12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Nisaa 1956 CÜMHURtYET 19551956 YUNUS MADI müküjah Z.H GÜZEL FİKİR YAZISI 3O Dünkfi eskfim 23 Nisan Bayramı dün müsabakaları Geçen hafta jehrimiz Tenis, Eskrim ve Dağcıhk Kulübünde başhyan (Flö re, epe ve kılıç) müsabakalarından mürekkeb olan Faruk Gerede es krim karşılaşmalarına dün devam edilmiş, flöre ve epe seçmeleri yapıl mıçtır. Seçmelere 27 nisana kadar devam edilecek. pazar günü final müsabakaları yamlacaktır. Program şöyledir: 26 perşembe: Epe. kılıç «.eçmeleri. 27 cuma: Kılıç seçmeleri. 29 nisan: 16 da final mıisabakaları. törenlerle kutlandı Demokrasi yolnnda ne yaptık, neler yapmahyız? Yazan: Dr. Nuri Kuzufiüdenlioelu (Bingöl) Hürriyet mücadelesinin kökleri, bejer tarihinin derinliklerine kadar gider. Bu uğurda nice, nice canlar feda olrauştur. Fransız ihti lâli il« ortaya atılan ve bugün halâ gerçekleşm«si için çahşılan «İnsan hakları, fikir hürriyeti» az kurban mı almıştır? Dünyanm dönınesini öğrenmemlz bile Galile'nin idamı ile mümkün olmadı nu? Hurriyet uğrunda, biz d«, uzun taman müeadele etmis, bir milletir. Bu yolda stirgüne gidenler, kafa a vurulanlar, yok edilenler olmuştur. Ama, dâva ölmcmlştir. Bu asrm ilk yirmi senesinden aonra, Cumhuriyeti kurup fülen hürriyet prensipine dayanan idare nin tesisine çalışılmıştır. Birçok in kilâblar yanmda millet hayatının yükselmesine ve bilhassa tahsil ter biyesine emek verilmiştir. Eski devrin köhne ve bixi yerimizde saydıran zararll mües^eseleri yıkjlmış,, milleti mizi ortaçağ zihniyetinden kurtar mak yoluna gidilmiştir. Buna mec burduk zaten.. Ferdleri yükselmiyen bir milletin yüksekliğinden bahsetmek çok utandırıcı olurdu. Bu yolda hayli ilerlendi de. Nihayet son on senedir çok partili hayata girdik ve siyasi sahada bir in kilâp daha yapmış olduk. Millet bu nu da diğer inkilâblar gibi kültiirlü zümreyi kastediyorum hemen benimsedi. Bu özlediğimiz bir idarevdi. Demokrasinin birçok pren »ip dâvaları esasa bağlandı, «kapa ll oy, açık tasnif, hâkim teminatı» gibi seçim emniyetine esas olan püruzler hallolundu. Milletin istedi ği partinin iktidara getirileceği fi ilen Lspat edildi. Bunlann hepsi, guzel şeylerdir ve henüz yeni atıldığımız demokrasi yolunda birer tnerhaledir. Müeadele bitmiyecek tir. Zira, bizden çok önceleri aynı yola çlkan milletler bile, hâla hür riyet uğrunda savaşmaktadırlar. Bu «avaj hiç bir zaman durmıyaeaktır, ve onlar bile gayeden uzakta bulunuyolar. Özlenen hürriyet he rrüz elde edilememiştir. Neden? Çünkü, demokrasinin tee^süs edebilme>:i için bazı şartlann mevcudiyeti lâzımdır da ondan, Kurduğu muz demokratik idarenin yaşaması ve gayeye uvgun gelişmesi için mil letçe alacağımız kararlar, tesnln edeceğimiz bazı hususlar vardır. Bunlar olmadan yapılanlarla iktifa edersek durmus., hatta zamanla gerilemiş oluruz. Bu yolda yapılanlann iyi ve ile ri adımlar olduğunu. fakat eksik olduğunu ifade edelim. Gerçekleş mesini arzu ettiğimiz hürriyet re jiminde halledilmesi mutlaka lüzumlu birçok esaslı davalar vardır Bu esasla hürriyetin yaması için şart olan havadır. Şöyle ki: Gandhi, demokrasiyi şöyle tarıf ediyor: «Her hangi bir kimsenin baskasının malına ve canına zarar getirmeden istediği gibi hareket et mesidir. Bu öyle bir hareket ve fi kir hürriyetidir ki başkasınin hür riyet fikirlerine müdahalesi olma malıdır. «Çok partili idarelerdc partiler memlekete hizmeti gaye edindiği ve millete hizmette kusur etmediği müddetçe şereflidir ve mev cudiveti lâzım değil şarttır. Vatan daş serbest olarak sandık başlarına gider, beğendiği, programını be rıimsediği bir partiye reyini verir ve kendi arzusuna uygun partinin iktidara gelmesini temin eder. Bu heDİmizin siyasî hakkımızdır ve ka nunen de tanınmıştlr. Şâyet, iktidara getirdiğimiz parti arzu etme dğimiz bir icraatta bulunursa gene meşru «seçme» hakkımızı kullanarak onu indirir başka bir par tiyi iktidara çıkarabiîiriz. Bir ilim adamımızın dedigi gibi: «Otoritenin müstahsili olan hükumetin hareke tini hürriyetlerimizin müdafii va tandaşlar hududlandırır. Bunlardan biri eksik veya fazla olamaz. Hürrivetlerimizin son teminatı biz leriz, bizim vicdanımızdır. Bizira 6eviyemizle yükselir ve yaşayabilir» Bu güzel sözden de anlaşılıyor ki demokrasi: hürrîveti bilen onu her şeye rağmen müdafaa edebilen insanların ve milletlerin reümidir Ferden vükselmez ve tek başımıza bir şahsiyet sahibi olmazsak ne hürriyetin kadrini biliriz ne de onu müdafaa edebiliriz Dolaylsile demokrasi sözden ibaret kahr. Hürriyetlerimizin müdafaa edileb'l mesi için her türlü fedakârlığı, hat tâ canımızı vermeyi b : le. göze alabilmeliviz. Bir fikiı uğruna fedakârlıtjı göze almıyan ferdlerin hürrivetten nasibi olamaz Galile idam hükmüne ve «gel fikrinden vazgeç. havır dersen affederiz» denmesine rağmen «masumane boynunu bükmüş ve «ne vapayım ki dün ya dönüyor» demistir. Hak ve hür rivetlerimizin korunması mevzuunda hepimiz birer Galile mukavetıet ve sadakat'ni gösteremezsek elbette hürrivetleri'niz teminat ?1tma almmami'î oiur. Bizim hürrivetlerimizm korunmasını yalnız hükumetin kanunlanndan beklemek karnını dov\ırmak icin ekmek resırıi'ri seyretmek gibi boştur. Demokrasinin memleketimizde tam manasile teessüs edebilmesi içüı halkımızm cehaletten kurtulmasl r e hiç olmazsa okur yasar nisbetlBin VSyleHe yüzde kırk fli e!H olJnası icab eder. Yoksa seçim kanumınım demokratik olması, iktidarda bulunan partinin hüsnü niyeti, mü nevverlerimizin salim düşünmesi kâfi değildir. Sandık başmda her türlü maddi ve manevî endişeden uzak oy verilmezse milletin istediği seçilmiş olsa da şuurlu bir seçim olamaz. Ekip biçtiği tarlası filân ağanın olan bir vatandaatan serbest oy vermesini beklemek o, tahsilsız vatandaşdan ekmeğini tepecek kadar olgunluk istemek olur ki o kadar hayalperest olmıyalım. Medeni kanunla kadın erkeğe müsavidir dedik, ama tatbikatta kadmın hiç söz hakkı olmıyan aileler az mıdır? Dın işlerimiz çuurlu mudur? Gandhi: ıTaassub bizatihi bir cebir sekli ve hakiki demokrasi ruhunun gelişmesine mânidir» dıyor. O haide bir cemiyetin bütün müesseselerinin hür v« serbest bir hava içinde yaşamasını temin etmeden nasüolur da yalnız idarede demokrat olabiliriz. Evde, okulda, günlük işlerimizde demokrasi terbiyesile yoğrulmalıyız ki en mühim vazife ve hakkımız olan seçim ıslerinde de mıisamahakâr olahm. Sonra, hükumet teminatı yanında her türlü maddî ve manevî baskı ihtimallerini ortadan kaldırmaüdır ki vatandas «seçim* de tgeçim* düşün mesin, Demokrasi davasında temel sartlardan biri de matbuat hürrıyetidir. Çünkü, matbuat halkuı ve hakkın müdafiidir. Geri kalmıs memleketimizde vazifesi daha mühim ve daha şereflidir. tngiliz şairi Milton matbuat hakkında şöyle demistir: «Bir adam öldürmek akılh birini yok etmektir. bir kitabı yok etmek ise aklın kendisini mahvetmektir.^ Netice olarak sunu ifade edelim ki, istikbalimizin teminat altmda olması için, demokrasinin arzu edilen tekâmüle ulaşabilmesi için ve bütün hürriyetlerimizin korunması için millî seviyemizin yükselmesi lâzımdu. Bu temin •dilmeden alınan bütün iyi tedbirler köre renklerin güzellifini anlatmaya benzer. Hrufçef'e sallanan yumruklar ve Rus liderinin tehdidi (Baştarafı 1 inci sahifede) lunduklan verlere koçmuşlar ve en ajhr şekilde defolup Birminghamdan ve îngiltereden gitmelerini stemi^lerdir. Birminghamda düşmanca karşılandlğmı ifade eden Bulganin bir gazetecive cunlan söylemiştir: « Hiç şüphesiz, bütün İngiliz halkı bizimle aynı kanaatte değildir. Bundan başka. bizim burava gelmemizden ve Tngiltere ile tyi dostluk münasebetleri l a ı n a m ı z dan memnun olmıvanlar da çoktur. Bununla beraber biz liderler m'lletlerimizin eogunlukla arzuladığı şevi vapacaŞız ve aramızdaki münasebetleri beton eibi saelamlaştıra cağız. Bütün memleke(lerin halkları devaralı banş istemektedirler Harb istiyen tek bir kimse mevcud değildir İnffilterevi de bu düşünce ile zivaret ettik.» D'ğer taraftai Hrutçef bu^ün. verdiği bir demeçte Rusvanın pek yakmda hidrojen bombası taşıvan güdümlü mermiler vapacaSını ?öy lemîştir. Hrutçef aynca Rusyanın ilk defa olarak uçaktan hidroien bombası atnıış millet olduS^ımı idd : a etmiş ve pek vakmda Rusyamn dünyanın her hangi bir verine rahatçg hidrojen bombası atabilecek duruma gelecegini kaydetmiştir Hrutçef, Amerikamn da aynı şeyi düşündüğünü, fakat Rusvanın daha "î buhi"du6unu iddia ctmfttir. Hrutçef bundan başka batılılann stratejik maddelere koymuş olduklan tahdidleri tenkid etmiş ve şöyle demistir: t Rusyanın bablılardan daha mı geri olduğunu zannedivorsunuz? Biz sizden silâh veya harb gemisi istemiyoruz. Bilâkis biz size harb gemileri satmak istlyoruz. Bunlar hepsi modası geçmiş gemilerdir.» Hrutçef, tanınmı? Rus tayyare mühendisi Andrei Tuponev'in 170 kişüik 4 motörlü bir yolcu uçağı hazuladığıru bildirmiş ve bu konuda izahat vermek istemediğini kaydetmiştir. Birminghamdaki nümayişlere sinirlenen Hrutçef. «Bir Rusa asla yum ruk sallamaymız» diye söylenmıstir. Hrutçef, bugün 5ğle yemeğimle yaptığı konuşmada asab! bir şekilde konuşmuş ve Ruslara yumruk sıkan Hitler'in şimdi mezarda olduğunu söylemiştir. Bundan sonra Hrutçef, Ingiltereye dostluk için geldiğini ileri sürmüş ve sıkılmıs yumruklar görmekten hoşlanmadığını belirtmiştir. Rus lideri Başbakan Anthony Eden'in daveti üzerine tngiltereye geldiğin) hahrlatm^ ve bu ziyaretten fevkalâde memnun bulunduğunu sözlerine ilâve etmiçtir. Hrntçef İşçi Partisi liderini davet ettl Londra 23 (A.P.) Nikita Hrutçef dün gece. şimdi «Rusyada işlerin eskisi gibi oimadığını» söylemiştir. Bir davette tşçi Partisi lideri Hugti GaitskeU ve karısı ile gayriresmî olarak konuşurken. Hrutçef .muhakkak Rusyaya gelmelisiniz Rusya şimdi eskisi gibi değildir.» demistir. Almanva meselesi geri hırakıhvor Londra 23 (a.a.) United Presy muhabirinin siyasî kaynaklardan «Idıfe malumata eöp. Londrada cereyan etmekte olan Rus tneiliz görüş melerinde Sovyet liderlerinin Alman ya meselesinin hallini geri bırakm^k istedikleri anlasılmaktedır Fakat ay nı kaynaklar tnsiltere Basvekilinîn Süâhsızlanma dahll bütün milletler srası davalann Almanva me^lesinir halline bağlı bulundugıınu nçıkça ifade ettiğini kaydetmişlerdir Eden Rusyaya davet edildi Londra 23 (AP) Bueiin vüksek bir Tngiliz şahsiveti, Rı, 5 Bas bakanı Bulganin ile Komiinist oar ti başkanı Hrutcefin, Bas\t>kil Sir Anthonev Eden'i Moskovaya dâvet ettiklerini bildirmiştir. Fesmî şahsiyetin belirttiğine göre, Rus üderleri, Edenin müsaid bir za.ranında Rusvaya gelm^ini i^te Ulerdir. Re?™} şahsiyet Eden bu daveti kabul edip etmediği hakkır da sorulan bir soru%u cevablandir mamıştır. Hrutcefin açıklaması ve Amerika Washington 23 (AP) Rus lideri Hrutcefin busrtin İngilterede Birmingham şehrinde. atom ve hid rojen silâhlan hakkında vaptığı açıklamalar, Amerikada nisbeter sükunetle karşılanmıstır. Bununla beraber. Senato'da. Ame rikanRus hava kuvvetlerini mukavese ile vazifeli koTİsvonun bas kanı olan senatör Stuart Symington <:öv!«> demistir: «Eeer Hrutcefin söyledikleri dog nı ise, bu. Amerikan halkı ve Batlh devletler icin dikkati calib bir ihtar olarak kabul edilmelidir.T. zinosunda ve Verem Müeadele Cemiyeti de Hilton otelinde birer çocuk balosu tertiblemişlerdir. Milli Eğitim Bakanınu radyoda yaptığı konuşma Çocuk haftasmuı başlayışı münasebetile Ankara Radyosunda konuşan MilU Eğitim Bakam Ahmed özel bilhassa demistir ki: • Çocuklanmızm terbiyesi, milletimizin en mühim mevzuudur. Hamdolsun son yıllarda memleketünizde daha çok çocuğun tahsil ihtiyacı karşılanabilmektedir. Mecburî okuma çağında bulunan Türk çocuklarından 2 milyonunun okula kavuşmuş olması bizleri sevindiren bir hâdisedır. Her yıl üstüste 600 ü mütecaviz ilkokul açılmakta ve bu okullar için 6»retmenler yetistirmek üzere öğretmen okullarının sayısı da arttınlmak tadır. Kimsesiz ve korunmaya muhtac çocuklanmızı banndıran yetiftirme yurdları bu güç durumdaki yavrulanmızdan her yıl biraz daha fazlasinın eŞItim ve Bğretimmi saflamaktadır. Kanaatimce bugün okulu bulunmıyan köylere okul açmak kadar mühim bir maarif meselesl de .sağlık ve terbiye bilgilerinin ana ve babalara ve bütün yurda yayılması meselesi dir Bu bilgilerin türlü vasıtalarla yapılması okulaile arasında görüş birliği temin edeeek, çocuklanmızm iy) yetişmelerinde kuvvetle müessir olaoaktır.» Ahmed özel. sözlerin) şöyle bltirmiştir: < Hepiniz daha küçük yaşınızdan etrafınızda bayraSmızı, evinizi, k8yânüzü. kasabanızı, sehrinizi, okulunuzu. daSlanmızı, ovalanmızt, tarlalanmızı. denİ7lerimizl. nehirlerimizi. askerlerimizi. fabrikalanmm gBrflr onları sever, çoV sever ve bunlann hepsinin Türk vatanı olduğunu öSrenirsiniz Daha sonra bu vatanm bizim her sevimlz olduSımu. kahraman babalanmızm ve dedelerimizin. bu ?ürellikler lçlnde yasayıp büvummb ic'n calıstıklannı. sırası gelince bu toprakiann savunman volunda ne'er varjtıklannı anlarsmız Siz de onlar eibl oimak. bu vatana onlardan da coV hlzmet etmek Istersiniz Sirin bu iste»fnir. vatanımtzm en bövök fcuvvetidir. Heplnlz lyt huylu. temlz yü (Baştarafi 1 inci sahifede) rekli, çalışkan, yardunsever çocııkür kilişi d ü n Ankarada yapılmıştır. Ikrasınız. Böyle büyüyecek, böyle çalışacak, vatana bağlıhğı her şeyüı üstünde tutacaksınız. Ana ve babalarınız, bütün Türk milleti size güvenmektedir. Derin inançlarıruz ve bıl gilerinizle, fedakâr ruhunuzla. mılll hâkimiyetin bekçisi olacaksuıız. Sizden sonra gelecek Türk nesillerine mesud günler hazırlayacaksınız. Sizlere neşeli bayramlar, Oaşanlı bir hayat dileyerek haftanızı açıyorum.» AnıtKabri ziyaret Ankara 23 (Telefonla) Milli Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı sehrimizde de büyük törenlerle kutlanmıştır. öğrenüerden H e r o k u l j a n s e ç i l e n öğretmenlerile m C l e ş c k k a b i r heyet, birlikte AnıtKabri ziyaret ederek kabre buketler ko3muş, Aziz Atatürkün manevî huzurunda tâzim durusu yapmıştır. Çankayada Ankara, 23 (a.a.) Çumhur Başkanı Celâl Bayar, bugün saat 14.30 da, Çocuk Bayramı dolayısile, başlarmda öğretmenleri .ılduğu aalde Çan kaya Köşküne ziyarete gelmiş oıan Ankarah öğrencilerdan kalabalık bır grupla görüşmustür. Celâl Payar, yav ruların bayramlannı '.cbrık etmiş, hatırlarını sormuş ve kpti'lıîerile !ıaibihaller yapmıştır. Gumhur Başkanı o sırada Çînkaya da bulunan Danny Kaye'i de arala rına alan öğrencilerle fotoğraf çektirmiş ve radyo çocuk kulübünde 23 nisan dolayısile tertib ^dilen Ö7el programa kendisini davet ?den yavrularla birlikte Ankara Radyosuna ge lerek programda hazır bulUiimuştur. Celâl Bayar. Radyo Çocuk Birliği Baş kanı vasıtasile Türk çocuklannın Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı nı kutlamıs, her birine saglık. r eşe, saadet, başan ve zihin açıklığı temenni etmiştir. İzmirde Izmir, 23 (Telefonla) 23 nisan bayramı münasebetile bugün Alsancak stadında sehrimiz ilkokul öğrencileri tarafından yapılan gös teriler pek parlak olmuştur. Bayra ma şehrimizdeki Nato İlkokuluna giden 30 kadar Amerikalı çocuk ta iîtirak etmis, ve Amerikan MılH Danslarından mülhem rontlarla bü yük takdir toplamıştır. Milli Piyangonun 23 Nisan 1956 çe | Millî Piyango dün çekildi Gencleriniz kahvelerde vakiflerini öldürüyor! (Baştarafı I inci sahifede) mijtir: « Amerikadaki Devlet Iş Bulraa Teşkilfitının 48 eyaletten başka, Portceriko ve Havay adalannda da teşkllâtı vardır. Yalni7 New York'taki bflromuzd» 1200 memur ^alısmalcta ve yılda 60.000 kişiye is bulmaktadır. Amerikada iş anyanlarm yüzde dok sanı bu teşVilâtın yardımile işe gi rer. Sigorta ve tazminat haklarından Istifade ederler. Başkanlık ettiğim, sakatlara yardnn teşkilâtı ise. hususl r^oVteblerde kurs gören 20.000 «iit i'ı .• •r vil eemiyete faydalı hale ^etirmeKteJir. Aynı teşkilStm mahkumlara /eya mu vakkat tahliyedert istifade edenlere. maddî şartların tesisile tekrar suç işlemelerinin önüne geçmek için iş bulan bir subesi de mevcuddur. Medenî memleketlerde sakatlardan dahi azamt istifadenin sağlandığı bir devirde tstanbul gibi bir şehirde on binlercp insanın sefil şartlar içinde va'imssma veya kahvehane köşeleinde sürünmesine şaşmamak elden »elmivor.» Sakatiarın da eemiyete faydalı hale eelmesi icin Türkiyede henüz hic gayret gösterilmediSini kaydeden Bavan Altman, son olarak sosyal va"•alanmızdan haska birine temasla şun 'an sövlemi^tir: « AmeriVada çocuklann tahsil eağmda veya 18 yasından evvel i?çi calısmalan vasak+ır. \ynı va'ak 16 yaşma kadar Türkivcie de cart olduSu lıiMo. cey'ijim hlr çok ve fahnTtalarda 9 !la 1^ yas cocuklara cayet >Sır isler nı bizzat RÖrdüm. Coci'karın t^hsi'ine ve bedenen gelişmesine mSni nian bu halin önüne geçmek Aksi takdirde bunlar simdikavbotmus birer insan.lir > eriVo'. rr."ıtpVıav!is. sözlerine son Ven •TürVive eîVıi süratle «anavîle«rmeVte ve kalkınmakta olan bir kette van'lacak en isabetli hais ve isci davasmm sistematiV bir şekilde ele almm^'"'"'» Metln Kaçakçı Ruben'in vergi durumu inceleniyor miye kazanan numaraları aşağıda bil diriyoruz: 432711 n n m a r a 500.000 lira 4730S5 numara 100.000 lira 495324 n u m a r a 1000.000 lira 50.000 lira ikramiye kazanan N o . la 067288 079695 144917 300380 476679 20.000 lira ikramiye kazanan N'o. lar 019832 033687 073307 159008 280672 287505 421550 434448 436832 485692 10.000 lira ikramiye kazanan Vo. )a 00323li 003418 004543 015211 029640 042221 046113 046228 082051 089926 120580 143989 201466 332467 442729 443257 444112 452525 458812 482565 4.00 lira ikramiye kazanan N o . lar 009877 021988 022267 022553 032052 032197 036135 134484 145755 160033 162421 164540 171817 173209 181822 184998 232731 254535 266068 265072 274288 279552 280281 297005 «9482 305815 311334 321036 326704 329506 337873 361443 367905 368532 373737 382583 391882 394142 395264 399059 416539 418395 425051 431973 452967 456512 459171 470868 491909 494075 2.000 üra ikramiye kazanan N o . lar 002912 003652 004095 009014 012105 012792 013422 014929 018815 019330 021184 028571 029394 032358 033601 038000 038027 040585 041028 041831 042967 044533 044770 050592 051242 052670 053767 058763 060912 061330 061874 063343 064944 070295 070786 071269 076643 081762 083886 085577 088666 090400 092961 093376 093482 093944 094011 094524 100450 103809 105342 105866 110308 115298 115658 123963 129521 134703 144504 144971 FUTBOLUN CİLVESİ İngiltere lig maçlarmda Cardiff ile 147625 157413 159153 163131 168885 170694 178067 179007 180053 184032 Charlton çok çekişmeli bir oyundan sonra 00 berabere kalmıslar184441 185266 187321 187375 189400 dır. Yukarıdaki resimde; Cardiff sağiçi Hitchens'in nizam hududlarııjl 190016 190590 192669 192962 193538 aşan bir jarjı (!) görülm«ktedir. 194853 194921 20046S 201422 201574 203417 207216 208622 208674 212038 218030 222444 222920 225315 227773 227713 228777 234623 237841 240914 243645 246422 249422 249671 252657 253360 258435 259324 260539 267260 268162 27161S 273407 275607 281391 (Baştarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı 1 inci rahifetle) 282897 283056 285879 2S6088 286855 290145 2191049 292917 293124 298115 Teotokis bu yazı re«redildik ve bazı kimseler de denize ştrmisler298548 300163 302474 303939 305714 en sonra istifasım Başbakan Ka dir. 306110 309372 310027 311782 320623 Konyada ramanlis'e vermistir. Söylendiğıne 327843 330527 337767 339792 340709 Konya. 23 (Telefonla> Yakın bir ;öre. Teotokis, Yunan siyasetine zamana kadar devam eden müthiş fo 341579 341613 341875 348980 360743 :anşmakta olan Kıbnslı kilise ida ğuklardan sonra bugün şehr*mizd« 370382 370937 372221 375683 378009 recilerinin degiştirilmelermi ste yaz günlerini hatırlatan bir sıcakl'k 380295 383943 388659 389362 393192 393317 396559 397245 398245 401543 miş, bunu temin edememis ve çe görülmüş ve gölgede 27,8 dereceye 401884 405582 407601 415801 417994 varan sühunet güneşte 41 derece>*i kilmek zorunda kalmıştır. 418028 420914 424334 428213 430008 Teotokis bueirn Yunan parlamen bulmuştur. Yajmursıız geçen nisnn 430511 432061 433823 437105 440523 aymın sonlarmda böyle yakıcı bir tosunun toplantısında da hazır bu sıcak baslaması, geniş ölçüde h=r 443331 443724 443765 445710 446901 lunmamıştır. 449230 449564 458927 460190 460992 | ekin sahasma malik olan Konva çift471158 471766 473008 473930 476008 Siyasî çevrelere göre Teotokis çisini endişeye düşürmektedir. 479975 481394 482561 483422 489788 blr müddettenberi. salâhiyetleri ol490832 493425 497789 498819 499387 madığı halde Kıbns meselesine ka1.000 lira İkramiye kazanan numaralar Son üç rakamı (440) olan 500 n u nsmakta olanlann tasfiye edibnelerini istemekteydi. mara, Yunan Dış İşleri Bakanı istifa etti Bunaltıcı sıcaklar başladı Bölükbaşı İsfanbula geliyor (Baştarajı 1 inci sahifede) Bölükbaşuun bir basın toplantısı tertiblemesi de muhtemeldir. fstanbulda kalacağı müddet icinde parti çalışmalarını gözden geçirecek ve teskilâtla temasa geçecek olan Bölükbaşı, Ramazan Bayramından sonra büvük bir yurd gezisine cıkaeaktır. Bölükbaşına, Kırşehir G.M.P. mll ehekili Ahmed Bilgin de refakat edecektır. Hür. P. lebliğinin yaraifığı akisler (Baştarah 1 ÎTÎCÎ sahifede) ki ımkân'sr volunu açması mesuliyçtirti yükiemekte, ve bu yol açılmadığı taKdırde ilerde daha umumî .•e sümuliü bir muhalefet birliğine doğru eidıîeceğı zımnen ihsas edilmektedir. Hürriyet Partisinin tebliğinden sonra Millet PL rtisinin mayıs başmyapacağı şene! idare kurulunun kararı, merokld beklenen bir karar durumundadır. Bu arada Demokr=t 'arti Meclis Grupunun hukuk! imkânlar yoîunu açmak için teşebbüse geçıp geçmiyeceği de gene merak eciiıen hususlardandır. Şehrimizde Hür. P. nin rejim davasında bütün partilerı işbirliğine davet eden tebligı, dün şehrimiz muhdefet partileri arasında değişik tepkiler varatmıştır C. H. P Genel Sekreteri, tebliğ he^Jcındaki görüşünü şu şekilde bilciirmiştir: « Bugün memleketin başta geen mesel'isı, rejimin temellerinin SpSlamlaştınlmasıdır. Bu yolda G. H. P. gibi Hür P. nin de işhirüği fikrinde oluşunu görmekle çok memnunuz. Temenni ereriz ki, bütün partiler dejim meseleleripde işbir'ifi fikrinı benimsesinler.» C. M. Fartisi çevreleri bu işbiriği meselesine ıtibar göstermemektedirler. Parti ilgilileri teklifi zamansız bulmakta ve işbirliğinin hangı mevzularda yapılac= ğmın sarih oimadığını söyiemektedirler. T K. Partisi ise, sadece iktidan davirmek için yaptlacak işbirliğine taraftar o'.madıçını sçıklamaktadır. Hur. P. nin töreninde bir CJH.P. li konuştu İzmir 23 (Telefonla) Hürriyet Partisi Söke merkez teşkilâu binası bugün büyük merasimle açılmıştır. Törer.de partinin Aydın il başkaru ve il idare kurulu üyeleri de hazır bulunmuslar, U başkanı bir konuşma yapmıştır. Kurdelenin kesileceği sırada G.M.P. ne mensub bir vatandaş gayet küçük eb'adda bir esans şişesine koyduğu gaz yağpnı merasimde buhuıan Hürriyet Partisi ileri gelenlerine vermiş ve kısa bir konuşma yaparak gazyağı buhranından bahsetTnis. halen içinde bulunulan şartlar dolayısile muhalefetin birleşmesi gerektiğici belirtmiştir. ben Asa'nın vergl durumunu tetkik etmektedir. Bugün de yeniden tevkifler beklenmektedir. Yeni bir dava Izmir 23 (Telefonla) tstanbulda meydana çıkanlan büyük döviz kaçakçıhğı ile alâkalı olarak halen limanımızda bulunan Mete şilepindeki 3000 ton küspe bugün haciz altına alm s, vapurun hareketine mâni olunmuştur. Küspelerin kaçakçılık hâdisesinden sanık bulunan tstanbullu firmaya aid olduğu bildirilmektedir Tahkikat Mete şilepindeki küspelerin de transfer muamelelerinin yapılmadığmı ortaya koymuştur. tlâve edildiğine göre sanık firma adına 5 seneye yakın zamandanberi tzmlr 11manmdan yapılan çeşldli ihracatta aynı yollar denenmiş, bir defasmda 3 bhı tonluk kepek Uıraeı için tzmirde bekletilen gemiye günde 1630 lirava kadar navlun ödenmiştir. Bu derece ehemmiyetsiz bir ihrac partisi çin bu kadar büvfik külfetlere girişilmesi o zaman dikkat! çekmişti. Bu defa da Mete vapuru aynı firma tarafından 15 şubattanberi limanımızJa bekletilmektedir. Buna mukabil gemlve ödenmesf taahhüd edilen mfktar günde 1600 liradır. Ancak bu lavlun bugüne kadar ödenmemiştir. Simdi gemideki mallar da haciz altına ahnmıs olduğundan gemi kumpanyası ile kaçakçıhktan sanık fîrma «rasmda yeni bir dava ortaya çıkmaktadır. (Baştarafı 1 inci sahifede) 200 lira Ikramlye kazanan N o . lar Son üç rakamı (013, 036, 502. 953) olan 2.000 numara, 100 lira İkramiye kazanan No. lar Son iki rakarm 70 olan 5 000 n u mara, 40 lira fkramİTe kazanan N o . lar Son fki rakamı (23, 65) olan 10.000 numara, 21) lira ikramiye kazanan N o . lar Son iki rakamı (15, 61, 92, 95 olan 20.000 numara, 10 lira İkramiye kazanan N o . lar Son rakamı (3, 9) olan 100.000 numara. 2.000 lira teseüt mükâfatukazaaa» nnmaralar 032711 132711 232711 332711 J f 7 n 412711 422711 430711 431711 432011 432111 432211 432311 432411 432511 432611 432701 432710 432712 432T13 432714 432715 432716 432717 432718 432719 432721 432731 432741 432751 432761 432771 432781 432791 432811 432911 433711 434711 435711 436711 437711 438711 439711 442711 452711 462711 472711 48271 492711 Yemen Kralı tayyareden hoşlanmamış Cidde 23 (a.a.) Uçakla Suudi Arabistana gitmiş olan Yemen Krah Ahmed, Ciddeye vapurla dönecektir. Memleketinden ilk defa aynlan Kral uçak seyeh tinden pek hos.lanmam.stir. Mısır Başvekili Al:ay Cemal Abdünnasır, Yemen hücümdarına bir Mısır gemisi tahsis •dilmesi emrini vermiştir. Danny Kaye 23 Nisan törenlerinde Kanadanın iki büyük işçi sendikası birleşiyor Toronto: 23 (a a.) Birleşik Ameri kada (Aft) ve (Cic) adlı sendikalann birleşmesinden sonra. simdi de, Kanadanın iki büyük işçi sendikası olan cKanada işçi kongresi» ve «Ka nada sanat ve işçi sendikası kongresi» adlı işçi sendikaları birleşmek üze re müzakerelere başlamışlardır. Yeni meydana gelecek olan tesekülün 1 milyon üyesi bulunacaktır. Ankara 23 (Telefonla) Dünya çocuklanna yardım maksadile turneye çıkrruj bulunan Amerikalı film yıldızı Danny Kaye bu sabah saat 10 da 23 Nisan Ulusal Eğemen lik ve Çocuk Bayramı dolavısile Zafer meydanmda yapılar» törene katılmış ve burada toplanan çocuklarla hasbıhalde bulunmuştur. Bu merasim suasında Darny Kaye'in hareketleri filme alınmjştır. Müteakıben Çankaya köşküne si den Danny Kaye, Cumhur Başkant Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir Buğday konferansının çalışmalan Başbakan dün geldi (Baştarafı 1 inci sahifede) geceyi şehrimizde geçirmiştir. Bağdîd paktı konseyinin Tahran toplantısında müttefik İngiîtereyi temsil etrrif olan Millî Müdafaa Bakanı S T Walter Monckton ile heyetin diğer azası da aynı uçakltrarsit ola"ak İstanbuldan eeçmiş • Londriva hareket etmiştir. f A. Menderesin Thran nutkunun Beynıttaki akisleri Beyrut 23 (Tü.A.) Beyrut gazeteleri Tinkiye Başvekili Mendpresin son Tahran nutku ile ilgili olarak Bağdad paktı ve bilhassa Türkiye dieyhinde giriştikleri kamparyryr «•'e1 am ermektedirler. Bu aracs burada münteşir Beyrut Maâsa şazetesi bu konu ile ilgili olarak nesrettiğı makalede ezcümle şöyie demektedir: « Tahran konferansı Türkiyenin hkiki çehresini ortaya çıkariıış bulunrrEktadır. Fevkalâde durumlan âolayısile onların komünizmle mücadeielerine kanşmayız , ruttuklan yola: bitaraf kalmağa ve istedıkler gibi hareket etmeğe ksrar vermiş milletleri de sürüklemeğe çalıçmalannı anlıyamıyoruz. Menderes Arabları emperyalizmle itham etırestedir. Kendilerine hatirlatalım kı Türkive h=len Amerikamn bol keseden verdiği milyon larca dolarla yaşamaktsdır. Arabara gelince oriar kendi yağları ile pekâlâ kavruluyor ve yalnız birşey isrıyorlar: Türkler kendi işlerine JEr ve Ruslar İngilizler, Amerikalılar. Fransızlar ve Yahudüerin yanısıra Arab düşmanları arasma eırmesinler.» Diğer taraftan «Bayrak» gazetesi de aynı konuda şöyle demektedir: a Bir kere daha Türk zihniyeticin değışmedığı anlaşılmış bulu nuyor. Lübnan. Bağdad paktma gir memekle haklı olduğunu şöstermiştir. Türklerin Arab meselelerine karışmamaları daha iyi olurdu.» Londra: 23, (a a.) Londrada top lanmakta olan buğday konferansının önümüzdeki ilk genel toplantısını çar şamba günü yapmast kararlaştırılmış sa da. bugün de Londrada gayri resmi temaslara devam edilmiştir. Milü oyıınlar festivali Turk Göçnıen ve Multeci Derneklerı Konferansa iştirak eden birçok mem frierasyonı. 26 nısan perîembe çüru leketlerin temsilcileri ithâl edilecek saat 21 de Sa' slnemasında bır Milli I buğday miktarlarının tesbit edılmesi dyunlar festivali tertıblemıştir Fcstı için her memleket temsilcisinin hüvalı Azerbaycan. Batı Trakya. GcKrmen kumeti ile temasa geçmesini ve bu lere Yardını Idil Urai. Kırım. Kuzey rakamları bildirmesini teklıf etmişKalkas, Turkıstanlüar, Vardarlılar yar lerdir. Konferans çe\Telerine göre, H dımlasma demeklerl milli oyunlar ekip halâtçı memleketlerin sekiz buçuk lerile Millî Turk Talebe Federasyonu milyon ton buğday saün almalan isIrzurum Sıvas ve Batı Anadolu milli tenmektedir. 'vunlar eıtıpleri ıştirak edecektir. 1 İtalyada faşistler ievkif ediliyor Roma 23 (aa..) Yeni faşist hareketi merkezinde polis tarafından yapılan bir araştırmada gizli olarak imal edilmi? bombalar ve çesjdli silâhlar ele geçirilmştir. Po lis, yeni faşist hareketine mensub 30 genci sorguya çekmek üzere celbetmiştir Bazı kaynaklara göre, yeni faşist hareketine mensub gencler Mussolini'nin öldürülmesinin 11 inci vıldönümür.ün amiacağı 28 nisan vp belediye seçimlerinin vapılacağı 27 mayıs günleri tertib edecekleri tethiş hareketleri sırasmda bu bomba ve silâhlardan istifade etmevi tasarlarrakta id:ler. Arastırma. Romarun bsnliyösü olan Prenestina'da v.apılmı;tır. Son haftalar zarfında veni faşist hareketine mensub gencler. kendi imal ttikleri bombalan Rcma ve diğer sehirlerdeki komünist partileri mer kezleri eiris mahallerine ve peneerelerine müteadclid defalar atmışlardır. OMATİZMA AGRILARINI TESKİN Lefkosede dünkii narnısma Akhisar canavarı iiş adam öltfürdü (Bastnrafi 1 ivc tnhitprt" muş. sonunda çiftesini yeniden ateş liyerek oniarı da öldürmüstür. Katil daha ionra Mehmedin annesinin ysnma giderek (bir sen sağ kaldm!) ciiyip onu da ağır surette yaralamış, ö'aü zannıyle bırakıp kaçmıştır. Jandarma azılı katili ele geçirmeğe çalışmaktadır. D. P. Meclis Grupu C.MJ». li Tttandasm konusrnası merasime istlrak eden kalabalık Ankara 23 (Telefonla) Demok jipi şehir içinde dolasarak halkı ev tarafmdan uzun uzun alkıjlanmış, rat Parti Meclis Grupu yann saat . * ,. , . bilâhare 11 başkanı kurdeleyi kes 15 te toplanacak ve gündemdeki ı. lerme gıtmeye dâvet etmiştir. miştir. mevrulan müzakere edecekbr. Turk mahallesinde derin bir sükunet hüküm sürmektedir. (Başiarafı 1 ind »nhiferfe» sokaklannda «Volkan. Volkan» dive bağırarak dolaşmışlar nümayışer vaomışlardır. Volkan, Kıbns Türklerinin teskii ettikleri gizli bir cemivettir. Türk gencleri 500 kışilik bir grup halinde. Türk Rum mahalle'.erinin birleştikleri kesime kadar ileremisler ve bu sırada. 500 kadar Rum tarafından karsılanmışlardır Derha! çarpışma başlamış, fakat, bir İngiliz }eepi hâdise mahalline yet şerek müdahale etmiştir. Bir müddet devam eden taş muharebesinden sonra. tngiliz polisleri, her iki tarafı da dağıtmağa Lübnanda meydana çıkarımuvaffak olmuş ve bîr çok senc lan casusluk şebekesi tevkif edilmiştir Bu çarpışma esnasında bir çok genc yaralanmış Beyrut. 23 la.a.' Lübnan orduve derha) hastaneye kaldınlmıştır sunun yetkili makamları n.emleket Bugün vuku bulan hâd'seler. 20 dahilinde Israel lehinde faaüyette bu mart tarihinde Vasilia köyünde I lunan geniş bir casusluk sebpkesinm Türklerle Rumlar arasında vuku mevcudiyetini ortaya çıkarm sîaıdır. bulan çarpışmalardanberi, en geniş | Tahkikat bundan üç ttafta Snce, İsraele geçmek üzere hududı aşmağa çapta olan çarpışmalar olmuştur. çalışan bir şahsın nöbetçilpr tarafın Daha sonra Kıbnslı bir Türk de. dan vurulması ve bunun Isvael as çaliTnakta olduğu tütün fabrika kerî istihbarat servi^leri hesnb:na °înda ölduriilmüstür Bugünkü çsr çalıştığınm. anlaşılması üzerine açıl pışmalarda 12 ki$i de yaralanrp.ış mıştı. Hâdiseden bir kaç gün sonra Israve bunlar hastaoelere kaldınlmışelden gelen t)ir grup, hudud civanrda lardır. bir Lübnanlıya aid evi iinamitle havaya uçurmuş ve o sırada evde bu Lefkosede sokağa çıkma yasağı lunan bir kadmla beş çocuğun ölü Bugün M a t 18 den itibaren bü müne sebebiyet vermiştir. Tahkikat tün Lefkosede sokağa çıkma yasa sonunda bu suikasdin Jldürülen cağl ilân edilmiştir. Bir Türk polis s a s v m Intikammı almak Içln yapıldıtıkları tahkikat sonunda bir çok kbn M y i t e v k i f etmişlerdİT. Ş i m d i k i h a l . de tevkif edilenlerin savısı ve hüvi yetleri giTH tutulmaktadır. I Deniz Kenarında Satıhk OPON, baş, dlş, adate, sinir, lumbago, ve romatizma ağrılarını teskin için faydalıdır Fevkalâde Arsalar Fenerbahçe koyunda, Belvü Otelinin bitişiğinde ağaçlı deniz kenan arsalar satılıktır. 400 M2 kareden 8000 M2 ye kadar büyüklükte M2 si 395 liradır. Müracaat: Tel: 48 60 26 *vl a n I 'îS?^ O r f u .T^TıüS:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle