11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Msyu 1S5C tynfBÜS'ün MArERALA Bl t CUMBUBfYET ŞEHİBDE» de gezintiler jeapüacakttr. Geee 30J0 da Vali Gökav ve « i Urafmdan misafirler şerefinc Bejrlarbeyi Sarayında bir akşam y«meği eğleocev»erilec«k, yemeğı .muhtelif ler takib edecektir. r ' f t e Keramet Yarın sabah saat 8 da otomobiUerSehir Tiyatrosu le Metris çiftliğıne hareket edil^cek, ve Çiçek Bayramı doatış gösterileri ve askerî tatbikat yalayısile perşembe, cupüacaktu. tmparatoriçe. sehirde JcaIflilfillll'İIHUliilllllllHMMİİ ma, cumartes günleri larak Çarşıy: ve muzelerı sezecak. bu Gulhane Parkında mu arada Beyoğlu Olgunlaştuma £nsti tad temsıllerine ba?.tügünü «ucacet .edecektir. layacak ve Trıştan Bernard'uı, «Çıfte Oğleden sonra saat 17 de Istanbul Kpramgt» pjyes*ni pynayacaktu, Piyes, üniversitesinde Saha fahri doktorluk (Bayarati î IVP *< pâyesi tevcih edilecekür. Iatanbul ü Reşad Nuri Güntekin tarafından Jiin(BaftaTafı l tact tahıfede) olacağı sızan haberlorderı niversitetsi. kurulduğundanberi ilk d deia olarak yepyeni bir şekilde ral mevzuları üzerinde durdu. Bu • > maktadır Akademide okudum, efendim . hanlar benim bam madde kaynakla defa olarak, yabancı bir devlet Readapte edilmiştir. Pıyesi yeni bir mırada tütün müstahsilindep jtesiljen Bu arada nııtkun aon zansenle MaxMeinecke sahneye Koy Ressam Fehimanın talebesiydim . nnjdu... .Kmltpprak Jıamanu öaünde isine liahrî doktorluk pâyesi vermekyüzde beşlerle teraküm eden W mıimuhalefet partileri OLakladır. Oynayanlar: Raşid Bıza. Aynı zamanda Konservatuara gidi arabamızı ve içinde kitablarına dalan tedir.Bu merasimden sonra misafirler yon liranın helâ bir gayeye îalıs:» fdarın it^nmlanna şu sözlerle Halide Piâkın. Mahmud Maralj M,çh yprdum... Sonra Ankara Musiki Mu *QCar{u ^örÂks^nİz, MUn Jy ^erı lıa tran konsolosluğundaki çayda hazır dilmedığini beluttj. Kastamonu ttulverilmektedir: med Karaca, Yaşar Özspy, Noc4ıeit allim mektebine "girdim ve oradan mamdayım. (Bır profesör doktoru bulunarak tebaa ile tan^acaklardır. letvekili Ziya Termenia konuşnıası « MiUetçe siyasS hayatımız b6 Mahfi Ayral. gukrije Alar ve Saime mezun oldum. On beş yü, resim ve muzun Cadillac'ının yataklı olduğunu Oolniiibahçe Saravınd.ı kabui oesnıi «rasında Pempkrat P»rtilıt.;r ejletiumüzik öğretmenliğim var, eiendım .. duymuştum; Prof.. Bengisununki her ,ve balo yük bir b a 5 a n kazanmıştır. 1956 M* Arcunandır. de bayraklar ve Atatürkün bir büsT,er?pü Bengisu konuşuyor. O, yeni halde kürübhaneUsi!) Ham madde Ayju gece saat 2J de Dolmabah$e kiyesinde muhalrfet partileruıüı taTemailjeru) bajlama tarihi ayrwa yeni t^nıyr^^a başladığunız bir sanat aradığım semtlerden biri de Tahtaka Sarayında Cumhur Başkanı Bayar tatü olduğu halde löder kUı'jk sıramamile kanun yoUannda çahşan bJİdiriJecektir. larla teşkıl ettıkleri bir kafıle ıle dd kâr: Türkiyede beiki de düsyada ledir. (Bu Tahtakale de TıfPinn iîa rafından misafu'ler şerefıne bir Jcaınedeni teşekküller olduğu anlasdHürriyet Partisi toplantısınm vapılOpera dtJujaaelerj ağaç işlerüe uğra^an tek kadm .. 1K0' ibi bir meraklının eseri jni a bul tesmi verılecek, bunu muhtasom w§tır. cfyğı yerden geçide başladılar. AralaKou^şrvauıar Opera BpLuraü t$îg kaba jmeşe kutüğü. ooun sıhirü bir balo takib edecektır. P^fihjyn eserdfifl ayrjca il#ride cftba?) Bu ^refli fierçek suneg gıbi *çı» knnımUn içim ianpda bandolar ye davul zurnular beleri taraf)ffdan haziıan basmda j de bukac gün içinde istenilen Bu tbalodaki dauni bitfelerin miah' ; Nahid Tan ve parlak surette şabit olmuştur Btzse TabtaitatejEi yalnız «roinci, da bulunduğu için meydana gelen sat oUukga fc« sutuiîlara bayrak Yeni Tjivtıada k,psli»ml4 ve akbi^pn { girijor Mânalaşij'or, güzeHejjiv<tf. ' görühnemiş derecedc zengin .ve mügjfrültü, Ziya Termeni susmağa r'ec çekerim. Bujrün çekeceğim bay derin Çocnklara Psikoloiik Yar Mjjbalefelın ibtilâl mçtodlajüe ça lu oismk. Bulterfly Carmça, Fao^şt Mılietlerarası üniversıteler tonte! tenevvi olmasına çalısılmaktadır. blır etti. Kafilerun gurultülü scçısj rağın üstimdç 5u yazılı: Oradakj tocııacUardan dım; Rüştü Ultayın Meslege Yö hştığını iddia edenler ya şağdüyu RigoletU ve Aida operaLaund&D hazj ransı IstanhuUa toplandığı j 23 mayıs çarjamba ^aat 10 da Sab^Jtikten sopra Termen tekrır k:>dan. ya hak ve insa/ odunları buiurum •Benim odunlarla Teknık Unıversıte Rektoru. iar aeltme; Said Aydanro Aktıf Metod kı&ımlar temsd eddecekiu. Pedagoji Ceıpiypti luısmağa başladı ve dedi ki: uğra$tığıau r>tift"tor &ık sık ielefon ve tesisler gezildıkton ^onra ^adt VI ve îş Prensıpleri; Ali Kazanoğ'.u mahruBj planlardır. Müsaınertyi Uaesuo Itato Braacuci ğiş>klik olsun diye. Bayan ederler' «Arsanuzda mukenunel bir | te Gölcüğe hareket edılecekrtir. « Memleket baştanbaşa bir ıldaÖğretiflî hsyUBjızda Eğjtjfli feo nun AiledeOkulda Ceza ve Mü Muhaleietijo bu tabiaU idare edecektır Eserler hîax Meuıe ke nuo eserlerale hır kö$e tljma havası ıçindedır. lş*e bu ia o npsile eiddî pîaıak uğraşazılanıcK kadar devletin k»wet ve iübarjnj tarafından sahneye konmaktadır. Kos düşünmü? Yeni «lüayanın da, eski koca>emi§ var;ftvyaptıracağunız içm Yolda jaıisiıfirjer. donanmaıun yakâiat: Riza Bedizin İzcılık ve İzci ttfin tipjk bir orneğid»;. Pemokrat çoğalmakta. Bıma sevıniy()rı»z. B«kurtardı Bundan ionra da onu kc tum ve dekorlar da Max Meinecke ta dünyajajju da ilim adamları. Türk de 'fceMiriyaruz; homen gelU Hemen ko paca& büyük talbikatı *akib edecek.Kamplan Barti bütün Türkıjeye »ayıVv, 1 ır FeuJiiMe. Turk mouflerüie auslü b u ' jarım ruyacaklır Hem ihtilâJ metodlariU lerdir. halı ise iki gündenberi Egeden iti de pedagojı. Sâb Beyler, BaltacıOn iktnci kitabl sona bıraktım. çahşmak yalnız muhalefetin işleve rafından çizılmiştir. ev ej>a£i karîisvnda uayrau olmuslar. i jgir «iakıka üonra hizmetçj. kucaGölcüktekı tesislerin ziyaretini tnun ile djjyul^jiış bir bjlıaı Müıj mirU>r fe^hjli baren kıvrılmağa baf.lanmıştır DeBunun adı: Pedagoji Haıeketleri bileceği hatalardan değildir. Bu çeHejLe, bu e$yar.xn biı' kadm, bir PCQ ğmo£ koakocaman bir a^ğaç oarçasile teakıb 17 30 ds Yalovaya hareket i njokrasi alaşağı edilmek istenmekte dah. 18ÖS Me^njtiyet \nkıl&bwisR Temrnuz ayjnda yşpjlacak miMÎ fesorvu? fj^ tfvrpf.ır'^fty1 j^fty,irlf\"^'^'y | ^cunaxı raporen zarariısıpı ikH/ter da düecektir. Yalovaya 20.30 da v>unasosıra üfitıhp yayılabitmi^ bir bil|9 djr. Faşizmle idare edilen bir oyunlar festiyalınde bv * n e kadrn öğrenince şaşkına dönmtışler. Hemen 1 j ş Her var BıJEL*rdân eü... Temizlenecek, cak, Hükümdarlar otomobiUerie. ika^ k l b l k k lann dsija £wla yçr alwasws ebem hepsi, bu eserlerden bırinı satın al lekette çıkarılabılecek kanunlardan ismi. D'ha sonra bu konuda Ziya t£rbiye srgfiiflHa j£ürxase., yağlanacak .. Belki bir meüeriae tahais edilen Atatück Kösdaha geri kanunlar çıkarılmakiadır. mak arzularuıa kapılmif. Gundemin diğer maddeleri ise oojyej vçrılmektedir »lç 3âü Bey aragnvl» BJdotupAD Profeser Tarpınar, kitabuk, belki bir avize olacak... kÜAe jşideceklerdir. Menderesin ihtirasları memleketı Jıer Kosmmter SNÇ*» senedg» daha Akionı yemeğini husıuâ sute«te ve Prpfeşor |îCai^«mm; ıkıo $4^ leıiir: gun biraz daha kötüye goturmekte ka» tTerbjye* tartışfliasj, Q BeAgısu, es,erlerin4 geçen .(Vallahi, bmadan souca. otobüste «a. Cumhur Başkanı ile yiyecek olan zengin bir Partj Mectisi rappruBUn ojujn<}jr. 24 milyon insanın hayat ve mu nın gect'hğjni çok ve ci böliimde Profcsöı lerde Ajokara vapuru il# Pari^e yol »rıma basanlara odun deraese dıuaı misafirler, geceyi Yaîovada geçireAyrıca Yapı ve Kredi yarmıyacafcy Koc«wmifi deyfl? de fcadderatı biı tek beyine bjrakjlımş düşündürmustü. İstaobul Dariil raporjarı ygr aİBHj Egitimde yar ması. fcpmisyonlar seçüni, rapor ü fından miUî oyunlar fesüvalioe işti ladı. Orada bir sergi açacak... İ ceklerdir. u z£rin.de g.orusmeier, komLsyonlfirdan keşki geçmeyin, beyefendi .. İçinden ne tır.. muallimini (Öğretfljejj okulu) nun rak etmek İMeyenier için mMi bir Fransı? dostlajr. «Serginif 24 mayıs persemhe sabab 10 d» hir yspxeı gel#c raportanp müiakeresi ve uceckier fiiıkji'or bir bUsenia! Ağaç büyük eigjnİ d Bu snada Demokrat Parti kifjle tatbıkat kısmı, müdür rahmetli İb I bir mujnî göriisme secimier GeneJ Baş kurs acılacaktır. bir âderadar efendim. . tcinden renk muhrıble Mudanyaya hareket edecok diye temenni i i getiren otobüslerdep bazıları olan misaiuler buradan Bursaya $iKtfe resitaK Sungunun gayretıle sahiden bir pedagpii ve'kıymet yarâta» btf kanjn kapaıuş nulku. Bunu elçiliğimizden istiyemez ler çıkar, desenler çıkar... Bayıhrd s v m surette koma çaMıkîaıı içm uygulama ve deneme njerkezi oJ şâhsiyet claıak pedagok ruhu, Tür29 mayıs salı günü Yeni Tiyatroda dim, beyefendi .. Onların şüphesiz sınız. Ben ağacın içine güdim, çı decekler. taat 18 de Gemiiğe dooüp Alâkahların seylediğioe göre 12. Termen konusmasına yenıden ara ver tzmire mütcveccihen yola çıkacak ya kiyenjn Test jbtıyacı, Test ve arag n » C H.P kurultayj diğerlerine na CHga OJcayın talebeleri tarafmdan çok «iaha miıhim işieri var... Profesör Şekib kamıyorum bü türHi .. mek zorunda kaldi ve sonra soyle lardır. zılan. Profesör AH Haydar Ta tırma bürosu, Türfciye zeki tegtleri ypryp daba olğup hv bava icü^de Konservaruar bale resitali verilecek Ba^tt" harıımeieatU.. (Uyu ey Lerzan Hanım. sımsıyah, {urd pırıl, devam ettr tzmirden 27 raayıs pazar günü jeh• Biz. devrisabık yaratacağjz ve neno Öğretaıen okylunda ye Üfli nergds ve paal kullapıiabiür? İm geçecefc ve bilbassa, rejtmi ilgilen tir. tlfll işlemeK bir vazo gosterdk y rimize dönecek olan misafirler «yaı hesab soracağız » versite Edebıyat Fakü'tesinde ders tihajj u^iljen, tngjlterede ve Tıir diren mevzular üzerinde hazırlaoan Yanmış bir odundu bu, dedi; onu gün saat 16 da Yegilköydec IabxEH# Hanuıun eseaierüe yabaocı22 mayıs sab günü leri, pçdagon ahşkanhğjnı kuvyejt kiyede kpruAW<tya muhtac çpcuklar tebJiğler münakişa edilecejctir. lar dafes tçzla a l p ^ a f i ^ .. Ge$«D yJ bir gün sokakta buldum. gUıaek üzere ayrilacakJar, zouazzaıa Fethl Kurultay Başkanlığuıa şski Baş Yeni Tiyatroda KonAnkarada açtığı sergiyi bir \inwukaBayan fiengisu l nuutAcsdı ODKULD bir töreale uğurlanacaklardu. lgadiriyprdu gıbi İlgi çekici fcpcylar. Fatma jbser\atuar Lalpbeleri tabskan Semttddifl Gıinaltaym. ikinci Bundan sonra kürsüye ıTethi ÇelıfcU ^eznua. Bu Amerikab bir vakit doetu... « u «ubab «abirde ttaOk dnracak B"»lar) takib pdefl CttJnfouriyjgt cedjk#ö, Baltacıoğly. Ziya Spmar, basfeanbğa ise F. Ahmed Barutçu rafındas bu şewniu baf geldı. Fakat bu sırada tveydanın geçjrme» derneğinin haskanı imış. Bir orman yanganı haberua okuMiaafirlenn sehrimize gelisleri mlldevresinde Avusturyaya, Alman A. PrescöM, F. Bddge#, gefia ü nun secibnesi kuvvetle muhtemelköşesine yerleştirilmiş ıkı davul zaren slâka çekıci fBu derneklerden bİ7.de de var; am duğuuı zaıuao tüylerim tırperiyor. nasebetile bu cabah saat 6 dan itibaUa ı*rarİ4 calmağa başladı. Da>'ul vaya, daha sonra Amerikaya ve ğurel, Osman Ersoy, Salıh İlgin ta dir. 'i vgrilecektir. ma, ı^imleri Iddialıdır») Lerzac 9a Ormana dostiarıma evet, bütün or ren şebır trafıği tamamen duıacsjcür. zuma, polisin müdahaleîile svturul İngiltereye tahsile gidip gelen genc rafından incelenmiş, teblığ edilProgramda: Ekrem Ze nımm eserlerıne hayran kalmış: Bu seneki kurultayda delegeleı Trafik. İLarşılaAaıa merasu&inis y ^ ^ duktan »onra Celikbaş deai ki: Dünyanın neresine ^isem sızden mancılar benim dostlarımdır taziye ereceği saat 13 30 dan itibareD tetrar ler ki bir kjsnji bugun çrta yag miştir. Çok faydalı yazılar. tarafından tüzüğün bazı maddele ki Ünün keman. viyola ve violoncekmek arz.usu uyanır vıg Ffth telgraflan « Bir buhran vardır, jeçecektjr, Llar arasjndadırlar, pedagoji JwBuclar arasında ayrıca bir konu rinde tadilât isteneceği sızan lıaber 5e 1 için bir parcası. icimde .. Ağaç işlerini köylülerimize baslayacakür. Bu müddet zarfmda reddin Kerim Gökaydao! diyorlar. Buna bir zamanlar Diz bile nusurîda yetkiü bir ekıp vücude var ki, oular da iki arkadaşımız tara lerden anlaşılmaktadır. Çalanlar Bilgehan Arkan fobua) Türkıyeyı dunyaya tamtmakia gö öğretmemiz lâzım Fransız gazetele ana caddelerde park yapan hu'usi \*e dh j Tâdılât isteğinin en mühırra bil Saim Akcıl (keman), Oray Ongas J t o bu palavralarm maralacak ta 1 f e ' ^ e r ; Fakat busların gerek fından ele alınmış:Nicin garblılaşa | hassa milletvekiihğj adaj Uğı içtn (viyola), Ali Avcıoğlu (Viyolonsel) revli bir makamın sahibi de. Bengisu rinde «4c » k şöyle ilânlar görürsü taksileriD plâkalan sökülecekrir. *"«at bunların gerek Ba^bakan şehriuüze geldi mıyoruz, Avrupahla^rr.dkta maariailesinin dostu imiş. nüz: < yoluaun inci kilometSfc kajmamısur. Yapılaniarj ualk u teşkılatçıhk, gerek fjkuolık bakıGiddiettersdorfun piyano Jtonçer" I £^pej merkfize itis kpjjttfpjfiv *yrılBaebakan Adnaa Menderes. dttn Ne y r " hynıp^pffrui»? Bir Türk resmde arabaıuzı durdurup bize uğOjitmajDaktadır. Eğer, ilçride heşab mmdan gelişmeleri, türlü sebebler fin rolü; Türkiyenin batılılaşması . mssıdır. tosu. yaylı sazlar refakatinde, solist kadınının, kaba bir odun parçasu) saat 17 30 da uçakla Ankaradan ı?elrayuuz. Tahtadan ya,ptlnu$ güzel «orulacaksa bunu biz değil, bjzzat le kolaylaştırılamadı. Ne yaygın bir ve moderc Avrupalı insanın psi.miştir. Menderes. Iran $ahı ve KraliBilindiği gibi mer'î tüzükte ınil Verda Erman. dan gı'*7fi^ eAerler vucude f^^ır^g'^* kolojisi. İlkini Said Ayda. ikinciyi halk soracaktır.» neşriyat yaptna imkânıni buldular, $esı içm >ap)J'ıcak tarşjiaxna toreMozart'ın do minör piyano konçer bütün dünya öğrenecek demek. . Deletvekili tesbit hakkı tamamen tes Ç«4ikbaş, bilâhare Demokrat Par Münir Raşid Öymen mcelemişler. bulunacafctir. tpsu. Birinci kjsun soüsti Tuvanna mek eserlerinizi bütün dünya göre si. boj vakitlerinde ta>.\tadan «amtesirlj kilâta bırakılmıştır. tinin tahakkuk etmiyen vaidlerine ne de teşkilât ıçinde fazla danlar ypıpm^tp ve ğftyp £eçef4exe Bu nıeseie bugunkij Türk kiiJtürüT oUnalan sağlanabıldj. Biîde bırinci Gene tâdili islenen maddelerden Bilen. ikinci kısjm solisti Nevin Un cek... temas etti ve raisal olarak Dördünsatmak.tadır. Ba baskas vaze, bır nün sca meselesidir. İleri şürülen biri de muhtemelen parti meclısi Son olarak jüpiter senfonisi: Mo Dostumuz €.. > Bey sık sık ri Zon^uldak 20 (Teleâooi») Bu Cİi Menderes kabinesinin programı ü mesele, maarıfin organizj»as«u kur fıkirler ve görüşler mühim. Fakat nin üye sayısı olacak. ve bu sayı zart'ın bu senfonisinin 4 kısmı birdea yaretimize gelir. Amma, yaptıklan başk« afle agaç Aesti yaf»r... jpricde durulabjleceğİBİ soyledi mak olduğu için politıka adamları 9.45 te Azıkarjuiac «ehrimize *** mın hiçbirini görmemiştir ki! COnu, meseîe o kadar derin ki, bu iki ar nın indirilmesi isteneeektir. gou koBusroayı Fevzi Lutfi Kara cj3 b u y a ıden hazjr bulmadıkları haıeket edex doet Bayan Bengisu tur fotograf uzatü: Bengijsu aîjjfHâpîn salonuna aJUnâdac kadaşımızın teblığleri elbette onu Kurultayda genel baskanlık ve Re Caz konseri yaptı. p ş n ğ ğlu y p Karaosmanoğlu, z<ı nazsıiyat adajpJarıle çaUşsa jhtiböküıcdatiarı Şebiaçaiı Riza önce, göz profeiörü Naci Bfngjisıınıın Büyük bir meşe kütuğuydü bu çözmeye j etjnıyecekUr Burjun u nel sekreterlik seçimlerinin süroriz 24 M&yıs perjembe guıuj saat İJ30da ğ man zaman gbzJeri yaşararak yaptığj vacını duymadılar. Doğru veya Içerisini oydum, temızledUm. macgai ] Peüevi ve Kraliçc Sireyya, CumSaray sinemasında, Hafıf Batı Müziği klmığıne bır uğratıvernıeU!) heyecanlı hitabede, az evvel cerev?n yanhş, olao budur. Netice, peda zerinde pLdagoklanmıziu ki filo le netice^enmesi pek beklerunemek Sendikasının tertib etiği, caz konseri Z^erzan Bengisu, oldu. Aituaa tekeriakler tektua. U\İmıİ»tk..m CtAii Bayar. Dı$ İşieri zoilaruruz da demektır durmuş ol tedir. hâdiseleri kasdedçrpk ö ' d muz.dao sjztouypr. O menfur venlecektir. goglarımızın büyük maarıi hareBekaaı Fuad Koprııio, Bayaa ICöpmalarına pek memnun plduk. Ben GeneJ Sekretcrlü »jin bir mufcaKonsere. şfhritnlzin tajımmiî caz yetimizden Beniın, „. . ^ t Bu hâdıseier Türk sıyasî tari ketlerirje ysam olarak kafcimalan ce bu meşeleyi ceraiyet, bir kongre lif hizip çahsm?kta ve Ferid Meorkestracjlarından «Ayten Gencer, Fa <*endi kendünizi küçfinue. r, «M kuUarulan ev eşyasîaırt dfeEaSa . de 2o^«İcak" ganna va*d piwuş)4 için kara bir lekedir. Bu mernle na mâoi oldu. sinin başlıbaşma konusu yapmalı len'in, İ. Rüştü Aksal'uı, yahud Fu ruk Akel İbrahım Solmaz. tlham Gen yor; kendi aramızdan ne o'ıyvk mii Meseiâ şunlara bakınız: kette polis yok mu, jandarma yok Bugıine kadarki olgular böyle Önceden ilân etmelj. Üyeler, ha ad Sirmenin desteklenmesi hususun cer. İsmet Sıral. Necib Celâl, Sevınç risyen, ne büyük ressam, iie 1 j yük Üzerleri motifli zarif tabakları gös lar, garda törenle karşılanmışlarmu, müddeiumumî yok mu? »'için dır. da temaslar yapılmakta ise de, bu Tevs» ve arkadaşları iştirak edecekler heykeltraş, ne büyük edebiyaiçı, o e çöründuğüne gore esaslı ümid, mes gelmeli ve b,U mesele Vazifelerini yapmıyorlar? Bir meb.ıs teriyordu: bizibin Kasım Gülek'i maglub de dlr Misafirler « u t İOM da Denu büyük tiyatro artısti <• k'C3İyıa u s Evlâdiye+ik burrfar olarak değil. bir vataad.ış olarak cn lekî teşekkülkrin kurulmasında ve İçlerinde JCuvvetieıruıe aıd muimbleruj refa.Konferi İlbatn Cescer takdiro fdenırız. (Bir Utisnasj var: Pjlilika!) |ara buradan sesleniyor ve vazife pedıgoji meseklerini memleket ıe boyuna kcnuşutoaiı. desilmeü, in ceği mümkün görülmemektedir. cefeti' Adnan Saygun bile Oratory^suııu JS iao^ipniT meyvayı bol bol yiyebi katinde Savafooa >atj ve Eşjt vaHuknkcyJııktaj) ferağai lerinl yapmalarını jstıyorun). FsV&i alitelerine vurup ortaya kpy celenjnejıdır. bancı memleketlere alk<°1attıktan son lirsiniz' ^Hailragı bujük kapayaO Kı piıriie Aııkara 2" (Cuuıhurıve' Teleks) Bu mjeselenin etenıaıiyeti fundagene de onlara hak vermemek eîde tnada toplanıyprdu. JJJ48 de kuruAzra înal galeride bir ra Türkiyeye dinletetâldi. rftknaz, pflıP*^",11"»^ . Su, mük,e,mmel Yarın toDİaııacak olejj C g J bUyük değil. Harekete geçtıkleri takdırde dır: SiyasS ıktidarlar bu konuda resim sergisi açmıstır. t£rzan Bengisuyu da yakında bS bir ayrao kâsesi olabilir, değu BÜ Cadre uğramaları ve en ucra yerlen lan Pedagoji Cçmiyetjai bu üijjjd iarıh fikir Sdhıbi olmazlar, cesa kurultaymdan evvel vaoılması İcab Modern eserlerden mü tün Türkiye, bütün Türkler hep t s efendim? Ona modern bir form ver I edea bucak kocTelerlne devam edllle karjıladık Cemiyet. kecdi aiaboylamaları bir gün meselesıdir. Bu retle meselenin üstüne yüriiyüp de Tiekreiır Bu cüm'eden olarak bu sat ekkeb sergide Yeşil nıyacağız: Kısa bir müddet sonra i?a dun... t^ir}^ «Bol» da içilcbılir. Müteşebbıslenni, istibdaddır. Bu istıbdadı yjkmak ca nında çalışıyor. magokluktan ve kendiîerini mutlak P?n Cebed Jlçesl konsreslle Cebed In Sabah, Yüzler ve lşii rîste SergÛİ açparalr* Meşe odunu, kestane, gurgen vetifemizdir. kuruculannl, çalışanlarını csedajı, kllao bueıffı (coı "resl yamlraıştır. lar isimli tablolar alâsaire... Onıuı maharetlı ellerınde ya surette çokluğa beğendhmekten î(5 îjî 5JC Karşımıza geçip bizimle fikrî mü saygı hislerile tebrık ederiz. Bugün konçre'erde Böz alan ha'İDler Odundan h^ykel yapmayı his zarif bir vazo, ya göz elicı bir avize, kurtulmazlarsa fürkiyede şuurlu bir fîMdsr partlsine şlddetle hücum ede )ta ile karşı lanmıştır. Galerinin diğer eadele yapsınlar. Govde gösterisi eıj 1 ya kahve fincanı ıpahfji7<ı», ya taPedEgoji Cemiyetının geçen yıl kültür istikameti beliremez. Bu olma rek havat ^abîhjıfmdan bah«etmlE'er bir salonunda Edirne Lisesi öğretmeni denedinizroihanımefendi ' geri memleketlerde bile çoktan *erg ç Hayjr, hiç .. (Lüzum da yok ya! bak oluyor. ve blıhassa .«on sMnlerde başlıca mev Lutfi Aytaçoğlunun açmış olduğu reBaf pcEkoposluğ]^ L&99tiifh yınca da ne ciddi olarak lise kuzujarı »rssıuda bulunan hâklmler teml sim sergisinde. .Yahva Kemalin »Ses Tabiat onlardan tümen tümen ya kedilmiştir. Memleketin hali fenadır, ağustos aymda Galatasaray lise Tabia eşya ruiuaue biualaıa da Lefkoşe 20 (aa.> Bu sabah vuku rulabilir, ne verknli bir fijtir t a dır si: r siz Gemi.» şürinden ilham alarak yap ralmış! Hareket halinde heykelcik ha (ok yaraşıyor, efpndım .. Mjmar bulan ve bır Ingilız çavu^u ile bir yannı karanlıktır. Gövde göjsterisi sjade yaptığı dördijncü kongreyi ler...) tertibleri çahşmalıdırlar karaplığa ı;ik ancak gazetelerden takib edeb:l yatı raiıatça geü$ir. Fıkir ve terfajyerine bu Facia halinÖ»ieden sonra saat 1* de yapıJan ln mış olduSu aynı isimli tablosu, alâk3 lar bugün duvarları yontulmamıs taş Kıbrıslınm yaralanmasına sebebiyet tutmağa miştım. Şımdi önümde cemiyetin ye adamlan bu ana megeleyi trsst kilao bueaeı kongresine Hasan Tez ile karsılanmıstır. *** şekUnde binalar yapmayı tercih edı veren bomba hâdisesınden sonra büdeyiz. Bu facianm bando ile, mızıka yayınlamaya muvaff:k olduğu 12 buldukca tabrik etmeli: türlü, hattâ taşk.anlık etınls ve eski C H P mllletLerzan Hanımın ağaçtan \". vde tün Limasol'da sokağa çıksm 3'aGüzel Sanatlar Akademisi profe İle gölgelenmesi jrnkânsızdır Mem kitab var. Muhterem hocamız Ali zıd düsüaceleri ortaya atmalıdır. ve'îiJIerile O Altslroelu göz alouş'.rr getirdiği bir paravan var ki, şaneser yorlar... Bazı dekorasyoccular bana sağı konmuştur. Dığer tijaftau. Iagigelip işbirliği teklifinde bulucuyordır Bu arada. blr!aç güo erveJ po'is sörlervnden Nurullah Berk, Amerikan diyebjUrim. leketuı istikbali sizlerin elinizdedir ' Haydar Tanerin Teikrn ve Eğitim, liz askerleri bu sabah Baf PıskoposMaarifİTiizde yalnız k?lıp tarrfın ^"'radnıı knrıko'i ce'bedilerek hür Haberler Bürosunda salı günü 955 ve Bu memleketi kurtarınız.» Bu eserimi satm aJınak ıst'yen lar .. SaloRİan suslecaek için, yaptı luğunu da kapatarak kapısıru nıühürRuhbilim Ceşidleri, Meşhur Ruhbi ele alınıp ruha dokunulmsnıasa se riyetleri tabdJt edlJen gazJtecller de 956 senelerindeki calısmalarmdan ler çok oldu.. (Paravan srkasia ğıtn ağaç eşyadan faydaianmak i$ti leaişlerdiı. Karaosmanoğlunun aljuşlarla karkonçreye dave' edılmlş'erdl. Kongre mürekkeb bir sergi açacaktu. gizlenmek istiyenler bu ia3ır nu yorlar... Hürriyet hmeiler isimli eserleri; Bayan Hü bebi, bu konudaki korkudan ve te baslpr baçlamaz başkar''ga verllen bir bu konuşmasile Bu tedb'r geçen hnfta içmde yapıviyet Bekır Bekin Modern Ana reddüdden gelmektedir Yeni Neşriyat Ticarî bir mahiyct verdığroiz fazla!) En çok parayı da bir Baksnlık meree İle hSlen Nümunehastaneslnde Partisi mitingi sona erdi. Millî Eütim va>inlan gün bu iş sizi zengin edebtlir! dedus. lan arajtuınaıar sırasında biaada beş Okullan, genc pedagok Münir Raverdi... MeslekdEşjarıma bu kıtablarj o ?f»nskta olan C'.us gazetesl başyaza D. P. miiingi n H. C YaJçının zlyaret edllmesl ka Bu, mııtlak Tarun BakiDhgıriır, (Dil sürçmesi Zaten zengin oiduk tabanca buluncıası üzıerüıe alismtşMesaleler Modern TiSaat 14 den İtibaren ayn: meydanda ! * l d 9 ^ e n « a Yeni Oku!d a Oğret.m kumalarıru bararetle tavsiye ede r!T:t;ın!mıştır. Ur. Bu sııdlılardan biri sonfcatilhalarını elbette biliyorum). v e dedim. yatro serisinden olan Demokrat Parti mitingi başladı. Bu ' Oğrenci, Bugünün Ahlâk Ter rinj. Onlar da kendi köşelerinde bu Bır arkadaşımUı, dedi; kocamın diseîermden birinde kullanılmıştır. Hayır, dedi. (öyleyse Ticaret BaMuteakıbea söz alan Kalll Sezal Kr. bu kitab İzzet Melib baskısı davalan düsunürler ve düşünülen kur, .memlekette hayat pahahlıgı yok toplantıds da ü idare heyeti üye'e biyesi Meselelerı (ikinci muayenehanesiDİc buiunduğu bioada Bıınunj. berahar, muhurlenes bına, kanlığıdır!) tarafından Henri Barile birlikte 10 hatib söz aldı Ya yapılquş; kıtabm gördüğü ilgi do ler üstücde zihin yorarlarsa bir tur, ayariama varciır diyorlar.> dlyehalen Atınada bulunan Piskopos Foatelye açmayı düşünüyoruz. *** t?ill°'den diîimize çevpılan konuşmalar eşnasında Hürri layasıie yazar. eserini tekrar göz gün meslek şuuru, yacicı durumda rei soze başlaılı v c «Ayariama lâzım tıos'un ık»metgâhı olmadığı gibi. kl Atelyenizi görebıUr miyim? Bos vakitlerimde o hymaıp, bu yet Partisi sözcülerinin jddialarırıa den geçirjp buaa shlikm Testle öl olan maarifçilere gerçek bir destek dır amma bu ayartsmayı DP. ldared rilmiştir. Dragostepede! dedi; malum a, lise veya başka bır dua mahalli ola1''nin zihnivet!erfnde vapmalıdır » deMeslekî ve Teknik Öğretim: Maarıi hamam dplaŞiTim, ffpryrfjm .. cevablar verildi. Bw arada Fevzi bahsini de ılâve etmiştir. olabilir. di Alaturka haroamlarım'za hayzan diye güldü; bizim iş, sesli iş. . Bura rak kullanılmaktaydı. Vekâletince yayınlanmakta olan bd Lutfi Karaosroanoğluoun muhteüi Aynca, Adamn kuzey doğusııpda Bundan sonra D. P nin h<i!i hazır suuz demek . Bugudan gözgözü £,ör da tutmadar bizi sonra... deŞerli derginin 34 ve 35 inci sayüabankalarden 129 milyon Ura kredi *** durumuna teroa» eden hattp partt İçtn mez bir kubbealtı... Bir göbektaşı. . bü silâh deposu bulunmuştuf. Lefde yapılan tenkJdlerln bile hos karşı nnda fTelevizyon), fMeşhur Yunan Gtiİ£ 8ulc, efendioa Sizî Pa I koşede bugün cereyan eden nümayljaldığı, bu krediyi az görduğiinJcn Yüzüme hayretle ve gülerek bak lanmadıSmı soyllyerek 19 ların bu se hevkelleri\ (Ev kadınına kolavlık^ b : risc ıpiıtlfllr^ beklerim. Sergüni ora j ler de asayiş kuvvetlerinirj müdahaDemokrat Partiderı ayrıldığı ileri beble partlden aynldıklannı ve Hür (1955 Nobel Mükâfatlan) gibj yazılar sürüldü. Fakat ben hazaamların bülhan da görürsünnz .. ' lesile dağırılmıştır. (Baştara.tı 1 ıncı sahtfede) Seçim kanunuoda yapılan bir ta ri"e* Partlstctn bu sebebten do«du*u yer almıştır. İnsaallah hacımefendı < Elbette larmı dolaşırun, beyefendi . Attlee. Kıbrıs için llakarios ile nu söyledi. Hürriyet Partisinin sadece dille siyasî partilerio radyoda inşaallah! Sık sık seyahat edebilmek ? '? Halıl Se?al Erkutujı kflîujşmasmdan müzakere istedi sebebile kurulduğu, bu yüzden C H. ! de işaretle bunların zamanı Jcoıxu§ma hakldi:uvn ka!d;rıl sonra kursüye ?elen ve baskan Hasan için ip*an, Iştapbul Vaü*j oüaalı..» Oduo ararım oralarda... KülChristchurch (İngiltere) 20 (AP.> P. nin peyki haline gelmeğe bile roemnurjyet duyacakiarmı, ancak dort ması meselesine de temas tden Bo Tez taraıından avukat olarak takdlm Yaslı İşçi Partisi liderlerinden Earl nza g ğ gösterdiği. y yann iktidarı ele genjllhalffeüerı boyunca hak ve lükbaşı: j y edilen Artvin C 5 P II başkanı ve Attlee, bugün verdiği bır demecde, çirecek olsalar mevki ve sandalja hurriyet diye bağuan agızların bugun • Menderes radyoda konugmariH C H P kurul»ayı üye»( avuk»t Fehml m B İngiltere hukumetinin, Kıbrıs hakffr^ b j kopru, li za asla razı değildir. Zira hakikatin Aloaslan şunlan Böyledl: i lçin boğazlaşacak insanlardan terek uî^f1 ( ! n degı^tığim (baraj, k fabr j kında göruşmeler yapmak üzere Başküb ettiğj şöylendi. Pemokrat Parti £ f £ ' ^ ı dije lu.ykWdıklarını be fiskesi dokununca külâh düşer, kel •Baskan benl, avukat olarak tafajlm 1 piskopos Makarıos'u Londraya davet etti. Arukat olarak kocusacağımı tahden mebuş çfrtikUn halde mebus. M .p . G e n e [ B a ş k a n j m ü t e a k ] b e n görünür» dedi. C (Bastnrah ' I T O 'ahtfedej I yüı bir vatandaşa 109 lırn gibi cüz'î etmesı gerektjğinı bıldirmıştır mta ectl luklannı devam ettırdıklerı belırtıl kendis; hakkında. teşrıi masunıyetır.m Bölıikbaşı, konuşmasuıın iktisadi Amerikan başmüddeiumumi yar bh lisanla tenkid etmişler ve parti r | miktarda döviz tahsjs =deıken mil HalbufcJ dlDloaıamda geçenlerde 16 Attlee bu konuda şoyle demijtir: di. Binlerce Çelikbaj ve Karaosumizzarcmm bir Başba cnevzulara taalluk eden son kısmında bâklmi emekllve eevkeden Adalet Ba dımcısı Tpmkins. çalındığı bıldinlen nin gidişi ile zihniyetinin Demokrat j letvekiHerine »«ee liradan sşağı ^üs « Eğer Makarıos'la konuşraakra ti^.c Bujuk Jtıllet Uec da buğday fiatlarından bahsetti ve kanı ve Profesör Hüsevln Avnl Gdk vesikalarm Araerikanın manoğUına Mendereâin parmağını müdafaasile Partiyi yıkacağuu bildlrmişleTdir. miyen miktariarda dövizler verilmtk tereddud gdsterırsenız gdrusmeler yadahi değişmeğe razı olmıyacaklan hsıiıe gonderıldığ'rı ve tesrıı masunı bugün bir kilo soğan alabilmek için türk'ün Imzasj bjjiuadufcından hukuS itgili son derece gizli ve miihim atGündeiB gereğinfi* otaınan rapor | tedir. Dövizimtz *arsa 139 lıa aian pacak bır insan bulamazsmız. Veva yet nin kaldırılması teşebbuste dört kilo buğday vermek icab ettiği cuJuktan stodiltk ferasnt ederek bir şnlatıldı ve kalkınma faaliyeti hakUn ihtiva ettiğitıi agiHamıı ye d^ lardan ve yapılan »eçinjlerden sonrs vatandaş da aynı hakka sahib .ilmak eğer birini bulursanız, bu da Makarısoyledı ve: sıfafCe konuşmayı tercih ni, dört kilo soğan alabilraek içir.se ^mda rakamlar verildi. i eski idare heyeti başkanı bilhassa üst lâzun gelmez » i ? Bu «tbi hireketler iI os'tan daha büyük bir insan olacaktır. mistir ki: teşrii masunıyet] işçinin bır gün günluk mesaı »arfetrn » kurula verilmekte olan aidat hisse j k5tü neticeler doğurmaktadır.» Demokrat Parti mitingi de saat j kaıdırılacak ve bır hâkimın huzuruna mesi gerektiğini söyledi. 1950 yüı i'e J Mademki elimizde. ıyi kötü bir üKürstiye gelen Dr Vafl Erar İse dö Dünya üzerindeki bütün Ameriksn buoa hava üslerinio teskilâtlarmı göstere:) sinden sikayet ederek: Vakitlı vairitMüteakıben sözü Demokrat Parti • der mevcuddur, bununla miızakert1630 da sona erdi. Bu suretle bu i SSkarılacakt)r Çolagunun çocuğunun 1966 yıh arasında buğday fiatlarını.n vlzslzlikten Uâç bulamadığını, temin etmek mecburıyetınde azamî yüzde on artmasına nıjkîbil rağmea Avrupa «eyabatlertoe gönderi bu vesikalann muhUviyatınjn asık sa para istenildiğindea şt eileriede oin neşir organıca uıtikal ettiren NL 1 lere girismek. herhalde yapılacak en günkü boy ölçüşme gürültülü ve bulunan hâkitr. Bolukbaşıyı hapse aldıH'.annı sdyledlk hayatın korkunç bir süratle vuzde lenlerin bo! dövlzerin b»rs"erce sıkıl lanması veya kopyalarının çıkarılmaii , kinin hemen hepsinin ?lmdı|ından jad Sav, Zafer gazetesınin hsb^rleri iyi seydir > pâdiseli bir hava içuıde, netıcesı auwahkum ettiğı takdırde, o hapishane f n forra ^eTer > ve mütaUalajrı tahrif ettfğinı söyle Jaşılamadan kaybolup gitti. koşelermde îiecderesuj sağlıâına dua yüz, yüzde yüz eîli, yüzde ıkj' yüz üjasım re D.P. Ulertn ucuzş eîde e t . casusluk kanununun ihlâli sayılmak şikâyet etmiştir. dikten sonra: pahalüastığını bildirdi. tlklerl lktldarda Ivl cfl'ısmaHncı te tadır.» Akşam kcndisile görüştüğüm Hür edecektır » Bundan sonra söjt alan Aakar* Baavukatlarmda» Nejad Say, mil ! « Zafer gazetesi bugün fiyet Partisi İl Başkanı Mahmud Daha sonra üç Yargıtay uyesı ş e 13 Bölükbaşı, konuşmasmdan sonra u nıennl ett! l d letvekillerini daima szalarında gcr 1950 deki rolünü ojnamaktadır. VaValay. kalabalık mevzuunda şunlan teminath hikimin (görulen lüzutn üze wn uzun alloslandı ve kendisini kür mek istediklerini, «ıların ite sadece kıalar, partimizin aleybine olabilir, nneı emekliye sevkedılmesi mevzuna jüden alan halk, Parti binasına kadar (föykditla temas etti. seçim zamanlarmda güler \ üriprle hakikatleri yazarak bundao ders ve »rtından indirmedi. « Bizim mitingde bulunanlar aralarına katıldıMarm' soyledikten ibret almak lâzımdır. Bugünkü gidis « Adalet Bakanı 16 hattjrr' kapıBölükbaşıdan evvel konujan C.M. Edirne 20 rİsmail Baykal bildirir halis Bergamalıdır. Buradan, Izmisonra demistir ki: bizim için tehlikelidir. Ayr'ca. parti yor) Tunca nehri tasdığı dan uşak kovar gıbi kulağıcdan tutup P. genel sekreteri Abdurrahman Boiçin rin U kazasından tnndirilmiş olarak ' attı» dedi « Tüzüğümüzün 46 yacıgiller ve genel idare kjırulu 4Za*ı Bisiklet yol mukavemet yanşı gereğince bu kongrede <'i maddcs: içinde de vatandaşa nezaket püvte Kırkpmarm yapılacağı Saraviçi sa Şergamaya goturulnıeııııştır. Buna j 8u sırada halk arasjndan blrinıo Seyfi Öztürk de iktidarı siddetle tensiyasî gidi rilmelidir. Üst kademede olan arka(Baştarafı 1 ınei sahifede) dün sabah Topkapı Çekmece yo şimiz enine boyuna tenkid eHilir. Ben daşlar bu beyanjmdan memnun ılmı hasınm bir kısmmı sular istilâ ets faten malî kudretımız de müsaıd t (ışbırlığı n« âiemde?) diye sorması kid ettiler. değil. Otpbüsler tutup, parasuu ve uzenne Bolukbaşı: «Toplantımız sualü Mısıria da asker! bir andlaşma ak lunda iki kategori üzerrnden yapıl dc buna istinaden hazı tenkidleıde yabilirler. Fakat onlan biz seçtik. nıiştir. Sular çekildikten sonra sşs bulunacağıra. Kimse atmmasm. mış ve şu neticeler alınmıstır: tip gelecek planlana ceblerine 35 cevablı değı), tsk taraflı konujuyoruz» Seçilenler ise bize hizmet etmeğe az ha tesviyeye tâbi tutulacaktır. dermiştl, Jira harçhk atıp insan toplayacak a ' y e c e v a bb v e r d i Amerikan uçak yolculan 60 kilometre yarışta: 1 Kaya Hayat pahalılığı günden güne art metmis fedailerdir. Maalesef bunİHnn Ayrıca gehrimiz lig şampiyomt Suriye Cumhur Başkanı b^alde değiliz ve bunu arzu etmıyoAbdüUâtif Subhi Paşanın müsteTokgöz (ferdî), 2 Agop Kasab maktadır. Geçen sene eti 3 Hraya içinde yürüyüşü değişenler var. Bu Edimespor, jandarma gücile yaptığ) Ürdüne gidecek müzik dinlemek istiyorlar yuz.» bid sultan Abdülhamidin emri ile zin vaziyet biz partilileri bu kadaf iızerAmman. 20 Ca a ) Resmen bil (Şişli) 3 Nusret İldağ (G. Sa satan kasab, kumaşı Sümerbanktan 20 se parti dışmdaki vatandasları ne de karşılssmavı 41 kazanmıştır. d a n a a t l J a n v a t a n aırı P.». oin Nazillide raukabil mitingi 5 Nanuk Keliraya aimakta idi. Bu sene eti 360 NewYork 20 (aja.) Gerek Bir dirildiğine göre, Surive m a i l Cumhur ray) 4 Brcan Yr=:ian (G. Saray) kuruşa satan kassb. aynı kumaşı 45 rece üzer, tahmin edersiniz. NATO'dan Oramiral Izmir 20 (Telefonla) Iki gün ev , beraet ettırmeşı hıkâyesıni nak5 Dısan Tunay (Bakırköy). l e d e n liradan ahnak zorundadır. Kıbrit ve Bartiınii kuvvetlidir. Önümözdeki *el Hürriyet Paıtisi tarafından yaBolukba^ı, 33 aeııe memleketi ipfik Amerika dahijinde ve gerek ' Başkanı Şükrii el Kuvvetli, Ürdün ş ae ı n n ı e k 125 kilometre yanşta: 1 Emili ekmek fiatları hariç, hemen her çe seçimleri kazanacağız. Yahıız iki ıst'sMichel Denny g#Idj a d çjlan ve çok büyük bır alâta göreu i s t i b d r a ] at * d a « e d e n Abdülhamıdin yabancı menıleketlerde yapılan se Kfalı Hüsevinin dâvetlisi olarak 28 os Saridis (Şisli) 2 ^Hayri Uyar yin fiatı fâhiş sekilde artmıştır.» r a ^ e AbdfiUâtn NATO daimî grupu temsücisi Ofna var. Birincisi Zafer gazetesinin gi^ Pasayı müteaddidndeialar tal ferlerde hava yolculerı arasında mayısta Ammana gelecektir. f ^azilli mitingine mukabele etmek yapılan anket, hava yolunu tercih fizere D.P. bugün ajTiı yerde büyük Suphi Krabn dâveti Ürdün Başvekili (Şişlit 3 Altan Vecioğiu (ferdî) Hayat pahalılığı mevıuundaki bu ıdişi, diğeri ise teşkilâtın gidişi ve cmiral Michel Denny dün saşt s o y l e d l v e du edenlerin sefer sırasında sinirlerini Zamreel Rifsil tarafından son Ş a n 19.15 te uçakla sehrimize gelmiştjr. bir miting tertib etmiştir. Daha zitenkidlerdeı sonıa Nejad Sav, hü j zihnlyatidir. Hür. P. Eyüb ilçe kumetin israf içinde bulunduğuna te < Saha sonra aös »1*|» hatiblerden Hava alanında General ve Amir^jr yade Ayduı ve civar kazalardan y.tıştırmak üzere, içkiden başka ha ziyareti sırasında Cumhur Bajkam masla: «Vekil otomobiUeri hemen he Oaniz Dardeniz ü> avukat Burha lar tarafından karşılanfn Oramiral merkezi açılth temin edilen f kala, f Ben, Basbakan M e n d e r e s i o rih fif müzik dinlemek istediklerlni na bildirilmijtir. eden Işletmeler D Bakaru jy ti il* müstebid mltan AbdüJha d» ortay e çıkarmıştır. Hürriyet Partisi Eyüb üçe mer men kısa müddetler içind* Jeğiştiri naddin Çaylak da ksadi kcndilerıni Denny, İstanbul, tzmir ve Ankar»^ Suriye Genel Kurmay Başkanı n e liyor. En lüksleri getiriliyor. Bunun tenkid ettiler. Bilhissa avukat BurSamed Ağaoğlu, Hürriyet Parmı midin zihniyetini mukayese etmeğe Ş n Alakalı çevrelerde bellrtildiğine Şevket ŞükeyT de Cumhur Başka kezi dün saat 15.30 da törenle açıl yanmda döviz darhğından bahsedih haneddin Çaylak, mütekâmil millet da tetkiklerde bulunacaktır. CumapJiderlerine sert bir lisanla çatmış ve kalkarsam saym savcılar darılır. Bu göre, bundan böyle uçaklara pikap nina refikat edecek v« boylece Ür mıştır. Enver Güreli v» PmruHah yor. Türk an'anesinin oir seyalıst l«rin toskki edebümeleri ipo plân tesi gününe kadjr şehrimızde kalBakacliğınj ilgilendiren muhtelıf j itıbarla mukayeseyi sizlfire bjrakı l*r konulacak ve hafif Nutku birer konuşma yaparak ikti serbestisi vardır. Malive Bakanlığı ve program dahilinde hareket etmek dıktan sonra Oramiral Türkiyedf» ealı dün Suriy» askert fconnferda izahatta bulunmustur. I >orum.> ~ " " ' dar partiiini tenijd etauilardir. Vurd dıcma «kmak »rtiveı. lâaletta mecburiyeUndc olduklarıaı »oyledi. | aynlacaktu, Türkiyede ağaç işlerile nğraıan tek kaluı hazıriadjğı eserleri, bir sergi açmak fzere Parfs« yollalı Yazan: RESAD EÎMİS katı Jarı bu saimli şafcfimhe geliyor 7 ınct sahifede) D.P. ve Hür. P: nin Ögretmen ve Öğrenci Köşesi ga'vde gösterileri Halk Partisi Kuruttayı [ bugün açjlıyor ^ çalifittalan hakkmda Yaıaas Eskf Bir Öerelmen PsdagoH | M U«dra «ubafoza altmda İ C.M.P. m Koıya açıkhava toplantpsı ImeHkada casusluk bir D.P. liler kendiierini tenkid ediypr Ûrdünde Başkakan çeklldî DOnkü "bUiklef yarışları Kırkpınar sahasinı sular isfilâ etti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle