14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Şubat 1956 Istanbul Budapeşte temsilî futbol maçı yarın oynanıyor İstanbul temsilî takımınm namzedieri belli oldu. Macar : Umum Müdür j futbolcuları da dün Ankaradan şehrimize geldiler. : harcıyan koltuk : Puşkas sakat, yarın oynayamıyor f Semih TÜRKDOĞAN ;; • ••••• + ••••' »«•»•»••' Jzmirde 19 gol atan Ankarada bir hayli terleyen Macar mıllî takımı ^jlumunuz defll mldlr? < • dun sîat 12 yi 45 geçe Yeşılkoy ha .. Bir ümum Müdurün meaullyet • •va alanına üıdı. Istanbulu buz gıbi > •"lerlnlfl dereceal, üzüntü ve ızdırs^ bırakan, fakat bahar gıbi bulan Ma ^'bınm azaraettnl tassvrur edeblllr^, J mlslnlz? • carlar dun vazıvetten m«Tsnundu+ O ümum Müdür kl (Mâlvet) ln + lar. • de goninenlerin % 95 1 amatorJ Macarlar sessizTdür Sl? âmlr olun da gelln bun^. Jlann nabızlarma göre şerbet vere•• Dıvan oteline yerleşen Macarlar • rek spor lşlertnl ledviT edlnt * akşama kadar istırahat ettiler. Ida • Siz ümum Mudur (veklll) olunî Jda bu lğretl sandalyede kat ı zecn, • recıler durgun ve sessızdıler. Gus+ fa>dalı kanrlar alın' • tav Ssbes'e eskı gunlerıni hatırlat• Slr bu lşlerln ıçlne glrtn de takİ tım «k«şke gene futbolcu olsavtahalaatın on mlannlnX : dlr olunanpelmeyeceflnl blldlğlnlz ••• dım» dedı Mebus Boırık ehnde A^jlle kâfl • halde vazlfpve devamı goze alın' J Ankara karmasınm hedıye ettıği • Blzce gldenlerl aratmamış olan]'. bavrakla duşunceli duşunceli otu *Falk Blnal, bu fcadar m»sullvetln • • 4 9eiah.lvetslz bir ümum Müdürü ol"' rujor bır yeşilbeyaz formaya bir • makdan vaz geçmekle ve şu ız4ı]', de bajTağımıza bakıyordu. Anka• raplı koltuSu terk etmekle K»n«. ranm unurulmaz hâtıralan arasmA dl hesabına en mâkul kararı ver"' • mlg oldu ^ [ da kalacağı bellıvdı • Flklr blîden geldlğl lcln ltıbar* • edllmeveceı?! muhakkakdır MeseJ • T la Spor pul aerlsi çıkarmak t e J ^ maşadan apor resmı almak ylrml^ • beş mlıvon vatandaşın en az beşT • mllvonundan yılda blr Ura tahsll et X îmek, apor »evlyemlzl dünya ölçu • 4 Büne çıkarablllr, ve hazlne boşalJ • maz. bu tallhBiz koltuklar da boçî T kalmaz • T Ne haval! Ne ••••••• »•••••••••••» Puskas sakat! Bu gün rontgene girecek Puskası sordum. Üzülerek «Aır karadakı maçda Mustafa ıle çarpışuıca elmacık kemığı ezıldı yarın kı maçda yer alamıyacak. Sabah rontgene girecek çatlak olması ıh kmâlı var» dediler. X Memurlyet merhaleslnln aon \e<> 4 e n zor durağının ( ü m u m Mudur"* • lük) kademesi oldujhı bUmem m ı " Peste karmasmda ycr alacak iki oyuncu: Szabove, Toth Ü. at 18 de B. T. Bölge binasında top landı. Birbuçuk saatlık konuşmayı Dün akşam sınemaya gıdecekleri müteakıb bir deklârasyon neşretti. ni soyleyen Macarlar bu sabah sa Bugün bölgede bulunmaıannı istiye at 11 de Mecidiyekriyünde takım rek şu oyunculan İstanbul karmahalinde bir antrenman yapacak. sına çağırdı: Antrenmandan sonra entrenör Man «Şükrü (FS), Selâhaddin ( F 3 ) di takımı ilân edecektir. Fakat dün Nedim ( F 3 ) , M. AU ( F 3 ) , B. Alı yaptığım konuşrna üzerine takı (GS); Suat (GS) Saim (G.S), Ahmın büyük bir ihtimâlle temsilî ma med (BJK), Nusred (BJK), Nazmi ça şoyle çıkacağını öğrendım. (BJK) Ercan (BJK1; Receb (BJK), «İlku Buzanski, Lantos Szabo, Coşkun (BJK) B Erol (Adl) Selâ Matrai, Kotaz Toth II. Mahos, haddın (Adl), Salim (Adl), Fahreddın (Beykoz), Çordaş; Hıdekuti, Şaroşî» Butun futbolcuları Izmirde gördüğüm içın Macarların Peşte Istanbul maçına çıkardıklan kadro için «gençlerden müteşekkil demek» yennde olur. Şaroşî memle ketimizde ilk defa olarak solaçıkta yer alacaktır. Izmır Peşte rövanş maçında Şaroşi sağbek olarak oynamıştır. İstanbul takımının tesbiti Macarlar Divan otelınde dınlene dursun profesyonel tertıb komıte sinin selâhiyet verdığı grup dun sa Saha dışında ve oyunda »slâhlyetli ıdarecı Sadrı Usoğlu tâyin edıldi. Puskas milli maça çıkacakmıs. Bugünkü antrenman İzmire ve Nacarlara dair • tt Erdoğan ARIPINAR lzmlr yolculugu. msçlaıı. hem bizlm içm hem Macarlar i«ın ve hem de Ianırlüer ıçın bir surprız oldu Izmırden çok Utlı hâtıralarla donduk denemez fakat bunda Izmlrin de lubahatl yok Çok gezenın çok gordugu nasıl sabıtse az organıze yapanın protokol bıbnıyeceğı de o kadar sabı'tır Bau ufak tefek olmıyacak şeylerle karşılastık Fakat yukarıdakı hususu duşunerek ho$ corduk. Macarların gehşını duşun^rek İzmırli ıdarecılerln bunu bır başlangıç »aymaları ve yeni yenı yabanrı organızeler \apmalarım temennı edıyoruz 19 gol yemesme ragmen Izm rlı gençlerı ıyı bulduk Hıç bir ağac »ltı «yda meyva vermez bılıvonız Devamlı ve durust çalışma onları her zaman soz sahıbi olabılescek bır hale sokacaktır Stadı kiıçuk, sahayı çok iyi bulduk Stad müdurü tbenke fayan lekilde çahşmıstı Netice olaıak İzmlri Ueride spor sahasında da ilerlemıs fiormek Iıtiyor Efendı ıdarecılerln çalışmalarmın setneresınl aunalarım, herşeyı federasyondan beklememelenri temennı edıjoruz *** Izmlrde iki msçta seyrettlğım. Macarlara gellnce" Bende satranç kaıdeleri gibı ka delerle oynuvor ıntıbaını bırakan Budapeşteli on bır. gol yemiyecek bır takım degıldır Fakat çok çabuk gol pozisyomına glren. avağında top tutmıvan yüzde 90 eol «tabUme ihtımali oldugu halde topu vuzd« 91 gol atabılme ihtımali olan arkadasına veren oyunculardan murekkeb bır takımdır Ovuncuları Ise soyle gordum Kaleciler tarago. Iyi yer tutan fakat emin biokajı olmıyan biraz a|ır bır kalecl Hlru Yedek olmasına rağmen müthıs suplek sahibi eesur ve bence Faragodan iyi bir kalecı Bekler Buzanski Takımın er. yajlısı. biraz a£ır manevra kabillyetı M fakat tecrubell bir bek 5ar<*i Daha ziyade haf glbi ovnıyan suritK bır ovuncıı Haflar Bozslk En ı>i haf çok yumujak ovnuyor Zamanında bir iç gibi «hlıkeh Sojka Takımın en iyılerinden enerjık ve teknıgı kuvvetll biı oyuncu. Matrai' Havadan topa hakım fakat bıraz ağır Takır»da yeni yer aldı Szaba Geuc. mucadelecı fakai teknıgı kuvveth dcğı! Kotaz Sert dıkkatli bir yanhaf Forvet Toth n Süratli dıkkatli komnle bir sagaçık Maho? Basit fakat daima tehhkell olan bır oyun oynuyor Çutları çok Isabetü Chordaş Stili takıma fazla uymıyan fakat çok süratli olan bir forvet T cky Fmkl hâkımıyeti yuksek zamanında sert ovnıyan cok »üratlı bır santrfor Puskas' Her<te«ln bildıgl ovuncu fakat tam formunda değıl Hidekuti Agır fakat çok u«ta «njtorden z.>ade pasor oynuvor Czıbor Takımın her yerinde ovnıyan yegâne o\unctı DustuSü ıantan biie topa hâkim Çok suratl) fakat caru ısJrj ınce oynuyor. j Takım derhal kampa alınacakdır. Takımın ne zaman ılân edileceğl DİNLENİYORLA.R Dün Ankaradan şehrimize dönen merakla beklenmektedir. Macar futbolcularından dördü (Buaaııski, Czibor, Matrazi, Hakemler Ticky) Divân otelinde. Mıll! maçı ıdare edecek Yugoslav hakemler geledursun. Temsili maçımızın hakemlen şoyle tesbıt edıl mıştır. «Zülbahar Sağnak (Ank) Fendun Kılıç, Zıya Kuyumlu» İzmirliler Karakaplanı protesto ettiler İzmir, 13 (Türktel) Ankarada yapılan ve karma takurun 42 mağlubıyetıle netıcelenen AnkaraPeşte karşılaşmasında gayet kotiı bır i<3are gösteren hakem Dundar Karakaplan, şehnmız spor çcvreleri tarafından şıddetle protesto edılmektedır. İzmirb gençler, başkente bır telgrai çekmışlerdır. Brezilya Milli takımının kadrosu belli oldu nn (VascodeGama), Ojalma Santos (Portuguesa), Ivan (Amenca), Jordon (Flamengo), Indıo (Flamengo), Dıdi (Flumınense), Esurınho (Flumınense), Sahava (VrascodeGama), Vava (VascodeGama) Maurınho (SacPaulo), Zızıno (Ban gu). I mayısta millî takımımızla karşılaşacak RıodeJaneiro, 13 (Türktel) Brezılya milli futbol takımını teşeden 17 futbolcu, Avrupa ve Turkıyede yapacaklan tume ıçın 23 martta buradan hareket edeceklerdır. Takım şu oyunculardan teşekkul etmektedır: Gılmar (Connthians), Elie (VascodeGama), Pavao (Flamengo) Nılton Santos (Botafogo), De Quınha (Flamengo), Zoziso (Bangu), Mı İstanbullu atletler Ankaradan döndüler ! (14 Şubat 1956) Iaıanbulda Spor Saravında Ital yap Andace boka takımının la^ tanbul Boka Ihtlsaaı yenlşlnln 6 n:ı, Paklstanda yapümakta olan «tletlzm müsabakalannda Huseiin Topaakal 32. 24. 9 ile 100O0 metrede birtncl. 800 metrede de Ekrem Koçak'ın lklncl oluşlaT jım 2 nd Romada Italya mlllı bı lu takımının Turk mll11 boka takımına 63 gallp gelU şlnln 1 tncl F. Bahçe genc takımı antrenman yaptı Fenerbahçe genç futbol takımı dun sabah saat 10 da yenı aldıklan malzemelenle Teknık Ürııversıte sa lonunda antrenman yapmılardır Bu antrsnmanda SanLâcivMdlı 33 genç o>uncu yer almıştır. •wiHmH:ııımııiHUiımnımmımımnunıııııııımııırııııuııııııııı»ııımnııinııuıınnnmnıuwiHinımtwımmııııiHiiHiuiııı*iiıımHHHiiıııııııııiH Saim (G.S.) ıııımmımtıı Yarınki maça çağırılan İstanbul karması namzedlerinden beşi: Şükru Receb Fahreddin (F.B.) (BJ.K.) (BÜ.) 1mrnmnm11mnnnHmn11mnTrmm1mn111m11mMm11miMtf.il Sclâhaddin (Ad.) Ankarada yapılan Türkiye kapalı salon atletızm birincılıklerıne katılan İstanbul ekipi, dun sabah eks I presle şehrimize donmüştür. Bu 1 musabakalarda İstanbul takımı 5 ' bınncılık, 6 ıkincılık ve 7 uçüncüluk almıştır Yiğit Guzen, salı günü yapılacak halatla ve yuksek atlama karşılaşmalarmdan sonra şehrimize avdet edecektir. yıldönümüdür HinnrnınuııııınmııııiMHiııııııtnmnıınıııımMuıma nunııı<""iınıiıınmnflniınıiı<ııımiHnmroınımıın EMNIYET SANDIGI N I S A N KEŞİDESİ IAMANT BİRÇOK MİSALLERDEN Blftt • ALMAN MALI TRİKOTAJ EL ÜRCÜ MAKİNELER^ İBİR AİLENİN GEÇIM VASITASI OLMUŞTUR. Her (150) liraya bır kur'a Denizcilik Bankası T.A.O. Şehir Hatları İşletmesinden: ÜCRETSİZ ÖRG0 DERSLERl... POOV3BANK Her 100 liraya bir kur'a numarast Uılın ilk keşidesine işHrak efmek için ace/e hesap açınız f 1 İzmit kömür deposuna ve vapurlarımıza kömür tahmıl ve tahlıye işi, teklıf alma suretile müteahhide ıhale olunacaktır. 2 Teklıfler 24.2.956 cuma gunü saat 14 e kadar Işletme Mudurluğü binasında kabul edilecektir. 3 Bu işe aid şartname ve mukavele örneği her iş gunünde malzeme servisinde ve İzmit Acentalığımızda gorulebılır. 4 istekhlerin ihale saatinden evvel 2100 TL. lık muvakkat temınatlarını işletme veznesine yatırmalan ve makbuzunu teklif rnektubları ile birlıkte komisyona vermelerı lâzımdır. 5 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini tercih etmekte serbesttir. (1796) SATEL TURK LİMİTED ŞİRKETI Galata esk! gümruk sskak No. 38 Tel; 442389ı P Kiralık Aramyor İki bekâr, Tünel, Şişli arasında 2 veya 3 odalı kiralık daire aramaktadır. Müracaat: Posta Kutusu 659 Galata. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: 3000 Kg. Idrofil Vatka pamuğu için teklif isteme ilânı Kayıb Portföy iş = = 5 I H | bütün ağrılara karşı 10 şubat cuma gunu Saray = sınemasmın 17,30 seansmda 5 ıçinde para ıle bır Fran&ız hu ş vıyet varakası bulunan bır = portfoy zayi edılmıştır Bulan = zat hüviyet varakasıru Dr. s Belot İstanbul 176 posta kutu = suna gondermelerı rıca olunur. = i 11.111111 " i t j ı iı n n n ı ı r n jumıı^ Gemlik fabrikasının ihtiyacı için 3000 Kğ. İdrofil vatka pamuğu alınacaktır Bu işe aıd nümune ve şartname Alım Müdürluğünün 3 üncü grupunda gorulebilir. Teklıflerın kapalı olarak, nümunelerle birlıkte en geç 20/2/956 gunu akşamına kadar Muessesemıze tevdiı sarttır. Muessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (1467) ^lllllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllllll.hllllllllllll?? ^ıj'jo KAMZA Z. AYBERK | başarı ile kullanılır CEMAL 2QDAML&SI DERHAL FERAHLANDIRIP. LVLEPİNİ70E MUTIAKA BUlUNüUPL'HUZ DOKTOR Dahiliye Mütehassısı Şlsll Hasad So. No: 263 Teleion: 80480 | tthal edilmis veya itba! edilecek fayansı olupta satmak 1 = i | istiyenlerin Posta Kutusu 549 Galata adresine mektubla I 1 müracaatlan. jFayans Almacakl İ İ 1 âııııııııııııııiMiıııııııııııuıııumuıııııııııımHimiHmıınıııtuıuıuııuuıııııııııııııııııuııııımııııııufittiHiiiiıua
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle