11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Ocak 1961 CUMHURtYET BEŞ Tıbbi Bahisler Verem Savaşında Vazifelerimiz Yazan: Dr. Hay dar Aksügür Memlek»tfcnizin bashca dertlerinden biri olan y« lağlık dftvalarının baıında felen Verem, bugünkü imkânlarla artık tamamen iyi edilebüen bir hastahk haline gelmi» v« cski korkunç vasfım kaybetmiştir. Bu hastalığın tedavisi rt bundan korunma mevzuunda elde edilen büyük terakkilere rağmen bugün yurdumuzdaki yüzbinleri aşan müsabı ve her sene tesbit edilen kırk bine yak.n vefiyatiyle verem, ekonomik ve sosyal bünyemizde cnühim yaralar açmakta ve önümüze halli liizumlu problemler getirmektedir. Hastalığın mevcudiyeti anlaşıldığı anda buna müdahale edecek salâhiyetli bir hekim elinde sistemli ve disiplinli bir tedavi ile kısa zamanda hasta şahsın iş ve cemiyet hayatına iadesi mümkün olduğunu bilmek lâzımdır. Bu sekilde ,uurlu hareket etmekle yalmz bir msan kurtulmuş olmakia kalmıyacak fakat daha mühira olarak diğer sağlamlar için çok ehe.n mıyeth olan bir sirayet menbaortadan kalkmıs olacakt.r. Veremı hasta artık eemivet için kaçmılacak bir insan, »ile için bir felâket, etraf için de saklamlması ,art bir kusurlu değildir. Vereoıli ivi olabıleceğini ona bakanlar da has tahktan korunmanın mümkün oldugunu bilerek lüzumlu şartlara uygun hareket ederlerse, hagta eti rafına zararlı olmadan iyilesebilır. O hatde verem mücadelesinde muvaffakiyetin ilk sartı. verem «avasını Idare edecek olan Hükü. met makamlan, hekim ve idare, ciler için, nihayet hasta ve hasta1 muhiti için, en son olarak ta hasi talığın Millt bir dert halinde olj ması bakmından hepimiz için bilgili, şuurlu bir mesuliyet ve bu mesuliyet hissi lle çahsma olmalıdır. O halde Millet olarak verem roüeadelerinde vazifelerimiz nelerdir? Verem mücadeleglnin Ması bir taraftan sağlamlar için sirayet menbaı olan veremli hastayı tedavi mÜMseselerine yatırarak mikropsuı hıl* getinnek diğer taraftan haıta muhitinl re mektep. fab rik« gibl kalabalık yerlerde beraber yasıyan kütleleri kontrol ederek henilz hastahğır.dan haberdar olmıyanUn tecrit ederek sür'atle tedaW «tmek vc bilhajsa ıa|lamların hastalanmaması fçln lüzumlu t«<!b!rleri alarak onlara nasıl hareket etmeleri icap ettigini öğ retmektir. Bunu temln edecek iki c!ns mü•sseae T«rdır. Bunlardan birisi Ve recn hastaneleri, ikincisi digpanlerlerdir. Görüluyor H mücadelenin birinei safhası bflyuk para ve personele ihtiyaç gSsteren ve ancak Devlet eliyle hallolunabilecek bir i»Hr. Saglık Bakanlıgı 1949 dan bu yana her sene verem yataklarını imkân nispetinde arttırmıç 1947 de bin doksan yedi adetten 1baret olan hagta yatagı 1959 da Devlet ve hu^uıl tegekküllerinldyle birlikte 13.837 ye yükselmiştir. Hükümetin verem sava»ındaki bu faaliyeti yanında »ırf millet lçinden doğan verem savaş demeklerinin ve bunlann dispanserlerlnin çahşmalarını da takdirle anmak lâzımdır. Türkiyed» ilk defa 1927 de Eyüp ve Izmirde açtıkları birer mütevazl Dispanserde hastahkla savasa başlıvan bu derneklerimiz bugun on yedi vilâvet aıerkezinde, 45 Dispanserle verem savaşmda aktif olarak yerlerinf almış ve bu dâvaya mflessir birer unsur olmıi'lardır. Hastalann tecrit ve tedavisine matuf olan bu gayretlere muvazi olarak verem mücadelesinin temel tajını tejkil eden saŞlamların korunması maksadivle Sa»lık Bakan lıSı ekipleıivle Dünva SaŞlık Teşkilâtı ve Ünicefin de içbirli»iyle 1P53 den bu yana Türkive nıifusunun yüzde sek^enine yani Yirmi milyon kişiye tüberkülin testi ya pılmıs ve bunun neticesinde veren mikrobundan koru^ma^ı icabetti4 anla?ılan 7,750.000 ki?iye koruyucu B. C. G. verem asısı yapılmıştır. Senelerden beri de\am eden resm! ve hu^usî teşkilâtm bu devamh mücadelesiylp memlekft te verem yüzünd'ln n'enlerin ad»di çok azalmış, nitekim 1P49 da yüz bin ki?ide üçyüz onvedi k'«i veremden Slürken bu rakam 1958 de Türkiyede vetmi'; sekiz kisne Istanbulda ise kırk he« kisiv e dii'?müştür. Buna raŞmen yurdumuzda memleket çapmda müessir bir vereın mücadelesinin mevcudiyeti iddia olunamaz. Bu durumu gözönüne alan SaSIık Bakanlıgı son avlarda bu işi müessir bir Devlet Mücadelesi ha line sokabilmek icin (V>rem Mücadele Kanunui nu hazırlamıs ve hâlen bunun iizerinde cal şılmaktadır. Görülüyor ki Verem Savaş Teşkilâtı her sene biraz daha in; kişaf etmekted r. Hususî ve resmî müesseselerin bu Eayretleri yanında veremli ha^tanm. ha^ta muhi tinin ve ferd olarak hepimizin bu 0 savaştaki vazifeVrimiz nelerdir İnsan vücudunun verem mikroolarına karşı Pn zavıf organı akciğerlerdir. Mikrop vücudumuza oıuhtelif yoll?rla sirebiür. Fakat insanlar. yüzde doksan nispetinde hava yoluyla mikroola temas ederler ve çok az sayıda mikrop bu hassas uzvumuzda hastahk mevdana getirebilir. DiŞer organîanmız akciğerlere nazaran verem ba. siline çok daha mukavimdirler. Meselâ yiyecek yoluyla giren mikroplann hastahk j'apmalan için nefes yoluyla girenden bir milvon defa daha fazla olması lâzımdır. Yapılan ara?tırmalar bir veremli hastanın günde vasatî yüz milvon basil çıkardığını gö^termektedir. Bu mikropların en büyük kısmı balgam içinde çıkmaktadır Vollara, sokaklara tüVürüler' bu balgamlar kuruyarsk tozlar halinde nefes borularına eirerler. Ya hut kirli ayaklarla e^lere sokularak süpürme e=nasmda tozlara karışmak suretivle tehlikeü olabilirler. Bundan başka aç.k veremli hastanın öksürmesi ve konuşması esnasında ağzından, burnundan etrafa bir giirü irili ufaklı tükrük damlacıkları saçılır. Bu damlacık ların büyüklerinde kırk bin küçüklerinde ise ancak bir kaç aıikrop bulunduğu görülmüstür. Hasta ağzından 90 180 cm. mesafeye kadar fırîıyan bu damlacıklann ufakları, durgun bir havada dakikada 0.5 . 3 cm. lik bir sür'atle hareket ederler yani uzun zaman havada kalırlar. Büyükleri ise sür'atle etraftaki insanlarm üzerine veya hasta odasındaki perde. yatak çarsafı. vorsan. hasta çamasırlan, hah gibi eşya üzerine düserler buralarda kuruduktan sonra bu es\anın silkilmesi, süpürülmesiyle tekrar tozlar halinde havaya karışarak teneffüs edilen havayı mikroplu bir hale getirirler. însandan insana hastalıŞm sirayetinde en mühim yolun nefes yolu olduğu ve bunun nasıl husule geldiği anlaşıldığına göre bu yol ile sirayeti önlemek için ne yapmalıdır?' Hastahk menbaı veremli insan olduğuna göre hastalann ha^taneye yatırılması en iyi çaredir. Muhtelif sebeplerle hastaneler dışmda kalan hastalanmızın ve muhitinin hava yoluvla sirayetini önleme bakımından hareket tarzları şoyle olmalıdır: Hastalanmızın hepsinde bir tükrük hokkası bulunmah, hasta odasındaki mobilva madenî, »ilinecek nevinden olmah, bu odalarda hahlar, perdeler gibi fuzuli esva bulunmamalıdır. Hasta odası süpürülmemeli tercihen silinmelidir. Hasta yatağı düzeltenler iki kat tülbentten bir maske kullanmalıdır. Hasta çamasırlan mümkün olduğu kadar' «ık de5i?melidir. Tukruk damlacıkları ve tozlarla havada bulunan mikroplar. güneş ve gün ışığında üç Eünde °'o 1 3 e kadar düşer. on gıınde ise tamamen ölürler. Buna mukabıl rutubetli, nemli, karanhk yerlerde haftalarca yaşarlar. Keza hasta odalarında hava cereyanlannın havadaki mikropları büyük n:=pette a7alttısı tecrübelerle ispat edilmistir. Bu bakımdan hasta odasının havasının saatte dört beş defa değistirilmesi lâzımdır. O halde hastalar evin en günesli, aydır.lık bir odas nda yatırılmalı ve odanın bir yüzündeki pencereleri veva balkon kamsı acık tntulmalıdır. Hasta mümkünse bir odada yalnır yatmalıdır. Eğer odada bir kaç kisi yatmak zorunda ise ha«ta yatağının etrafı üç metre yüksekliSinde bir paravanla çevrilmelidir. Hava yoluyla sirayet bilhasaa kı? aylannda kapı ve penceresi kapalı, havalanma ve to.nizlenme tertibatı olmıyan vegaiti nakliye, kahvehaneler, sinemalar gibi yerlerde çoktur. Bu gibi yerlerde uzun zaman kalmamaya ve yüzümüze kar «ı öksürülmemesine dikkat etmelidir. Veremin diger sirayet yolu da yiyecek yoludur. Bilhassa süt ve sütle vapılan viyecek maddeleriyle mikrop ahnması sütün kaynatılmasıyla tamamen önlenmiş olur. Böyle bir tehlike Pastörize »ütlerin kullanılma sı suretiyle bertaraf edilir. Nefes ve yivecek yoluyla sirayetten gonra akla veremli bir hastanın ejvagına temas etmekle htstahğın Reçip geçmiyeceği gelir. Bu tehlike her bulduğu seyi aŞzına götürmeyi itiyat edinen ufak çoeuklar için vardır. Büyükler için böyle bir tehlike yoktur. Veremlive ait bir mecmua veya kitabı okumakla hastahk geçmez veremli hastalann çamaşırlannı kaynatmak ve bunlan uzunca bir zaman havada, güneşte bırakmakla. temizlenmeleri temin edilmiş olur. Yiyecek kapları bu işe mahsus bir teneerede kaynatmakla temizlenmis olur. Tükrük hokkalan hususl ilâçlar içinde bırakılır, temiılenir, sonra kaynatıhr. Her türlü imkandan mahrum yerlerde tükrük hokkalan muhteviyatı boş verlerde açılan çukurlara dökülmeli, sonra kaynatılmalıdır. Kaynakta, su kay nama halinde iken en az yanm saat devam etmelidir. Alınacak bu tebirlerle hasta ve hasta muhiti korunmuş ve bir çok yerlerde siravet önlenmiş olur. Bunun en iyi misalini verem hastanelerinde çalısan personelin sıhhatli kalışı teskil eder. Keza bir esi hasta yüz çiftten doksamnın diğer eşinin korunma çarelerini bilmemelerine ragmen hasta olmamalan vücuda her giren mikrobun hastalık yapmadığına delildir. Esasen sehirlerde yaşıyan insanların yüzde doksan beşinin verem mikrobu ile temas ettiği tesbit edilmiçtir. Bir insanın vereme tutulması için bir çok defa bol bol mikrop alması ve o sıralarda vücudunun yorgun ve zayıf olması, beslenme imkânının çalışma şartlarınm bozuk olması lâzımdır. Tüberküloza zemin hazırhyan bazı hususların bilinmesi de faydahdır: Süt çocuklaıı mikroba karşı çok hassas olup. hastalığa tutulma sansları da büyuktür Bunun için veremli silelerin yeni doğan çocuklarına hemen verem aşısı yapılmah ve ebevevni ile teması sür'atle kesilmelidir. Daha büyük çocukların hasta ve hasta esyasiyle temas etmemelerine dikkat etmelidir. Çocukluk yaşı hastalıklarından kızamık. boğmaca vereme karşı vücut mukavemetini kıracağından bu hastahklarda uyanık olmah ve çocukları iyi beslemelidir. Büluğ devresi ile diğer salgın hastahkların, çocuğun mukavemetini kırabileceğini unutmamalıdır Büyüklere eglince: vereme karşı istidat hazırhyan hastalıklar meyanında şeker ve alkolizm başta gelir. Bu gibileri sıhhatlerine itina etmelidirler. îçkiye alışkanhk vereme tutulma şansını üç mislı arttırır. Kadınlanmızın gebelik ve süt verme devirleri vücutlarının en zayıf zamanlarını ve vereme yakalanma şansmın en yüksek olduğu devreyi teşkil eder. Sporun (aşırı yorgunluk hali müstesna) hastalığa hazırlay.cı bir hali yok*ur. Küçük veya büyük herkesin bir veya müteaddit defa habersiz olarak verem basili ile teması mukadder olduğuna göre bundan kaçınmanın (Bastarah 1 inci sahifede) çıkamadıklannı söyliy«rek, VUâyc te müracaat ettiklerini "lildirmi» lerdir. Cemiyetler masası memurlanmn bugün M.T.T.B. nin idari ve mali tasarruflannı tetkike başlıyacağı tahmin edilmektedir. Tenkidler gırasında kongre üyelerinin üzerinde en çok durduğu hususlar, cöz Birlik» gazetesinin genel baskan adına çıkarılmış olması cHürriyet Yolunda» isimli kitabın ilân ve satış durumu, sarflann ve idari kararlann usule uygun olmadığı konularıdır. Tenkidlerde bir delegenın, D. P gençlik kolları baskanı Mümtaz Tarhan'a, M.T.T.B. genel sekreten Hüseyin Sağıroğlu tarafından plâket verilmesini söz IÎOBUSU etmesı kongreyi bir ânda karıştırmısMikrofona yürüyen Huseyın Sağıroğlu'nun kongreden bir oturum için çıkarılması ve hatibin sozu • nün kesilmesi teklıfı reddedıUnce, teklifi getiren kongre başkanı Nejat Çerman: «Istıfa ediyorum» demiştir. Kongre, bu teklifi kabul etmemış ve kongre başkamna *yenıden itimat vermiştir. Genel sekreterin kendi arzusu ile kongreyi terketmesı. sükünetin avdet etmesini sağlamış ve kongreye devam edilebilmistir. Verilen bir takrire göre, bugün. kongrede, Turkiye Millî Talebe Fe derasyonu baskanı Nurettın Sozen'in ıştiraki ile tek gençlik teşekkülünün temini için birleşme mevzuu görüşülecektir. M.T.T.B. kongresi elektrikli bir hava içinde devam ediyor İlim âleımmizde dedikodulu bir hâdise Islâm Ânsiklopedisinde İ mecburi olarak | inanılmaz hâtâlar mı var? İkimlere verilecek?! Bastarah 1 inci sahifede talann daha ziyade 90 ıncı cüzde vuku bulduğu belirtilmektedir Bu husus ilim adamlanndan Ahmet Ateş tarafından vayınlanan bir broşürle umumî efkâra arzedilmiş vp oldukça genis tppkiler va^atmıştır. Broşürde evvela Hpzreti Mu hammed ile Ruhül Kudüs. vani Cebrail'in avrı iki varlık olduğu belirtildiktpn sonra sövle devam edilmpktedir . « Bununla beraber tslâm Ans'Vlopedisinin son günlerde çıkan 90 cÜ7'ünde sövlp hir cümle bulunmakta ve Pevgamber ( = Muhammedi in Ruh alkudü« olduŞıı acıkca sövlerrnektedir». Bir defa herhangi bir kimsenin hal tercü mesine dair bir hadis olamıvacaSı kevfivetini bir ts>afa b.rakaIm: Kıır'an ve mevsuk hadislerin açık naslanna rağmen. burada Ruh alkudus f = Cebrail> ün Mug hammed oldu unun bir hadiste a cıkca sövlendi^i idd'a edilmektedir. Islâmî inanışlara taban tabana zıt o'an bu korku^c hata maalesef «AIilH E*itim BaV^nlığının kararı üzerine. tstanbul Üniversitesi Edehivat Fakı'ilte'indp kuru lan bir hevet tarafından. Levd'en tab'ı e'as tutnlarak. telif. tâdil. ikr"al ve tPreiimp suretiyle neşredilen» islSm, Ansiklorjedisinde bulunuvor. Bu ve ben^pri hatalar ne vazık ki. bir tane desil. pek çok. savıs:z miktarda coktur. Bu hataiarı kim irtikâp etmi?' Bahis konu'u ibarenin içinde bulunduSu «nâmus» maddesinin vazarı M. PİPssner ni"1 Havır Bu va. zar. musevi olmasma Ta'men. me «elevi çok iyi bilmektedir; yukanya ahnan ib"enin aslı doğrudur ve orada Tı'irkcesindeki hata a=:la yoktur: vakıa. en muteber i'Jİâm kavn = Vl = rınd°n ahnıp, doğ ru o'arak i'a^p edîlmiştir. O haldp bu hatayı kim yapmıs? Elbette, Islâmivat ile hiç bir ilgisi bulunmıvan bir müterrim de ğil, vazifesi bu tercümeyi kontrol olan cnemur ve bu maddeyi okumadan bast'.rmış olan veya oku yup yanhşı anlamamış bulunan Ansiklopedi tahrir heyeti ve bunun murahhas müdürü.» Broçürde bundan sonra An^ikîopedide yer alan bir çok tercüme imlâ ve tefsir ha'alarma işaret edilerek bunlara l c lâm Ansiklopedisi gibi bir eserde müsamaha ediİPmiyeceği sövlenmektedir. Ya zar sozlerini şöyle bitirmektedir: «... Ben şimdive kadar gösterdiğim yanl'.s'ardan yoruldum ve u «andım. Bunlan da izah edebil"iek için biraz dinlenmem lâzım Bir de bu yanhşlan ihtiva eden eserin üzerinde adları vazılı bu lunan Üniversitem icin. Fakültem için ve nihayet ilim için hicap duyuyorum. Artık kalemimi tutamıyorum ve soruyorum: Millî E*Him Bakanlıgı. bütün ikazla'a rs'npn. mü«te sarı. neçriyat müdürü ve avrıca bu i=e karıştırdıklan Edebivat Fakiil tesi Dekanhğı ile, bu ilim faciasını ne zamana kadar devam etti recek? Mühim bir kısmı Türkçe de bilen müste?rikler kendi makalelerini bövle bozulmus ve tah rif edilmiş bir halde pnrdiikleri za man. ilmimiz ve ünivers;temiz ha'< k'.nda ne düşünecekler"1 Millî Eğitim BakanlıS: bnvle bir duruı.nu devam ettirmeSe hâla razı olacak mı'» = (Bastarafı 1 inci sahifede) rilecek bonolar ıçın faiz mık ; 1 tannı Maliye Bakanlıgı yüzde ; Z 4 ile yüzde 7 arasında olmak : ; üzere tesbit edecektir. ; S 3 Kamu idareleri, tica : Ş ret şirketleri. iktisadi kamu = müesseseleri. dernekler, tesis; ler ve vakıflar, tüccarlar ser Z best meslek sahipleri Gehr Ş Vergisi Kanununun 94 ve 96 = maddelerine gore tevkifata Stâbi istihkaklardan tasarruf Z konusu tevkifatı yapacaklar2 dır. 94. madde ise tevkıfat yaZ pılacakları göstermektedır. Z Bunlar, bilümum memur ve Z hizmetliler (istisnadan fayda2 lananlar hariç), maaş ve ücI retleri 61 maddeye göre üc; retler, yaptıklan serbest mesI lek işleri dolayısiyle bu işlerı Z ıcra edenlere yapılan odemeZ ler, birden fazla takvım yılıI na sari ın«aat ve onarma işleI rı dolayısiyle bu işleri yapanî lara odenen istihkak bedelle: ridır. 96 maddede ise âdı koZ mandıt şirketlerin sâfi kazanç Z larından komandıterlere isaŞ bet eden kâr hısseleri, gerçek Z kisılere odenen tahvilât faizZ leri vardır ve bunlar da Ta; sarruf Bonosu Kanununun şü: mulu ıçındedir. ; 4 Gelir ve kurumlar verI güeri mukellefleri yıllık geZ lir ve kurumlar vergilerı mat; rahlarımn üzerinden ayrıca ; tasarruf bonosu tevdiatında I bulunacaklardır. ; 5 Gayrı menkullenn ivaz I mukabili intikalinde tapu har : cına esas değerler üzerinden ; ve harcın ödenmesi sırasında • satıcı adına tasarruf bonosu j : tevdiatı yapılacaktır. ; 6 Millî Piyango, bankala• ıın nakit ikramiyelerı, Spor: Toto ikramiyeleri de tasarruf ; bonosu tevdiatına tâbidir. [ 7 Veraset ve Intikal Ver; gisi Kanununa göre verg:ye ; mukabıl alınacak teminat ile, • matrahlar yine tasarruf bonoE su tevdiatına tâty olacaktır. • 8 Tasarruf bonosu tevki: fat ve tevdiatı azami yuzde 3 ; • tür. Ve bu nispeti Maliye Ba : • kanhğı her yıl tesbit edecek | : tir. : • 9 Hizmet erbabı için ayda i : 300, yılda 36O0 lirahk had ile • : 500 lirayı aşmıyan ödemelerle | ; avanslar tasarruf bonoları tev : • diat veya tevkifatmdan ıs;is ; [ na edilmistir. Yalnız gelir • : vergisi tevkıfatına tâbı avans : : lar bu istisnanın dışındadır. : • 10 Her ay içinde yapıla • • cak tevkıfat ve tevdiat aym j : 15 inci gününe kadar fon he '. İ sabır.a yatınlacaktır. Eğer • | buna uyulmazsa haciz yoluna • | gidilecektir. | İ 11 Yapılan tevkifat veya • • tevdiat S liradan az olursa na • : zara alınmıyacak, S liradan : ; fazla 10 liradan az meseli 7.5 i j lira olursa 10 liraya iblâğ edi j : lecektir. j I 12 Bonolar 10 yıl vâdeli i • nama yazıhdır ve en küçük '• İ kıymeti 10 liradır. ! • 13 Faraza ucreti 1000 olan • | bir vatandaşın ücreti, bu j i kanuna göre yuzde 3 üzerin : • den 15 lirahk tevkifata tâbi = | tutulacak ve kendisine tasar | ; ruf bonosu verilecektir Bu a i i rada bilfarz tevkifat 36.5 lira • | tutuyorsa. hizmetli vatandaşa • ! 40 lirahk bono verilecektir. • I İ Tasarraf bonosu, | RUSTADA ELEKTRİKLİ TREN Yeni bir plâna gore, Sovyetler Bırliğinde elektrıkli trenler, Sıbirva'ya kadar varmıştır. Resimde, yeni doşenen elektrikli tren hatlarından biri görulüyor. Bastarafı 1 mcı Sahifede B*»tarafı l uıcı sahiffSe nı anlatan Köksal. bu mücrimlerin d.r ileri sürulen fikirlerden bir derhal yakalandığını, fakat bunla netice alınamadığını kaydeden gara ihtilâl kanunlarının değil, norzete hususî bir üniversite kurulmal idare kanunlarının tatbik emasinı teklif etmekte ve Bazı dildiğini sövlemiş ve Atatürk kamılli ve hususi bankalarımızın bunununun daha da şiddetlendirileyük sermaye sahiplerinin. halkın ceğini sözlerine üâve etmiştir. ve bir çok profesorlerin de hısse« Bugün çok küçük bir zümredar olacakları bir şirket kurmak nin millî birliğimiz hakkında kösuretiyle Türkiyemizde ilk defa tü propaganda yaptığını ve hâlâ olarak hususi bir üniversite açılbatıl zihniyette bulunduklarını biması imkânı yaratılabilir» demekliyoruz. Fakat bunlara zavallı ve tedir. betbahtlar demekten başka sözüGazete, böyle bir şirkete arazl, Bastarafı 3 iincü sahifede müz yoktur» diyen Köksal. bugün bina vesair ihtiyaçlar için uzun rimli olduğu sonucuna da bağlanliseyi, kır ve erkek sanat enstitüvadeli kredi sağlanabileceğini, hat mıştır. lerini gezmiş, saat 15.00 de tekrar tâ Amerikan yardımından da fayYukandaki iş temposu aksak Belediyede muhtarlarla bir toplan dalanılabileceğini ileri sürmekte hkları (zaman ücret) sijtemine tı yapmıs, saat 17.00 de de Ordıı dir. göre, yani gündelikle işçi çaliftı ya hareket etmiştir rılan yerlerde vaki olmaktadır. Sanavide (akord) veva (götürü) işçılik denilen şekildeki mesainin de belediyenin muavyen, standart bazı islerinde tecrübe edilmesini bu arada tavsiyeye şayan görürüz. BaşUrafı 1 inci «ahifede BaşUrafı 1 Incl sahifede Meselâ bir boru döşenmesi gibi yi: Ziya Müezzinoğlu, tçişleri: Av ölçüsü muavyen vahitlere bağla rüzgârları esmektedir. Hâlen Traknabilecek islerde, hattS oıeselâ ya ve Marmara çevresinde aralıkh ni Dofan, Ziraat ve Ulaştırma: Fethi Çelikbaş, Dışiçleri ve çalış çöplerin toplanması mevzuunda ve tipi halinde kar yağmakta ve ma: Mazhar özkul, Varidat ve her (100) evin çöpünü toplama siddetli fırtına hüküm sürmekteliraya gibi bir ölçünün dir. Mkliye: Ferit Melen, Imar ve ts işi Denizlerde ise, batı Karadeniz kân: Ahmet Oğuz, Millî Eğitim tecrübe mahiyetinde de olsa ve Üniversite: Adnan Başer, Sağ tatbikatta denenmesini belediyeci başta olmak üzere bütün Karadetavsiye etmek isteriz. Çün nizde siddetli kuzey fırtınası dehk: Bedii Feyzioğlu, Millî Savun ere ma: Haydar Tunçkanat, Ticaret kü bizdeki is verimsizliği hep (za vam etmektedir. Karadenizde seyreden yüze ya ve Gümrük: Cahit Zamangil tet man ücret) yani gündelik ücret sisteminin kötülüğünden ileri gel kın irili ufakh tekne, limanlara nkik edeceklerdir. mesinden, teşvik görmesindendir. ğınmak zorunda kalmışlardn. Bu Bütçe Komisyonunun bugünkü Işri sadece gününü doldurmaya, arada Kefken adasına da bir haylı toplantısında Devlet Plânlama Dagündeliğini kendi kanaatince motör sığınmıştır. Tipi ve kar, Muiresi uzmanları bulunmuşlar ve ye hak etmeye bakmaktadır. (Götürü danya, Bandırma hattı vapur seferni bütçe hakkında Plânlama Daişcilik), verimle ölçülü olacağı i lerini aksatmış ve bu hat iptal e iresinin görüşünü izah etmişlerçin, işçi LTiutlaka verimini arttır dilmiştir. dir: Diğer taraftan Maliye Bakam Siddetli tipi, iç ve dış uçak semaya mecbur kalacaktır. Bu sekil ferlerine de tesir etmiş, dış uçak Kurdaş, cuma günü bir basın topücret sisteminin en büvük mahzu seferlerinin çoğu yapılamamıştır. lantısı yaparak bütçe hakkında ru is kalitesinde düşüklük tehliİlk kar sehre düştüğü anda otoaçıklamada bulunacaktır. kesidir. Kalitede düşüklük yapma büslerin tekerlerinde zincir bulun imkânı ortadan kalktığı veya bu maması yüzünden sabahın erken tehlikenin mevcut olmadığı isler saatlerinde pek çok otobüs ve takde (götürü işcilik) murakabe mü si yokuşları çıkamıyarak yarı yolessiriyeti bizatihi içinde bir çah da kalmışlardır. «ıra yoludur. Meselâ kazı işlerinBilhassa trafik tıkanıklığı dun de kalite düşüklüSü mevzuu bahis saat 17 den sonra basgöstermiştır. Batiantfı 1 inci sahifede olmaz. Onun içindir ki kazı işleri Yolların donması ve Belediyenin ön tedbir almaması yüzünden, da bulunmak üzere Cemaat Mec hep kazılan toprağın metre mikâ bir çok vasıtalar yokuşları çıka lisi îkinci Başkanı Dr. Orhan Mü bı üzerinden hesaplanır ve bu iş mamış v« bu sebeple dolmuş ve derrisoğlu'nun başkanlığındaki 5 gayet veri.nli olarak cereyan eder. otobüs duraklarında halk uzun kişilik hej*et seyahatlerini bir kaç Çop toplama işi de (götürü işci kuyruklar halinde saatlerce kar ve lik)e uvgun bir işdir, kanaatindegün için geri bırakmışlardır. yiz. Burada işcinin uğramad:ğı ayaz altında beklemek zorun Anavatana gidecek olan beş kisi evleri hesaba katması mahzuru da kalmıştır. Bu arada pek çok kimseler de lik heyet bugün Dr. Fazıl Küçük varsa da. bu kolayca tahkiki kaaile uıun süren bir görüşme vap bil olacağı için mahzuru da kolay evierine kadar yürümek zorunda mıştır. Bu görüşmede Kıbrıs Türk ca önlenecek mahyettedır Götü kalmışlardır. öte yandan halkın fınnlara hülerinin dertlerini belirten bir ra rü işcilikde standardın bir defa cumu ile, şehrin bazı yerlerinde por hazırlanaıasına karar verilmiş için tesbiti önem arzeder. ekmek sıkıntısı çekilmistir. tir. Rapor hazırlanır hazılanmaz 29 trafik kazan heyet Türkiyeye gidecek ve bu raDün şehrimizin muhtelif semtleporu ilgili makamlara tevdi edeB U L M A C A rinde, 7 kişinin yaralanmasiyle soeektir. nuçlanan 29 trafik kazası olmuşDiğer taraftan Makarios tara tur. Bütün bu kazaların vukuuna î 2 3 4 5 7 8 9 fmdan kurulmuş bulunan «Millî stbep, arabalann zincir takmamaMuharipler Cpmiveti» ilk mitingi î ları ve yollara Beledıve «arafınni yapmi'tır. Mitine tam bir fidan kum veya komür tozu dökül ii yasko ile neticplpnmis ve bu topmemesidir. lantıda ancak 50 60 kizi bulun 3 Fener'de Fethiye caddesi 7 nuU muştur. maralı evde oturan Fatma Menek4 şeoğlu admda bir kadın, dün eviMitinjin vapıldığı sıralarda Enin önündeki buzları kırmak isternosis'ciler ile Makariso taraftan 5 ken, merdivenlerden kayarak, ağır cumhuriyetçiler birbirine girmiş 6 surette yaralanmış ve kaldınldığı ler ve bu arada a5ır varalananlar hastahanede ölmüştür. olmuştur. Bu arada Rura basını 7 Tnrgntin'da ikive ayrtlınış. karsılıklı olarak 8 Turgutlu, 18 (Telefonla) İki birbirlerine ajır ithacnlarda bulun gündenberi devam eden yağmur 9 maSa başlamı?lardır. : sonunda başhyan kar ve tipi, bü Türkler ise bu hâdiseyi soguktün şiddetiyle devam etmektedir. 8OLDAN SAĞA: kanlıiık.ile takip etmektedirler Golcük, Darovası, Sanmera ve 1 «Kı» mevsiminde gö£ü örten Marmara Reisicumhur seçimlerinde Mamıntakalarında karın karios'a karşı namzetliğini koyan 9İy"h duman tabakası» mânasma iki kahnhğı 70 santimi oulmuştur. kelime. 2 «Vasıta olup ıkı tarafı • Demokratik Birlik Parti>;i» namze uzlaştıncı» karşılığı iki kehme. S Adapazannda di avukat Cleridis dün mahkeme Tersi irat getiren binadır, mutluluk Adapazan, 18 (Telefcnla) Dün de bir savunma e«nasında kalb belirtisi. 4 Tabü olarak güneşten akşam başhyan kar, tipi halinde aldıgımız, bulmaya çalışma hareketl. devam etmektedir. Gündüz kar ma sektesinden ölmüştür. 5 Çevrilince aylardan biri mey kineleri trafiği açmışsa da Anka Girne Despotu Kiprivani. Enosis dana çıkar, insan cildi. 6 Tersi ra İstanbul yolunun bu gece kakampanyasını iyiden iviye açmış «ele araca sığmıyan yaramaz1» dır, panması ıhtimali vardır. tır. Despot köv köv dolaşarak vaiz bir dilin konuşuluş seklinin yansı. Sivas'ta kar, yolları tıkadı vermekte ve Eno'is'in gerçekleşe 7 Herhangi bir kabın tutulacik Sıvas. 18 (Telefonla) İki günyeri. Ingiliz kadını (söylendiği gioi ceeini söyleTiektedir. yazılmıştır). 8 «Mükemmel ev veya denberi şehrimizde yeniden kar apartman» mânasına iki kelime. 9 • yağmağa başlamıştır. Bu arada Su Aldanma hareketine kurban olma su şehri ile Şebinkarahisar arası kardünyanın hiç bir yerinde mümkün retiyle kanaat getirerek. dan kapanmıstır. olmadığı aşikârdır. Davâ bu teIzmır, 18 (Telefonla) Siddetli YUKARIDAN AŞAĞIYA: maslann zararsız kalmasını temin 1 «Zevcesi zarif giyinip kuşa soğuklar, bütün bölgede tesirin) etmektir. Bu maksatla vereme nır» mânasına iki kelime 2 «Za arttırmaktadır Sühunet bugün İ7karşı hassas insanları bilhassa man zaman» karsılığı mürekkep bir mir'de sıfır dereceve kadar düş bu meyanda muhtelif yastaki ço kelime. 3 «Anasonlu ıçkiyi imal müştür Bu aradi Manisa dağlar: cuklan bulup, onları verem mik eden» mânasına iki kelime 4 Ka na kar düsmeye başladığı bildirillın ve robuna karşı mukavim kılacak yurur, kaba kumaşlardan. kann do mektedir Çesme'de siddetli yağnota 5 Bir işaret sıfatı, murlar, mühim tahribat yapmıs, B. C. G. verem aşısı yaptırmak yedilmeğe muhAhmet ve Yaşar Ova isimli iki bir vazifedir. İki yüz milyona yaHJUIıtı' taç aliller (çokardeş. odun toplarlarken sellere kın insana j'apılan bu aşıdan heğTiO. 6 «Kömen hemen zarar görmüs kimse pegin bir çeşit kapılarak boğulmuslardır. hığirtiBinı taklit yoktur. Aşı mutlaka vereme tu<=der» karşılığı tulmamak demek değildir. Ası olbir fiil. savrulup duktan sonra yukarda bahsedılen AL'HN FlATLARI havaya gitme ve şartlara riayet etmek lâzımdır. Ayok olma içi. 7 18 1 1961 şı olanların ekseri=î bilhassa çoAnlarrı ^üç akla Cumhuriyet u 10O1J.125 cuklar vücnda giren ufak miktar Dunkii hulmaranır gelir kelime yaResat I4ooni4ion daki verem mikroplarına karşı halledilmis sekll hut bu kelimeHamit ll?O0113OO büyük mukavemet gösterir. Aşı, lprin içinde sıralandığı kitap. düz ve Gulden ımoo10400 vereme karşı koruyucu en kuv persin durumda. 8 «Nihayet nokIngiliz ti?ı ince deriden yapılmış» kirsılığı vetli silâhtır. Bu bakımdan çocuk i'i k°limp. 9 Orta Asva halkınDeğusfa 1R501655 Yerli larımıza aşı yaptırmak hepimiz dsm olan ırka mensup Türk. bir za165016 >5 icin bir vazifedir. ım±n parçası. 147 lerle ilgili yeni bir teküf Atatürk Kanunu hükümleri daha sert sekle sokulacak Tayland Kıral ve Kıralfcesi meüileketlerine döndüler BangKok 18. (A.P.) Tavlandın genç Kıralı Bh Umibol ve Kıraliçe Sırikit, Avrupa ve Birlesik Amerikaya yaptıklan yedi aylık başarılı bir seyahatten dönmüşler ve büyük bir tezahüratla karşılanmış lardır. Merasime iştirak eden resmî zevat, an'anevi Siyam elbıselerını gıy miş bulunuj'orlardı. Bakanl.k emrinde bulunan memurlar vazife alacak Bastarafı I inei sahifede Bakanlık emrine alınıp da suçsuz oldukları katî surette tesbit olunan devlet memurlarından bazıla n ile görüşmüş ve bu görüşmelerde Içişlerı Bakanlıgı Musteşarı da hazır bulunmuştur. Içişleri Bakanı Kızıloğlu bugün / Ankaraya döneceğinden durumun birkaç güne kadar resmen açıklanması beklenmektedir. Belediye işleri Mühim Bir Müessese İyi Türkçe, Ingilizee ve süratli daktilo bilen Bütçe çalışmalarına daba da hızverildi Isteklîlerin, P.K. 153 Galata adresine tercümei hallerini bildirir bir mektupla müracaat etmeleri rica olunur. BAYAN SEKRETER ARIYOR Mevsimin ilk karı dün şehirde hayatı aksattı Kadıköy SÜREYYA Sinemasında MEHTAPSIZ GECELER (Renkli, Orijinal) BELİNDA LEE MICHAEL GRAİG Her pazar 10 da ve 11 de hediyeli çocuk matinesi Â^M E^RTÎTAIT^ CUMMINS DIESEL MOTORLARIMIZ GELMİŞTÎR. 1 adet NH195 modeli kamyon motoru 2100 devirde 195 beygir 1 adet H6B modeli kamyon motoru 1800 devirde 160 beygir 1 adet HRC4M modeli deniz motoru 1800 devirde 115 beygir (3:1 redüksiyonlu) HAMAMC1OGLU MÜESS ESELERİ TÎCARET T.A.Ş. Şişli Büyukdere Cad. No. 13/A , İstanbul. Tel: 43 18 5647 24 89 Fiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır, Kıbrısta ENOSIS kampanyası açıldı ŞEKERBANK Şekerbank'n 300.000. Liralık 14 ocak keşidesi, 14'1'1961 tarihinde; Ankara'da Anafartalar caddesindeki Umum Müdürîük binasında 1. Noter hıı.runda yapdmıştır. 100.000 Liralık İkramiyeyi Erzurum Şubemizden 11456 hesap sahibi •••• •••» ^is»«a ••BH = 11 i Hf e İstanbul Erenköydeki Apartman Katııtı Divriği Şubemizden 443 hesap 'sahibi BAY SELÂHATTİN i BAY MUSTAFA 1 0 . 0 0 0 . Liralık İkramiyeyi Alpullu Şubemizaen 300910 hesap sahibi Bayan 0 Y A 5 . 0 0 0 . Liralık ikramiyeyi Yenişehir Ankara Şubemizden 15004 hesap sahibi M. S. B. T*>k Muavenet Sand. 2.500. er Liralık İkramiyeleri Yenişehir Ankara Şubemizden 8854 hesap sahibi BAY NURİ Akşehir Şubemizden 78 hesap sahibi BAY A L İ Yenişehir Ankara Şubemizden 10066 hesap sahibi BAY BAY RASİH BEYAN Yenişehir Ankara Şubemizden 10121 hesap sahibi AYRICA 3 hesap sahibi 2.000. ER LİRA 30 hesap sahibi 1.000. » » 30 hesap sahibi 500. » » 500 hesap sahibi 100. » » 673 hesap sahibi 50. » » Tutarında ikramiye kazanmıştir. Paranız'. er iyi şekilde değerlendirmek ve 3961 vılımn her keşidesindeki ikramiyeleri kazanmak için ta=arruflarmızı Şekerhank Şubelerinde toplaymız. 100 000. liralık ŞEKERBANK i r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle