19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 şulntl OIİNYA HÂDİSELERİ Amerikada demiryollarım otomatik raakineler idare etmeğe b a ş l a d ı z haberleri Morveç pariamentosu bttfün Çok miktarda otomobİI lâstiği geliyor Ticaret Vekili, bu lâstiklerin derhal ihtiyac sahiblerine dağıtılacağını, nisandan itibaren lâstik davasmm ortadan kalkacağını söyledi Bir kaç gündenberi şehrimizde Vekâletine aıd rçlerle mesgul olan İktisad ve Ticaret Vekili Fahri Ulas, dün öğleden sonra Vilâyete gelmiş, bilâhare Vall Prof. Gökayla birhkte Vılâyet Tevzi Burosuna gıderek tevzi isleri üzerinde Tevzi Bürosu Müdiresi Refika Ö7kundan izahat almıs, bu arada i? sahiblerinin dileklerini dinlemiştir. Tevzi Bürosu müdiresi «on aylar iciside 10 bin kamyon ve oto lâstiği tevzi edildigini, şimdi de elde mevcud 5000 kamyon lâstigimn tev zline b?"='andıgmı, oto lâstiSine ihtivac bu'unduŞunu bildirmistir. îktisad ve Ticaret Vekili Fshri Ulas, bir haftaya kadar meraleketimize külHyetli miktarda otomobii lâstiği gelecegini ve bunlann da 15 gün sonra ihtivac sahiblerin» verileceftlnl, nisandan itibaren He mem leketirrizde lâstik davası dive bir davanın kalmıvacağanı söylemistir. Vekil. iht'vac «shiblerile de *3rüstlikten sonra bulunamıyan ebaddaki lâstiklerin ithali irin llgililer» f»er*>VH pmlrleri v<«rm1stir Fahreddin Ulas, dün Merkez Ban kası ve Toprak Mahtulleri OfUinde de tetkikler yapmıs, Kadıköy Şcförler Demefti idare hevetini kabul ederek di'eklerini dinlemiştir. İhiiyar bir denizclnin hakl» tenkidleri ABAHTAN »ABAHA.r^ vekiller heyeti için 4 hizmet arabası altnateklifitıi reddetti Yazan: Aydemir Balhan eak yeni v« sıbhatli bir cnuyet şuuru meydana geldiğinde bütün bun lar sadece acı bir tecrübe olarak kalit... Yumurta kspıya gelmedenGelelim biz gene Norveç*... Norveçteki durum riı buhr»n "eyr. tehlikeli Dir devre olmaktaa çok uz*.ktır. Aucak ufukta daha bir ıki emare görülür g&ffıînıtı cerruyet ve hükumet ••»dbulerin) alıp ko'larını sıvamağa başlamıştır. Bu emarel^r nelerdir? FUtlarin ortalamı olarak % 11 artması, Avrupa pazarıarmda Norveç kronunun kiymetJiden % 15 kavbetmesl, ödeme birliğme borc larının çoğalmast.. Hepsi bu mu bütün bu alânn. bu otoiıobll hıkâyeleri, bun lar için » diyeçeksiniz. Evet... Bun'.ar için Va Ödeme Birligine artan bor'lar? Bu borclar Norvecin F P U . dtJri kotasmi daha ?«çm«mi5ti büe... Ve nihayet bütün bumar e.; fazla bes, altı ayhk maziy» ı^hlNîîr Norvecin tedbirlerin* gellnce: Pa ra ve bütçe oolı'ilrisı Ç»; e' sıkılaştırılmistır. Yeni zecrl • tırler N T • veçin bütün iktisadîvat'rı» edılmiştlr. Faiz had'.erl % 2,5 tan % 3.5 ğa çıkartılarik kredi uacml daralülmıştir. Tasarruf bankaları btikraz faizlertn! vükseltmeğe ve kredi muamelelerini azaltmağa davet edilmişlerdir. Tatınmlar ancak en cabuk verimli kesinılere yönel det+enheri tehlikeli sur»*t» borultilmijth. .jrijnerfnıl ab| ve M muş, Avrupa Öcîeme Bir i|ine corc tışlanna yenl a"~ı » >rjjVr konn'Uj* larımız bîr senet'ir kotamm iki butur. Zaruri nuddeler ««ane. ilhal çuk mi«Iinden fazla aşnııştır. Ve < a n9rnmallan çok sıkı bir rejim • tâbi tu biz hâlâ din o'.rtıılmnşttır. Gümrük re<iiınıen yeni ların kıhğı konusunda çene çalıyoden arfrhrılmiîtır. Gebr vtrjıier» «ı ruz. Kemer ve leğen örtttsü lalama olarak % 10 (ocaıtılmıştır. Her rnr'ü motorlü vasıta ı c otoFakat fforveç ile aramızdaıti asıl mobiller için yeai verrilrt konmas fark burada değildir. İskandınav ve ithaltrri bemen heni"n dordarnl memleketlerindeki cemrytt guurunu mustur. nşaat ruhsatJnn ancafc ve beser duvgvısunu wçen vazılarım da anlatarak bılhassa syal adamubtac bülgelere verilmektedfr. !et konusunda durrnustum. Bütün Çanlar Hmln Için eahvor? . Norvecin karşılaştıpi slkıntıiar ve Norveçlıler ahnan zecrt tedbırlerc lktlsad! probiemler, her tflrlü nii sıkı ve bazan da ms^fsız tahdidata bet muhafaza edilmek îartile yapı şönül nzasile ve saflam bir iman ve karakter farkına rağmen bi ile katlanmaktadırlar. Yumurta kazimkileri andırmaktadır Haklkati pıya gelmeden ve heniiz ketnerde söylemek lâzım «felirse bizim dahc delikler varken, hele bizim gibi aüç gene evvel. karşılaşmağa basla tes bacsvı sarm?^an vapı'mas 18dı^ımı? ve daima tnklr ettigüSi zım gelen tedbirlere farsılmiz bir miz güclükler daha Norvecin uf guven beslemektçdirler. Hele bu tedbirler, Bakanlann altlatından akunda belirmeğe baslar baslamaz. rabalarını da çekip alacak kads/ âm<TilivetİTii1 ve önemli rolttnü müd dil olunea bu tman ve güv«n blr rk olan icraat organlan tarafından kat daha perçlnleşmektedir 1 ^ rçıianmakta ve «avulmâhtadır Bu Geçen gun bir gazetemizd» Bakonuda biz, gerek cemiyet, gereK kanhklsr için getırtilen yeni şahane hükumet olarak vazifelerimizi yat> Cadillaciarı dlzi dizi gösteıen bir t'f ımıaa «öylemekten çok uzajhz BD resme rastlamıştım. M*z*rat dt eok n'ukayeseyi biraz daha derinle«ti •yerinde. Eikiden ısmarUnm'şlatmı^! 'k olursak, artık » , bıliyoT7 Eskiden de denilen ne «arnR'î? Pört kl: yıl veya üç yıl 5nce nai? Yokra Dîı, tiearet denjrem't trnrn mfld aadee* üç ay önce mı? Bu resmi. içimdeki iptidal Hi» er) yenerek Nojveçli dostlanma gösterebilmiş olmayı çok arzu ederdim... YARTN AKŞAMA kadar para yatıranlar Norv^ln haklı iftihan aradenizde ve Mannarada canfcnrtaran teşkilârtmmif üzücn durumunu cumarte5İ nü&hamuuı bu sutununda belirtmem «zenı^> denizcilerimizden tasvib ve teşvik edici mektuMar aldım. Ancak iclerinde en yaslısımn ^'MeHiirinden şu satırlan teberrükea dercedebiliyonım: ... Yazl arkadaşlm rahmetli AMdin Dav"erin ölüm tanhine tesaöüf pden gu"ier<ie ve onun sutununda deruz cankurtaranlarına daır vaünız benı alâkadar ve mütehassıs etti. Kilyostaki tahliiyenin tasvnı ettiöinı durımda oluşuoa u/ulium Evvelce Kllyosta olduğu gibi Anadolu sahılinde de roükeır.mej bir cankurtsran vardı Her ıki yakacjaki (Rumelı thli<iHe«'i) ve (Ana"r> n tahlisiyesi), o zamanın lartlarma gore pek mükemmeHüer Ha*t» sandallarile buyük der.iz yarış'anna da ka 1hD mukîfat na da kat North Platta'ki demiryolu kavsajı Amerikanın Nebreska eyaletir.de, | Bu haaarlarin başlıca sebebi, vaNorth Platteye yaklaşan TJnion gonların çarpıştnasıdır. North PlatPacıfıc jırkeünin yük rrenleri, her tt'U. otomatik âietin kullanılmasınzaman makınistler Urafır.ddu ıd»re danberi bu çeşıd kazalann yüzde «dıldıği halde burada otomatık ma 75 1nin îfcıü ah ımıştir. kinelerle yohına devam ederler. Ar North Flatte sebekesi, ilk tren tık, milyonlarca lira Jeğerir.dekı tüc yolu kontıol aistemi değıldir. Facat eşyasının mesjüyeti otomatik kat, gimdiye kadar yapılan kontrol »akineye yüklenm'ştır. âletU'iinin en bus.ti budur. Kontrol Otomatik makine, vagonlar ekli odasındaki düğ*n»;lere basraak suyecek ve alacak îlan treni lüzu r ' 'orulen \»goL istenikn hat muna göre, kâh yavaşlatlr, kâh hız ta çekilm .te ve ctaoEkı LsU .il«n lastırır. vagona bağ'.;".moktad'r. Dısarıda bu North Plattedeki 42 demiryolu ra şebeke ırerauru yının sekizinin ıdaresi bu otoma 3 tiğin elindedir. Çok geçmeden aynı her seyi bir levhadan takib ederftletln hemen her demiryolunda kul Otomatik makineler muhtelıf ftlanıîacağı muhakkaktır. letlerden meydana gelir. Radarlar, Bu otomatiğin faydasi da redir vagonun bulunduğu veri kontrol oki, diye dusünebılirsiniz. Fakat, U dasına bildlrir. Ona gore, vagona nion Pasif.c'in geçmiş sencle>de^i utenilen sürat gene otom»tııcman muıuun zararlarını okuyunca, o verUir. Hava rrenleri isteıuıen yermın şirkete neler kazanrtlrdığını de hızı keser Süratin jtyafhnırusı gözönüne geürmek kolaylaşır. gen» otomatiktir. Böy'eee yüklcr aŞirketin, sadece geçen sene, ha lınır, yükkr verilir, katarlar yapıaara uğrıyan. eşyalar için ödediği lır ve Insan elinin sebeb olduğu kapara mıktarı 333 milyon TL. dır. zalar önlenmis. olur. Oslo, Şubat Bundan bir mflddet evvel Norveç parlameutosunda küçük bir tartışma rjldu... Hâdıs» o kadar «ehemmıyetsiz» dı kı unutuldu gıtti, kunse de bir daha ne üsteledi, ne de bahls konuıu etti. Mesele su idi: Norveç hükumeti üyelerinden bir Bakan, parlamentoya bir teklif getirmiiti. Bu teklife göre Bakanların vazife esnasında kullanabılmeleri için Mec'ıstei döst "tomobil satm almak üzere ta'nu»fct iiteniyordu Bakanlann maVanı srsoaları yoktu. Fakat bu teclfe roıt «müştereken» a1* dört hi?mef arabası 1^lerini kolay'^'ırac.K, hem de mil!ete fada yis oirrıym...ktıNorveçte Bakanlann makam arabaları olmanıası belki içimizde hâlâ bazıİErına garib gelebılir. Belki de >.u konuyu da kolsyUJtla demagoji ummanm» aUn hokkihaz AT ca mevcuddur. Fakat işin bundan sonıakı kısnıı şüphe vok ki hayli ibret «rfHcidir. NiteHm Norveçli dört müşterek tervis arabası teki'fınden riVa rrakul, daha ve alcak gönuıltı bir teklif olaoılır miydı? Bairu>'z onu ne oldu? Tçklif ceŞrnluIna pâriamento tarafından reddedildi, tartışmaları da bir muhalii mebusun su rözleri kapaoı « Norveç milleti, vergilerini, kenoi nJzmetındo olaıı B?kanlarma otomobi1 hediye etmek için vermerrıcktedir ..» Cemiyet şturn Bu buzlu ?ubat ayında Osloya geldığımde hemen herkeü ?, ı konularda göıuşür, tartşır buldum Norvecin dı§ borclan, ao>aınt muvazenesi, eııflâ^yon ihtiroallen . lle le basınm, temın eduaiğıne göre, ay lardanberi üzerinde iaj. r l»a w o nulardı. Tramvay biltiçUınden üniversite hocasına kadar. îenci ya«llsı, roemuru, a.'ke bütün Norv#rı>r iktisadî nese.11 •riııce havrf1 edı'ocek bir bılgt ve vuzub «ahıbiydiler. Şımdi tahmin edecekslniz kl Nor veç ıflâ'in eşiginfU bh w«ml«>ettiı deıdki ve sıkmtıîar bu kadar açığa ve âltniytts vurulduğunS göre de vaziyet havhce vahımdir Borc lar gırtlağı geçrnlstır paranın kıynjftı sıfıa mîırrer o'm ktadır, ücretler ve fiatlar arasmda uçururc başı dSndürmektcdir vj. Mpmleketırr.zdekı son buhranla safhalarî ta kib « t n l e r ve Batı iller.nde.i;i cemıyet şuur ve vazife hıssini yakından tanımıv?n!ar icm hakikaten boyle dusünrrekten başka çlkar ihtımal yoktur. Bu bakınîdsn Norveç mira'inı incelemekte kendi hesabırnıza büyük kazanc olaca';br. İnşallah ilerideki senelerde de 1lerideki nesiller demivelim bizlerin utanç verlci lâksydısırj "...utture teçvik edılirlerdi. Bu tahliiiyeler Bahive Nezaretine merbut bulunuröu. Aradoludakır' ' • '» Mir • alay Hakkl Bey vardı. Vrvm bnylu olduğu için kaptan arkada;lar tns l i zata Uzun Hakkı derle'dı R tahü'rfyes'nm hH^inda da erkânı ha'bive<!İnd*>i Nureddın 3°v "iiide bir zat vardı. Zannedenm, reislerinln röt'oe ve mevkü, o deviHe bu i^c veruerı ehemmiyeti anlatlyor. Baska bır sey s8vlerT<»$ç uzun uzariıva İ7Shat vermeffe haeet kal.nadl. B» bunlan hep oldürdiık Zana<ıın.tct,b larına uyduraıradlk. Aynl üs.ulun ihyasl babriyernızın v.rij;ı ve nremleketımirin çerefi nö.mıra eizem bir Veyfivettir. Deniz Lîlerini (auyu bardakta, ««miyi duvaTda gorenlerin) elinde bjrakmamalı. Emekli Firkatevn kaptanl Muhlddin Mektnb aahibi, Denfeeilik Banka> sıtun ba<and»kl aalen denizei olma» vıp ivi idarec! olan ban zevatı köiıi niyetle telroih etmediğini de »uitefebhfime yol açmamak İçin taarüı edlyor. Fakat sn dfinyada mademki Qı(İ« sa«i dlye bh şev var; her W » wealeğin adamlanna bırtkmak ferektijini, haklı olarak bettrtiyor. Abidln Dav'erin aütrnnnıda ta fdbi deniı mevznlanna arasıra teroas ettiğimiz için onnn ruhuna çad edece"Hmite inaruyoram. Fakat «1» bette ben bn sütunn onun g)M tercihav denitcilik mevzuUrma ayıramam. Çunkü vukanda Beri s8riilen prensiplerin nddını yapnug »ayılınm. DenJ7ilik mem<nnn hn bahsl Ihti<as edinenlrr dddiyetle ele almalsdniar. Abidln DaVer, »matıirlükten yetişme blr deröı nıuharririydL Ben ancak bir fatrte fıkracısının imkânı olçülerüe eUn değdiği tellere doknnn yanjn. Daha rivade c< miyetimizin tiüii i' •'. ları zaviyeüinden me\Tulan kuşl>»kı« kalrtne ahyorom. Ta böyla yanarken dr. *kV*ti»ne tötemadiyen «ihtisaslara riaytt rdllm«di(i» çarpıyor. dün MMde'umıiTilğe bir dilckç* ilf 31 kisljl dolandırdıgı iddiasUe adll würac«at aderek, Eeçen Kün Gal»tada Strnıer matbaasınds vukua ge'en bir yeye veri'ei Ferlrtun Sanrar lsmlnde lnfıl&k ve yangın sırasmia yanarak ki tabıkalınm duruşmasmi dün 7 61m kocası Mal'tvalı Hüsevlntn. mat ncl asliye o«za mabJcemesUjde baslan b» saVbl tarafmdan yakıldığmı lddla mıştır. Mahkarreden çıfctıktan tonra «treetmlijtir Ferldnn junlan HAdı» tıri'irda Hlheylnln matbaa tırda bulunaniar» y | »ahibınden harae lstediîi. alamaymca • Eiublü Hplldln torunuvaTi ont matboavı dinamltle atmaya k?lktığı vc fcu car.iran» te'e'ı^ü^e Inırban eît*!Ş? liylk o'inıiJ yettştlslm lçta lftmar du yanlmitı 8'mdl bu iddlsda buîunin yuyorum • .> Hatlee m^f»"a sshlb"i»im M b'n ünlıV Enneni PatHÜ t»zni'n»t Hpnpk'e, 8 kislyl d» »»h!d Erroenl Pttrıti Haç«duryan dtin 18olar«k f»!termeV1etHr. bah VUâyete («torck Vali Prot. Cokajı MIMdeftrmnmiUk lddla.«tratıaAı tah îlyaret etaıışf.r ymnaMadır. «Ego» vapurunun scyir Mecllsî buçön tiyatro tccrubesi yapıldı bütccsfni görüşecck Deniryolları t;l«tnıwt leln A. G B<"1«J|T» Mecllst busün tat T5 te toc Weiser tezsâh'armda 'n^a e t rilen 5000 lararak Sehir fitiyat»o'?rı bdtcednt mıı torhık •.Egeo vapurunun seyır tecruınVere p^pcek r B r evvcikî ohımTn besi vnnılmıs v« f»tnl Ttırk rrUrett?b«t da, ŞeMr t va'ro^u sana'kâr'arnıb teraf!nd'»n te^linn îîlı^Tiıçtır «îîmır'» ip n>aa«'»r!ra mu?vvfn b'r rl'Aet»» rim e«i olar. «E»ei. onjmu»t!rtl p'nlerde ~ >t Tm ? M»clı«!n hem*n Yola cıkarak vç r .> bas'ırında limarr tcmnvü''j bu r'iTitn'n k« iı '!za Eslm.s olapaitır bulıl me'hetıırl» tezahılr etmifti Bu Şehir Hatlanr'da kaldınlan vapur a. 'n'l'c^k bu zammır seferleri tekrar konuldu o'un>cı1'»ır B J erad> ÇeMr T'v'tn'srı »» "*l\Hı B^rl D^en» Havaların bonık ginîf^l vü^ürf'en hı, t!y>»roİRrın faallveil v* duniTivı 7ongui!daktan kömür getirılrmed.JSİ hakkında umuml heyete lzahat »ere km Sehır Hatlan vapur teferlenr n eektlr. •valtıldıpını yazmıştık. Fırtınanın y«tıpıası ve kifi mıktarda komıır MV'Kİv?tı vanılabitmeıl sebeblle dünden IVharen e^ki ve normal kif tarlfeslnln '*tk kma ba^lürmıstır Bir kadm, sab.kalı Eyublfi Halidin Tanınmış bir Amorikocasımn kasden ya dolandırıcı toruno kalı sanayici geliyor Amerikanın tanınmıj tanayiel ve rruhendhlerinden. M11I1 Imala'çılar Biriddia ediyor llği tabık Baıkanı Earl Bur.tinn konieyargılatııyor ranslar vermek ve temaslar yapmak Hitice K"^kaj lsm'nde blr kadm TIGARET BANKAS! *5ev?ni k!2im ve nhlıru BİNNAZ NUKİ Kavala'nın ruhuna ıthaf ei lrr.e'< uzere J5 2 1S56 çertamba piSiü ık^rdı nsrnazını müteokıb Siîli Cam i Şeriflnds kıraat td»lecek Mevîıd ve duiya d c t ve akra*alarımi»! ve büeümle d!n karde?îerlmtzlr tesrifleri rica clurur Ancetl ve kııkardcşlerl naraınt kardesi Emin Bdklüogîu MEVLÎD Avukat NECMİ N. V^JCEL TATBİKATTA VERGİ CEZALARI Sanayicilerle her türlü ls ve teşebbüs erbabmm en selâhiyetli rehberi Cıldli olarak 20 lira İNKİLÂP ve ÜNİVERStTE kitabevlerile müellifin (İstanbul Bahçekapı Cermanya Han No: 1516) edresinden temin edilebilir. Avukat. MâH müsavlr. Muhasebeci, Bankacı, Tüccar ve jre mart'n başında memleltetimıze geleeektir Earl Buntlng. Ortadoguda Amerikanın tarımus ekonomi mutehassısı olarak seyah»t e*nıektedir. Earl Burtlnf Tür'ayeden bafka Muır, Lübnan, I>ak, Surlye. Üraün ve tsraell de tîyaret edecektlr. Buntırg''n eei si m<"nl<IkerİTrı!z sanayl çevre'pIn^e ehrırmlvetle bp!;l=nrr<eirtı»dir. Zira bu sevaht Tıi'kıjeve yent İ5 »ahalarıiı hazırlaraak bakımındar muhim tçwn «^ümek «tdlr. Carl Buntînc Amedka^k Çlerance Handall'dan »onra ^elraekte, lktltadi ve sıraî sahnda bayub bir şohrete sah(b bulanrıaktadır 11 firmaya petrol nrarna müsaadesi verildi Memleket'm'7in mj^tel f bdselerirdc petro] ararmk u?ere yapılan ır.jracaallerrtfn on blrine VeVıW Heyeti tarafı'vian rnu * l f l ^d ir1 ^t r îstanbul Tebıi G i ı Sırketi l!e muhte1 f Hoî'nrîı \e Arr^rıka f'nnahrıiiîi arama mevzuuna p ren <;ahanın genış""' ")i b i b»kta*dır Sftzü g«"n 51keSler, ar? Hauv, fj s'Je Içel Konya Ssvhn. S >rc( v Diyarbakır vı'ayetîe«•inde y>T>rık ıd'rlar 4 ayaîAartrı dprneği, fıatlann yükseî'sini önl«>mek için elbirliği yanacak İstsnbul Ayakksbı İmalcüerl feveren fstsrKü H'zır Av?A!<ıbıcı1 !T J . Is'ırbu] Av E tkabıcı BSnafı DeT<)5) ve istanbul Koaele. Me"='n ve r>rl SatıeılBrı Derne?ı dün vayın'a+ dık'art mlt«ter^ît t eb'i3de, ••»tıeı'ariT» r a \ T\ ve Vorc'e inn^ 'îth?I"e!en'"don ad'khOSune'in ta.vın eîtSı ef c k ıı uncj» b'r fiatH kfr m'lstphlıl'e sa tıklarını Wnaena!evh ı,er,mT^ nin l^«k"r tohmet! altınia krl'Tîiıvnpa'îUrıı bel rtn'şlerdi'" T^b'i»de a^^Ica. ay kiabı flat'arının I nrtmısm» sebeb olan b'luımım unsur ! lann m«ydan» ckarılıp ortadin kaldı I rı'ms^ı hnUTT'la V r 4 te=ekkıı'ım J b ' " k e <M)<«3»Varı ilâ\e «Tınektedlr | 8on olır'k, trtmbu! Dsn SîTiüVİclIer; DerneSi i'e dJer P^ıli tesekkuler de i davet ed.Imek*edîr. I ŞUBAT 14 RECEB 2 ŞİŞHANE AJansınm acılısı mönasebetlle tertiblenen 10.000 Liralık Hust»î kefidenin ikincisine iştirak ederler. 12 âPARTMÂN d3iresi ve aynea , .t> ^ «üD"î 3 0 0 . 0 00 Lirahk keşidelere de dahil olurlor. TÜRK TİCHRET BANKASI Bu Akşamdan İtibaren Her 150 Hraya bir kur'a numarası tnge Johnson, O^lo üni\ersitesi fizık enstitüsünde gene bir hocadır. Buro<îundan bir akşam üzeri çıktık Yığılan karlar ve buzlar ivrinde güçlükle yürüyorduk. tng«: • Bu sene yeru bir otomobi! almayı düşunuyordum ki, iedı, 'ergıler yüzünder. eskısirıJen bi'e olduk ..» Sonra da, ba$ taralt» bshsettiğim Bakan otomobilleri meselesini anlattı. Sakin sesini vt hikâyesin! zevkle dinlivordum.. Dev let Tiyatrosunun onüne E«"'miştik Yarl karanlık içınde Oslo b ıl lşlkb ve rengârenk reklânlirıîe uzaJctun hayal gibıydl Beledly* raravı. «Vdınlık kuleleri ve iri şckıle belli oluyordu. Geride, Holmenkotl ;ırtlannda pembe parıltılar se/!iyoıdu. Kayak pisti aydmlatılmıştL O 'o ular, genci, ihtiyarı, buraıarda gece yarıîarra kadar kayak va^tnaktaydılar BjSmson'un ve Crieg'in h*y kellerini peçtik. Karl Johans Gatte, bernbeyaz ve geni§, önümüzd» uzanıyordu. Kn'da binbir renk oynaçmaktaydı. İbsen âbidosi öndnde biraz durduk. Norvecin büyük ev!âdı ölmpz İbsen karanl'k ve buzlu ufka sükunetle bakıyordu... Yürüme*e devam ettik Kuru ra acı bir soâuk vardı Avaklarım fen» hn'de üsüyordu. Aklım ise otomobil hikâyesine takılmıştl. Gezıntn SOPUna dogru kadîm bir binamn ^Üuetini seçtik.. tnge Johnsen: Yalnız 4 Haffa İ OSMAN BİKES" Nakili: Muhsin Ertuğrul NOT: Bu eser vaktile Şehir ve Karaca Tiyatrolan tarafından tfmsü edilmistır. Profesör Meselâ, vaktile inşaaU bahriy* mfihettdlsi olarak kotVMitr Ş^msi Snno?«i tn)»iltereve rSnf'TmUİ». Slıs di yaşlannu; olan hn zsta ftmür h«vn İTMaati hahriyerirtı r*yri nif* Vt\n gördürmttjfiT: Gayeteierde tefrl' rMsamlıÇı dahltü Olçüler böjrleykeıı, fcen trfrtka muharrririnl de Mr gön kaptan î : kule«inıde ticaret fUo*" • «^ ~""k « Bu, dedi, biı Norve;lile'in ederken görürseniz sa^mamahsımı» en çok iftihar ^ttikîeri âbneiir.» Nitekim acayiMir: Renhn bu »ü« Nedlr o, tnge?» dH'ra. tunda acti"im Tr>5cnde!a neticed, tnge: Bogazda vapnriann demirlfmo yerl « Parlamentomuz...» J«dL dcğiştiri'di: Kabata'^ t^Hüdar a« rasındaki taha, araba vapurlannın seyrüseferine mâni oimıyacak |«kilde »erb«t bırakıldı! TEŞEKKÜR § c S ! ü E M â * 1 A 1 , V. 1 6 58 12 25 15 21 1" 41 19 12 5 18 E. | 117 6 48 9 40 12 00! 1.32 1131 J TETRtRASI: • © îriatıpıc Yuvası O zaman Antoine, permağile bab çenin öbur ucunu gösterdı; «Şuraya duvar ister» dedi «Toprak o yana doğru alçabyor, gıtgide kayab.lir » Christopher alayb alaylı bir kahkaha attı: «Var, ayol! Sen görmüyorsun! Yoksa senin ber şeyde goruşün bu kadar nuî Öyle ıse, yazık vallahi'» Antoine feoa bosuhnuştu. Önce. bahçeye daha dıkk»tle baktı. ağaclann, çalılann arejında kayboimuş dıvan seçerek yapliilığ'ru anladı. Sonra, canı sıkılmış gıbi, yüzucu ekşiterek. amcasma dondü: «Alayı bırak şimdi, Chrıs» dedi «Ben buraya seninle biraz ciddî konusmaya geîdım» Christopher daha alayh bir tavır takındı: «YaT Demek şimdiye kadar hep şaka konuşuyordu'n? E, söy'.e bakalim: Nedir istedjgın?» Antoine pencereye arkaaını dön dü. Christopher içinden: «Kumaî Antoıne göıündü Iki dirhem bir çekırdek gıyınmış, saçlarını sıkı Akı taramıştı. Esmer yüzü donuk bir aîevle parhyordu. Yapmacık bir tavırja, verlere kadar eğıîerek selâm verdi. Sonra bır kahkaha attı: «Vay' Gene m, yolculuk?» Christopher. cddivetini bozmamaya çahsarak: «Evet» d?di. oDetroit'e gidıyorum Yeni fabrıka, hani şu, İnsüizlerin parasile kurulan fabrika, ı'emeye baçladı, bır ?idip göiTnem lâzım > Altın tabakasmı açıp yeğenrne uzattı. Antoıne b:r Eigpra alıp yaktl, fitti peneerenın ıçme oturdu. Bir takım haller takınarak sigarassru tüttınmeve başladı. Dlşarı doğ ra donmü^. köfkün bahçesine bakıyordu Agugtos böcekleri ötmeye Chrstopher yanına alaeagı elbi»eleri avnrmıs, bavula yerleştirmek üzere u?a8a vereoekti Zile bastı' Sonra, Antoine'nin yanına doğru yürüdü. Konuşma, iyiden iyiye ciddileş aek fiatla almaya haor. N« derdıne bir viskiaoda doldurdu. Bir miş olduğu hald* Christopher avud*ım aldı. sonra, kadeh ad Christopher kahkaha ile güldü: ;ayh tavnnı bırakmamıştı. ağır E^'ir yürüyerek geldi. «Senin kayınpeder sabiden çok Kısaca «hayrr» dedi. «Bir sey soracağım» dedi. Antoıne gene biraz durdu. Ka kurnaz bir adam! Bütün kurnaz ın«Babamm durumunu biliyorsun. dehinden bir yudum aldı, dolaş sanlar gibi, sade kendini akülı, baş Günleri sayllı. Nasıl bir vasiyetmaj'a başladı, sonra gelip durdu. kalannı aptal sanıyor gallba. Ben name hazırladı acaba? Sea bshrrazı olsam bile Henri razı olur mu «Peki, ne bekliyorsunuz?» sin » samyorsun? Dojru, benzinin beChristopher gülümsedl. Christopher bu sual karsısuıd* cBana kalsa derhal imalâta raü benim fabnkanın, Henri üe or oıç de şasırmış eıbi görünmüyordu başlanm ama, unutuvorsun gali taklıgımu aadaca uçak imalâtında Çevıren VAKDETI (JÜLıl'KIN «Bilmlyonım» dedi. «BUemera ba: Bizim fabrikada Henri de or Yalna, yeni benzinin beratıru ba}oğlan!» dıyordu. «Mahsus burada de. Cünkü senin pederle kardesız tak. İdare, hemen hemen onun kasına satarsam benimle ortaklığı duruyor Işık arkasmdan geldığı dir sma, aramızda pek öyl« derin elinde. Henri ise bu imalâta gecme bozar...» için. yüzünü pek iyi seçem yeçe bir sa» mlyet yoktur > miz için henüz vakit gelmediğini Christopher burada durdu, yeğeBir müddet sessiz geçti Antoine söylüyor.» ğım, yiızünde beliren manalan goninta bir jey söylemesini bekledi adehinden bir vudum daha aldı remiyeceçim. Ben ise, doğrudan Antoine, kızmif gibi: tO da ne ama, Antoine susuyordu Chnst&oheı de tridip kerıdine bir den?» diye »ordu. Bunun üzerine: «Blr çev daha doğruya ışığa karşıyım. O beriim düsüîicelerinü yuıümden okuya kadeh viski kovdu Sonra, ıçmeden, «Üerı surdüğü sebeb şu: Bu var» dedi. «Senin kayınpeder bikadeh el'nde aeldl: cak.> benzlni kullaracak uçakîarda bü zhn bunu bilmedigirnizı sanıyorsa «Niçin sordun? Merak ettiğin yük değişiklik yapmak lâzım. Böy gene aldanıyor Bay Boland'm Ar «Gel şöyle karşı karşıya oturahm. Tonv» dedi «Işığı kesiyor nokta nedir?» le bir değişiklik için de fabrikayı İantindeki petrol şirketlerile ortsk sun. Hen» sonra, rahat koltuklar Antoine: «Hiç» dedi. «Merak et bir müddet tatil etmek şart. Hal olduğunu bllmiyor muyu«T Arjan dururken peneerenın kenanna lliş tiğim falatı yok Yalnız, bılmek il buki, fabrikanın işi yolunda, gece, tindeki airketlerin eline geçen yeni benzinin de oradan Almanyaya gemekte ne mana var!» terim elbette. Kızkardeşirain istik gündüz çahşıyor. Bu durumda ıken çebileeeğini de biliyoruz Bugün Antolne maksaduu belli ettrek baH ernniyette mi, onu öğrenmek işe ara vermek muhakkak ki kâra Hitler'le harb halinde degilsek de sekte verir ..» istemedı. Heme« pencerenin onün istiyorum » Antoine, elini kaldırarak, onun yann olmıyacagımu; ne malum?ı dso ayrılarak koltuklardan bırine Christopher «bilmem» der g.bi Antoine: «Ban de sana aksini sosözunü kesti: oturdu. etimülüp arkasına yaslandı, omuz sılktı bir şey söylemedi. «Peki, icadınızin beratını ka rayım» dedi. «Almanya Ue harbebacaklannı uzattı. Antoine gözierini kısarak amcadecetımiz ne malumî Fransa dujChristopher sinsi sinsi gülüm sına dıkroif, onu dikkatle süzü ça satarsıruz?» Chistopher gene alayla, fakat bi tü, İngiltere de belki yakmda tesnüyordu yordu lim olur. Bu takdirde. Almanya ıl*t raz da merakl» sordu* «Anlat. dinlıyorum» dedi. «Bir §ey daha soracagım» harbe girmemiz ihtimali ortadan i «Sen mi alacakaın?» Antcıne nasıl başhvacağı'n] bile dedi Antoine gayet oiddî h>j tavırla kalkar. Benee is hayatutda fazla ve» mıyordu. Arnctn vardım etti: «Buyur.» t Hayır» dedi «Bı»m kayınpeder veseli davranmak doğru değildir Bir clstersen bır kadeh bir jey «S zin fabrikanın lâboratuar almak isüyor. Geçen «üa New teklif bugün milyon getirir, yann iç> dedj. «Ateşlenirsin...» lannda k««fedılen yeni benzinin York'ta rastladim Suse böyle bir beş para etmez. Onun için, fırsattan Antoine bu teklifi hemen kabu imslme basladmız m.ı?» söyledi Gayet yük •stifade etmeye bakmah > etb. Kalktı, içkı dolabına gitti, kem Kırlangıç yuvası 2 T (Arkaaı rar) 8«V|tU «nnemla »• «Ua büyüjü mtts tnntr Rusumıtt Nunn merhura N!a»meddln beyln «evcesl FATMA SAHURE NUZAM banunefmdlolo Tefmtı mfinat.betile" en sert ve müşkül hava şartîarı l«tnd. e e a ı n meraslmlne Iştlrîk »tmek. dy*retlınl«e gelmek, telgr»T Te telefonl» Uîlye »• teselll et mek ve çelenk göndennrt lutfund» bulunar. »krab«, dost T . taaıdlklanmıza ve rmhme'Jlnin hMUlljı esnastnda dtkkatlt ted»Tİierl ve mttşflk tesellUertle biılaıi mlnnettar bırskan savm Profesör Neomeddln P'fat Tar&r Ue »yir. Profssir Osman 5afe«ya ayrı ayrı tef*kkür etmeğe büyük acımıı tn*n!| oldujuodan »cmsua sUtoan duyı 'm» mubtn»m zeteDlztu kıymetll del&letid rtes sderlz^ Kızlan Buad Abayd, Süada. Koıtem Hakl Kostem Her M« »a böyle: M*Mİİ Ö|T«»men ^ıkıtrtısı var; yofesyonel S4retmenler memurînk yapıyor; jırofeıyonel memurlar öğretınentik! Hnn de aynı sehirVrde bu baltn böyle olda|u«a adıyla sanıyi» gazetcmlzde defaları.a yazdık TekziM gelmedi. Biz de Maarifin sükfttnno ik«T>dan «aydık. Hulâsa Alinin kiilâhı VfHde. VeHninki AHde Ve küUhlar kafalara nyntanaktadır. Bu s*beble, takke düşmese bile rel ,uitm&t*dır. (VâNu) Diş Hekfanl ADİL GÜVENEL Uuayenehanesıni aşağıdakl adree* nakle'mljUr A.rn*lı;e*me Anlaıı »okak. Kanur •partımac (Irgiliz sarayt arka«ındt) Telefon' 44 63 «5 DIVAN OTELİ Tek kiîilik mlalan 20 ««25 TL 455060TL Ocr.fUre kahvılfı dahildlr. İki kiçilik odalan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle