12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T A R I K ABDÜLHAK HÂMİT TARIK Büyük şairimiz Hâmid'in yazdığı piyesler serisinin belki en güzelidir. Mahdut şahıslar ve nisbeten sade dekorlar içinae VR bir aşk hikâyesi etrafında, mevzuurıı tarihten aldığı bu ölmez eseri Prof. Sâdi Irmak ile Behçet Kemal Çağlar bugün konuşulan türkçeye çevirmişler, sadeleştirmişle'dir. Fiatı: 250 Kuruştur. İNKILÂP KİTABEVİ u m h u r i yet JCURUCUSÜ: YUNUS NADİ *rr ««• .«1 C « , . i ı n a ? 3 7 n a yıJ b a y ı 1 3 . 0 9 7 relgrui v« mektup adresi: Cumhurlyet Istanbui Posta îtutusu: tstanbui . f niar 22 42 »0 22 42 96 22 42 97 22 42 90 22 42 99 N o 2 4 6 Tele O Ppr«ptnhp 1 9 Oralc 1 9 6 1 r e r ş e ı t i D e ı * u c a K ı<*eı N E Z f H E Her uman ıewlc A R A Zın okuvdiıafciu.z u; esert: HAZREÎİ MUHAMMED Husai b K i i l t 5 renMi kuvertırr. 340 sayfa. Fıatc 15 lira Hz. MUHAMMED'in TORUNLARI Husust bez «tt. 5 renkti kuvrtür. 369 sayfa. Fiatı 15 lirı Husus bez cüt. 5 rtnkti kunrtur. 16 tane 5 reiklı tablo «80 sayfa Fiatı 25 lıra Her üç kitap da posta İle ödemell olarak gönderilir. ANADOLU EVLİYALARI ATLAS KİTAPEVİ Ankara cad. No. 82 Istanbul Bakanlar Kurulu memur maaşlarma yapılacak zamla ili M.B.K. görüsünü de nazara alarak bütçeyi inceledi Biilçe calışmalarına daha hız verildi Bütçe Komisyonunda da vazife taksimi yapıldı lıııııııııııııııııııııııırıı yv ilmem siz ne dersiniz ama 1J Temsilciler Meclisinin çaJJ Iı«mıa!an biraz afırca yüruvor gibi çelivor bana. On iki çün önce bürük törenle açılan bu Meclisin başlıca özelliŞi. kısa zamanda görevini bitirmek zornnda bnlnnmasıdır. Bes ay icinde Anayasa ve Seçim Kanunu tasanları son şekillerini slacak. en geç 27 Mayısta referanduma başvunılacaktır. Anavasa tasarısı dedigimiz de, öyle az buz bir sey sayılmasın. Her biri (evamiri asere) nin tümfinü kapsıyan iki vüze yakın madde var elde. Profesörler Kurnln nznn tartışmalarla. kimi zaman saç saca baş basa jçelerek. aylarca uğraştıktan sonra ortaya çıkarmısiı bn tasanvı. Dünvanın en uznn anayasalarından biri oldnfn bildirilen yeni lasarı üzerinde saym temsilcilerimiz yeteri kadar dnrnp islivecek vakit bnlabilecekler mi? Rnlamazlarsa ne olacak? Şn basSi sornlsr altında yskın ffelecefcimiıin ve tkinci Cnmhurivetin kaderi saklı bulunduSuna dikkat etmeliviz kanısındayını. Çabuk VeGüç IMIIIIIIIIIIIIIIIII llllll Ankara, 18 (Cumhuriyet Teleks) Bakanlar Kurulu bugün öğleden sonra 14.30 da SeJim Sarper'in başkanlığında toplanmıştır. 5 saat kadar devam eden bu toplantıda kurul bütçe üzerinde çalışmıştır Bilindiği gibi dün M. B. K. Maliye Bakanından bütçe konusunda izahat almış ve bu l:onudaki görüsünü bildirmişt: Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında M. B. K. ndeki mıizakereleri de nazara alarak bütçeyi ve bil hassa memur maaşlarına yapılacak zam meselesini ve artan giderler'in kullanıhşını tetkik ttmiştir. İMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIimilllllC Diğer taraftan Bütçe Komiayonu bugün sabah ve öğleden sonra toplanmış ve Komisyon üyeleri Bakanhk bütçelerinin tetkiki için aralarında vazife taksimi yapmışlardır. Buna göre, Başbakanhk ve Devlet Bakanlıkları bütçelerini Vehbi Ersü. Adliye ve Sana Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Dün yılın ilk karı yafmay» bafladığı gıralarda Köprfi ttatft. Bakanhk emrinde bulunan memurlar vazife alacak hususta kati İçişleri Bakanlığının kadar bir açıklama yapması bekleniyor Tasarruf İ bonosu mecburî İ olarak kimlere \ verilecek? i Ankara, 18 (Cumhuriyet Teleks) Geçen hafta çıkan yatırımlar finansman fonu teş kil ve tasarruf bonoları ihracı hakkmdaki kanun, piyasada yanlış birtakım tefsirlere tâbi tutulmakta ve kimlerîn mükellef olduğu ve kimlerin olmadığı anlasılmamaktadır. Bu bakımdan kanunun mahiyeti hakkında kısaca bilgi ve riyoruz : 1 Tasarruf Bonolan Ka nunu yeni ve mecburi iç istikraz yapılmasını temin edecek bir kanundur. 2 Bu istikraza karsıhk ve Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Mevsimin ilk karı dün şehirde hayatı aksattı Karadeniz ve Narmara ile Trakyada şiddetli drtınalar hüküm sürüyor, Anadoiuda kar yolları tıkadı Kış aylarında bulunmamıza rağmen, birkaç gün evveline kadar baharı andıran havalar birdenbıre bozmuş ve dün yağan karla birllkte karakış bastırmıştır. Şehrimizde dün sabah başlıyan kar akşamın geç saatlerinde tipl halini almış ve traiiği durdurmuştur. Meteoroloji istasyonundan verilen biigiye göre, Avrupadaki kuvvetli yüksek basınç ve yurdumuıdan geçen kotü hava sistetnleri tesıriyle kar yağmakta ve soğuk kuzey Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Karakış bütün yurdu kapladı Bu bir kaç güne | Bakanhk emrine alınmış bulunan bazı devlet memurlarının tek rar görevlerine iadesi veya başka j görevlerde istihdam edilmeleri kati olarak karar altına alınmıştır. .v •>;•..^^.^rw. 'v.\<Hatırlanacağı üzere, Içlşleri Ba kanı Muharrem îhsan Kızıloğlu şehrimizdeki tetkikleri sırasında, Arkası Sa. 5. Sn. 8 de 1 1 1924 tarihü Anayasamızın özü ve ruhn dinamik bir karakter ta•nyordu. Millet adına egemenlik hakkını kendinde toplıyan Meclis ysrt dfizevinde hemen bemen kayıtsız şartsız vetkiiere sahipti. O Mecllse söıiinö eeçirebilen bir tnsan, ya da bir zflmre bn toprakiar 6xerinde ne dilerse vapabilirdi. Sn halde her şey başta bnlananl*nn kisiligine bajlı kalıyordu. Bnnlar nlkflcfl ve yapıcı bir aaıaç cüderler, toplnm eıkan vönünden olnmln bir vol tntarlarsa vnrdnmm ilerliyeeekti. Nitekim AtaLAOSA RUS VARDIMI Sovyetlerin Laos solcu âsilerine yaptiirk'ie baslıvan ve tnönü ile detıkları »ilâh yardımuım deiilleri Kızılların bütün gayretlerine rağmen Papazlar propaganda için köy vam eden Birinci Cumhnriyetin ele geçirilmekte ve dünya umumî efkârına açıklanmaktadır. Resimde, köy dolaşırlarken Makariosçutik çeyrek vözyılında böyle ol âsilerin elinde bulunan Watty hsva alanına bir Rus nakliye uçağı ile Iarla Enosisçiler çarpıştılar mnj, Tflrkiye yöz TiHar boynnca getirilen Howitzer topunun nakledilişi görülüyor. bararamadıjh faamleieri ba?armış. Lefkoşe. 18 (Hususi) Tedavi Batı nvrarlık toplnlnjuna dojra için Beyruta gitmis bulunan K:bkosar adım yfirfltnSştn. Fakat is rıs Reisicumhur Muavini Dr. Fabfişına beceriksiz, errici ve benzıl Küçkk Lefkoşeye dönmüştür. ril adamlar çeldifı takdirde, avnı Türkiyede Kurucular ve TemsilAnayasa ile mllleti tersyflzü dön| ciler Meclisi üyeleri ile temaslardürmek, o ırSnedek a?ilan mesa Arkası Sa. 5. Sü. 3 te feyi ksn? kanf yltirnıek teblikesi de ortada dnrnrordn. Alatürk Kanunu hükümleri Kıbrısta E N O S İ S daha sert şekle sokulacak kampanyası acıldı Samsunda bh konuşma yapan Devlet Başkanhğı 11 çocngu He Genel Sekıeteıi Osman Köksal bu hususu açıkladı öldürdi On yıllık Demokrat Parti »er«veninden Mnrı bn tebllkenin ne büyfik bir gerçek oTdufnnn kafaMurakıplar hesapların içinden çıkamadıklannı, bu lanıtün dnvara çarpa çarpa nihasebepten Vilâyete müracaat ettiklerini bildirdiler yet iyiee Sfrendik. Karnen Meclisin kim zsmanda Millî Türk Talebe Birliği kon leıe başlanmıştır. hatk oynns mnmak rornnda bnMuhasebeyi, umumi olarak tenInndnfn yeni Anayasa bence lıer gresine dün de Eminönü öğrencı şeyden 8nc« bn fericilik r e köta lokalinde devam edilmiş ve rapor kid eden murakıplar, işin içinden Osman Köksal Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ankara. 18 (CumhuriyetTeleks) nivetiilik te*Hke«ini önlemeli. dev larm okunmasından sonra ter.kit Temsilciler Meclisi yarın öğlelet oreanlarmı satlsm t«mrtlere den sonra saat 15 00 de toplanaotnrtmalı, Insan hak re lıörriyetcaktır. Temsilciler Meclisinin yaŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR ı Irrini çüvenllfe baflaraalıdır. rınki gündeminde görüşülmek ü1934 iarfhii Anayassnın sakınoazere herhangi bir mevzu yer allannı ortadan kaldırroak kayçısı mamıştır. ile geleeek iktidarlan iş jBrenıez Ancak galip bir ihtimalle ilgili sekilde kıskıvrak bağlamak iler! komisyonca hazırlanmış bulunan Millî Eğitim Bakanhğı tarafınİzmir, 18 (Telefonla) Şehride baçımııa bizi pişmanlığa ngra«Kurucu Meclis iç tüzüğü» müs mizde intişar etmekte olan Ticaret dan neşredilmekte olan Islâm Antacak bfiyfik dertler açabtlir. Ataceliyetlne binaen gündeme alın Gazetesi, bugün Üniversiteden ay siklopedisinde bazı hataların yer nayasa çerçevesi içinde hflkfimetdığı takdirde Millî Birlik Ko.nite rılan 147 öğretim üyesi ile alâkalı aldığı iddialar. ortaya atılmış bulere belli sosyal ve politik ideolosi ile birlikte yapılacak olan müş yeni bir teklifte bulunmuştur. Me lunmaktadır. jiler yfiklemenin de çok yanlış bir terek birleşimde tüzüğün umumî selenin hal şekli için şimdiye ka Sözü geçen Ansiklopedideki hatntnm olacatı kamsındayım. Anamüzakeresi başlıyacaktır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 4 te yasamız psrfilerden yalnız Atatiirk deTrimlerine bajlılık istiyer bilir ve istemelidir. Bonnn dışınKaiser isimli köpeğin en hoşlanmadığı şey, bereli da, güdüleeek soıyal ve ekonomik politikaiar tamamiyle serbest olve sakallı kimseler malıdır. Oy avcılığı nğruna baş«Kaiser», bizim vnrnlacak k5tü ve zararlı dema« Karabaş > lar, goji oynnlarının (ormanları halka| <Akkuş» lar, «Apeşkeş çekmek, din sömüriicülü j rap« lar, «Fındık» | ü vapmak eibi) suç sayıldıîı iyij lar.. gibi bir köce belirtilmeli, gerekirse bo konn1 pek ismi.. Yalnız da ceza kanunnna yeni bükümler] «Kaiser» insanlaeklenmelidir. j rın bile özlem duHenüz iç tüzüfünü yeni tamamyacağı «beyzade» lamış olan Temsilciler Meclisimiz hayatı yaşıyan pek kısa bir zamanda pek büyük. j bir köpek.. Berger Alman cinsin pek sorumlu bir görev başarmak ı den olan «Kaizorandadır. Başarılar dileriz. j ;er», şehrimizdeki NADtR NADİ | Amerikan Konsolosluk binasını Eskişehir'de iki muhafaza etmekle görevlendirilüfürükçü yakalandı miş dört kişilik Eskisehir. 18 (Telefonla) Buekipe dahil. Gece pün şehrimizde ikî üfürükçü yaka• gündüz, ekipe lanmıştır. «Kemal Hoca» ve «Bımensup bahriyeli yıklı Hoca» adı i!e tanınan bu iki çavuşlarla birliküfürükçü. eenç kadınları eşlerinte nöbet tutuyor den "ayırmak için para karşılıgmve onlara haberria muska yazarlarken yakalanmışcilik yapıyor. lsrdır. Her ikisinin de bankalarda «Kaiser» in sacok miktarda paraları olduğu sn Arkası Sa. 3, laşılmıştır. Sü. 5 te «Kaiser» sahibi ile şakalanrk«n Vatandaş Buzlar mı çözülüyor, yoksa donmaya mı başladı?.. ı M. t\ T. B. Konâresi elektrikli bir hava içinde devam ediyor Radyofoto (Cumhuriyet A.P.) Samsun, 1 (Telefonla) M.B.ihtilâllerine uymıyarak kansız o8 Amerika'da Bedford'da 63 yasuv K. üyesi ve Devlet Başkanhğı Genel luşunun sebeplerini izah etmiş, da bir aile reisi, diri diri yanan 11 Sekreteri Kurmay Albay Osman neticede ihtilâlin milletçe yaratıl çocuğu ve karısmı, öldürmekle itKöksal dün akşam şehrımıze ge dığını anlatmıştır. ham edilmiştir. Vosburgh'un cinalerek Ticaret Odasmda saat 21 de 27 Mayıs ihtilâlinden sonra yurt yetle itham edilmesine ilk sebep ! tacirler, dernek başkanları ve bata sükun ve huzurun yerleştiğini, faciadan sadece kendisinin kurtulsın mensuplariyle bir toplantı yap yalnız son zamanda Iskenderun ve muş olmasıdır. Resimde, kendisi mış, 27 Mayıs ihtilâlini izah et Eskişehirde Ata'mızın heykeline görülüyor. miş ve bu ihtilâlin sandalye için yapılan iki tecavüzden başka öveyahut bir zümrenin menfaeti i nemli bir olayın vuku buloıadığıj çin yapılmadığını, bütün dünya Arkası Sa. 5 Sn. 5 te Knruca Meclis bugun 15 te bir ilim âlem.mizde dedikodulu bir hâdise toplantı yapacak Islâm Ansiklopedisinde inanılmaz ha tâlar mı var? Ahmet Ateş imzalı bir broşürde dikkati çeken iddialar ortaya atıldı Amerikan Konsolosluğunu bekliyen ekipin cins bekçi köpeği içkiye çok diişkün 147 lerle ilgili yeni bir teklif Sirkeci Serdar sokağındaki bir otelde, dün gümrük memurları tarafından yapılan baskında, iki odaya depo edilmiş, 250 bin lira civarında, muhtelif cins kaçak eşya ele geçirilmiştir. Eşyalar müsadere edilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır. Öte yandan. Hasan Aksu adlı bir gemici tarafından yurda kaçak olarak sokulan 35 kilo çocuk maması, dün Tepebaşmda terzilik yapan tsak adlı bir şahsın evinde bulunmuştur Kaçak çocuk mamasını çok yüksek fiyatla satan Hasan Aksu ile iki suçortağı yakalanmış olup, haklannda takibata geçilmistir 250 bin liralık kaçak eşya bulundu AMERÎKAN NAZİLERt Kollarında gamah haçlı bantlar bulunan Amerikan nazileri Boston'da bir sinemada hâdise çıkarmışlardır. Hâdiseye, EXODUS (Kurtuluş) isimli Yahudileri metheden bir filmin gösterilmesi sebep olmuştur. Resimde, hâdise çıkaran Amerikan nazilerinin polisin ınudahalesine uğramaları gwülüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle