16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Ocak 1961 CUMHURÎYET üç DÜNYA Eisenhower'ra veda mesajı Başkan. Amerikanın, dünyanın en çalışkan ve en nüfuılu milleti olduğıınu iddia etti Washington, 18 (AP) Başkan Eisenhower, salı geeesi Amerikan halkına son defa olarak «Allah rahatlık versin» demiş, sulh için ve herkesin refahı için dua etmiştir. Iki gün sonra Beyaz Saraydan ayrılacak olan Eisenhouer, Birleşik Devletlere yarım asır hizmet etmiş bir kimsedir. Ne yazık ki, son konuşmasında dünya krizinin devam edeceğini üzülerek söylemiş ve vatandaşlarına, devamlı bir sulh ümidinin ufuklarda görunduğünu söylemeyi fazlasiyle arzu ettığini bildirıniştır. Beyaz Saraydaki bürosunda yap tığı bu son radyo ve televizyon konuşmasında Eısenhower, Amerikanın dünyada en nufuzlu ve en çalışkan mıllet olduğunu soylemiştır. HÜBERIERI Belçika'da işçiler işbaşına dönüyor Hükümetin "Kemerleri sıkma,, politikasını protesto etmek için Sendikaların ilatı ettiği grev 29 gün devam et* Elçiliklerin casusluk faaliyetleri kesıfleşti Nehru, Hindistanda yabancı elçiliklerin geni.ş ölçüde faaliyctte bulıınduklarını açıkladı Yeni Delhı, 18 (a.a ) Bugun bir basın toplantısı tertıplıye r Hindıstan Başbakanı Nehru. son zamanlarda Hindistandaki yaban cı elçiliklerin geniş ölçude easu? luk faalıyetlerıne gırıştıklerıni be lirtmış ve geçen aralık ayında, bu yüzden. baz. Hınt memurlarının tevkif edılnnis olduklarını açıklamıştır. Hınt Başbakanı bu elçiiık lerin adlarını vermemiştir Yeni Belediye Tiyatrosu açıhyor »&[?*!*' ^ Söz temsili ^ E vet. partiler kurnluvor.. Bu parti kurma. hajdaş j kıırmak. değildir Bes kisi bir arava çelip. bir tüzük vapmakla parti kurulamıvor Bizde spor kulüpleri. part ; 1 erden daha e«saslıdır. Çünkü samimidir. Partiler kurnluvor. dajılıvor. C»n kü: hİ7de parti coeu zaman secime eirmek, mehus olmnk. iktidara gelmek ıoin kurulur. I Bi7de partiler «çimde Allah ovnanmış ve Adana Devlet Tiyat ş ne verdivse bir sev .kazanabirosu repertuarına girmiştir Re lirse da^anır. Kazanamazsa C 7 ÖÜ sımde. şehrimizdeki dünkü prova1 Ifir.. Ve garibi sn ki «tereke» »i da Vasfi Rıza, Şazive Moral. Esen zıd partiler arasında paviaşılır. Gorkmen. Mehmet Karaca ve Kad • Şimdi de bir kac parti knnıluvormnş! Havırlısı.. Secime firerler. ri Ögelman görülmektedırler. Ve seçim sekli nispî ve basit olursa bir kac, hes on mebnsluk alabilirler. Zaten bütün Omid de burada. Bunlar parlâmentova gir>dikten sonra Meclisfn kompotisvonnna göre birlesir, ya dajılısırlar. Türkive'de sivasî partiler taNew York 18 (a.a.) Ingiliz tş rihinde en davanıklısının Halk çi Partısi lideri Hugh Gaitskell Partisi oldnfu. görülmüstür, Çündun öğleden sonra uçakla Londra kü bo parti senelerre ikfidar ve dan Neıv York'a gelmiştir Hava vıllarca muhalefette kalmıs ve paalanmda bir demeç veren Ingıliz vidar olmnstur. Demokrat Parti muhalefet lideri. Amerika'da bes muhalefette çelişmiş, iktidarda gun kalacağını bu zaman zarfında dejenere olarak infisab etmiştir, yeni Başkan Kennedv ile bir goo Yazan: S. A. Millet Partisi mnhalefet devrini rüşme vapmayı arzu ettiğini, ayrı Moskova. İ (AP) Sovvetler B atlatmış, fakat bir iktidar deneMoskova. 18 (T.H A.) Bir ca Amenka'nın özel Büyiık EIçisi Birlıgi salı çünü Sovyet Başbakanı Turk ticaret heveti, Sovyetler Bir Bundan evvelki yazılarımızda rak işçilerle sohbet. yârenlik et mesi yapamamıştır. Runları kimAverell Harriman ve Dısisleri Ba Nikita Hrutçef'ın «komünızmin liğinde tıcarî görüşmelerde bulun Murakabe faaliveti kade seyi yermek veva övrnek için debeledıyenin uzun vadeli işlerinde tiğidir. kanı Dean Rusk ile de gorüşmek dünyaya ne sekılde hâkim olacağıVİKM1.NCİ AMKUA fc>AKı.l Alu.ı îMinıı bu ı.^ ı yiişında< U ki prensiplerden bahseylemiştik meli değildir. Yani (onbaşı) nin i\\ müsahede olarak vazıvornm. nivetinde olduğunu jn^lemıstir na daır» gorusünu ıhtıva eden tam mak uzere bugun Moskovava gel dır ve Doğu Afrıkadakı Tanganyık.ı e\a!etınde doğmuştur. Babası, ve tafMİâtlı bir raporunu yayınla miştir. Bu yazım zda belediyenin günlük üstünde bir işçi çavuşu, onun üs Demem »a ki sivasî parti knrmak Musa'yı küçük yaşta bir esirciye satmıştır.. Musa sonraları dort def.i mıstır. Bu raporunda Sovyet BasTürk hevetine, Ticaret Bakanh işlerinde nasıl verimlilik, rasyo tünde de daha büyük çapta bir kolav, isletmek, yasatmak zordnr. ciaha satılmış v» nihayet kaçarak bir Fransız gemisıne sığınmıs ve bakanı, tarıhi gehsmenın kaçınıl ğından Mazlum Ataman bask nellik elde edilebilecegini tetkik murakıp yoktur. Halbuki birinci Bn her verde zordur; bizde türlü kapta.ı da Musa'yı Fransaya getirrnıstır. Resmi makamlar yakmda maz bir neticesi olarak. sosyaliz lık etmektedir kademe muraVabın da murakabe cihetlerden çok daha müsküldür. konusu edeceğiz: Musa hakkında bir karara varacaklardır. Resımde. Musa gemınin min dün} a çapındakı zaferinin arTürk ticaret heyeti Moskova ha si lâzımdır Murakabe kademesi Onun icin yeni partiler hakkında BelediyeıTin gunlük admı verekaptanı ile birlıkte görülüyor. tık pek uzak olmadığını kaydet va alanmda. görüşmelerde Sovye yukseldikçe i.s anlamı. çalışma daima duacı fakat ihtivatkSr davGrand Blanc (Mıuhıgan). 18 (AP) ceSimiz işlerde de bir (plân) la mekte. bu zafer için harbin şart ol hevetine başkanhk yapacak Gız mefhumu da vükseleceğine göre rsnırım. Hele bn arada bazı isim Grand Blanc'lı bir adam karısıhareket etmesi Kizumu verimlilimadıijını da behrtmekte ve fakat nev tarafından karşılanmıştır. faalivet de bu daha yüksek anlam yapmıs zevatın; nı ve dort çocuğunu öldurdukten gin bir şartıdır Bu plân da yine kapıtalizmın mukavemete teşebbu zaviyesinden veri.nli olur. Eğer Hangi partive çireceksiniz? sonra intıhar etmiştir. şehrin müstakbel yıl faaliyetlerisü halınde. çalı?an sınıfların sılâha bir amele grupu başındaki onbaşı gnaline; 37 yaşında olan Thomas Clark'ın ni. bir geçmis vıla kıyas ile, oıikmüracaat etmeleri lâzım »eldiğını bilirse ki günde iki üç defa ken Rakalım. gSıılümü gezdiriyokarısı .Tanet de 37 yaşında bulunıleri surmektedır. tar olarak tesbit etmek (mejelâ di«i de kontrol edilecektir Mu j rnm. Hangisi hosuma giderse.. gimaktaydı. Çocuklar ise 8, 10, 11 ve şehre verilecek suyun miktarı. top Sovyet Ba>.bakanı Komünist Dün rakabesini başka türlü vapar. On| bi bir parti 12 vaslarında ıdı secmevi. yazlıkta lanacak çÖDlerin miktarı. yarfoluva'sının mılli kurtuluş diye tavsıf i başıvı kontrol eden zat her gün. kösk seçmeve benzetmelerine havMrs. Clark ve çocukların ceseettıuı ucüncu sınıf harbi tam mâ Rivrka 18 (a a ) Dalmaçya kı nacak elektrik. havaçazı. naklolu yapılan işlerin hesab.nı akşam! Vınadol'da bir otobüs nacak yolcu. boşaltılacak kanaliran oluvor. parti demenin bir sîdı. iki katlı olan evlerinin ikınri nasıyle desteklemesıni ıleri surmek yılarınd.) elli metrehk biı uçuruma yuvar zasvon miktarları gibi): bu faali kendi kademesi fevkindeki diger vasî kanaati elbirlijivle tahakkatında ve vatakta bulunmustur. tedır. bir murakabe organına verecegini Polis, hepsinın av tüfegiyle ve bir Hrutçef. buna misal olarak Ceza lanmıştır. Yedi olü ve 21 yaralı yetlerin hakkivle ifası içi n kulla bilirse. onbaşıvı ona göre ve daha knk ettirmek icin birlesme olduvardır atışta oldurulduğunu soylemiştır. funn bir türlü hatırlıvamadıklarıyır çaıpısmasını gostermektedir. n:lacak makine. tesisler, alât edeciddiyetle murakabe eder. Ve niAdamın cesedı de asağı katta buHrutçef: «Bu bir mukaddes harbvat. yani mekanik güc ile in«an na sasıvorum. Ne derseniz devihavet bütün bu murakabe unsurlunmuştur. tır» demekte ve hurriyetleri için gücünü yine miktar olarak te.«bit niz. Bizde çoSn nıünevverler dahi larının raporları. günlük faalivetl"mucadele eden mılletlere yardım etmek; insan gücüne ait kısmı Kahire, 18 (a.a.) Birleşik Arap mena hava alanına ınisi ve bu uçak ri merkezlerde masa başmda ta «parti» knrma i f partive eirmeyi edılmesını talep etmektedir. müfredatlı kadroiar halinde ha^ Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ve ıçınde Lumumba kuvvetlerıne gonkip eden elemanlar bu takiplerini bir «macer»» gibi ele alıvorlar. zırlamak: bu faa'ivetlerin mura Silâhlı Kuvvetler Başkumandanı derilen sılâhlar ve propaganda | MEVLI T kabesi için vine bir eleman kadro meselâ bir grafık üzerinde de ESer mecliste konuiulanlar Mareşal Abdülhâkim Amr. Süveys malzemesinin bulunuşu meselesiyI Merhum Vazıf Sururı Beyin su tesbit etTiek; bütün bu faali ğerlendirirlerse icra işi vukandan rn ise Adalet Rakanı Bevef<ndinin Kanalı bölgesindeki birliklere âni le ilgilı bir açıklama yapmıştır. ' ınRhdumu. kardeçimız bir teftiş yapmıştır. Teftisten son Sözcüye nazaran bu uçaklar KonMeclisinde «Mal beŞehrırr.ı/de bulunan İçısleri Ba yetlerin sarfivat olarak bedelleri aşaîıya do£ru siravet eden bir sı Temsilriler ; OSMAN SURURİ ra askerlere hitaben" bir konuşma go'ya 15 gün kadar evvel ve Bır«övledi^i kanı Muharrem thsan Kızüoğlu, ni ve nihavet bu icrı i?Ierine lü kı iş tutumu ile cereyan eder. ts rannamesi dolavısivle ! ERULUÇ'un yapan Mareşal Amr, tsrael'in istik leşmış MıUetler Genel Sekreterhdun Vilâyette kaymakamlar ve be zumlu ma!l imkSnlan tesbit. bu deki verim temposu artar Ve is «nasihatâmiz» ve hattâ tevbihâmiz ' vefatımn kırkıneı gününt tesabalde, genislemek ve yeni Arap ğinın musaadesiyle gelmistır. lediye şube mudürleri ile bir göimkânlan. vani kavnakları ssrfi ler arzettikleri ehemmivetlere cevanlsrını nek ho« knrsılamadım. düf eden 19 ocak 1 G perşembe 9 1 topraklarını ilhak etme teşebbüTahıan 18 (a a ) îranda seçim rüşme yapmıştır. Toplantıda Ba yatla muvazeneli olarak hazırla gore. '.nasalarınm basmda oturan O Meelı>te ki temsilriler kanaatlegünü (hugün) ikindi namaıınsünde bulunacağını iddıa etmiş ve lerın yapılmasına bazı bolgelerde kan. muhtelif şehir meseleleri hak mak. jekünde olacaktır. Buna Til kademe kademe yüksek sevk ve rini acıkra ifarte etmek icin. sedan «onra Beyoğlu Ağa ramiin«Israel bizim duşmanımızdır. Fihsbaşlanmıştır. Şımdiye kadar alı kında izahat almıs ve bazı direk lık plân, daha maruf tâbiriyle idarecilere kaHar. maiı'ım olur. O çilmis jönderilmislerdir. Bövle de ruhuna ithaf edilecek Mevtinli Araplara yardıma ve her ıhnan netıcelere gore Milliyun Par tifler vermiştir. (vıilık is programı) diveceSiz. Iıdi Şenfe akraba. dont ve arzu biraz daha esit nun icin de yüksek sevk ve idare toplnlnklarda timale karsı koyrnaya hazır olmatısi 16, Merdan Partisi sekiz ve edenlerın gelmelerini rica edeÖte yandan, oğrendiğimize göre cilerin bundan evvel guva iş ya «ton* la konusmnkta rok fayda lıyız« demistir. Bu program. beledivedeki her riı. BaÖ'msızlar dort mebusluk ka bundan böyle ilcelerdeki Belediye pıhyormu.» gibi carsı pa?ar. ga vardır. dairenin faalivet hacimlerinin a > y Karde«leri: Surun'ler zanmışlardır. Birleşik Arap Cumburiyetinin Şube Müdürlüklerinin idari bakım raj, baraj bevhude dolaşmalarına Kaldı ki bn bev?nname bahsi İranda umumi seçimler geçen se dan kaymakamlıklara bağh olarak n avrı ve tafsilâtivle hanrlanma hacet kalmadan bir intizam içinde bir açıklaması hic de osikoloiik hir tasarrnf dene ağustos ayında yapılmıştı. Fa çalışması hususunda prensip kara sı ve bunlann tevhidi ile mevrla yüriir gider. Kahire, 18 (a a.) Birleşik Arap Sildir. Favdası da var nvdır bilna gelecektir. Böyle bir program kat yapılan itiraz üzerine, seçimle rına vanlmıştır. Cumhuriyetinin resmî sözcüsü, bir V E FA T Belediye işlerinde bir noksan da mem; fakat bunlann hensinin üsgecmiş yıl faalivetlerini esas ala rin yenilenmesine karar verilmiş«İlyuşin» uçağınm Kongo'daki GeEski Istanbul Ümveraıtesi mebevanname mnh'evüsının rak, geçmiş yıl faalivetlerine şeh kanaatimizce faalivet verim tünde Bonn.18 (T.H.A ) Batı Alman tir. zunlanndan. Çin tebaaıında buoidnÇn da rin nor.nal inkisafına göre muh lerinin esaslı bir standard veva teferrnatlı ve eirift ya. Pakistana 150 milyon marklık Milliyun Partısinin lideri, eski lunan ve îstanbul Üniversitesı temel artışlan ilâve ederek vapıl normunun bulunmamasıdır. Fara bildirilivor. DSva m^ilesef uzun vadeli bir kredi açmayı ka Başbakanlardan Manuçer Sinoloji kürsüsü profesorü. aile' Ikbal'bUyüğrümüz ması da vine Drosramın tahakVuk za kac gündelikle bir metre su bo bir ictimaî tntnm d^vasıdır. Türbul etmiştir. dir. Merdan Partisi ise, Sahın yarusu. bir metre rav döseneceği ve kivede hükümet. millet ve fertsafhasında hskikate yaklssma Bundan gaye. Pakistamn beş kmlarından olan Âyan Meclisi âza CELÂLEDDİN WANG ya yeni kaldırı.n vamlaealı hak ler arasında'î münasebetler hen bashca sartlarındand r. Bir devıilık kalkınma p'.ânının gerçek sı Yahya Adl'ın lider'ıği altındader? esnasında geçirdiği bir kalb vimle bugün bizde âdpt o!Hu?u ü kında bir kıstas voktur. Yine he süpheve. iskile ve «mes»ıılivet krizınden kurtulamıyarak 181les'irilmesine yardımdır. dır. 19S1 çarşamba günü Hakkın rahüzere. yüz limmet» esasına dayanmıs. fertlezere isler elde mevcut makine ve pimizin gördüğümüz Bu husustaki anlaşmaya Pakis I Tahran seçim bolgesinde 15 me Baştarafı 1 inci sahifedr insan gücüne avarlanmıvacak. ak metre su borusu. vüz metre tram; metın<" kavuşmuştur. Cenazesi rin hır<ıız. kacakcı ve dalavereci tan Cumhurbaşkanı Mareşal E busluk için iki haftaya kadar se19119P1 perşembe günü oğle vüp Han ile Batı Almanya Başba çim yapılması beklenmektedir. An kipi olan bu muhafız ekipinden sine olarak makine ve insan gücü vav rayı bazan bir'haftada. iki olması hükiim. karar ve tedHrlenanıazını nıütaakıp Beyazıt caAmerıkalı çavu? Pete Peacock. (isin icabınal eöre avarlanacak haftada. üç haftada da doşeneb: rimize miinden kaldmlıp Edirnekapı kanı Adenauer arasında dün yalaşıldığına göre umumi seçimler esa« tııtıılmustıır. GeTİ «Kopeğım bir insan kadar lâftan tır. Ve bu avarlama her vıi veni livor. Ba7an sıkı calı«lıvor verim Şehitliğine defnedılecektir. pılan görüşmeler sonunda varıl şubat ayı ortalarında tamamlanasütten aSzımız yanmıstır: ama b o anlar, işaret vermeden ne olursa (is icaDİarı) na uvdurulacaVhr. artıyor, iş gevşiyor, verim düşü iskilli idare sistemine rafrmen kSAileRİ efradı Elizabethville, 18 (a.a.) Ka mıştır. caktır. olsun kimsenin üzerine saldırmaz, .Müt: Yakın dost ve akrabalarıyor. Ve asıl mühimmi iş bu degi tülüklerin önü alınabiİTiis midir? tanga hükümetınden res.nen bılYıllık programların. vani bele dur deyince de durur» diyor. Fanın hazır bulunmasını rıca r şik tempolarln gittiği. sürüm südirildiğıne gore, Lumumba harı Bu iskille" ne sîstemi acaba ne ederız kat, nedense cKaiser» kedılerden divolerin normnl mesa'lerinin mu rüm süründüSü halde yukarı kasedrilmek üzere Elizabethvılle'e yapmıstır? Müsnet netice vermiş un.suriarınm baçında olduğu kadar bütün hayvanlardan vaffakiyet demelerde bir hareket görülmügetirilmiştir. midir? Hani va? ve bilhassa siyah bere gıymis sa (murakabei nin i.Tievcudiveti ve yor. Çünkü (murakabe) yukarı Resmi bildıriye gore Kongo Cum Göriisüm Uabetsiz ise aldırmakalh kimselerden nefret edıvor bunun (miiessiriveti') gelir Zaten kademelere kadar yükselemeri'Si hurbaskanı Kasavubu'nun ricası yın.. Ben bir dcli doln adamım! m'ivaffakiveti mus Mr. Peacock: «Işte o zaman ber i=de ipraiın gibi. devamlılık da arzetmediîi. ve Katanga hükümetinin rızası ile B. FELEK Kaıser'e lâf anlatmam güç oluyor. muraknber'i mın'affakivcti îi» ölbir i* yerine çavus kademesindeki Lumumba Katanga eyaİPtine geAma hiçbir zaman saldırdığı kım cülü olarak tahakkuk eder Belemurakabeci bir gün usrarsa. üç tirilmistir. Buna sebep olarak hap seleri ısırmaz. Yalnız paçaşından. diye isleri gibi insan havst'. şphir gün uğramadığı: ve kendisinin fevsedıldiği Thvsvilîe'ın yeter emniyeninden yakalar, elbisesıni parça ve sehirli h^vatı vürüdüVfc rtuM E VL I T kinde bir murakabeci de çavuşa yeti sağlıyamadığı ileri sürülmek lar.» dıyor. madan vürüven. artan. ilerliven Aramızdan ebedıyen aynlan hesap sormadığı için iş temposu Beklediğiniz j tedır. Lumumba ile birlikte eski «Kaiser» in bunlardan baska bir bir ^^l'sma hivatında ise muraVa bir mişli. iki misli, üç misli hızlı biricik sfvgıîi anne VP ablamız Gençlik Bakanı General Mpo!o ve Resimli Romanlar çok özelliklerı daha var. O da «Tür be b<lhas«a CdevamlO olursa da veva yavas olarak vüriivebilivor. FAZİLET ONUR'un Meclis Başkan Muavıni K,tc da hirf>rr'ivaf'ak olur. . kiyenin iktısadi kalkmmasmda hizaziz ruhuna ıthaf edılmek üzere Oergisi Bu çalışma temposunu, bu mugetırilmişlerdir. meti dokunan> ( ' ) ünlü tazı köpeEizde maalesef (murakabe) de vefatının senei devrivesine tesagevsekliğini her sahaya, ği «Bastı» gıbi Afganistan"da doğ bilhassa devamlılık unsuspu zayıf rakabe Gayri resmî kaynaklara göre düf ed?n 2011961 cuma günü muş ve sahıbi oradan getirmis. He tır ve bunu icra isinde olanlar bi sehrin çöp toplama, kanalizasvon te saat 14 te Arna\oıtkoy, KuruLumumba Elizabethville'e geldinüz. «Kaıser», anılarıyle heykelleri lirler. hem de ivi bilirler. Bunun mizleme. satış ve satıcı. otel, siçeşme caddesinde 13 No. lı yslığinde «fizikman» çökmüş bulununema. lokanta gibi şehirlinin sıhsmda Mevlit kıraat ediİPCPeindikilmis. sebep olduğu olaylar yü icin de icrada daima gevşe.ne varyordu. den akraba. dost ve arkadaslahat ve selâmetle alâkalı her mevzünden tarihe geçmıs kopeklerden dır. Meselâ hepimizin her gün nnın tesrifleri rica olunur. değil. Fakat kayda değer bir özel 5Ö7!erimizin önünde cerevan eden zudaki kontrol noksanma hiç kork Dr. tffot Onur. Dr A=ım Onur liğı ıçkıye duskün olmasıdır Sahi sokakların süoürülmesi (mutlaka madan teşmil edebiliriz. binin bir ifadesıne göre bu köpek portakal kabuğu veva sigara izma Denilecek ki belediyelerin (muRochester, 18 (AP) Yazar Ergunde birkaç şise bira içmektey ritinden değil) tozdan. topraktan. rakabe) işleri için bu kadar geniş nest Hemingway hâlâ Mayo Klinimiş. Bilirsıniz içki, insanlar üzerinO L U M daldan. vapraktan temizlenmesi kadroyu ayak üzerinde tutmaya ğinde bulunmaktaysa da. hastahade türlu sekilde etki yapar. Içince Avukat Bav Armenak Sarjan. ne sözcusü kendisinin yakmda taişinin nası! gevsek cerevan ettiği. maddî imkânları müsait değildir. kimisınin çenesi açılır, kimisıninki Dıs Tabibi Bay ve Bayan Agpp burcu edileceğini bildirmistir. cöpçünün nasıl pişman bir edâ ile Bu. bir noktai nazardır. fakat ütutulur, kımısi de cosar oynar. IsSarj'an. Bay ve Bavan Kevork edilebilir Hemıngway 30 kasımda yüksek süpürgesini tallad'Jı. nasıl her zerinde çok oıünakaşa Saryan ve evlp.dı. eçı. annelen te «Kaıser» de sarhoş olunca nesetansiyon sikâyetiyle hastahaneye rsatta bir kenara çekilerek ya si bir görüştür Çünkü murakabe un4 üncü Zafer Haftasına * lenir. sallanır, yerlerde yuvarlanır TÜRKİYE UMUMİ BAYİİ:, ve büyükannelerı surları kademeü. devamlı ve ayatmıs bulunuyordu. Yazarm karıgara tüttürdüüü veva pelen gerenle mış. Tabii «nara> falan attığı yokGAMEDA ŞİRKETİ Bayan SOFİK SARYANın sı, gazetecilerle temas etmekten şağıdan yukarıya birbirlerine heyârenlik ettiği, en ufak hâdisele(Doğuşu Van) kaçmmaktadır. +^**<+~%~*~*r*.^+^^*^^^^ KEMAL FİLM " * ~ * muş. re, süpürgesine dayanıp nasıl se sap verme. günlük hesap verme, ânl vefatını teessürle bildirirler Böyle bir küpeğın değerıni me yirci olar?k katıldığı: su, telefon. muntazam hesap ve tekmil verme Cenaze merasimi yarınki curr^ bir murakabe sisterak etrmşsınızdır. Sahıbi «Hıç sat elektrik. havagazı, tramvay işle durumunda günü 20 ocsk 1961 saat 14 te Beymi içinde çalıştıkları müddetçe, mak nivetinde değilim. Fakat al rinin tamiratında calısma tempooğlu Balıkpazar ÜçHoran Ermeni kilısesinde icra clunacagı mak ıstesem. 250 dolor veririm..» larmın nasıl °o 50 den aşağılarda işgal edecekleri kadrolarm masilân olunur. diyor. «Kaiser» in değeri bu kadar seyrettiai her gün görülen husus raf yüklerinin çok fevkinde (iş) îşbu ilân davetiye yerine kaama mahyeti ve masrafı 250 dolâardır. Yine her gün gördüğümüz hacmini arttırabilirler. Ve artan imdir Taziyet ziyaretinden ımrın çok üstünde. Mr. Peacock, Af > hususlardan biri de ek<=eriya bu iş iş hac.Tii (icra) masraflarmı düşütina edilmesi rica olunur. ganistan'ın başkenti Kâbil'den Is çilerin baş.ndaki (onbası, işçibaşı) rür. Bu başka memleketlerde tecCenaze îsleri Servisı übe edilmiş rantabilitesi ince hetanbula kadar köpeğin uçak bileti gibi o işçiden yarım kade.ne yük BECÎDYAN ıçın 130 dolâr ödemiş, buradan da sek (murakabeci) nin de bu zasaplar neticesinde bulunmuş, veTelf • 44 12 29 48 09 93 Arkası Sa. 5, Sü. * te memleketi Ionia (Mıchigan) ya ka man ve iş gücü israfına ortak oladar uçağa 250 dolâr vereceğinı tahmin ediyor. «Kaiser» in bu uçak masrafı yanında bır de her gün 3 dolârlık, yanı 30 lıralık yemek masrafı var. Yemekleri arasında blftekten bonfileye kadar çeşitli etler ve köpekler için özel surette hazırlanmış türlü bısküviler var.. >::•*: Nadir DAYI Gaitskell Kennedy ile görüsecek Bruksel, 18 (a a ) Belçikanın gunevindekı bazı kömur madenlerinde işçiler i başına = donmeye '.>a«lamışlardır. Sosyalist partıye bağlı olan kö mür işçilen «endikası. yuk=ek kaiemede cereyan eden görüsmelein «ihtilâfm makul bir şekilde» Bundan sonra Laos konusuna halli yolunu açtıî; için iş basına iımme kararına varıldığını bildir temas eden Nehru. şunları soylemiştır: "ii«tir «Hindıstan. Lao« konusunu' mu Belçıka hükumetmin «kemerleri ıkma poııtıkasını» protesto etmek zakere edecek bir konferansın top u?ere. Belçikadakı so«valıst sen lanmasına muhalefet etmemektelıkaların ilân ettiği grev 29 gün dir. Ancak. böyle bir konferansın tertıbi zaman ıster Bız milletler'fnberi deva.n etmektedir Be'.çika Kıralı Hün hükümet ve arası knntrol komisyonunun daha «osvalist partısi mensupları ile suratü harekete geçebileceğinev ateş kesilmesini sağlıyabileceğıne hemen butün gun görüşmüştur Hükümetin «kemerleri sıkmak inanıvoruz » kanunu tasarıs » geçen hafta Temsilcıler Meclisinde kabul edilmiştir. Tasarı şimdi Avan Meclisinde müzakere edılmektedir Obur dk^ariı \ anı cunıartesı ge cesi Saraçhanebaşnda tdrenle aj çılacak olan Sehir Tıvatrolan t«( tanbul Bolumunun yeni ınşa edi, len modern sahnesinde oynıyacak olan Cevat Fehmı Başkııt'un «Hacıyatmaz» pıyesinin son provaları bitmek tizeredir. Evvelce Beyoğ lunda Komedi Tıvatrosunda vapı! lan provalar. şimdi tstanbulun kazandığı bu yeni sahnede vapılmakl trfdıı •Hdcı>atma^> ~jdeue Anka rada halen Küçük Tiyatroda ha sılât rekoru yapmakla kalmamış avnı zaTianda Eskişehır, Konvada' Baska verlerde partiler sivasî kanaatleri birbirtne benziyenlerin, hnniarı memlekette eercek'estirmek icin birlesmelerinden dofar? Secim onnn neticesidir. Halbııki ht7de partiler hareketlerini fslin veva filâna semnati veva antinat'den alırlar. TÜ7Ük mfizük merasimden ibaret ka'ır. Bİ7de partiler. bir basın etrafına toplanmis hir takım ellerdir. Baska verrle ise hir takım baslar toplanır. Rir el yani «executif. seçer. Krutçef, komüniımin diinyaya hâkim olacağını söyledi Bir ticaret heyetimiz Moskova'da Belediye Işleri Rasyonel çalışma Bir adam, karısım ve 4 çocuğunu öldürdü B.A.C. yeni bir İsrael taarruzundan çekiniyor Süveyş kanalı bölgesindeki birlikleri ziyaret eden B.A.C. Silâhlı Kuvvetler Başkumandanı, orduları , hazır olmaya dâvet etti. Yugoslavy*a'da bir otobüs uçuruma uçtu iranda seçimler yenileniyor Içişleri Bakanınu tetkikleri Pakistan B. Aîmanya'dan 150 milyon mark alıyor Lumumba Katangaya gönderildi Amerikan konsolosluğunu bekliyen ekipin cins bekçi köpeği içkiye çok düşkün Düşünen ADAM Tanıdığınız, sevdiğiniz ve beklediğiniz imzalar Ve haftanın en mühim olaylarımn gazetelere UĞUR Bugttn Cıktı ! Hemingway iyileşiyor : ZEKt Mİ KK\*iu Beyoğlu L Â L E'de devam ediyor. AŞK HIRSIZIj \ 196Tde YAPl ve KREDİ B ANKASI ARÇELİK MİLYON LİRA TUTARINDA Devlet Tiyatrosu Kayseri'de temsil verecek Sıvas, 18 (Telefonla) Kayseririeki Tıyatro Kurma Derneği, Devlet Tiyatrosunu Kavseride temsil vermek üzere dâvet etmis. bu dâvet ilgilileıce kabul edılmıştır. 49 44 00 49 44 01 49 44 02 49 44 03 numaralı yenl telefonlannı Sayın Dost ve Müşterilerine arzeder.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle