11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Müyatı derînlemesine 12.5 U H«ry Msrger VAV • M f V I SAHESER ROMANUR serisinde u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NADI irr ~^i . .1 C , ı * ir«i 37 ncı yıl Sayi 1 3 . 1 0 1 Telgral ve mektup tdresi: Cumhurlyei IstanbuJ Po«ta Kutumı: tatanbui 22 42 98 22 «2 99 N o 2 4 8 T e l e f o n f a r 2 2 4 2 8 Ü 2 2 4 2 9 6 w 4 2 »7 ParjırtMİ razartesı İ Yayın F AN TO M A L kitap Harikulâde macera ro. 500 Krş. FANTOMAYA KARŞI JÜV 2. kitap Harikulâde macera ro. 500 Krş. HERKESİN AVUKAT1 İstida örnekleri Cernil Bürge 2 nci ilâveli baskı 10 Lira. NEYZEN TEVFİK ve ŞÜRLERİ Hilmi Yücebaş w 600 Kuruş. AKA KİTABEVİ * Cağaloğlu, Büyuk Milâs Han, 107 İstanbul. Biitçe Komisyonu yeni j j yıl biitçesini bugün müzakereye başlıyor Komisyofi îsitıi 15 şubatta bitirecek, üç gün sonra Heyet i ümumiye yeni bütçeyi tetkike girişecek Ankara, 22 (CumhurıyetTeleks) 1961 mali yılı bütçesi yanndan itibaren Bütçe Komisyonunda müzakere edilmeye başlanacaktır. Büt çenin son rakamı bağlanmıs ve yeni yılda memur ve emeklilere yapılması düşünülen zam miktarının karşılığı da bütçede yer almıştır. Yarın sabah saat 1 da Maliye 0 Bakanı Kemal Kurdaş. Bütçe Komisyonunda yeni yıl bütçesi etrafında komisyon üyelerine izahat verecektir. Bütçenin komisyondaki müzakeresi 15 şubat gününe kadar devam edecek ve butt,e o gün Meclis Umumi Heyetine sevkedılmek Arkası Sa. 5. Sii. 3 te tki taraftan seçilen bir heyet önce Istanbulda, sonra Ankarada toplanarak bîrleşme hazırlığma başladı, bu ayın son günü birîeşmeden doğacak partinin kuruluşu ilân edilecek «Economist» ve iç siyaset durumumuz Ankara 22 (Cumhuriyet teleks) Bir kaç gün e^•\ el kuruldıığunu bildird'ğimiz «Cumhuriyetçı Memleket Partisi» nin kurucuları, Ekrem Alicar ve Enver Adakan tarafından ay sonur.dri kurulmasma çalışılan parti ile kati olarak birleEmiye karar vermişlerdir. Her iki partinin kurucuları mııhtelif zaman'.arda ve muhtelif yerlerde toplanarak birleçme ile ilgili prensipleu tesbit etmişlerdir. Bugün kendileriyle görüştiipümüz her iki parti ileri gelenleri haberi teylt etmişler ve bu birleşmenin birkaç gün içinde müspet bir netieeye bağlanacağıru ifade eylemijlerdir. Partilerin: güclerini birleştirmeleri üzerinde karara varılmasından sonra Alican ve Adakan partismin kurucularından ismi açıklanmıyan 6 kişi, Cumhuriyetçi Memleket Partisinden de başta Naci Bozkurt olmak üzere Necmi Akyıldız, Enıhı Nihat Sözeri, Namık Kemal Martı Arkssı Sa. S. Sü. S da liçüncü ve iincü parliler hirleşmeye karar verdiler Birleşmeye ııiı iıı vı* nasıl karar werildi ? İki tarafa mensup zevattan bir kısmı: «Memleketin bünyesi daha fazla partiye nıütehammil değildir» derlerken, diğerleri birleşmenin faydalı olduğunu söylemekle fktifa ediyorlar. (Yazısım 5 İnci sahifenin 3 üncü sütununda bulacaksınız) Londra. 22 (R.l Tanınmış bağımsız cEconomist» dergısi. Türkıye'de siyasi faaliyetlere başlanma sına izin verUmesmi yorumlıyarak Oiyarbakır. 22 (Telefoııla) Pıbunun şımdi Türkıye'yi ıdare eden rinçlikteki Amerikan sirketinden lerın samimıyetine bir delil teşkil işçi almağa gıden. şoför Zekeriya ettiğini yazmaktadır. Kul idaresinrieki NATO'ya ait piMÜZE ıÇlN SATIN ALINACAK Dergi. vazısında bir hakkın ihya Mustafa Kemal Derneğinın sekap, iki silâhli sahıs tarafından çimlerı dün yapılmıştır. Daha önceki kongrede Muhtar Kumral bas edılmesi ile bunun kullanılması • durdurulmuş ve şoför snyulmak kanlığa geçırildği içın dünkü seçimde yalnız idare heyeti üyeleri nın aynı şeyler olmadığını ve Halk ist"nmistir. tesbit edilmiştir. Dunku toplantıda uyeler. kongre binası önünde teş Partisi. karşısına yeni bir ra ! Ancak, mütecavizler soforün üshır edılen Atatürk'e ait 19?7 modeli, 18 silindirli ve kursun geçirmez kip parti çıkmadıkça, siyasi hayatünde bir 2,5 liralık bulmuşlardır. camh Cadillac otomobilin Şöförler Cemiyeti üyeleri tarafından satın ta atılmanın pek tatminkâr olmıSanıklar:n aranmassna ba^lanmışalınarak «Atatürk. müzesiııe teshmıni istemişleı dir. Resim. hâlen yacağını yazdıktan sonra. General tır. taksi olarak çalıştırılan otomobili göstermektedır. Gürsel'in bunu idrak etmiş olduğunu ilâve etmektedir. NATO'ya ait bir pikabın yolu kesildi Birleşme için en ( u l ı çalııanUr4an blri; Enver ftafder Odw Temsilciler Meclisinde ilk soru bugün görüşülecek Amerikada harahtş Yine o . N'e.vy Yor.k. 22 (A.Pl ^ Birlesikf Amerikanın doğu sahillerı kesimi•~~*IIM • 1 ^M^^»« ni dondurup felce uğratan bugün İhtisas Komisyonları seçimi yapılacak, Adalet Komisyonu için kunç kasırgalar ve kar tipisikorbugün yatışmaya yüz tutmuş, fakat 30, Millî Eğitime 15, Basın Komisyonuna 20 üye müracaat etti geride en az 52 kurban bırakmıştıı. Ankara. 22 (CumhuriyetTeleks)! nan Nihat Reşat Belger'e ızin veKasırgnmn dinmesine rağnıen Yarın saat 15.00 de toplanacak rilmesine dair tezkere ve Meclis memleketin kuzey doğu kesımleolan Temsilcıler Meclisinde 27 ihti?as komisyonlarının seçimi ile ri. her türlü trafiği aksatan okulMayıstan bu yana ilk defa olarak bir adet sözlü soru yer almakta ların ve tıcarethanelerin kapatılsözlü sorular görüşülecektir. dır. nasına sebebiyet veren ortalama Temsilciler Meclisinin yarınki Evvelce de yazdığımız gibi. Tem 50 santim kalınlıjmda bir kar tagündeminde halen rahatsız bulu Arkası Sa. 5, Sii. 4 te bakasivle örtülüdür. Izmirdeki kazada 5 yaralı var Içkfli vaziyette direksiyon knllanan şahıs otomobilini devirdi îzmir, 22 (Tclcfonla) Şchrimizdeki trafik kazaları birbirtni takıp etmektedir. Dün 5 kişinin ölümu ve birka; kisinin de yaralanmanye sona eren kamyon otomobil çarpışmasından birkaç saat sonra vukubulan diğer bir kazada S kisi daha yaralanmıştır. Içkili vaziyette otomobil kullandığı ileri lürülen ömer Yağız, gece 4 arkadası ile gezerken direksiyona hikim olamamıs ve yoldan çıkan otomobil birkaç takla atmıştır. Nihayet bir •lektrik direğine bindirerak duran otomobildekilerden Ertürk Çetn ve Bilge tstanbullu ağır yaralanmış, şoför ve diğer 2 kifi muhteyaralar almıslardır. o Bugünden itibaren orduda tanm eğitimine başiamyor Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) nın genel kongresi bu sabah saat Tarım ve Millî Savunma Ba 10.00 da Kızılay Genel Merkeziniıı kanhkları arasında, erlerimizin ta konferans salonunda yapılmıştır. rım eğitimine tâbi tutulmaları Kongrede, söz alan delegeler yöiçin bir anlaşmaya vanlmıştır. Bu netim kurulunun çalışmalarını münasebetle yurdumuzun 1 muh tenkid etmişlerdir. 6 te.lif yerinde tesis edilmiş buluYönetım kurulunun raporunda, nan «er eğitim merkezlerinde» er memleketimizin iktisadi kalkınma lere tarım, ormancıhk, hayvancı s,nda başlıca rolün zirai istihsale lık konularında dersler verilecefctir. Derslerde öğretici filimler gös terilecek ve tarımsal brojürler dagıtılacaktır. Etimesut Zırhlı Er Efitim Merkezi ile Mamak Er Eğitim Merkezlerinde ilk derslere yarın başlanacaktır. Yarın yapılacak töreMilli Türk Talebe Birliği kongre ne Tanm, Milli Savunma, Mill' Esine dün sabah kongre başkanı bu ğitim Bakanları ile Ankara Valunamadığı için, öğleden sonra da nisap temin edilemediğinden de lisi de katılacaklardır. Ziraatçilerin kongreti vam olunamamış ve kongre, başka Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) bir tarihte toplanmak üzere dağıl Arkası Sa. 5. Sfi. 4 te Türkiye Ziraatçiler CemiyetiALTIN Ul.ŞLt KEDİ l.ondrada oturan Mij Sharman isimli bir ka dın, polise telefon ederek kedisinin kaybolduğunu, fakat bir dışi altın kaplama olduğu için kolajca bulunabileceğinı söylemiştir. Nitekim kedi, çok geçmeden bulunmuştur. Resimde, altın disli kedi. bulunduk tan sonra bir kadın polisin kucajjında görülüyor. Tarım ve Millî Savunma Bakanlıkları arasında varılan anlaşmaya göre erat tarım, ormancıhk ve hayvancıhk konularında ders görecekler dayandığına işaret edilmektedir. Raporun toprak reforcnu ile ilgili pasajında ise (bir çok cephelerıyle ziraatimizin istikbaldeki gelişmesinin belli başlı teminatı olarak gördüğümüz mevcut toprak reformu kanununun en kısa zamanda yeni baştan ele alınma ArkMi Sa. 5 Sü. 5 te M.T.T.B. kongresi dün toplanamadı ŞeHizde bugün yine kar pagışı behleniyot Bolu'nun bazı ilçeleriyle irtibatı kesildi, Zonguldak'ta mektepler tatil edildi.. Bu eğlence Urafı: Mabslle, L'ludafı •rstmıyan bir hale bürününce, kış sporUrı yapmsk için bir raâni kalır mıT MeeldiyekST civarından bir mansara . Keıtnedy'ye dünyamn her tarafından tebrik geliyor Washington, 22 (AP) Basbakanlık görevini fiilen ifaya başlıyan John Kennedy'ye dünyanın muhtelif yerlerinden tebrik mcıaj an gelmektedir. lran Şahı cumartesi günü Baıkan Kennedy'ye iyi temennilerini bildiren bir telgraf çekmiş ve «önünüzde bekliyen mühim vazüeler için ekselânsınıza başanlar dilerim» demiştir. Endonezya Cumhurbaşkanı Su Arkası Sa. S, Sfi. 4 te Oğrenciler burslarının artırılmasını istiyor Üniversite Talebe Birliği Başkanı dünkü basın toplantısında 175 liralık bursun 300 liraya çıkarılmasının gerektiğini söyledi.. tstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Ayhan Efeoğlu, T. M. T. Federasyonunda bir basın toplantısı yaparak burslann 175 liradan 300 liraya çıkanlmasını istemiştir. i Baskan Efeoğlu, bu konuda özet ! olarak şunları söylemiştir: • Memleketimizin istikrarlı bir 1 iktisat ve muvazeneli bütçe düze; nine girdiği bugünlerde muhtelif müessese mensuplannm hayat şart larının tanzimi, düşünülen ve tatbik edilmeğe başlanan bir hakikattir. Ancak, hayat şartlarının oldukça afır ve yaşama imkânının asgarisini veren bir ortamda ö • nemle değinilecek bir meselede yüksek tahsilde bulunan arkadaşlarımızın burs durumu olmalıd'r Ayhan Efeoğlu, dünkü basın i toplantısında Bütçe komisyonlarının »v.ii.^..•. Dün sehrimizde hava açık geçllçenin yegâne fınnı bir müdmesine rağmen suhunet ( 2) de det evvel yandığından son kardan receden yukarı çıkmamış, sabahın evvel ekmek ihtiyacı Düzceden te erken saatlerinde ise ( 9) dere Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ce olarak tesbit edilmiştir. Bu yüz den şehri kaplayan kar erimemiı tir. Meteoroloji istasyonundan bildirildiğine göre bugün de yağış bek lenmekte ve ııcaklığın 4 ile 8 dereceler arasında olacağı tahmin ! edilmektedir. i Rüzgârlar değişik yönlerden e«ecektlr. I Bolnda ı Düzce 22 (Telefonla) Bolunun Yığılch ilçesinin komşu ilçelerle İzmirde de İşçi Sendikalan Birliği i o!an irtibatı kar sebebiyle dört gün kolundaki tensikatı protesto için den beri kesilmis bulunmaktadır. çıkarılan 300 cam işçisi kapalı salon mitingi yaptı mensucat iş toplandı (Tazısı 5 inci sahifede) Kazayı yapaıı otomobil denizdcn çıkanlıyor. Denize uçan taksi içinden biri kadın diğeri erkek iki ölü çıkarıldı Kad'itfn Uahmua ve basında bıçak yaraları var, loğuiarak değil, kalb darnia&itiuan oldüğü anlaşıldı Dlyarbakır'da kar fırtınası yüzünden bir tren kazası oldui Arkası Sa. 5 Sü. 5 te i Diyarbakır, 22 (Telefonla) Şeh rimizle Maden arasında dün gece, kar fırtınası yüzünden bir tren kazası olmuştur. tstanbula gitmek îe olan 1075 numaralı marşandiz katarı, şiddetli tipi dolayısiyle yü künii çekememiş ve 2 vagonunu Uluova i?tasyonuna 6 kilometre mesafede bırakmıştır. Bu arada Madenden aksi istikamete hareket Arkaaı Sa. I 8Ü. i te (Vazıaı S inci tahifede) ,3 Cam ısçilerinin dünkü kapalı salon mitinçinden bir çörünüş
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle