14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ZlMayısHS* COMBÜRİ7R Politika Amerikada kara ve hava tTirkleri kardeş biliniz» Bir Yugosiav olitika dalgalarmın kenanna çekilip bakarsak mera leketin eiddî bir ıslahata, Yüzlerce ressamın yirmi beş sene ram parça ettiğimiz eski Yunan hey çok ciddî ekonomik tedhk gayıetı, Valimizın himmetile Be kelleri? Ya canına okuduğumuz Bi Müdafaa Bakanı «Bu acıkb durtma» son verileceğini Bu heyetin, Balkan paktı etrayoğlunun göbeğinde açılan galeriye zans eserleri. Ezip tebeşir haline ge birlere, rejime aid pek ehemmiyetli söyledi, kara subaylan havacılann fazla bntiyaza New York 20 (R.) Birleşik Ame uğradıkça; insanın içi açılıyor: tirdiğimiz o canrm heykeller? Elli çarelere ihtiyacı olduğunu gorürüz. fında temaster yapaeağı r«n Şehinşahı Riza Pehlevî sahib olmalaruu tenkid ediyorlar rikarun uçaktan atılan ilk hidrojen Milyarlarca lira borç; kurşun ka Şu iki odacık da olmasa bu eser kuruşa sattığımız Venus heykeileri? bildiriliyor bombası bugün Pasifikte infilâk etti leri nerede gorecektik? ile muhterem eşinin şehrimizi Ya bütün bunlar? Siz sanat sevda leminden kalb ilâcına kadar ithal rilmiştir. Hava şartlan müsaid olmaşereflendirdikleri şu gürfün Şimdilik iki odacık. Amma göre lısı bir millet olsanız bu eserleri bağ malı kıtlığı. fiatlann her gün $u Atina 20 (A.P.) 9 kişiden müteWashington: 20 (a.a.) Amerikan muhtelif ordu mensublannın birbirsabahında, rahmetli pederleri silâhh kuvvetlerini teşkil eden üç a lerine düşman olmalarını intaç :de şekkil bir Yugoslav askeri heyeti bu dığından bu tecrübe son iki hafta ceksiniz bu iki odacıktan neler çı nruza basardınız! Bu eserleri benim veya bu sebeble başyukan çdaşı, zarfında 10 defa tehir edilmişti. kacak! Ressamlarımızın, heykelci ve semiş olsaydınız bugün sizin memle alttnın yeniden şahlanışı en vurdum ain bttndan 24 yıl evvel gene İsta» nıfın ehemmiyetleri meselesi, ikmcı cek böyle psikolojik bir harbe giT gün General Mikosdine Moratza bajAmerikan hidrojen bombasının B. nakışçılarımızın, galeriyi hiç bos bı ketiniz dünyanm bütün sanatseven duymazlan dahi ikaz edecek mahitralda, Iran kolonisine hitab eder cihan harbinin devamlı surette müna melerinin son derece lüzumsuz bir kanhğında gelmişlerdir. 52 tipinde «kıt'alar arası» bir bom rakmadan açtıkları sergiler birbirine lerini bir araya toplayan, turıstten yettedir. Bunu görenler şimdi birbişey olduğunu söylemiştir. On gün devam edecek olan seyaken sb'yledikleri şu sözleri hatırlı kaşa mevzuu olrnaktadır. uçağından atıldığı açıklan eklendikçe hatırı sayüır bir sanat geçilmeyen bir memleket olurdo. rine: hatleri esnasında Yugoslavya askerî ! Fakat. dün basında, kara ordusundan Diğer taraftan. hâlen Millî Müdafaa yonu; maktadır. Ne olacak? Nasıl düzelecek? dikervanı karşısında olduğumuzu herYabancılara bizim yerli nakşıları< Bu sevahatimde en ziyade bazı subaj'lann kaleminden çıktığı bütçesini tetkik etmekte olan Âyan heyeti, askeri tesisleri gezecek ve bu Diğer taraftan evvelki gün yapılan kes görecek. Zaman zaman başıbo mızı dokuyan ellerin bir sanat ese ye sonıyor. Millî davalarda en büyük tehlike beni memnun eden şey Iran ve Türk anlaşılan ve kendı kanaatlerinee ha Komisyonunun Başkanı Denis Cha arada Türkiye Yugoslavya Yuna tecrübeler esnasında bir «cep hidro zukların, sanat tasasmdan çok çe rini kınp dökmeğe hiç bir zaman yavacıların bir takım imtiyazlara sahib vez de, kara, deniz ve hava ordula nistan arasındaki Balkan Paktını ilgi jen bombası» nın infilâk ettirildiği milletleri arasında birlik ve kardeş şidli alısverişlerin arkasından koşan j n a ş m a d l k l a r l n ı anlatmak her «.aman her şeyi pembe gbren ve tenkidlere lendıren konularda müzakereler yaolmalarını şıddetle tenkid eden bir bir lyimserlîkların da katıldığı bu kervan elbette kolay olmuyor. Ama el «neğinin, alm şimdi bildirilmektedir. kervan, lik hissiyarımn cari olduğunu raü yazının intişar etmesi vu münazaayı rının Genelkurmay heyetleri, arak pılacaktır. . kötümserliktir. BiRus idarecilerinden Hrutçef, Lon bu odacığa sıkmıyacak. rındaki bu manasız kıskançlığa son şahede etmiş olmamdır. Burrdan daha da şiddetlendirmiştir. terinin, göz nürunun, dünyanın her naenaleyh bu iki uçtan aynlarak Bana öyle geliyor ki bu kervan isdrayı ziyareti esnasında, Rusyanın sonra sizler Türkiyeyi kendinize Müdafaa Vekili Charles Wilson. sbu vermezlerse, Kongre bütün silâhlı meseleleri serinkanlüıkla mütalea etuçaktan atılan ilk hidrojen bombasını ter istemez Taksim gezisine doğru ! ^ «sunun elın memizin zamanı gelip geciyor. vatan bibnelisiniz ve Türkleri de acıklı duruma» son vermek üzere 'ler kuvvetlere tahsis edilen fonlarda kı yönelecek. Tam Taksıme çıkarken infilâk ettirdiğini söylemiştü. kardeş bilip onlarla aramzda sami hal harekete geçeceğini bildırmiş ve sıntılar yapabilir» demiştir. hani köşebaşında traiık polisi duru | den çıkan nakışları gördükçe softa ile Bunun için mutlaka. amma mutlaayırabiliyorlar. Su heybeyi MiııııiM llllllllllllllll!l||||||||tmnillllllllHIII!llllllltlllll>ıııı ıımu ml münasebetler tesis etmelisiniz. yor ya, oraya birkaç bilirkisi kona j ka demokrasi çerçevesinden aynlI Birbirile hemcivar ve ahlâkan bircak. Resimden, heykelden, nakıstan dokuyan köylü dantel gibi oyulmuş a m a m l z v e r o r l u k l a r u n ı z anladıklarına hepimizi inandumıj bi | b ı r mermen nasü parçalar? Su moza | o M b a ğ h l ] ğ l m l n t a k v i y e e t o e m İ 2 Ubirine benzer olduklan halde UZUH Yunan lirkişiler. Onlar, kervanı alıcı gözü yikleri, su freskleri, şu canım Yu F c y k a l â d e hajıer, fe vkalâde senelerden beri bu iki milletin ara ikli f k l i lâd ile inceliyecekler, gözlerine kestirdik heykellerini, Eti kabartmalarını nasıl | tedbirler icab ettirir sdzünü biz bu sında devam edegelmiş ve oırfan kırıp döker? Buna ancak Türk köy rada varid gformüyoruz. Bilâkia fevKahıre. 20 (R) Mısırın Polonya İle leri eserlere: Gainesville (Georgia) 20 (a.a.) birbirinden ayırmış olan ihtilâfla Sizin yeriniz Taksim gezisindeki lüsünü tanımıyanlar inanır. kalâde hallerde alelâdelikten. aklı Columbus. Ohio 20 (AP) Bugun Georgıa Demokrat Âyan üyesi ve  blr andlaşma akdettiğl ve bu andlaşKalkuta (Hindıstan) 20 (a.a.) rm ve mücadelelerin benim devrim modern sanat müzesidir. Buyurun!. Orhan Velinin şiirleri çınlasm: ma sereeince Polonyadan selimden ve itidalden ayrümamak lâKalkutada kolera salgmrnın geniş Ohlo has'aneslnden. vucudlanna kan yan Dış İşleri Komisyonu Başkanı Sı bildirilmektedir. Mısır, «ilah alaca diyecekler. Çekos'.ovakde orsdan kalkarak omın yerine ser enjekstronu yapılmaBina r»zı ola zımdır. Muvahk olsun, mutabık ol Hiç kimseden çekmedi lemek istidadını gösterdiği bildiril cak ve bovlelikle kanser «erarının ço Walter George, dün akşam yaptığı bir va İle daha önce blr sllah anlaşması Her nasüsa bu kervana katılmış, sun bunu zihinlerine yerleşttrdikten Softalardan çektiği kadar. sabit ve halelden masun bir mumektedır. zülmeBlne vardım edecek 25 gonullu konuşmada, Başkan Eisenhower'in akdetmlştl. sanatla hiç bir ilgisi olmadığı halde, Bizim toprağımızda olup biten. bi sonra; bugunku parlâmento ekseriyehabbetin ve samimiyetin kaim olNATO'dakı şahsî temsilciliği vazifesanat pazarında satılmıs işlere gelin zim güneşimizle ısınıp, bizim yağmu tinden yani hukumetten partilerüsSon üç hafta zarfında 765 kişi mahkum lstenmişttr. muş olmasından ve cehaletten ve H?pi=hanenln baç dok'oru Dr Ric sini üzerine aldığı zaman dünya sulce onlara da: rumuzla ıslanan binlerce sanat eserıni tü ve mütehassı<lardan mürekkeb evhamı mezhebiyeden mütevellit es koleraya yakalanmış ve dört yiiz hard H BrookJ yaymladığı blr llânda hunun ve insan hürriyetinin takviye Affedersiniz, bir yanlışlıktu ol param parça eden eller benim köylü komiteler toplamasını rica ederiz. küsur kişi bu yüzden ölmüştur. Yal zonullülerln kollarma kanser hücrelpri ki münakaşaların bertaraf ve zail muş. Sizin yeriniz olsa olsa Kapalı mün elleri değıl, benim köylümün Bu komitelerin işleri. iktisadi dunln zprkedilecpeinl btldirmlş ve şu si için çalışmağa söz vermiştir. olmuş buluıunasından dolayı pek nız dunkü cuma günü 170 kişinin lzahan vermlştir: çarşıda.. Sağa dön, istikamet antika sırtından geçinen, köylümün can da rumu mütalea ve aluıacak tedbirleri Demokrat ve Cumhuriyetçi diğer kolerava yakalanarak hastanelere cı dükkânı, uygun adım marş. Başı marını sömüren softaların, yobazlarm tayin, Anayasa ve rejün aksakhklanmahzuz ve mesrurum.» • Bir koldakl kanser hücrelerinln ge Âyan üyelerinin kendi serefine tertib bozuk eserler çarşı pazar dolaşa dur kuruyası elleridir. Yurdumuzda esen nı tetkik ve onlara aid çareleri tekHşmesi 15 etın dikkatle taktbedüpcek ettikleri bir merasimde bu konusmaMemleketimizde oldukça geniş başvurduğu açıklanmaktadır. mü»»akıbpn bu koldakl kanser hüc yı yapan Walter George, Amerikahsun, biz Taksim gezisindeki modern bir Iran kolonisi vardır. taleheleri her çeşid savaş rüzgârının parsasını liften ibarettir. rplerl tamamile BOkuHip atıiacaktır Dl ların, sulhü özleyen hür milletlere ' tsraeli ziyaret eden ilk ] sanat müzemize gidelim. 1960 model. Bu komitelerin raporlannı. partilera bulunmaktadır. İranda da gerriş bir Ser koldakl kanser hürrplerlnln I Çarktan çıkma yeni, günlük güneşlik. bu eller toplamıştır. Köylümüzün hiç rası yıiksek kademede bü millî birbir zaman dokurunağa kıyamıyaeağı mesi bellrslz blr zamana kadar tetklke cesaret vermeleri gerektiğinden bahTürk topluluğu tnevcuddur. RahMısır gazetecisi ! Insana adımbaşı <oh! Çok şükür! Bu lik komisyonu tetkik ederek mutabık t&bl tutulacak. müteakıben dert bl setmiş ve eNATO ittifakı dağılırsa, metli İran Şehinşahı, bunların. iki J günleri de gördük!.. dedirten bir ya binlerce sanat eserinin gözlerini oyan, kalırlar. Ondan sonra sadakatle tatAmerika tecrid ediimiş bir vazıyette opstel yolile çıkarılaraktır » burunlarını, kollannı kıran eller her Telavıv, 20 (a.a.) lsrael devletimilletin birbirine yaklaşmasında bü pı. Yeni olmasına yepyeni amma, hiç bikata geçilir... se bugunkü kriri atDr Brooks blopstler sonunda nor kalır ve komünizm bütün Avruparı kimseyi yadırgatan tarafı yok. Orta zaman ve her zaman softa ve yobaz latabiliriz. Juk rol oynamaya namzed bulun nin kuruluşundanberi ılk def a o a mal Insanlardaki kan*er reaksivnnla silip süpürür» demijtir. rak Mısırlı bir gazeteci bu memleke nmn tetkik edileblleceglnl belirtmlşI sındaki havuz, havuzun etrafındaki elleri olmuştur. Bunları her riırlü politika mülâhaduklannı haklı olarak teslim edi ti ziyaret etmiştır. «Rose Elyusuf» Peki ama bu softalar nereden türe zalarının fevkinde olarak buraya yazI güvercinleri, su sesi, viyolonsel tonu tlr. yordu. isimli bir Mısır gazetesinin muhabiri di' Bu softalar zatıâlinizin memleke makla, gazeteci olarak vazifemizi kıs] ile yükselen servilerile hem 1960 moRahmetli İran Şehinşahı, Atatür olan Ezza. lsrael makamlarından gıI del, hem yuzyıllardrr bizim nlan tini gökten zenbille mi teşrif eyle men olsun yapmak istiyoruz. kümüzÜD misafiri olarak. Türkive riş mıisaadesi almağa muvaffak ol ı dian, torunlarımızın da diler? Bu softaları. bu yobazlan sizin Bu tekliflerin uzunuzadıya tahlile, muş, dığer bütun yabancı gazeteciler dahilinde uzun bir cevelândan sonyadırgamıyacağı bir yapı. Bıııncı toprağmız, sizin suyunuz beslemedi I tefsire tahammulu de yoktur. Hulâsa gibi Israelin balün sıvil tesislerini gez Floranre. (Guney Carollne) 20, ra İstanbul topraklanna Sarayburkat heykele, ikinci kat resme, üçüncü mi' j edersek bugünkü iktidann. zorluklamiş ve hattâ Meclisın bir toplantısın(AP) Bugün bir (Ku Klu x Klan) 11nakşa* ayrılmış. Evet, bunlar da bizim softalarımız. | n ihtisas ve vatanperverlik unsurlamında ayak basmıştı. İstanbullular da hazu" bulunmuştur. derlerl beyaz T« maskeli elblseler srly Modern sanat müzemizin üstünü Doğru söze ne denır? Bu sözün al nna hallertirmek yolunu tutmasınj tarafindan büyük sevgi tezahürleSeul 20 (a.a.) Guney Kore mlş. meşaleler etrafmd» toplanmış ka Mısırlı gazetecınin seyahati jir :hboydan boya kaplıyan terasada, açık tında ezilmemek için kişi ancak şöyle tavsiyeden ibarettir. Bir vatansever rile karşılanmıştı. Bugün İstanbul. tiyat tedbiri olarak lsrael Tiakamla Başkan Muavinliğine muhalif De labalı^a hltab »derek: Amertka, şimdl hükumete bundan ehven ne teklif hava sıneması, ve sahnesi ile cıvıl davranır: olduiu kadar tarlhte hiç aynı sevgi tezahürlerile genç İran rmın da tasvibile gizli rutulmuî ve mokrat Parti adayı John Chang'ın derece »ITİI harb« yakm blr Taklt bu cıvıl bir gazino. Sinema perdesinde olm»mıştır Sizin de softalarınız var. Bizim edilebilir? İsraelden 6 mayısta asTildığı haîde seçilmesi üzerine, bugün kabine demlştlr Şehinşahı ile muhterem eşini karyalnız sanat filmleri, sahnede yalnız kövlümüzün canına okuyan softaların Ne iktjdarı bırakması. ne parlâmen bu ziyaret ancak bugün içıklanmışKu Klu x Klan toplantısında Ameşılamaktadır. pir aşkına ojTianan piyesler. toplu olarak istifa etmiştir. tıpkısı sizde de var. Sizleri de ikide toyu dağıtması, ne fevkalâde kanuntır. rika yuksek mahkemesl. Tahudller »e Müzemizin pırıl pırıl bir de bodrum bir boğazımza kadar kana bulayan lar çıkarması. vaziyeti ıslah edemez. tlk üyaretin yapıldıği tarih olan Bu sabah bir kabine toplantısını Zenciler aleyhlnde nutuklar »öyleTiınlç katı var. Kapılarrnı kışın açar. Yaz onlardır. Sizlere de ikide bir insan Vapılacak ve vakit gecirmeden yapı1934 haziranından bu yana. bu iki Bombayda bir tren kaza müteakıb, kabine üyelerınin toplu tlr Toplantı blrkaç eat devam etmls 2«M) SENESININ MAYOSU Maruf sergileri açık havada terasta. Kış çalacak iş huriur. Yani bir kere daha komşu ve kardeş memleketin mıiolmaktan başka hiç bir kabahati olhalde istifa etiğini bildiren Malıye tlr moda desinatörü Reard'm Pariste ver lışmaları bodrumdaki salonlarda. Sa mıyan kimseleri diri diri yaktıran. tekrar edeiim memleketin bütün IKu Klu x Klan) ırk tefrtktn! lsteyen nasebetlerinde ne gibi gelişmeler sında 20 kişi öldü Vekıli KimYunÇul gazetecilere, ?encl aleyhtan bir teşkliattır. diği bir defilede, 2000 senesinde şık natkârlar gazmosu orada. Sanat ba diri diri gömdüren aynı yobazlardır. Uim kıymetlerile. »iyasi kmvetlerinl, oldu? bujrünkü dtiğumü çozmeğe davet etBombay 20 (AP.) Bir posta rrenı «siyasî gelenekler kabıneyi bu kabir kadının giyeceği mayo teşhir e loları orada. Rabbena hep bana!. diyen yo mek. İkinci Cihan Harbine kadar Ata bugun yoldan çıkmış ve parçalanm'5 arı almağa mecbur bırakmıştır» 100 üncü evlenme yıldö dilmiştir. Türk mimarlarını, ressamlarını, tiirk ile rahmetli Şah tarafından tır. Pajkot ile Jamnagar arasında vu demiştir. Doğrıısunu soylemek lâzım gelirse Resimde, anteni acayib bir şapka heykelcilerini, nakışçüarmı bir araya bazlar. Yurdumuzun en güzel sanat nümünü kutladılar nuı üzerınde olan minyatur televız toplıyan birliğin başı Ankarada ola eserlerini soyup soğana çeviren aynı bugunkü iktidann da mahrum olduçizüen yoldan dışan çıkılmamış, Sa ku bulan kazada 20 kişi dlmüs ve 45 Sigman Ri'nin Başkan seçimini cak amma, ıster istemez en büyük yoğazlardır. Hani Rumun biri çıkmış gu unsurlar bunlardır. adabat Paktı ise Ankara ile Tahra kişi de yaralanmıştır. Trenin 8 vagoLondra: 20 (a.a.) Sovyet Tass yon ile bu orijinal plâj kıyafeti gö kapısı burada. da bir gün: büyük bir ekseriyetle kazanmış olrülmektedir. B. FELEK nu tamamile parçalanmıştır. nı daha da yaklaşhrmakla kalmaajansının bildirdiğine göre, Güney Ben Türk milletinden korktıun! îsterseniz bu güzel yapıya modern masma rağmen, muhalif Demokrat yıp. bu kardeşlik canüası içine İraRusyada ikamet eden 121 yaşrndasanat müzesi demiyelim. Şu müze Demiş. Biz dışarıdan, siz içeriden ke'rti adayı John Çhang'm Başkan Brezilyada talebelerin kı ve Afganistanı da almiştı. Fakat ki Ahmed Adamof ve 124 yaşındalâfına hafif de olsa bir naftalın ko mirip dururuz. Su sizin memleketi bir Eski Mısır Krah 3 milyon Muavini seçilmesi halkm bugünkü kusu sinmiş bir defa. Kısaca «Sanat türlü tüketemedik!. Cihan Harbi ve dojrurduğu buhran ki eşi dün 100 üncü evlenme yıldö protestosu liret ödiyecek idareyi beğenmedığıni göstermekte Sarayı» deriz. Öyle bir saray ki palar. yaşadığımız bölgede de meııfi Sizin softalar dışarıdan gelip alıp nümlerini lcutlanrışlardır. ve muhtelif parti temsilcilerininden dişahı sanat ola. Floransa: 20 (a.a.) Floransa götürmüşler. bizimkiler içeriden kırıp neticeler husule getirmiş. Türkİran Vıtorıo (Brezilya) 20 (a.a) Bu Berline giden * * * dökmüşler. Ama çok şükür hâla tüke sulh mahkemesı, eski Mısır kralı yakınlasması bir duraklama dev gün bınlerce talebe, otobus bılet mürekkeb kabinenin istifaya zorlanFaruğun tahtı terketmeden önce Beyoğlundaki minnacık galeriden tememişler. resine gırmişti. 1945 teıt sonra. »ce ücretlerine yapılan zammı protes dığı tahmin edılmektedır. miIletvekMleri bütün bunlar çıkacak. tstesek de to maksıdile, nürıavişler tPrtip etDiğer taraftan, seçim kampanyası Dün Tepebaşında küçücük bir sa Floransada bir fabrikaya sipariş ver 1 m n <tn haletten ve evhamı mezhebiyeden Ankara, 20 (Cumnurıvet Teistemesek de çıkacak. Çünkü biz her londa kocaman bir film gördük. İs diği 3 milvon liret tutarrnda keten miştır. Talebeler, bazı otobüsleri demütevellit eski münakaşaların», her vırip yakmışlardır. Rıo de Janeıroda snasmds ölen Demokrat Parti Baş leks) Öğrendiğirrize grire. Avru liste ısrarla beyan edildiği, Seyhan şeyden önce sanat sevdalısı bir miltanbul Edebiyat Fakültesinin hazırla sofra örtülerinin bedeliiîi ödemesi barajı ve Birecık köprüsu gibi mem kan adayı P. H Şiniki'nin cenazesiiki milletin de zararım istiyen züm da avnı sebeble bazı hâdıseler vuletiz. Yabancılar bizim bu tarafımızı nın gelecek çarşamba günü kaldın pa konseyi istişare meclisi hudud leket ve milletin huzur ve refahına pek iyi bilmezler. Onlara sorarsanız 1 dığı bir film. Hitit Guneşi Bugün A ne karar vermiştir. reler tarafından tekrar ortava atıl kua geimıştir. nadoludaki kalıntılarile: Hitit sanatı. meselelerini inceleme komisyonu masruf olan hayırlı ımar ışlerınm açı Hâlen Romada ikamet eden Faacağı bıldırılmıştir. biz çok iyi savaşan, çok iyi dovüsen. ması, zaman zaman bu iki komşıı ile mahslli idareler komisyonu 24 lış törenlerınde hukumet reisinin mu bir milletiz. Güreşte kuvvetli oldu Yüzde yüz Anadoluda doğmuş, orada ruk, Mısırı terkettikten sonra bu memleket arasında gergiırikiler, ih mayısta batı Berlinde müşterek bir halif partilere şıddetle hücum ettiğı ğumuzu da savastaki gücümuzle açık ! 1yerleşmiş. orada gelişmiş bir sanat. parayı ödemevi redd etmiş, ve firve buna benzer sebeblerden sıyaj larlar. Amma b tilâflar busule getirmişti. bizim ne denlu sanat 9 5 «.. m o d e l .h e ykelm. resmın, nakısın toplaTitıva çağırılmıştır. l l A partilerın aralarının açılmasına vesile vurgunu olduğumuzu bilen yabancı yüzünü güldüren güneş. toprak ve mar.ın yeni Mısır hukumetine mü Genç İran Şehinşahı Riza PehBu komisyonda Türkiveyi temsi ve imkân verildığı, umumî toplantı insan kokan bir sanat nasıl olmuş racaat etmesmi sdvlemişti. levinin 956 yılinda yapmpkta oldııen bulunacak olan Kastamonu mil ların men'ine gidileceğinin açıkça be lar pek azdır. Evvelki sene Istanbula da bizim softaların murdar ellenngelen bir Amerikalı rica etti: ğu ziyaretle, tekrar eski kardeslik etvekıl' Basri Aktaş ile Sıirt mi! yan edildiği, basın aleyhine harekete Bana yuzdpvu? Türk olan na den kurtulabilmiş? Nasıl olmuş da günlerinin canlarsacağına. kuvvetletvekili Bakı Erdem bu akşam Ber geçıldiğı, üniversıtej'e ve ilım muhı kışları gösterebılir misiniz? Bütün yabancı softalar, gemılere bındırırj lenerek devam ettirileceğine inamtine hiç de teveccuhkâr bulunulmadı dünyayı dolp^tım Her milletten bir I kendi müzelerine aktaramamışiar! MEVLİD ine hsreket etmişlerdır yoruz. Çünkü. Turk ve İran milğı, hülusa rejım buhranının mevcudı nakış aldım. So7füsü olduğum fabri Hayret!. Azız eşım sevBirleşmiş Milletler yetine umumî efkârm inandınldığı kaya bütün mılletleri yüzdejuz kenletlerinirp. iki memleket arasında gılı babamız ebu sıralarda progıamındaki vaaıdleıı di topraklanna hâs nakışlarla belirmeklı Istıhkân kurulacak sağlam iktisadî. siyasi. kuvvetleniyor SATILIK \ Albavı yerine getirmiyen hükumetın pavtı teceâıme soz verdım Bana öyle na f askeri ve kültürel işbirli;inden mııs 1 Massev Harrıs 12 ayak RİFAT NewYork: 20 (a.a.) Birleşm'Ş meclis grupumuz karsısmdaki duru kıslar go^terınız ki ne Arab, ne Atereken fayda sağlayaraklarını açık bicer dovet Milletler genel sekreteri Dag Ham munu tâyin etme^ının zamanı ar cem. ne Çin. ne Japon olsun. Türk ! YENER'in bir surette görüvoruz. ^ğlu Türk olsun. Enternasyonal T. D. 9 Paletli olumunun 40 ırı merskjoeld, bugmi Newvork üni tık gelmış bulunmaktadır. Bu hedefe süratle varmazsak, mıiş Onun işi ciddiye aldığı kadar biz cı g\ınune tf*xaz kullarulmış traktor yeni versitesinde 17 mayıs 1916 da ilk Demokıat Paıtı tu7usunun 3 uncü de davrandık. Adamcağıza bir koylü ! terek kaybuniz büvük olur. duf efietı 21 msvazıyette defa milletler topluluğu fikrini or maddesi gereemce demokrasıyi, mil çorabı koleksivonu ile bir de para | Ömr Sami yi5 1956 pazar taya atan eski Başkanlardan Wood lî menfaate. ınsanhk hajsıyet ve şe kesesi koleksivonu gösterdik. Yıiz Telefon 44 81 77 Taksim Sarav tesı punu ıkmöı «Grace Kelly il e Prens namazını rmıterow Wilson'un büstünün açılışı mü refıne en uygun bır prensıb olarak yıllar boyunca yalnız Türk köyl.ı«u• Kat: 5 1 2 ••• akıb Kadıkoy Osmanaga Camı.nnasebetile tertib edilen toplanüda tanıması, Turk mılletının sıyasi ol nün dokuyup işledıği nakışları gorRainier'in Zifaf Geceleri» de okunacak Mevhdı Şerıfe akragunluğuna inanarak demokrasi VPJİ dükçe, Amerikalı yerinde duramaz su konusmavı vapmıştır: ba dost ve kpndıs'ni sevenlerın mımİ7i sağlaması yolunda ilerleoıesi oldu: adlı kitab toplattırıldı «Bugün dünva teşkilâtı fikri, ce pek tabiî olan paıtı hukumeümiz ateşnflerıpi saygı ile rica edenz. Biri ötekinden güzel şeyler. Han Paris, 20 (T.H.A.ı Grace Kellj Şevrole marka 954 model. Eş' Ebe Şukr.ye Yener miyeti Akvamın tesis edildiği tarih caba vaıdleıını neden dolayı yerine gisini seçeceğımi şaşırdım. Fakat' ve Çocukları Ue Prens Ramıer'ın Zıfat Geceleıı» 4 kapılı 16000 Km. de Hususi le kıvas edılemivecek karlar kuvvet getirmemış veya getırmek istemez gö Allahaşkma bütun bunları sizin koy j adı altında üç giin once pı\asa\a çı de temiz kullanılmış, yolcu le benİTisenmiştir, Birleşmiş Mıllet runmektedir? Seçım kanunu ne icın lüler mi yapıyor? I 1 karılmış olan ve bazı açık saçUc sahluk dolayısile satıhktır. Mü ler teşkilâtmır. kurulduğu günden geri ahnmıştır ' Ispat hakkını jdalet Adamcağıza bütün bunların bizim; neleri ihtiva eden ve kıtab halınde ba komısyonunda nıçin müdafaa etme köylerde işlenip dokunduğunu anla | racaat: İş saatlerınde Tel, beri üyelerinden bir tekini bile kay süan bir röportaj seıısı PoLıs MudıırMEVLİD | 22 10 72 betmemiş olması ve gitgide cihan mıştir? Dedığimız gıbı hiç de lüzum tana kadar akla karayı seçtik'. luğunun aldığı bir karar uzerıne aun Ya!. Reis!.. Bütün bu güzel işleri ]' FAİK HASEKİOGLlTnun sumul bir mahivet alması bunun erı yokken imar islermin açılış .sıralabutun kıtabcüardan toplattırılmıstır. rında Hükumet Reısi niçın, hüku biz yaptık. Amma şu gene bizim pa ' Eserı yazan Andre Bartot ve /d\ ın YARALI VOK Bırlesık Amerikada MıKauke'de bozuK bır otomobıli sağlam pelilıdır. azız ruhuna ıthaf edılmek uzere mptini zecrî hareketlere sürüklemeyi çekmekte olan başka bır otomobil 10 metre derin bir hendeğe vuvarlıyan Marc Gazıer aleyhınde mus veiatının 40 mcı gunune tesaduf Dünya teskılâtı fikrinin kavdet mazur gosterecek bıı takun gürültıi tehcen neşriyattan dolayı takıbata gı lanrrns. ıkınci otomobili de t>esi sıra surüklemiEtir. Yukarıdaki resim tiği eelismeve rağmen, bugün ha ve patırdüarm çıkmasma vcsıle vereden 22 mayıs 1956 salı gunu ıkındi namazını müteakıb, Istinye rişilmiştır. de gorulduğü şekılde parçalanan otomobıllenn icmdeki soförler. kalâ, Woodr*A'uln «miHetlerin gö mek istermiş gibi mıtinglerde muIskelebaşı Osman Rei5 Caımınde halif partilere hücum etmiştir'' AnaHollyu>ood'da Tavla merakı ztyı, hıc bir vara almadan atlatmıslardır. ren gözü ve müşterek menfaatleBeyngiu Aâ^ Caırıi Inîamı Sayın yasa tadıhnden nıçın çekn^en goHahz Mehmed Karacan tarafından rin bekcisi olmak» sözlerile ıfade salguı halinde Mev'.ıdı Serrf okuracaktır. Akra• ettiEi eayeyi gerçekleştırme yolları rünmektedır? Anayasa mahkemelcri Hollywood, 20 (T.H.A.) New gıbı rejimi sağlamlaştıracak hususlaba, dost ve rfrz\ı edenlerrn teşrılYork'ta hah ticaretı yapan Abdullah leri rica olunur. ra tevessülden niçin hâlâ uzaV durRıad adında birinın, Clark G?ble ye Eşi Papa, Truman'la görüştü maktadır'' kıymetli bır tavla hedıye etme^ı u ; e 1 Toprak Mahsulleri Ofısi tarafından insaat ve montaiı vaptırıBütün bu hususların sayın HükuVafkan, 20 (a.a.) Papa bu met Reisimiz tarafından biran evvel rıne tavla merakı yayılmıştır. lacağı evvelce ılân eddmiş olan 68 adet çelik silodan 5 üıci Gece gunduz tavla oynıyanlar arassbah Amenkanın eski Başkanı cevablandırılması için, takririnın grubu teşkil edenlerin inşa ve montaj isi, 4 avrı kısım halin sında Zsa Zsa Gabor, Marlen Diet Herry Truman Ue eşi ve maiyetıni gundemde bulunan dahilî mese'elerın Dul Bavap Arşaluys ParseğB'an ve de eksiltmev« çıkarılmıştır: rıch ve daha bır çok tanınmış artiitmuzakeresi esnasında muzakere edılkabul etmiştir. evlâdı Arto Bav ve Bayan Zohrap 1 inci Kısım : Kanlıca 6000 ton: Cılbah 8000 ton : ler vardır. mesini saygı ile rica ederim.» Parsegvan ve evlâdı I\ü.a Bay ve Şefaatli 4000 ton:Kırşehir 4000 ton. Qark Gable, pek yakında bir Bavan Dıonıs Parseğyan ve evlâdı Ar2 nci Kısım : Sekili 4000 ton: Cerikli 16000 ton; BaHollywood tavla turnuvası tertıb emenuhı, Dul Bayan Santuht Reısyan ve evlâdı Boğos sevg:li eşi, babası, kardecegını soylemıştır. liseh 4000 ton. deslerı ve akrabala'i 3 üncü Kısım : Alaca 2000 ton: Sorgun 2000 ton: YerAmerika, uçaktaa atılan ilk hidrajen bombasını dün infilâk ettirdi subayları geçinemiyorlar askeri heyeti Yunanistanda Amerikanm hidrojen tecrübeleri tmnmıuHiaııııı Pazartesi Komışmalan Sanat Alışverişi Yazan: Bedri Rahmi Eyiboğln Herkesin sorduğu sualin cevabı D Kaiküfa'da Kolera salgını yayılıyor «NATO dağılırsa Kanseri tedavi için Amerika fecrid ediimiş Mısır Polonyadan da vazıyette kalır» silâh alacak aranıyor Amerikada iç isyan Güney Korede siyasî havası esiyormuş! buhran G. Köprülünün D. P. den ihracına sebeb olan takrir <Sahlık OTO% Aman.lju pasia lcfl Çeük Silolar İnşaat ve Montaj İşleri yaptınlacaktır. VEF AT Sağır olacak kadının son arzusu: Opera dinlemek! Roma. 20 la.a.) Harb sırasında gözlerinı ve ıkı elıni kaybetmış bulunan ve yakında işıtmekten de mah rum kalacağı doktorlar tarafından kendisine bıldırılen genç bır Ingılız kadını tamamen sagır olmadan once Milânonun Scala operas'nda bır ternsilde bulunmak ıstemıştır. Geçen harbin başlarında bır mü himmat fabrıkasmda çalışan Bayan Gwennıe Obern, bir infılâk sonıın da ellerıru ve gözlerinı kaybetmiştır. Bır muddet sonra da işıtnıp hassasını kaybedeceği anlasıimıştır. Bu durum kendisine bıldırıldıgı zaman. musikıyi çok seven ve eskıden ıyı pıyano calan Ba;,an Obem. sağır olmadan önce son olarak Scala da :>ynıyacak bır operayı dmlemek ıste dığıni söylemiştir. Kendi memleketi olan Gal bolgesinde çıkan bir haf talık dergi vasıtasile toplanan yardım ve genç kadının fecî akıbetıni oğrenir j öğrenmez harekete geçen Scala operası idaresi sayesinde Bayan Obern bu arzusuna naıl olmuş, Sımplon tünelinin 50 nci açılış yıldonümü dolayısile Scala'da verilen «Maskeli balo» operasmın gala temsılınde bu hınmuştur. Milâno'dan ayrılmadan önce bazı temsıl ve konserlere daha gidecektir. GAZETECİLİK ENSTİTÜSÜ TALEBELEBİNİN KOKTEYLI İstanbul Universitesi Gazetecılik Enstitüsü talebeleri dün Hilton Otehnde bir tamsrna koktevli tertiplemislerdir. Yukardaki resimde talebelerden gir grup, Ensütü Müdürü Prof. Hıizı Timur (sağdan ikinci) il° beraber görülmektedir. \ğî | ü | her şeyi bozmadan y ve çabukça temizier ı I 'l Ingilizce Dersleri Kadıköylülere mahsus Tercüman öğretmen ŞUNİS BAYRAKTAR Tel: 36 19 30 (Saat: 1819) f Bina Aranıyor Yüzde 7 resmî iratlı 220 bin liraya kadar apartman veyahan aranıyor. müracaat saat 10 dan evvel ve 20 den sonra telefon 552015 köv 20000 ton. üncü Kısım : Yahşihan 120O0 ton; Çankırı 4000 ton: Bâlâ 6000 ton. Eksiltmsler, sabit birim fiyatı üzerinden teklif alınmak sureÖle ve kapalı zarfla yapılacakdır. 3 Silolarin bütün mamul çelik aksamı ile makma ve elektrık techizatı, insaat için lüzumlu demir ve çimento. ıs verinde müteahhitlere teslim edilecekdir. Taliplerin, asgarî 400.000 T. L. lık bir betonarme işini bir seferde veyahut 250.000 T. L. lık bir betonarme isi ile 150000 T. L. lık bir çelik inşaat montai isini bir seferde muvaffakivetle yapmış olmalan lâzımdır. Bundan baska, taliplerin en az 200.000 T. L. lık nakit sermave veva banka kredısıne sahip olduklarını tevsik etmeleri lâzımdır. Taliplerin, Çankırı Caddesi, No. 155 Ankara adresindeki Ravmond Concrete Plle Companv Of Delaware sirketınden beyanname alrnaları, doldurmalan ve bu bevannamede ve vukandaki 4 üncü maddede istenilen vesıkaları en geç 28 Mavıs 1956 Pazartesi günü saat on vedive kadar sirkete tevdi etmıs olmalan lâzımdır. Bu tarihten sonra vapılacak müracaatlar ve Dostada vaki gecikmeler kabul edilmez. Kendilerine ehliyet belgesi verilen talipler Raymond'dan 100 T. L. sı mukabilinde eksiltm* dosvası alabileceklerdir. Dosya alarak eksiltmeve istirak edecek müteahhitler. dosyada belirtilen gün ve saatte tekîıflerinî kaoalı zarf içinde Çelik Silolar Mudürlugü"ne tevdı edeceklerdir. Toprak Mahsulleri Ofisi. ehli\«t belaeâ verip vermemekte ihaleyi vapıp yapmamakta veva düedisine vaTjmakta ser bestır. 4 ı Ppndtkte. Alçı f abnkajı sahıbi) ânı ve'atım der.n teessurle bıldır.rler. Ceraze rrerasımı yarın 5ah 11 mayıs 1 * 6 saat 15 30 da Beyoğlu Bahkpazarı 15 Uç Horan Ermenı kılısesmde ıcra olunacağı ılân olunur. Cenaze Levazımatı ve servısi Karabet CeUl: Tel 44 27 46 Bay VAHAK PARSEĞYAN'ın Satılık EVMaçka. Taşlıi civarında dört kat dokuz oda ve man zaralı. Apartmana tahvili kolay. Beyoğlu. Konak ote|lı yanında Solakzade sokak 15 numarada saat 1517 ara • I sı sahibine müracaat, M •SATILI K« BÜYÜK MAĞAZA üîilton'un karşısuıda ftjter vazıyette Lüks ve Turistik Lokanta seyahat dalayısıle devren satLhktlr, İcabında ki ra ile devredilir, Dükkânımız Bania içia müiaittir, Müracaat: Tel: 48 57 05
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle