11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYHT Galatasaray dün Beykozla berabere kaldı: 22 Sarı Siyahlıîar beraberlik goliinü son dakikalarda temin ettiler va içinde oynanıyordu. 6 ncı dakikada anî bir Beykoz hücumunda Şirzadın çektiği jut, Turgayın müdahalesine rağmen ağlan buldu. Durum 11 olunca, Galatasaraylılar bütün hızlarile Beykoz kalesine yüklendiler. Üstüste kaçırdıkları firsatlardan son ra 25 inci dakikada SarıKırmızılılar tekrar galib duruma geçtiler. Rober'in uzaktan çektiği bir frikikten gelen topu Güngor güzel bir kafa ile ağlara taktı. BEYKOZ: Necml Erdinç, IsBeykozluların duralamasırıdan isti met Hasan, Ekerbiçer, Erdoğan, Ziya. Şlrzat, Nusret, Fahrettln, fade eden Galatasarayhlar hücvm Nurcan. larına ara vermeden devan ediyor GOLLER: İsfendlyar D: 30, Şlr lardı. Işte bu sıralarda Metin sakat+ zat D: 51, Güngor D: 70. Fahred • Uğı yüzünden girdiği nükcmmel gol • • dln D: 88. ', pozisyonlarmdan bir türlü istifade t HALÛK SAN < edemiyordu. • ••••••< '••••••• Oyunun sonlarına toğru BeykozluDünkü Galatasaray Beykoz kar lar mukabil hücuma geçtiler 43 üntsfendiyann attığı ilk G. Saray golu şılaşması gerek kalite ve gerek klâs cü dakikada topu yakaUyan Fahredbakımından çok düşüktü. Gollerın dinin durumunu ofsayd zanneden G. •••••• »»•••••»». '••••• karşılıklı oluşu, oyuna heyecan ve Saraylılar duraklaymca bu oyuncu renk verdi. Zaman zaman gayet fa fırsattan istifade oderek onsekiz ü vullü oynanan maçın, en çok favul zerinden çektiği şutla Turgayı gafil yapan oyuncusu Beykozlu Zırzaddı avladı ve beraberlik golünü BeykoHakemin çok yerinde hareket etmesi za kazandırdı. ve bu favulleri mahallinde hemen Oyunun gerj kalan iki dakikasında cezalandırması oyunun sık sık dur Galatasaraylılar galibiyeti tekrar leh masını intaç ettı. lerine çevirmek için çalıştünrsa da ADANADA sında, Adana şampiyomı Sümerspor, Adana, 20 (Telefonla) Bugün Kayseri şampıyonu Havagücünü 3 1 Galatasaraylüar açık farkla galib Beykozluların enerjileri karşısmda gelecekleri bir maçı sakat sakat oy bir şey yapamaddar ve oyun da boy şehrimizde yapılan Türkiye amatör mağlub etmiştir. futbol şampiyonası grup karşılaşmanattıkları Metinin boş kaleye bir iki lece 22 beraberlikle sona erdi. BURSADA defa topu atamaması yuzunden beBursa 20 (Telefonla) Türkiye arabere bıtirdiler. Portekızden gele • matör futbol şampiyonası dorduncu • İngiltere Finlândiyayı 51; liberi oynatmadıkları Turgaya dün grup müsabakalarına bugun şehnmız • • Çekoslovakya, Macaristanı kü zor maçta yer vermeleri, bu o de devam edılmiştir. Bursa şampiyo42 yendiler yuncu için bir dezavantaj oldu. nu Merinos ile Balıkesir şampiyonu Beykozlular, 90 dakikayı buyuk bır Kayseri arasında yapılan karşılaşmaHeUinkl 20, (R) Bugün burad» enerji içinde çalışarak tamamladılar. da Merinos birinci devrede bir gol,vapılan milli futbol karşılaşmaamda, Sahanın en iyi oyuncusu hiç şüphesiz ikinci devrede de 2 gol atarak Kay blr tumede olan İngillz takımı, yaptı ki sağhafları Hasandu ğı İkinci karşılaşmada Flnlandlyayı seriyi 30 mağlub etmiştir. Beykozluların başladıklan oyunun 51 yenmiştir . Malatyada ilk anları karşılıklı hücumlar arasınDevre 31 sona ermlştlr. Malatya 20 (Telefonla) Türkiye da geçiyordu. Her iki rakibin kaleBudapeşte: 20 (a a.) Bugün tnu grup bırincıliklerl maçlarında Mersın raad yapılan Çekoalovakya Macar roll leri bu hücumlar esnasında mühjm Yolspor takımı Malatya Havagucunu lt takımları arasındakl futbol maçım bir tehlikeye maruz kaLmddı. 21 yenmiştir. Çekoslovakya 42 kazanmıştır. Yavaş javaş oyunda bır üstünlük temın eden Galatasaraybiar, 30 uncu dakikada soldan Güngor vasıtasile hü cuma geçtiler. Güngörün >;vut çızgisi civarından ortaladığı jjpu Irfendiyar güzel ve şaşu^ıcı bir kafa vuru§u ile ilk golü takımma temın etti. Devre böylece SarıKırmızılıların 10 üstünlüğü altmda kapandı. tkinci devrede oyun favullü 'olr ha ••••••» +••••••• STAD: Dolmabahçe. SEYIRCI: 22566 HÂSILAT: 41714 (L.gin İlk devreslnde Galatasara yın 21 gallb geldlğl maçı 42122,25 lira ödeyen 23245 klşl seyretmlştl.) HAKEMLEB: Faik Gökay (Anka ra) İle Muvahhlt Afir ve Muzaffer Tunçalp (İstanbul). GALATASAY: Turgay, IA1. Tay. yar Rober, Salm, Enver İefen divar, Suat, Metln, Kadrt, Gün cıktı! Beşiktaş Rampla Junior maçında çıkan kavgada halk sahaya hücum etti Ankara M (Telefonla) Bugün şeh rtmlzde oynanan deplâsmanlı Jlg maç larırjdan Karagücü Esklşehlr Demlr»por maçım Karagüeü hâklm blr oyun dan sonra 60 kazanmağa muvaffak ol du. BESİKTAŞ RAMPLA JÜNİOR Günün lkincl karşılaşmasmı şehrtmlz de mlsaflr olarak bulunan Uruguay ta kımı Rampla Junior ile Beşiktaş yaptı. Bir gün evvelki oyunlarile hlç de lyl blr intlba bırakmıyan mlsafir takı mın bugünkü maçı da blr flyasko İle yarıda kaldı. Maça her lki takım da hızlı başladı ilk dakikalardan itlbaren Uruguavlılar scrtllğe başladılar. İlk hâdise maçın İlk onuncu daklka n lçlnde oldu. üruguay sa£ açığı of. «ayt pozisvonunda bulunduğu blr akın da; top İle alâkası yok lkm kaled Varo'a vurdu Varol bavıldı Dışarı çı kanldı. Kaleye Bulent geçtl. Üst üste yaptığı kurtarışlarla takımını mağlublyetten kurtardı. Devre böylece gollüz sona erdl. İilncl devre Beşlktaşlılar raklplerlnF.I.LA. d ü n toplantı halinde den cekindikierl Için topa girmekten korkuvorlardı. Varol tedavi edilmls ka ledekl yerlnl almıştı. BeKlenen muessif hadlse lklnd dev renln 20 daklkasında zuhur ettl. Topla Uruguay kaleslne giren Naz ml ayağradan topu açtıkdan sonra Druguaylı santrahafra yumruğuna mâ rua Kaldı Nazml bayılarak oyun hari cl oldu Beşlktaşlı oyuncularla Urugu»ylılar blrblrlerlne glrdiler. Polls bu BU önledi Bunun üzertne halk sahaBeynelmilel Güreş Federasyonu (F. reş federasyonları nizamname üzerinfa gazoz şişeleri atmava başladı. Uru Î.L.A.), dün sabah saat 10 da Hilton de bazı değişiklikler yapılmasıru tekgnayîılar bu şişelerl tekrar açık trl otelinde ilk toplantısıru iki azası lif etmişlerdir. Federasyon bu konular büne doğru fırlattılar Bunun üzerlne se' ircller tel örgulerin üzerinden at (Finlandiya ve Japonya) olmadan üzerinde görüşmüştür. Toplantıya bugün saat 9.30 dan itibaren devam ediIryarak eahaya hücum ettiler Polla yapü. kuvvetler! 1<* müdahale ettiler UruBeynelmilel Güreş Federasyonu lecektir. KUaylılar aahayı terk ettiler Çıkış tü Başkanı Fransu Roger Coulon'un Bugün yapılacak olan toplantıya nelınde polls kuvvetlerl halkın taaıru baskanlığında yapılan toplantıda <ıi Fin delegesi Heinberg ile Japon delemnu güç önledller. Kaleslnde yalnız kalan Uruguaylı ka reş nizamnamesinde yapılması düşü gesi Hatt'nın da katılac?kları umuliecınln Beşlkraşlı oyunculann v« ha nülen değişiklikler müzakere edil maktadır. kemlerln ellerlnl Bikması aeylrcllerl miştir. KAMPTAKt ÇALIŞMA memnun ettl. Bilindiği gibi tngiliz ve Alman gü Bugün Modada grureş kampmda bulunan güreşçilerimiz Fenerbahçe stadına glderek hafif bir antrenman yap mışlar, müteaiıben lstirahate çeklimlş lerdlr. Gruplararası Türkiye futbol şampiyonası Dünkü l milli maçlar F.I.L. A. toplantıları dün sabah başladı Amerika Melbourne'a üç kuvvetle hazırlanıyor: Ordu, Para, Kilise.. Semih TÜRKDOGAN Amerikalılar Melbourne için mü başına geçerek seyircileri takdis etletçe mücadeleye giriştiler. Ordu miş ve demiştir ki: (deniz, kara, hava) kuvvetleri, zenO. G B M A. Y P « Biliyorsunuz ki hepimiz Sovyet ginler, fabrikatörler, artistler, muhteG S&ray 14 10 3 1 45 16 23 lif milli spor pranşlarının hazırlan Rusja tarafından yüzümüze anlmıj Beşiktaş 14 9 3 2 37 19 21 ması için seferber olmuş bulunuyor bulunan eldiveni iade edebilmek için F Bahçe 13 7 4 2 22 10 18 ağır bir mücadeleye girişmiş bulunuIdalet 15 « 5 4 26 15 17 lar. Bes koz 14 5 5 4 19 14 15 Yeni Dünyanın en popüler artist yoruz. Melbourne'a en iyi Amerikan Kasımpaşa 16 5 3 8 19 33 13 leri olan Bing Crosby ile Bob Hope atletlerini gondermeğe mecburuz. İ. Spor 13 3 6 4 18 20 12 4 7 15 24 10 millî sporcularımn antrenmanlan için Bunun için de çok paraya muhtacız. Vefa 14 3 B Spor 17 3 4 10 18 35 10 gereken masraflann karşılığını temin Meselâ simdi araruzda teşkil edeceğiEmnlvet 18 2 3 11 11 44 7 için bir senedenberi büyük bir faaniz bir heyetle bu gaye için birer cent verebilirsiniz. Fakat birer dolar liyet gösteriyorlar. Dün Teknik Üniversite spor saYellcen nülll takımı »eçmelerlne dün olanlar gelecek cumartesi ve pazar verirseniz ümidimiz artacakür. Hepilonunda dördüncü küme basketbol Amerikada telefon gibi, radyo gibi, l nizin (iyi insanlar) olduğunuza emıde devam edilmis ve ju netîceler alın günlerı geçen »enenın bu uç sınıf şampıyonları ile altı yarış yapacaklardır umumileşmeye başlamış bulunan tetakımlarından Örnekspor ile BoğazK.Ay«*ofya, Mudanyada mıştır: »ınıfı: ve bu yarışiarın netıcesinde birinci levizyon neşriyatında her müessese nim.» Şarpi içi şampıyonluk için çarpışmışlar 1 Mahırmd HilmJ (Kalamıj Yel olan ekıp Yugoslavyada yapılacak Avru sözü, (Olimpiyad Komitesine yardımı ve neticede güzel bir oyun çıkaran galib geldi (Uçan Papaz) bu sözlerden sonr» ken), 2 Bulend Ahmed (Izmit Kâ pa Yelken sampiyonasında Türkiyeyl tavsiyesile bitiriyor. Örnekspor devrevi (3317) lehte bi esofmanını çıkarrrus, sırığmı almı?, ğ.dspor), 3 Münir Nurdogan (Ga temsil edecektir. Fakat bunların hepsinden ziyade A yanm kalan işini (!) bitirmek için ürdıkten sanra maçı da 6761 ka Cumartesi sabahı Mudanyaya giden latasaray). K. Ayasofya futbol takımı aynı güri Pirat sınıfı: Fenerbahçe genç takımı merikan milletini tehyiç eden (uçan müthiş bir süratle havuza doğru kozanmıştır. papaz Bob Richards'ın propagandası şarak (4. m. 50) yi kolaylıkla aşmıştjr. Takımlar sahada şu tertiplerile Mudanya Gencler ile hususi bir kar 1 Oktay tlban (tstanbul Yelken), olmuştur. yenildi şılaşma yapmış ve maçı 32 kazanmış 2 Kayhan Nusret (istanbul YelHalkın büjük tezahüratı ve sonunda DÜNKÜ YİZME MUSABAKALARI Balık Adamlar Kulübü tara yer almışlardır: tır. ilk devreyi 20 mağlub bitiren K. ken), 3 Ibrahım Nazmi (Yüksek Karabük 20 (Telefonla) Sehrimiz 1952 olimpiyadı sınkla atlama şam 2000 dolarhk yardun bu sözlerin v« fandan tertiblenen mevsimin yüzme müsabakası dün Küçükçekmece Örnekspor: Erkut (16) Ergün (20) Ayasofya ikinci devre Orhan, Remzi Denızcıhk Okulu). takımlanndan Demirçelik futbol takı piyonu ve dünyanın (4 m. 66) ile atlayışın Amerikan sporuna küçük gölünde yapılmuştır. Küçükçekmece eölünü eeeme seklinde vapılan bu Ali Cengız (6) Ahmed (8) Aytun ve Hüseyinin attıklan gollerle maçı Snıpe sınıfı: mı Fener genc takımı 31 mağlub et ikinci rekordmeni rahib Richards, bu bir mükâfaü olmuj. 1 Vecdi Baha (Kalaroıl Yelken), yarışa sekiz musabık istirak etmistir. Neticede Eneın Ünal (GS) 52 05 (9) Ergın (8) 32 kazanmıştır 2 tlhan Tunç (Kalamıs Yelken), miştir. tlk devresi 20 Demirçeliğin yıl kapah pistte yapılan mühim bır ile birinci, Başar Acarlı (GS) 52.40 ile ikinci, Metin Ülman (GS) 58.10 Boğazıçı: Alpay (6) Ergurı (34), Galib takım: «Ahmed Necdet, Ö 3 Yalçın Kadrl (Kalamı» Yel galibiyetle bitmiş ikinci devre Fener atletizm müsabakasında son atlama Bizim de iyilik, insanlık ve sporufle üçüncü olmuşjardır. Yukarıdaki resimde müsabakada derece alan Erdoğan (3) Feridun (4) Ferdin I han Şakir, Remzi, Adnan Fevzi, ken). genc, bir gol, Demirçelik de bir gol hakkı olan (4 m. 50) lik mesafede muz için söz söyleyecek öâüd vereyüzücüler görülmektedir. (1), Nurhan (5) Erdinç (8). I Özenç, Orhan, Hüseyin, Nevzad.» sırığıru yere bırakarak ve mikrofonun cek vâızlara ihtiyacımız var. Bu netieelere göre sınıflarında birinci atarak maçı 31 kazanmıştır. ••tfiınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııutııııııııııııııııiHiııııııınıııirııııırıırrıırrııııııtfiıııııııııiTHiııııııııııııııııııııııııııırıııııııı ıııtıtııiiiiıııiiniHiıııııi(iıııtıifiiıııııııııuııifiiiii<ıı:ıiii>!i Profesyonel ligde en son puan durumu Örnekspor şampiyon oldu MUZAFFER FU1BOLU BIRAKTI Senelerce milli ve Galatasarav takımları kaptanlığını yapnus olan Muzaffer Tokaç dün vapılan merasimle futbolu birakmıştır. İdare heyetinden Alp Kun bir buket ile bir gümüş kupayı Muzaffere vermiştir. Takım arkadaglarının omuzunda sahanın ortasuıa kadar getirilen Muzaffer orada sırtındaki 10 numaralı formayı çıkarip Kadriye vermistir. Muzaffer çok vakında ticaret maksadile Amerikaya gidecek ve ailesile birlikte orada yerlesecektir. Yukarıdaki resimde AİD Kun Muzafferi kucaklarken görülmektedir. i Yelken Takımı Seçmeleri & *m letın FINDIKLIDA Sadullah Bey Aparfmanı Salılıyor Müteveffa Sadullah Aktar'm tramvay caddesine çok yakın Namık Kemal İlkokuul yanıiTİa betonarme 5 kat 9 daire zemin katta kömürlükler catı arasında 9 sandık odası ve camasırhanesile tarası bulunan tam konforlu apartımanı varisleri tarafından 5 inci icranın 956/1342 sayılı dosyasile izaleişüyu suretile 30.5.1956 fiünü satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız MEMUR ARANIYOR Bir meslek derneğinin bütün Bünlük islerini re'sen tedvir et meyi deruhfce edebilecek ve dernek nâmma resmî makamlarla temaslar yapabılecek bir ticaret mektebi veva tercihan bir viiksek mekteb mezunu bev istihdam eü'^foVtir AlâkalıHrın istedikleri maaş ile tafsilâtlı tercümei halleri ve bir fotoğraflannı Dimot Derneği, Necatibey cad. 204210 Galata adresine derhal göndermeleri. Alman malı MAGIRUS Yangın Motopompları Satışa Arzedilmiştir. sayesinde GÜZEL bir TEN Bu harikulâde halmumo Brü, Clld için cazip ve faydalı cavhsrlere maliktır. Tenlnlzln arzu ettiginiz şeman katlyen şDphe etmeyecetcllde olmadıgınattzülmeyın.A gıniz bır tatlılıkda yumuşak, limler bazı nadır çıçeklerın taze, pürüzsuz bır cild meydainerkezınden cıldı giizelleştırna geldıgnnı göreceksınız. Cıre Diek için cazıp ve faydalı cevAseptıne'ı hemen bugünden itiherler ıhtıva eden bır balmumu baren tecrübe edmız . Neüce6zü çıkarmağa muvaffak ol sınden hayran kalacaksınız, muşlardır Bunu Cıre Aseptıne Bılhassa muntazaman kullannamı altında basıt, pratık ve dıgınız takdırde. yuzünüzü ve pahalı olmayan bır formülde ellerıruzı havanın muhaiefetinbulacaksınız Akşam ve sabah, den ve mutbah işlennden koher hangı bır krem gibi yüzüruyacaktır. nü2de, boynunuzda, kol ve ellerımzde tatbık edıniz. SemeNOT: Cöte d'Azur havaüslnde resını derha! görecekslniz: Kırbn çiçekleri toplayan kadınlamızüıklar, sıyah benler, sertrın elleri fevkalâde beyaz ollikler ve hatta çiller çabucak dugu görülerek, bu şayanı haytaıl olacak, mesamat daralaret güzellık müstahzarı meyeaktır Aynaya baktıgınız zadana çıkarılmıştır. GOZELLIĞIN ESAS KAIDESI HALI YIKAMA FABRİKASI KiRlU. TOJIU HAULARINIZI YlkAMAK İÇÎH BİR tttEfD» KÂFiDİR. Y E D İ K U L E TELt (rabri1ui)21Z8i8 •••••••••»»»», .•»•••»••••••••••»••••»•• AFŞAROĞLU Cildin genç ve taze kalması için ihtimamdır! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: !; 1 Bankamızın 1957 yılı icin 350 bin aded cep takvimi yaptırılacaktır. 2 Bunun 300 binine Pandazot veya Plâstik, 50 binine de maroken kap yapılacaktır. 3 Yaptırılması düşunülen bu 350 bin aded cep takvimi için 1550 gramajlı iyi cins kâğıda ihtiyaç yardır. 4 İstenilen maldan elinde bulunan Müessesenini birer parça nümune ile teklif mektubunu Umum Müdürlüğümüze tevdi etmeleri ilân olunur. (6217) »<••••••••»••••»• Ellerinizi yıkadıkton sonro muntazaman KREM NIVEA sürmeği ihmâl etmeyiniz. Muntazaman NIVEA ile beslenmi; bir cıld daima genç ve taze kalır (Erkekler güzel kodın elierinden çok hoslamrlar!) Muracaat s Cildin yakln unsurlarından o(on Eucerlt yalınız KREM NIVEA'do vordır. Eucerıt cildin derjnliklcrln* gıror ve ıcerden tesır edereh genciık ve tarovetinı sağlar. Müh. Saim Aksoy Galata, Fermenecüer Bilgin Han 21/1 Tel: 442471 ••••••••»•••••»••••»••»», NIVEACREME BU AJANSIM1ZDA HESAB AÇÂNLAR İÇİN 300 LİRA VADELİ 100 LIRA VADESİZ HESAB AÇÂNLARA ZARİF BAYRAM HÂTIRALA RI 1956 PLÂNIMIZA DAHtL 12 BAHHEÜ EV, 6 SİRİN VİLLÂ ve 2MMÜ LİRÂLIK PARA İKRAMİYELERİ NiŞANTAŞI Ajansımız EMRtNtZDEDlR DEMİRKÖPfiÜ Şanfiyemiz için elektrod satın alınacaktır Tekliflerin kapab zarf usulü ile tanzim edilerek EMCRAR Ortakhğı, Halit Ziya caddesi Kubilav Han 40/D İzmir adresin» 22 mayıs 1956 salı eünü saat 10 a kadar vasıl olması lâzımdır Bu husustaki şartname İzmirde yukardaki adresten. İstanbulda Galata Perçemli sokak Cemaat han Kat 2 den temin editebilir İstekülerin teklifte bulunmaları rica olunur.. HUSUSi KEŞiDE BİR | AYAZPAŞADA I I DAIRELİ Apartıman 360.000 LÎRAYA BAHÇELİ EV 0 Ğ U A K Ayazpaşada Park Oteli arkasında 34 000 liraya kontratlamış olan 11 daireli apartıman 360.000 liraya acele satılıktır. 8 sene vergi muafiyeti vardır. Gezmek, görüşmek ve vesaikini tetkik etmek için müracaat yeri: Nişantagı, îş Bankası sırası Bayer apartımanı asma kat. Tel: 48 56 53 ORHAN DİNÇEL ••••••••••••••••••••»••••»••••••t» • • ••••••••••. Satılık Kelepir Apaıiıman Çemberlitaşta Evkaf sokağında. tramvay caddesine tam 95 metre yakınhkta, deniz nezareti olan 4 katlı apartıman 75 000 liraya acele satılıktır. Görmek ve görüşmek ve vesaikini tetkik etmek için müracaat yeri. Karaköy, otobüs durağı Demirbağ han No: 18 Tel: 44 03 04 ORHAN DİNÇEL 31 Mavıs Keşldentfzde 3 BAHÇELİ EY ve 25.000 Liralık Muhlelif Para İkram iyeleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle