12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURÎYET 19 Ocak 19S1 r*" G. Saray İsraePde iki maç yapacak Sarı kırmızılı futbolcular. basketbol takımı ile birlıkte 11 subatla hareket edecekler G Saravlı futbol takımı Hapo el tarafından îsrael e davet edıl Ingilterede idarecileriif. kurnazhğı Londra 18 (HU=UM) tngılte re de kuluDİerle futholcular ara <:ındaki ıhtı'af hala devam et mektedır Futbolcuların ere\ tehrhrtıne karsılık olmak uzerf ıdarecılerın «ekreterı Alan Ha"" daker 92 kıılııhe bır teblıg va vınlıvarak bu hafta cumarte1; gunu ovnanması lazım geler maçların cuma çunune alındığı nı bıldırmıstır Futbolcularır cumartesı gunku maçlarda grev vapması ıhtımalıne karşı duşu nulen bu tedbır ıvı karnlanma mıstır Sırtı yere gelmiyen Törk'ün hikâyesi 1948 Londra Olimpiyadı ve 1949 Avrupa Hırnesi 6 Derleyen: Cenı ATABEYOĞLU îkı kızı \e ıkı de oglu bulunın cak bu maçlarda 79 kılonun de Ytşar beşıncı (ve sonuncu) de'a gışmez adamı jıne Koca Yaşar Doba?a olmanın ze\ k ve hevecînını gu ıdı tadıvordu Yaşar, bu 36 gunluk turnede yap Londra Olımpıvat ovunlarınia tıgı 8 maçın 7 sını tuşla kazanmak kazandığımız buvuk başarıd^n «on suretıvle emsalsız bır basarı elde ra mılletlerarası gures alanında ettı Barı de îtaljan Cerronı 5 03 busbutun «ıddıalı» bır duruma gır dakıka Ceno\a'da Italvan Sortırı mış'ik Bunun muhafazası adeta 3 23 dakıka Bern de tsvıçrelı Sch ja r t olmuştu Bahusus, 1949 Av med 10 20 dakıka Zurıh te \ıne a> rupa serbest gureş şampıyonasinın nı guresçı 13 10 dakıka E>kılstuna Istanbul da tertıplenecek olmssı da tsveçlı Fkstroem 7 05 dakıka «kendı sahamız ve kendı sevırcı Malmo de tsvçiı frvıng 9 07 dakı mn» gıbı bır de muhım mesel» or ka ve nıhavet Belçıkadakı mıllı çıkarıvordu Yadellerde k<. a maçta da Lough 2 03 dakıka ıçınde nılan zaferlen buıada kendı saha tüşa" gelmışîerdı Stokholm de va mızda, kendı sevırcımıronunde ae p l I a n m l U l m a ç t a , , e I s v e Ç ı n u n . ıdsjne ettırmemız gerektı lu gureşçısı Groemberg butun Eu ıddıalı şampıvonava hazırlık maç suresınce Yaşar ın acı kuvve olmak uzere Mıllı gureş takımnnız tme da\anıp "urtını mınderden kur 1949 vılı mart a>ında 36 gun sure tarabılmıştı cek bır Avrupa turnesıne çıktı Yurda donuşte tıpkı Stokholm Tu~ıede ıkı îtaljan ıkı Isvıçre, uç Prag ve Londra donuşlerınde ol îsveç ve bır de Belçıka şehn bu duğu gıbı gençlık gureşçılerımız lumaaktaydı Takımımız, buralar şerefıne muteaddıt toplantılar Terda »kısı mıllı olmak uzere 8 maç tıplemıştı Yaşar bu turne donu •\a~icakti îkı stıl uzerınden o'a şundekı toplantıda mıkrofondan gençlere buvuk bır samımıyet ıçın de şunları sojlemıstı « Daıma sızlere açık alınla hesap verebılmek duşuncesıvle guıeştık Ancak şunu soylejım kı, en çetın gureşlerde dahı bu dakıkalarda olduğu kadar sıkılmadım » Ve nıhajet 1949 Avrupa serbest gureş şampıj'onası gehp çattı Bu şampıjona 3 4 5 mavıs gunlerı îstanbul da vapıldı Şehrımızın en modern spor tesıslennden bırı olan Spor ve Sergı SaraM da bu munasebetle açıldı Memleketımızde ılk defa olarak tertıplenen Avrupa çapındakı bu organızasvon ber bakımdan «mukemmel» oldu Bu mukemmeh\et mmderde en \uksek noktasına çık tı Turk gureşçılerının bırbırını takıp eden başarıları karşısında koca beton bına bujuk bır tezahurat ıçınde çalkalanıvor \e çın GE1SÇ KARMA 32 GALtP Dun yapılan genç takım maçınliTordu S AT I ŞA Ç I K T I da Istanbul Genc, karmaM kuv v et lı rakıbı Kanhcavı çekı«melı bır B4YİLERDEN İSTEYÎNİZ (Arkatı \»r) ovundan sonra 3 2 mağlup etmeğe muvaffak olmuştur llllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll ( mıştır 11 şubatta hareket edecek olan Sarı kırmızılı basketbol takı mını îsrael e goturmek uzere kı1 ralanan uçakta şımdı futbolcular ıçın de ver avrılmıştır Bovlece G Sarav basketbol takımı 1 şubat 4 ta Tel Avıvde Avrupa Sampıvon kulupler tuınuvaM ıçın Hapoel Futbol Federasionu aun Dir bu ile karsılajirken futbol takımları ten vavınlıyarak Galatasarav ile da avnı gun ve avnı şehırde fut mukavele ımzalıvan Avhan El boi maçı vapacaklardır Kulupler mastasoglunun durumunu açıkla ıkı maç ıçın mutabakata varmı? mıstır Bultende şovle denılmek lardır tedır I Ayrıca G Sara>lı ıdarecıler boş 1 Avhan Elmastaşoglu Istan haftadan ıstıfade ederek Kıbrıs a 1 bul mahkemelerıne muracaat ede gıtmeyı du«unmektedır Goruşme rek yaşını 23/8 1941 den 4 11 1940 ler devam etmekte olup vazıvet olarak buyutmu«tur katı olarak vaıın bellı olacaktır G Said\ futbol takımı i(,ın va 2 Avhan 1 14 ocak arasında pılan venı hamlelenn ıçerısınde Galatasarav kulubu ile profesjo kabılıjetlı gençlere hazulanan ım nellık mukavelesı ımzalamıştır kanlar bu havırlı tesebbusun dı 3 Altav kulubu Avhana aıt bu regını teskıl etmektedırler Bılha' tun hak ve hukukunu Galata sa ınsa\t ovuncusu olan Ozkan sarav kulubune dev rettıgıne daır bu gençlerın ıçerısınde en çok te 2 ocak 1961 tarıMı remı bır ev ra ma\uz edenı olmus gerek Sarı kı Futbol Federa«v onuna gonder kırmızılı takımda gerek^e genç mıstır karma maçlarmda aldıgı mu^pet 4 Futbol profesvonellık sıcıl notla bugun kulup ıdarecılerının lısans ve futbol mubabaka talımat uzerme tıtredıklerı bır kıvmet namelerınde bır sporcunun \asıvenı bır vıldız olmuştur Antren nın buvutulmesı veja kuçultulme manlarına \e bır jandan da tahsı sı halınde l^an<; verılıp verılmıje lıne tıtızlıkle devam eden Özkan ceğıne daır her hangı bır hukum Dallı'jı transfer mevsımınde ken voktur dı kadrolarına ıthal etmek ıçın Bu duruma gore Avhan Guven bırçok kulupler sımdıden hareke te geçmış bulunmaktadırlar 17 va ve Cenap gıbı 1 14 ocak tarıhlerı arasmda her hangı bır kuluple pro şındakı bu genç futbolcudan baş , fesvonellık mukavele yaptıgı tak ta G Kılıç ve Coşkun Özarı ol dırde kendısıne profesvonel lı mak uzere butun G Sarav camı sans verılebılecek bır duruma gel aM buvuk şevler beklemektedır mıstır Ayhan ile ilgiii Federasyon bildirisi Galatasarayda bîr kabiliyet: Özkan Dallı Nuhteşem kaleci Gregg Tottenham'a ders verdi Londra 18 (Hususı) Ev velkı gece oynanan maçta Manchester Unıted halen lıg de lıder olan Tottenham ı 2 0 maglup etmegt muvaffak ol mustur Fakat bu maç dığer karşılaşmalara nazaran çok entere«an geçmış ve geçmise ajrıca bır hatıra bırakmıştır Ovunun ük devresınde Tot tenham forlarının kurdugu korkunç baskıvı meshur kalecı Gregg fevkalade mudahalelerle defederken ıkı defa sa katlanmıs ve kalesını terket mıştır Manchester Unıted de santrafor ovnıvan Alex Dav. son kaleve geçmış ve Gregg de santrafor ovnamaga basln mıştır 1958 Dunva Kupasının en başanlı kalecısı olarak go« tenlmış olan Gregg kolun dan sakatlandığı ıçın bır ka vışla ovuna devam etmış ve 73 dakıkada sol ıç Pearson un pası ile topu Tottenham aglarına gondermıstır Bun dan sonra Gregg sahanın kah ramanı olmuş \e dakıkalarca alkışlanmi'stır Maçtan sonra çıkan Daıly E \ p r e " gazeteM bu hâdıse ile ılgılı olarak su ba^lısı vermı^ tır • Muhte^em Gregg Totten ham a der« v erdı • İtalya gol kıralı Manfredini, Arjantin't donecek Halen îtalva gol kırallıgı lıste sınde 17 golle başta gıden Ro ma nın sohretlı santraforu Pıero Manfredini 1962 yılının mavı= ile hazıran avlarmda Sılı de va pılacak 7 Dunva Kupa«ı fınal lerınde Arjantın takımında ov navacağını açıklamıstır Floyd Patterson tekrar odun kesmiye başladı Ne\ı \ork 1 (Hususı) 8 13 martta Amerıkanın Flon da evaletının Mıamı sehrınde îsveçlı îngemar Johansson ile uçuncu defa karşılaşacak olan ağır «ıklet dunva boks sampı vonu çahşmalarını hızlandır mıstır Açık havada antreno ru Amato ve salonda menece rı meshur Joe Louıs ın neza retınde çahşan Pattersson antrenmanlarında odun kes mekte halter kaldırmakta ve açık havada ko<;maktadır Louıs uçuncu maç hakkında fıkrmı «oran gazetecılenn su allerını cevapsız bırakmıs jalnız ıkı aya kadar Patter son un ıstenılen form kıvamı na ulasacagını sovlemıştır VEF4LIL4R IZMlRE HARE KETLERt\DE\ ÖNCE Yefa, Karagümrük 1 D ü n v a f u t b o l yildlZî ve Kasımpaşa diin | Koçsis'e U konan teşhis İzmir'e gittiler Madnd 1 (Hususı) 8 nınmıs doktorlarından F Do panvanın Barcelona Kulubu nun meshur Macar sağ ıçı Sandor Kocsıs uç haftadan berı mıdesındekı rahatsızlık tan dolavı takımda ovnıvama maktadır Ev velkı gun îspanvanın ta rento sohretlı vıldızın mıde sınde ulser ıhtımah bulundu gunu sovlemıstır Kotu dıller «Altın Kafaların Kıralı» n n kanser olduğunu «ovlemekte riırler Bu hafta îzmırde mıllı lıg maç larını ovnı>acak olan 3 Istanbul ta kımı Karagumruk Vefa ve Kasımpaşa futbol takımları dun saat 17 de vapurla îzmıre gıtmışlerdır îzmırde Istanbul takımları bırbırlerıvle de karsılasmalar vapacaklardır PATTFRSON '•'•ııi'iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııı ııııııııııııııııııınıııiı Dhnyaca Tanmmı; t'stttn E\saflı SUMERBANK MANYATOLU ve OTOMATİK 1960 Yıl Sonu Talihlileri I Masa Telefonlarımız, rakipsiz fiyatlarla satışa arzedilmiştir. K^m. TEDIYATTA AZAMI KOLAYLIK Turkıye Umum Mumessılı. MEHMET KATALA GALATA NESLI HAN ISTANBUL TEL: 44 75 54 Tel*. LAMET ISTANBUL 10 0.000 Lira Bahrekapı dnn 931)6 No lu hesap sahıbıne 5 0.000 Lira Bahçekapı dan 12X29 No. lu hesap .ahıbine Sogukhava Deposu ve Mutfak * Ocağı Tesisatı Yaptırılacak Genel Müdürlciğttnden: 1 Antalya Tekstıl Fabrıkası kantın bınası soğuk hava deposu ve Tfiutfa> ocağı tesisatı fıatları fırmalar tarafından teklıf edılmek suretıvlp ıhaleye çıkarılmıştır 2 Tekkfte bulunacak fırmalarm daha evvel bır adet soğuk hava deposu ve bır adet jemek pışırme ocağı tesisatı ışını muteahhıt olarak ıkmel etmış ve katî kabulunu yaptırmış olması şarttır 3 Bu ışe aıt muvakkdt temınat fırmalann tekhf edeceklerı mecmuu bedellerın ^ 7 5 nısbetınde yatırılacaktır 4 Teklıfler cn geç 14'2 ]961 salı gunu saat 17 de Genel Mudurlukte bulunacak şekılde postalanmış ve>a Bankamız genel muiıabe'at servıoıne elden teslım edılmış olacaktır â Bu ışe aıt ıhale evıakı 10 TL mukabılınde Bankamız Ankara Şuoesınden veya Galata'dakı Istanbul Şubesınden temın edılebılecektır 6 Bankamız ıhalejT yarjıu yapmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesttır (2656) 25 3 1960 tarıh ve IU168 »av ı lı Re<=mı Gazetede munteşır 12651 «avıh k a r a r n a m e ile vu rurluge gırmıs b u l u n a n Turk itandardı evsafına uvgun veK pare 2 5.000 Lira BAŞ AĞRILARINA KARŞI Karabuk'ten 152ÎK> No lu hesap sahıbine 2 5.000 Lira Ankaradan 253639 No lu hesap sahıbine etmıjtır. Çelik Kazmalanmız satışa arzedilmiştir Muracaat Galata Banka Sok Yarman han No 16 2 3 Tel 44 15 64 îstanbul 10.000 Lira KAZAIsANLAR SANAYİCİLERİN DİKKATİNE ı cı Kotadan Kam>on almak ısteyen sanayıcılere 567 fabnka tonluk Zeytinyağcılara ; 45 teneke venı mahsul 12 teneke geçen senenın a=ıdı yuksekçe hâlıs zevtınvag toptan «atılıktır f Tel: 49 23 19 OPON, baş, dış, adale, sırıır, lumbago ve romatızma ağrılarını teskın eder OPON, gnp ve nezle başlangıcında bır çok f enahkları onler GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR Ankara'dan Beyoglundan 253639 82657 5817 180848 179840 182081 31457 Numaral » » » » » » hesap sahıbı 5*000 Lira AjJiara'dan K A Z A N A N L A R 102645 Numarsiı 196838 ,> 80361 254990 Bev oğlu'ndan 181259 181653 181844 180776 176230 Bnkçekapı'dan STEYR KAMYONU İÇİN PROFORMA fatura verılır Fıatlar ucuz, teslımat çabuktur. Mimarlar Odası Istanbul Şubesinden: Kiraya Yerilecek Kadıkovunde Baharıve caddesınde 5 sınemarun ortasin da Adlıje karsısmda 345 m 2 J fevkalade bır ış ven bıtmek \ uzeredır Tel 49 23 19 Şubemızın vılhk Genel Kurul Toplantısı 28 ocak 1961 cumarte<;ı gunu saat 15 00 te Elmadağ Cumhunvet Caddesı Üfta de sokak 1'2 adre^mdekı Mimarlar Lokalmde a^ağıdakı gun dem dahılınde japılacaktır Uj elerımızın tesrıfı rıca olunur TÖNETtM KURULU G ü n d e ro : 1 Açılış ve Rıvaset Dıvanı seçımı, 2 Tasnıf Hevetı seçımı, namzetlerın tesbıt ve ılânı, 3 Yonetım Kurulu faalıvet raporunun tetkıkı ve hakkmda karar verılmesı 4 Komısvon raporlarının ıncelenmesı 5 Yenı vıl çalısmaları ıçın esasların tesbıtı, 6 Seçımler hesap s » » sahıbı » » 9 11 s1 1) j1 11 1> ı» 1> 1» » 1 Muracaat Steyr Kamyonları Mumessilllğ! Dolapdere Kurtuluş deresı Cad No 61 fel 44 53 53 44 23 43 S S > s > s J » » T> 9 I > » s » 9 D 22175 233818 19527 10150 Bursa'dan I<tanbuTdan limır'den Sayın Hemşehri! Beledı\e Sarayından Unkapanı Koprusune ınerken kemerden sonra sağdaki ılk bına DOKTOR îTarık Ziya Kırbakan! Derı, Saç \e Zuhrevı Hastalıklar Mutehassısı tstıklâl Cad Parmakkapı No 66 Tol 44 10 73 SİZİN YENİ TİYATRONUZDUR 22 ocak pazardan itibaren gıındıizleri Saat 18 de KARTAL Lâstık Ayakkabı Fabrıkasının Son Yenılıklenle yapmış olduğu ustü Den altı Lastık Ayakkabılar Pıyasaya arzedilmiştir . Toptan Fıau 39 ıla 44 No Fı 31 50 Lira A AGCA AGCALAR K O l l ORTAKLIĞI Toptan Satış Yerı <» > » AYRICA Bır çcV' mudı de ^ iea A>ür F'endl Caddcü No ISTANBUL 1.000 500 100 BÜYÜK ÇINAR Akşam 21 de DOKTOR Ziyaeddin Maktav Kulak, Bnrun Bojaz (A^ız Dısl Hastalıkları Mutehassısı Taksım Recebpa^a Caddesı Park Apt 5 1 Tel 48 30 n HACIYATMAZ Istanbul Şehir Tiyatrosu «SITE sl SİNEMASl Bugun suareden ıtıbaren L r ılık para ıkramıv elen kazanmışlardır 400 DARBE Les Quatre Cents Coups» çevırdıgı Re ı«oı Françoıs Truffaut'un jılın en begenılen şahesen ILÂVE î e r aksam 21 if ILHAM GENCER ıdaresınde zcıgn SHOV pıogıamı Tel 47 77 62 SUMERBANK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle