19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
MOOO Tl Kiy«ET)NO£ Apartman Daireleri veçeşitlf dolgun para ikramiyeleri KREDİ BANKASI TÜRKİYE u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Turfe . Alman Kültur Işleri Kornln Ludwıg Hoelscher Viyolonsel Konseri 2 şubat 1961 perşembe, saat 20,30, Toutonia'da Gınj serbesttır Nnmaralı yer kartlarının saat 14 00 den sonra «Galerı» (Alyon sok. 15 'i Beyoğlu, Yenı Melek Sınema3i yanı) den alınrnası Adres Teutorua Alman Kulubu, Galıp Dede cad 85 Tunel Beyoğlu. 1 yeni partinin bîrleşmesi ihtimali ortadan kalktı <J43 37 n d Vll Savi 1 3 1 0 8 •J/ n t l yiı j a y i U . I U O rel * raf ^ ™ mektup adresi Cumhurtyet Istanbu: Porta Kutusu tstanbui relefonlar li 42 «ü 12 42 H6 22 42 97 22 42 98 22 42 «9 p , , . , ı«^j i ^ r\~ 1 t a * razaiteSl 30 Ucak l«?61 Kontenjan ve kurucu heyete girecek isimler üzerinde anlaşılamadı Alican, Jeketçi bir başka partiyi ihya etmek niyetinde bulunmadıklarını açıkladı; MemHür Demokrat Parti de bugün Ankara Vilâyetine müracaat edecek Ankard 29 (Cumhumet Telc.cs) Kurulmakta olan ıkı sı a = partının bırleçmelen unııdı bugun tamamıyle ortadan kalkmış<ı ır Bu netıceve bırkaç çunden ben gecelı gunduzlu vapılan toplaniı muzakere ve munakjşalardan sonra varılmıştır Isimlerı kesın olaı ık tescıl edılmıven Memleketcı Cumhurıvet I'4'tısı ıle dıger partm bo\le bır netıceve sevkeden sebepler dun den ıtıbaren başluan de\amlı toplantılarda tamamıvle mevdana ı,ıl{ nış bulunmaktadır Bu bırlesmeme e eplerını nnlatabılmek ı<,ın toplantılann ma Imttını bıldırıvoru? U^B / Millî Efıtim Pltnlama Kuraln Ştrtn toplantı ballnde illî Eğitimimize istikrar verecek plân hazırlanıyor Dün bu konüda bir toplantı yapıldı ve üfiüî Eğitim Bakanı Feyzioğlu 4a konuştu Ankara 29 (Cumhunyet Te bır toplantı yapılmıştır Bu topleks) Mıllı egıtım hajatımızı lantıya M B K uyelerınden Kur ıstıkrara kavuşturacak ve eğıtı Alb Samı Kuçuk Kur Bnb Meh mın butun vurdumuzda belh bır met özguneş eskı Mıllı Egıtım sıstem ıçınde yayılmasını ve ge ve jenı Imar ve Iskan Bakanı lışmesını saglıjacak uzun surelı Prof Fehmı Yavuz ve oldukça bır «Mıllı Egıtım Planı» nı hazır kalabahk seçkın eğıtımcıler kalamak uzere bugun saat 10 30 da tılmıştır Kız Teknık öğretmen Okulunda Arhasi Sa 5 Sfl 3 »e • ••ııııııııııııııııııııııııııııııııııttıııııılUiııııiMiaıaıııı Birleşememe sebepleri Cıurleıd^n ben raunferıt temaslar ıle gosterılen bııleşme gayrıtleıı dunien ıtıbaren genis toplantılarda tezahur etmeğe başlamış ve ı!k buvuk toplaııtı Prof Hıkmef Belbez'ın \azıhanesınde saat 16 dan 18 e kadar surmuştur Bu toplantıva gerek Cumhunvet; Memleket Partismden gerekse Ekrem Alican ırı Gene' Başna nı oUcagı so\ lenen partıden vedışer temsılcı katılmıstır tkı saat suren toplantıda muspet bır netıceve prensıp olarak vaı Imış her ıkı partının a\nı bunvede toplanması ve ortava çıkacak tek partıye hkrem Ahcanın Genel Başkan olması tensıp edılmıştır Vıne bu toolantıda ıkı saat sonra bır toplantı yapılması ve durumun teferruatı uzennde ka'ara varılması duşunulmuştur Kardes Köy Oknlları sistemi Köy okullan arasındaki davanışmayı gelistirmek amacıvla böyle bir sistemin tatbîkine başlandı Ankara, 29 (CumhuriyetTe!ek<) Koy okullan arasındaki davanısmaja ve karjılıklı yardımlan gehştırmek ve memleket gercekIenne, •Tiült amacTsnmıza kov okullarının da avak uydurmasını saglamak amacıvle bu okullar arasında «kardes kov okulian <ı<temı. adı verılen bir sıstemm tatbık edılmesme başlanmıştır Bu sistemin (relı<!ebı1ıne«inı taİ lamak için MılIl Egıtım Bakanlığı bu konuyu ıncelıverek valılıkler kanalı ıle millî eSıtım teskılâtma ve okullara gereklı hilgılerı ve prensıplen havı muhtıraM gondermı<itır Bu sistem sayesınde kov okullan «rasında yapılacak karşılıkh faalıvetlerden bazıları şunlardır Kardes okullar arasında ders araçlan (harıtalar tablolar fotoğraflar cocuk kıtaplan defter kalen tebesır gıbı> vardımİ8n kar Arkası Sa. S, Sü. 1 de Sabaha kadar süren toplantı Ikı partt ılerı gelenlerı bırleşme mevzuunda yaptıkları gttru^meden çıkarlarken J Fuat ^rpacı nın evınde saat 20 30 da başh\an gece toplantısı daha ŞLBIUIIU ve tartışmalı olmuştur Bu toplantıya Ekrem Alican, Haıf Arkası Sa. 5. Sü. 4 te «Santa Maria» Brezilya arında dola Salı guıuı iktidarı devıalacak olan yeni Brezilya Cumhurbaşkanı, Galvao'ya gemiyi Brezilyaya getirebileceğini bildirdi, yolcuların bu arada bir Amerikan gemisine aktarılması muhtemel gece varısırdan sonra vazıfesıne bdşlıyacak olan Brezılva nın verı Cumhurbaşkdnı Janıo Quadre< dun verdığı bır demeçte Portekızlı ıhtllalcı lıder G a h a o \ a hı tap ederek Santa Marıavı bır Berzıha lımanına getırmesını bıldırmıştır Gemı lımana gelerek 588 volcusunu çık<.r rken asla mu nahale etmıypcını ve gemıve \enı Brezılja Hukumetının el kovma Arkası S3 5 hu b ua •ftakhıııg.on 29 (R) 31 ot<ık Baydur ile Kocatopçu tacir ve sanayicilerle görüşecekler Ticaret ve Sanayi Bakanlan, vergi sistemindekd son değişikliğin yarattığı tereddütleri gidermek maksadiyle bugün izahat verecekler Son vergı sıslemı degışıkhğını lavette çantasını aratm ?> da bu ;d ızah etmek ve tacırlerle sanaMCi la nadıgından kavbolan bazı e\ ra ler arasında doğan tereddutlen jı kı yenıden temm ıçm Ankarava dermen gavesnle bugun Beledıve gıdıp akşam donmek mecbume'ın Sara\ında Tıcaret \e Sanavı Ba de kalmı^tır kanları bır toplaitı vapacaklardır T caret Bakanı Mehmet Ba\ dur ı'e Sanavı Bakan Şahap Ko catopı,u toplantı 3 katılacak tuc car ve sanavıcuerın «orularını cevaplandıracaklardır Bu arada bll ha=sa \uksek kazanclı mue^esele rn vıilık Kazanclarının \u?de 70 1 mıktarında vergı odemelerı konu =u ^ıddef'ı tarti«malara \ol açacsk tır ••••••••••••••••••••llllllllllll Ote \diddn ehnmıze ge'e" Sa navı Bakanı Şahap Topçuoğl 1 cu martesı gunu ılavette çalı$mı< ve Vıla\etten çıkarken çantasın burada unutmuştu r Dun sabah V F.rdnğan Tuncer djnkıı ba<ır toplantısında izahat verirken T.M.T.F. Yedek Subay Oğretmen Kanununun tâdiliıti istiyor Orfi Idare 10 Dun bu hususta Birlık meıkezinde bır basın toplantısı \apıldı, ehlnethlerın orta oğretımde \azıfe almalan, yedek oğretmenlere \edek suba\ elbısesı \e maaşı \erilmesi teklif edildı ••••••••••••••••••••••••••••••ı İşçiler xmm için tsrm* ediyorîcr Demirv olu i«cileri dunkıı koııçrelerinde De\let Baskanına hır telgraf cekmeği kararlastırdılar tskısehıı 19 (Te'efonUı Bun ^esınde 4 780 ısçı banndıran Es kısehır De\let Demır\ olları Fah rıkası Işçılerı Sendıkaınm kongre M bu£un vaDifrr ^^ K>n°ıe\e Kurucu Mec'i" I^cı u\elerınden Kmaıl tnan Tekın Çullu Kerım ^^MIZ C K M P terti'ilcılermden <*a\iı Ozturk \e Ahrre' Oguz da katılmıslardır k Sa 5 Su 8 de işçiyi nezaret altına aldı ^arua U^rıa tiakı (.^rpısma Mrasında olen u^uıuu kaptanın sefere çıktıktan S gun sonra dunv ava gelen o|lu anasının kuca^ında 1 Crıveısite ve yuksek okul Bakanlığının dıkkatını çekmıştır. Dun Turkıve Mıllı Talebe Fe Sılâhtarağadakı elektnk fabrıkadera«vorunda vedek subav oğret lardd devamını bıtırmışlerdır Elbıse ve maa« darnmn sında çalıçan ışçılerden 1 u ev0 menlerie ılgılı konıtenın başkanı 2 Ünıversıte ve vuksek okul T M T Federasvonu temsılcısı, velkı gece geç saatlerde fabrıkaErdoğan Tunçet bır ba= n »oplan larda okujup da herhangı bır se oğrencılerın koylerde çok fena ya gelen örfı tdare Kumandanlığı tısı yapmıştır beple askere gîtrrek zorunda ka şartlar altında çalıstıklannı ve subaylan tarafından yakalanmıs 97 savı! kanura gore na'er kov lanlar dek subay adını taşıdıklanna go ve nezaret altına ahnmışlardır lerde vedek subav oŞretmen olare aynen yedek subaylann sta3 Lıse mezunlan örfı tdare makamları, 1 kısı 0 rak vazife goren gençlerın bu ka tulerıne tâbı olmalan gerektığını, hakkmdaki sonısturmanın dennFeyzıoflnnun dıkkatıne nunun aksaklıklanndan dolavı çok lestınldığıni, bu bakımdan nezaTemsılcı bu sımflandırılan oğ elbıse (1^65816 aooletı> kar bolguç durumlarda kaldığını (>urdun gelennde (yakacak ve yatacak) te ret altına almanlann ısımlenvle en kutsal vazıfesınde ver alan rencılerden ılkı olan unıversıtede dank edılmesını Mıllı Savunma kendılenne ısnat olunan suç magençlenn) ıhmal edıldıklerını be devamı bıtırnış arkadaşlann Mıl vasıta ve ekıplernden oğretmenC K M P Genel Ba kjn hıyetının açıklanmasmda mahzur h Egıtım tarafından orta oğretıBoluabaşı ıle kabmenın gerektığıni, bulunduğunu ıfade etmışlerdır vegdne hrtmış ve Mılh Egıtım Bakanlığı me verılmesı gerektığının belır lerım faydalanma=ı g ıle Mıllı Bırhk Komıtelenii' dık C K M P lı uveü Ahmet Tahtakı katnı çekmıştır Sıran haberlere gore nezarete tıldığ nı fakat henuz bır resmı ce kendılerıne yedek «ubay maaşının lıç aras ndakı ıhtılaflara paralel v ap ve açıklama olmadığnı be tam olarak verılmesınin elzem ol ahnanlar, munfesıh D P nı n menlstenılenler Arkası Sa. 5, Sü. t de suplarıdır olarak partının sehrmızdekı teşErdoğan Tunçer kalabal * bır } an etmıştır kılatında da bazı anlaşmazhk ve oğreıcı grupu tarafından +a^ L e Imtıhana gelecek ogrencılere ve hoşnutsuzluklarn ortava çıkt'ğı bılnmekt=d r Bj arada C K M d 'en toplanıda ogrencı'e ır 3 rılen ız<nlere »eyekkur eden temsücı, daha sorra Mıllı Savunma Arkası Sa 5. 8a h da ttp o'auğunu be'ırtmışt r C.K.M.P İstanbui II teşkilâtında ihtilâf çaktı Hd\alarda vazife gorece^ olan 4. rare guzellirv ve lisai adedını şart genç kız ho*te» olmak ıçın Turk koşmustur Vaşları 18 22 araMnda Hava Yoüarı Lmum Mudurlugun buhınar genç hoates namzetlen a de ımtıhana gırmek ıçın sıra bek rasında bakın kımler var lıvor \e «abırsızlanıjordu Namzetlerden 2 'aieı emekli Hostes namzetlermın hemen he ve tanırmıs bır seneralır 'oıunla Gorıısmelerin dostane bu men dortte uçunden fazlası 18 ıla rıdır \e 6 hsanı urkçe gıbı mu 22 vaşındadır ve Koleı me/unudur kemmel konusuvorıar \a=lar da ha^a ıcmde sjeet'sjine Kımı, evınden haber«ız olarak mu çok musaıt ısaret edildı racaat etmış, bır kısmı da agabevDıger bır namzet ıse e\maen hasını ve\a bır arkadaşını >anına a bersız oıarak gelmıştır Kendısıne Lo üıa 29 (R) Ingılteıe Baş larak gelmıştı Eskıden 12 hostes bdkanı MacMıllan ıle Fransa Cum bulmak ıçın zorluk çeken Hava neden haber<;ız muıacaat ettığım ve ımtıhana gızlı geldıgını ".ordum hurba^kanı De Gaulle arasında va Yolları şırketlen şımdı ıse nam P'lan goruşmeleı sona ermıstır zetler ara«ında tercıh vaprrak zor Kolejı bu MI bıtırmış saıiMn kız « Annem ve babam mutlak e\ Basbakan MecMıllan hu dksam lugu ıçındedır lenrrem ıçın ı^rar edıvorlar Taz Loidrava donmu«tur Hava Yolları bunun ıçıi de bırvıklerı gun geçtıkçe artn or Ho> 4rkası Sa 5 ^ıı 7 dc baraj >apmış ılkonce tahsılı, ( bıla Arkası Sa. 5, $>u. 6 da De Gaulle MacmiIIan göraşmesi sona erdi Uçaklarda vazife görmek istiyen genç kızlarımız Hostes olmak için muracaat eden 42 genç kız arasında 6 lisan bilen emekli bir generalin iki torunu da \ar.. Turizmle ilgili olarak bir Otelcilik Okulu açıuyor o Otelciler Cemiyeti Başkanı, bu yıl şehrimize 400 bmın ustünde turist geleceğını söyledi Istanbul Otelcıler Cemiyeti Başkanı Nusret Vural dun saat 14 te bır basın toplartiM vaparak turızm ve otelcilik koru'Junda izahat vermıstır Şehnmızde 269 otelın bulunduğunu bunlardan 5 ınm luks 25 ınm bırıncı 50 sının ıkıncı, 143 unun uçuncu 46 sının dorduncu sınıf olduğunu ıfade eden başkan otellerın ıslahı ıçın bundan bır ay evvel bır self kontro! sıstemının kurulduğunu Sırkecı Beyoğlu Galata, Kadıkoy Adalar ve Bevazıt me»kıınde mumessılhkler ıhda' edıldıgını sovlemıstır Yıne başkanın ıfadesme gore hu sene şehrimize 400 bının ustunde turist geleceğı bellı olmuştur Bu cumleden olarak Otelcıler Cemıyetı faahvete geçmıştır Bu arada TABİAİIN LCTFl Dun ^ehnmude uzg^r pu% razaa ı e^ıt^ıne ragTıt ununet IO aeıe c t bılhassa ucuz otel konusunda teKaaar vukselmıs v» guneş outun gu ı I«;tanb jllularm gozunu iMtmıstıı Bugur uhuietın bıraz daHa sebbuse geçılmi"! ve «turıstık» ke\ukselme»ı beklerrrekted Karaden^de 3 gundenberı devam etmekte olan «ıddetlı fırtına da di" hmesının bulunduğu her yerde pamıstır \ı.narıdakı res mde Msnlulda bır park'd dunku guneşlı havadan ıstıfade eden bır çıf ı < hahlığ n değı! ucuzluğun ve raha• Arkası Sa 5 S0 2 de lıı kedı gorulmektedır "~ ~ Oteteiler Cemiyeti Ba«kanı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle