20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖR1 PBOF MMBÜS'vn MACEEALAlUl CUMHURtYET 24 Nisan 1956 ŞEHIK TIİATKOLAK1 DRAM KISMI Bana Dofcundun Yazan Ternessee Wıll am» Donald V ndham Turkçesı Sadık Balkan YLNİ TIYATRO Bir Melek Geçt) Vazan J Bous<juet H F ı l . Turkçesi Yılmaz Inal ISTANBUL BÖLUMU Hanımlar Terzihanesi (Yazan George= Feydeau Turkçesi Mahnud Yesari) Leyleğin yuvadan attıgı yavru gibi... Namusu ile çalışan bir insanm hastalanınca insan cemiyetinden gibi bir muamele görmesi 3en bır vereml ogTetmendım Altı av Va debaSı sanatorvomu» nda tedavı ^^rdum Tedıvi yatı? hakkım olan altı dvı dnldurduıtan sonra emekbye ayrı1 ok ma" ırr kesıld Hıç olmazsa emekl b r ogetmen Maar f sanatotyormrna mıır caatmde kabul edilsin istiruz Ben m glbı bır çok oğretmen arkaddşıarımın da altı av tedavı hakkından sorra Tiaa=ıarının kes lmesi ve tedavi hakla'ind^ı mahrt.m ka ması'e sefalete ve felâket* terkeoılmesl hiç bır suretle ın^an! k duvpularile Blçulemiyecek a^u'ıktadır Meclıse \ e r ! b r kanun teklifl yapı mı«tı Vereme vakaîanan memurlat <frp ıznli savı'acak ve rraaslarını K olirak alac^klardır Bu tekllf bız o^retmenler seiındıra fakat neticesini Tiha dort EJ2İ beVMoruz Emek ogretmen N yazi Çam Bursa Ke«1»1 kovü KÜCÜK SAHNE SEVGÎLt GOLGE (L ombre Chert) Yazan Jacgue* DevaJ Ceviren Mtbrure Alevok tardedilmiş ŞAN Sineması sahnesinde YARIN BİR AKŞAM GALA Pek mustesna Bu gece SÜMER'de Renkh Panoramık MUAMMER KARACA Papa7lar Trafı|1 Yazan Philip | Klng Tercüme Levlâ Erduman YÜRÜ Y4VRCM YÜRÛ 5 Operet 3 p* de TFKNIK Üm\FRSrTF TÎY4TROSU AYYAR HAMZA Caısamba 18 30 Cumartesi 15 te ve 20 30 da Teknik Universite Gumüşsuyu konferang ıalonu vicdanlan rahatsız ediyor. »ANNY KAYE'în bıletler de satışa GECESÎ VAZIFE AŞKI (Column South) Bujuk maceralar ve heyecanlar fılmı AUDIE MAKSIM TtYATROSU Vanda elektrik var sayılır mı? Vanda elektrik mazutla calısan ve takatınden ancak 600700 abonelı bır ıkı ana cadde ıle carsı \e avarını (rauTn ısığı kadar aydınlatabıimekte, bunun harıcınde kalan sehrın dortte üçu bu cereyandan ıstıfade edememektedır Beledıve butçesuım musaadesı ve ımkân dahıhnde olan her şe% e başvurarak oır \ enı ılâve motorle eskı motoru takvıve ve ayrıca şehrın bır kısmına daha elektnk \ermek uzere olduğunu, mahallen ıntışar eden gazetelerden oğrenı\oruz Fakat ne >azık kı şehrın varı ı gene karanlıkta ve mevzuumuz olan pıle bızlerı gene muhtaç bırakmaktadır Susan rad\olann adedı takrıben 3000 dır Van, ugradığı ıhmaller vuzunden buffun bır mahnımıvet bo'gesıdır Gazetenın 67 gıuıde geldıgı bu sehirde, radvo, rr«denı bır ıhtıjaçtan zı>ade zarurf ıhtı\açlar mevanmda sayllabihr Radvolarımızı daha ne kadar zaman bır sus olmaktan kurtaracagız' (Huvı\"et mahfuzdur) Telefop Idaresi aboneje ızahat \eri>or Komur b*yannameleri jenuennıelıdir Yegâne temsilinin Llralık tebeırü mukabılındekı çıkarümıştır SAN Sineması gışelerı sabah saU 10 dan gece saat 10 a kadar açıktır ISTANBUL ÇOCUK ESıRGEME KURUMU JOANEVANS MURPHY VEF A I Merhum Hahl Beyın oğlu Aliye Ye r e ın zevcl Hakkı Yener ve Aflfe ^ enerin karde^îerı Bandırma tacirler nden Hıkmet Uiktl ve Cemal Ülkunur en şteter * Bevoglu Ikinci Noteri BURHA\EDDI\ YENER vtfat e*m şt r Cenazes bugun 24 n san «al gunu oelr namazım muteakıb Şıslı Chmnnden kadlırı1?caktır POLISIE ROMAN CHARLOTTEARMSTRONG Bay DİMOSTEN \ORDA\İDIS Puro Tmalet Sabunu \erıtıe herhangi başka bır sabun \erirlerse reddedıniz. PURO markası uzerinde bilhassa ısrar ediuiz. Komur Tevzı Muessestsı 956 da 168 36 23 32 ^ o lı telefon abonemız S KJ usı Hersek n 2 4 956 gunlu gazete bın beyaniame sahıbınden heps ne 140 rız n Okuvucu arla Başbaşa sutununda buı ton kcmür verıldığ ni 7 bın ton da gtokun buıundufunu on ımuzdekı rrevk) jikâyet mnzuıı tetkik edıldi Hulu^i Hersek eskı aboneıer mızden srade de daha s •îtemli tevzıat yapılaBU A K Ş A M d r Kend s nder evlı.1 ek m avlarl için Ccğını gaz^plerp h"d rmıçt r Yanılmı10 iK)^10 0020 00 ıra hat kıra bakım j ı n a m ş nndık bevannameler 945 te Muzıklı şarkılı eğlencelı, neş e fılmt ucretı l + ' = 2 lira da makıne k rası tesblt edılmıjtl Sene 95* dır Geçen o rrak uzere 22 00 ve keza kasım ara 11 serede T«tinbul jehrının nufusu d« AUDREY HEPBURN DALYO Sırasıle GalaU Na*ııy« MüdürlüjHl lıK 95S av'arı ıçın de aynı «ekilde ue 15 mılyona >akia?m jtır Halkın komur e\o>,!u K?\nakaırhgı Vıli\et maka rt tahakkuk ettir lmıs ve bu 955 basıht vacının hakikaten karşılanıp kar?ınıra sifahı vp vanlı şlkâvetlerımiz h'ç kılı ücret tarife'inın hukumleri Icabı lamudıgı ancak yeni bir beyannam* buUınmaktadır tanzim »istemınm tatbıkı ve ntıhaal 11* bır re» ce \ermedı B r de'a* ndi fnsaat mühurlendl fa Sayın Mjnakal&t Veküimııln Mya muiavese» sonunda anlajuabılır 11 ««(Nous Irons A luonte Carlo) Fransızca kat buna rarrnen gızllce !n;aat devam natlarıle tebaruz ettırılen hat bakım ve re evvelkl beya* namelerle halen buguneıt ve *im mlandı Seanslar 3 5 7 9 30 Telefon 48 67 92 kira ucretı 1 ocak 9D6 ıılından ıtıbaren kJ ı h t > a c n karçılandıgını farzetmek, F dıklı Atatürk Kız Lisesi vururlukten kald rı tııştır 955 yılının haval '!e ovunrrek gibi olur Erenkov Bostancı asfaltı 102/1 ki'^ısında Suhevlbe\ Camt e\!ul ekım kasım ve aralık ayları İçin .^HKfISM3CHPİHRWmi|^HIB srkaK Fınd klı yokuju \ o 23tahakkuk ve tahsılâtın ıfası tar fe fcabı Taceddin Coş Husevın Uvsal bulunmiktadır Pathıvar (âğımın tamirl \OTUMUZ PTT I tanbul Telefon Müdurlügü GazetemızJn 15 3 956 tarıhli nüshaBir m hendi<ın bovle bir h^ırekette ••••••• sında int s^r e<len «on aydır m krop bııIunacaSna ıht mal vermeriz BununBiz çopculer Alkıhın kulu I saçan lagımn baslıklı vazı hakkında a beraber «tkâ\ etçı htivivetıni (fizleme Fen tsleri Müdurlügunden : için Ukadarlar gereklı ma umatı degil mi\ız? • «Şi?ll Dere sokağında p^tlayan nıec<ınd < pdet aİTialıdırlür ! Sekız senedenberı Karasu Bele • rarın tami' ne b?«iaimıjtır» dıyesınde yaz, kış yagmur kar • Koli, deni7 \olundan gonderildıği 4 ay için 40 lira alınmış J dunnaian sabahın taat beşınden J için gecıkmiş • akşam r faat on vedıslne kadar + Gazeteniz n 24 3 956 gurlu nüshasınGazetenızır 20 3 19D6 tarıhll nu»ha • supurge ve kurek elde sokakları • da Okuvuco arımızla Başbaja sütununında ıTurK^eden Aımanj ava kolı> baş J supurmek ve bu supıuntuleri ka J da Dr Fm A«karldis lmzasüe (Hanl ıfcı altmda ınt s r eden >azı dıkkatle + saba narıcine nakleunek için fera 4 hu 120 lira ' vermlvecektik'l başlıklı vazı münderecatı tetkik edüd' okunmuş v yaptırılan tahkikat netıcegatle ç?hşmnktıvi7 Aldıgımız 90 • Senelerden berı muntazaman slnde Bu »ıkâvft sütununda MünakalSt Ve! 'a ürretle vedı=er ve sekizer nü * Tokalon Kremını kullanan ka\danada Ikamet eden kadın hartalıkfuslu a le efradımıza kuru ekmek • kilmln bevanatına ragmen telefon hal dinlar bazan bu mda>ı lşıtırarı muten ssıs^ Dr SuleMnan Kuntten ba?ka bir »ey vediremiyoruz • kira vebakım ücreti alındığından bahsedılmektedir ler alpın ^dan J i n ^!man\ada tahsilde buBu pahalılıkta butun memur ve X ÇUnkU onlar dostlarına yaşla Filhakika hat kira ve bakım ücreti ur an oeluna gonderd eı kolıler n ge m ıstahaemlere m aş tutarları nlsevlul 1955 avından itıbaren alınmaga L kme »ebebı den z >oundan vvkedılrını tfşa etmekten çekınmez betınde kram ve verild ğl halde bntlanılmıs ve u y ı n Vekıl mizın beyan me er nden ' eri feltn ştır ler b!z zava lılar bu haktan mahrum buvurduklar «nbı ocak 1956 dan itibaIjtanbuldan Alrmnva>a kabul olunan edilıvoruz Acaba biz Allahın kulu HakıKatte butün dunyaüa ga rer btı tar fe meriyetten kaldırılrr.ışko ler mahalle' ne 15 gurde gıttikleri degıl ını\ z? yısız ahvalde Toka on Kremı lır ha de Ad>r> ' ' ı n gonder len er n 6070 Sakarva ılıne bağlı Karasu nın valnız cıldı güzelleşttrmpk e nde \rtrdıUarı hakkında Bav Dr Binaenalevh sıkSvetçi aboneden 120 ilçesl Be edıve le kalmadıfı gençlı^ın ha\atl Sule\Tian Kııntalpın is an üzTine teklira deği' dort ay İçin 40 lira alinmıj müstahdemlerinden vetını dp muhafaza ettıgi ta rar vqptın!an tetk k e ise 3erv slerıbıııunmaktadır Talıb Fvren Yusuf Yaman hakktık rtmıştır mızd/ fazla bl pecikme olmadıgı an •••»••• • ••••»••••»• 120 lira pejin ahnan abonelerden «Buruşnklukları pidpren devam 9 bone olun ıs tarihlne gore bajlangıc aîilmıştır cılt bakımı ve gufellığı Kopek çiftliği m! b u ı bır tarzda cıldi kuv\etlendiay ndan 1955 senesinin «onur.a kadar 1 11 19M \e 1 12 1955 tarlhierinde istanbul Beledıvesı hududları Içeri haı k ra ve bakım ücreti lrad kavdeıriD hu">u«ı bır ren Bıocel cevheri havt jegâ Ad madan \lmanvava gonder lmij olan »11 de oturmaktayız ^akınımızda askert formullp ımal edilmiştir Te şrtızpllık kremı Gece Tokalon • ikı kolının neırleketlnıizdeki seyn çoy sarator>omu ve bunun vakınında da 200 dilrrek bakiye»i abonelerlrnlre redde • d 'mektedir ı<remıdır Yaflı \e>a j a Ş s z Itdır heknr kndar «Guzel Ormanı denllen S k â j e t ç n ' n de (alınan'ar gerı verlleI 11 19.3 AJinadan kabul ve tstai bır orman vardır GündUz Tokalon Kremi cildın Şuradan buradan e<tl) 'ddiası \ukanda izah edı'en hubila »evk1 oüruzlprını pıdenr açık mpsanjlanaral s«yısı 40 1 bu an sahıbsız ve v u z u D u z e «ıhırlı b ı r vi'lardan tedii ed ldıg keyfıyet ( nın 3 11 19o5 Istanbula varı^ mcleri sıklaştırır \e c ldı d ız v 1 1$ leçmis kbjpklerle doludur Hasta buvurulmasını rica II 11 19TI I'^pluldan \apollve llk er n mutfsE rdan atılan artık'arla do bu volda tavzıh puzellık v e c a z ı b e verır ^un ta7e \p vumuşak kılar ("ateket eden v^purla se\k vnmıvan bu kopekler mahallemiz tçinde eder'z Vjrıca Pudranın ı\ ce saDit ' 12 19^ Adanarian kabul %e tstan ve bihçeler m zde otlavan koyun ve PTT İstanbul Telefon MüddrluSü kalmasına yardım eder bu a s"vk 5igır gıbl havvanlarımıza saldırarak îstanbut Radvosu Anadoludan 3 1 ' 1955 Istarbula \arış oirÇTİnmaktadır $u b r kaç ay ıçınde iyi dinlenmiyormuş 9 12 19=iı Istınbtıldin \>polı»e flk ha bu şekılde parça anan ve zıvan olar Çok zamandır istanbul Raciyofu ar<?Vet eden ' apurla se\ k havvan add on beşı bulmuştur a'i ve mu7 k vavınları urasında taBasan ve yayan Bu \ a z \ e t r gire Istmbulda vukua Her hAdıs* akabinde durumdan Kı « w u r edılem vecek derecede gı^ul'J. Cumnurıyet MaTRaac !ık ve »e en 8 \e 6 eunh k sec kme'er deniz Gazetecıl k r u r k Anomro Şirket) v Hmdan fit nder len bu koülerı eoture sıklı polısını emnıvet Amirlığinı ve tıtrek vav r vapmaktadır Be kt de vakın clvaria'da bu ha! h!§Caea r,6iu Ha krv v>kak No 30 41 ek \apu' n bek eme«irden fl»r! ge! Uscudar Kavmakamlıftını haberdar e?od lmez fakat Anadoluva dogru açıl rSanıbleri n ş ve bu hu*u B>\ Dr Sıle\man Jıvors k da htc t gilenen olmuvor N \7IIME NAUI ve Ç(K LK1.ARI K mtalpa da anlatılmış o'dugunu «ay B J dururr kars =ında mal ve can em sa ız b hassa gece'eri saat 18 den »onn v e t m i 7 tehhkecıed r Bugun havvan rn bu lsta»vonumuzun dığer bır ecnebl % .arımi7la arzedorlz Yazı ıj ermi fı len ıdare «den Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır PTT Unnım M ıiur ıgü laıımıza «saldıran bu kopekler yarın ı tasyondan muteessır olarak ne kadar Me< ul Mudur bızlere ve çoluk çocuğumuza da saldı karışık g ırültulu tıtrek yayın yaptıX V 4 q =j fi İ3l İnkılâb rtıısuncelerini rır ğını gorumırü'z Usküdar Kısıklı Bulpi'lu Seker(Huvıyet mahfuzdur) ısılamak lazım kava Ma«lag! sakinleri n mına Memleket mızde çarsafın temsil ett Kolutıa e* saran diienci Senenın en nefıs fılmlerinden Cemal Güner ğı b r zıhnnet vardır Bu zıhn vet koBpbnlı caddesınden geçerken b r diA ınden k^/ *"madiKca çır^afın m°n ı Vakfa terkedilen paratat le c n t rastladım Kol ıra s rgı bez nin f h ç b r *e^ ade etmez Mevcud olar b ba m kur ı ıhya alnnrian gor ılecek şekllde et sirmıjivadın b '1 k er n n \ e diğer te$ek edrrKen 6000 1 r?va ıhti>acım oldj Va ti 'iaşı v rm be=ten v ıkarı deSildı kt lerın toovekun \azıfe=l irkılab du kıf Paralar Bmkısırdan almak 'steHuv vet mahf ır) 1 "ı ncesını teker teker çarşaflı peşti dım Teşkiıât degıŞtirilmı? Bankaya r m llı k^d îarımı^'î kafe^ e\ <ıak n re Im s îpotek mmmelesE de vapma r Ba s Rollerde: LESLI CARON MİCHAEL VİLDİNG " ^sılavab nek \e on a n ıkna et d gını ogrerd m Bojnumu bükerek POLİSİE ROMAN CHARLOTTEARMSTRONG o maiıc'ır kellem b r tefec >e yuzde 35 faızle tes Yok«a kaı u un bu rolıı o\ na\acağını 1 n ett m ı^umıek fazla hnsnü nı\et olur KaGelel m sadede Eslaf mız tarafındar ^badaki çarjaflı kadın çarşafm mene Va<fa terk»dılen bu paralar halkın ıs d d'ğ ni arcak emni\et memuru tara t fidesine kanuni faızl gereğmce has 'ından karakola davet edıldığı gün öğred lmis ıken yeni kurulmuı olan bu c i 4 8 e renecekt r Çcır^ıf ı k dı^ın mahalle \akıf BanK giveden uz^k'aşmış deKom«usur>a hemser sıne daşen bvvuk g 1 halka v. rdım ıpotek mukabilinde ^azfe onjn ruhuna fnkılab düşıince oara vermeyi bıle nızamnames nOen kalc r i sokmakfır Bu dıı^uncenm bu ko d rmıştır rada men f zıhn vet taşıvan baba koca Eslafımızm bıze b raktıgı ve ellnıze cc \e erkek K rae^ g b aıle efradıra da tev d ett e m z bu m 1\onlar hanlar tclkın ed mesi daha mü bet netı^e ve vap'ırmar z banka kurup zengln ttıcr r Ancak bu sekilde bır kampanya cara yardım ennenlz dolayısıle mlıteaçıldığı ta) dırde memleketîrmzde çar •mdıyen kâr hanesmı ydkseltmek içm şaf tarıht karışır •nıdır' Yalçın Değer ''at'h Halıcılar Cad No T2 6 a» Hukıık Fakııltes ogrencls Lâlell Mehmed Çıvı Az mîar «okak No 77 2 istanbul NOTUMUZ N0TUAIL7 Muhakkak kı «ne pışıreceğım» dıye çok def'a tereddude Bu tenkıdln Vakıflar Bankasma h a ' Bu ge"esç= doğruvsa da çarja'ın va 'ed Imesını dogru bulmayız Su var k duşuyorsunuzdur Her halde guzel hazırlanmış yeni bır çeşnı ık edilmes r>ı j>ec kt rmemell ÇUnkü ıhtıyae erbabına rehın karsılıjında ıkram ederek aılenizı memnun etmek de ıstersınız crşafın k^^unli vasak ed lmes n k ı rrakul faız'p kolavca para verecek muSOLD4N 'abcı fık rler lehme gerı muh t erde esseseler âzımdı Kııçıık mulkiyet ta 1 Her ne nvetıne \enirse o tadı Bunu duşunerek, fevkalâde bır tıtızlıkle, hususi surette sızler h'Mer tefpcllenier kurt^rmilıdır havır'ı h r W l ( tes rı yapacnktır veren mevvavı >etiştıen kutUK (muıçın hazırladığımız Yemek Kılabını takdım edıyoruz Kıtap, r»kkeb kelıme 2 Sabahlevin goz emi açıp kendlne ge en 3 Kurak bırçok resımlerle suslenmıs olup, yemeklerinizi, çok 1yı birer havalarda tarlalara ve bahçelere vap 1mamul olan SANA ve VITA ıle nasıl pişıreceğ'nıze daır ve ııası gereken muamele 4 Yerles p yemek mutehassısımız tarafından uzun uzun tetkik edılmış c'mıs tes r boz rerk veya açıkl k ver 5 Merhemı bulunsa keidı bBtıolan yemek tarıflerını hâvıdır na surecek olan ıranmıs ve i*nan geANKAKA [STANBLL 7 28 Açılış ve proeram 7 30 Türkü 12 27 Açllıs ve program 12 30 Ögle t rmış g KuUklarıle duvan 7 Teler tPl ) 7 4D Haber e 8 00 Sarkı konserl 13 00 Şark lar Şukran Ozer n e secıve kı ke me 8 7e~c va 125 gramlık S \ \ \ paketlcrinin yanlanndan keseceğını? 16 adei lar ve * jrkt l e ' Pl ) S 30 Karma ba 13 30 Saz serler< Ozel p ak) 13 45 ktmız] der lı olnnıvsn dn'jm müteL\İT markası ve>a 250 gramlık S\NA paketlermden keseceğıtı müzigl (Pl ) 8 4S Saz eserlerl Haberler 14 00 Kuçvkk orkestra Idare hassısı (ıkı kelıme ı vab ncı fPl ) g 00 Ha'if batı müzigl (Pl ) eden Orhan Borar 14 30 Beraber şar YUK\RTD\\ A Ş İ Ğ n i nız 8 adet U M T markasını 10 kuruşluk posta pulu ıle bırlıkte 1 R m m £ d sırı te^rv 1 e^en 9 30 Dans muzifl (Pl ) 10 00 kılar 15 00 Kaapn ş 1 g zel sarat A dan 2 Kas nma ha taKapanıa Unileverlş Türk Ltd. Ştl. PK 1152 istanbul * lifc na ugrımış merkeb ı k k» me). 3 Mo*hur pehlıvan Ru fem n babasl, 11 58 Açı ış ve pro»ram 12 00 Caz 18 S7 Açılış ve program 1" 00 TUr bir çe^ d ok 1 4 COK cosJ'n a ve arlresırte ğönderdığıniz takdırde, bu fevkalâde £u/el ^EMEK kımuzlğl (Pl ) 12 30 Sadl Hoşses'ten şakılar 12 55 Serbest saat 13 00 kü er Aziz Senses 17 15 \ksam mü vı«] rmış d < pırHklık kudretı eskı s tabırı kolavlıkla tedarık edebılırsını/ * Haber er 13 15 Saz eserlerl 13 30 zl«l 17 45 Sarkılar Nadlr Hi t>at Çu ha tetım) • Onıınla derdl»nen ıım d= z> melodlleri 18 30 "Ke kapıhr c mr ler etlen buna pek. \dınızı ve adresınizi kıtap harflerıle vazınız Salon orkestrası Sedat Edlz idareslnde 18 15 Operet 14 00 Gul Batu dan sarkılar 14 II Dans m 17İS1 ve haf f melodller (Fehnıl sokmak ı*tomp^]pr 6 Val den n vuNezahat Bayram dan "ürikUler 14 30 Ege orkestrası) 18 50 Radyo kume ctıiundekı s i r > nı (tr ırekkeb kelın t n tan mu7ikleri P l ) 15 00 Fah 'nsıi heveM 19 25 Traflk saatl me I 7 = ih m hfaza'arından nota r' e Cane den ştrkılir 15 30 Müzlk 19 30 Beva7 perdeden müzlk (Çeşldll S Sah b devlet adamları (e<;kı usul ^enıek Kitabını aşağıdaki isım ve adrese Pl ) 16 00 Kapanıs film me odilerl) 19 45 Haberler cngul * 20 00 Şsrkılar Mustafa Çağ ar 20 15 gondermenizi rica ederım: 1 2 3 4 5 6 7 8 16 53 4cılış ve program 17 00 Or Radyo "azetesl 20 30 Karışık melodl • han SezenPr ve arkadaşları 17 30 ler 20 oO Ordu saatl 21 00 ŞarkıİSİM • IS A Mefharet Italav'dan ş?rkılar 17 45 lar Mus'afa Kovancı 21 30 Stir dün I Mustafa Gecevatmaz dan turku er vamız Bel~çet Ke*nal Çaglar 21 40 18 00 RadvO Ile Ins;ilt7ce 18 15 Ince SarSılar Ayla Doğanav 22 00 Eslci ADRES . SR7dan lsfahat faslı F i h ' l Kopuz ida Istanbuldan Ha? rlıvan Mt hat Sertresinde 18 =i5 Serbest saat 19 00 otlu 22 15 Plvano dünvas nda ee7İn Hafcer er 1915 Tarlhten blr yaptller Cemal Resid Rev 22 10 Opera rak 19 20 Sarkılar (Pl) 1<? 45 Dlni konserl 23 00 Dins müzia' 23 15 Ahlîkl musahabe 19 55 Takslm Haberler 21 30 Proeram 23 33 Ha20 00 Seçme melodller 20 15 Radvo flf zece mfzUl 24 00 Kapanış 3 esl 20 30 Serbest saat 20 35 g a 7 e markasını ve 10 Ek olarak. Klaiik Türk müzlği Ruçen Kam ldaresinde 21 05 Temsil 22 00 Opef ra sevenler saatl (Pl ) 22 4ı Haber kuruşluk posta pulunu sunuyorum. ]cr 23 00 Ravel Plano konçertosu <P1 ) 23 30 Caz ve dan» ( P l ) ESSIZDIR HÂRtKADIR 24 00 Kapanış ŞAN Sinemasında (Avuka» sabık ıstmaf hâkımlerınden) B r m ıherdi;, sokiKimızda bır apar T vefat etmış r Cenaze merasımı yarın tıman ırşa ettı Hafrivattan çıkan tas çarşamba 2o n sar 19J6 saat 13 te B°v ve toprak i r nızpmen tasıtıp dokme'îi Orflu Panay a Rum kıl sseınde icra olu <vb ederken b âper\ a volumuzun ü nacagı teess^rle bıîdır 1 r zene c vrrda Hazinne aıd arsalara Isbu ılan hususı davet ve yerıne ka vı*ıp b.rak' Avrıca Fındıkh l!e mumdır vı«alamızı temln etti|,m,z volumuzu Cenize Levazimatı Yani Ludaros duvarla kapst.p M d h a ! i n e g e t , r e r e k Tel 44 97 06 toprak doldurmak suretîle volumuzu bı e kapatt Sed olarak mşa ettıüı duvar da ş md den bir kaç yerınden çat «varak h» an için yık.lma tehhkesf bel rdı Bu insa. ttan mesulivet duyan bır makam vok m u ' MONTEKARLO YOLCULARI Aman.bu ialraklac ne kadar pis vt İYaş. 4 0 Kabil d e ğ i l ! . . . V I M mkahr \yi \>t çabuk hrnizfer! PURO PURO U RO VIM M her şeyi bozmadan ve çabuhça temizler K UL KEDİSİ Bu Akram YENİ MELEK Sinemasında BULMAC 1 hvkdack cjtyd Yönek Kitahı ücretsiz olarak sizindir! m I B • • » Dl no N|f [YİEİTİPİMİİ ||N|A|B|g|B|EİL BİAİKİRİDİEİLIİ AİLİAİK'EİYİİ |F E| z LI f K I II Y E T \w D ÇİCEK Çamaşır Suyu BjAİTİAlRİAİKlff AİNMÇIt IZİELN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle