19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CLMHURİl'ET Cc ^ r DÜNYJ1 Polttik İş komediye döndü TT7" ongo, meraklı piyeılerin oynandıjı mflletlerarsii bir sahne olmakta devam etmektedir. MeselS geçen cuma günü Leopoldville'e 150 kilometre mesafede olan Thysville'deki Hardy kampında Lumuınba'ııın tiilıliye edildiçi, onun yerine Kasavnbu ile Mobutu'nun tevkif edildikleri duyulmuş, sonradan tekrar Kasavnba ile Mobutu serbest bırakılmışlar ve Lumumba'nın yeniden hapse girdifi söyleıımistir. CeLondra 22 (a.a.) Batı Almanreyan eden olaylar, yalan değilse ya Silâhlı Kuvvetleri Gene! Kur de yanlıştır. may Başkanı General Adolf HeLeopoldville'e ilk gelen haberler usinger, bugün Londra'da verdıMobutu'ya sadık olan Thysville ğı bir demeçte Alman birliklengarnizonunun ayaklandığı merke • ne îngiltere"de manevra kolaylık 7indedir. İki bin kişiden ibaret o lan tanınması yolunda her hangı lan bu çarnizonu Lumumba'ya bir anlaşma yapılmadığını bıldirdüşman olan kabileler arasından miştir. Heusinger demiştir ki: seçilen delikanlılar teşkil etmiş «Bu meseleyi görü^meğe devam hulnnuyorlardı. Mobutu. bunları edeceğiz Buraya Deniz. Hava ve teker teker seçmiş ve Lumumba'ya Kara Kuvvetlerihin manevra ve karşı kin hesliyenleri buraya al tesis imkânlarını araştırmak üzemıstı. tşte Lumumba'yı muhafaza re geldim Ziyaretimin maksadı etmekle mükellef olan bu çarnizon bu konuda her hangi bir anlaşma isyan ediverdi. bu anlasılır sey de ya varmak için değildir Bu kofeildi. Bir müddet sonra fijrenildi nudakı ımkânlar üzerinde çorüşki. isyan vâki idi. fakat bu askerler melerde bulundum Fakat henüz Mobntu'yu terkederek Lumurnha bir anlasma yapılmıs değildir.» tarafına ecomis oldukları icin deLondra'dakı resmi çevrelere gö ğil. aylıklarına zam istedikleri ve re. Bonn hükümetinin bu konubu talep bir türlü yerine setiril • dakı ısteklerini eörüşmek iizere mertiîi irin isvan etmişlerdi. önümüzdeki altı veva yedi hafta Rnnun üzerine Mobııtn ile KaİCİnrie tnsiliz Alman a?keri ıızFEZA K Ö P t G l VE AİLESİ r tr^o.va fırlatıldıktan sunra t e k r a r «avubu uoağa atlıvarak 150 kilomanlan arasında bir toplantı ya yeryüzüne indirilen Sovyet iüketı ıçınde bulunan Stelka isimli köpemetre ötedeki carnizona ritmisler pılacaktır ğin geçen hafta doğurduğu bildirilmistir Bu olavın bi'.hassa feza ve orada havretle çörmüslerdir ya gıdip gelen canlıların normal hayatlarına devam ettiklerini goski. bn askerler istedik'eri zammı termesı bakımından önemlı oîduğuna ışaret ediliyor. Resimde, Stelka «'.ırajmış olrluMarı ioin. subavlayavruları ile biriikte gorülüyor. rını hajlamıslar. Lnmnmba'yı da malıpus lıu'ımHu"iı hüereden cıkararak tah'ive evlemisler. fakat. serbest nl:>r>l< ?arni7nndan cıkıp eitmesine miivmrV etmemislerdir. tste Mohutn ile Kasavubu vanlannda Hsricive Nızırîarı Rombo! ko olfluiu haldr hu manzara ile: karsılaşmışlardır. | 0 Vç lider. askerlerle törüsmelere Halen B. Milletlerin emrindc haslamıslar, uzun miizakerelerdrn Yeni İngiliz teklifi, Laos'ta savaşı durdurmak için bulunan bu kııvvellerin ve istikbale ait vaitlerden sonra. Lumumba taraftarlannın Hindistan, Polonya ve Kanada'dan meydana geThvsville earnizonu efradını yeemrine verilmesi teklif niden Ikna ederek. Lumumba'nın len kontrol komisyonunun derhal işe başlaması ediliyor tekrar hiiereye atılmasıııı temîn etmislerdir. esasını ihtiva ediyor. Fakat. durıımun tenlikeii olduKahire 22 (A.P.) AfrikaAsya tunu sezen Kasavuhu ile Mobutu. dayanışma kcmseyi pazar günkü malarına yeniden başlamasıdır. Îniivan eden askeri ilânihave disin toplantısınria Konso'da B. M. em Moskova. 22 (a.a.) Moskova'da giliz Hükümeti. simdilik bunun ki iyi haber alan çevrelerden billin altında \e kendilerine sadık. rinde kuvvetleri bulunan Afrikadışındaki tedbirlere taraflı değilolarak tntahilmenin mümkün ol Asya hükümetlerini. btı kuvvetle dirildİKİne göre. tngiliz Hükümeti, dir Bilindifi gibi dijer tedbirlermadıJını eördükleri <rin Lnmum ri en kısa zamanda Stanleyvüle'de Laos'ta barışı sağiamak için mil den en onemlisi 1954 Cenevre Konba ile förüsmek istemisler. ve ki I.um'.ımbı taraftarı Antoine Ge letlerarası kontrol komisyonunun ferasma katılanların yeniden topçahsmalarına baş'.aması h°ndisine ittifak teklif ederek ve zenea hüktimeti emrine tahsis et yeniden konusunda Sovyet Hukümetıne lantıya çağıılması yolundaki Sovni kurnlacak kabinede va^ife vaa m»ye davet etmiştir. tekliflerde bulunmustur. Bu teklif yet teküfidir. dinde bile bulıınmn<lar. ve han."i ler, Moskova'daki îngiliz Büyükelşartlarla bir vuvarlak masa miiçisı Sir Frank Roberts tarafından rakeresiııe katılacaiını kendisiııe Sovyet Dışişleri Bakanma sözlü sc'muşlardır. olarak bildirilmişfır. Büyü^elçinin l.umumha hu teklif karsısında bu teklifleri, Sovyetlerin Çin Hintülmiis. kendisinin hâlen Basvedi hakkındaki Cenevre Konferansı kil bulundusuııu. kendi mesru nın başkanlanndan bıri olarak 22 haklarının sasbedildi^ini, kuvvet aralıkta îngiltere Hükümetine gönkarsısında hir sey yapmaga mukCenevre 22 (a.a.) Avrupa tkLondra 22 (R.) îngiliz Kırali derdiğı notaya cevap teşkil etmek trriir olmadı*ı irin mecburen kuvtedir. tisai Komisyonu Kara Naklivatı A nte bovnn esdiçini. yoksa asıl çesi Elizabeth ve eşi Edinburg Komitesi Müdürü M. Paul Le Vert, I'.isvekilin kendi«i otrfnSumı. Par Dükiimin Hiıdistan'a yapmakta Yine aynı kaynak'.ardan bildirillîmcntonun karar ve itimadını se oldukları ziyaret ilgi ile karşılan diğine göre, tngiliz teklifleri, ilgili Cenevre'de trafik sağlanması ve afişler milletl»rarası sergisinin ri almadıkca. bu hak'nndan v:ız maktadır. öbür hükiımetlerle yapılan danışseçmenin, su veya bu 7at le Kıraliçe Elizaheth ve eşi Hındi* malardan sonr» ileri sürülmüştür. arılı.M münasebetiyle verdiği beya natta. her sene Avrupa memlelıiTiıle feragattc hııhınmanın mâ lan'a yapmakta oldukları ziyare Bu tekliflerde esas nokta, Laos'ta tin ikinci gününde hafta sonunu savaşı durdurmak için, Hindistan, Vetleri yollarında vukubulan traın«ı olmıyacağını snvlemistir. fik kazaları neticesinde en azın*ste bn sıralarda I.eopoldville'de • Rahipu» Mihracesinin sarayında Polonya ve Kanada'dan meydana dan 60.000 iisanın öldüsünü bilMnhııtn ile Kasavubu'nnn tevkif teçirmekteciirler. gelen kontrol komisyonunun çalış dirmiştir. edilmis oldukları ve Lnmnmha'nın da serbest kaldığı rivaveti yavılAnkara Kanser Hastahamıs ve bu haber F.eopoldvil'r'e tek nesi Sağlık Bakanlığına n r kütle haiinde eelen Belçikal"'rırı paniğe sevketmiştir. Bunun devrediliyor 1961 senesi zarfında Istanbul'da Defterdar. Bakırköy ve Ü7erine ferryboot'lar zorla tntulBeykoz, Marmara'da Gemlik, Hereke ve Bursa Merinos Kabrımuş. Kadın ve «ocuklar Elizabetvil Ankara. 22 (CumhuriyetTeleks) kalarına tahfis olunacak ( m i k t a r ı 36.000 ton olarak tahmin le'e dogrn motor ve vapnr ile kaçı Şehrimizde yıllarca evvel kuruolıınan) maden kömürlerinin Zonguldak Krimür HavzasınHan lan ve bugüne kadar idare heyetlerılmıs hu mntorlara aklın almıvamürettep fahrikalarına nakıl işi eksiltmeye konulmustur. rini teşkiî edenler arasında çıkan raîı nakli e bedelleri verilmistir. anlaşmazlıklar sebebiyle hiçbir fariizabet'illp'flp tek bir hos oda Mıitaahhidın. kömürleri v a p u r veya motor tefriki yapılmakal rol oynamıyan «Ahmet Andiçen sızın riileriiği vasıta ile taşıvabileceği bu nakliyat işine ait Ka'mamıs ve böylece hu muhareKanser Hastahanesi» ile ilgiii son şartname ve mukavele taslaşı Müessesemızin Gümrük ve Nakr«t çeee saat bire kadar devam bir dâva karara bağlanmış, hastaliyat Şubesi Müdürlüğünden iıcretsiz alınabilır. etmiştir. lıane de Sağlık Bakanlığına devrcSonradan I ıımıımhanııı tekrar MuVakkat teminat akçesi 15.000., katî teminat «kçesi ise dilerek bütün anlaşmazlıklar ortahanse jirdiü ve Mohutu ile Kasa50.U00. lira olan bu işe ait tekliflerin nıhai kabul tarihi dan kaldınlmıştır. vubu'nun serbest oldukları ö*re30/Ocak/19ol Pazartesi günü saat 15.00 e kadardyr (3068) 5.6.1961 tarihinde Gene! Sekreter nilmisse de olan olmuş, ve böytece M.B.K. ne müracaat ederek, hastaŞÜMERBANK çeren hafta Leopoldville'deki Belçı hanede bazı yolsuzluklar olduğunu kalılar cnmadan pazartesiye kaALlM VE SATIM MÜESSESESİ ihbar etmişti. Bu ihbar adliyeye dar tatil çünleriııi vürekleri ağızaksettirilmiş ve yapılan uzun yarlarında heyecanla geıirmislerdir. MÜDÜRLÜĞÜNDEN gılama sor.unda hastahane inşaatıM. PtKİ nı deruhte eden Ahmet Andiçen (Bahçekapı Sümerhan) beraet etmiştir. If ^ B. Almanya Ingiltere askerî müzakereleri H1BERLERİ r BİR DAKIKA: Daha ne isterler? Hatırlarttnu, Ankaro'da Wr doktorlar toplantuı vapıîmıı, m*mUketimizde doğumun kontrol «1tına jlttımaıı münasip görülmüftü. HattS. Hükümete verilecek bir i* rapor hazırlandıydı, gaJiba. Derken bu bahiste pek mlâlıiüetli bir zat olan >ay\n Dr. Zekii Tahir Burak. geçen gün. pnyef mühim bir açıklama ycıptı: Türkiye'de gebetiklerin yorısı (senede 500 bin çocuk) diişüridüyormuş Ooonoh Hele şükür. Aman bir tfvindik, bir rahatladık fci, »ormayın. Dt!'»eV'. kırk yılın bcşı. meseleItrimizden bı> tanesini olrun, ulema takım\nın burnunu sokmasuıa iürum îcflhrırdaH, kendi kerıdtTTiire zaten halletmisiz! D. N. muu "Mar Del Plata Festivali. ve "Televizyoıt Festivali,, sonucu Hâdıse/er Büyük işler arasında B. Almanya Silâhlı Kuvvetleri Kurmay Başkanı, Heusînger, Alman hava, deniz ve kara birliklerinin İngiltere'de manevra ve tesis imkânlarını elde edebilmeleri için görüşmelerin devam ettiğini söyledi Kongo'daki Asya A£rika birlikleri İngütere, Laos arabuluculuk yapmaga çalışıyor Elizabeth geceyi bir Mihracenin sarayında geçirdi Avrupa'da trafik kazalarından her yıl 60.000 kişi ölüyor Kömür Nakliyatı Yaptırılacak Belçikada grevler bugün sona eriyor Brüxelles 22 (a.a.) Bildiril1 diğine göre Güney Belçika'da ağır sanayi i.şçileri sendikaları. işçilore pazartesi gününden itibaren işba«ına dönmelerini bildirmiştir. Bu 5uret!e, beş haftadanberi devam elmekte olsn grev sona ermiç olaraktır. TOMRUK NAKLETTİRİLECEKTİR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Orman Umum Müdürluğüne bağlı muhtelif işletmelerden satın alman Cem'an (16.830 m3) çam ve köknar tomruk. bulundukları depo ve istif yerlerinden Kırıkkaie Mühimmat Fabrikamıza naklettirilecektir. 2 Bu işe ait şartname, Ankarada Genel Mudüıiuğümü?den, (Alım Müdürlüğü). Istanbulda Bankalar Caddesi 7577 adresiııdeki Sube Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin eriilebilir 3 Bu ihaleye ıştırak etmek isteyenlerin Şartnamesine gore hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını (9 şubat 1961 per.şembe günü saat 15) te Kurumumuz Alım Müdürlüğünde bulunmak üzere göndermeleri lâzımdır. 4 Postada vâki olacak geeikmeler nazarı dıkkate alınmaz. • Kurumumuz isbu nakliye işini kısmen veya tamamen 5 ihale edip etmemekte. veya siparişi diledigine vermekte tamamen serbesttir. (2842) o emlekette büyük. çeni» tesirli işler yapılmaktadır. Bunların mütalâası sırasında araya çerez kabilinden meseleler de sokarsak hoş Son üamanlarda adını sınema Morni.ıg» filmi il^ Îngiliz sanat görünüz; bunlar dıs manzarası badünyasında jürisinin titizhğiyle çı.sı Allan Sillitoe'ye verilmiştir. kımından ikinci. iiçüncii derece giduyurmaya başlıyan «Mar Del • «Dikkat. adlı Çekoslovak filmi bi görünürse de esaslı şeylerdir: Plata» Milletlerarası Filim Festi ise «En iyi Kısa Metrajlı filim» 1 Maarif Vekâleti bir tslâm Anvalinin üçüncüsü dün şonuçlaimış armaâanım kazanmıştır siUlopedisı neşretmektedir. 7 • 8 ve şu armafanlar verilmistir: TELEVİZYON FtLÎMLERİ cild oldu. Güzel bir eserdir. Tâa Montecarlo'da yapılmakta olan 1 3 da bu ise karar verilmiş, 1950 * tSaturday night. Sunday mor9H ning» adlı Îngiliz filmi «En iyi Milletlerarası Televizvon Filimle de ilk fasikül neşredilmişti. Eser ri Festivalinde Japonva büvük bir Hollanda'nın «Levden» sehrine nisfilim armağanı» nı kazanmıştır * «La Verite» adlı Fransız fil basarı göstermis ve «en ivi pro petle Levden tahı denilen Fransızminden dolayı ü.ılü Fransız re.ıi düksıvon ve senaryo» armağanları ca (veya tnçilizce) si esas tntnlasörü Georg^s Henri Clouzot «en nı kazanmıştır. Ü.ılii Fransız ti rak telif. tâdil, ikmal ve tercüme başarılı rejisör» seçilmistir «La yatro yazarı ve bu Festivalin .Türi suretiyle ve tstanbul fniversitesi Verite. filminde Brigıtte Bardot. Başkanı Marcel Parnol sonuçları Edebiyat Fakültesinin ilmi mes'uMarieJose N'at ve Samı Frey baş su sekilde açıklamıstırliyeti altında ve oraya mensup rah rolleri oynamtşlar ve <ınema dün• Jaoon prodüktörü Minao Yoş metli Adnan Adıvar'dan başka R. yasında geniş yankı ve deriikodu kida «Underground» filmiyl" «en Arat. A. A f ş C. Bavsun. R. Darlara sebep olmuşlardır . iyi prodüksıyon» armağanmı ka kot ismindeki ilim adamları tara* Amerikalı arti.st Susan Stras zanmıştır. fından neşredilmektedir. berg «Kapo» adlı filimdeki rolü • Japon senaristı Sosuke Mogi'ye icin .En iyi kadın sanatçı» arma «Soi 30 Dakika» fümi için «en iyi Bn eserin simdi 91 inci cüzüııe jelindiji halde orta yerde 53 üncü Görüşmeıtin Sovyet Anıe ğınını kazanmıitır 'Kapo» filmin senarvo» armağanı verilmistir. fasikül tstanbnl maddesini ihde, Nazı kamplarında fkinci Dün• Amerikalı aktör Yul Brynner rikan münasebetleri üzerinde ya Harbi içinde kadm esirlere ya «Kescue» adlı filmindeki başrolü tiva edecektir hâlâ yani 1952 cereyan ettiği bildiriliyor pılan işkenceler knnu olarak el» için «Festival özel Armağanı» nı den beri çıkmamıştır. Bu hosnsu Ansiklopedinin 54 üncü fasikülüalınmıştır ve bu filim 21. Venedik kazanmıştır Filim Festivalinde Moskova, 22 (a.a.) Bugün Sov Miüetlerarası • «En iyi erkek sanatçı» arma nün sonnnda «Oknynculara» diye yet Başbakanı Hrutçef'in istegi ü ileri gelen eleştirieiler tarafından ğanı «The Moon And Sixpence» basılmı? olan şn satırlardan anlızerine Birleşik Amerıkanın Mos çok beğenilmistir. filmindeki başrolü için tigüiz ak yorüz (... Ancak (Istanbul) maddesine * Îngiliz Aktorü A'.bert Sidney torü Laurence Olivier'ye. kova Büyük Elçisi Llewellyn Thomson ile yapılan görüşme hak «en iyi erkek sanatçı» armağanını • «En iyi kadın sanatçı» arma tahsis olunan 53 üncü fasikül çı• kında sorulan bir soruyu cevap «Saturday Night. Sunday Morning» ğanı «Judith» adlı filmindeki baş kıncıya kadar beşinci cildin ikinci filmindeki rolüyle kazanmıştır. rolü için Ariantinli artist Viol'tta kısmının ciltlettirilmesinin tehiri landıran Elçilik sözcüsü. bu gö maalesef zarurî olacaktır. rüşmenin tözellikle Sovyet A * «En iyi Senaryo armağanı» Anti»r'e verilmiştir. Bundan sonraki ilk çıkacak 55 inNight, Sunday merikan münasebetleri üzerinde» gene «Saturday Selml ANDAK ci fasikül ) cereyan ettiğini bildirmiştir. Ve o gün bnrun hâlâ (tstanbal) maddesine tahsis edilmis olan 54 üncü fasikülü Türkiyede hazırhyabilecek bir, be?, on bilirkişi hnlnnamadıSından olmalı ki h&lâ ne?redilememi?tir. Bn cümlemiz ve hele tstanbnllnlar için. t»tanbnl şehri İrin bir ayıptır. «Aniiklopedi heyeti» İçin nedir ora»ıKu.nkapı Haydarefendi sokak 4 nı bllmera.. numarajı evin bahçeşinde buluîste bn Ansiklopedinin 91 Inci nan bir gecekonduda. evvelki gefaslkülö çıktıktan fonra bn eıeri ce gazocağın:n patlamasiyle yanneşredecekler arasınds adını yaıgın çıkmıştır. Yangında. gecekonBugünkü sayısında AKİS dıSım Him adamlanndsn A. Ates duda yatmakta olan 80 yaşında bir bro?ür nesrederek 91 inci faHükümet hakkmda, Partiler hakkuıda, Temsilciler Medisi Halim Tektezcan adlı bir ihtiyar »iküldekl bir iürfl hatayı ortaya hakkında. Üniversite hakkmda. Iktisadi durum bakkında. Düngecekonduvla biriikte yanarak 6! koymnş: ilim âleminin. Fakülteyada olup bitenler hakkında Kadınlar âlemi hakkında, Sanat mü?tür. Savcılık, tahkikata el koy nin ve Maarifin dikkatini çekmek hakkmda. Tiyatro hakkında. Sinema hakkında. Basın hakkınmııştur, istemistir. Brosürü okndnm. Hada dyeceçini divoı ve lıır bilmediiHmiz seyler anlatıvor. kikaten bir takım terrüme ve dil Öte yandan sehrin muhteüf yanlışları oldnJrnnn ben de törsemtlerinde dün t yangın vak'ası döra. tslâra Ansiklopedigfnin Turk daha kavdedilmiştir. ttfaiyenin za çesi tslâm ve Türk »limlerini ta« manında yapmı? olduğu müdahahihinden Keçmiştir diye aslından lelerle. etrafa sirayetleri önlenen daha büvük bir alâka toplamıştır. bu yangınlarda. insanca zayiat olHattâ 1956 da îsraeli livaretimiz mamştır sırasında tsrael Camhnrreisinin bn esere »bone oldnğnnn kendlsinden öğrenmistlk. Bn çapta bir ner de boyle yanhslıklar oldntn meydana çıkarsa. o haliyle bırakmak «öyle dnrsnn, tekerrflrtne mâni olacak tedbirlere başvnrtnak bir memleket ve irfan borcn olnr kanaatindeyim. Erkek teknik öğretmen okullarının başlıca dâvalarından biri o* l»n «kadrolu öğretim üye«i« meŞehre bir parmak kadar kar yat selesi konusunda bir kanunun çıdı. Ve trafik perişan oldn. ftnnkarılmasi i'stenmektedir. Dün bu ların önü doldu. Fiyatlar ynkarı konuvla ilgili olarak. Ankara ve vnrdn. Falan fil&n. Istanbul Erkek Teknik ögretmen Neden acaba? Çünkfl Miz efendim. Bls »ehlr Okulu öğrenci dernekleri ıdııu olarak veya cemiyet olarak orgabir ha'in toplantısı yapan Ali Dişniıe defiliz. Tertibat ve te?kilâbudak. bugünkü durumda okııllatımı» hâdiielere tâbidir, kar yarının kalifiye ögretmen yeti=tirefar «edbir alırıı. Veya »lamamediğini ve öîretmen yetUt'ren yıı Evvelden haıır ne makinebu okullarda vazife gören öîretleriroiı, ne ekiplerimiz, ne plânmenlerin çok düşük maa^la. k?ilanmız vardır. Sadece radyoda. rosuz olarak çalıstığını söylemiş Zincirsiı çıkanı yakalarıı. Şehrimizde faaliyette bulunan anonim ve hisseli komandittir. Deriz. Şehirde bir sürü yokn* şirketlerin 1960 hesap yılı genel kurul toplantıları için en geç vardır. Oralara kara, kömür to*u. 31/1/1961 gününe kadar Istanbul Bölge Ticaret Müdürlüğüne kttl stbi şerler dökülmelidir. Riiki nüsha dilekçe ile müracaat ederek toplantı gün ve saatini nalar hemen Snlerindeki yaya kaltesbit ettirmeleri, bu tarihten sonra yapılacak müracaatların DOKTOR dırımını temizlemelidir. nazara alınmıyacağı ve toplantılarına komiser gönderilmiyeceKar jünü radyolar tarafından ği, şirketlerin toplantı gunleri adı geçen Müdürlüğün imkânlaZiyaeddin Maktav Belediyenin «Zincirsiz vamta ıerına göre ocak, şubat ve mart aylannda yapılacak şekilde terKnlak Burun Botaz ferden alıkonacaktır» diy« teblltipleneceğinden dilekçeye gün dercolunmaması ve gün alınma(Atn Dis) Hastalıkları Jinl yayınlıyor. öte yandan »ehrin dan Uâüların yapılmaması Bölge Ticaret Müdürlüğünün talebi Mütehassısı caddelerinde Belednyenin yözlerüzerine alâkalı Odamız mensuplarına ehemmlyetle ilân oluTıksım. Recebpasa Caddesi ee otobüsü, zinclrsiıHkten dolayı nur. (283ü ı Park Apt 5/1 Tel : 48 30 98 ! t gidemeyip yollari tıkıyordo.. Karar ancak ertesi sünü tatbik edılebildi. BSyle karsrlar verilınce yoldaki otobfislerin dolabınd» zineir varsa onlar, yoksa derhal plântonlnklara gönderilecek ıincirler takılacak.. Tani »bz ve 1 5 birbirine paralel «lacak. Ondan »onra fırınların 5«tt neden kalabal.k?. Çttnkü bi« hep aelık tehllkeıinden korkanı. Ama bamdol«n b« »ehirde m«bkt»n, ekmekiizlikten 81m«« kimae yokt.r. Mesele, hep yürek carpmtu. içinde yasamamııdandır. Halkın idarelere. id.relerin halk. kar.ı bir türlü s«venl knralajnaıms M Hrutçef Ame?ikan Elçisi ile görüştü 80 lik bir ihtiyar gecekondusu ile biriikte yandı! Herkesin her hafta sorduğu sual AKIS NE DİY0R7 Cemiyetimizin Düzeni Kalifiye öğretmen olamıyacakları için derl yandılar Yazan: M E Î İ N TOKER ISTANBÜL TİCARET ODASINDAN: ANONİM VE HİSSELİ KONANDİT SİRKETLERE,, 1961 Yılı birinci çekilişinde yttk hiımeti yapmış •1*eBJ"1Ir:,I «19 Mayıs» haıırlıkları başladı ^Bnnn ba?arajı, Tflrklyeye en btt Sekiz kişilik ailenin 7 si yanarak öldü Kara.'i. 22 (AP) Preshewar şehri yakınlarındaki bir köyde. sekiz kişilik ailenin 7 ferdi evlerinın tutuşması üzerine yanarak ölmü?lerdir. • Cumartesi gecesi çıkan yanşında. yainız aile reisi salimeıı kurtulmuştur. Kurbanlar arajında 3' kadın, 4 çocuk vardır. Yangın çıktığı sırada, bunların hepsi aynı odada uvumaktaydılar. ÇALIŞAN KADINLARA tarsiyeler B« favkalii* çiçek üsarısi tizin için idtal bir sağlık vt fOullik mUıtjhzandır. Guzellığinize itina İçin «yrılacak pek fazla vak' tiniz olrruyabılir. Fakat sizi bundan alıkoyan bü. fün fneşguliyetlerinize rağmen herhalde güze) görunmek de istersiniz. Üzülmeyiniz... baıı bilCinler birçok nâdir çiçeklerjn lcinden hayret edilecek derecede taf. bâkir bir üsare çıkarmaia muvaifak olmuşlardır ki bunu pıyasada Cire Aseptine namı altında bulabilirsinız. Sabatı v« akşam yüzünüze. boynunuza ve ellerinize sürünüz Derhal tesirini göreceksiniz. Kırmızılıklar, sertlıkler, çatlaJclar kaybolacak ve cildinizdeki ölü hücreler zail olacaktır. Bunların yerine beyaz, yepyeni hücrtler teşekkül edecek. Cildiniz yumusak, taze ve bir gul yaprağı gibi kadifeleşmiş bir hal alacaktır. Bundan ba;ka, Cire Aseptine. yüzünüzü, ellerinizi beyazlatır, fena hava şartları ve ev işlerinin yıpratıcı tesirlerine karşı da katiyetle korur. Şehrimiı okullannda 19 Mayıs Spor ve Gençlık Bayramı gostenleri için hazırhklara başlanmıştır. Düşük iktidar taı »mrian geçen yıl bütün yurtta yapıımasına muıs S o r v e saade edilmiyen 19 Ma>' Gençlık Bayramının bu yıl fevkalâde bir şekilde tertibi için gerekli bütun tedbırler alınacaktır. APARTMAN DAIRESI ve italihUye | oyrıca T E Ş E K K L R 18 ocak 1961 tarihinde vefat eden ailemizin büyiiğu b^bamız amcsmız. dcdemiz Mrnük'li OSMAN GÜÇ'ün fena hava çartlarına rağmen cenazp rr.erasiminde buluııan. evimize kadar gelen. telefen VP telgrafla acırrMza iştirak eden bütün akraba ve dostiarımız^ nıinnet ve teşekkürlerimizi aızederiz. Birgili. Güv Ergin ve Özcieır.ır aileicri İSTE BİNLERCE GENÇ KIZIM1ZIN BEKLEDİĞI DAVET !.. MAVİ GOKLERİN ŞİRİN EVSAHİBESİ HOSTES, OLUR MUSUNUZ 1 ÖYLE ISL 1620 talihliye Galjti R.nlım Caddesl Neslı Han K.l : ! l ı TMY Umum Mudürluğuna Ocjk, 1961 günu ı ı a t 14 de MÜfMCAAr EDİNİZ 100000 o 1 400000 o SON PARA YATIRMA GÜNÜ 13 SUBAT ACI BİR OLLM Fid'm riçtk evi «ıhibi çeşitli para ikramiyeleri SERKİS SELVİ Aranan Saıilar : En az lUe Teya muadili mezunu olmak. 18 Yaslaıındo bulunmak, lngilizce bilmek. Oniversüe mezunlan diğer Ibanlan da bilenler tercih edilir TURK HAVA YOLLARI YAPI ve KREDI BANKASI i n i bır kaib krizi neticcsi vcfat etmiştir. Cenaze merasimi y.ırınki salı günü 24 ocak !9fiı şaat 14 de Tiksim Surp Ohin Voskiperan Ermcni K^tolik kilise^ind'' icra olunacagı ilân oîıınur İsbu ilân davetive yiTİn*1 kaimclir. Taziyet zi^arrti^rındrn inıti na cdiimesi rica nlunur. C n w z " t"l"ri Snrvisi BECtDY \N Tl: 4> 12 2:' 4:; O'ı ' S >
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle