14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÜNYAGA TANINMIŞ lamann Hesab makınelerinin elektrikli ve otomatık modellerinden ufak bir parti gelmıstir Buromak M. Sıtkı Butün ve Ort. Ltd. Şt Bankalar cad: 78 Tel: 44 02 26 32 nci yıl sayı 11.428 KURUCUSU! İADİ Telgra] ve mekrub adresı Cumhunyet IstanbuJ/ Posta gutusu îstar.bu/No 246 Te'efonlar. Umumi Santral Numarasn 224238, İan l$fen: 224299, Mthda ^429f riyet Pazartesi 21 Mayıs 1956 v c Feridun nın buyük"' Barbaros Geliyor %* Dosl İran hiiluimdarları bu sabah şehrimize geliyo r Şah ve Kraliçe ile Cumhur Başkanımızı taşıyan Savarona saat 10 da Büyükderede olacak; Başbakan Menderes, karşılama töreninde bulunmak üzere dün Ankaradan geldi Memleketımızde misafir bulunan İran Şahı ve împaratoriçe, Cumhur Bakanımızın refakatınde bu sabah saat 10 da Savarcna yatı ıle Istanbul Boğazı medhalıne gırecekler, 21 pâre top atımı ıle selâmlanacaklardır Savarona Buyukdere koyuna geldığı sırada Valı Gokay gemiye cıkarak mısafırlen şehlr adma selâmlıyacaktır. Savarona vatı ve refakatındekl muhrıbler Haydrapaşa onlerınde mevkı alan donanma bırlıkleri arasından geçecekler, donanma tarafından top atımı ile selâmlanacaklardır. Mısafırler Acar motoru ile Sarayburnu rıhtımına çıkacaklar burada Bayan Gökay, İıuparatoriçeye bir buket verecektir. Mılli marşları muteakıb askerî kıt'a teftiş edılecek, mılletvekillerı, mulkî ve askerl.erkân Şaha takd.ıjn olunacaktır. İran Buy<ık Elcisi de iran konsolosluk erkânıru ve kolöıuyi Şaha tanıtacaktır. Bundan sonra otomobıllerle misafırlerin ıkametlerıne tahsis olunan Yıldız Sarayına hareket edılecek, yol boylarında halk ve talebeler dost iran Hukumdarlarım selâmlıyacaktır. Oğleden sonra, misafırlerin arzularına uyularak, şehir ıçınŞehuişah Rıza Pehlevî ve tumhur Başkanı Ankaradan aynlırken Arkası Sa. 5, Su. 8 de f İkı cıld bir arada olarak uçuncu defa basıldı. 500 Kuruş. İnküâb Kıtabevi Istanbul. Biraz da İstikbali ski iktidann ihmâlleri ve hatâlan, Adnan Men deres hesabına daimî bir ilticagah teşkil etmektedır. Demokrat Parti lideri, tenkidler karşısında, umumiyetto mazinin menfi hâturalannı tazeUyerek kendini mazur goetenaeğe (alışmaktadır Başvekil, geçmiş yd aid ffcnkifleri halâ alfikâ Bc dinlıyen bir kutlenin mevcudıyattaden faj dalanarak, her fırsatta mıinakaşaların sıklet merkeıinl o Urafa kaydırmaktadır. Şimdiye kadar, Adnan Menderes oklarını maziye doğru savurdukça, hedefîn Ismet Inonu olduğunu zan nederdik Geçen hafta, Millî Korun tna Kanunu konuşulurken Başvekil tarafından sarfedilen sozler, bu ukların klâsik hedeften ınhiraf ede bıleceklennı gostermiştır. Iktidar liden, Celâl Bajarin Iktisad Vekilliği esnasında da < memleketin fecî bir durumda» bulunduğunu ifade etmiştir. Sabık iktidar devrindeki iktisadi şartlardan bahsederken, Demokrat Parti liderinin hâdiselere sadakatle bağlanmadığı dikkate çarpmaktadır. Hakikatte, Halk Partisinin iktisad siyaseti 1939 dan itibaren, enflâsjonun başlaması ve millî korunma rejiminin ihdasile bozulmuştur Daha evvelki devrede hariçten vardım istemeksizin kurduğumuz sanayi tesisleri, bugunkii eserlerle mukayese edilebilecek ehemmijettedir Celâl Bayarin Iktisad Vekillıçi esnasında. koylunun buğdayını toptan 5 6 kuruşa satmasına mukabıl, perakende piyasa sırrdan 33 kuruşa basma, 167 kuruşa kundura, 625 kuruşa erkek elbi sesi. 43 kurusa sabun ve 143 kuruşa kahve alabildiğine resmî istatistikler şahiddir. Ataturk devrinin ikti sadi hatâlan ne kadar ağır olursa olsnn simdiki iktidar tarafından Ulenenler kadar vehamet arzetmetniştir Dun ve bugune aid siyasi ve iktisadi hatâlan tenkid etmek. her va tandasın hakkıdır. Fakat valnız ık tıdar hatâlı \olda yururken cesaret le vapılan tenkidlerden memleket hesabına bir favda beklenebilır. O zamaı/'ar Mecliste kanun, karar ve programlar reye konurken daima insıvakî bir hareketle kol kaldırarak tasvip edenlerin >irmi sene sonra jera fetvalar çıkarmaları, fu zulî bır gayrettır Zıra eskı iktidann tenkidınden hoşlananlar, daha zijade harp vıllarımn maişet sıkın tısından ve ıdari tazvikından buna lanlardır Bu kutle icinde de, yakın mazının ıztıraplarını affetmiyenlerden hicbin, eski gunahlarla bugunku hatâlar arasında bir takas yapmaga asla mutemavil değildir Edirne milletvekilinin D.P. Grupuna verdiği takrirde hükumet şiddetle itham ediliyordu Ankara, 20 (Cumhunyet) Teleks) Edirne mületvekılı C Kopru lünun D P den ıhraç edılmesıne sebeb olan takrırın metoı bugun bası na venlmıştır DP. Grup Başkanlığına verılen bu takrir şoyledır «Pahalılığrn şıddetını arttırdığı. seçimkanununun gen ahndığı, ısbat hakkının adalet komısyonunca huku metın arzusuna uyularak reddedıldığı, unıversıte muhıtının ılgısıle profesor ve bılgınlerın neşnyatlarıle hükumeti aydınlatmaları zaruretı kar Cemal Köprülünün D.P. denBergamada dün birkirini muteakıb yapılan ihracma sebep olan takrir mitingler gürültülü ve hâdiseli geçti ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••««•••••••••»•••»••••••* gövde gösterileri , P. ve Hür. P. nin Hurriyet Partisi Bergama mıtıngınden bır gorurmş Fe\zı Lutfı Karaottmanoğlu konuşurken ;; f şısında, hazırlanma devresînhı uzun sürmesı tabıî bulunmasına rağmen anayasa etrafındakı munakaşaların lüzumsuz ve mevsımsız olduğunun sayın Adalet Vekılı tarafından hükumet namına grupumuzda ve Mec Arkası Sa. 3, Sü 5 tt Ziya Termen: «Memleket aldatılma havası içindedir. Biz, devrisabık yarata • cağız ve hesab soracağiz» dedi. Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu gövde gösterile " rinin en geri memleketlerde bile terkedildiğini söyüyerek fikrî mücadele istedi < > Mosvokada cere>an eden Fransız Sovyet goruşmelerı bıtnıış ve Fransız Başbakanı Mollet dun Panse donmuştur Fransız Dış Işleri Bakanı ıse bır muddet Rusya ıçmde dolaşacaktır Dun Sovyet gazeteleri bu goruşmelerle «Fransız Sovyet dostlu£u> nun yeniden kuruldugunu > yazmışlar, netıcelerın memnunyet vericı olduğunu belırtmışleıdır Fransız Başbakanı ıse Alminyanın bırleşmesı sıfahsızlanma ve Kuzej Afrıka hakkında hıç bır anlaşma olmadığını bıldırmıştir iktisadi ve kulture! anlaşmalar akdedıleceğı ılâve eoılmektedir Yukandakı resımlerden soldakınde Mareşal Zukof Ingılız ve Amerıkan elçılerı ıle g=yet soguk bır gorusme esnasında gorulmektedır Sağda Ise Zukuf Bulganm ve Amerıkan Elçisi neşelı ve mesud gorunuyorlar Sovyet liderlerı P rıse davet edılmıslerdır Fransız Sovyet I Amerîkada biiyük bir casusluk londra muhafaza altmda Gizlice İngiltereye giren Kıbrıslı tedhisçiler şiddetle aramyor, Eden'in mtthafızları arttırıldı Londra 20 (a a ) Ingılız huku metı mensublanndan bınnı oldurmek nıyetıle gızlıce ingiltereye gır dıklerı sovlenen ıkı veya uç Kıbns ll tethışçı polıs tarafından aranmaktadır Bu tethışçılerm son guT lerde ıkı Rumun ıdan edılmesıne mukabelede bulunmak maksadı'e harekte geçen EOKA ya mensub olmalan muhtemeldır Dünyadaki bütün Amerikan hava .üslerinin plânları çahpdı ( Newark 20 (a a ) Dünyanın bu tun Amerıkan hava uslerıne daır plan ların çalındığı bıldırılmektedır Man hattan hava ussu personelınden assu bay Harold Baıll'ın bunları çaldıgı ıddıa edılmektedır Bu assuDay perşembe gecesı tevkıf edılmıştır Arkası Sa 5, Su 5 te • ••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••• t » t • • » • • • • • • » • • • • 4 » » » • • • » • • • • , Izmır, 20 (Telefonla) Tarıhî Bergama ılçesı bugun siyasi hayatının hareketb gunlerınden bırını (.flha \aşadı Hurriyet Partısının ve Demokrat Partınin birbın ardından tertib etttğı mitingler oldukça hâdiielı geçtı Her >kı toplantıyı takıb eden kalabahk arasında büvük bir ferk yoktu Yalnız Demokrat p ır'ının muh telıf ılçelerden otobuslerle daha çok savıda kafıle «emın etmış oldtıst ı dı!katı çekıvordu Fakat bu kalaba'ık, Demokrat Parti mıtmgı esnasında artan sıcağm ve vakîaşan jemek vaktınm de tesırıle yavaş yavaş acgıldı Halbukı Hurrıvet Parhsı toplintısı baştan sona kadar aynı kadroyu nuhafaza ettı îlk mıtıng Hurriyet Partısınmdı Konya 20 (Hususî surette gıden lar Dort yıl ağızlarından hak hukuk Saat 11 de açılan toplantıda ılçe ve ıl baskaniarmın konuşmalarmdan son arkadaşımız Yurdakul Fıncancıoğlu adalet hurnyet aktı » ra Dıyarbakır mılletvekıh Ragıb Kabıldırıyor) C M P bugun Kon Bolukbaşı daha sonra Demokratların raosmanoğlu soz aldı ve bolgenın zıbuyuk bır ovunme vesılesı yaptıkları ada buyuk bır açıkhava toplan Arkas* Sa 5, Su 2 de A r k a s ı Sa 5, S u l d e ısı tertıb ettı Hukumet meydanına tertıb edılen bu toplantıda hazır bulunmak uzere Ankaradan gelen Genel Başkan Osman Bolukbaşı 910 bın kadar vatandaş karşısında uç saate yakın devam eden bır kouşma yaptı Bolukbaşı bugunku konuşmasında daha ziyade geçenlerde Adalet Bakanı Gokturk tarafınaan emekbe sevkedılen uç Yargıtay uyesı ve 3 temınatlı hâkım meseleai uze•ınde durdu Bu munasebetle hâkım temınatı mevzuuna da temas eden Bolukbaşı D P nın 1950 seçım beannamesınde hâkım temınatı bahımde yer alan vaıdlerı teKer teker )kudu ve aradan altı yıl geçmesıne ağmen Demokrat Partı ıdarecılerııın mıllete bır yemın mahıyetınde olan bu vaıdlennı yerıne getırmedıklerını soyledı. o Menderes ve arkadaşlan oyle ısivorlar kı, Turkıye korkunun hakım 'ldugu bır dıyar olsun Bız oyle ıstı7 ncı Bahar \e Cıcek r oruz kı Turkıye hakkın ve humyeBavramı cun saat tın hâkım olduğu bır dıyar olsun Onlar ıktıdara geçtıkten sonra belkı koye 18 45 te Gulhane Parkında veÇemsıpaşada torenle acılmıstır Gu!ha"e çesme getirdiler ancak adalet. musa parkmda bır konuşma yapan Valı ve Beledıve Reısı Gokav Bahar vat ve hurnyetm çeşmelerini kuruttu Bavramının hangı şartlar a'tmda ıhdas edıldığını anlatmis Ataturkun Turk mılletıne negevı ve tabıatın butun zengmlıklarınden favdalanmavı bır vecıze olarak verdığını belutmıştır Gokav Gülhare parkına parkı vucude getıren Cemıl Pasanm bır h«\kelmın dıkıleceğını de haclr bulunanlara duyurmuştur C.M.P. nin Konya açıkhava toplantısı tenkid ediyor Ankaradsld kongrelerinde acı tenkidler yapıldı; bu gidiş ve zihniyetin D. P. yi yıkacağı söylenildi Ankara 20 (CumhurıyetTeleks) Demokrat Paıtı Ankara ılı bucak kon grelermm yapıimasına başlanüııı 5 tır Bugun saat 9 da Turgudreıs aıa hallesı ocağı kongresı oglede 1 ST"ra da Anafartalar bucagı kongıesı j a pılmıştır Sabahlejın japılan kongıeye Ankara mılletvekıllerınaen b>?ıları, Çalışma Bakanı Mumtaz Tar han, Beledıje Ba^kanı Orhan Eıenle Beledıje ve ıl genel meclısı azaları katılmışlardır Ogleden sonra <^at 16 da Anafaıtalar bucafı kongıesı bucak lokalıııde japılmış ve kalabalık bır partıh kongreyı takıb etmıstır Kongıede, bılhassa dılekler fa=lında soz alan hatıbler kendı kendılermı çok aoı Arkası Sa 5 Su 6 da kendilerini D. P. liler Osman Bölükbaşı: «Köye çeşme getirdiler amma, adalet, müsavat ve hurriyet çeşmelerini kurutlular» dedi Ürdünde Başbakan çekildi «Sıhhî sebeb'er» vuzunden istifa ettiçini bı'dıren Sami El Rıfai geçenlerde Mısırla askeri bir anlasma akde'mişti Halk Partisi 'I Kurultayı bueün açılıyor Amman 20 (R) Urdun Başbakanı Samı El Rıf«ı ıstua etraı5tu. Başbakan «sıhhı sebebler» dolajı^ıte çekıldığını sojlemiitır Kral Hu^ejın jenı hukumetı kurmak vazı*"»sını sabık Ba^bakanlardan El Mukdı\e vermıştır Urdande Bağdad aleyhtan karışıklıklardan sonra Samı El Rıfaı huÇîçek arabaları dehlesınde Olgunlasma Enstıtusu bırıncılığı, Bev kumetı kurmuş ve Urdunun Bağdad bıldırmıştı. oğlu Kız Enstıtusu ıkıncılığı ve Beykoz agaçlandırma fıdanlıgı da paktına gırmıyecegını ueunculuğu kazanmıştlr Resımde, cıcek arabalarından bırı gorulrrek Samı El Rıfaı hukumetı geçenlerde 6a u 6u 4 te tedır Bahar ve Çiçek Bayramı Demokrat Parti lidennin «bundan daha fenası vardı» dercesine 1934 ve 1937 senelerini misal gostermesi anlaşılamıv acak bir harekettir İktisadî şartlar ve ımkânlar dikkate ahnmak suretile Ataturk devrini Menderes iktıdarı ile mu ! kavese ettiğimiz vakit, neticeniıı Demokrat Parti lideri lehine çıkmı\acağı aşıkârdır Dunva terakkı \olunda dev adımlarla ilerlerken ve Garb âlemi ıle aramızdaki mesafe gıtnkçe acılırken, bir iktidar par l\llt!jilOK iran E çılıg nde \etislnin tek muka>ese olçusu olarak rılen kabul resmınde fenalık geçırerek mazinin maknaila cırkınleştırilmış Ankara Numune hastanesme kaldırılar hâtıralarına sarılması. onun muvaf Huseym Cahıd Yalçının saglık durumu duzelmektedır Resımde ( H P Genel fakıjetsizlıgıne en sarih delildir. Sekrte/ Gı^eğın \j {i# zıyareti goFeodut FSGPT rtJuyoo Başvekıl Eden ve Leydı Edene şimdiye kadar bır sılâhlı muhsfız refakat etmekte ıken muhafız sayı sı uçe çıkarılmıştır Somurgeler Ve kılı Lennox Bo\da da bır sıvıl polıs refakst etmektedr Ankara 20 (CumhurıjetTeleks) C H P kurultayı yarın sabah saat 10 Bu Emnıyet tedbırlerının almma da Ulus sınemasında açılacaktır sma Lordradakı Kıbrıslılsrdan bıToplantıya, tuzuk gereğınce fahrî rının ıhb^n sebeb olmuştur Tethışuye bulunan eskı başkan vekıllerı çılpnn parolası bu şahıstan oğtenıl genel sekreterler, Meclıs Grup Başmış ve outun polıs merkezlenne bıl kan vekıllerı, eskı Başbakan ve badırılm ştır ScotİFîi Yard ayrıca bu kanlar da katılmaktadır tun Vekâletlerde emnıyet tedbıile Kurulta>ı evvelâ Genel Başkan rını artt.rmıştır İnonu açacak, joklamadan sonra Dığer taraftan Belgr<=ve Sguare^aygı duruşunda bulunulacaktır de bulunan Turk sefarethanesı poBaşkanhk dıvanı seçımını muıeahsın muhafazası altlna ahnm'ştır kıb, Genel Başkan açıç nutkunu okujacaktır Tedbıre 2 katıl Rumun ıdamı uzeraıe Londrada mKilleme hareketIsmet Inonunun bu nutkunda mulenne gırışeceklerıne daır Scotland hım mevzulara temas edeceğı ve bıl hassa ıktıdarın almayı duşunduğu Yard'm elde ettığı gızlı malumat netıcesırde teves'su1 edilmı=tır umdra Elçıhgımız kapısında nobet tedbulere verılecek cevabların seri HAVACI KIZLAR 19 mayısta İzmırde yapılan geoçlik gostenlerıne Hava Harb Okulu talebelen âm Arkası Sa 5, Su 4 tc liatümıştır. Yukardakı resımde,. resmı geçıde giren 5 havaa kızusız gorulmektedır. Arkası Sa S, Su S de tutan bin Ingıliz polisi İnonu, açış nutkunda «1956 Turkivesinde muhalefet parti(erinin tamamile kanun yollarında çahşan medenî teşekkuller odnğu anlaşılmıştır» diyecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle