16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Nlsan 1958 CÜMHURİYKT OM Kıbrısla ilgili istifa HA O Kremlin Viçhinsky'yi de ithama başladı Moskova mahkemelerinin eski kararlarının değistirilmesi ihtimali kuvvetlendi Churchill yeni kitabından 3 milyon kazanacak Londra. 23 (a.a.> tleri sürüldüfrüne göre, Churchill'in yazmakta olduğu «İngilizce Konuşan Milletler Tvrihi« adlı eser kendisine takriben üç milyon dolarlık bir gelir sağlıya.ak tır. Churchill'in yazmakta olduğu bu eserin birinci cildi, bugün, îngiltere, Amerika ve Kanadada satışa vıkarılmıştır. İngiliz tabii Cassels, dört cild tutacak bu eserden 1.500.000 aded satac*ğmı tahmin etmektedir. Amerikan tabi <Dodd Mead And Co> şirketi ise. eserin Amerikadaki satısının 4.000.000 u bulacağını ileri sürmektedir. Bir Tebliğ ir hafta süren bir tsrael seyahatinden pazar akşamı dondük. Sevglll vatanımızı bütün güzellikleri. bütün ünyada 60 dakika içinde neler [ Yok eğer vücudüm alelâde şekilde dağdağalan. bütün tatlüık ve ekşioluvor? kahr, tabak gibi düz bir göğsüm olur liklerile. tozile, toprağile, çeklşme ve didişmelerile bulduk. Bir riiyadan uBirleşmiş Milletler istatistik büro sa o vakit tereddüd etmeden mekteb yanır gibi oldum. Sırası geldikçe ve ları bu sualin cevabmı bulmak için muallimesi olurum.» parca parça bu sütunlarda anlaîaca uzun araştırmalar yapmışlardır. İlân *** ğım bir takım .hârika. lar gördük ettikleri neticeler şunlardır: Mucizeler yaratan çocuk ki; insanın parmağı ağzında kalrr. Dünyada 60 dakika içinde: ¥ ondrada Malcolm Ainge adında 5 Buraya gelince bana: 1 50 milyon fincan kahve içiliyor! *"* yaşında bir çocuk, hareket halin Et yok! KasabLar kapantlı! diye 2 35 milyon kilo ekmek yeniyor! de bir kamyona atlamak isterken haber verdiler. düşmüş ve 3 tonluk kamyonun te Gazeteler: 3 60 milyon gazete okunuyor! 4 25 milyon kilo patates yeni kerleklerinden biri çocuğun karnı İspat hakkının ^omisyonda ıedüzerinden geçmiştir. Çocuk ağlayarak dedildiğinden bahsediyorlar. yor! Bu araştırmalar daha bir çok neti ayağa kalkmış ve «karnım ağrıyort Hürriyet Partisi: celerin elde edilmesine imkân ver demiştir. Essex'deki Chadwell Heath Demokrasi rejimiauı korunması içİB hastanesine kaldırılan çocukta hafif partiler arasında işhirliği lüzumuna miştir. Diyorlar ki: « 60 dakika zarfında dünyada sıyrıklardan başka hiç bir şey olma dair tebliğ yapıyor. 5.500 çocuk doeuyor ve buna muka dığı hayretle görülmüştür. Malcolm Çöl ve kayalıktan ibaret yüz ölçübil 4.700 kişi ölüyor. Aynı müddet iki sene evvel bir apartımanın ikinci zarfında 1.000 evlenme oluyor ve yal katından düşmüş ve gene hiç bir şey mii bizim Trakyadan ufak. etrafı 15 milyon Arabla çe^Tİlmiş a\nıç kadar olmamıştı.» nız 100 çift boşanıyor!^ yere sıkışmış bir buçuk milyondan *** *** biraz fazla bir avuç Yahudi. sekiz seBir posta idaresinin kurnazlığı Nitekim, kendi parti erupurfdaki Ne gibi mesleklerde hangi yaşta nede bütün meselelerini. siyasî, ida atı Almanyada Dusseldorfta posfırtınayı tek başına atlattıktan ve muvaffak olunur? ri. iktisadi ve mali meselelerini hal ta idaresi para kazanmanın yoludördüncü hiikumetini kurduktan ariste doktor Pierre Anet adında yoluna sokmuş. Arada bir de muhanu bulmuştur. sonra saym Menderes bir takıra bir doktor meslek itibarile en rebe edip galib gelmiş. Der Stern adlı Alman gazetesi ou verimli yaşlara dair dört ay süren ümid verici vaidîerde bulurmıuş, Et meselesi mi? hususta şu tafsilâtı veriyor: çalışma ve tetkiklerden sonra şu ne Haftada şu kadar bir miktar vesika fakat aradan kısa bir müddet se < Isteyenler Telefon idaresinin ticelere varmıştır: ile fakat çok ucuz veriyor. 'Jndan son de enıpu yatıstırınca, açılma töKimyagerler 41 yaşında. dram sa ra pahalı. Bir köy gezdik.. 400 ka renleri vesilesile. iki ay önce yap ilân ettiği numarayı çevirmekte ve oradan. günün en hoş hikâyesini ve natkârları 44. romancılar 4648. gene dar çalışan nüfııeu var. Günde 12 bin tığı vaidleri hiçe sayarak yeniden ya fıkrasını dinlemektedirler. Şu şeyumurta alıyormuş. şiddet nuruklan çekmeğe başla kilde şimdiye kadar 20.000 fıkra plâ raller ve se\yahlar 4750. artistler 4850. mııhirrirler 4550. doktorlar ve İspat hakkı mı? mıştır. ğa ahnmıştır.» Matbuat kanunu yok. Galiba Başdevlet adamları 5060. filozoflar 5565 vekilin veya diğer bir Vekllin oğln Aslrnda on yıllık bir buhrana Fıkra meraklılan o kadar çoktur ki. astronom ve riyaziyeciler 5658. çare aYayan Hiirriyet Partisinin Dusseldorf telefon mrrkezi. bu iş için Doktor Pierre Anet. tetkiklerinin kenrii parası i!p heş odalı bir ev yapson tebliği. bu itibarla çok aktiie bir kaç nıımara tahsip eylemek mec 400 insan üzerinde yapıldığını, irae tırdıjp için bütün matnuat hücum etmiş. Adam perişan oımu; Devlet bir nnktaya dnkunmaktarlır. Oum buriyetinde kalmıştır. Geliri de sür edilen yaşlardaki kat'iyetin bir dere Reisi iki odalı hir tahta geeekonduda atle artmaktadır. ye kadar nisbî olduğunu belirtmiştir oturan memlekette.. bes odalı ev.. ne huriyet Türkiyesi. va(andaş1arın *** temel haklannı eüvenliğe bağla*** demektir. diye kıyamet kopmuş. malı. bunları bir adamın. bir gru Polisi ııtandırmamak için ıtıasum Sinekler iizerirfde 50 yıllık tetebhü Yaşamak Rerçi boğuşmak demektir: olduğunu söylemiş (La Domenica del Corriere) adb Amma birhirile değil. tabiatle. insan pun. hattâ bir çoğ^ırrfuğun vsteğine 'T'okyoda iki senelik hapis cezası İtalyan gazetesinin bildirdiğine göre. dışında ve insanın iradesi dışında kahaelı, nerede başlayıp nerede bit *• nın yansını geçirdikten sonra atiği. ne zaman genişleyip ne zasıl suçlunun bulunması üzerine tah bir İtalyan âlimi «50 sene sinekler ü lan güçlüklerle mücadele.. zerinde çalıştıktan sonra» ortaya müman kısıldıji hilirfmez hirer «mü liye edilen birine evvelce niçin bu him bir eser çıkarmıştır. İsraele gitmek ve gitmemek herkesaade» olmaktan kurtarrnalıdır. cezaya itiraz etmediai sorulmuş, aBu İtalyan «sinek» âlimi diyor ki: sin elindedir. Gittikten ve gurdükten dam şu eevabı vermiştir: «Polisi uNADİR NADİ < Bir sinek ortalama olarak haf sonra yirminci asrın ha şayanı haytandırmamak için.» tada bin yumurta vermektedir. Bun ret tecrübesine karşı hürmet duyma*** ların en az yarısı dişidir. Bunlarda mak kimsenin elinde değildir. Bir kompozisyon vazifesinln annelerinin temposunda yumurtlaHissine tâbi olmamak vızifesi irabl maktadırlar. Böylelikle ikinci nesil ile olan gazeteci değil, rastgele herkes mevruu *?wçte Aspudden şehri Kız Lisesin ortaya yarım milynn sinek daha çık için hriyle muazzam ve bizim işimize * de 1214 yaşlan arasındaki öğren maktadır. Senede 8 ilâ 10 sinek nesli yanyacak bir tecrübe ve tahakkuk cilere kompozisyon olarak şu sual yetiştiğine göre. başlangıcdaki sinek ettirme. Bir medenileşme ve medeni sene sonunda 7.812.500.000.000 milyar leştirme tablosunun mütaleası, millî sorulmustur: bir vazifedir. tsraelde alınacak çok NewYork, 23 (AP) Amerika : Büyük olduğunuz vakit hangi defa çoğalmış oluyor!» dersler vardır. Ve Weizman Enstitü Dışişleri Bakanı Foster Dulles, bu mesieği seçeceksiniz ve niçin?» *** sü sribi ilim müessesHerimle dünjagün yaptığı bir konuşmada, Rusya Öerencilerden biri. modern hayatın (Yalnızlık zammı) istiyen işçiler nın her tarafından gelmiş âlimler. tanın yumuşak bir çehre takındığı icablarına dair umum! mahiyette ingilteredeki atom tesislerinde ça lebeler. bu dersler len faydalanıvor bu sıralarda, Batlh devletlerin da mütalealar serdettikten sonra şn suhşan işçiler ücretlerine «yalnızlık l a r . Biz. henüz başlamamışız, beiki tahsisatı» ilâve edilmesi için İngüiz düşünmemişiz bile. ha sıkı bir şekilde yaklaşmaları ve rette cevab vermiştir: Her şey, vücud tejekkülünün Atom Enerjisi Komisyonuna müraArabİsrael düşmanlığı bir arızi Nato'nun kuvvetlendirilmesi gegelecekteki inkişafına baglı bulun caatte bulunmuşlardır. ve hissî hâdisedir. Her şahıs kendi rektiğini belirtmiştir. maktadır. Güzel olursam. fevkalâde İşçiler. istirahat zamanlarmda bile hesabına bir tarafı veya öbür Urafı Assocıated Press'in yıllık ziyafe bir goğüse malik bulunursam, mu konuşacak kimse bulamadıklarından tutar. Hattâ münferid olarak şu veya tinde verdiği demeçte, Dulles «Na hakkak surette film yıldızı olacağım. bu defa da taraflardan birini. sonrâ sıkıldıklarını bildirmişlerdir. diğerini haklı (rörür: amma topyekun to'joı, başlangıç halinden. hakiki İsraelin beşer kuvverl üstünrield çaybarış gâyeleri içinde daha ileriye retini görrnemek, görmemezlikten gel götürmek zamanı gelmiştir» demi$ mek. görmemeyi tercih etmek nugüntir. kü düşmanlan da dahil olduju halde hic kimse için faydalı ve lıaftâ Amerikanın Nato devletlerinin rnümkün bir dava değildir. Bu arada bütün gayretlerine iştirak edeceği kesif gayretle. kalkınmaya nuhtaç ve ni belirten Dulles, bütün hür devkararlı olan Türkiye Için bu tecrülerin «Daha geniş çapta ekonomik beler ne kadar faydah ve onları yayardımlara ihtiyaçları olduğunu ve kından takib etmek ne kadar lüzumludur. daha hür bir şekilde hareket etme leri gerektiğini» kaydetmiştir. B. FELEK bUir, iktidarda vazife almış biri de olabilir. Ne olursa olsun, surun varlığırn tesbit edip cezayı kesecek olan bağımsız hâkimlerdir. Bunun dışında bir Başhakan kalkar da «hürriyeti kötüye kullanıyorlar. buna karşı tedbir alacağım!» diye. sanki Meclis bütün yetkilerini kendisine devretmiş gibi konuşabilirse, işte o zaman hürriyetlerimizin teminatsızlıgı sıntıverir. Böyle bir rejimde muhalefetin dilediğini söy lemesi, basımn düşiindiiğünü yazması hiç bir değer taşımaz. Çünkü söylenen ve yazılanlar kanunun tanıdığı bir hakka de£il. baştakilerin nıhî mizacma dayamyor demektir. Bugün öyle miinasib görü yorlar. ses çıkarmıyorlar. Vann ellerinden gelirse, yurdumuz^aki bütün hak ve hürriyetleri alabildiğine kısacaklardır. (Başmakaleden devam 60 dakika içinde dünyada neler oluyor, biliyormusumız? Bir hafta sonra D unan Dış tşleri Bakanı Spiro Teotokis'ln istifası, Arinamn hâlâ gMemeğe çalıştığı bazı hakikatleri Moskovi, 23 (AP.) «Soviet 1954 senesinde NewYork'ta ölortaya koyuyor. Atinah idarecüerin, Kıbrıs ortodoks State and Law» isiırdi mecmua dün müş ve Kızıi meydanda k = hramanklllsesinin tesiri altında hulıındukları. neşrettiği bir yazıda Sovyetlerin iara yapılan bir merasimden sonra papazların Yunan hükumetinin dış mahkemelerde itiraf sistemlerini külleri Kremlin duvarları içine gösiyasetine müdahale ettlkleri beUrtil tenkid etmiştir. Yazı ölmüş bulu mülmüştü Bu ileri gelen Sovyet lidikçe şöyle cevab veriyor'ardı. nan Andrei Y. Vishinsky'yi bu mederlerine yapılan bir merasimdir. Doğru değil! Ortodoks Hlisesi ile todtı gelişfirmiş olmakla tenkid etMecmuada Vishinsky'nin itiraf hükumet elele yürüyorl" etme sistemine şiddetle hücum Yunan hükumeti ile ortodoks kili mekteriir. Mecmua Rusyanm en ileri gelen eâilmektedir. •esi arasındaki bu işbiıliğinin. iddia edildiğl gibi eşit sartlar oltınrla yü h'dcuk mecmuasıdır. 1937 ve 1938 yıllmnda Sovyet ileri rümediğl. papazlann Atinanın politiVishinsKy, birçok eski bolşevikle gelenlerini sehpaya gönderen şahıs kasına doğrudan doğruya tesir ettik rin kendi itirefları ile mahkum ol Vishisnky idi. leri «Teotokis hâdisesi» Ue bir kere duklan ve idam edildiklerini 1930 Moskova mahkemeleri tarafından daha anlaşılmış oluyor. Papagos'un ölümünden sonra Kıal yıüarında faaliyette bulunan temiz evvelce verilmiş olan kararların tarahndan hükumeti kurmağa me ÜK mahkemelerinde savcı idi. Son yeniden gozden geçirilip tashih edimur edilen Karamanlis. Dış İşleri Ba radan Hariciye Vekili ve Birleşmiş leceği ihtimali şimdi kuwetl?nMersin, 23 (Telefonla) Bugün kanhğını Spiro Teotokis'e teslim et Milletlerde baş delege oLmuştu. mektedir. şehrimiz Cezaevinde bir hâdise ol mişti. O tarihe kadar bu Bakmlı?i muş, bir mahkum yaralanmıştır: «mmııiımıııııııııııııııııııınnnni! Stefanopulos idare etmekteydi! îiu Bu sabah, zabıta memurlarından bir senenin şubat ayında yapılan j;enel ekip. Savcmın nezareti altmda Cezaieçimlerden sonra gene hükumeti kuevinde aramatarama yapmış, dordün ran Karamanlis, Spiro Teotokis'i Pis cü kovuşta Hüseyin Yalçın, ahıncı tşleri Bakanhğuıda muhafaza îtmisH. kovuşta Cemal Kirişçinin üzerlerın 38 yasında olan Teotokis neden is Tahran 23 (A.P.) Tahranda ya Foggia (İtalya) 23 (A.P.) Bugün, de esrar bulunmuştur. Her iki nahtifasını verdi? Diyorlar ki. Yunan çok şiddetli bir fırtına, binlerce se kum hücreye kapatılmış, biraz sonra Dış tşleri Bakanı ortodoks kiliseshıin ymlanan haftalık «Ajang» mecmuasının yazdığma göre. İran Şahının yircinin hazır bulundujm sırada. meş bunlardan Hüseyin Yalçın delilik ave papazlannın Yunan dış politikası lâmetleri göstermeŞe başlamış, hücrenrn tesbitinde rol oynamalanna mu kızı Şehnaz Pehlevi'nin, eski İran hur Tegni sirkini altüst etmiştir. Heki te?tiyi kırarak kendisini yaralaBaşbakanı Zahidî'nin oğlu Ardeşir Sirkte bulunan seyirciler kaçışmışlar mıştır. Gürültüye yetişen gardiyanlar halifti. bunlann müdahaıesine son Terilmesinf istiyordu. Bunu temin t Zahidî ile evlenmesi kararlaştırıl ve bu sırada 10 kişi yaralanmıştır jandarmayı haberdar etmişlerdir. Hü Bir arslan da kafesinden kaçmış ve seyin. selen jandarma erlerine: <Simıştır. demedi. cekildi! Mecmuanın yazdığına göre, mühen güçlükle ele geçirilebilmiştir. Zarar, ze Heâil. Savcıya teslim olacağım, o Blr müddettenberi ortodoks kilisesl gelfin!» demiştir. papazlan ile Yunan Dış Ljteri Bakaııı dis olan Ardeşir ile Prenses Şehna ziyan 30.000 dolar civanndadır. arasında gerginlik olduğu goriuuyor zın resmî nişanları 12 mayıs tarihin Konya Et Kombinası, et Diğer kovuşlardaki mahkumljr güdu. Kıbnsta olsun. Atinada obun bu de açıklanacaktır. Saray mensublan rültüvü duyunca arkadaşlarının Cbbulmakta hâlâ zorluk kiliseye bağlı çevreler ve bunlann ve bizzat Zahidî. bu konuda sorulan vüldüğünü zannederek •ıünıayişe bsş görüşlerini aksettiren gazeteler Teo soruları cevabsız bırakmışlardır. lamışlardır. çekiyor tokis'e çatıyorlardı. 'lartâ b.izı K>bCezaevi, kordon altına alınmış, Em Prenses Şehnaz, Şah ile Mısır ns gazetelerl «Teotokis ı)ış İşleri Ba Kralı Faruğun kız kardeşi FevziyeKonya. 23 (Telefonla) Şehri niyet memurları gözyaşı tabancslan kanhğında kaldıkça. Kıhrıs ile "iuna den dünyaya gelmiştir ve halen 15 miz Et Kombinası hâlâ kesim hay ile içeriye girerek hâdiseyi bî^ırmılnistan birleşemez» diyorlardı. yaşındadır. vanları bulmakta müşkülât çekmek lardır. tstifa hâdiseslnin bu •ephesinl gizBundan bir yıl kadar evvel. Pren tedir. Her gün soğuk hava kamlemek istiyenler. Teotokis"in. Kıbns ses Şehnaz Belçikada. Liege şehrinde yonlarile 500 baş hayvanın Ankara politikasını çüriik temellere dayıya tahsiline devam ederken. Irak Kralı rak mücadeleyi yürütmek istedijin ile evleneceğine dair dedikodular ya ya sevkedilmesi mecburiyeti bu zor luğu arttırmaktadır. • İstanbuldan den muhalefetle karşılaştığuıı ve h yınlanmıştı. tilay» mecbur kaldığını söylüyular. yapılan mübayaadan sonra bu se W=shington 23 (A.P.) Dün geFakat kuvvetli ihtimal. Teotokisin Konyada tarihî bir mahzen fer de üç ki^ilik bir heyet hayvan ce Adlai Stevenson Başkan Eisenpapazların değil de kendi politilosını satın almak üzere Adana ve havali hower'i, Amerikan halkmı. dünya bulundu yürütmek istediği ve buna imkân vesine gitmiştir. dıınımunun iyileşmeğe doğru gittirilmemesi üzerine çekileceğini ilân Konya, 23 (Telefonla) ŞehriEt Kombinası geniş ölçüde li ğine inanmak için sebebler vardır etmiş olmasıdır. Teotokis'in gayesl de Kıbnsın Yu mizin meşhur eserlerinden olan İn mon mübayaası yapmakta ve so yclunda verdiği beyanatlarla «alnanistana bağlanmasıdır. Fakat bu ce Minarenin avlusuda büyük bir ğuk hava tesislerinde saklamakta da^mfkla* itham etmiştir. hedefe nası] gidileceği hususunda or mahzen bulunmuştur. Küçük bir dır. Şimdiye kadar >Kiz bin aded S*evenson tam ak=ine olarak todoks kilisesi ile görüş aynhğına sondaj neticesi meydana çıkarılan limon satın alan kombinanm bu dünya durumunun bundan üç sene düşüyor. (EOKA) tedhişei teşkilâtı bu mahzen 4050 metre kadar unın direktiflerini benimsemiş olan bu zunlukta olup tipik kubbelerle ör büyük talebi karşısinda şehrimizde evvel Eisenhower'in idareyi ele limon fiatları 3550 kuruşa çıkmış üHığındanberi daha az ümid verici kilisenin seçtiği yol ise dünkü Leftır. koşe hâdiseleri ile bir kere daha bel tülüdür. olduğuna inandığını söylemiştır. Müteha5Slslar tarafından incele1 olmuştur. 1 Demokrt Partinin Başkanlık Yalvaçlılar da kazalannın adaylarmdan birisi olan Stevenson Kıbnsta ortodoks kilisesi ile koraü nip ne olduğu hakkında bir karanist nüfuzu altındaki tedhişçiler ara ra varıhncaya kadar mahzen kapa vilâyet olması teşebbüsiine tcleviz\ronds yaptığı bir konuşmada sında işbirliği olduğu muhakkak. Bu lı tutulacak ve kimseye gösterilmi beyelmilel durumun Batı Akdenizgeçtiler komünistlerin, kilise vasıtasile Atina yecektir. Bu maksatla İnce Minaden Güneydoğu Asyaya kadar bohükumetinl belirU bir yoU sürükle re avlusu muhafaza altma almmış Isparta 23 (Telefonla) Vilâyetimi zuk olduŞunu söylemiştir. rneğe çalışmış olmalan da muhtemel tır. ze baflı Valvaç kazasının vilâyet haF.isenhovver cumartesi aünü «Ame dir. Bunlann neşriyat organlan. Kıbıne getîrilme5i için te'ebbüse geçiln» meselesi Yunanhlann istedikleri roiştir. Bu maksadla Beledıye. partiler. rikn eazetecileri sosyetesinde» yapIzmirde yeni okullar fekilde halledilmediği takdirde N Vknnperatifler ve muhtelif tesekküller tığı bir konuşmada dünyanın üç tümlr, 23 (Telefonla) VU&yet tara müjterek bir toplantı yaparak blr sene evveiine nisbetle daha rthat TO'dan çekileceklerini yazmış durmuşlar ve «Demir Perde gerisi ile Jındaa lnşa edllmekte olan llkokullar mazbata hazırlamışlar ve Ankaraya teneffüs ettığini söylemişti. rnünasebetlerin. silâh olarak kulla dan üçü daha bugün merasimle açıl gindermişlerdir. mıştır. Okullar Dolaşan rivayetlere göre Isparta, nılmasını tavsiye etmişlerdi. Bundan Menemendedlr. Eşrefpaça. Bayraklı ve Konya ve Burdur milietvekillerinden bilhassa komünistlerin fayda sağlıyabazıları bu tesebbüsü destekliye^eklecaklan âşikârdı! Mısıra tütün ihracı vadetmıslerdir. Teotokis ise bu yola sapmamıştır. imkânlan araştırılacak Yalvaç D.P. idare heyetine Yunanistanın bizimle birlikte NATO Beyrut 23 (T.H.A.) Homs'da yapıAkdenlz manevralanna iş'.irak etmesi laı. Rüreş k?rşılaşmasında Adana g'iİzmlr, 23 (Telefonla) Türklye Tü işten elçektirildi hususunda da karara arınıştı. tüncüler Federasyonu İdare Heyetl, blr cş takımı Homs çehri muhtelitini 71 Isparta 23 ıTelefonla) Demokrat yer.ır.:;tir. Karşı!asmalar grekoromen Yunan Dış İşleri Bakanını istifaya müddetten berl tehlr edilen toplantnı mecbur edenler bu kararı da mı be nı bu hafta lçlnde şehrlmlzde yapacak Farti il idare heyeti dün eece yaptığı sthde cerovan etmiştir. tır. Alâkalı çevrelerde ehemmlyetle bir topftntıyı müteakıb Genel Merkez.ğenmediler? Kırklarelinde beklenen bu toplantıda mevcud tlca nen aldığı yetkiye dayanarak Yaivaç Ömer Sami COŞAR ret anlaşmamız muvaceheslnde Mısıra Demokrat Parti kaza idare heyetine işKırklareli 23 ıTelefnnla) Hasılâtı tütün ihracı İmkânlan araştınlacnk ve ten el çektırmiştir. Yeni müieşebbis Kırklareli anıtına tahsis olunan kupa E.P.Ü dışı memleketlere verllen tütün Mare hey»tine 194fi da idare heyetine maçları bu hafta yapılan ve Gençli.kBeyoğlu ikinci noteri öldii lere aid şartlar tetkik edllecektir. giren kims^ler seçilmistir. Beyoglu 2 nci Notert Burhan Yener sporun Vizeye 20 galebesile sona edün evtnde vefat etmiştir. Tenl bir no ren karşüaşma ile nihayet bulmıış ter tiyln edllinceye kadar dalredekl ve Kırklareli Lisesi birincıliği. Gençbütün eTrak mühürlenmlş. lşier duror ikinciligi ve Vlze de üçüncümuştur. lüğü almışlardır. YAZIHANELERİNİ: Diğer taraftan bugiın şphrimize gelen Tekirdag muhteliti şehr'miz bölGalata, Fermeneciler No 102 YENİ Hana TEŞEKKÜR ge lig şampiyonu Gencl'.krıporla yapNAKLETMİŞTİR. tığı karşılaşmayı f2 kaybermiştır. SevglU eşlm. babam ve karde;lmlz Karabükte dlr Yeni Telefonları: 4 4 6 7 6 6 DOKTOR REŞİD Karabük. 23 CTelefon.ai 23 KiTalimcioğlu'nun san Çocuk Bayramı ınünasebetile iki maç yapmak üzere Karabüke gelen aiümü dolayısile gerek cenaze meraalmlne iştirak eden, gerek Ankara Kalespor takımı ile pazar gü btzzat eve gelerek ve gerekse tel nü yapılan maçı Karabük Cençiik graf re telefonla acımızı paylakulübü 30 kazandı. Bugün yapılan çan kıymetll akraba ve dostları ikinci maç da çok heyecanlı ve zevkli mızla değerll meslekdaşlanna oldu. Çok üstün bir oytın ç'karbn »onsuz teşekkürlerimlzl sunarız. Karabük Gençlik kulübü 71 ?ibi büTallmcloğlu aılesl yük bir farkla Ankara Kalesporu yen diler. Me^sin Cezaevinde mahkumlar gürültü çıkardılar B P Iran Şahının kızı evleniyor İtalyada fırtına bir sirki yıktı! Sfevenson Eisenhower'i itham etti Dulles NATO'nun kuvvetlendirilmesi gerekmekiedir dedi Adana güreş takımı Lübnanda galib Uludağa yapılacak leleferik hattı hazırhklan Uludağa tesis edilecek. olan teleferlk hattın haz.ırlıklarile ve sondaj Islerue meseul olmak üzere alâkalı İsviçre firmasına rr.ensub Mr. Züberbuther başkanlığmda Mr. Erutter ve Mr. Friederden müteşekkil üç kişilik blr heyet şehrimize gelmiştir. Mr. Züberbuther dün blr arkadasım.za sunları söylemiştir: «U!udaea kurulacak olan teıeferik te.'isatı, iniş ve çıkışlarda saglıyacağı koiaylıkla burasını ihya edecektir. Gerekli otelleı ve tesisler de kurulduğu takdirde Uludağa büyük bir turist akını başlıyacfktır. Bu sefarki ziyaretimizde Türk mühendislerinir hazırladığı projelerl tetkik edip, sondajlarla meşeul olacağız. M?li hususlarda anlaşmaya varıhnca da, inşaata derhal başlanacaktır.» / Doğu Ticaret Türk Anonim Şirketi Ne yapayım, dükkinda beğendiği tek elbise üzerindeki hmlr, 23 (Tfl^fonla) Akhisard» dün korkunç blr lnfllâk olmuş. dört klşl »Sır »urette yaralanmıştır. Hâdl»?nin tafsllatı şudur: Beledlye blr müddetten bert top atmak »uretüe saat ayan vermektedlr. Son defa Eelen barut kalm olduğu lç!n kullanılamamış Te lnceltllmek üwre blr deitrmmıe göndertlmiçtlr. Bu rada lkl deilrm?n taşı ara§ma gıiıştı rılan barut anl olarak ateş almış ve korkunç blr şekilde lnftlik etmiştlr. Bu esnada lcerde bulunan dört kişi muhtelif yerlerinden tehllkell rurete yanmışlar, bin» da hasara uğramıs tır. Bir infllâkta 4 kişi yaralandı Egede bu yıl meyva bol olacak Mizah serisi, on birinci eserini takdim eder; tzmlr, 23 (Telefonla) İstlhsal mer kezlerlnden gelen haberlere nazaran, hava şartlarında ânl blr deflşlklik olmadığı takdlrde bu sene her ttirlü meyva mahsulü bol olacaktır. Bazı tgtanbul kabzımallan çlmdlden mutemetlerlnl Köndererek llçe ve köyierde kl müstahslUe baelantılar yapmaktadırlar. Buna rağmen bllhase» şeftalt ve klrazın geçen yıla nlgbetle hay',! dü 'jk flatla Bstılacafı an'ıasılmaktadır. EMNIYET SANDIGI ÖNÜMÜZDEKİ KEŞİDEDE Çlftehavuzlar'da Müessesemize (Sultan Keşkülü) için üç boy üzerine 300 aded porselen kâse daha alınacağından, alâkalı ticarethanelerin lütfen teklifte bulunmalan rica olunur. Telefon: 48 40 56 K I Y I K KAPATMA Mizah hikâyeleri Yazan: 5 MAYIS AÇIK TEŞEKKÜR Merhum Vet. General Nureddin Önahn eşi sevgili sr.nemiz CEÎVIİLE ÖNAL romatizmal artiritten tedavi edilmekte olduğu Haydarpaşa As. Hst. de Inırtu | lamıyarak 21 nisan 1956 cumsrtesi günü j Hakkm rahmetine kavuçmuştur. j Hastanede kaldıâı müddet zarfında j yakın f llgile.nden dolayı bafta çok kyme li aaabeyimiz Başhekim General GALİB GÖKERe, Dr. Alb. FAHRİ ve diğer doktorlara, bashemşireye, hemgire N:hal ve Salihaya ve bütün Hst. perso j neUne, cenazesinde yakın alaka göcte ' rer> ve cen.ızesinde bulunan akraba, dost ve ahbablara ayrı ayrı teşekkür etmeye büyük acımız manl olduğundan bjr.un gazeıeniz yoluyla duyurulmasını r'.ca ederiz. OJlu: Mennan Önal Gelini: Fikret Önal Torıınu: Füsun Önal kardcşleri ve yeğenlerl APARTMAN DAİRESİ Ayrıci. MAYIS Lira •SMS HÜSEYİN CAHİT YALÇIN SAHİBİ : BASYAZARI: BÜLENT ORAN Yerli filmlerimizin değerli iönprömiyesi, gene neslin en başarılı mizah yazan BÜLENT ORAN'ın en güzel mizah hikâyeleri bu eserde toplanmıştır. Her hikâye usta karikatürcümuz Turhan Selçuk'un karikatürlerile süslenmistir. HüSEYİN CAHİT YALÇIN SAHİBİ : BASVAZARI : PARA İKRAMİYELERİ ŞfMDlOEN HESAPi AÇTIRINIZ 64 KAPATMA Bugün çıktı. Fiatı: 1 LİRA HÜSEYİN CAHİT YALÇIN SAHİBİ: BASYAZARI: RATİP TAHİR BURAK RATİP TAHİR BURAK RATİP TAHİR BURAK 1jCı£*ti% AIRFRANCE ILERLEMENIN PARİS için YENİ, DİREKT bir SERVİS tahsis etmiştir. HER PERŞEMBE ÖĞLEDEN1 SONRA HABEKET ZIRVESINDE....... Direkt Uçuş f ile İSTANBULPARİS AIR FRANCE * ConsteHstion 16 Mayıs's kaırtr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle