12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBT ttesımlı Kotnan 296 U A Ş K A S I N I N G t N A H I tLMHLRI\LT O « n : VVbh S A V O L levıren : Mazhat KUN1 C L M H L K l l t r ı n edebı tetrıkası 57 30 Ocak 1961 IO.K6Y FAKIR BAYKURT oe>ını bonra gıdemezsın » Bırden bıre olur mu Velı Usta' Otujup bır aksam konusmak ıste mez mı komşularla'» I «Kıvd ke« kısd B( \ le olducu daha evı Alır gehrsın Mılletın utahı verındevken hemen ıse baş la > j *Cok evıvoru? » «Fvıdır YPZ var kış var evecek 1 ne ı« v a ' ' derne sen de Baksana 1 mıllet nası! çalısıvor "» 1 «Pekı Velı Usta'» dedı «Akşama donerırr» Evet, doğru, bu şartlar altında henflerın ıçerı gırmelerı muşkul olmıvacak Anlasilan nav dutlar bodrumdan evvela zeraın katına sonra bırıncı kata çıkacaklar ve odamı arıvacaklar • A lexıs «Belkı de odanızın nerede olduğunu bılı yorlardır Bu husuvu tetkık etmış o acaklaı • dedıı. Evet Bız de onları bırakırız odama kaaaı gelsınler Yalnız geldıklerınde uvkuda bır ınsan bulacakları yerde karailarında sılahlı dort kıı goreceklerdır Aıexıs «Şuphesız ovle olacak fa kat bu plan bıraz ıhtıvstsız değı mı' dedı Beıkı ama bu adamların fııllerırde tearamud oldugunu mutlcka me>dana koymak îstıjorum » Bır kaç dakıka «onra odada bulunanlar \e trek «a onuna geçtner O airada kahja V alenskı Konta şunları sovledı 'MoüeD kı bu havdutlı r n odanıza kadar gelme er nı munasıp goruvo sunuz o na ae hızn°tcı Marı nın zemın katında \atması dogıu o maz • Kont •Ha^lısn aeaı Bunu ben nı du^unnıem lazımdı Fakat herıfler evm ıçını bılıvorlar^a hızmetçı kadının aşagıda vattıgını da ogren manı olmak mışlerdır thtımal kı bagırmasına maksadıv le za\allı\ı oldurmeğe dahı *arar veı miNİerdır » ( \rkasi var) OKUYUCUURLA Erkekler hangi kadınlara bakar hangileri ile evlenirler? Martm Carol, Rıta Hayworth, Marie Schell, Lız Tavlor Ava Gardner ve Gına Lollobrigıda Ort Koy ıın Us.t=>.ı «Bu ev ıçın kıra ıcar »e ıa;ırı>.a > iU da sov >" levın b u r i 1 K C I • dedı Muh»ar r.itiusuti'i bu sabah soyAnkara dan bır raemnr grnpn de ınşaata başlanırken ış sahıple ( rını ışçıler ıçın geçıcı kapalı bı Incn Kddır » >ntın ıjıvnıatı vok » Menurlara vapılmaM duşunu rer helâ \aptırmaga mecbur tut Hedı Bır ıt bır evc değıl Hele eıı «on kısım cmfhvp «d rmfhzb nıalı inşaat sonunda da burala daha bızım de konusacaklanmız len =on zam kanunu tasarısı bız nnı kapatmalıdır tnşaatı kontro var Kom^ı ı n\v j ' a r ki bızde bulunmaz kuçuk memurlan yıne bujuk bır !a gelen memurlar heiâları gor kasdhaddKi gjbı rara ha%al kırıkl ğına uğrattı Yıllar meğı unutmamahdır | Guzden aı e lenarciı kı gıbı, çohTnınkı cıbı .hak> u«u!u vapadanbendır ı^tırap çeken geçıneI m t^ler de gotuıe olsun uç uç mıjen J ? para alan kuçuk me beş bej hır bglı bıçelim Yahut rıurlardır Buna rağmen «on zam bır tevt=r t u t u r hane hane çıze ta^ari'i kuçuk memurlan dPgıl hu\uk menurlan memnun ettı Tesılvurttan Jfetın saîlam ja, lım •T'kei v,ıptı.aığ ı>e gnre ar Hesap ortada en ust kademerie zıyor I pa bujday v n s ı n harmandan har hır memura brut olarak (*00\ lıYeşılvurt >enı kurulmuş çok | mana • ra zam vapılırken en alt kademe gelışmı« bır banlıvodur Bu «emt | Velı Usta »l'lar hu u«uller ner dekı bır memura ancak (60) lıra «akınlerı uç konuda çok ıkıntı den çıkıvoi' Eıır ları kırr ıcadedı 7am vapılıvor Yanı sızın anlıya çekmektedır ' vor7» dıve bcğırnı «\ ay anasını j cagınız e^kıden en alt kademedei ç ^rtur» clur m u ' Az 1) Muhtarım z Ye^ılkovrie ntur dınını kı evlı ve çocuksuz b'r memurun maktadır Muhtarlık c^revını de >aptıran < nr ;oV vdjtıran olıiT » elıne 255 70 lıra gecerken zamdan Yeşılkoy'de nahıve * \z vaptiıiD <o yaptırıp da ne ,k mudurluğun 7 sonra 283 30 lıra geçecek Yanı bu de ogleve kadar vapmaktadır Bu olacakmış' » d»=oj Mjhtar «Herke zavallı memur topu topu 27 60 lı bakımdan muhtarla ısı olanlar sın ışı heır°n rprnen bır tkı uç ra zam gorecek Zahnete değmez va uzun bır vola katlanmak va evın çıftı IK' *">me dmazsa onlar doğru^u' da 150 kuruş vol parasını gozden da herkesın )«j ka*ını verır » Kücük memurlar ve zam Yeşilyurtluların uç derdi Velı Usta gırcı oüaları dolan dı «Yan yerını ocas kaplar, yarı yerını de koruk ö r s koymaga me"gene kovmağa donup; do la 7 maga ver ıster Ben bojle de dıkçe sıze şaka gelıvor da cKılhsını arar • dıjorsunuz Kılhsı ba şınıza kal^ın' Bakın burasını kabu! ederım bır sartla Sokeve gı den arkadaşın pırtısını bo^altacak »ınız Ikı odanın ara«ındakı ıskı vet duvarı vıkacak«ınız Ikı oda dan bır ışhk yapacağız Odanın bı rı de Usta'nın evı olacak Usta'va jıkanacak ver yapacağız Pencere açaca° ' Senın benım gıbı kaid uta degll bu karşıdan bakıp de gırmencı sanmavın okumuş bır demırcı her şevı voluvla ıster » Çolak Osman «Onlar kola\'» dedı «Pırtıları boşal'ırız Aha ge tırın benım evın altına Neyı vaı nevı voksa bır cetvele «eçıp ^avı\ la te«lım edın » Kuru Hasan •Tîitınm o>levse bır an once şu duzen kurulsun Usta daha gelelı ıe t du aksan bızım avrot tutturclu, e\p çapa U zımmıs masa lâzifrmıs Saçayagı la/ımmı kulkuısrı 'azımmıs ıs gıran lazımmıBıı demıoı gel • t dıve t i k ' v o r m u ş sankı'» • ı I * | Sılvano Mangsno Marylin Monroc Kadın = Gözü ile Bu şehir Uıak değıl, bızım vokuşun, şu Cagaloğlu'nnn, fast başında, dun akşam, avak bıleklerımıze kadar çamura bnlanmadan dolmuşa bınemedık. llk kar jaŞdığı gün sevınçnler geldı akhma. «Kar lemiıllktı, sağlarnlıktı.. Hâlımıze bakın. Yaz gelır, ' Anadolu da toprak kuraktan çatır çatır çatlar. Kovlu yağmur duasına çıkar.Kış gelır, şehır, en buvuk şehır temızlık ıçın kara el açar, çamnra batar. Cağaloğlu ndan Karako\e tam 35 dakikada varabıldik. Alışıfız. Yollar tıkandı mı bu bövle \apnra bınmek bır ceza, ınmek başka ceza. Deliler gıbı otobus avlıvor mıllet Otobusten sonra on dakıkalık bır \olum \ar benım. Grace Kellv îazın on dakıka Hava bozdn mu azından ıkı kat. Vıcık «Yannki adam» ın elbivıcık çamurda. bır kıjıdan obürune kımbılır, kaç zigzak sesi nasıl olacak? çızdım olu ısıkların altında, Yarının ınsanı «plastık kopuk» sarhoscasına Hâvalımde bn I denılen jenı bır maddeden \apılvalpalıvan kadını sevredıjo1 mış elbıseler gıjecektır Devrım rum. Bır o vana. bır bu yana yaratan bu kunaş hıç bır ışını ve havdı hop' Güler mısın aSIar hava degışıkhgım geçırmemektemısın"' Kenar mahalle değıl dıro Bu elbıse dıkılmnecek parburası. Istanbul'un bır seç» çalar elektronık çekıçle bırleştıme semtı Se\smler »eçme rılmek sureöyle yapılacaktır Bır semtlerı. On dakıkalık volnn ncundakı ev, hava bır boz leşme çızgılerı gorunmıyecektır * du mu, tıpı de han gıbı gözde tütuvor. Yemek kasası Bu şehrın \ollanna kaç Yenı ıcat edılmış olan bır \e>uzbın ınsan çünfin her samek kasası pnasa^a çıkmıştır atı bo>le enerjı, vakıt tüBu kuçucuk sandığa \erneğınızı ketmede Lvgar ıllerde neler kojuvorsunuz ıstedığınız \erde a >apılmaz bu ınsan gucu ile. çıp bır fışe takıvorsunu? Tencere Lvgar ı! uvgar ıl. Savıkgıbı ısınıvor la dur Boslnkta kendı sesi5 ve21 nın vankısını dınlıyen jıtmış îsveçm en kalabahk aıle«ı «5» ınsana benzıvoruz çocukludur Arjantın'ın en kalabaNETTÎR lık aılesı ıse «21» çocukludur Bır Ameııkan dergısının erkek lerı arasında \aptığı anket ılgınç Marlene Dıetrıcb ^onuçlar verdı Bu sonuçlara gore erkegın gozunde ıdeal fızık guzellık şuduı a Ava Gardner nın gozlerı j c V Rıta Havuorthun saçları sjs Lız Tavlor un \uzu ¥ Gına I ollobrıgıda nın eogsu :js Martıne Carole un kalçalan $ Marlene Dıetrıch ın bacakları A Marıe Shell ın guluşu \ma erkekler bu hârıka kadına bakıvorlar ha\ran olujorlar da ^ıra evlenmıve gehnce «ıdeal» de •j; 19oJ nufus savımından ionra ^ bıihaisa beledı ği"=ıj or «îdeal eş» te 7 sey arıjor Iitaı bul un Z \e hudulları ıçınde kalan ıliar Topkapı dan Seref Gurses vazı~ çelerındekı halk vogunluğuAudrey Hepburtı'un tathlığı ve >or ™ nun şehrımız nufusunun arıncelığı Topkapı Arpa Emını vokusu ~ tıs mspetınden hırkaç mi.li Deborah Kerr ın ıhtırası bundan bır av once tamır edıldı fa/lalaştığı goruldu Ve bu SıHana Mangano nun kendını ~ gerçek uzerıne tekıar pamıak K halde şmdı eskısınden farksız i kontrolu E basılmaM ıcabeden bır mese| bır rturuma üelmış bulunuvor Marvhne Monroc nun hoppah î le>ı ortava koj du Evet tsj Çunku vokuşun Topkapıdan başgından bır damlac k Şj tanbul ılçelerınden bır takım lıvan kı«mı ıtına ile vapıldığı hal Grace Kell\ nın rahatlıgı ser Ş larının nufuu bazı vılavetde aşajı doğru ınıldığı zaraan bestlığı guvenı Ş lerımızın nufuslarından bıle Arnavut kald rımı tabır edılen Shırley Mac Laıne ın şırluıigı E z.vddedıı \le»ela tatıh ılçe jerlere hıç dokunulmadan uzerıGreta Garbo nun çekıcılıgı 2 sınde oturan vatandaşların sa ne dogrudan doğruva kamvonlarŞ vısı 300 bme >akldsmaktadır la kum atılarak o gunku duzgunŞ Bu ıKemızın hudutlan da çok lugu sağlandı Fakat kar ve vağ murun tesmvle kumların suruk geiıstır Hahç kıvılarında ~ »Lnkapanı» ndan baslar «Avlenıp gıtmesıvle vol gene eskı ha««rvansdiav» a kadar uzanır hnı a!mw bulunmaktadır Yapılan bu kadar ma«raf ve emek bır va5S Aldl lld d Kl\l Jd st ifc£11 nııır tcsırıvle heba olacak kadar Ş kapi" dan baslar «Yediıtule»laka"\ıt bıılunan 0 ı«ın ba'indakı Z \e Kuaaı surup gıder Bu georuTilu bır sah s vok mudur' Var nı~ sahadakı o kalabahk v urtıe ı«ı tekrar ona vaptırmak ge S t a s l a ı ı n ıdarıve beledı ışlerını S bır ılçe teşkılatı ile gerektıgı ~ gıbı halletmek mumkun mu S Ş d u r ' Elbette degıldıı s \enı bajkdn Kcnnedj de golf Ş ^ Mari' ı n ı n f ıh»ı uce X merakhsı ımış ama aikı sıkı gız «S degılse bıle bırı «Fatıh» dı Ş | lıvorlarmıs Çunku Demokrdtlar ceıı «Samatja» olmak uzere Ist «nbul dan Gumuskargı \azı Eısenhouera dev let ışlerını golf jor »j ıkı ılçeje avırmak fıkrı bır uğrund ıhmal etn ekle «utland r Büedıvemmn jehrin tem.zlıgı S ( ' ' kabule tdvık s,orulme mişlardı Kennedv .Pal n Beach^ ıçın çok çahştığını sevınçle gorute son kahsında gunluk «18 deTatıh» ıKesının genıslıgı ve joruz Şehırlının de bu calısmava lık» ını hıç ıhmal etmemıştır a ı a nufus kalabalıgı ile bov olortak olması lazım geldıgını ka golf sahas foto^rafç.ılara va«ak eçusme derecelerıne vdrmamıs bul edıvoruz Bu duşunce ıledır dılmıstır olmakla beraber Bevoglu Ka kı beledıvemızın gozunden kacan dıkov Uskudar Emınonu rruhım bır temızlık ısını hatırlat^ a ı \ L I ^ıbı 1 f,eleıımi7 de mak ıstıvorum her venı ınşaatta ıkı ılçeve ajnlmıva muhtaçtemızlık bakımından duşunulmesı Ingılt°renın kuçuk Prenseı An ı tıılaı Ama once hepınden kereken ı^'erın basında buralar' fazla buvuvormu» Yılda 10 an znade nufus vdgunlugundan dakı ışç lenn hela ıhtıvaçları genm Şımdıhk baba> na (,ektıgı bunalmıs «Fatıh» den baslnalır Boğazdd oturujorun Emır oıun gıbı uzun olacagı unıuluv ir rak tecrubeve s.rı^mek en Sandan Kavaklara kadar olan «a ama daha 11 vaMnda olduğunu muna^ıp hareket olur Muhadakı jenı mşaatın bazılarında hatırlıvaılar 20 vaMnda bu uzahakkak kı per<=onel \e bına ı^çıler hele kenar mahallelerde manın nereve \ aracağını «oruvorbakım naan vaDi'acak fedakar olursa cıvardakı bahçe ve boş lar lıklar vergı tahsılatmın du arsalara hemen çokuvorlar Bu duzen» gnmesı ve vurttaşlarm rumun ne kadar ığrenç olduğunu îblerının çabuk gorulmesı gıduşununuz 1 Bazı gecekondular n bı bu\uk favddlar =;a"lnacak bıle helaları voktur BeledıvemızIstatıstıkçıleıe gore Fransızların gınsılen masrafları telafı ededen rıca edıvoruz bu gıbı verlerortalama dort vatak çarşaflar var cek \andat da temm e\lne mış Her çarşaf ortalama 810 gun, cektır yanı 2 vıl 2 av 20 gun davanıvormuş Buna dolapta sıra bekledıgı Yenı ıdarı tekılatın kurulBAY OSCAK: vıkanıp kuruduğu utulerdıgı gunmak uzere olduğu sovlenıvor ler de eklenıse bır çarşafm omru Tam «ırasıdır Yukarıda kav10 vılmış dettışımız husu«ları ılgıhlerın dıkkatme ehemmnetle arzederız \ ıctor Hugo'nun eserlerı 1918 1960 vıllan arasında 15 110 000 defa tercume edılmış I | İstanbul'un ilçeleri = CEVABIMIZ Kabul edılen ve Malne Bakanınca basına bıldırılen zam tasan«ı gerçek*en de okurumuzun jaz dığl gıbıdır Ov«a kı oncelerı alt kademelerdekı zam nıspetının daha buvuk olacağı vukarı doğru çıkt kça zam nıspetının szalacağ vazılmıstı Bızce doğru olanı da h ıd ır Zam ta'arıiına «on şekıl \erılırken kuçuk memurların du rumu ozel olarak dıkkate alınmalıdır Aksı takdırde bu zam sevınç varatmak şovle dursun «adece b r haval kırıkhgı varatabı lır çıkarmak zorundadırlar Evı vev a Velı LS'ı «Oras oa ben karışı«ı Yeşılvurtta olan bır muhtara mam • deiı «*ıha l.en.tısı aha sız Bırlıkfe çara'Ja ı.rın Şımdı b>z lhtıjacımız var 2) Posta knnuv ında da av nı «1kıntı ıçındevız Bır posta kutumuz var Bakkal da pul bavııd r A"na hıç bır gun pul \oktur Mek»up gundeıemev ız' Gelen mektup ve saıre geç saatlerde getırıhr Çoğu zaman erte«ı gunun ak'am na ka'ır vev a kavbolur Kuçuk hır PTT merke7ine de acele muhta c » 31 Bu semte belerine zabıtası hıç uğramaz' Zumrut ve^ılı ar«alar bırer çopluktur Kalorıfer kullerını bahçe«ı duvarından a«ırtarak ar«ava dokturen elıne geçen her şeyı vandakı ar«a\a atan pek çoktur Yeşılkov vev a Bakırkov zabıta memurluklarına vapılan şı kavetler bır sonuç vermemıştır Arabd Duıunınar suvunu EPCtıkten sonra yokjşa vurujordu Arabdcı yolu beğenmı>ordu Yolsuz camısız mınaresız ko>lerın anası atası hakkında atıp tutuvor oıı | Acavıp bır tangırtıvla vukarı çıktılar Kadın kız evlenn kapıI larına çıkıp «Bızım Öğretmen bı j zım Öâretmen » dıvorlardı Camının onunde ıkı uç adam oturuvor du Altıparmak gorur gormez ba ğırıp avica kdlktı Gozlerı temellı gorme? olan Koca Halı! dede «Ktm geldı ogul kım anlamadım, na'» dıve soruvordu ' E^kı Damalı Ogretmenı ararıadan atladı Arabacıva okulun volunu gosterıp «Sen gıdekov bız gelırız » dedı Kom«ularla sarılıp sarmaştı tokalastı Hal hatır sorustular Altıparmak hep guluvordu • Bak vavu' Gordun m u ' tnsan oglu kuş mısall' Bır varsın bır voksun' Komşular gelmez gavrı, dıvorlardı Benım de ıçıme bır şev ler doğııvordu kı bu Öğretmen bır gun gelecek dıvordum Baja hdvavu' ötevgun akhma gel | «iiredık dın de valla burnıımun dıregı zız | ladı Çakal Durana da attırdını i sepetlettırdım dıve «mnlıvor I Bır gorsen selamı sabahı kovcek 1 kestık durzuden Cumaldra fılan çıkamıvor gavrı Komsular dıvorlar kı jedı bajram kus kalacağız îtısan ıçıne çıkamasın ınsan ıçınde ınsanın dıv«> gezemesın alçak' » Okul volu ustundekı evınden Kılcı kansı çıktı geldı «Vay anam vav gozlenne kurban olduğum koçum Kajıboldun gıttın. Arkası var hemen u aradakı da\drı yıkma> ga başhvdiım Ocak Kin çamuı karalım feupıuleLek yerlerı supu rup vanaıik . erlerı sıvayalım » Muhtıı «ülur » ücıJı «Bunları sonra k mı c ak d olur Bana ka < hrs<) bu u^ı1 e n d ı r Eemm esker l'k Vdr;mj Torum taraflarında hep bo.ıedır » «Sen onu oe^ı 1 So'v^l ras d • > lat » dedı Ven u«ı<. .tnama (, bana verdıgınız gıbı, toprakh buğ davı doldurun çuvalına o>le mı 7 •\ıır raı^ınız' Emme dedım >a ben koiışmam » Kadır kızdı •Toprakh bugdav aolduranın anasını satavım' Bu kovde ojle puştluk olmaz dedık sıze Haınıandan ne kalktıvba, çu valların ıçınden seçıp begendıgı çuvalı alsın Nevse haydm sımdı ı^bası » Bır kaç kışı kazma kurege gıttı kuru Hasan «Hep bırhkte çalıbdcagız baba'> dedı «Aksama bı tırecegız' » Avakustu ış bolumu vapıldı Bır hay huv gıdıvordu «Ulaaa • dıvorlardı bırbırlerıne «Tuut, kaldır » dıvorlıHı O ' i > , ^ı curul tu>e bogu>orlardı Oıtciovun üsı «'Eunu Dam>)ı A'Lhtarı Hamdı g )rmelıv<iı '» dıve dusundu «(Ağrı dağının basındak horoz ottu derdı )» Velı Usta elını kolunu >ığt ıp Kuru Hasan a bagırdı «Hasan em mı takımları demvlerı burala ta sıt' Önce benım dedıklerım pc e cek Bırez de acaı, la^ım Ku'uk lazım » Kuru Hasan «Olur Ustam olur olur olur » dedı «Sen emıet 1 » Çolak Osman «Muhtarın avluda evı bır kutuk vardı otevgun Örs saplamıva bııebır 1 Onu dlırız • dedı Muhtar Hav hdv feda olsun » dedı \damlardan bırkaçı bagırdı • Bız ıstesek kıvamazdın vabancı nın ıtıbarı baska » «Ustamıza vabancı demek vok bundan sonra » Velı Usta «Bır de su valagı la zım Çelıge su vermek ıçın > • Kolav'. dedı Huhtar 'Ben Ço Idk O^man ın avluda a rdumotu bır tane Kuvunun basında duruvordu Hazır bır >aıak Tam ıslı ğe vakısır » • Fakat bastırdın Muhtar'» dedı Çolak Osman «Kuvunun >alağı vahu' Emme Ustamız ıçın teklıfı yok » Velı U^îa Or*nkov m T")en ir^ sı nı fanma caâırdı «Bızı getıren araba burdavken ıstersen Damalıva var da gelıver Topla gel ote ETlLER ıçın telefon aran maktadır 48 veja 27 îıe baş( lıyan telefonla mubadele edı • $ lecektır Muıacaat Her gun 47 21 11 telefona TEPEBAS1 TIYATROSU M EKTE P AKKADAŞI badi 21 df Bu Melek Satılık Değil Temsll çünlen Fdiartest Sall« Çarfamba, Cuma, Pazar. «Bu yolu, tekrar, sorumlusuna yaptırmah!» YENİ TİYATRO Saat 18 de BAŞ SAYFA RADYO ISTANBUL 7 27 Açıhb ve pŞjgram 7 3ü Ikı mjrs 7 35 Sabah jımnastığı 7 45 Karısık sabah muzığı 8 00 Paberler R 15 Sarkı'ar 8 30 Plak dolabından 9 00 Bale sahnelerı (H Purcell «Comus bale « rtı») 9 2 Turkuler 9 40 Rıtn JO ve melodı 10 00 Kananıs 1157 \çıh^ ve program 12 00 îkı marş 12 üo \emek muzıaı 12 30 Sarkılar (Guzıde Alhas) 13 00 Johnny Mathı« ve Dorıs Dav 13 15 Haberler 13 30 Sarkılar (Samı Gogu») 14 00 \ıvana kla sıklerınden lo 00 Sarkı'ar \e turkuler 15 15 Pıvanist Helmutlı Roloff (Beethoven «Eroıka \ar\d~ \onları>l lo 4o ÎVeNin Rıddl" Orkestrası 16 00 !?arKilaı 16^0 ^Imanvadan melod'ler 16 4D 'az eserlerı 17 00 Haftjııın be teciM (Elvar Grıee «Bdllade») 17 20 Pıvanist Eıllen Jovce 17 33 Kavıp mektupları 17 35 Radvn Fasıl Hevetı 18 00 Egıtım saatı 18 15 Beraber « a ı k ı a r 18 45 Haberler 19 00 Çesıtlı btudvolar dan 19J0 Olavlar ve vankılaıı 19 4o Turkuler (Fatma Turkan) 20 00 Yassıada «aatı 20 30 Şdi kılar (Recep Bırgıt) 21 00 Şun dan bundan 2115 \ıvolonsel soloları 21^0 Sarkılar (Tulun Korman) 22,00 Çeşıtlı studvolardan 22 15 Oda muzığı f A Vualdı «Sonat«) 22 30 Gece konserı (Spontını «La Vestale uverturu» H Mc Donald «Çocukluğumdan suıtı») 23 00 Haberler 23 15 Dans muzı ğı ve hafıf sarkılar 23 40 Gece melodılerı 23 55 Program 24 00 Kapanı« BE Y B A B A Salı günlerl temsil yoktur Saat 21 d« KADIKÖY TtYATROSU Saat IS de MUTLÜ GÜNLER Saat 21 de LUTFEN DOKUNMAYİN Perşembe çOnİpr) temall ynlrtur, Kennedyde çolfa çok meroklı İSTANBUL BÖLÜMÜ Saıt 18 de BÜYÜK CINAR S ı ıt 2! d" HACIYATMAZ Yazan Cev at Fehmı BAŞKUT Pazartesı günlerl temsi] yoktur İnşaat yerlerindeki işçilerin helâ ihtiyacı Kcrnprt) 3 perde Saat Î1 de Cuma. Cumartpsu Pızaı matine 17 de Tei' 44 Oî 78 • «•»C* f^ i ^ ""'• Pdzar K4R4C4 TİYATRO CCMBÜS PAI A« Muammeı Karocn \ rARKtTM Nahncıvan V rolOnde Heı ek«am 21 15 te O Carşamba. CumRrted Matine lfi da T>1 «4 fifi S S KÜÇÜK SAHNE G A Z E BO Yılda 10 santinı BU1VAR TİYATROSU GEVIRALİN A8K1 (loread >rl r \ alsıl sure 21 15 Çarşamba cumartf=l matine lfi 15 TPI Dazaı 21 48 W 2 Garip istatistikler Istanbııl TiialrmD FAStL\E KAZVM Per jk<am 21 de Çarşamba tenzılâtlı matme Cumartpsı Pazar lh S dn O TPI 44 2? Sfi 15 milyondan fazla \ \ P ATTİ 154 PROF. NÎMBÜS'ün MACERALAKI: opyriğht opora mundi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle