14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OSMANLIGA TÜRKÇE SÖZLÜK Mustafa Nihat Ozfla Genişletilmis ikinct basua 3O.ü00 den fazla Arabça ve Farsca kelime ile 10.000 den fazla deyim ve klişenin anlamları, 1000 sahife clldll olarak 15 lira. tNKILÂP KİTABEVt 31 inci jıl sayı 11.403 umhurİY KLIRUCUSU:YIINUS NADI Telgraf r* mekrub adresl: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri: 224299, Mctbaa: 2^4290 Halide Edip Adivar Külliyah HANDAN 5 renkli kapak Sinekli Bakkal Döner Ayna Son Eseri cildli 350 kuruş 500 > 250 » 200 » Ahmet Halit Yaşaroğlu Kltepçılık Şirketi tstanbul Sah 24Nisan 1956 Hiir. yara Bir Tebliğ Üzerine ürriyet Partisi adına tebliğinin Lefkoşede diinkii çarpışma Kıbnsh iki Türk öMürüldii, çarpışma hâdisesi 5.000 Türkün sabahleyin 23 Nisan Bayramını kutlarken patlak verdi ı akisler Halk Partisi memnun, C.M.P. sarahat istiyor, tarafsız çevreler ise tebliği tahlil ile, D. P. Grupuna yükletilenmes'uliyet üzerinde duruyor Ankara, 23 (Telefonla) Partilerarası isbirliği mevzuunda Hürriyet Partisinin aldığı karar umumiyetle sivasî cevrelerde tedbirli bir karar olarak karsılanmıstır. Seçimleri de içine alan daha umumî ve sümullü bir isbirliğini bekliyen bazı muhalifler için tebliğ bir sürpriz tesiri vapmıssa da iç tK>li tika durumunu vakından bilen çevreler sımdilik rejim mevzuunda vapılması düsünülen Ubirliğine iktidarm da dâvet edilmesinin normal bir demokratik yol olduğu kanaatindedirler. Ma mafih gene bu çevrelerin kanaatine eöre tebliğin son kısmı Demokrat Parti Meclis Grupuna huku Arkası Sa. 5, Sü. 2 de evvelki gün yayırianan tebliğ, rejim davasında, iktidar muhalefet ay nlığı gozetmeksizin biitün siyasal topluluklan işbirliğine çağınyor. Son aylar boyunca yurdumuzda karşılaştığımız olaylan gözönünde tutarsak, Hürriyet Partisinin bu hareketini uygun bulmamak için ortada bir sebeb göremeyiz. Gerçekten. üçüncii Menderes hükumetinin fırtınaja tutulmuş bir ağacdaki yapraklar g'ıbi sapır sapır dokuluşunden biraz sonra, dördüncü hükumetini Büyük Millet Meclisine sunarken. sayın Başbakan bir takım vaidlerde bulunmuş, o arada başta seçim kanunu ve ispat hakkı bulunduğu halde, normal bir hürri Arkası Sa. 5, Sü. 4 te yet rejiminin rahatça islemesine elverişli bir zemin hazırlanması ugruna gayret harrayacağım söylemiş. antidemokratik eğilimlerden kpçınacacını acıklamıştı. Bn sözlerile snvın Menderes, Demokrat Menderes, Yeşilköy İstanbtü arasında kendisini karşıkunak üzerc asfalta çıkmis bir partili Parti Meclis Grupunda başgosteren hoşnudsuzluğu gidennek amacını erupunn cörünce arabasnu durdunmıs ve aralanna katdmiştır giidıhordu. Şahsî ve otoriter bir bal almaya başlayaı» idare sistemimİ7. ortalıkta genel bir rahatsızhğa Teotokis, Kıbnslı papazlayol acmış, bu rahatsızlık iktidar partisi meclis grupuna kadar yayılnn Yunan siyasetine kanşmistı. Başbakan Adnen Menderesle Dışyol!armm bir uçağı ile Bağdaddan Bııyük Millet Meclisi Reisi Refik malarına mâni olamayınca Koraltan, Bakanlar, millet\'ekı!leri, Tek partinin çoğunluk kuvvetle !ş!eri Bakanı Prof. Fuad Koprülu, geımi|lerdir. çekildi Bağdaddan hareketinde Saray baj Vaii Vekili, sıvil ve askerî erkân rini elinde tutanlann o*çoğunhığu ağdad paktı konseyinın Tahran diledikleri yöı»e eevirebilmelerin toplantısn: ıştırak ettikten, dost ve teşrıfatçısı ile Başbakan Nuri Said ile basın mensublan tarafından karAöna 23 (R.) Yunan Dıj I9den doğan bu tatsız durum, şUphe miıttefık lraK B.şbakanı Nuri Said Pışa, Irak sivil ve askerî erkânı şılanmış, bir kıt'a asker selâm resİstanbulda Cumhuriyet meydanında dün yapüan töreoda siz bizde on yıldır hiiküm süren 'aşanm davetlisi olarak bir gün de tarafmdan ve askeri merasimle mini ifa etmiştir. Menderes şehre leri Bakanı Teotokis istifa etmiştir. minimini bir yavru mikrofon önünde papazlann reüm buhranının bir ifadesinden Brğdadı zıyaret eyledikten aorra uşurlanan Başbakan, Yeşilköy hava ınerek Park Otele gitmiş ve dün Bu istifanın, Kıbnslı Arkası Sa. 5, Sü. 6 da baskısı altmda verildiği anlaşılmak aıirı sabah saat 10.15 te Irak H^va njeydanında, Istanbulda bulunan ba^ka bir şey değildi. tadır. Bundan bir kaç gün evvel Efendim muhalefet istediğini Kıbrısta münteşir Etnos gazetesi sövlüjor, basın istediğini yazıyor, Dış Bakanı aleyhınde bir yazı yazdaha ne istiyorsunuz? mış ve Ttotok.s'in bu Bakanlığın Gibi bir karşılama ile o buhranı başında kalmasının Kıbrıs Yugidermeğe, ya da gizlemeye elbette lanistan birleşmeskte mâni olacağı imkân olamazdı. Muhalefetin iste1 ileri sürmüştü. 1 diğini soylemesi. basının dilediğini Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Şimdiye kadar 67 kişinin ifadesi alındı; kaçakçı firyazraası demokrasinin değil, olsa oUi anarşirrin belirtileri sayılmak manın Izmir limanındaki küspelerine haciz konuldu gerekir. Dümanm ber yerinde söz Dün Ingilterenin Birmingham şehrinde Hrutçef ile Bulganin, kendilerine ve yazı hürrijetinin sımrlan kaMilyonluk döviz kaçakçıhğı etrafın milik TrausMetal firmasının son beş nunla çİ7İIidir. Vatandaşlar bu sıyumruk sallıyan niimayişçiler tarafından karşılandılar, bunun üzerine sinirledaki tahkikata devam edilmektedir sene zarfmda yapmış olduğu bütün nırlan biiiıler ve ona göre yazar, Şimdiye kadar hâdiseyle ilgili 67 ki ihracat muamelelerini incelemeğe ona göre konuşurlar. Yalnız. dünnen Hrutçef «Hitler de Rusyaya yumruk sallamıştı» dedi şinin malumatına müracaat edilmis başlamiîtır. Ayrıca Defterdarlık, Ruyanın hiç bir yerinde bu hürrijetve ifadeleri alınmıştır. Müddeiumu Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ler. baştakilerin isteğine. zevkin« Birmingham 23 (A P.) Bugün, Nümayişçiler bugün Birminghama veya o giinkii sağhk durumuııa gö yüzlerce nümayişçi ellerinde «Mos gelen Butler'in Rusya ile Ingiltere ^e genisletilip kısılamaz. Bir vatan kova kahrolsun», «Moskovaya de arasındaka münasebetlerin çok iyi das a hakaret etınek her zaman folup aıdıniz», «Moskova emper bir şekılde gebştiğine dair demeci Sabıkalı katil, öldürdüğü •uçtur. O vatandas muhalif de ola yalizmi kahrolsun» mealinde yaf üzerine nümayişçiler coşmuşlar, bir damadının anasını da ağır NAÜİR NADİ talar olduğu halde Rus liderlerini müddet sonra, Rus liderlertoin bu(Arkast Sa. 3. Su. 5 te) ağır bir şekılde karşılamı?lardır. Arkası Sa. 5. Sü. 3 te surette yaraladı ve kaçtı Lefkoşe 23 (A.P.) Bugün Lefkoşede Kıbnsh Türklerle Rumlar arasında bir çarpiçmıa olmu} ve bu arada iki Kıbnslı Türk öldürül müştür. Çarpışma, Lefkoşenin mer kezinde bulunan 5000 kadar Türkün 23 nisan hâkimiyet bayramını kutlamak üzere toplar.dıklan «rada çıkmıştır. Bu çarpışmalar esnasında Vasıf adında bir Türk polisi öldürülmüştür. Bu hâdise hakkında şu malumat verilmektedir: «Üç genc, Kıbnsh bir Rum polisini öldürmek üzere Atatürk meynı civarında sıkıştırmışlardır Ger.cler atej etmişler, fakat Rum polisini vuramamışlardır. Bu sırada Vasıf isimli Türk polisi, genclercten birini ele geçirmij, genc de .cebinde taşıdığı tabancayi arkadaşına atmıştır. tkinci genc, ta bancayı alır almaz Vasıfı vurmu?tur. Vasıfm düştüğfl nrada, bir kız, katili yakalamış ve dvarda bulunan polisi ere teslim etmiştir. Kız bundan sonra, Vasıfin cescdini bir Türk bayrağı ile örtmüştür. Bu sırada, Türk genclerinden mü eşekkil gruplar, ellerinde Türk bayraklan olduğu halde, Lefkoşe 23 Nisan Bayramı dün törenlerle kutlandı Aıtkarada Cumhur Başkanı. kendisini ziyaret eden öğrencilerle görnştn; bir öğrenci heyeti de Anıt • Kabre giderek tâzim duruşu yaptı Z3 Nisan Milli Hâkimiyet ve Çocuk Bayramınm 36 ncı yıldonümü, yur dumuzda olduğu gibi dun Istanbulda da parlak merasimle kutlanmıştT. Bu münasebetle bütün şelur baftanbaşa bayraklar ve ışıklarla dona tılmış bulunuyordu. Dün saoa.i Tak»im, Fatih, Beşiktaş ve Beyazıd m<>ydanlarile Vefa ve Fenerbahçe !"(ad yomlarındaki merasimlerde gunün mâna ve ehemmiyetini belirten ko nuştnalar yapılmı?, öğrenciler ve vav nirkurtlar, 23 nisan şiirleri okumuşlardır. Törenler birer geçid resmi ile «on bulmuçtur. Gene dün oğleden sonra Çocuk Esirgeme Kurumu Taksim Belediye ga Arkası Sa 5. Sü. 4 te Bayann düm Çankaya4a Danay Kaje'i d« beraberine alarak kendisini njaret ede mlnimhıilerlc bir ^ Başbahan dün geldi Yunan Dış İşleri Bakanı istifa etti HrufceFe sallanan yumruklar ve Rus liderinin tehdidi Bölükbaşı İstanbula geliyor Kacakçı Ruben'in vergi durumu inceleniyor Bunaltıcı sıcaklar başladı Dün tzmirde ve Samsunda siihunet gblgede 30 a, Konyada 27,8 e yükseldi îzmir, 23 (Telefonla) tf* îzmir, bunaltıcı bır gun geçirnuştir. Suhunet golgede 30 dereceje kadar yükselmiş, şehrı bır toz denizı haline getıren şıddetlı lodos sıoağm tesirini bır kat daha art'ırımştır. B.in semtlerde havanın anornıalhgi ydzüa den bayılanlar olduğu oııürılmektedir. Samsunda Samsun, 23 (Telefonla) flugur şehrimizde hava birdenbıre değışmifc, sabahleyin erkenden başııyan sıcak öğleye dogru şiddetlenmiş ve gölge de 30 dereceye kadar çıkmıstır. Sıcak tan bunalan halk, sahıle akın etmif Arkası Sa. 5, Su 8 de Akhisar canavarı üç adam öldürdü Danny Kaye 23 Nisan Törenlerinde Bütün Bo Şahsiyetlere Âid Daymadığımz, Bilmediğiniz Şeyleri İzmir 23 (Telefonla) Akhisar canavan namıle maruf Yakub Uzar Ankara 23 (Telefonla) CM.P. ismindeki sabıkalı katil, bugün de Genel Başkam Osman Bölükbaşı, Akhisarın Musalar köyünde seri nisan sonunda tertiblenecek olan alinde üç cinayet işlemiştir. Hâbir C M P. toplantısında hazır bu diseye sebeb kızınm, nikâhsız kolunmak üzere 26 nisan perşembe ctsı Mehmed tarafından terkedilgünü uçakla İstanbula gidecektır. mesidir. Yakub, buna kızarak av Ocak. bucak ve ilçe başkanlan t'ifeğini abp tarlaya gitmiş ve silâile İstanbul CM.P. il başkanı ve hını o sırada çift sürmekte olan bazı parti idarecilerinin hazır bu Mehmedin üzerine boşaltarak genç hınacağı bu toplantıda. Bölükbaşı adtmı öldürmüştür. Bundan sonra umumî oîarak, son hâdiseler hak az ileride Mehmedin iki arkadaşıkmda etrafh bir kor.uşma yapa na rastlıyan Yakub onlarla bu hâdise etrafmda münakaşaya tutuşcaktır. Arkas\ Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Güleğe yapılan evlenme teklifleri yiizü aştı "Gencleriniz kahvelerde vakitlerini öldürüyorî,, New York Devlet 1§ Bulma Teşkilâtı Müdürlerinden bir kadın, Türkiyede yaptığı tetkiklerinin neticesini anlattı Birkaç gündenber; şehrimizde meslekî te*k'klerde bulunan .New York Devlet I^bulma Teskilâtı» nm sakat kimitiere ış bulma bürosu mudürü Bayan Anne Altman, dün uıtibalarmı şoyle anlatmıştır: « Istanbulda bir hafta 7arfmda en fazla dıkkatımi sokaklarda gunun her saatınde başıboş gezen on bmlerce işsiz ınsan ile kahvehane adını verdiğiniz yüzlerce uyuşturma merkezinde vakıt ölduren insanlar çekmiştir. Bun ların mühim bir kısmmı gençlerin teş kil etmesi beni büsbütün şaşırtnu? tır. Dünyanın her tarafında büyük şehirlerde işsız insanlara rastlanır. Fakat sizde bu nisbetin en az 45 misli yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Cemiyet için tehlıke teşkıl eden bir çok teşebbuslerin bu gıbı kimselerden gel diğı malum olduğuna göre, j<ira kazanmak hırsile ışıni gucünü brıukıp istanbula gelen zavallıların de'dine çare aramalıdır.» Yirmi senedenberi iş ve işçi problemieıi uzerınde çalışan Bayan Anne Altman, TürkiyedeM İş ve tşçi Bulma Kurumunun henüz ıtâiı deıpeede teşkilâtlanmadığını ve ran Iımanlı bır çalışma gösteremediğini söyledikten sonra Amerikadaki «Devlet U Biılma Tejkilâtı» hakk'nda şu «hntı ver Şehrimizde bulunan C.H.P Genel Sekreteri Kasım Gülek, dün sabah il merkezi binasmda partiB lerle görüşmüş ve dileklerini dir lemiştir. Gülek bu arada gazetecilerle ha» bıhalde bulunurken eline verilet bir mektubu gülerek açmış, «evleı» me teklifi mi?» sualine gene güle rek «Evet» diye mukabele etmiştir. Gülek bundan sonra teklıf ade dini soran gazetecılere «Şımdilik tasnifle uğraşıyorum, zannedildiğinden çok» deıri^tir. YakınlarıMesfaur Amerikalı artist dün Ankarada Zafer meydanıada nın belirttiğine göre; Kasım Gügeçid torenini Myrediyor lek'in aldığı evlenme teklifleriıün (Yazısx 5 inci sahifede) sayısı 100 ü aşmış bulunmaktadır. adlı hâtıralannda Osmanlı İmparatorluğunun Entellicens Servisi (Teşkilâtı Mahsusa) nm ve mi tareke yıllanndaki M. M. Grupunun Başkanı Albay Hüsameddin Ertürk sizlere ifşa edecek, pazar giinünü bekleyin S0NfH\ YAZISIZ Arkası Sa 5, Sü. 4 te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle