11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖET (LMHl KIYLT CLMHLKlVtl ın edebl tetrıkası 50 23 Ocak 1961 VVbS S A V O L C'eviren Bırden Lucıen «Şe>, dedı $u bana bahsettığın genç kız ne oldu' Ne olacak Vernıer onu tımarhaneyc: atırmak suretıyle basından attı Ne ıse ısabet etmış baba Herhalde kuvuva atmadığı m olmuş sen de oyle duşunmuvor mu sun? Tabıı oyıe Bır muddet ık M de susıu sonra her f oglu na dedı kı « B j gece b u ı a a j \alacagim sanmıvorum Yok bılakıs ben kalmak nıyetınde ıoım Kalmasan daha ı\ı olut çunKu ben bu gece dı^arı gıtmek nı>etınde\ m Sana anah tarı bırakmak o l r a n a c a s Pekala madera kı ^btemıjorsun, gıderım OKUYUCULARLA Sessiz Bu havaların büyük korkusu Müzik gripe karşı ne yapmalı? Meydana yığılan çöpler Konserî Kahve, sigara, portakal suyu, bal korunmamn bundan iyisi catı sağlığı Karakış başladı Grıp kapıda \o lumuzun ustunde Bn \aren!ık ı ze bır grıpe mal olabılır Hastalardan' aksırıp oksurenlerden sakınınız Hastalığı alıp lvıleşmeve çabala maktansa korunmak elbette daha akıllıca ıç olur Zaten tedav ı hekıme kalı>or Bız korunma ıçın de nenmış yolları anlatacagız •k Yatak odanııı fazla ısıtma ı nız Tıtremıvecek kadar ılık bır u dada ısıtıcı çev ler gıvıp yatmak I sıkt sıkı ortunmek sobanın burnıı nun dıbınde vdtmaktan ç,ok daha saglıga uvgundur Ama oda>ı lıavalandırmak ıçın açık pencere ıle vatmak zuppelıge kaçan bır olç^ f.uzluktur Bunu savunanlar var ama kulak asma\ınız Bır ttaljan hekımı açık pencereden eıren se r t havanın vucudu grıpe hazırladı,ını me>dana çıkardı •• Portakal suvu ıçınız Gerekır * se canınızın ıstedısı obur mejvalar dan vazgeçınız de gunde ıkı ın bdr dak portakal suvunuzu asla ıhmal etmejınu Portakdlın «C» vıtamını hem grıpe karşı koymanıza vardım eder, hem hastalığı <,abuk geçırme nlze hem de ıjıleşme dev resının kısalmasına ir Çığ soğan jıvınız Evet bıldı ğınlz sogan Fransız kovlulerı grıp salgınlannda ustune terejagı «a rulmuş bır dılım ekmekle soğan yıyorlar Boş se> de degıl Sosan dî antlseptık esanslar var Kat d karışır cıgerlere geçer onlan, te mızler Ama kokuyormuş . Var sın kok=un çaresıne bakarsmiz (Bıra? mandanoz \eiınız u^tune) •k Kahve ıçıpız «Kafeın» kalbe kuvvet veren mukemmel bır ıçkı dır Bobıeklerınızı de (.alı^tırır İe Sigara ıçınız Sıgaranın ale>hınde çok şejler sojlendı Dogru da olabılır ama gunde 5 ı geçmez senız zaıaı veıme; grıpı karşılar Tırvakıleıde grıpe sigara ıçmıven lerden daha az rastlandıgı ania^ıl dı ir Bal >ıvınız butunuze çajını za (bovle zamanlaıda) şeker >eııne bır kahve kaşıgı bal katmav ı adet edınız Balda «B. vıtamını vardır çok varar Daha ılk urpermeleıclt it Hafıf bır ı ç k n e 2 aspırın katıp alınız Gunde 6 dspırını gecme vınız Mırienıze dokunuvorsa ^a jd bıraz hıkarbunat kovunuz Bu hafta Londra da verılen bır konsere duınanın en garıp konserı demek janlış olmaz Çunku Bujuk vırtuoz Mr Blod pıvanosuna, her zamankı mağrur edası ıle oturmuş ellerını tuslarda ustalıkla gez ctrmeve baslamıs başı ve \ucudu her konsenndekı gıbı bır muzığın rıtmıne uvarak sahanmava başlamıstır Fakat pıvanodan hıç ama hıç ses gelmemıştır Bır tek notanın se=ı bıle Dınleyıcılerın şaşkın Iığını duşununuz Ne olmuştu'' Pıvano mu bırden bıre bozuluvermıştı'' Kulaklara mı bır hal olmuştu'' Havır Sadere bu buyuk muzık ustadı meraklılara «Sessiz mu?ık» dınletmek ıstemıştı Sessız muzık de ne demek"" Sanatçıva gore »gerçek muzık duvulan degıl gorulendır » Konsere gelenlenn ılk jaskinlıktan sonra ne japtıklannı tahmın edersınız'' Bırbırı arkasından hepM salonu bırakıp çıkmışlardır Kımı, dınledıklerı havır gorduklen konser gıbı «sessız» kımı çeşıt çeşıt gurultu vaparak homurdanarak «Bıs bıs» dı\e bağıran konsere dovmadıklannı (') ılân eden nuktecıler de vok degıldı tabıı • Terlevınız Ter hastalıgın vu cutta bırıktırdıgı zehırlerın atılma sını 10 defa hızlandınr Terlemek ırın vataga gırınız Ustunuzu sıkı sıkı ortunuz Ikı tarafınıza ıkı sıcak su ^.ışesı kovunuz Uzandığı nız zaman kendınızı kan tere bat mış fakat ıvıleşmıs bulacaksınız • Bır şev daha var ama oburleıı gıbı alışık dıgılız buna Yadır gajatakbinı? zevk degıl ılaç dı>e ıçecegınızı lıatırlav ınız Içıne pek az tuz katılmiş kavnamış pırasa suyu Vucudunuzdan zehırlerın atılmasına yarar Bunu yapamazbanu bıle elınız de oburlerı var Kahve sigara por takal suju bal Bojle korunmaja can kurbm CE\ 4BIMI7 Kısacası .llahı» ler de peK dunInkılap hukumetımız ve Beledı KAKATA n a * »c» jaca ojunlar edebıhjoriar can,laıı vemız kendısını ne hukuk pren I ısterse Gıetanın şımdı ınsanlar sıplerıvle ne de Anavasa ıle bağlı dan uzakta kımlerın ugruna kım TARKUM NHİınrıvan gormıven duşuk ıktıdar n dev ret I T I feda ettıgını bılen >ok O za rolllnd» tığı bınlerce puruzlu ışı ve haksı? manlar hatta butun omrunce Heı akSdtn 21 15 te lığı duzeltmekla aıeşguldur Bu f IT«TBO Cdrşamba Cumart*"») John Gılbert ı se\dıgı sovlendı V • 1« da T"l *4 tf B " ma \alnız so\lendı llahı Greta ışm hıç de kolav olmadığı asıkar ' hıs dunsasmın hıçbır sırrını ele \ermedı Boy le bır kadın se\ meden olabılır mıjdı' Kımse ınanmı \or ama kımı sevmıştı' Ce\ ap \e rıne hala bır soru ışaretı Liu rence O l ı u e r ı ı Holl\wooddan kaçırısı da acaba aktan mı \ oksa bır ?ıgı ve hafıf arkılar 23 40 Gece ISTANBUL sanat kajgusundan mı ıdı bılınmı m e l i d ı l e n 23 ı5 Program 24 00 \or kı Stnema dunvasmda bır ır 7 27 \ ı i h s ve progıam 7 30 lıvi Kapani'gıbı \asadı bır sır gıbı çekılıp gıt maıs 7 35 Sabah ıımnastıgı tı bu barıka kadın Sırrdı tngılız 7 4o Karışık abah muzıgı 8 0Ü ANKARA ler Ikıncı Greta d n e Sofıa Loren e Haberler 8 1a T u r k u l e r 8 İO 6 > ^çılıs ve gunun programlan 7 sarılıjorlar Plak dolabından 9 00 Bale s a h 7 00 Turkuler ve ojun havaları nelerı 9 20 Sarkılar 9 40 Rıtm 7 30 Haberler 7 45 Percv Faıth Kaçmcı «II Greta> bu'' ve melodı 10 00 Kapanıs Orke«trası 7 5D Gunun saghgı 1157 Açılış ve progıam 12 Ü0 8 00 Sanatkarlar geçıdı 8 30 Bu îkı m a r j 12 Oo Yemek muzıgı sabahın muzıgı 9 00 Kapanıs 12 30 Sarkılar ( \ h Rıza Koprulu11 57 Açılıs ve programlar 12 00 lfcroglu) 13 00 Gunun şarkıcı ı Rav Gonnıff Orkestrası 12 15 Sı «Caterına V alente» 13 15 Habeı zın ı s n 12 20 Çesıtlı Turk muzıler 13 30 ŞarKilar <Sabıte T . r gı 12 4a Haberler 13 00 Çesıtlı Gulerman) 14 00 PazarteM kuıı muzık 13 10 Turk basınından oserı 15 1a Sarkılar ve t u r k u l e r zetler 13 15 ögle konserı 13 45 15 40 Sevılen ıkı topluluk «Four Lads ve Four Aces» 16 00 Şarkı Muazzez Turung den turkuler melodılerı 14 30 lar 16 30 Lerov Anderson Orkes 14 00 Ispanjol sarkılar traM 16 4=i S T ? eserlerı 17 ()0 Mu^tafa Sevrandan «Jovsa Banka^ı» vıldonumunuj Haftanın bes'ecı^ı «Johan Sebastıan 15 00 Kaoanıs kutlan «k 'izere bır brosur yavn. Bach» 17 30 Kavıp mektupları 16 57 A.çılış ve pıogramlar lamıstı ad «Bır Amenkan ban| 17 35 Radvo Fasıl Heyetı 18 00 17 00 Kuçuk Fasıl 17 30 Cemıl kdsını Kdzasız belasız laıl o\ Eeıtım saatı 18 15 Berabeı şarkı Basarg?n Dars Orkestrası 18 00 mair» lar 18 45 Habeı ler 19 00 Çeşıt Sızın ıçın 18 35 Yurttan sesler ii studyolardan 19 30 Olaylar ve 19 00 Haberler 19 15 Yaşadığımız • vankıları 19 4a Neveser Koktes' gunler 19 45 Malıve saatı 1^00 ten sarkılar 20 00 Yassıada saatı Olavlar ve vankıları 19 45 Gu 20 00 20 30 Sarkılar (Medıha Demırkı rerı Tecer den şarkılar ran) 21 00 Konusma 2115 Vı Yassıada saatı 2100 Radvo kon vahudınm celladı volonsel oloları 2130 Kuçuk sen 22 00 Kıtap saatı 22 10 DeBonn da Içıslerı Bakanlıgının ha ' Mıljonlarca demesı, Wıllı Knıpp ıkı \ildan faz Eıthmdn Israeldekı muhakemesı Koro 22 00 Çesıtlı studvolardan vamı varın aksam 22 30 Haberler la bır zamandan ben elbise fırça «ırasında kursun g°çmez cira du 22 15 Radvo Senfonı Orkestra«ı 22 45 Gece konserı 23 1a Mu sının ıçıne gızledıgı bır mıkrofılm varlar arasında bulundurulacak 23 00 Haberler 23 15 Dans mu ?ık 24 00 Kapanıs fotoğraf makınesı ıle casusluk et bovlece suçlu'ıun navdtı emıı^et mıştır Wıllı burolarm bırınden o altına alınmıs olacak 1) Mantoluk kumastan yapılan bu truakarı kemerlı de kul burune goturduğu gız ı ev rakın fo • KAY OSCAR: tograflannı bu makma ıle çekıp lanabılırsınız suçortagı sofor Joseph Paul e ver 2) Uzun tuvlu kurk >akalar çok moda Caket bovu 7 8 mıs o da bunlan Bonn dan Doğu 3) ^apka ıl° gıvmıs arasmda bır «çızgı dengesı» varatılmıstıı Almanvava goturmustur 19ı8 den r ben bovlece elde edılen 3600 foto 4) Çoban bıçımı Londtoja e kekier ı<,ın ga ıp kopı ıle Dogu Almanva Batı Al bır kıs modası çıktı 5) îçı kurklu Luks kurk butjn ıç meselelerı ı İPrden p a i t d l o n I j t r d a n astragan 6) Mantoluk kumastan uzun bel' sıkı caket dar etek Kıs manvanın bıhvordu kıvafetleıının en kıvrağı Guzel gunler ıçın tabıı dan Sınema riunyasının galıba bırıcık asalet unvanlı aktoru Sır Lau rence ü l u ı e ı on \ıl Hollvuooda a\ak basamadı Aldığı butun tek lıflerı reddettı Neden 7 Greta Gar bo nun \uzunden Bunu \illarca sonra ancak snıdı ogrenıjor hay ranları «llahı Gıeta» nın buografvasını >azan Amerıkalı Frıtıof Bıll kıtabının bır jerınde • 1933 de ıdı dıjor Sır Laurence Olıvıer Holhvıooda Greta ıle fı lım çe\ırme\e gelmıştı Fakat Gre ta John Gılbert le çevırmek ıstı \ordu bu fılmı Bırkaç dakıkada Olıvıer rın manevnatını o\lesıne \ikmavi cesaretını ovlesıne kırma\ı bıldı kı zavallı Sır Lauren ce ın Karsısına buz gıbı çıktı Ka ra gozlukler takmıstı gozlerıne Bu gozluklerın arkasında ensılmez bır yaratıga benznordu Bır tek aşk sahnesı (,e\ırdıler Olıvıer hemen anladı «llahı Greta» boyle buzdan bır heykel gıbı durma\a devam eder kollarında en ufak ınsanta bır sıcakhk go^ termezse butun şohret ve sanatı lyı bır oj un oynamasına \etmiyecektı Her se> Greta nın elınde ıdı Bır ara durmuslardı Greta \ a bır şe\ ler so\lerrek ıstedı vapa madı Burun ustune produktorler rolunu elınden alöılar başka bır ıol vermek ıstedıler Olıvıer çok derınden \aralandı HolK\\ooddan adeta kaçtı Bır daha ora a donme me\e %emın ettı » Sir Laurence Olivier Hollywood'dan kaçan ünlii artist: siiin Kadar Kdiarasar degılım Hele Veh Usta kadar h ı ç ! » Velı usta hemen parladı «Ben mve karamsar o l u j o r m u şum u l a n ' Ben dunvavı ıplemem a r k a d a ş ' Geçerım ben orsun başına ıkı tık tık ı s t e n e m senden çok para kazanırım' Istersem heç kazanmam Ben her zaman kemıeını «cuk» getıren bır a d a m ı m 1 Altta kalmam b e n ' Beledıve revızının eo begıne tnsılız anahtannı nas l vurdu"ıımu hepınız bılırsınız Paramı kestığı zaman Orhan Beve de ne laflar sovledım duvdunuz Madam Joramıe nın vanından çıkan Kont Bır dakıka sonra delıkaı lı j m e ordu «Ver Daha da sovhvece»! ıden b a s k a ' dogru St Mande ve gelmıştı E\ de Ramel ı Ar ı t r ıle mı bulu^acaksin'' E\et N e r e j e gı Hadl SPB şu arkadasm başına bır l e \ a \ ı ve Etıenn» ı huldu Her uçu kendısını d n o r s u n u z ' St Mande c v a n n d a Vernıer ın bak » beklıvordu Ramel bır gun evvel Lucıen ın gonv^tnr dostu var orava« Fakat St Mande den bahse Doktor «Pekı » devıp kalktı d=rdıgı l a z n ı çıkararak «Bunu vakıt g°çnmedıldıgım d u . a n Lucıen ırkıldı çunku kamavı hacien =ıze gostermek îstedım» dedı Damalı nğretmenının varasını a"t rlamıstı O dostunuzu tanıvor m ı \ ı m 9 dedı tı «Tpmız vara » dedı «tvı hakılMorel <Ha\ır hem bana bak ^en fazla sual somıs Knrkulacak bır şev vok » ( irkası var) rujorsun dedı • Topal Peh'ıvan sardı ettı » «N'p sardılar"» «Okulda ılac vardı Bıraz da tu tun bastılar salıba Bavılmışım » «Kapan r Gecmıs oKun'» Ok^ııen pamuk cıkardı Bır sehpanın us tıınp kuvpt k o \ u o «E*ın hasmız • riprlı Yaravı vıkadı Merhpm «ıır du Mprhpm sprmrlı Bu7 gıhı hır serınlık bır rahatlık verıvorrlu Ga7'ıbp7 p a m u k Bır lâstık fı'e Damalı'nin ogretmenı dmhyordu vı hasına gecırıp bezl bastırdı • Ma^allah, devlet de ılkoğretım «Bov!e v a p a r ' a k dusme? » dedı ışını sıkı tutu\or Ufak tefek surç «Gıvm sımrlı sapkanızı » melere kulak asma Bakın şu ga«^aSol Dokfor tnan kı şımdı dır tstımlak bedellermın oden zetede Eğıtm Bakanının bır deh u m k a p ı dan M. \ V a z n o r varam ıvl nlrlu » faeedıvenın ^on gunlerdekı te mesı ışı Mkı=^\d maddı ımkan mecl var (okuduV On yıl ıçınde «Yarın burda mısınız''» mızlık mucaaelesını şukranla kar larla baglıdır llgılılerın bu ımkan ılko|retımı yuzde yuz gerçekles«Pırk<ıc e ın burda » dedi Velı 1 tnsanlık ıdeahne Mİamaktaji' A m ı bu arada bu ları aıamakla mejgul olduklarını tırmış olacağız Usta 1 hal ıle tezad teşkıl eden bır du bulunur bulunmaz da bu bedelle kavuşmanın tek çartı budur Kov • Oelm de bır daha saralım » lunıu da a c ı k l a n a k iiterım Bele rın odenecegını vakınen blıvoru/ lerde, kasabalarda bmlerce ogret• **a5ol » nıen, hjakat ve dıravetle gorevled u e m ı z hakıı olarak herkesı ka • Ppkı ne dıısunuvnrsunu? gıdenni Ha edıvorlar Turkıye ılkoğre cek mısınız Alıbpv e**» p ıklı ı, >p t»nekesı tedarıkıne mec tımi, gen kalmıs uluslara ornek bur tutarken Kumkapı mesdanı «Oıtmpvp gıderırn de hak«i7İ Olabılecek şekılde ve âdeta dev 3a katlanmavt rloru r j ı,e>me k o r»ı« na dağlar gıbı bulmuvoDuzmahalleden Y Turan >az adımlarıyle ılerhvor » ı,opler vığılnıakta saatler sonra rum » «Duzmahalle» şarkısının son kıs \anajan çop kam\onuna \abalar«Katlanmavıp ne vapacaksın*» mını te^kıl eden «Ordunun en gu «Bırak va\u toktur 1 » dedi DeU kureklerle \ uklenmektedır Bu • Hıc olmazsa bır kuçuk proteszelı> nakaratı ıkı defa tekrarlan mırcı Velı «Ben de senı uyanık hal haftalaıdanberı devam etmek. mak ıcap ederken bazı sanatçılar bır şev bılırdım 1 Olup bıtenlerın t o ' Bır vı! ıkı vıl davatabılınm te etrafa bol mıktardd mıkrop ederlerse ıkıncı tekrarda «Fatsa nın en au sen de mı farkında değılsın be Sonra dılegımı kabul acıl'p d u ı m a k t i d ı r Bunu Beledı D a m a h v a donerım » 7elı» sekhnde okumaktad rlar Ha kardasım 7 Yahu sıze Tıbbıyede \e Tcmızlık Ulerı Tes<ılatı \a tlle Damalı demek"» kıkattf Duz nahalle ntn Fa^d ıle altı vıl bunları okutmazlar da ne parsa ve vanındakı Beledıve kulu«Is bovle nnur kıncı hıı sek'p hıç bır ılgısı \nktur Du'mahalle okuturlar' Bırez dort yakana bak PSI de n"nursuz kalır bu haller sadece Ordu'nun bır mahal'esıdır be kardasım' tkı paralık bır Yorıs ddkulunce evet Damalı'da bu na e ılçılı bır mercı bulunmazsa ^alnız Ordu ıle ılgılı olan bu şar Bev karnını v arsan çım çıkcnaz, kılden vureklerı varalanan dosMa 1 dlkın ka.rjı karşıva kaldığı sağlık n m v a r Ben kendımı Damalı'nin kıda aslında nldağu gıbı Fatsa ehfı gorse mertek sanır bfltfln tehlıke^ını aıt k *ı/ ta«a\\ur edı Iu7umlu bır adının kullanılnıamasınm temmını otekı mamırler eıbı nğretmenîer' kücuk dunvasında parca halınp getırmıstım Sevıhnız' Ankara Radvosu Mudurluğunden de fırıl fırıl donduruvor şımdı' vordum Sozum dınlenıvordu Ko> rı a eder ? Gız çocuklar nı nkula yazanların lunun sevmedıSı bır adarom sozuv lıaşlarını varıvorlar Yarın bu gız le oradan atılmam dostlarım ıcın lar da bırer çocuk doeuruo senden sadece bu davalannda değıl hır Çınkavadm T Aıtındırek e »olucan ılacı ıstemeae gelecekler Hatıce Bıngul >aı Avnı okulda okul aıle bır'ıgı u Neıde ırelleme neıde dev adımı' çok başka dâvalarında da bır «vı kım» olacak fiuna katlanmavı pek Bı nıudd t onte gazetenı^de VPM bulundugunuza gore gordu Savın Beledıve Baskanlığının «ts ğunuz aksakhkları toplantılarda Eskı hocalar arabıvet uzerıne ço yıfiıtçe bulmuyorum » cuklan cem edıp gıldır gıldır otımldk bedelleri odenecek baş bahıs konusu eder llgılılerın dık Doktor «Pıskınlıkten gehrler kutuvorlar onu dıvorsan doğru 1 lıklı bır mektubu çıkmıştı Bu ha katını çekebılır^ınız1 Iste kulağın n dıbınde Nevzat Ha de hıç duvmazlarsa ne japacakbt'r «\rtık felaket gunlerı sona Sışlı den Sadık Yurtta^ a sın"'. Ba7i onemlı ı«tı<;nalar harıç bu fız ılçe halkını serı goturuvor "rıvor» dıve hak sahıbı bınlerce *rkası var Çamıde Allahın gunu mıkrop v atandaşı sev ındırmıştı Fakat a sutunda ver alabılecek mektupla ladan bır hav h 7aman geçmesıne rın nıhavet 1520 satırı geçmemesı joktur baktar voktur cın vardır Benı fazlaj ragmen haberın gerçekleştığını gerekmekted r 35 satırı g"i,en ve şevtan vardır dıvor TEPEBAS1 adeta bır makale mahıvetını tası sovletme bak bu arkadaş Damalıi gosteren en kuçuk bır belırtıve TIYATROSU van mektubunuzun j av ınlanması kovunun njretmenı Daha doSrusu bıle rastlamadık Bedelı odenme den evımızın barkım zin yıktınl ııa bu vuzden ımkan gorulememıs eskıden oylevdı şındı değıl Yonıs MEKTEP ması ^navasava avkırı olup nul tır 50 satırı aşan 1 ekım 1960 ta Bev kaldırıp Alıbey'e verdl bunu rıhlı mektubunuz da avnı sebepten Aç da bak kafasını nasıl yarmışARKADAŞI kıvet hakkı da butun haklann us oturu nesredılememıstır lar Hem kafasına bak hem kar tunde en mukaddes bır haktır Bu Avdından Mazhar Pıhç'e nına hem kalbıne Bır gozel maBu Melek Satılık Değil bovle olduğuna gore bu fecı hak Mektubunuz çok uzun olduğu Temsi) günlert Pdzartesl, Sall, sızhğın bır an once duzeltılmesını ıçın neşnne ımkan gorulmemıştır yene et Ne kadar ıstırata ıhtıyacı varsa soyle » Çarvambd. Cuma Pazar tekrar teKrar rıca edıvoruz «Bozuk ver bo.us? dedı doktor Belll belırsu bır sesle bozuğu o'madıâını sovledı kadın cGıt bozdur ovleve, Demırcı Velı «Toktur ıznın olursa ben bozayım » dedı Kadından onluğu aldı 485 ı doktora ustunu kadma verdı «Havdı bacım senın ış tamam 1 Gozelce ıçır ıtaçları Sabun ışını de unutma Toktur doğru sovlu vor • dedı Kadın çocuğunu kucakladı «Sağ olun karda~lar hepmızden Allah razı olsun » dedı Çıktı gıttı Ku cag ndakı çocuğun benzı ak sıv a toprağı gıbndı Bır damla pembe 1 k bır damla kırmızılık yoktu «Sav ajtıgımız hastalıkların çoğ': parazıter Hoca TI Kovlu temız de g 1 Mıkrop ne parazıt n e ? bılmı vor Yok bu kavramlardan haberı' Anlatınca da kafasına gırmıyor Kovluvu ılkokuldan baslıyarak adım adım av dmlatacaks n bun lan ılkokulda belleteceksın Sağ İU n kovlu kendı koruvacak Bu da bılgıvle olur Sıze dusen odev her bakımdan onemlı Bız hekım lerın en bujuk yardımcısı, sızler oluvorsunuz Bunu zamanla daha n ı anlıvoruz » I «Düzmahalle» nin Fatsa [ ile ilgisi yoktur İstimlâk bedelleri ne zaman odenecek Açık mektuplaşma ISYĞİBUGÜNKÜPROGRA, nasıl soymaüı?,, "Saıtkayı Doktor Ugılendı »Bır olav mı gectı Hocam9) • Pusuva duşurduler Velı Usta nın anlattığı sebeplerden Kov lunun uvanmasından zarar gorece gını sananlar var Cahıllığın her turlusuv'e «avaşmak gerekıvor Gece arkadan gi7İı vuruvorlar Butun tekılerı ilkel ınsanlardakı gıbı Ama benı asıl U7en avdınların vurdum duvmazhğı avdmla rın v nietıcılerın Hep bırden Yu nus Beve bırak vermışler nevdanı Yunus Bev koneksız kovde deŞ neksi7' Kım bu Yunus Bev' Necı' Soran karşı duran vok Savcı dı vor benım vapacaiım ışlen kanun sınırlamış gore\lerım arasmda eaıtım sorunlarıvle uöraşmak yok Pekı Yunus Bevın gorevlerı arasında var mı benım naklımle uS raşmak' Kanun savcmın gorevlerını sınırlam ş da Yunus Bevı nı çm başıbos bırakmts? Benı valnız hırakm ılçedekl Yuius Bevı kov dekı Duranavı destekln orlar Onu barı vaomasalar' E s tım Bakanı bılmıvor doktor ılkoğretım devl adımlanvle ılerlemıvor doğru du ı rust vurumuvor bıle gerılıvor » Doktor «ıgara tuttu Zile basıp odacıjı çaŞırd «Gıt bıze çay sovle » Odacı gıttı Doktor «Evet evet demokrasının sakıncaları da var Adını ge tırmekle kendısını de setırmış olmuvoruz Demın dedığım gıbı ış bunda da varıp ılknğretıme davanı vor Eaıtıme ulusal kulturun tontan vuksel nesıne' Yurttaşların cahıllığı toplumsal vasavışta gedıkler açıvor Yunus Bev ler hep bu gedıklerden v ol buluo ışlıvnr lar ^rapça okulları da bovle' Far kındavım Yunus Bev Ah kıran bas kesen sımdı Ama geçer Ben (OPERA) MADAM BUTTERFLY Temsll gtlnlprı Pprjpmbe v« Cumdrtem YENt TİYATRO BAS «Saai 18 de B EY B A B A Sa!ı günlen temsil v ktur S^dt 21 rtt SAYFA KADTKÖY TÎYATROSU Snat IR de M1TTL11 GİTNLFR LUTFEN ^ DOKl^NMAYIN I I flr p etlnlpn tpmf»i) ISTANBUL BOIUMÜ BlYrK CINAR s j • >1 H » HACIYATMAZ Vazdn Cevat Fehmı BA.ŞKUT Pazartefl gunlerı t"m«ıl ı nkhtr BfH V\R OPNEKMtN ASK1 Onreadorl^f val*=O Çarşambd cumjri^ı matıne 16 '5 Tel ?1 «> u? ( Suar» 21 t 6 onzar 1iHMiMH r u d t r o s a 4VKMII GEIJN HPT dksdm 21 d e . C arçdmhd tpnzı'atlı Elbise fırçası ile casusluk Kurşun geçmez cam duvarlar arasmda matınp Cumsrte»! PazdT lfı W da TPI 44 2? • * ? KÜÇÜK SAHNE G A Z E BO Komedi ^ p»rriH Saat 2) fic Cuma. 17 dp Erkek modası da kendini şaşırdı 11 I f 11 11 1111 I I I I 1 1 1 1 I I I I I I 111 t P A T T İ 147 PROF. NtMBÜS'un MACERALAR1:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle