11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Ocak 1961 CUMHURfYET BEŞ 1 19601961 YUNUS NADI Avrupa Şampiyon ^ulüpler Kızlararası Voleybol Turnuvasının ilk eleme maçında Fenerbahçe, kuvvet li rakibi Bükreş Dinamo takımına Yazan: Tem el Bayraktar 27 dak. süren maçtan sonra 10 sayı alarak 30 mağlup oldu. Çok hızlı başlıyan oyunda, Fe 31 nerbahçe, kuvvetli rakibinin smaç Devrimlerin, uluslfr tarihınde en I adamın yaptığım gorürüz. Bu bü larına karşı sadece bir müdafaa önemlı yerlen tuttukları bir ger yük adlar ne kadar çoksa, o ulus taktiği kullandı Fakat, kuvvetli çektır. Çağlar boyunca devrımler da o kadar uygardır. Buyük adarn bir sporcu olan tvanescu'nun smaç ulusların kesın gelışmesını sağla sa, zorluklar içinde, büyuklüğunu larına ve servıslerine karşı koyamıştır Avrupada, uygarhğa koşar oıtaya koyan adamdır Bu zor • madı Fenerbahçeliler ilk setı 15 '1 casına, ulusal uyanışlar Fransız lukları yenerek varlığını benira verdiler Diğer setlerde de çok hadevriminden sonra başlamıştır. settiği için olağanüstü rtılımları ta yaptılar. Neticede, diğer setleri Devrirain, bır ulkenin ulusal basarabilir. Bu olaanüstü alılım 15/3 ve 15'0 vererek 30 mağlup bünyesini açıklaması bakımından larsa, bütün kosulla.ın hanr oldu oldular ğu devrimler içinde oııır. ls>60 da önemi bıiyüktür. Devrim, tur Fenerbahçe: Guneş (kaptan). SeTurk devriminden h*klı oîarak ta, Canel, Nazmiye, Mahiru. Eser. lü baskılar altında, kurallı gelış Bu da ınihnet ve endlşe: Suynn donop, boraların patlamaması İçin mesini yapamıyan ülkelerde olage bunları bekliyoruz. bshçesindeki mnsln|u emniyete alan bir Istanbnllu lir. Örrıeğin: Kıralların, kişisel çıGerçek şu ki, ulusal veniliklerin karlarım koruma amacını güden yapılması için, gelenekleşmiş birtutumları, Fransız ulusunun top çok kavramların yık>lması g«?rek. lumsal bünyesını. ofeğan gelisme Buysa toplumda güçlu gibi görü • sini yapmaktan alıkoymuştur. Bu len kımi zümrclerin trpkisîni çekegecikme, ulusun yaptığı bır devbilir. Çıkarları uğruna av3klar.an rimle kapatılmaya çalışılmıştır. (Baştarafı 1 incf sahifede) bu azmlığı sindirebıidıpi oranda, 1960 Türk devrimine gelince, o Devrim Kurultayı, gercpk ödevini (Baştarafı 1 inci sahifede) mİT edilmekte idi Yıgılca ile tele nun ögelerı de avnıdır Yalnız bı yapmış olur. Yoksa Devrim Ku üzere matbaaya verılecektır. Ba fon ırtıbatı hâlâ devam etmekte Baştarafı 1 İnci sahifede bulunduğundan, memurların ekçim dejişikliği var. Şöyle kı: Dev rultayı niteliğini yitirir. sım işinın bitimini mütaakıp üye mek ıhtıyaçlarını yerli halktan te eden 1061 numaralı tren de ylne Devrim Kurultayı, kendini do • lere dağıtılacak bütçe tasarısının rime ihtiyaç duyan Turkive, gerekli gelişmesinı yapamamış. dusük ğuran nedenleri çö?mezse. yok et muzakeresı 18 şubatta başhvacak mın ettikleri. unlarla giderdıkleri, kar yüzünden frenleri tutmadığ fakat bakkallarda şeker ve diğer için Uluova istasyonunda duraLTiıyoneticilerin kotuye kullanmaları mezse. kendi varlığını yadsımış o tır. yiyecek maddelerınin de kalmadığı yarak yoluna devam etmiş ve yo tıa uğramış demektır. Ülke'ie de lur. Kendi eliyle kendi yasamına Diğer taraftan Maliye Bakanı öğrenılmıştır. üstüne bırakılan 2 vagona çarpamokrasi gibi, halkın kendi kendini son vermiş olur. Çünkü, o etken Kurdaş, öğleden sonra yapacağı bir yönetimi demek rılan bir yönetın ler var oldukça devrimler birbiri basın toplantısında, bütçe ve malî Diğer taraftan. kapanan Duzce rak parçalamış, kendisi de dray yapmıştır. 100 metre kadar demirsi?temi uygulandıgına gore, bu da ni kovalıyacaktır. meseleler etrafmda basını aydınla Akçakoca yolunun açılmasına da yolunun da tahrip olmasıyle soiyi sonuç vermevıp bır devnmle çahşılmaktadır. Devrim Kurultavları ulusal ge tacaktır. yenilendiğine göre, halk kendi ken reksinmelere ksrşılık verdiği süAkçakoca ve Karadeniz Ereğlısi nuçlanan bu kazada can kaybı oldini yönetmekten âciz demektir. rece. kamu oyunca tellim onayla ne gıdecek olanlar Duzcede bekle mamıştır. Yol tamiri bitınceye ka Bu yargıysa, ulusun. demokra«i narnktır mektedirler dar tren seferleri durmuştur. Elâortamj yaratacak bir uygarlık düKarayolları ekıpleri yolu açmağa zığ, Malatya ve sehrimizden kaza 1960 Türk devrimini doğuran etzevine henüz ulaşamadığını göste kenler söylece özetlenebilir: ve ilceye yıy^cek ulaştırmağa ça mahalline kurtarma ekipleri gbnrır. Bu, bir eğitim savaşıdır. Eğı h?maktadır. 1 Demokrasinin kurulabilmesi derilmiştir. tım sorunıı, yuzde yuz çozulemi için, şövle ki, ulusun kendi kendi • Burdnr'da yen bir ülkede demokrasi barına ni vonetmesi için, önce kendini taBurdur, 22 (Telefonla) Birkaç Tcaı. Kötü nıvetlı bir kaç dçık go nıması gerek. Bu da ulusal bir gunden berı devam eden don ve zün elinde oyuncak olmaktan öte ğitimle saSlanabilir. On gün önce, kurulduğu bildiri şiddetli soğukları muteakıp bugün ye geçemez. D. P. erkınde olduğu 2 Kamu ovları, bir siyasal par len •Cumhurıyetçı Memleket Par hava tekrar kara çevırmıştır. Hagibi. • a • •• • ••••• tinin adavlarına değil, yapacağı is tısının» henuz resmen kurulmuş len çevremızde kar fırtınası devam Türkiye, olağan gelismesini ya • lere verilir O adanan i^ler yapıl olmadığı ve mütesebbıslerinin sa etmektedır. Arahksız olarak çalıpamamıştır. Kaldı ki, çağdaş ulus mazsa, oylar geri alınır. bir dahaki dece bu ısım .jltında bir parti kur şan Karayolları kar temızleme elarla olan açığını da kapaması ge seçimde verilmez. Böylece o erkmak için müsaade istedikleri anla kıplerı Burdur Antalya, Burdurîek. Bu da olağanüstü bir çaba oarfisi kendiliSinden dü<:er. Ka şılmıstır. Bu durum, hâlen kuru Isparta yollannın trafığe kapanma ister. lşte Devrim Kurultayının munun bövle bir anlavı^a vüksel luş safhasında olan Cumhurıyetçi sını onlemektedırler. Dört gün önce Boğazfçinde bir Zonguldak bölgesinde aksöylu omuzlannda böylesine kut mesi ise. demokratik bir eğitimle Memleket Partisı muteşebbısleriFilyos, 22 (Hususi) Üç gunden taksinin denize uçması ve içinde sal bir yükümlük var. Bunun 6 olur. Yine dönüp dola^ıp kamu nın tstanbuldaki sozcüsu tarafınberi arahksız yağan kar ve tipi bulunan iki kişinin ölümü iJe »o Eski Kıraliçe Sürcyya, eitimine geldik. nemini gözönünde bulundurarak dan da teyıt edilmiştir. nuçlanan esrarlı bir olay, dün »adevrim konusunda en ufak bir a 3 Kbtü niyetlt politikacılara, çocuk arabalan imâl Bılindıği gibi bir partinin, Cemi Zonguldak bolgesınde hayatı felce çık vermemesi gerek. Yetknini u kötüye kullanabılecekleri açık ka yetler Kanununa göre resmen ku uğratmıstır. Vılâyet dahilınde bu bah taksinin bir bahkçı tarafından eden bir firmanın lusal güçten alan Devrim Kurul • pı bırakmamak. Bu da, Anavasara rulabilmesi için, müteşebbislerin, lunan butün okullar tatil edilmiş denizin dibinde görülüp ilgili cnatayı, Atatürk devrımını butünliye devrımi koruyucu ke^in yasalar kuracakları partinin tüzüğü ile tir. Sehirde dukkân ve mağazala kamlara haber vermesi lle meymüdürü oluyor rın çoğu kapanmıştır. Birçok ke dana çıkmıştır. Henüz esrarmı ır.ezse, kaynağı kamu oyu olan si kormakla olur. birlikte Vilâyete muracaat etme simlerde 1 metreyı aşan kar yüzün muhafaza etmekte olan olay, geyasal partiler hıç başaramazlar 4 Tinsel değerlerin ynk edilLondra, 22 (A.P.) 1 , H ! „ „ bunu. Tinsel kurtuluşun verdığı u meve çalışılması. Dinî aroç ederek leri gerekmektedır 13 ocak günü, den tbtanbul kara yolunda muna çen perşembe günü saat tahminen Kıraliçesi Süreyya, lran Şahmdan lusal coşku içindeyken, devrim sa «avdin» in hor görülmesi Yobazla emekli Alb. Naci Bozkurt ve 15 kale kesilmıs ve yüzlerce vasıta 14 30 sıralannda, Kireçburnu ile bosandıktan tonra dünyanın her arkadaşı tarafından volda kalmıştır. Bolgede son yıl Tarabya arasında vuku bulmuş» vaşını kökten çozmp.'iyız artık. rin geniş snz yetkisi. Bu, sonuç müteşebbis tarafım gezoıiş ve flmdi de blr if Boyleyken olanca umutlarımızı o'arak ortava çıkmntır. Aydın Ankarada Vilâyete yapılan mura larda eşı gorulmemıs bir kış hütur. «ahibl olmaya kafar rermijtir. caat, sadece cCumhurıyetçı Mem kum surmektedır. Çaycuma ilcesibağladıgımız Devrim Kurultayının, zumreye, yarasır olduğu yer veDün labah erken saatlerde baKendisi çocuk arabalan imal 9leket Partisi» adında bir parti ku ne kuıt sürulerı inmektedir. yenl ezana dönülmiyeceSini bi'dir rılerek bu dıırum çözülebilir. lık avla.tıaga çıkan Berç adlı bir den bir Ingiliz firmasının mfldftmesi, ilk açık oldu Oysa, boj5 Hem dılde, hem dinrle, be rabilmek için toplanma ve tüzük balıkç:, 5 metre derinlikte, bir tak • olmaktadır. ü le bir açıktin sevgi toplamaya, hiç lirgin bir biçimde ortaya çıkan a hazırlamakla ilgili bulunmaksinin bulunduğunu görmuş ve Bfi Firmanın ldar» müdürfl Tork gereksinmesi yoktu. Yetkisi tüm raplaşmanm durdunılması Bunun tadır. Nitekim, aynı tltrihte ve ay yükdere polis karakolunu durunv Noble, pazar günü yapmı» olduğu ulusca cmanmıştı. arasında doğal sonucu olarak ulusal kay ni partinin kurucuları dan haberdar etmiştir. Bu ihbar açıklamada, yeşıl gözlü, güzel Kıbulunan Avukat Enver Safter Yurdumuz, çağlann unutumuna naklanmıza dönüşmemiz. üzerine faaliyete geçen polii, Bü raliçenin »Irketin bİMelerinden Oder ile bazı arkadasları tarafın6 Anayasanm güeünü korumak uğrâdı. Nasıl kı devri nler, olağan yükdere gemi kurtarma ekipinden mühim bir kısmını (atıa almif olgelijmesini yapamamıj, geri kal • icin, çıkacsk yasalann ona uvgun dan Istanbul'da da Vilâyete «Genç bir dalgıç istemiştlr. Sariyer Sav duğunu ve »irkette faal olarak $a mıi ülkelerde olagelir. Devrimın lugunu saglıyacak bir denetim 3r Demokratlar Partisi» adında bir cısının da hazır bulunduğu olay lısmayı tasarladığını bellrtniîtlf. geninin kurtılması. partinin kurulması için, loplanen büyük ânlamı buradadır. Dev Baştarafı 1 inei sahlfede yerinde denize inen dalgıç, taksiNoble, Süreyya'nın iı hayatin» Gercek Türk aydınlannın, g8 ma ve tüzük hazırlama müsaadesi rimciler, bu açıdan ise başlamah karno iie: «Muktedır ve kudretll lar. Devrimlerin nedenlerini orta nüllerini bağladığı Devrim Kurul istenmiş, fakat bu konuda her han lıderliğiniz altında Amerika Birle den bir kadın ve bir erkek cesedi atıhsını sah günü Viyana ot«lindan kaldırmazlarsa, devrimler bir tayı, bu soranları çözümlerse, dev gi bir faaliyet göstenlmediği öğre şık Devletleri halkının barışın ve çıkartmıstır. ^apılan tahkücatta, de yıpacagı Mr b « ı n tıç>l|ntı»ındenizden çıkariltn cesetlerJ*l biaçıkhyacagiBi da kayaetml?tir. birinİ kovâlar durur. Her zaman rimin gerektirdigi atılımı yapmış nilmiştir. refahm nimetlerinden faydalanada böylesıne aksoyluca, kansız ol olur. Böylece bizler de ulus ola27 Mayıs devriminl mütaakıp cağından eminiz. Memleketlerimiz rinin, Eyüp iskele caddesi 15 nurak, uygar devletlerle aramızdaki Demokrat Partlnin mahkeme kara marada oturan 33 yaşında Münermat. açığı kapama yolunda önemli bir n ile feshedilmesinden sonra, ü arasında kalbî münasebetlerin de ver özkul adındaki bir kadın ile İşten çıkanlan 300 cam vam edeceğıne kani bulunuyoruz» Onbt|inci yüzyılda, Avrupada adım atmıs oiuruz. çüncü bir partinin kurulması yo ibaresini taşıyan bir mesaj gönder yine Eyüpte Kalenderhane tokak doğan yenilik olaylanna Osmanlı işçisi kapalı salon 39 numarada oturan 31 yasmdaki lunda faaliyet gösteren kimsele miştir. yoneticllerinin kapılarını kapama mitingi yaptı rin, geçen hafta aralarında çıkan Papa XXIII Jean cumartesi günü Hasip Arın adlı jahsa ait olduksı, bizl çağların unutumuna uğrat Arslan Tufan'ın annesi anlasmazlık yüzünden ayrılma Başkan Kennedy'ye gönderdiği tel lan tesbit edilmiîtir. tı. Avrupa, bugünkü uygarlığına İki gün önc» islerinden fikanlan MANKENLtK YAPITOR NATO Genel Sakreteri H.nry Spaak'ın vefat etti Esrar lan ile meydana gelen gruplftrın graf ta «Görevinifyüklendiğiniz bu çağlarca «üren sürekli bir gelişim 300 cam isçisi dün Kâgıthane'dekl yegeni ParU'te hem tahsiline devam etmekte, hem de mankenlik sonucunda ulastı. Avrupa ile ara Muharrir Aslan Tufan Yazman her biri, yeni bir parti kurmak 1 mevkıde Tannnın size yardımcı olDdrt gün önce vukua gelen bu bir lokalde, senenin ikinci kapalı yapmaktadır. Resiande, Mrs. Spaak, bir defilcde giyecegi «lbisenin mızdaki kültürel uçurumu doldura ıle Selim Cavit Yazman, Yakup çin öncülüğe girismişlerdir. Esa masını dilenm» demektedir. provaıını yaparksn gorülüyor. olay etrafmda dün bazı ipucları salon mitingini yapmıılardır. Papa, eski Baskan Eisenhower'e ele geçirilmiştir. Münevverin koba$arabilir. Bu olağanustu atılım Kadri Yazman ve Meral Eyüboğlu' sinda hepsinin de bir «üçüncü par Işçiler; çalıştırıldıkları limit«<5 de bir telgraf göndermiştir. japmalıyız. Buysa, en çok devrim nun annelerı Refika Yazman, ev ti» kurmak yolunda hemfîkir ollunda ve başında bazı bıçak yara ;irket tarafından mal tatılmıyor Danimarka Basbakanı da Kenkurultaylarının bâşarabileceği bir velki gece âni bır kalb krizi ile malarına rağmen, bu husus, bazı larının bulunuşu, kadının daha ön iddiasiyle çıkarıldıklarını, k«ndil»îştir. Allahın rahmetine kavuşmus ve hissi sebepler yüzünden bugüne nedy'ye başarılar diliyen bir meceden öldürülmüş olduğu yolunda riyle ilgilenilm«diğini bildinnialar saj göndermiçtir. ve M.B.K. ne müracaat edeeekleriDevletlerin siyasal geçmişlerine Edirnekapı Şehitliğindeki aile kadar tahakkuk edememi«tir. suphe doğurmuştur. Nitekim hâni ifade etmişlerdır. gö* atarsak, her yeniliği, her ge makberesıne tevdi edilmiştir. Aynlan «rnpların tekrar di'sevi muteakıp yapılan muayene Izmirli işçilefin protesto teplantuı lışiml, her atıhmı, bir çok buyuk Başsağlığı dileriz. birleşme faaliyeii de kadının boğulma neticesinde Izmir, 22 (Ttlefonla) lfçl Geçirdiğimiz hafta içinde tstanöl.nediği ve ölüm sebebinin kalb Sendikalan Birliği, mensucat is kobul, bu grupların tekrar birleşme durması olduğu anlaşılmış ve Mü lunda, işçi tensikatmı protafto etsi yolunda çalısan üçüncü partl nevver'in cesedi ailesinin istegi ü mek maksadiyle bugün Iktisadi ve müteşebbislerinin bir faalivet Baştarafı 1 inei sabifede zerine Morga kaldmlmıştır. Hasip Ticari llimler Akademisinde bir merked haline ge!mf; ve evvelArın'ın ise boğularak öldüfü tes kapalı salon toplantısı yapmıslarkl gece Yenişehtr Palas'ta yapı mıştır. Sabah oturumuna kongre ikinci bit edılmiştir. lan son müşterek toplantı ile bu başkanı bir gün önce istifa ettiği, Vilâyetçe müsaade edilmiyen ses Öte yandan, ölen kadının ailesi husug tahakkuk etmiştir. birinci baskan da hasta olduğu için tarafından ileri sürülen bir iddia :iz protesto yürüyüşü yerine yapıBu konuda en fazla çalışanlar gelmemislerdir. ya göre, Münevver geçen perşem an bu toplantıda, yerli yersiz ijçi Alican'ın sözcülüğünü yapmıs olÖSleden sonra kongre başkanı be günü hamama giderken, taksi ensikatma artık bır son verılmesi duğu gruptan Ziyad Ebuzziya ve hasta vatağmdan kalkıp gelerek stenilmıştır. Enver Atakan ile Naci Bozkurfun kongreyi açmıs fakat bu sefer de nin şoförü olan Hasip Arın tarafmdan kaçırılmıştır. Yine bu id Kapalı toplantıda »u dövizltrt baskanhk ettiği gruptan da Emin nısap temin edilememistir. Delebundan bir •aslanmıştır: «Grev gave değil, vaMâruf bir ilâç fabrika«ı Almanca, Fransızca veya İngılizce Nihat Sözeri ve Enver Safter gasyon baskanlarının mustereken diaya göre. Hasip, ıtadır». «Patronun saltanatı bizım Oder olmuslardır. Cumhuriyetçi kongreden çekilmeleri üzerine; müddet önce de Münevver'in yo meğımızm eserıdır», «Patron, bir lisanlanndan birine vakıt, askerliğini ıkmal etmiş kımya yuklunu keserek, kendisini kaçırmak gün Allah senı de tensikat yapaMemleket Partisi mensuplan bir başkan, başka bir tarihte toplansek mühendisi bir bay arıyor Taleplılerin mufassal tercümei B£$ K1Z, Btft OÖL.4N Arsüdük Otto von Hapsburg'un nihahafta müddetle sehrimizdeki Gok mak üzere kongreyi tehir etmistir. istemi? fakat bu emelinde muvaf cakt. hâl ve 1 resimle (TEKNTK1 rümuzu ile İstanbui 176 Posta Kuyet bir erkek çoeuğiı da olmujtur. Resimde, çocugun vaftiz edilçay Handabirodada devamlı «uret 500 e yakın isçinin katıldığı topAnkara Hukuk, Siyasal Bilgiler, fak olamamıştır. Hâdisenin bugün tusuna yazrnaları rica olurıur mesi münasebetiyle Arsüdük Otto, kansı, çocukları ile birarada te yaptıklan 21 kisilik toplantılar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültele aydmlanacağı sanılmaktadır. lantı sonunda Ataturk anıtına gigorülüyor. dilerek bir çelenk konulmu? ve dan »onra Alican grupu ile birle? ri delegeleri dün Ankarava ddnsaygi durusu yapılmıstır. mek için müzakereye karar ver müşlerdir. Erzurum, Ankara ve lzmir Teknıker Okulu delegeleri de Bugünden itibaren Ordumişlerdir. Nitekim, Taksimdeki Gokçav bugün şehrimizden avrılacaklardır. B U L M A C A da taran eğitimine Turkiye'nin her tarafında halen en fazla rağbette Kongre toplanıncaya kadar M.T. Handa yapılan 3on bir toplantı neticesinde C.M.P. grupundan e T.B. ni kongre başkanı Nejat Çerbulunan muhtellf tonajda üstün evsafh.rakipsiz başlanıyor mekH subavlardan Necmi Akvıl man temsil edecektir. 1 2 8 4 5 6 78 Baştarafı 1 inci »ahif«ae dız. Naci Bozkurt, Nâmık Keraal Martı ile Akif lyidoğan ve Emin Temsilciler Meclisinde sını zarurî mütalâa etmekteyiz.) Nihat Sözeri'nin, Alican grupunun denılmektedir. Raporun genel ziDİZEL KAMYONLARINDAN «aaı fstanbuldaki temsilcileri ile fiörüş raat ile ilgili kısmında ise, ihraSano almak isceyenlere, en müsait fiyat ve şartlar tacbik . ilk soru bugün melerine karar verilmistir. Bunun cının sağlanması için tutünün ekiedilir. En kısa zamanda fırmamıza veya vılâyetlerdekJ üzerine Yenişehir Palas'ta yaoıgörüşülecek liş sahasınm arttırılması ve mali acentelenmize muracaat edilmesi. lan Toplantıda bu bes zat ile Ek PERAKENDE SATIŞ FİATI: Bastarafı 1 inci sahifede yetin dış piyasada rekabet edecek rem Alican grupundan Hilmi EnTürkiye umum Mumessili : bir seviyeye düşürülmesinin müm gin. Ziyad Ebuzziya ve Ali Ihsan, süciler Meclisi Başkanlığına îlk kar$ılıklı müzakerelere girismiş sozlu soruyu Esat Çağa vermiş bu ku n olduğu ve mahsullerimizin «^ Boru (70 cm. nk) 1Q.QO TL. ve prensip olarak birlesmede mu lunmaktadir. Çağa, BasmYayın ve satndardıze edilme«=i için ciddi ted Golofa, Nesli Han • İstanbui ^aıa birlenn aılnması talep edilmektetabakata varılmıştır. Turızm Bakanınm sozlu olarak ceTelefon : 44 75 54 Telgraf • LAMET Istanbul vaplandırmasını istediâi bu öner dır. ^aa Dirsek 8.00 TL. « ^ Istanbulda bu şekilde her iki gesinde fikir işçılerivle ışverenler I • 1 1 grupun birleşme hususunda muta arasındaki son ihtrlâf sıra'inda Klapeli dirsek 18.75 TL. bakata varmasından sonra, Naci radyonun tutumuna daT izahat is Öğrenciler, burslarının SOLD4* HAdA: Bozkurt. Npcmi Akvıldız ıle Zıvad te.nekted:r. artırılmasını istiyor 1 Mutlaka futbolculardan blridir Ebuzziya, Esat Çağa. Hilmi Engin (Baştarafı 1 inci sahifede) mürekkep kelime). 2 Vücudun Temsilciler Meclısının bir kaç Ankara'ya hareket etmi^lerdir. başladığı bugunlerde talebe burs et ve sinlr kısmı. S LOkB lkamet Bu iki grup, bugunden itibaren gün evvel kabul edilen iç tüzüğü larının ehemmiyetle ele ahnması yeri. 4 îlâve edilmiş parça, yel hükümlerine göre, sorular münAnkara'da birleşme hususunda ve rüzgâr (eski terün), nota. 5 Bır nın zarurî olduguna inanıyoruz. tekrar müzakere yapacaklardır. hasıran paazrtesi günleri müzakegirişmiş oldugumuz ırn açıga vurma hareketi, slcak re konusu edilebilecektir. Bu hü Milletçe Sah günü her iki grupun ileri geıklimlerderı kalkıp gelen zehlrll rüzj'arın öğleden Insanca yaşama mücadelesinin nor gar « Meşhur bir piyano üatadı Devlet Su Işleri Umum Müdürlüğü tarafmdan, Erzincan şehlenlerinin Ankara'da yapacakları kuküm gereğince mal bir ortama girdiği bu günler kızımızın adı. danslı gece toplantısı. son toplantıda, birleşmenin kati sonra Bakan bu soruva cevap ve de milletın aydın bekçıleri olan tari içinde bulunan Muhavvile merkezine, asağıda belirtilen Kapı (Dıvan Edebiyatınds). recektir. şekli anlasılmi"; olacaktır. malzeme, istekliler arasında aranılan sartlara haiz olanlardan lebe arkadaşlarımıza ınsanca yasa darm aksi 8 Alillerden. iki m î İhtisas komisvonları fiyat teklif isteme usulıi ile satın ahnacaktır. Birlesme için ne diyorlar? ma şartlarınin hiç değılse asgari«i naiı lâf edıp karşısındakir.i igneleBu ıs için gerekli doviz, idare tarafından temin edilecektir. Birleşme mevzuunda C.M P. gru Ankara. 22 (CumhuriyetTeleks) clan 300 liranın verılmesı sarttır, me hareketi. 9 Kibariık ve terbipunun ÎStanbuldaki sdzcüsü Enver Yarm saat 15 00 de toplanacak zannederim » Ihale suretiyle satm alınacak aşağıda belirtilen malzeme bir ye prensiplerine uyuimak gsreslyle. Sâfter Oder, «Bırle^me olmalıdır.» olan Temsilciler Meclisinde ihtibütun olarak mütalea edilece k ve bir veya birkaç kalem için VUKARIDAV AŞAĞIYA.' demis ve devamla şunlan anlat sas komiîvonları seçimi yapıîacak verılecek teklif ler nazan itibara alınmıyacaktır. 1 Henüz yeni gelişmekte olan mıştır : agaç adavı Hki kellme). 2 Yanıtır. 33000/6300 V. lıık 1600 KVA'lık dahili tip transfofmator rrızda olmıyan tlçttncü şahıs, mer« Çünkü. memleketin bünyesi Bu arada Temsilciler Meclisi ü• ACI BİR KAYIP 30KV. 300 MVA'hk dısjonktor ve seksıyonor dıven bngamagı (eski terıml 3 daha çok partive mütehammil de yelerı en çok Adalet Milli Eğitim 6 KV, disionktor ve seksi vonörler ^ehrımu tuccarljrından BurRutubetli yerde bırakılan demirin ğıldır C M P. ile kurulma':! derpıs ve Malıve Komısyonlarına girmek ha:ı Karadayı. müteahhıt Mahır başına gelen. tran sairl mefhur Ölçü âletleri ve ilgih techizat edilen ve adı meçhul partinin mfn için müracat etnislerdir. Adalp* BORU VE DİRSEKLERINİN Kabaiak, tercUmsn l''vı KabaSadî'nin doSduPu şehir. 4 (N"err<>thaleve iştirak etmek istiyenlerınsupları, proşram ve tüzük bakımın lak. Emniyet mensuplarından der>> mâna<ma bir fiil 5 Büyük TOPTAN SATIŞ YERİ 1 Kaç seneden beri yuka rıdakı malzemeye mümasü maldan 14/1/1961 tarihinde müşterek Komisyonuna 30, Mılli Eğitim Ko Kecati Kabalak, Zekiye Kabaakaryakıt kapiagörüse varmıslardır. Ortada küçuk misyonuna 25 kadar müracaat yai ?s< ! ( ) s ı zemeyi imâl ettiklerini lak'ın anneleri. Hulya Kabanndan. tertemiı. pılmış ve Başkan takdir hakkını büyük prensip sykınlığı olmadığı 2 Şimdlye kadar imâl ettikleri bu tîp malzemenin kapasilak'm sevgıli babaannesı hayır 6 Rumanya'da cihetle, birleşmemek için kâfı se kullanarak 15 er kisilik kontenjaoturan ka%'im!ertelerini ve nerelerde kullamldıklarım gosterir katalog, nı tesbit etmiştir BasınYayın Kobep mevcut değildir» den 7 Oy, yeresim. fotograf v. s. belgeleri hâvi bır dılekçe ile 6 suSERVET KABALAK bilhassa gazeteciler rinde oturup kıZıvad Ebuzziya ise. «Birleşme misyonuna bat. 1961 pazartesi günü saat 17 00 j e kadar Devlet Su vvtM etmi«tır Cpnjzo=ı 23 1 19H pırdiTnn an 8 nin faydalı oldugunu». Enver Ata muracaat etmişler ve 20 kişi araIşlerı Barailar ve Hıdroplektnk Santrallar Daıresi Repizarteıs günü. Kocamustafapaşi Meşhur operalarkan da. «Birlesmenin bır an mese sından Başkan 10 kişiyi ayırmıştır isliğıne (Bestekâr soka k No. 25) müracaatları lâzımdır. Sünbulefendi Camiinde öğle dan bıri. 9 Pi<=Tahtakale Caddesi No. 13 Teleton 22 66 90 lesi bulundugunu» ifadeyle buna Yarmki 8 inci birleşimde seçim namazını mütaakıp Topkapı Umum Müdürlük tâliplerin durumlarını inceliverek ehıl gor manlık belirtisi taraftar olduklarmı sövlemi'lerdır. yap.lacak ve komisyonların üyelemezarlığ^na defnedilecektir. düklerine teklif dosyalannı gonderecektir. (2658) Dunkü hulmacanır gbsteren (iki kehalledllrnis fekll lime). Alâeddin BtLGt ri belli olacaktır. 1960 Türk Devrimi Fenerbahçe Dinamo'ya 30 yenildi Ü f İ M İ V« İÖTÛÜtİ Bütçe Komisyonu yeni Sfihirde bugün yine | Diyarbakır'da kar yıl bütcesini bugün fırtınası yüzünden bir müzakereye baslıyor tren kazası oldu Birleşmtyc niçin ve nasıl karar verildi? Denize uçan taksi ıçınden ıkı olu çıkarıldı (Bsştarafı 1 in«i whifed«) ve Akif lyidoğan'dan müteşekkil bir komİRyon evvelâ tstanbul'da. bilâhare Ankara'da birleşmeyi sağ hyacak gerekli formaliteleri tamamlamak üzere müşterek toplantılar yapmı»lardır. Jstanbuldaki foplantılara Enver Safder öder de katılmıstır. Eıaıen Cumhuri yetçi Memleket Partisinin îstanbul teşkilâtını ve diğer işlerini Enver Safder öder yönetmektedir. Bu hususta bugün kendislyle gö rü?tüğümüz Cumhuriyetçi Memleket Partisi müteşebbislerinden Naci Bozkurt (güçbirliği) nin 6ir kaç gun içinde tahakkuk edeceğını ve bu hususta her iki tarafın arzulu bulunduğunu beyan eylemıştir. Evvelce de bildirdiğimiz gibi, eCumhuriyetçi Memleket Partisi» Ankara Valılığine bir dilekçe ile müracaat etmiş, ancak program ve tüzüğünü ay sonunda verebilece • fini bildirmişti. Bu partinin kurucuları 120 kısıdır. Ekrem Aiıcan tarafmdan kurulrr.akta olan parfinin program ve tüzüğü ise hazıılanmak tadır. Birleşme katllestiğı takdirda ıkı partının mutesebbisleri müfte reken tüzük ve programı hazırlıjacaklar ve Alican'ın tesbit ettiği yeni bir isimle ortaya çıkacaklardır Diğer taraftan, Ekrem Alıcan'iu kuracağı partının çalışmalarma hız la devam olunmaktadır. Bugün, pazar olmasına rağmen, kurucular yeni partının program ve tüzüğünün son rotüşlerini yapmışlardır. Bildirildiğine göre, ocak aymın son günü bu birleşmeden doğan ye TOLCULUK BALOTA Kennedy'nin BasJtanlığı ÛtvİT alıni parti, resmen kurularak faali şı münasebetiyle kendisi ve k a n n terefine müteaddit balolar veyete geçirüecektir. rilmijtir. Resimde Mr». Kennedy, baloya gitmek üzere «vinden çıC.H.P. heyetinin sehrlroizdek! karken gSrüIüyor. Arkadaki zat kocası Başkan Kennedy'dlr. temaslan Istanbul C H P. îl teşkilâtında bulunan bosluklan doldurmak üze re Ankara'dai tam »alâhiyetle şeh nmize gelmiş bulunan, Dr. Suphi Baykam, Dr. Kemal Satır ve Orha.ı öztırak, dün de, teskilâtla temaslanna devam etm!»lerdif. Bu üç kisilik heyet, yapacakları I». maslar lonunda, Istanbul C.H.P. II Baskant ile ldare KurulundaM bosluklara adam tâyia edeeeklerdlr. partiter bMeşmiye karar verdiler Kennedy'ye dünyanın ber tarafından tebrik geliyor M.T.T.B. kongresi dün toplanamadı TEKNIK MUPtlR MUAVİNİ KAMYON ALICILARINA: VOLVO MEHMET KAVALA i l mi Soba boruları ve dirsekleri Müdürîiiğünden psı KRİSTAL TİCARET T.A.Ş.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle