19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.ORT VUMHUtUIET M«y» 199C A R Vazan: fASAR KEMAL © G 21 AN Resjnliyen: MÜNİF TEHIi. ıc BULMAC t a 1 s 1 8 1 i m V o> •a OB \ • * m I Tevzi Sisteminden Şikâyetler iki okuyucumuz diyor ki: «Nüfuzlu fahislar, lâstik tevziine riayet lâstiksizlikten 6 aydır etmeden, yüzdaha lâstikler yere iner inmez istedikleri kaJar ahrken, diğer taraftaki lerce vatandaşm vasıtalan yatmaktadır» SOLDAN SAĞA: 1 Simdi oteller kuyruklarına böy!e «Lâstik tevzi usulü kabul edildiği bir ad taktılar mı fiatbrım istedikleri gunden bert vatandaş olarak yüzlerce glbl yükseltiyorlar. 2 Tersi «koopera klnıse ve araba sahlplert gadfe uŞra | tif» manasına gelen bir kelimedir, bir mektldırlar. Şöylekl i takı. 3 Kransanın akar »ularından. Vüâyet tev?!İ komisyonuna gelen | idars bölümlerimizden. 4 Baştan çı lSstikler, vasıtaların sayı ve evsafı I kıp tajkın hsreketler yaparak. 5 dikkate a'.ınmaksızın, hatıra binaen Gölkrimizden biri. kuvvetli. 6 Ca ve bilhassa nüfuzlu şahısların tesirt Biz, E.'kışehiıin 63 Km. kuzeyinde seyreden Sakarya nehri kehiller için zerre kadar değeri olmıyan, altında n'in!et»izce terz! edilmektedlr narmda, ıneyva ve schzeci!:k!e iştigal edip bu yüzden geçirnini teen küçük makamlar yegâne ve emsalsiz 7 Bir kadın adı. Şikâyetlerimiri min eden 15 köyde mukim 16 bini mütecaviz nüfusu barındıran köy dan başlayıp İktisat ve Ticaret Vekâ 8 Balığı ile meşhur »y. sakin'erirdeniz. letlne kadar yapmışsak ta bir netlce YVKARIDAN AŞAĞIYA: Sim.liye kadar bahçclerimizi Sakarya nehrinin akmtısından is1 Bütün Arab memlek*tlerinin elde edemediaimlz için acınacak hal tifade ed.>rek kurrtııpunıuz S\J depoları i!e sulardık. Şimdi ise Sarıyapilan üzerine yüklenmek istedikleri devlelir, deyız. B;zzat Vali nezdlncie yar barajmm kapanrrnsı ile nehrin suyu kesilmiş, akmtısı ile irtlmerkezi. 2 Diışük fm*la ele g^çiren şifai murac^stlardan dolayı , tahkir efade edil^n koskeca Sakaryt nehri akınüfiz ve zamanla tamtakır (iki kelime). 3 Irmikll tatlılırdan dlldik ve hattâ kovulduK. 15 eün ev vel alınrr.rş yenl ve piâkaüz arabaya kuruyacak bir dcrecik hr.line gelmistir. Durumumuz incelensin. blrinl satan. 4 Belpdiyede en çok Işi 23 I&slk vertldiğl halde, bize 6 ay Der'limize care biılurıSun Kakat derhal . olan bir şube, dünyada en gü^el koku dır lâstik verllmemektedir. Bu yetmez sayılan. S Çevrillnce Avmpanın rais aibl ihtlvacmdan fazla l&stik ko >Iehmed Giütekin Sankaya kriyiirıden Fsklşehir/Gönele .:•*?• '<•.'•> liiksü ve modası i!e meşhur olan şehri paranlar da mevcufur Bu halln pl meydana çıkar, blr edat. 6 Dokııma yasada ne eib! bir durum varatacaSı Befcdiypnin satış kulübelerl Temizlik İşreri şikâyetlere pndüstrisinde kuüanılan bitkilerden bellldir. Htilasa Nüfıızlu şahısîar ve 7 Bir sayı. cümleyî teşki] erlerlerin yakınlarî lft?t!k tevzünl beklemeden çirkinlik un^uru degildir karşı hassas İki b«?ı. 8 Anadoiuda ku'lanılan blr ytlzlerce lâsMk beKleven klmselerin Gazetemizin 26/4 P3J5 tarihli nüsha O3m»nl)py. ntobi'm dursğı k»!dırıml« Blçek. böylt gözl* bakanlarm nazar Eöz yaşına bakılmarian Is»e7illdi41 ka s:nda ipisc.f eden Kendl revklrrtlze n&. gecen gtın Beledıyft «atış kulüb*Urı deSer. dar almak'a re verrnektedirler. hürmer ede'.irri'. başlıklı va?i hakkın lerinden oturtulnîuştur. 1 ^ 3 4 5 8 7 8 Bu kulübe o^obus ve tramvay yolcuAfyon Eeledlveslne ksvıtlı 177 no da Temizlik İşlerl MüdürlüSlrnden: • Tophanedekl Kıhç Ali Paşa Omiı brını o l d u ^ kad=ır. ?offlrler« de rrlUşlu kamvon sahiplert İsmsü tpllk duvarına konulan sandiklar cöv san kiüâti ^ebeb n!rr.aV»adır r»rlkny ir»lçl ve Şakir GökboSa dıSı olmavıp «ramvay ldarenlne alt kametinden gel'p Sisliye giriecek vaslDua içinde beddua kum BandıSı ve el antbnaı oldutu »n talar. karjı i=tikameti kııh'ıbe sebebile 6/5/956 Pazar günü radyoda blr te laşıldıcmdan keyfivet İdareve telefon förempmektedirier Ynlcuiar ise Maçsadüf eseri dlnlediğim Mevludda. bir :a blldirilmlş ve bu ssndıklar yerinka ntobüslerinin d'ir'gıniar Si;!l otoçok dundan ionra bir de beddua din den kaldınlmıştır. biisleri durpjını eörcmemekt» olup ledik. Mevzuu bahis beddua muhayyel ; c u k E^lrtreme Ktırumu dış pen I v.«ıt»i»r» binm*kte gticl'lk çeVmekt#bir düşmRn içlndlr. Dua esnaıında reresinln hemen yanı çflDİük halir.e dirler. veya onu mürefikip beddua eîmek din ^eldi'tl yazılmakta İse de bunlam . tahmin Pttığim ce ve içtimaiyatça caiz midir? Bu tarz cöp olmavıp soknklarn tamirintien j Bıırada acılacağmı kelâm ej!»in bir mabedde duytılma« cıkma çamur ve soîre oldu^u anlası ga7e»e ve sieara batfine ise hiç ihJiyae dpfru olur mu. olmaz m ı ' Her mem larak PP"O^1II FPTÎ f$lpr! K u n m u ha olmadıgı aynı mah>lde btılrın=ın iki lekette her iki sekil vuku bulur mu? berdar edilerek bunlar da kaldırıimış diıkkân gfi«termektedir. Belediyenin para kazanmak arz'ifu Bulursa iyi karşılanır mı? Lutfen tav t ı r . ile. fstanbu'ım en ffüzel yerlerinden zihinj rica ederim • • » • ••••••4»»« ••••»•» biri o!?r) Osm9r>b?vi ç'rkinlcstirrrıele »»• •• Ömer Sedad Ökten hic b'r vakt hakkı ynk Kızıltoprak Tevfik Paşa no. 1 1 X / Efendi saz çalarsa... Behir Dinçkan Sehlr • Ormancılık Hafta9i münasebe O<m.ırr»v Kırnğı sokak. 6 OsmanMy fHMÂL Eğlence, halkın burnundan ftile ilk okullarda halen de kör NOTUMT'Z: ETMEĞE GELMEZ/ ••pe dlmağlara nakşedi>n »u #«r gelmesin B.ih=ett'Jin»7 ?sfıs kulilbeier! çirkin«Bir bardak çay 100 kuruş. bunu tkıyı hatırladım: llk un?'inı deîildir. tlfmvjnın rHHün Baitalar eilmlzde kon'rol eden yok mu? başlıklı yaüi ^ bfiyük seh'rl»r;iTİ# halka kolsylık olüzun lp bellmlzde hnlckında Sarıyer Kavmakamlıîı ve • sun diye küldırımlarri» bö»le «ıtu kuBeiedlye Şube MUdürlflğunden »lınsn • Biz elderiz ormana. ormana liîheleri acı'mıstır. Cirkin'ik unsururıu maHimata Böre: T Agacın yanında dur h 'V=ı ye'İP''e aram^h .. Baltayı snğdan ısvur •Emireânda ( . 1 müessegearnin bah Bir de sol taraftan rur Böyie şeyîere )j»cunmf.malı mı? çesinde herkcsln Körebilefeîl. okuvaKuvAetle vur... blle'e*! büyüülükte duvar tarifesi bu İsMkîâl cadc'e''nde Yerli Mallar dur» Vur ha vur' Vur ha vur! '.unmaktadır. Müşterire azaml neza ^ âmdnki havlucunun vitrininf'e A,tafürk ket gösteriİTiesl ve fazla para talep • (Hüvlyet mahfuzl ve Panhln por'reienvie ccml rf«imlerl edt!m»mp<ıi hurusunda lcabeden lh lşlenml? havlulsr sa'ılmak'ftdır. ttır vapılmıa. svrcs bu müe»e»e m Havlunun kullanılscaiı yerier muhhlbi hakkmda ceza zaptı tanzim edll Silivrinin tek camii tamire telif oldufundan hu elbl sayç.fizlıkla. mlştir. muhtac ra manl olunmasiM rica edfriî. Bundan başka: Vatandasların slkft İ E T T Um. M.i Tam vp Bakım Slllvıide halen teK cami bulunmak yetiprinl dinlemek ve tarifede yamlı şubesi mensubinl olan tlcretten fazla blr talep karşı tadır. Bu caminin kubbeel tamarruen ça*lam!ş olup. yer yer de taşlar duş Beyoslu İstanbul s^nda kalındığı takdirde yerinde ve KaneaoŞTanın yurdu rurası ormsniârdl. Geldl geiell ormandan çıkmıyodu. Tek başına, y»!nız. Btrlsl yanına varsa, daigas; bozumüstllr. Gerekll müracaatlar MüftüNOTUMUZ: derhil ön:enmes! ve sebeblvet veren 'uyor, onun yanındtn kalkıp orrnanın dertnlerin* gldlyordu. Toroslann en heybetii ormanlar:, Konurdağı, Meryemçıl bellnde... CiçekBu mektubun imzası clmsdıSmdan !er hakkında kanunl muamele lfası Klk kpnahvla vapilmıç olmasına rağ âağı da berilerde. Ormanın kuytusunda turkuler soy'.üyordu durma dan. Durrr.adan çoşup coçup duruyordu. Claşilmaz bir sevdaya dtlşİçin pazar jfünleri burnda btr polls men s'mdiye kadar tamiri cihetine bütün mnesubinin »>TII fikirde olroa•nüştü. Bir yanda Türkmenln en üBIü beylnln kızı Ellf, blr yanda verslz yurdsuz Karaca! Bu Ol&eak lş ml! Dunyanın ucunda bir gul memııru d^.imî oîarak va7lfelpndirilmiş gidilmemi»tlr. Hall hazırd» gdrlinen dğını zannederiz. Nitek:m b'z; de bir kazavı lntizaren kubbenln tamiri bek havluda hâtıra kabilinden cam . Tatih, içılmış...» Dunyanın ötekl ucunda, ö'*kl kıyısında, gtines glbi btr gUı »çı.mıs. YeMşlIir ml? «CenTietl âlâdan gellr kokusu...» öylr tlr.» lenmekîpciir. uz»k, öyle yetişllme». Arr.a, Sevda sevda derler behey y&renler...» Buna serda derler. Dunyanın öreki ucunda da »cılsa... «Bllmeyene Atatürk vesalre .'slenmes'ri mahzurlu O helârar yapılamıyacak ulr acalp hal oîur.» Kaymskamdan ricflmız" Bu kubbeörmeyiz. KULLANACAÛINIZ. «ÇehzaüebRPîna umuml helâ lâzım« r.ln tamir edlMnceye kadar cemaatin KiTranıyordu. Doiuy» koysa almıyor. bo?» kcry»» dolmuyordu. Öğretmenslz talebe bu kadar baçlıklı yazı hskklnd» Fen ts'.erl Mtl sirlp cıkmajîn'Ti blr mah^uru olup Derdile sevlnctm yakıjır daglsr.» dlyordu. Durup durup oyle iöyltlyordu. dürlütunden olmadjiını bir fen hevevine tetkik et okur • 1956 mali yılında helâ yapı ve Mrmesinl tehlikeli bulur.du*u takdir Oç senedir çncug'im Kasımna!.i Hacıonarımı için kabul edilen tahsisat ge de can kaybına manl olmak İçin. mu hü.«rev okuluna devam ediyor. Maalesef çen sene lnşaasma baçlanılan heîsla vakkaten knparmisım. tek r«ml ol birinci »ınıfta İki s*ne kflldı, bu »en« rm bu »eno lkmall'ne blle kftf] gelme ması dolayıslle Cıımft namazlan İçin de kalacak Çunkü k«ç defı ötretmedlŞinden bu «ene l»tenilen helMarm de bîr yer eösterilmpsinl beklemekte ni ile konuşrrıak üzere gittimse d« • • » • • • • » • * * • yarjtınlmnsına imkAn efirn'.pmemek viz. • • • • • • • • • • • •« sır.ıftnda Başögretmeni gördum. i. Arkası var) tedlr» (Htiv'.yet mahfuz> döndüm B ! r sene blr ö&rermenin sı!c X Eleman Ahnacaktır. % Ortaköyde park Direkçpsine miisbet %eya mcnfî sık oktıla gelmemesi elbette çocuk• Bay ve Bayan sigorta istih • «Ortakoyde park lhtlyacı» başlıklı arımızın jınıfta kalmasına »*beb olur. cevab istiyor \ salcisi vetiştirileceklerdir. Na J vazı hakkmda Bahçeler Müdürlufun Adanada iravdaaı Cad. 10S C. de kü Bvrkaç pındiir gene öâretmenleri yokden: • zarî ve ameü staj devresinden in acentama yapı?an ve kaldırımı iş muş. Allah selâmet versin biz fakir Kemer şantiyemiz için demir boru ve teferriiatı • Ortaköy iskele meydanı agaçlandı • sonra muvaffak olaniar iyi im rılmı» ve buraya halk lçrn kanapeler gal eden bir kulubeyi (14 9 953 ve babalara. f M«eıhüsre\den iki vell 5379ı savılı mtlraenatımla Zait Akdsi (Vana, Rekor, Tapa, Manşon, Nipel, Dirsek) sahn J kânlar kazanmış olurlar. İsde konmustur. Bunttının daha ml) 7arpnnjnda baçiavıp, Ali Seoici devrln Kadıkoy. Talimhane Yenersoy *pt. zpyven blr park hnline îrragı dtlşü de tekrar edlp bir ceıab alamadım. Bcylerbeyinde vapur iskelesine çok yakın 22 metre • tekliflerin 20 ile 25 vaş arasıtıda Naci Yenersoy nülmekte ise de anrak 956 eenesl almacaktır cadde üzerinde gaz. elektrik. terkos ve otobüs yanından 4 olması, 31.5.956 perşembe giiYenl ve savın Beledive Relslmlzden Ben kız değilim. erkegim büdçesinden bu husus içtn tahsisat bu dl'.ekoemin cevabmı 'mü»bet veva geçen camlık. müfrez arsalar satılmaktadır. Tavassut ka9 mavıs tarihli gazetede çıkan «Bin» J nüne kadar sirketimize iki re*«*frlkir>e lmkân b,ıiun.imamışîır « Tekliflerin kapalı zarf usulü ile tanadm edilip E.M.C. RAR Or menfiı üİBbilirsem sevlnirim. lerçe Turk ki2i yuva kurmak ı^terken» bul edümez. • sim ve nüfus kâğıdlan ile muO yollara tretuvar yapılamazmiş Mazhar Abi başlıklı yazımia kızları mndaıaa ettitaklısı Kalit Ziva caddesi Kubilav han 40 D İzmir adresin* 23 Müracaat: Galata Demirbank karşısında 84 No. lu Ta^ıtlar» vol Kösterillrken neden > racaat etmeleri elzemdir. Volkan T.C. Saydam Cad 108 C. |ım fçin. ismimin tfngin olma«i dolavınsanlar düşünülmez» başlıklı yazı mayıs 956 çarşamba günü saat 10 a kadar vastl olması îâzımdır Bu Mafazada İbrahim Taşçıoglu. • Adres: Galata Bankalar cadAdana süe gâzete okuyucul=rı beni de kıı cıkkınds Pen İsleri MlidürliiâHnden: ınoCfrek birçok mektub gönd»riyorhusustaki şartname İzmirde rukardaki adresten: İstanbtılda Ga• desi Minerva han kat 5. •İçerenköy yolları hendekli şose olKoşuyoJu otobüslprinin B»n kız det'Iim. O yaîimı da sırf uıiundan buraya treruar yapılmasma lata Perçemli sokak Cemaat Han kat 2 d«n temin edilebüir. İsmanevra yeri T'ırk kızlarını müdafa etmek gsyeslle :nkân 'oktur • Al*uni'«'lp:leu dönüş vapan Koşu va7dım teklilerin tek'.ifte buhınmalan rica olurıur. DurakVann durumu volu otobiuleri. hlc o!mas«B. Mllle* EN MÜHİM PİYASALARI İLE BEYNELMILEL Xngin Atrıdal Gazetemizin 1/51956 tarihll nü»h» bahçeai alt kap'sıra kadar uzanıp o Su'*arhamam Saksçpsme mkak No. 42 ARANIYOR MÜNASEBATTA EULUNAN BİR ŞİRKET ında lntlşar eden Pendlk ve İçeren r^dan döimeü'İIrler. Ölüyü görmeden ?ömülme • otobuslert duraçı* b&shkıı vazı Esason Altuni7ade duragı cok dar ve Türk mahsulât ve mamulâtın satıcılan. müstahsilleri, Fabrikamızda daimi çahşalakkında Kadıkoy Ş'Jbe Mudtlrlüçiln yolların birİCTtiJi bir keskin virajdadır. rııhnatı vermisVr tcptancı tüccarları ve bazı imalâtcıları, emtianızm peşin cak ingilizce bilen bir kimyaden: 3u hattın. manevra »ahası rahat olan Erzurumda 3 nlsan 956 Miı günü olarak harice ikarne ve satısı icin tekliflerinizi Posta Kugere ihtiyaç vardır. Tallblerin • Yaz aylarmda vatandaşın çoluk ço Miller bahçesi alt kapısına kadar tem vpfıt eden tev7emin nıh'atını aİTnak :u*u İle ae'.lp d!nl»nmekte oldusu didl hallnde. vüzierce yolcu ve mek : ; tnyıı 990 Galata İstanbula yazınız. her şrün saat 1416 arasmda c n umlen Erzurırm Belediye t»biWİTÜRKİYE ECZACILAR DEPOSU A. §. Parkm tam yanında sayısı 10 u geçen tep ta'ebesirln. her tttrHJ hava çart fabrikarruza müracaatleri. otobüsün yolcu alarak orada manevra larında rahat ve emin bir îarzda yol ömp nr'iracaat ettim. Dunımu anlattım. ; Telefon numaralanmız değişmiştir. rB r k»c ?aat soirs gel» d*diler. T>krar ABDİ İBRAHİM İLÂÇ yapıp hareket e»mesl ilerde, anasmın culukîan temin edilmis olacaktır. Yeni pumaralarımız pittim. ÖHiyil g8rme<"eTi ruhsntı verdiTaiât Tamtürk vanmdan aynlmış bulunan bir yav FABRİKASI Kıııklı. Mület bsh'psi clvarı Emtn ler Bunu va7İfe5İnaslıSına sığdırsmır u m u e^ilmesi netlceai lle vukua ee 27 22 95 27 22 96 27 22 97 Atatürk Bulvarı, Revani ÇeleyorU7. bev çıkmazı no. 1 ecek bir faciayı önlemek meksadüe. olmustur. bi Sok. No, 5 (Hıfzıssıhha (Hiiviyet mahfuzdur) arabalann sözü gecen yerden 50 met Ahırlar Kosuyoluna zarar gerive almrnesi MUdürlUğtimuzce Cağaloğlu Ortaklar Han Enstitüsü arkası). T vermiyormuş Ö ünim muayene^i yapılmadan nıhuygun görtilmüş ce durum Riyaset Gazetemizin 30/4/956 tarihli nuana sat vprldiSine insrrmak irtemeyi? 1»yuksek makamına da îsreiilmlstir. »ında inttsar erier: »KoşuvoluntJakl kat evienenlerin de muâvpTedeTr 9e«Dl'.ek sahiMnin de makul eörecesi mucip sebeble, ya? aylannda, temlz i ağıl ve ahırların kaldırılması isteni r^.der' «ıhhat r?poru aldıklsrı müesçifenmîş bir meydanı geçerek munta jyor» başlıklı yazı h?kkında K.ndıköy Şu tir. zam sıralanmış otobüslere 50 metre be MUdnriiiStlnden: Tahkikat icdb et1i*i lakdirde mek' Koşuvolunda. evvelce Kc^acı İbrahi ri'bu T373nın 1ar "üriimpk «'rıp riahi kolay hiiviyeti garetemizd» ıre ait dtnlenme ahırınra 955 yılı Şu mahfu7dT.r. b1ner!er.« bat aymda kapatıldıfı, bu mahallede Saldırgan köpekler ürctilmiyor başkaca ağıl ve ahır olmadıeı. Koçıı Konferansçi satlcılara «akat Gazetemizin 24'4959 tarihli nüsha yo'.u hudud. Acıbadem Tekin ?okak dilenciler de katıidı sında intişar eden .Köpek çiftliği mi 3 gay.lı ahınn da kendiliSinden ka Kadıkoy vapurlarında sabah ve akbu» baç'.ıklı yazı hakkmda Temiz'.ik pafılmıs olduğu. Kosuvolu İbraîıımşam postalarile seyahgt eden ynlcıılarm şleri MıMUrlüeiinden: ata Ali dede»okaîında Asaf Umura işkencelerin haddi hesabı 27^4/956 taribinde Kuduzla Müca ait fennî ve asrî din>nme ahırı mev çektikleri dele ekiplerince Kısıklı, Buleurlu. Se cııt olup. btraun d» Beiediye Zabıta yokur. Nefes alamıyacak der^cpde kaP ASİF AKTİF Isbolık olan bu vapurlarda avakta sekerkaya. Kv:çükcam!ıca ve Güzel Or »pIınıi'Hsmesinin 271 inci maddesins man clvannda tarama yapılarak kö uy?un oldufu yaptirılan tetkik ve ynhat etmek mecburiyetindpn bîşka bir de satıcılann âva7CİPr'nden rsn peklpı ıtlSf edilmMir » T. L. HESAPLAR T. L. HESAPLAR ^ikıcı konfpranslarmdan ve gecerVen ü Baraj yüzünden susuz kalan koyler mi var? AlNİf lSl(JlK!U|f FİAİL A l K l  P l A JJFLAJ»IA|N|IİŞ Uj|MJ«|LlA|S!E HLİA NİAİTİPİV K İ E İ L «IJİIBJI ZİAİNJÜJGİEJLİE 1 IgİAİRİAİRjAIT Î iabah Akşam H Boğaziçinde Fevkalâde Manzaralı ÇAMLIK KORU ARSALARI Ecnebî Memleketlerin Bir Kimyager^ Telefon Numarası Değişmesi SINIRE.ÇARPINTIYA.BAYOINHĞA VROL CEMAL T ü r k i y e Emlâk K r e d i B a n k a s ı n t n 31 MART 1956 Tarihli Umumî Vaziyeti 164410695,65 3016830,03 45676474,88 5551.285,97 12183507,23 7647509,95 22295001285 378988895,01 SERMAYE İHTİYAT AKÇELERİ:' 2297129,56 6891388,74 4357650,36 İleride vukuu muhtemel zarar karsılığı Kanunî ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar KARŞILIKLAR TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLERİMİZ TAAHHÜDLERtMtZ MEVDUAT VE CARÎ HESAPLAR: 5257264,68 12399325,62 15024717,86 48964500, 873 H991,25 57624 155,27 1067007166.25 690571255,19 NÂZIM HESAPLAR: Cirolanmız Kefaletlerimiz Sair nâzım hesaplar Tasarruf mevduatı Sair mevduat TEDİYE EMİRLERİ MUHTELİF ALACAKLILAR SAİR PASİFLER YEKÛN 132146822,15 51102988.01 507321445,03 YEKÛN 86102267,44 153 423617.03 ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA VE MERKEZ BANKASI KANüNÎ KARŞ1LIKLAR KASASI BANKALARDAKİ CARÎ HESABLAR SENETLER CÜZDANI ESHA^l VE TAHVİLÂT CÜZDANI BORÇLU CARİ HESAPLAR İPOTEK MUKABİLİ ÎKRAZAT: 300000000, 13546168,85 %7faizli 293514624,93 fr5 faizli mesken karşılığı 69220368.23 %4 faizli işçi mesken kredileri ] 6253901 85 TEMLİK EDİLMİŞ EMEKLÎ, DUL, YETİM AYLIKLARI MUHTELİF BORÇLULAR EMTİA MEVCUDU İŞTİRAKLERİMÎZ SABtT KIYA1ETLER SAİR AKTİFLER YEKÛN NAZIM HESAPLAR: 5063 635,21 123757500, 201026060,10 239525884.47 7 28 Açılış ve program 7 30 T'irkii ler (Pl.) 7.45 Haberîer 8.00 Şarlcı lar iPl.) 8 30 Çesîdll batı muzlğl (Pl. ı 8.45 Saz eserleri (Pl.) 9.00 Halıf ban müziği (Pl.) 9 30 Dans müziei (Pl.) r 10 00 Kapanış. 11 53 Açı'.:« ve proaram 12.00 Fllm şarkıları (Pl.) 12 30 Muallâ Anıcıdan şarkilar 12.55 Sprbest »aat 13 00 Haber'er 13.15 Dag havaiarı (Pl.) 13.30 Dans müiiği (Pl.) 14.00 Semahat Er^ükmen'den şarkılar 14.15 Mustafa Geceyatmaz'dan türkü!er 14 30 Salon orüestralan çalıyor. ıPl ) 15 00 Nusret Ersöz'den ?rrkılar 15.30 Batı mUzlğl (Pl.) 1» 00 Kapanış. * 16 53 Aç'.lış vp oroeram 17 00 Ner min Demirçaydan jarkılar 17.15 Dsns miiziSı ıPl.i 17 45 Kitab »aatl 18.00 Zlya Taşkent'ten şarkılar 18.15 Köyün »aati 18.30 Yurddan ^p=ler Mıi7,iffpr Pnrısözem !r"TP'jinde 18.55 Serbe«t »a»t 19.00 Haberler 19.15 Tarlhten blr yaprak 19 20 Ç«• d melodiler (Pl ) 19 45 Erkekler Ml top!uhıfu 8»dl BofMi idıreslndt 20.15 Radvo sazeV;! 21M S<rbest saa: 20 35 "enfonl orkestrası 21 20 Kor.usma 21 50 Hafif müzlk (Pl.) 22 00 B. M Mfclislnde bu^ün Hn7irlıyan: Fe^hl Kardeş 22.15 Müztk (Pl.) 22.45 Habprler 23.00 Kabare şarkıları (Pl.) Î3.30 Dan» müzlğl fPl.) 24.00 Kapanış. 326653,19 154895543,55 28865720,88 1.06700716625 690 571 255 19 YEKÛN 69057! 25519 690571255,19 memek mirmktir rteğilidr. Sor, zaman'irda sakat d ; !encüer de mtı«»'lat nlmava başladılar Her gün karçılasmakta olduSumuz bu cfrkîn dunım» bir şon vprmek zamanı gelmis ve geçmi?tir ! b ls Biz yolcu olarak ikirte bir van1 v IS1ANBLL '•kları zamlara katlar vnrıt7. D»niTi lî mukab'l yolcunun 12.27 Açılıs ve program 12 30 Or Bankası da buna kestra muziğt 13.00 Şarkılar Gül»eren i^tirahatini d"ı:ünm'>k mecbu'iyetindeGüveuli 13.30 Ttirküler Azlze Td dir zem 13.45 Haberler 14 00 Dans Bövie bevanat ohır mu? müziği ve hafif melodiler 14 30 BeGazetppi75n geçen giinkü nü^ha?ir!da raber şarkılar 15.00 Kapanış. ! Dprıi7ci!'k Barv?«ındsn saiâhiyetll bir 16.57 Açı!:ş ve program 17.00 Akşam konseri 17.30 Komışma 17.40 j 7nf'n ?övle bpyanatta bulundu&unu hayret ve ibretle okudum: Bu zat vapurHakkı Derman fasıl heyetl 18 10 j tıklım tıklım ynlcı ta«i"iaçına Dans ve caz •jnrkılurı (Artf Otirman Irı ve arfcada3.1,"Hrı) '12 30 Tambur solo ra»TiPn 7arar eden ^Phîr Hatlünrds vaian Çalan: Latka Karahey 18 45 Plâk pılmn«ı îstenen 'nmnıın mucîb sebebl dolabmdan (K:.rişık hafif miızik» ol&rak,fiOkunjsa Arinva giden Dir va19.15 İ'skudar musiki cemiyeti İdare ttndasın S lira arsha para«ı vererek ?den Emin Ongan 19.45 Haberlar Yörii'Krli plâjma gittiSi. Adadaki lnkan20 00 Gımey Amerlkadan dans müziği t?!?rda f?z1n ücret ödiyerek yemek v j . 20 15 Radyo gazetesi 20 30 Şarkı j d;î*l h?lde bu para'arn gö?e ba*malar Necmi Rıza Ahıskan 21.00 Spor ' I'rınt ileri ?'îrmPkted!r hasbıhallerl Eşref Şefik 21.15 ŞarZarar eden btı tesekkii'ün iriarpciiekılnr Perihan Sözeri 21 45 Bderllnda rrndp" olan bu ?at. e^*\*plâ ma'rsfiîrı ve Pablo 22.00 Piyanlst Magdi Ru kısmayı. ra»yonel çaiı^ma u'ulleHne fef ıGüney Amerlka bpe'ecilerinden se b=ı«^•.'••rı,avı vp help vppıi'lsrrt» hem "ilmiş parçaları 22 20 Senfonlk mü ic«rj". hem iskp'ede bile* knnt'olu gibi zik 23.00 Nat Kins» Cole triosu garib bir ınıl'i (flfVpimfnin car»ı»Tîni 23 00 Cass müziSi 23.15 Haberler • rımîiv! skıl etmivnr da. koca Tstan23 30 Pro/ram 23 33 Hafif melodiler bulda bilmem kaç kisinir vılia bir Î4.00 Kapanış. defa Adada yaptığı hovardalık için sarfettiSi parayı b;ift (ıcretile mukaveçe Baıan ve rayan ed!p kpndi=in' haklı çık~rrmya çıîışıCumhuriyel Matbaacıhk ?c yor aajetecUik Turk Anonim Slrketl Do.Snısu bu rmntija p*1! liemektm GaSaioSlu Hslkevi wk«k No SO41 başka «1den birçey gpimiyor Bu te?ekSahiblart kü'fin bıiınd.ı bövle dfislin*n zevai N'AZIME NAÜİ ve ÇOCLKLAK1 bıılundiTkça hPi yıl bilet Ocretlerln» Vazı tfl*rtnJ fi'len (dar* «den bir mlktor j^mdan başk» bir şey bekleMn'ul Mıldüj m«k abeı olur. (Hüviyst E?.rlK*uxdur) REŞAD ENtS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle