16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKİ CUMHÜRÎYET 19 Ocak 1961 1 'Hapîshan htl hatıralart «ÜTIP T/5HIR BIIK'AH llllElll'MiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııuıııııınıııııiiiEllll 4 f MEMLEKET DAVÂLARI | Yemekhaneııin feci hali Turizme öııem verileeek 16 Hani arasıra olağanüstü büyük bir «Bir ktlometreden insanı çarpar» bahk ya tutulur, ya suyunu kavGünlerden cumartesi, Pasakapı beder, karaya vurur da merakh sında üçüncü günüm. Koğusa ya Mıllî Eğitim Bagerekir. Bn bakım YAZAN: lar etrafını sarar, ben de odurum şım ba?ım almıs, saçnm akı Vakanlıfi tarsfından dan fimdi cle alıdaydım. Oldukça bunalmış gibiy rasından çok, bıyıklan trash. vahalk eğitimini eernan tasarı ve çadim. Sait Bayraktar imdada ye. lınayak, takunyalı bir mahkum lışma>a başlıyan çekleştirmek üzetişti de merdivenleri tırmanıp ka girdi. Yüzünö ilk defa görüvor Genel Müdürlük, re bir tasarı hazırpağı koğuşa attık. Çok geçmeden dum. Gecmiş olsun bevefendi. de7. ve son teşebbüs lanmış, tasarı beterteniz beyaz gb'mlekli, saclan di. Seni de A'lsb kurtar^ın dive îstanbul Belediyesı turizm ile nüz kanunlasmadan önee genel H, son yılda (1949 50) 2.738'e düs sayılmalıdır. nı n orta kısmı, tıpkı saçlan tama karşılık verd'm. Sait Bavraktar ilgili konulara bundan böyle da müdürlük kurularak çalısmalara tü (1). Eger bu çalışma aynı hızBu son tesebbüsün mutlaka bamen dökülmüs, dazlak kafalılar lSfa kar'stı Beybaba benden sö'v ha fazla önejı vermek hususunda baslanmıştır. Gazeteler ve radyo la ve aynı özverilikle sürdürüle sarılı sonnçlara vardırılması IOgibi ustura ile tıraş edilmiş, kısa lemesi, konuna. koitueuna sahip karara varmıştır Bu maksatla Ba lar bu yolda, fakat bilhassa halk [ bilseydi, memleketimiz 32 yıl ön rundayız. Çünkü, «Millet olarak boylu, tıknaz, bir gün önce revir ol. sıkı işçidir Mithat. hani yüre sınYayın ve Turizm Müdürlüğü a dershaneleri açılarak, yarışırcası ce basladıfı işi, bngiin »onoçlan haysiyetli ve şerefli bir varlık hade beni tartmış, bovumu ölcmü* Sinde fena'ık voktur ama, huy ca dı altında yeni bir teşkilât kurul na bir okuma yazma seferberliği dırmış bnlnnaeaktı. Olmadı. linde yasamanın ilk şartı, »unrolan Eczacı mektebi son sınıf öğ nın a'tında can çıkmayınra da muştur. Yeni teşkilâtın başma ne girisildiğine dair haberler yaln bir vatandas kitlesine nail ol Bütün bu cabalar bir yasama işi maktır. Aydın denilen pek küçük rencisi iken kokain kaçakcısı (!) huv çıkmaz demişler ya... Bir ki Neşriyat ve Istatistik Müdürü Ra yınlıyorlar. ve bir Devlet görevi idi. 19. Şnbat. bir kısmı XX. yüzyılın bütün nidiyt soluSu hanishan=de aian genç IoT>°tre me^afeden insanı çarpar kım Ziyaoğlu tâvin edilmiştir. Bundan büyük bir kıvanç duy 1933 te açılan Hslkevleri volnndan metlerine kavuşmuş, bütün imkânziyaretime geldi. «Kokain kacak dedi. Aynca, müzeler, kütüphaneler mak, güzel umutlara kapılmak bu dâva, bir parti aracılığı ile larını elinde toplamif, fakat bücısı» deyiminin ardına bir ( n isaAncak ağzı sütten de olsa, doğrudan doğrnya aydın yük «o|unluğu Ortaçağdan kalma Beyefendi. Salt bev kardeçimiz ve Florya tesisleri. Sosyal ve Kül hakkımızdır. reti koymam boşuna de»M Bu kotürel Tesisler MüdürlüŞü adı ile yanamn ayranı üfliyerek içmesi mi lar tarafından ele alındı. Bn harenu üzerinde ileride de duracagım lâtifeyi sever Siz onun dedikleri kurulan yeni teşkilâta bağlanmıs sali, çalışmalann sonuçlanna kar ketin gayesi açıklanırken, «Ba a sartlar içinde kıvranan bir millene bo? verin. Maksadı zivaretim tin medenî âlemde itibar görmesi Istikbali mahvedilen bu gencin tır. *ı bir kuşkn dnymamak elden gel «ırda mllletleşmek için, milletçe mümkün değildi. Böyle bir hal suç'uz olduğuna bugün de kanii.n arzı hizmette kusur etmemekÜ miyor. Bn kusku halk egitimi prob kfitleleşmek için mektep tahsilinin sydınlan su veya bu railletin hayMahkumlar arasında böyielerinin Bendeni? hamamın idaresine meleminin ele alınıs tarihinin talib yanında ve ondan tonra mntlaka ranı, kfiltürsüz kitleleri de teveksayısı pek de az degildir. Her nev murum da... Harbiyede bir ciçek bir halk terbiyesl yanmak ve bal külün knrbanı olmağa mahkum •izlifinden gelmektedir: RafflMB se, isin bu cephesini sonra incelesergisi açılacak Halkın eğitilmesi yolunda ilk ki bir arada ve birlikte çalıştır euerjt (4) Bn endişe, altı yıl önriz. Eczacımızm ziyaret maksadı Cezaevinde bamam ayda bir yateşebbüs 1913 yılında bir padisah mak esasının knmlması lâzımdır. vemek meselesl imis. . Kendlsine nar, bir kar gün devam ederoni?. Harbiye Çocuk Bahçesinin aşağı iradesivle yürürlüçe konulan Ted Mektep binalanna, en kudretli: ce ileri surülmüstü. Burün de dnÜniverçite lokantasından yemek sonra. ertesi aya kadar soğuk ha kısmında bir çiçek sergisinin açıl risatı tptidaiyye Kannnu Muvak ders vasıtalanns ve yetiskin mu rum daha iyi defildir. Bunun sebepleri üzerine uzun derin durgelirmis, arzu edersem ben de a mamda gaz tenekelerivle sıcak msı için tesebbüse geçilmiştir. Hususi tesebbüs tarafından bu kati ile baslamıstır. Dnne kadar a ! l i m o r dnlanna maük olan en mak ve tedbirini mutlaka bulmak bone olabilirmisim.. Dogrusu bu su tasınarak idare ediiirmis ama saha üzerinde büyük bir cemakân yürfirlnkte kalan bn seçici kanu , g i n memlekette bile halkı ye zorundayız. lşe pek sevinmiştim. Bir iki gün o gün son günmüs, arzu edersem yapllacak, yetiştirilen nadide güs nun S ve 86. maddelerinde şu hü z e n d tiştirmek için aynca milli bir halk Mithat bir güzel hamamı paklar. çiçekleri teşhir olunacak, istiyenle kümler yer almış içinde sefertaslanni fdarik ettim. bulnnnyordn mesaisi tanzimini ihmal etmiyor(1) Şevket Gedikoğlu Halk Eparayı vatırdım ve dâvayı hallet hprr edermis .. re satılacaktır. «Mekâtibi iptidaiyyenin 8 devre ları. (i) denilivor ve bnnnn gerğitimi Ankara 1953 S 79. tim. O güne kadar da haHemen karan verdim, jınm sini itmam eden çocnklara hirfet çekleşmesi isteniliyordn. (2) Recep (Peker) HalkevleriPazar günü elektrik pishanedeki tabldotia idare et saat geçmeden de Mithat tekrar öğretmek ve sanayi tezgâhlannAydınlarm ele aldıgı bn tesebmeğe gayret ettim. Daha sonra arzı endam etti. kesilecek semtler da, fabrikalarda istihdama idad büsün nasıl yok edildiginl ve on nin açılma nutku. Ülkü sayı: 1, cilt: 1, S: 6. ları da ara sıra tabldottan yemek Hacnam revirin yanı basında i önümüzdeki pazar günü trans evlemek fizere elisleri ve ihtiraf dan sonra da bn topraklann in(3) t. Hakkı Tonguç'un 1939 da yemeŞe mecbur oidum ama. ij'n di. Beş on basamak bir merdiven formatör merkezlerinde yapılacak mektepleri» açılacaktı. Sanat okul sanları arasında ne Blcüde bir ikiaçıkçası çok defa önümüze gelen filtıc iceri girdik Küçük bir revizyon sebehivle Sütlüce. Aya lan çoktandır mevcnt oldnenna lik yaratılmak istenildiîini hep yayınlanan Canlandırılacak Köy yemek yenir yutulur neviden ol antreden sonra sovunma odasına kapı, Fener, Bakırkoy ve Ataköy' göre. bnnlar apavn bir nitelikte gördük. Eger bn tesebbüs gelisti eserine yazılan önsözden. (4) Muharrir Halk Eğitimi muyordu. Bir kere vemekhanenin eirilivordu Burada. ortada uzun ün bazı mahallelerinde saat 8 ile olacaktı tabiî. Sonra «gerek zü rilebilseydi. memleketimiz 27 yıl manzarnsı t»ek gnnül bulandırıcı bir ütii ma<ası, bir dolap ve cer> 16 arasmda cerevan kesilecektir. kurdan ve gerek inastan tahsili önce basladığı bn işi. bugün so Cumhuriyet 8.2.1955. idi. Hele idare yemeğine vatan çevre üstü peştemallarla örtülü iptidai devrini tecavüz edenlerin nuçlandırmıs bnlnnacaktı. Olmamahkumların eözleri öniinde in peykeler vardi. Başındaki lâcivert Konservatuar Türk Musikisi tedrlsine mahsus olmak üzere dü dı. Konseri sanın her lokmasînın hoSa7inda bereyi sol kaşının üstüne indir rusn mütemmime küsat» olunacak Elbet en eüzel ve en verimli tedüiümlenip kalmamasırıa imkân mis, yetmi?lik *>ir ihtiyar külhanı, Kongervatuar Turk Musikisi lc ve bn voldaki «prosramlar. biri şebbüse 193fi vılında glrilmişti. O Nüshası 25 Kurus yoktu. Servis yapan mahkumlann ipince. upuzun bir palikarya geç ra Heyetinin bu hafta, Şan sine iptidai derslerinin tekrarı, diğeri yıl tlk ÖJretim Genel MüdürlüTurkiyc Harlcl temizlik hakkında en azından bir mis oisunlarla beni karsılad'.lar. masında vereceği pazar konserin ihtiyacatı mahallive göre ziraat güne getirilen tsmail Hakkı TonLira Kr Lira Kr. fikirleri olmaması insanı per1$an Birincisi tâ Trablus harbi sırala de nişaburek makamında eserler veya sanat ve ticaret hakkında guç adh bir idealist ejitimci. hal75.00 150.00 ediyordu. 16 avlık mahDusiuk ha nnda donanmada askerlik etmiş. icra edilecek avrıca solo şarkılar malumat itası» amacı ile hazırla kın ve en basta k5y halkının oku Senelik 6 40.00 80 00 nacaktır. vptımda en güç tahammül etti suçu eroin imal etmek, ikincisi ge söylenecektir tulup kalkındırılması dâvasını o 3 aylık aylık 22.00 44 00 gim, bana en çok eza veren daki ce gündüz demeden her delikte Eser bu kanun hükümleri nv muzlamıstı. Zamanın CnmhnrbaşBasan ve Yayan kalar. yemekhane denilen bu kendine mal edecek bir şeyler a Bütiin sahil fenerlerinin ışık gnlanabllseydi, memleketimiz 47 kanı tsmet tnönü amacı şn s5zleCumhuriyet Matbaacılık ve sahası genişletilecek çSplükte geçirdiklerim olmuştur ramak ve bulmak itiyadında, ha yıl önce başladıtı isi, bugün so riyle göstermiş ve: j Gazelecilik Türk Anonim Şirketl Denizcilik Bankası, Karadeniz, nuçlandırmıs bnlunacaktı. OlmaCatal, bırak. hattâ cnadenî kaiıV ni su hır>;if dedikleri mâkuleden «önümfizdeki senelerde nüfusn! Cağaloglu Halkevi Sokak No Î941 Sahibi yasaktı. Ancak bazı hatırlı mah Mithat da, bunlar da Paşakapısı Akdeniz ve Marmara sahilinde bu dı. mnzun çogunn teskil eden kSylükumlara eöz yumuluyordu. Ben nın gedikli müşterileri. Sırası gel lunan bütün lenerlerin ışık sahaNÂZİME NADİ tstiklfil Savaşının zaferle bitiril nıüzün gerek tahsil, gerek geçim Yan islenni fiilen İdare eden de bu gibiler arasına katılmıstım. dikçe bunları nasıl olsa dillendi larını genişletmeye karar vermiş mesinden hemen sonra. 25. Kasım hususunda seviyesini yfikseltmeyi Mesul Müdür Çatalım ve kası&ım vardı. Buna receğim, simdilik hapishanenin h« tir. 1922 de Millî Egitim Bakını rah başlıca hedef tntacafız. Bu hususVECDt KIZILDEMİR rağmen sık sık. İH üç eün. bazan mamını görelim.. Soyunup, peşteBu arada ilk olarak Fenerbahçe metli tsmail Safa. illere bir eenel ta elde edece*imiz netlcelere çok da bir kaç saatlik yasaklar çıkar mal kuşanıp, ^akunyaları ayakla feneri ele alınacak ve rüyet saha ge vollamıstı. Bn genelgede. Tedri ehemmivet ve kıymet vertyoruz. Gazetemize gönderllen evrak ve kasıklanmız. çatallanmız torı'a rıma geçirdim, mutat mera^imie. sı açık havada 8 mil olan bu fene "tı •ptidaivve Kanunn Mııvakka Kafî olarak inanıyornz ki, köylü yazılar neflredllsin edilmesin lade edilmez. llânlardan mesuliyet nir, birer tahta kaşı$a kahrdık... natır önde, ben ardında içeri gir rin takati 12 14 mile çıkarılacak tinden söz edilmemekle beraher. du müzün tahsilini ve maisetini daha kabul edilmez Anlasma dik.. Şöyle böyle 25 metrekarelik, tır. Diger yandan Ahırkapı fene rumun mazereti belirtilerek. «V vüksek bir dereceve vardırdıfımız her sahadaki Abone ve llân ltlert İçin. ı»rfın zeımini mermer döşeli, üç kurnası, rinin de 14 milden görünebilmesi zun harb senelerinde, son millî dâ gün. milletimizin ÜBttlne «Abone» veya «îlân Servlsl» Revirde yatıp kalkan eczacı tale ayrıca dus yerleri, bir de helâsı ni temin için fener, 200 watlık lim vamızın a?ır mücade'e'eri arasın kudreti, bngün güç tasavvur olu kaydının konması lâzımdır. besi dostum, idarenin nabzina bak olan mukellef bir hamam. Orta balarla takviye olunmus ve ayn da maarif ve mektenlere m*ale«ef nacak kadar yüksek ve heybetli * BU GAZETE BASIN AHLAK mıstı. Nasıl olsa yemeklerimiz dı j'erde güldür güidür yanan koca ca Ortaköydeki Defterdar burnu lâyık oldnğu ehemmivet verileme olacaktır.» (3) demlstl. UYMAYI TAAHHÜT On yıl kadar süren çok kısa bir YASASINA sandan ve beraber geliyordu. Be man bir ksran var. Aydınlık te na da simsekli yeni bir fener ya mek yüzflnden sevgili vurdumuzun pılması için çalısmalara ba«lanmış her kösesi cehalet ve irfansı»lı6ın zamanda, bu memleket halkımn ETMİŞTİR. raberce revirde yeajemiz kabil ol peden geliyor. tır. acısı altında mustarip olmaktadır. hizmetine 20.000 ilkoknl 6ğretmenl maz mı idi? Hayır, demişlerdi. Psşakapınnın en mfikemmel yerl verebilen, bütün dünyanın Brnek Nihayet, bir kaç günlük tecrü Bankaların ardiye ücretleri Maarifln, «her vasta ve her sınıf aldığı bn tesebbüs, ne .yazık ki. taki halkın ihtivacı» h?line sokulMithat konusmayı geviyor, bıbeyle, herkes isini bitirdikten, yetesbit edildi ması ve bu Ihtiyacın karsılanma aynı politik ekibin bir baska komekhane silinip süpürüldükten raksam. Cagaloftlu hamamında ilu tarafından vere serildl. Eger misçesine tellâkhğa hazıt.. Hele Belediye hudutlan dahjlinde sı emrediliyordu. sonr» yemeğimi yemek fcnkftnını a. O mntlu zafer günlerinden bn bu sistem gönüllerin hasretini çek ramıs ve bulmustum. Rıza Baba, ben kendi bildiğim gibi yıkan» faaliyette bulunan bankalara ait Sarı ile benim hesabıma anlasmıs yım da, sen de sırtımı «abuniar ardiye ücretleri Belediye Encü yana ynrdumuz bir savas tehlike tiği ideal vurgnnlnğu ile nygulatı. Her ay idareye Sarı hesabına sın dedim, bir emrin olursa tası menince tesbit ve kabul olunmuş slyle karsılasmadı. ESer bu genel nabilseydi, memleketimiz 24 yıl bir miktar para yatıracaktım. De kurnanın kenarına vurursun, ge tur. Buna göre Bankalar, ardiye ge hükmü uvgnlanabilsevdl. mem önce basladığı İsi, bugnn sonnçlanlerinde muhafaza ettikleri muhte leketimiz 38 vıl 5nce basladıfı isi, dırmıs bnlunacaktı. Olmadı. likanlı da hizcnette kusur etmemiş lirim. diyerek çekildi, gitti. Ve 1950 geldi çattı. Bütün avti. Ne çare ki onun da günleri saŞimdi düsünüyorum da. Pasaka lif mallardan aylık üzerinden ki bnsfin sonuçlandırmıs bnlunacakdınlann en halis umntlarla yılı idi, cezasını doldurup tahli pısının en mükemmel yerinin bu lo hesabına göre ücret alacaklar tı. Olmadı. teklediği bn iktidar degisimi meyeci olduktan tonra isler yine bo hamam olduğuna karar veriyorum. dır. Atatfirk devrimleri başlamıstı. $er bir acı serap degil miymiş?.. Atatfi zulmuştu. En berbat yeri de buranın altınDalg» üalga bötfln ynrdn, bfitün tlk yıllarda etekler dolusu para Çocukların tramvaylara daki bodrum... Hamam altı denieenç ve avdın gönülleri sanyordn. harcanarak Amerikalardan uzman asılmaları önlendi len zindan! Bn devrimlerden biri olarak 3. Ka lar retirildi, etüdler vapıldı, raÇocukların tramvaylara asılma sıtn. 1928 de Tiirkive Büyük Millet porlar alındı, clddi ciddî Millî EBir güzel yıkanmıştıra. Bornuzuma sarıknıs, soyunma odasında ları ve bunun sebep olduğu kaza Meclfei'nde «Simdive kadar Türk gitim şurası'na da onavlatılan tasigaramı yakmıs, çayımı yudum lar, senelerdenberi, halkın ve ba çeyl yazmak için knllamlan arap sarılar hazırlandı. Ne yazık ki bn luyordum. Kapıaltı meydaneısı i sının haklı şikfiyetlerine sebebi harfleri verine lâtin esagından alı yolda hiç bir is vapılmadı. Bunoa çeri girdı, Beybaba, ziyaretçin yet vermekte ve türlü tedbirler nan harfirr (Tflrk Harfleri) nn güzelim yıllar kara kuvvete yüz geldi, galiba sizin bahçıvanmif, ahndıSı haide önlenememekte idi. van ve hukuku ile kabul edilmis vermekle geçti. Bu boşuna çıkan öteberi getirmi» diyerek elime bir t.E.T.T. tdaresince alınan son ti. Artık oknma vaıma vetene^i hazırlıklan da bir aşama saymak Sekledijinlz de pusula uzattı. bir tedbirle tramvaylara asılan nln bütün halka, hem de en kısa Resimli Romanlar blr »amanda verilmesine hiç blr (Arkası vsr) ların bastıkları çeki demirlerl, 1 eneel kalmamıştı. Oırgtsl TEŞEKKÜR cabmda kullanılacak sekilde boyNe yank kl, 1928 29 dakl «ilk ları kısaltılcnış ve yukarıya kalTek varlığımız. sevgıü oğlum dınlarak tramvay «asesine kolay yılın SsnmO n bnlan devam «ayılıkla çözülecek tarzda baSlanmısNÜZHET ÜNLÜ'nün 20 Ocakta Çıkıyor tır. Böylece tramvaylara asılmak aramızdan aynlması ile ugradıve bundan mütevellit kazalar tağımız aonsuz elem ve kedere, KEŞİDESlNE IŞTİRAK İÇİN mamen önlenmistir. cenaze merasiminde bulunan, HESAP AÇTIRINIZ. telgraf çeken ve evimize kadar Ingılızce, Fransızca, Alman gelerek teessürümüze içtirak eca bılen bir bayan hususi miıden dost akraba ve arkadaşla30 OCAK KEŞİDESİNDE OCAK 19 SABAN 2 essesede çahşmak istıvor rına gazeteniz vasıtasiyle teşekMuvafık şartlarln tasraya da kürlerimizın duyurulmasını rlca gider. edertz. 1 Tel: 47 52 08 Annesi. ablası, ağabeyisi o I s Halkıra eğitimi r Osman K. AKOL HEM Bir Büyük Dert Daha! dama girdiği zaman yüzü kıpkırmm idi. Her tarafı titriyor, gözü, kası, çehresinin bütün hatlan oynuyordu. Çok üsümüşsün, gel şöyle, radyatörün yanına gel! dedim.. Soğnktan değil! diye kestirip attı. s Ya neden?. Bir müddet cevap vermedi. Sonra birden açıldı: Birader, diisün bayi Ahmet Efendi, yüzde kırk alacak, ben yüzde 10. bilemedin 15 Bu rezalet dünyanın neresinde görülmüştürî Meseleyi kavrıyaraadıra. Bir az daha açık konnş. Dinle, bir eser terciime ettim. öyle mi, çok sevindim. Etmez olsaydım. Sebep? Kitapçılar bnnn basmaya yanasmazlar, haydi ben bastıravım da, bir bayi vasıtasiyle memlekete dağıtırım. Eser kıymetli blr eser, hem bir Mtmet görmüs olurum, hem de biraz para kazanırım, dedim. Derhal kolları sıvadım, kesenin agzını açtım. Kâfıda su kadar, matbaaya bn kadar diverek nem var, nem yoksa harcadım. Nihayet kitap mevdana geldi. Bir nushasını koltuen mun altına sıkıstırarak soluSıı eözümfin kestiei bir baviin dök kânında aldım, teklifimi vaptım, konnsmaya basladık. Adam ev velâ mırın kınn etti. «Bn zamanda bövle kitap satılır mı? Zah metine vazık! Kriz var. Satıslar cok düsük» dedi. Biraz sinirlen mekle beraber ses etksrmadım. Yalnız natılmazsa zarar edecek kimsenin kendisi deÇiI. ben olaca*ımı sövlemekle iktifa ettim. Nihavet esas konnva glrerek: Tabiî blliyorsunuz, dedi, yflzde kırk alırım. Anadolndan paranızı toplavınca vüzde kırkı keser, geri kalanla iadeleri de size veririm Rn i« S f ay siirer. i Tepem attı. Baklayı agzımdan rıkararak ileri geri söylendim Fakat bavi efendiyi kendi hissesinden on para fedakârlık etmive kandıramadım. Kapıvı vnrup cıktım. Yolda viirürken snvle fistün körü bir hesap yantım. Kitap bedelinin yüzde kırkı bayie ve rilince kalacak vüzde aitmıstan kâfıt ve matbaa parasını cıkardım. rerive benim hissem olarak vüıde on bes diisecegini havretle rördüm. Ben, yani eserin sahihi ve tabii olarak vüzde on bes alırken bayi efendi benim üç mlslim alacak, hem de hiç blr zahmet karşılıgı olmıyarak alacak, bn düpedüz maskaralık dejil de nedir? Dostnmu teselll için pek fazla blr sey söyleyemedim. S5y leyemezdim de Çünkü basına gelen hakikaten maskaralıktı. Eğer memlekette kâfi derecede kitap basılmıyor ve satılmıyorsa ve blz de bundan «ikâvetçi isek kabahati yurdumnzda Batı 81çü»erine, hattS akıi ölçü'erine nygun blr tevzi teskilâtı mevcnt olmamasına bulmamıı lâzımdır. Bu vadide her şey tam vüz sene evvelki halindedir. tste memlekette is sahalan arayan büyük «ermayeye yepveni bir ufuk Hem d e ka7anç getirmesi siioheli deçil. yüzde vüz aynı zamanda memlekete favdası btiyük. Yeçâne kusnru dediÇim gibi çifnenmemls yepyeni bir yol olmasından ibaret. Cevat Fehnıl BASKüT O CUNHURİYET 1212/960 tarihinde Paris'te vefat eden MEVLIT Ekrem Hamdi Bakan (NAZrROĞLU) ruhuna ithaf edilmek üzere veiatının 40 ncı gününe rastlayan 20 ocak 1961 cuma günü Şişli Camünde öğle namazını mütaakıp okuttunılacak Mevlidi Şerife bütün akraba, dost ve «rkadaşları ile arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. Karısı: Sabahat Bakan, Çocukları Hamdican Bakan ve Leylâ Bakan 4JĞUR 30 MAYIS İŞ ARIYOR 125.000 TL. TR ÜK ü ESRS^ H l r ' KPE BANK , ^ ' TÜRKİYE UMUMİ SAYİİı GAMEDA ŞIRKETİ V. ) 7.22|12.z4|14.M|17.09|18.44| 8J7 : E. | 2.14İ 7.16| 9.45J12.0O 1.36H2.30 . KUTUPHANENİZDE DON • BUGÜN YAY1NLAB1 YOKSA. KÜLTÜHEL EKStKLtĞtNtZ ÖMBÜNÜZ BOYUNCA SÜREB1LİB ,^s^ •••ııııııııııııııııııııııııııııııif •iııııııııııııııııııııııııaaiiiıııııııııııııı ••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıınıııif ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiınııııııııııiff •••ıımııtKii'^^^ = CUMHURlYET'ın edebi tefrikası: 16 di. Birac geç oldu ama, niha sinin basında beni tafcdım ederken çatlak tavandaki dumşuyet emelime mnvaffak oldnm. «Yeni Türk tiyatrosu» nun mn nu zaten beğenemedigim evizevaffakıyeti, hiç «üphtsi*, enlayi takımiyle ba^ıma iniyor san nn da ruhunu sâd ede«ektir. dım. Yanımdaki kalın ka*lı Sofranın alt tarafındakiler paşanın bakını bana çevirip presbit gözlerinl yüzüme ayarbu tiradi alkışlarken aziz milamak için kendini geriye çesafirler, gittikce uzayan çehkerek bana bakısım hiç anntareler ve karanlıklasan gözlerle mıyacafım. Ben de o eski Pasnsuyorlardj. Yalnjz, yanımda riziyana gecesinde Servet Beoturan ve takma dişleri ikide yin avenesine aynı gözle bakbir hamam nalınlan gibi takırdıyan kalın kaslı bir eski pa mıştım. Nihayet kalkıldı. Aziz misaşa: «Allah belâm versin!» der firler, meraslmle kapıya götügibi acı acı sıntıy»rdn. rülürken kalın kaslı paşarun. feervet Bey, edebfyattan sonarkalarında oldugumu farketra progTsma geçti; nntkun gamiyerek yanmdakine: «Sofu ye ve program faslında «DaSeyfullah Paşa, hakikaten kerülbedayi» i nzun nznn çekisramet sahibi bir adamdı. (Bn tirdi: «Şehreminl Cemil Paşa. çok güzel bir esere başlamış; ne oğlan, hanümanımı yıkar be yazık ki arkaaını getirememiş nim!) derdij» diye sBylendiginf işittim. tir. tlk yıllarda Darülbedayii idare edenler arasında adama *** benzer bir aziz çocnkluk arkaGelelim imtihana: Konagın daşım Reşat Rıdvan merhnm harem bahçeaine kadar uzayar vardı. Bn degerli tiyatro adabüyük taslıgında korknnç diye mı, genç yasında ölüp gidince bileceğim bir kalabalık bekii Darülbedayi, ehil ellere tevdi yordu. Biz, mlsafirleri afnrla edilememiş ve tesebbüs, «yağdıktan sonra hep btr arada bu ma Hasanın b3rp£i» haline düs kalabalıgın ortsnndan geçtik müştür. ve karsıdaki •averier odasına Neler yapacaSımıza dair udnjrulduk. Burası simdilik re zuıı sözlerle başım''i asrıtmıra jisör odasıydı. Kanısında re oajım. Fakat ne yaparsak (Dadingotunnn etekleri ince çar rülbedayi) den çok daha ivi pık bacaklarının kaval kemikle vapnıış olacajız. Bi?de hatır rine kadar nzavan ak saçlı biı çönül vok. (Yeni Türk Tivat Arap beklivordu. Servet Bev o rosu) nda çeçer akce Yalnız na «Hacı lâla, hiz, messulözsanat ve ehliyet nlaraktır. kimseyi içeri bır.ıkma!ı> dedi. Servet »îev, veni mısafirleri (Arkası var) ne is arkadaslanm VP hele hep ansiklopedı REŞAT «Güzel Aksaray Lokantası»nın yine aksesnvarlardan bir smokin giymiş garsonu kendisinin çağınldığını sanarak kostn. Halbuki bn, sofranın altbaşında birbiriyle konnfmaga dal mış olanları snknta davet icindi. Günlerden beri bir hükömet beyannamesi gibi hazırlanan, fakat son dakikada S^erine bir zeytinyagı şisesi devrildifi için okunmaz hale şelmiş kâfıdına ara sıra bir göz atarak nntknna başladı: «Aziz misafirlerim ve kıy>metli sanat arkada^Iarım, bn salonnn harap kubbesinde son devir Osmanlı tarihinin silinmez akisleri ve izleri vardır. Âlimler. çok yakın bir zamanda icad edilecek bir âletle eski taslarda kalmış efki insan ses'.erini gramofon plâklan gibi dile getireceklerini haber veriyorlar. Bn âlimler. biraz ace le etseydiler. büvük babam Sadrâzam Niyazi Pasanın hasta, yahut yorgun olduçn zamanlarda bu salonda içtimaa davet ettifei VükpJâ hevetlerinin müzakerelerini simdi bn saatte burada dinliyebilecektik. MURî GÜKTEKİH bn alkışa iştirak ettiler. Servet Bey, bn defa, gözlerinde yaşlarla ve pek heyecanlı zamanlannda birdenbire incelenip cızırdamağa başlıyan sesiyle onlara hitap etti: Teni Türk Tiyatrosu'nun mütevazi knrnlnş yemeğini hnzurlariyle sereflendiren siz, aile dostlanm ve büyüklerim, bn konagın en eski müdavimlerisiniz. Pek iyi hatırlarsımz kl, tiyatronnn en büyük edep ve ahlâk mektebi oldnğunu ben, pek kftçük vasımda sezmiştim. Ailero, beni bN svedadan vazgeçirmek i«in çok nfraştı. Fakat. Bir sem'a ki mevlâ yaka bir veçhile sönmez! Zamanm en ileri mnalliraleri bana bn konakta ders verirlerken ben Molier'i Shakespearc'i düşünürdüm. Geceleri Galatasaray Snltanı sinin duvarlanndan atlıyarak tivatrova giderdim Pu yüzden çok cefi çek'im. Hattâ bir ara lık babamın b»ni Halepteki çiftligimıze sürgün göoderdieini iyi hatırlarsımz. Fakat hiç biı şey, beni volumdan çevireme ^/ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Merhum babam Sofu Seyfullah Pasa da Evkaf nanrlığı lamanında yine bnrada kabine arkadaşlariyle en ehemzniyetli devlet işlerini konugmustnr. Yıkıcılann kazmalan altıoda bir kaç güne kadar Osmanlı devleti gibi tarihe karısacak olan bu salonda son söyleneeek nntku takdiri ilâbi, onlann son çocnkları olan bana nasip etmiştir .. Servet Beyle beraber sslona da afır bir hava çökmüştü; fakat o, birdenbire silkindi: Ancak aziz misafirlerim ve sevgili arkadaslanm, benim bn nasipten sikâyet ettifimi asla zan buyurmayinız; çünkü devrini ve tarihî vazifesini tamamlamış olan bn salonun yıkıntılan aranndan bngün yeni zamanlann en ilâhi bir mabedinin yükselmek flzere olduîunu size müj«"eliyornm: «Yeni Türk Tiyatrosn» . Sofranın alt kısmındaki artistler, ba son sözleri siddetli bir alkıs tufanivle karsıladılar. Servet ^eyin yakmlarında aturan rical, yalnız zoraki gülümsemeler ve bas hareketleriyle Mütehassıs bir heyet tarafından uzun zamandır hazırlanmakta olan «HAYAT ANSİKLOPEDİSİ» nin ilk fasikülü Şubatbasında çıkıyor!... [TPŞ|RV| n ^ p ^ ^ y ^ J Müe»se$esinin geni» imkânları ve en son »isterh baskı tekniğinden faydaianılarak hazırlanan bu büyük ansiklopedı evde. okulda, is yerinde her türlü bilgi ihtiyacını karsılayacak en önemli kültür hazinesi olacaktır. HT famlkül 80 büyük sayfa,resimli metin 16 sayfa tifdruk tablo 24 sayfa renkli ofset ilâve 100 sayfa Abonelere faslküller özel ambalaj içinde taahhütlü olarak gönderilecektir. Her ciUin ilk sayısından abone olanlara o cildin kapağı hediye edilecektir. DİKKAT: «H/ffAT ANSİKLQPEDİSİ» .^rU sayıcid tasılacağtti'ian ilerde e'kşikierinHzi tamamltyâmamaK sı^ıntısıyla karşılaşmarnak i^irı, tasjkcllet^îzi şitifıdiden müvezzrlefjnize sipariş^edîniz. ıı:.ıı:ıııııııııııııııııuııiMiıııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııiııııııınıınnıımııımııııııııııııımiııııımııımııııımııııııııiüiıııınııı^ i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle