik devlete sğın gilizler, Birinci ve tkinci Dünya babaları merhum kenarları sararak yuvarlar, men pazarhk açılmalı. Yüz binler ka rin Kraney'in başkanhğmdaki beş SADIK ZADE ASLAN mışlardı. Gelecek harbde de böy • Harblerindeki Alman tutumuna binleri bizzat kiçilik Bulaar tiraret heyeti dün gene yerine dişlerini, evet kendi «anmak bırsiyle KAPTAN'm kapılarak. büyük bir Alman ordukendisi teklif etmeli ve bizim akçam trenle Ankaraya dişlerini kullamr. Nt lehim, ne per hareket sunun meydana getirilmesinden vefatının 40 ıncı günü münasebetiyle çin, ne telle bağlamak, târife sığ Bayraktarı Uvlamalı (!). Ama neetmiştir. endişe duymakta ve daha fazla i ruhuna ithaf edilmek üzere 30.1.1961 maz bir ustalık ve el çabukluğu ile, tieede riefinedeki altınlar valdıra NATO kuvvetleri arasına katıl i paz.rtesi günü öğle namazım mtttaBugün Ankarada başlıyacak oşipşak maltızı hazırlar. Çok defa batırılmış bakır paralarmıç. iik ele .kıp Beşiktaş Sinanpaşa Camü Şerlmış bir Alman ordusunun meyda fmde şehrimizin tamnmıs Mevlithan. sipariş üzerine i» yapar. Bazan da geçen ve nümune olarak alınıp lan müfakerelerden sonra Türkina getirilme şeklini tercih etmek lan tarafından Mevlidi Şerif kıraat alıcı yoktur, pazar yerinde müş antikaalara bizzat kendisl tara ye Bulgaristan ticaret anlasması teri bekliyen bır satıcı gibi, kıs fından gösterüen ve falanca im yenilenecektir. tedirler. olunacağından arzu buyuran dort. ıret bekler» pek çâresiz kaldığı paratorun zamanma ait hali' Biakrabı ve ehli îslâmın huzurltn rica i * * * Gardroptan 10 bin lira olunur. zamanlar, buruşuk bir kâğıt par ttns altınlanna benze.niyormuş, Şu halde müstakbel bir harrbin SADIKOCLU AILESI çasına bir iki satır yazar, çaresizçalındı ne çıkar bundan?. Lejyon pazarilk safhasında diğer NATO kuvliğini dile getirlr, pek nadir, raahKadıköyde Şair Nebi sokağında vetleri meyanında Alman ordusukumlardan küçiicük bir yardım di lıkta anlaşmış, binleri cebine ko oturan Sirol Kasparyan'ın evine ler. Bu, ya eski bir çift çorap, ya yup tırra kadem basmtmı? mırlir? giren meçhu! bir hırsız, gardropnun da, kendi ana vatamnı terkeV EFA T eski bir gömlek veya çamaşır o Dolandınlan ortak. kime, ne diye derek Fransa, Ispanya ve hattâ Muzaffer Başar'ın »evgili jikâyet edecek? Efendim ben Lej ta bulunan 10 bin lira para ile lur. eşi, Lutfiye Altınbaş'.ın damayonU müftereken bir «uç içledim. iki adet gümüs sigara tablasını ça dı, Rukiye Başar'ın agabeysi, • ma netieede dolandınldım cnı larak kaçmıştır. Polis, olayla ilGeritHn geriye Emekli Albay Saim Süngü, v Işte bu çalışkan, ekmeğini taştan diyeeek?. Evet Lejyon «NftMMi < gili soruşturmaya devam etmekYüzbaçı Fıkret özsüntfü. ümbu arada meçhul hırsjzın çıkaran insan, cezaıını doldurup lur ama, ele ne feçer? Y^kjndi te, ran AHmbaş, Eme! Erze ve çıktıktan pek kısa bir zaman «on si? Dolandnldığı ans lcaWr^le gardropta 10 bin lira bulunduğuMübeccel Can"ın enişteleri. CoşKartal Maltepe'sinde kurulan dünyaca maruf, iyi ilerleme nu nereden tesbit ettiği konusu üra tekrar gerisin geriye hapisha nen suçta ortak degil oıidir? kun, Yılmaz. Aysel Moray'ın zerinde de durulmaktadır. imkânları ve kalifiye elemaıı için devamlı iş sağlayan bir dikiş dayıları Devlet Demiry° l l a r l neye dönmüştü. Tabii başgardiyan7 nci l«İPtır>p MOdllr Muavini lıkta kendisine mutad ikram ve ilBir gece sormuştum Lejyona: na makinası fabrikası atölye idaresi ve imalât bakımıntifatta kusur edilmemiş, bol bol kı sıl pUnlar ilerledi mi bari, diye... Bir işçi ayağını silindire BEKİR BAŞAR dan tecrübeli makina müher.disi aramaktadır. Taliplerin yüksek zılcık şerbeti sunulduktan sonra, Eh... Bu sefer çifte plânlı btr i? 29.1.1961 günü Hakkın rahmekaptırdı mühendis olmalan jart değildir. İngiliıce bilenler tercih oluhamam altında ağırlanmış ve bir düşünüyorum Beybaba... «Plânlı tine kavuşmuştur. 30.1.1961 panur. Müracaatlerin yazı Ue SİNGER SANAYİ ANONİM ŞİRDolapderede bir tel çekme atelzartesi günü (Bugün) Şişli iki gün tonra da aramıza sahve plân^ dersem yanlı; olmaz, diye Camü Şerifinden ikindi nam.ırilmişti KETİ Yerüçeriler caddesı No: 145, Beyazıt adresine yapılması. cevap vermiş, ben de üstüne var yesinde çal:şan bir işçi, sol ayazını mütaakıp, Zincirlikuyu öylesine mazlum, öylesine mah mamıstım. Sonra, Bayraktar tah ğını silindire kaptırmıştır mezarlığındaki ebedt istlrahatHasan Karabulut isimli 27 yaşzun, öylesine mahçup bir hali var liye edildikten sonra, kulagımıza gâhma tevdi olunacaktır. MevlA dı ki, Kâzımın, ne oldu? Nasıl ol haberler geldi. Ne kadarı dogru, larındaki işçi, derhal tşci Sigortarahmet eyliye. du? Neden geri döndün? demeğe ne kadarı yanlış bilmem, hâdise lan hastahanesine kaldırılmıştır. Kederdide aileM As Film Takdim Eder Polis soruşturmayı derinleştircnek âdeta cesaret edememiş, sormak |öyle olmuş: tan ben utanmıştım. O, benden, te. faciava işçinin kendisinin mi. Türk filmciliğin'rı unutulmayacak şaheseri (Arkası var) yoksa diğer bir işçinin mi sebebiben ondan kaçar gibiydik.. Bir iki Ö LÜ M gün böyle geçmiçti. Nihayet öyleyet verdiSini incelemektedir. Bayan Nuran Ersen'in zevci. Basine bir göz göze geldik ki, eare yan ' SulMye Arukel'in ağabeyi. siz yanıma sokuldu, hiç bir şey söy Aliye Mısırhoğlunun dımadı. Edip j Sanayi Odasının sirküleri V EFA T Süner ve Münire Katoslunun dayılemeden elimi öptü, boynunu bükTicaret Bakanhğının, verli sanazadejt. Hamit Ültanın bcanağı Faiih eşrafından müteveffa tü, durdu, bekledi.. bir şeyler anyii teşvik maksadiyle Türkiyede Osman Beyin ve Ayşe Sueda latmak ihtiyacı ile cayır cayır yanEmekli Deniz Binbaşı imal edilen kaliteli sanavı mamulHanımefendinln otullan, Saadığı her halinden belli idi. Zaferler serisine NİHAT ERSEN det Baçak'ın eşt Doktor Operalerinin ithalâtını menetmesi üzeAnlat bakalım Kâzım, dedim. Hakkın rchmPiine kavusmuştur. Cetör Muhsin Başak'ın aSabeyi. rine, tstanbul Sanayi Odası bir sirAnlattı, doğrusu, eğrisi pek belli mzesi 30 ocak 1961 pazartesi günü Beyoğlu Kadastro Müdürü Şeküler yayınhyarak üyelerine gönöâle namazını mütaakıp Altunizade oiuyordu. Kısacası dönmüş, dolankip Yalçınalpın, Gazlıçeşme dermistir. Camiinden kaldınlarak Karacaahmet mış, bir iş bularaamış, kimse elinkösele sanayii fabriltatörlerin2. haf tasiyle devam ediyor. Sirkülerde, sanayicilerin hangi aile kabristanma defnedilecektir. den ömer Sanmn bacanakları, den tutmamış ve nihayet hapishaMevlâ ralımet eyliye. mallan ne miktarda imal ettikleDoktor Saadettln Uzer ve Tane arkadaşlan lle buluşmuş ve cettin Uzer'in eniştelert Toprak rini tesbit etmek maksadiyle çe«itberaberce iş tutmuslar, yüzlerine MahsullPri Ofisl Istanbtıi Bölli sorular yer almaktadır. Bu hagözlerine bulaştınnışlar ve enseV E FA T gesi Bîşmüdürlüğü memurlareket piyasada memnunluk uyanlenmiçler... nndan dırmıştır. Merhum Miralay Mehmet O gün, bugün, kımbilir kaç keEmin S?ru ve Naşide Saru keSenenin er muazzam ve şahane renkli filiıi MEHMET SADİ BAŞAK re daha girip çıkmıştır, bu Kârimesi. Mediha Çapçı ve Tikzım?... Böyleleri için kurtuluş müptelâ olduğu hastahktan OCAK 30 SABAN 13 ret Saru'nun kıymetii hemşirpMİHRACENİN GÖZDESİ yok.. cemiyeti, böylelerinden kurkurtulamıyarak 29.1.1961 pazar leri. Dr. Rüştü Çapçı'nın bal(THE TİGER OF ESHNAPUR) tarmanın yolunu da ne anyan, ne günü Hakkın rahmetine kavuşdızı muştur. Cenazesl 30.1.1961 pade bulan var.. Kâzımlar oldukça DEBRA PAGET SAFİYE SELMA SARU zartesi günfl Aksaray Vallde hapishaneler, hapishaneler olduk PAUL Hl'BSCHMİD WALTHER REYER Camiinden öğie namazım milça Kâzımlar olacak.. Bu gibilerin müptelâ olduğu hastahktan kur Göriüğü muazzam rağbet üzerine bu hafta da taakıp Koziu alle kabristanına tulamıyarak vefat etmiştir. Naşı suç işlemesi, başkasının malına V. 1 7.14'12.27|15.O517.2Î 18.551 5.31 devam edecektir. defnedilecektlr. Tanndan rah30 ocak pazartesi öğle namael uzanması. hırsızhk etmesi tamamet ve yakınlanna başsağlığı zını mütaakıp Erenköy Galipmen şuur dışı, tıpkı bir tavuğun, E. ] 1.53[ 7 05' 9.44 12.O01 1.34 12 10 dileriz. paşa Camiinden kaldınlarak bir keçinin komşunun bahçesine, Sahrayıcedit aile kabristanına defnedilecektir. Mevlâ rahmet ^ M 1 1 1 1 1 1 f I f 11111JIJ1111 f 11M11111 i 11J11111111 • 11111111 i 11 {111 f 11111 f i f 11M1 f I i 1 f 1111111M111111M M I U I M M1111111M U 1 1 M 1 1 U 1 n 11M1M U M111111111M M U j 11M11111111111111 eyliye. Damat ile iki kayinbirader evin damında dövüstüler Batı Almanya ingiltere askeri müzakereleri Amiral Afif Büyüktuğrul J auOÜNÇlKTI* BUGÜN ÇIKTI • BUGÜN ÇJKTI* 2 O O D ffl « Başkentin havasım Türkiyeye yayan tek mecmua / • Makina Mühendisi Aranıyor a AKIS Bu hafta c > Vergi Işini Anlatıyor ^ z o 0 a *BUGÜN ÇIKTI*BUGÜN AYŞECİK ŞEYTAN ÇEKİCİ 70.000 Kilo (6 mm. Kuturlu Famaşin Halinde) Yuvarlak Demir Almacaktır Rpvko? Deri ve Kundura S.inayii Müessesemiz ihtiyacı için 70.000 kilo (Filmaşin halinde, 6 mm. kuturlu) yuvarlak demir kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Buna ait dosya, Müessesemiz Alım Uzmanhğında görülebilir. Tekliflerin; Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi ve Istanbul Antalya Amban tesli mi o'mak üzere iki şıkka göre ayn, ayrı fiatlı bulunması. Kapalı teklif zarfının üzerine (Beykoz/53005) yazılarak en geç 6 '2 1961 tarihine kadar Mü essesemiz veva tstanbul Şubemizdeki Alım Teklif Kutusuna atılması lâzımdır. Müessesemiz. ihaleyi yapıp yapmamrkta veya dilediğine yapmakta serbesttir. • (3634) Kasımpaşa ZAFER Sinemasmda ATLAS'TA SÜMERBANK ALIM VE SATlM MÜESSESESİ Gazi E£itim Enstitüsü Müdürlüsünden: Asistan Ahnacaktır = CUMHURÎYET'in edeb! tefrikasr 27 REŞAT Evvelâ patron: «Rejisörüm» diye sizi ysmns alarsk böbfirlenmedifine Szaldü «una bir cihetten de işine yaradı. Durmadan tiyatroya dair konferans lar veriyordu. Siı olssydınız çekinecekti . Konferans ilerleyincç, cazın zilleri baslıyordu. Bu kadar lâkırdı, bedava dinlenmez, caz başladı mı kızlan Allah kabnl etsin! epeyce mıncıkladılar. «üyiır yılanUr» bir kafa kaldırdıUr ki »aştım. Dynr yılanlar: Mssiıme ile Melek idi. «Bu kızlards çok ma rifet var. mokayyet olmak lâ«m!» dedi, «Ne dersiniz, hcein d e v s i (Dürdane) de Svle neşeliydi ki . (Dfirdsneye bn aiı. bo»a7indan sarkan çenesi. önsiik bnrnnnun altından deve dndajı çihi eörünen dndakl'n icin vermislerdi.) Biz, ona bir, iki âsık rolfi hazırlıvalım; sıkışık zamanlarimızda epeyce canlar yakacak Balodaki bir kör mebnsun deveye 5yle bir sarılısı vardı ki... K«r mfi? Her halde övle olacak. övle olmasa göz göre göre insan. MURİİ GÜHTEKİH dim: Ben, solist değil, solist mu tekaidiyim! Ksptan: Biz de sizl mütekıiden istihdam ederiz! Demesin mi? Dnda|ımm ncn n» geldi: Zatıâlinîze tekafit oldnktmn conra taka kaptanlıSı ettirraefe kalksalar diveeektim. Zalimsiniz, Makbnle hanim! dedim. Pstron da baska âlem . Daktilo; daktilo kıyafetinden soynndn bn rece.. tnek böceSi kozasından eıktı .. Bir snvare elbisesi Belli ki mirasvedi onnn için bir gardrop bazırlaraış... Bn noktada Makbnleye vfiz veraıeğe gelmezdi; »onra 5nfinü almak zor olnrdn. Makbnle hanım, patron, patronnmnzdnr, müsaade edin, dedim. ona sBı Pazarola Hasan Bey o!... Makbnle, birdenbire kedi gibi sindi: Tövbe . Tövbe... dedi. Son ra. s5zO defistirerek bir hikâ •na nasıl »anlabilir? Doğrusu tayanamaınıı; yanına wkalövm, uraleaeık: «Allah vere de bir döl kazanmış olmasan bn jrece!» dedim. Kızacak sandım, ama sabiden ho?landı. Sia dans etmediniı mi? Makbnleyi kızdıran seyin 8te'riler arasında kendine pek iltifat edilmemiş olduSunu anlıyordam. Bir kere. dedi. bir erenerali reddedemedim. Sonra (snlu) musallat oldu. Dans iein mi? Keşke övle olsa. «Meshur bir snlist» olduSomn bilivor va. Birdenbire avaifa kalktı. Ellerini çırptı «Mnhterem misafirlerimiz. n"«a hazretleri em rediyorlar. Solist hanım bir şarkı söyliyecekler..» Hilâfım varsa t;oıöm kör olsnn! Tâbir bn: «Emredivorlar Soli»t Mak bul* hanım biıe gizel repertna rmdan bir kaç şarkı söyliyerek!» Ben, sognklvktan ho<lan mam. O kar gecesinde gırtlağımı paflattım... Vay meçe büken!.. Başka lâkırdı bnlamadım. hemen şöyle cevap ver yeye basladı. Size son kocamın melek Cibi bir asker oldoğnnn sövlemiştim. Melek çibi ama aynı zamanda da elj s«nalı Eli sopalıdan ne kasdettiğimi anlarsınız. Tani bn sopa, ne saklıyavım, ar?da bir bana da işlerdi.. tncelin kalınlasan kahkah.v sivle çülüvordu. Sonra ciddîleşti: Tani onn demek istivornm ki ben, kocamdan sizin kadar korkmadım .. Makbnle ile artık şakaya alışıyordum. Tani bir emrinİB ve isaretin>« oldn da «havır» mı dedifc? Makbnle. etrüfımda epey dolasmamış defildir. *** Vakit eee idl. Her taraft» ışıklar söntnö'rtür. Gemide engin hissini veren bir se« vardır. Valnrz. ha^altındT bir kilçük ışık görüyor, oraya dotrn yfirüyonım. bir nfak bfife... AraUnnda bizimkilerden bir kaeını »eçiyornm . Bizim teskilâtımız, yalnrz Lordlar kamarasiyle Avam kamarasrndan ibaret defildir: bir de Faryalanmız vardır... Bunlardan biri Hakkı (Snflör), digeri Sahin L«tla .. Lâlayı bir nran iskemleye yatırmışlardır, basında bir bevaz takke vardır .. Nihayet Kneük kanbnr.. Fakat o, bizimle beraber de?ildir. Serv t Bey, onn vapurda eörünce: «Bnnnn ne işi var bnrada?» diye kızmıştır. Servet Bev, Demokrattır; valnız. ararczfli bir kanbnr balnnmasının trnpn Tn luat tiyatrosn gibi töstermesin. den korknyor .. Kendisinin istenmemesi kan bnrnn izzeti nefsini yaralamıştır, yanımıza nek yaklasmıror; fakat bir kSrnk köpek ribi pesimizi bırakmıvor . Kendisine sornldnfn zaman cebinden resimli bir kâ^ıt cıkanror. Bn aksamlan cıkan bir nfak razetenin mnhabirlik ve§ikasıdır .. Abone bnlacakmıs .. Dareın eöz Ierle bakıvor: «Ben, sizinle beraber çelmiyornm ki .. diyor. Bn zavalltyı (Hakkı) nın tnttntn gSrBIflyor. Aralanndi bir rarip ahbaphk var. Kendilerinden bir ovnn nkarmıslardır: Kanbnr, elinde iskombil kâfıtları, mendillerle mntemadiyen marifetler Tanıvor: eündeki paralan kavbediyor, blrlnln cebinden ötekinln eebine gerfrivor.. Bn. âdeta bir hokkabazlık oynnadnr. Kanbnr. hattâ oraneotan maskesini de getirmisti. Bir aralık enn takarak a eehre lle hokkabaz vardaklıfı etti.. Man zara o kadar e|leneeli idi ki anbar kapagında nynyan bir nineyi nyandırarak: Amanın! diye ince inee hav kırttılar. Derken eoenklar da nyandı. Kanbnr, o eehre ile çarpık çarpık ynrfiyflnce çocuklar, korkndan atrlaraarm bss ladılar. Sonra tekrar marifet !er .. Kavbolan bir Tgıfiffin nynyan bir adamdan çıkması gibi .. ÇİFTE ŞANS H A N I M I A R I Ç İ N HUSUSl KEŞİOE YALNIZ TÜRK EKSPRES BANK DA HANIMLARA Şubat sonuna kadar hesap açtırınız £nstitümüz Müzık Bölümüne 875 sayıh tebîiğler dergisinde yazılı şartlara göre ımtihanla asistan alınacaktır. * » Imtihan 2O'Şubat/1961 pazartesi günü saat 9.0C da Enstitüde yapılacaktır. tsteklilerin; diploma. nüfus cüzdanı örneği, iki yıl başarı ile öğretmenlik yaptıklarını pösteren belge ve iki adet vesıkahk fotoğraflarını dilekçeler ine bağlayıp en geç 13/Şubat/1961 tarihine kadaı Enstitümüz Müdürlügüne göndermeleri ilân olunur (2486) NOT: Adaylar, yalnız esas b ranşları olan ( şan, yaylı saz, veya piyano)dan, ayrıca da teorik bilgilerden imtihan edilecektir. EKSPRES T f l ^ y BN AK V ^ TR I t ÜK Türkive Kızılav Cemivetinden: CUMHURÎYET Niishası 25 Kuruş Türkiye Lira Kr Senelik < aylık 3 aylık Harlcl Lira Kr (SÎSE KAPSİaÜ YAPTIRIL4CAKTÎR Afyonkarahisar Madensuyo îşletmemiz ihtiyacı için şartnamesıne göre 20.000.000 adei kapsül ;mal ettirilecektir. Taliplerın teklif mektuplannı en geç 8 şubat 1961 çarşamba saat 12 ye kadar Kızılav İstanbul Müdiirlüğünde bulundurma lan lâzımdır. Buna ait şartnameler Ankara'da Kızılay Umum Müdürlüğünde ve Istanbul'da Kızılay tstarbu! Müdürlüğünde görülebilir Cemiyetimiz. Arttırma ve Ekııltme Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve ışı dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir. 75.00 150.00 >0.00 80 00 22.00 44 00 Basan ve Yayan C u m h u r i y e t M â t b a a c ı l ı k ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketı Csgaloğlu HalkPvı Sokak No. 3941 Sahibı Y.ızı ışlpnnl fulfn ıdarp pclfr> ^T<•suI Müdüt Gazftemıze gönderilen evrak ve yazılar neşredilsin edilmesin ıade edilmez tlânlardan mesuliyet kabul edilmez • Abone ve İlân ışlen İçin. zarf.n üstüne «Abonea veya «İlân Servisi» kaydımn krnması lâzımdır BU GAZETE BASIN YASASINA UYMAY1 TAAHHÜ1 ETMİŞTİK. NÂZİME NADİ ŞAHİN PERESE PVIMAN TWKST BTBBUS İ$L£THESİ EMNİYETLI, KONFORLÜ. ve Hostes rrfakatinde YEMEKLİ servisleri ile hizmvtir.izdedir. tSTANBUL TERMtNAL TAKSİM ANTAŞ KADIKÖY ARI 44 84 71 44 34 31 47 17 30 12 36 36 60 Cagaloğlu ETt Seyahat: 22 21 00 Ankara TERMÎNAL 118000 . 119683 ÇOK MÜHÎM: PtTLMAN taküt edilmektedir, bilet alırken dikkatinizl rica ederiz. var) lllllIIIIIIllIIllIIfffIII1II1IIIIllllflllIIIllIllIIIIIIIIIfIIIli:ilIIIIIlltIIIi;illIli|IIIılIIIIlIllllIIIIlIlIlIIIllllIIIIirTrilIlllllIIIIflffIIIIfIll1IlllltlIlllllliIIIllllIilIIIII1IIIIlllllflllllIllllIlliriIllilfllllll k
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle