14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Msan 1951 alatasaray düıt mniyeti 40 yendi 2531 mayıs tarıhlerı arasında şehrimızde yapılacak olan clun>a kuposı karşılaşmalarına hazırlık o'iıak uzere mıllı gureş ekıpımız dun akşam dan ıtıbaren Manopalasta kampa gır«Turkıye Brezılya mıllî futbol maçma sekız eun kalmistır mıştır Dun Kad'koy Egıtım SalonunFakat arava gıren bâzı sebebler takımımızın tesbıtıne mânı olda kultur fızık ve hafıf Dir çoh^ma muştur Bu cumleden olmak uzere mıllî takrm kadromuzda sâüe geçen antrenrıana 12 puresçı ıstı dece sekız gedık mevcud bulunmaktadır rak etmıştır Hahhazırda Lubnaada I .Kalecı, sagbek. solbek, solhaf sağıç santrafor, sohç ve solbuhın?i rııllî gurp^çılerırriı'Jen Vehaçii mevkılerınde mılli takımda ovnavabılecek ev=afı kendılemed Kartal, Mu^tafa Dağıstcjilı ve Mehmed ÇeleHı 1 mayısta ıcampa karınde goren hevehlenn bırer dılekçe ıle bırlıkte Futbol Fedetı'abı'eceklerdır rasjonunun Dolmabahçe stadı dahıhndekı venı burosuna mac Şımdıve kadar Ruslar dahıl, 15 ınil<aatme kaaar muracaatları ehemmıvetle rıca olunur » let dunja kupası güreşlerine ıştırak uvgundur: Cem AT\BEYOGLU edeceMerını bıldırmı<ştır Bu mılletler şunlardır Fmlândna, tsvıçre, Al mama ttalva, Rumama Poloıja, Macarıstan Fran=a, Yugoslavya, Bulgarıstan Rusya, Lubnan îran Japonya Suri've dun\a gures «'••s "^q ,oz Isveç gureş takınıı merolcketımızde sahıbı olan îs\eç ıle Arrenka ve Çekoslovakva şampıvonava ı tıraK e t eeden memnunuz ve çok sevınçlıyız» Gungor Ramazan Gungor, Osman mıvecpVlerın! bıldırmışlerdır € Halı hazırda kadro ne haldedır'» Şıt, Mehmed Gocur da kampa çağıîsveçm gelmemesı hayret uya/ıdır « Şımdıkı kadromuz 27 kı=ıdır rılmıştır Bo\lelıkle 33 kışı olan tamıştır Ankara 23 (a a ) Tenls FederssFakat Muzahır Sılle Yaşar Yılmaz, kımımız bu hafta ıçınde yapılacak T* "1* "î* yonu te< seçlclsl KeMm Bükey bu ak Muammer Varboz takıma ıltıhak et seçmelerle 24 kışıve ındırılecektır» şam saat 18 de Tenls klubünde blr ba Haber aldığımıza gore ttalyada an mışlerdır Ajrıca Bayram Şıt, Hasan ı A. YUCFXMA\ sın »opıantısı yapırıştır trenorluk yapmakta olan Mıırı Boy Kerlm Bukey bu top'ant.da bu Mtorun mukavel sı bntı^m !en bugunnekl Davls kupası münasebetlle geçen lerde memleketımıze gelecek ve Ceçal'şma'arı anlatmış ve Holânda mlllâl Atık ıle bırhkte mılli gureş takı 1! takımı üe karşılaşacak olan ten!» mımızı çalıştıracaktır. ml'ı takımımızın kadrosunun Nazml Bu haber uzerıne Celâl Atık ıle Barl Sefik Fenmen Uğur Sevlndlk Te Serrıh TURKDOĞAN i konuşttık j Behmut Cevanşır den kurulmuş oldu i Bojle bır şejden haberı olmadığını j »unu Böviemlştlr Başım yerde sahadan çıkarMüsabakalar 27 28 29 nlsan günle•öylıjerek soze başlıyan Celâl Atık, ken gene sızlerı duşunurum, barlnde yapılacak ve karşılasacak »enl»konusn'ia'sına devam ederek dedı ıcı C er 25 nlsanda kura Ue bel'l olacakna soyleyeceklerınızı, suallerı« Federasyon Reısı Vehbı Emre, fr nızı, hattâ beddualarınızı' bu ışı daha ıjı bılır Benım fıkrırre Adana 23 (Çoban Yurtçu bıldırı ıkıncı oyunun son dakıkasında ıse lsmlndeInsaflınız halden anlar, trıbungehnce ıkı kışınm bır takım çahştır yor) Idman Yurdunun davetlısı Oscar uçuncu golu de attı Bovlelıkle kl Holândan tenlsçller RlngU 3 tenlsçl kapianlarmm Idare6lnde ması ıyı olmaz Butun hocaların bıl DUİunan İstanbul profesvonel hgm Adaletlıler ılk maçlarında 64 mağlub Ile eeınektedlrler den gısı ve sıstemı bırbırıne uvmaz Fı c Aldırma, uzulme'» dıye Musabakalirın Ilk gunü Slnel lklnd den Adalet takımı uçuncu karşılaş ıkıncı maçta 33 berabere son karşıkırlerın ve sıstemlerın çatışması da masını bugun DemırsporMıllî Men laşmada ıse 30 galıb geldıler günü Daol rrusabakası olacaktır haykınr Sokak+a sızlerle goztenkıdlerı dogur^caktır Eğer, bsyıe Kerlm BükeT dlŞer tenlsçllerlmlze goze gehrsek şaşıruız Kulubde, Adaletlıler varın sabah uçakla IsüözU ee*irmlş Clh?t Ozgenel Ue Engln bır şey olursa çahsma'arın randımaıı sucat karması ıle japtı Hakem Alı omzumu okşayanınız da olur, Tımur ıdaresmde takımlar şu kadro tanbula muteveccıhen hareket ede Baia^ a mlU mar aref^^lnde çalşrraverpr^'ını ıımmuvonım » sırtmı donen de ceklerdır larla sahada ver aldılar maıt <Ç1T muhtel'f bahaneler l'ert sü Bundan sonra Celâl hocaya sualleSelam veren (tanımadıklarım) rerejL raiı madıklarını bu sebeble kadAdalet Şevkı Fahrı Salım Sarimızı soruyoruz rova alın*nadıklannı ve sporculann ın yerını baş çevıren (tanıdıkla« Macar temasımız hakkında ne lâhaddın, Cahıd Ajhan Turan, B Federasvona şlka^e' edlleceklerlnl gây Edirnede nm) alırlar leml şve *oplantı »ona ermlştlr dusunm omınuz1'» Erol, Oscar, Ahmed, K Erol Bu kadırbılmezhğınızden evEdıme, 23 ıHususı) 23 Nısan mu c Grekoromende dünyada soz Karma Oktay Behzad, Burhan vellerı yureğım burkulurdu Son nasebetıle şehrımıze gelen ı5uııne Lıtahıbı bır mıllet olan Macarlarla 44 Ç Ab, Yaşar, Coral Muzaffer Alı, raları bundan acı bır zevk, buHacettepe, Demirsporu sesınden Yetışenlerle Edıme Lısesinın berabere kalmamız bızım ıgm çok iyı Haşım, Ahmed, Mustafa ders almaga başladım >aptığı futbol karşılaşmasında 1 1 bir netıcedır Eğer hakemler rakıble10 yendi Devrenın 35 ıncı dakıkasında Erol berabere kaldüar Ikmcı naçta ıse tşte gahbıvetlerden sonra sızrimız] tutmasalardı ve bızım de bıraz vasıtasıle bır gol çıkaran Adaletlıler Edırnespor emeklılerıle Merıçspor teAnkara 23 ıTelefonla) Bugün Iere soğuk bakışım bundandır, ian=ımi7 oteavdı 53 ve\a 62 galıb devreyı 10 bıtırdıler Ikıncı devrede kaudlerı aralarmda 2 kuzu kojaraıt japılan lıg maçında, Hacettepe, ^ok kıbırden, gururdan değıl' gelehı' r^ık Serbestte ıse 80 lık ga başından saka*lanan Salâhaddının ıddıalı bır maç vaptılar Bu maç da çekışmelı bır ovundan »onra Demirlibne'ımız normaldır Kısacası netı yerıne gıren Gungor 78 ncı dakıkada 33 berabere netıcelendı sporu 10 jenmıştır. Isveç, Dünya Kupası Göreşlerine Kaîılmıyor Polat ıle Aykaç duaku maçta Acaba millî takıma bır oyuncu mu buldular •••••••••»<«»•>»»»•»»•«••»••••»•• ••••»• FutboJcu aranıyor 8TAD Dolmabahç» SETIRCI 12334 HÂSIIAT 259"2 (Llglu llk devreslnde 71 Gala tasaraym gallb geldlğl maçı 9J69 klşl 2152 ı 50 llra ödiyerek sejlr etmlştlr ) H\KEMLER Huseyln Maloğlu (Ank ) İle Faruk Talu ve Tarık Yamaç (Ist ) GALAT4SAKAY Tüksel Ali Tayyar Necde' Salm Enver Isfendiyar Suat Metln Kadrl, K All EMNITET Tücel Erdoğan Hllml Samlm Osman Burhan . İsmet Hlkmet. Dursun. Fertdun, Bulent, GOLLER Suat D 11 Suat D 18 Kadrl D 49 Metln (Pea altıdan) D 77 HA SAN Profesyonel liKin karmakarışık olduğu j haftalarda maçlar da gelisı güzel j Galatasaraylılar tam manasıle tıstün ujnıvarak 40 kazandıkUn kaşılaşm,>\ı adetı bir antrenman maçı g bı o\nadılar Dunku maçta Eunun ıtahrarrını bermutaa s^gaçık Isfendoardı Isfendı ardan sonra guzel kurtarışıarıle YuKel tems\uz ettı Alı Sa'm Suad Lç aj ce7dlı bulunun Galatasaraj h Kamıl dun takunının ve Kc^ri \azıfelerınl hakk le vaptılar I^ı van hdfı butun maç muddetınce maçiru tellenn arkasından bojle se>retti. aksadı tempo içmde basladılar ve her Iki dev d'gı topu Suad Emnı>et kalecıslnln b«Emnrvetlı er ıse madafaadan r yade rcae ae ıkijer gol atarak bıtırdüer r z höTisından fa> da anarak kafa il« hu^uma ehenm yet \erdıklerını Durlakıb kaieje sokarak takımına llk >uı u 'an'rafora alarak gostermışlerdı Galatasarajhlar başladıkları oyunda goıu temın ettı Kj « f ' l ı rakıbleri karsısında hıç debır ustunluıt kurarak Emnıyet kalesıUstun o>unlarını temadı ettıren sarıezılmeden o nadılar Muhakkak go'luk Ei zor]u\orloiaı kırmızılılar 18 ıncı dakıkada ıkınci şutlarını rakıb kalecı kurtardı Nıtekım 11 ınci dakıkada Metmir gdlıerın de yapmaga muvaflak oıdular Ne» cede G Saravlılar maça rahat bır solaçık >erıie deplesman yapıp ortala Suadın uvtu^te Ikı volesırden bır nc sl dırekten dondu ve akabındekı ıkıncisl be ağları buldu Durum 20 oldaktan scrra rakmıerın duralamasından stıfade eden Emnıyetlıler mukabıl hucuma g^tılerse de Yukselın kurtirışları karş sında netıceyı degıştıremea ler \e dev re Galatasaıa\Iılaıın 2 0 ba k'sı a tınd* k^pandı Ikinc! devrejl gene hâkımıyeüerl sltında o>nıyan Golatasaravlılar 4 uncü dskıkada gunun \e ha'ta 1 aftanın en iyı o\uncusu Isfendıvarın uç Emnıve.lı futbo cu\u atlattıktan sonra yaptıgı ortajı Kadrı guzel bir kala \uruşu le ağlara gondererek takımına uçuncu golu kazandırdı Ovun gene yavajladl Emnıyetlılenn »eyr* olarak yaptıklarl hucumları gene Yuksel onledi Devrenin sonlarına doğru. 32 nd dakjnada Emniyet beklermden bırinln I e.ıne topun çarpması karjısında hakem penaltı verdi Metınin çutu dorduncü Galatasaray golı olarak agları buldu Oyun da r.jvlece 40 Galatasaray ın Em nıjete galebesıle sona erdı f enis millî takımımız tesbit ve ilâıt edildi j I Mağlubiyet psikolojisi Adalet Adanada karmayı 30 yendi is, Beyrutta galib Halen Beyrutta bulunan yarıort» sıklet boksorlerımızden Garbıs Zaharyan, Lubnan şampıyonu Abdulkadır Şem ıj ı sekızmcı ravundda teknık nakavtla maglub etmıştu Garbu ıkıncı maçını 5 mayısta japacaktır. Suatin japüğı ılk GaJatasarav g» 1 " Emnıjet kalesıne gırerken. IIUIU^^ ,„„••!." | iHnıııııııııiııwjııunıuı "iuıııııııııııımınimiHMiııiııııııu«ınıııııiMiiHiııurıııııııi""i >mmnır'TH>mm>ım"wnımmmwtııiMiiHiımmHimmıııımıti'iM'mmi' | SATILIK I BULUNMAZ FIRSAT Izmıt'ın en mutena jeruıde bu daha ele geçemıvecek ızaleı şu\undan dola>ı Dos\a No su 956 440 Kocaeh İcra memurluğundan bırıncı arttırması 30 4 956 perijembe gunu saat on dortten on beşe kadar Koca eh Ikıncı Icra memuılugu foda sında) japılacaktır 1 Izmıt Te pecık mahaUesınde Istıklâl cad desı mevkıınde Fethı\e cadde sınde Oguz sıneması karşısuıda koşebaşında altında dort kar giı dukkan bulunan bır pastacı dıger pastacı bır kahve bır kıtabc unundekı hane ıkı kat olup alt katta ıkı oda bır mutfak bır hol hela ve genış bahçe ust katta uç oda sandık oda sı bır ban\o bır hela 2 Izmıt Tepecık mahallesı Fethıve cad desı zemın katında bır fırın bır dukkan bınanın buı icı katta ıkı kuçuk oda ıkı normal oda olmak uzere dort oda ufak bır korıdor, banjo ve helâ ıkıncı ka^ta beş oda bır ufak hol ban ya, helâ ve mutbağı mevcud olan bu gav^ı menkuller Koca elı Sulh Hukuk H«kımlışının 19 1 956 f arıh 954953 esas 95621 kadar sayılı ılâmı kat'ısıle açık arttırma voluvla ıhalesı ıcra edılecekür LANA TURNER M.GM'in cazip yıldızı diyorki: KLM 1956 ın yaz tarifesi: tuvalet sabununu kullanırım Mukemmel bır ten' Işie bîr sinema yıl«*l dızının en kıymeîlı varlığı! Sinema yıldızlarından onda dokuzu da, gunluk tu« valetleri ıcın sâf ve lâtıf olan LUKS tuvalet sabununa guvenırler. Bol mıkdardaki, kaymak gibi kopuğü, bakıkî bir guzellık mustahzarıdır ve LUKS tuvalet sabununun enfes kokusunu çok beğeneceksıniz. LUKS tuvalet sabununun kopuğu ıle cildinizi bıraz oğusturunuz Bundan sonra, evvelâ sıcak su ıle muteakıben soğuk su ile yıkayıp yumuşak bir havlu ıle hafıfçe kurulayınız Neticede, bir sinema yıldızınınki gibi taze ve çok guzel birtene sahip olacaksınız. LUKS Haftalıh «ervl* adetfi OOMA PARİS MÜNİH LONDRA 8ERLİN VİYANA KAHİRE BAfiDAD TAHRAN 8EYRUT BRÜKSEL 4AMBURG 4EW YORK AMSTERDAM FRANKFURT OÜSSELDORF 2 7 | ' (4 Setvli <$âtanbvılclan,\ r SetvU <Anka/caciayı ser'i ve rahat DC6 uçakları ile •J 1 1 2 2 2 3 2 7 J j 1 1 Avrupa veYakırı Doğuya Kuzey ve Güney Amerikaya Uzak Doqu ve Avustralyaya nya en yakm KIM bürosuna mOracaıt edınta ISTANBULı ANKARAı Tılmnı Meydaaı TtL4475 33 Hılton Otıll t«l. 485180 Atatürk Bulvın • Zafer Maydau '^ 78418 7 7 7 7 , 1 j | 1 1 SATILIK KÖSK Florya Kojfeler mahalîesınde 2400 metre kare meydanlık bah çesıle mur 441231, 213550 j 3 a j ı KASA ve TELEFON ITANIYANLARIN TAVSİYE ETTİĞI Be\ oğlunda Tunel cıvannda kasa ve telefon acele devredılecektır Kumbaracı Yokuju 120 No ya muracaat m SATILIK ARSA Kuzguncuk denız kenarmda nhtımı olan. bıtışık ıkı parsel 667 M2, 2,5 kat musaadelı arsa 130 000 lıraya satılıktır. Mutavassıt kabul edılmez Tel 21 28 62 Illltilt UUIlKtUUtl lltlll i ^ııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııınııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııiiimııııııııııııııııııııııib » | Uzun müddettenberi aranan 1 1 OTEL HASTANE • İŞ HANLARI | H Yarım otomatık telefon santrallarımız, dahılî tele ğ = fon cıhazları ve bunlara aıd Redresorlerımız gelmiştır. | = Muracaat SIAL ŞIRKETI Mertebanı sokak Yakut = | Han 4, Galata Tel 44 98 86 | T. ESKİ MUHARİBLER BANKASI T.A.O. MUHABANK Umum Müdürlüğünden: Bankamız umum! hejetinin 29 mart 1956 tarıhinde yaptığı fevkalâde toplantıda I Telgraf: SIALCOVEN İstanbul I ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllliimilllllllllllllllllfF SAİNT JOSEPH FRANSIZ ERKEK ÜSESl Kadıkoy İstanbul Tel 36 26 00 Okulumuza yeniden kaydolunacak oğrenciler Için yerimız pek az olduğundan hazırlık sınıfına ancak kabul musabakasında ılerı başarı gosterenler alınacaktır Musabakaya gıreceklerm imtıhan gununden en az bir hafta once iki fotoğraf ve huviyetıle okul mudurluğune müracaatlan gereklıdir Müsabaka 18 haziran 1956 pazartesi gunu saat 8 30 da yapılacaktır SERMAYİSİNİN 10 MİLYON LİRAYA Yükseltilmesine karar verilmiş olduğundan, ana sözleşmenın 29 uncu maddesi hukumlenne gore ruçhan haklarmı kullanmak istıven ortaklarımızın 30 mayıs 1956 tarıhme kadar Bankamız şııbe. ajans ve bürolarına muracaatla yenl hisse taahhudlerinl yapmaları rica olunur. MUHASİB AL1NACAKTIR Ankarada büyuk blr otel icln ingilizce bılen bir muhasıb alınacaktır Talıblerın 28 nisan 956 tarıhıne kadar saat 1012 arasında Sırkeci, Turkiye Kredl Bankası Han 26 No. ya müracaatlan. NOT Aynca Fransızca bllen t e r d h olunacaktır. ÂRÂNIYOR Fransızcadan Turkçeye ve Turkçeden Fransızcaya tercume yapabılecek mutercım tercumana ıhtiyacımız vardır. Isteklılerın evvelce çalıştıkları yerden almıs oldukları hızmet belgeleri ve tahsıl durumlannı tevsik eden diploma veya tasdiknameleri ile bırlıkte muracaatları rica olunur. Demlrkgpru Barajı P K. 1 Salihli
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle